Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:"

Transkript

1 Vznik pracovního poměru strana DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis zaměstnance Oba dokumenty se založí do spisu zaměstnance (osobní spis). V osobním dotazníku musí být uvedeny všechny důležité údaje, které zaměstnavatel bude potřebovat. Jedná se o tato data: - jméno a příjmení, dosažené akademické tituly, rodné příjmení a všechna předchozí příjmení; - rodné číslo, datum a místo narození; - trvalé bydliště a přechodné bydliště; - rodinný stav zaměstnance; - rodinné příslušníky - manžel(ka), děti - včetně rodných čísel a jejich bydliště; - přehled školního vzdělání; - přehled předchozích zaměstnání; - údaje o dalších znalostech zaměstnance, např. jazykové znalosti, řidičský průkaz atd.; - údaje o zdravotním postižení; - údaje o druhu přiznaného důchodu (starobní, invalidní, částečný invalidní, vdovský, vdovecký); - údaje o výdělečné činnosti mimo pracovní poměr (vedlejší pracovní poměr u jiného zaměstnavatele, podnikatelská činnost); - údaje o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. Obsah osobního dotazníku V osobním dotazníku musí být v případě zaměstnavatele, který odměňuje zaměstnance podle zákona o platu, přesně uveden přehled celkové a odborné praxe včetně dob, které tuto dobu nahrazují (doba mateřské dovolené, výkon základní vojenské služby, civilní služby). 2. Doklady o dosaženém vzdělání Zaměstnanec předloží originály dokladů o dosaženém vzdělání včetně osvědčení z odborných kurzů. Fotokopie těchto dokladů se zakládají do spisu zaměstnance. Vzdělání

2 Vznik pracovního poměru strana Zápočtový list Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list ) se zakládá do osobního spisu. Jestliže se jedná o osobu, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, pak se bude jednat o potvrzení vydané příslušnou správou sociálního zabezpečení. Obsah zápočtového listu V zápočtovém listu musí být uvedeny tyto údaje: - doba trvání pracovního poměru u zaměstnavatele; - údaje rozhodné pro posouzení nároku na dávky nemocenského pojištění (výpis dob nemocenských dávek za dobu posledních 12 měsíců ke dni ukončení pracovního poměru); - údaje o prováděných srážkách ze mzdy; - čistý průměrný výdělek; - další údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii pro účely důchodového pojištění za dobu do ; - údaje rozhodné pro sledování nejvýše přípustné expoziční doby; - byla-li se zaměstnancem před 1. červnem 1994 uzavřena dohoda o setrvání v pracovním poměru po určitou dobu po vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky nebo po uplynutí doby studia, uvádí se v zápočtovém listu údaje o těchto skutečnostech včetně doby, kdy tato doba skončí. 4. Pracovní posudek Pracovní posudek se zakládá do osobního spisu v případě, že je zaměstnancem předložen. Z hlediska zaměstnavatele je povinnost vydat pracovní posudek do 15 dnů od podání žádosti. Zaměstnavatel však není povinen vydat posudek dříve než v době 2 měsíců před skončením pracovního poměru. Povinnost vydat prac. posudek 5. Personální reference Při obsazování určitých profesí je vhodné, aby uchazeč uvedl osoby, které o něm mohou spolehlivě referovat. Organizace má též možnosti volit další kontaktní zdroje, u nichž se bude nezávisle informovat. Zpravidla se získávají dvě až tři reference o uchazeči.

3 Vznik pracovního poměru strana Posudek zdravotního stavu U posudků zdravotního stavu rozlišujeme zpravidla odborné posudky lékařské a psychologické. Lékařské jsou výsledkem běžné vstupní zdravotní prohlídky a dále takové, při nichž je posudek zaměřen na zjištění zdravotního stavu uchazeče s ohledem na jeho pracovní činnost v budoucnosti, pro kterou je do organizace přijímán. Nezbytnost lékařského dobrozdání o způsobilosti se vyžaduje zcela bezpodmínečně pro tyto účely: - pro výběr pracovníka na samostatné místo (zaměstnanec pracuje zcela sám a jeho nahrazení by způsobilo organizaci potíže); - pro odpovídající provozy, v nichž je vyžadována hygienická prevence (potravinářství, zdravotnictví, apod.); - v případě pochybnosti organizace (osoba ucházející se o místo je po úrazu); - je-li to dáno zvláštními předpisy, například předpisy o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci (provoz s výrazným rizikem vzniku alergie atd.); - při předchozí neschopnosti pracovníka vykonávat tentýž druh práce jako v minulosti (např. v důsledku stresových zátěží apod.). Údaje o zdravotním stavu V 28 zákoníku práce je zakotvena povinnost zaměstnavatele, aby se v případech stanovených orgány státní zdravotní správy zaměstnanec podrobil vstupní lékařské prohlídce před uzavřením pracovní smlouvy. Další povinnost je uvedena v 133 odst. 1 písm. c) ZP, kdy zaměstnavatel nesmí dovolit, aby v případech stanovených zvláštním právním předpisem (zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů) vykonávala příslušné práce osoba bez zdravotní způsobilosti. V takovém případě je navíc organizace povinna smluvně zabezpečit provádění nejen vstupních, ale i preventivních prohlídek a lékařských vyšetření (tzv. závodní lékaři). V souladu s 9 odst. 2 zákona č. 20/1996 Sb. a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. je závodní preventivní péče vyloučena ze svobodné volby lékaře. Je vhodné, aby na formuláři o přijetí zaměstnance byl prostor pro lékařský posudek, z něhož bude jasně patr

4 Vznik pracovního poměru strana 17 né, o jakou funkci se osoba uchází a jaký je posudek lékaře. Psychologické posudky jsou zaměřeny na zkoumání osobnostních předpokladů pracovníka pro výkon dané funkce. 7. Výpis z trestního rejstříku Tento doklad je v praxi vyžadován u všech uchazečů o funkce, s nimiž je spojena neomezená hmotná odpovědnost. Z hlediska posouzení bezúhonnosti budoucího zaměstnance by měl být založen v každém osobním spisu. Doporučuje se, aby výpis z trestního rejstříku nebyl starší 3 měsíců. 8. Místopřísežná prohlášení nahrazující některé chybějící doklady V případě, že budoucí zaměstnanec nepředloží zápočtový list od předchozího zaměstnavatele nebo konec předchozího zaměstnání plynule nenavazuje na nástup do nového zaměstnání, je nutné, aby zaměstnanec podepsal prohlášení, v němž uvede průběh pracovních neschopností za posledních 12 měsíců (respektive jen za dobu, která není pokryta zápočtovým listem). Jedná-li se o poživatele starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu, pak prohlášení o době případné pracovní neschopnosti se bude vztahovat pouze na období příslušného kalendářního roku, protože podpůrčí doba u těchto zaměstnanců (84 kalendářních dnů v kalendářním roce) je vázána na kalendářní rok. 9. Prohlášení pro účely zdravotního pojištění Aby mohl zaměstnavatel provádět správně odvodové povinnosti vůči příslušné zdravotní pojišťovně, kde je nový zaměstnanec registrován, je nejvhodnější takové prohlášení zaměstnance, na němž jsou uvedeny všechny rozhodné skutečnosti týkající se zdravotního pojištění zaměstnance. Jedná se tedy: - o příslušnost k dané zdravotní pojišťovně; - v případě souběhu více zaměstnání je nutné, aby pojistné u zaměstnanců, kteří nejsou pojištěnci státu, Údaje pro účely ZP

5 Vznik pracovního poměru strana 18 bylo odváděno alespoň z minimální mzdy. Je-li tedy od druhého zaměstnavatele předloženo potvrzení o tom, že zdravotní pojištění je odváděno alespoň z minimální mzdy, druhý zaměstnavatel je povinen odvádět pojistné pouze z dosaženého vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění, a to i v případě, že nebude dosahovat ani minimální mzdy; - o úhradě zdravotního pojištění v případě poskytnutí volna bez náhrady příjmu (tzv. omluvené neplacené volno). 10. Usnesení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy Z osobního dotazníku, respektive ze zápočtového listu, by mělo být zřejmé, je-li vůči budoucímu zaměstnanci nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. V takovém případě je nutné, aby zaměstnanec předložil originál rozhodnutí. Zaměstnavatel musí učinit další opatření, která mu ukládá zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Srážky ze mzdy 12. Rozhodnutí o přiznání starobního, invalidního nebo částečného invalidního důchodu Aby organizace mohla plnit veškeré ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, musí zaměstnanec předložit originál dokladu o přiznání důchodu. Kopie se stává součástí osobního spisu. 13. Doklad o zdravotním postižení Tento dokument je rozhodující pro zaměstnavatele z několika hledisek: - pro plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením; - pro plnění ustanovení 148 ZP (zaměstnavatel je povinen zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnávat na vhodných pracovních místech a umožňovat jim výcvikem nebo studiem získávání potřebné kvalifikace);

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI UZAVÍRÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 100 105 DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Úřad práce a vyhledání nového zaměstnance Každý zaměstnavatel,

Více

Pracovní řád Českých drah, a.s.

Pracovní řád Českých drah, a.s. ČD Pracovní řád Českých drah, a.s. čj. 55 684/2013-O9 Schváleno Usnesením Představenstva Českých drah, a.s. Č. 3639/2013 Dne 26. 2. 2013 Účinnost od 15. 3. 2013 Úroveň přístupu C OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Povinnosti podnikajících osob jsou upraveny zejména zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Více

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

300 otázek a odpovědí. Agentura práce vydá zaměstnanci písemný pokyn, kterým jej k uživateli dočasně přidělí.

300 otázek a odpovědí. Agentura práce vydá zaměstnanci písemný pokyn, kterým jej k uživateli dočasně přidělí. 33. Co je to pracovní poměr? Pracovní poměr je nejčastější pracovněprávní vztah, jehož prostřednictvím se lidé zapojují do práce. Je pro něj typické, že: může vzniknout jen se souhlasem zaměstnance a zaměstnavatele.

Více

Postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru JUDr. Ladislav Jouza

Postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru JUDr. Ladislav Jouza http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru JUDr. Ladislav Jouza Skončení pracovního poměru zaměstnavatelem není po právní stránce jednoduchou záležitostí.

Více

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Stylizace a úprava personálních písemnosti

Stylizace a úprava personálních písemnosti Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Personální písemnosti představují celou řadu

Více

Osobní spis zaměstnance

Osobní spis zaměstnance Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Veřejná správa Bakalářská práce Osobní spis zaměstnance a personální agenda zaměstnavatele Patrik Pařil Akademický rok 2012/2013 1 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

Zaměstnanostní projekty a fundraising

Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty: Milena Pešoutová Fundraising a nestátní neziskové organizace: Mgr. Zuzana Ramajzlová; Mgr. Tomáš Hirt Editace: Mgr. Laďka Ortová Mgr. Lucie

Více