KULTURA A SMRT Kulturně - antropologická studie prostředí smrti. a umírání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURA A SMRT Kulturně - antropologická studie prostředí smrti. a umírání"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav filosofie a společenských věd KULTURA A SMRT Kulturně - antropologická studie prostředí smrti a umírání Diplomová práce Autor: Obor: Vedoucí práce: Oponent práce: Lucie MALINOVÁ BI-ON/SSK Mgr. Martin PALEČEK Mgr. Aleš VRBATA Hradec Králové 2002

2 ANOTACE: Tato diplomová práce mapuje téma smrti a umírání. V jednotlivých kapitolách definuje základní problematiku a popisuje její historický vývoj. Sleduje proměny postoje ke smrti, proměny vztahů k mrtvým a umírajícím, pohřební zvyklosti a rituály. Jejím obsahem je také současná praxe v pohřebnictví, ale také tradiční zvyklosti zaměřené na oblast Valašska. Zmíněna je také psychologie pozůstalých.

3 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a pouze na základě uvedených pramenů a literatury. Valašské Meziříčí, Lucie Malinová

4 PODĚKOVÁNÍ: Ráda bych poděkovala vedoucímu práce, Mgr. Martinu Palečkovi, za trpělivost a cenné rady a připomínky při zpracování tohoto tématu. Dále děkuji svým rodičům, Heleně a Václavu Grafovým, jejichž povolání mě inspirovalo k volbě tohoto tématu a jejichž cenné zkušenosti byly podkladem pro vznik této diplomové práce.

5 OBSAH ÚVOD 1 1. ČLOVĚK A SMRT 1.1.Definice pojmu smrt Tělesné známky umírání Vztah člověka ke smrti Stáří a blízkost smrti Proměny vnímání smrti Křesťanské pojetí smrti Poslední pomazání Průběh posledního pomazání ZESNULÝ 2.1.Definice Nakládání se zemřelými historie Nakládání se zemřelým současná praxe Posmrtné změny probíhající na mrtvém těle POHŘBÍVÁNÍ 3.1.Definice Historický vývoj pohřbívání Semité Řecko a Řím Křesťané Pohřeb do země Pohřeb žehem - kremace Průběh kremace POHŘEBNÍ OBŘADY 4.1. Definice Pohřební rituály Odepření pohřebního ritu Posmrtný život v očistci, připomenutí mrtvých Vstup duše do očistce Sjednání pohřbu Pohřební obřad 38

6 4.5.Průběh pohřebního obřadu Pohřební řeč a požadavky kladené na řečníka HŘBITOV 5.1.Historický vývoj správy hřbitovů Historie hřbitovní kultury Podmínky ovlivňující kvalitu hřbitova Současná podoba hřbitovů Vojenská pohřebiště TRADIČNÍ ZVYKLOSTI A POVĚRY SPOJENÉ SE SMRTÍ A UMÍRÁNÍM (se zaměřením na Valašsko) 6.1.Staroslovanský pohřební obřad Obřadní naříkání plačky Pohřební hostina Lidové zvyklosti a pověry Význam lidových zvyklostí Duše Úmrtí Škodlivá moc věcí Maskování domu a obyvatel Smrt a znamení smrti Lidové zvyklosti spojené s Dušičkami Smuteční barva PSYCHOLOGIE POZŮSTALÝCH POHŘEBNICTVÍ DNES 70 ZÁVĚR 72 SEZNAM PRAMENŮ 73 PŘÍLOHY 77

7 ÚVOD V této diplomové práci jsem se pokusila nastínit některé vztahy mezi kulturou a problematikou smrti. Snažila jsem se zachytit proměny vnímání smrti na pozadí společenských a kulturních změn. Zaměřila jsem se především na oblast České republiky, ale také na historické vlivy evropské a křesťanské. V kapitole zabývající se tradičními zvyklostmi a pověrami jsem jejich mapování zúžila na oblast Valašska, odkud pocházím. Inspirací pro napsání této práce byla má osobní zkušenost s problematikou pohřebnictví. Rodiče v tomto oboru podnikají, takže díky nim jsem se mohla blíže seznámit s chodem pohřební služby a správy hřbitova, čímž jsem získala alespoň základní informace o prostředí smrti, umírání, ale také o problémech, se kterými se pohřebnictví v současné době potýká. Protože praxi pohřební služby ve Valašském Meziříčí důvěrně znám, vycházím v kapitolách popisujících současné pohřebnictví především z této zkušenosti. Chtěla bych zdůraznit, že problematika smrti a umírání, kterou jsem se zde snažila zpracovat, je nesmírně obsáhlá a dosud neexistuje publikace, která by se jí komplexněji zabývala. Má diplomová práce je tedy pouhým pokusem popsat pohřební praxi a podat alespoň základní informace týkající se smrti a umírání. Snad tyto informace pomohou objasnit některé otázky a obavy pojící se se závěrečnou etapou našeho života.

8 1. ČLOVĚK A SMRT 1.1.Definice smrti Pokusy o definici smrti odnepaměti vycházely ze zkušenosti. V minulosti byla však kritéria smrti málo dokonalá, a tak nebyly výjimkou případy, kdy došlo k pohřbení zaživa. Za hlavní projevy života byly a jsou považovány dýchací pohyby a pohyby srdce. Pokud tyto ustaly, byl člověk považován za mrtvého. Definice smrti zněla: Ireverzibilní zástava cirkulace a dýchání. (Munzarová, 1997, s. 14). Tradiční kriteria smrti zástava dýchání a srdeční činnosti samozřejmě platí dodnes, ale s vývojem vědeckého poznání, a především medicíny, se dostal do popředí mozek a jeho integrační a určující úloha pro celý organismus. V současnosti je tak smrt definována smrtí mozkovou 1, jako ztráta všech funkcí celého mozku, včetně mozkového kmene 2, která vede k neschopnosti integrovat a koordinovat fyzické a mentální funkce těla jako jednotky (Munzarová, 1997, s ). Biologové dnes také hovoří o tzv. buněčných nebo smrtelných hodinách buňky, které v okamžiku vyčerpání programu života spustí za pomoci enzymů sebevražedný program smrti (Haškovcová, 2000, s. 74). Smrt lze samozřejmě definovat nejen z pohledu biologických věd, ale rovněž z hledisek různých náboženských a filosofických nauk. 1 Definice mozkové smrti má zásadní význam pro orgánové transplantace, při kterých je nulový záznam EEG. Dýchání a krevní oběh lze nahradit pomocí přístrojů, činnost centrální nervové soustavy však nikoli. 2 Důležité je uvědomit si, že smrt v biologickém smyslu není okamžikem, ale procesem. I po nastalé smrti, kdy lékař definitivně konstatoval smrt, existují v těle člověka buňky, které jeví ještě po určitou dobu známky života. Jsou to však pouze malé skupiny buněk, které jsou závislé na integritě organismu a časem tak jako tak zaniknou.

9 1.2.Tělesné známky umírání Samotnému okamžiku smrti předchází různě dlouhá fáze umírání, která končí smrtí neboli exitem. Lidé přítomní u umírajících rozpoznávají určité příznaky exitu. Objektivní symptomy odchodu jsou takovéto: nepravidelný tep, klesající krevní tlak, nepravidelné dýchání, unavený výraz obličeje, nepravidelné mrkání, ztráta mimiky obličeje, chyby v řeči (sociální komunikaci), nevysvětlitelná euforie. U člověka ante finem (před koncem) lze zpozorovat také bledou pokožku, vlhkou studeným potem, zapadlé oči, chladné uši a nos, nepravidelný puls, dochází k inkontinenci moči a stolice, vědomí bývá někdy porušené. Celý organismus postupně ochabuje a ztrácí se vědomí. V terminální fází dochází ke zvýšenému výlevu potu, který výrazně čpí. Většina umírajících má silný pocit žízně, naopak chuť k jídlu se snižuje. Často se umírajícím těsně před smrtí uleví od bolestí, kterými dosud trpěli (Křivohlavý, 1995, s ). Smrt je avizována určitými známkami na lidském těle. Jsou jimi: 9. Kóma bez reakcí na vnější podněty. 10.Vymizení svalového tonu (napětí). 11.Zornice nereagují na zdroj světla. 12.Nepřítomnost spontánního dýchání. 13.Vyhaslé vegetativní funkce mozku. 14.Nulový záznam EEG ten znamená definitivní konec. V praxi, při běžném ohledání zesnulého prohlížejícím lékařem, se však takovéto komplexní zjišťování smrti neprovádí, rozhodující jsou proto tyto zkoušky: kontroluje se vymizení dechu a srdečního tepu, zda zorničky nereagují na světlo a kůže víček nereaguje na dotyk, zda se kůže stlačená prstem nevrací zpět. Při úmrtí ve zdravotnických a speciálních zařízeních, která jsou vybavena přístroji zaznamenávajícími EEG, se provádí komplexní zjišťování smrti.

10 1.3.Vztah člověka ke smrti Smrt vždy vzbuzovala pozornost člověka, protože člověk, jako jediný druh, je schopen svůj zánik reflektovat během celého života. Toto vědomí konce je charakteristické pro lidský druh, je jakýmsi antropinem. Zároveň ale zpětně ovlivňuje lidskou kulturu a životy lidí. Prožívání času je tak silně ovlivněno konečným bodem naší životní dráhy, protože vidina konce nás nutí prožívat a využívat čas. Pokud by neexistoval konec, nemuseli bychom nikam spěchat, neexistovala by pro nás základní existenční motivace, vše bychom mohli, ale nemuseli. Na vše by bylo nekonečně času. Nabízí se otázka, zda by člověk vůbec tvořil, zda by měl nutkání zanechat po sobě stopu, vytvořit odkaz a tím přesáhnout svou konečnost, jako to dělá dnes. Čas by byl sledem okamžiků a celkový smysl by unikal. Chybělo by spění k nějakému cíli, k bodu, který by dal lidské existenci význam. Paradoxně je smrt největší životní jistotou, která nám byla dána s možností našeho bytí. Naše bytí je bytím ke smrti a smrt je fenoménem života. Takto pohlíží na život a smrt Heidegger. V podstatě okamžikem našeho zrození se začínáme nezvratně přibližovat okamžiku smrti. Postupně nám ubývají síly, náš organismus stárne. Toto celoživotní spění ke konci je extrémním pohledem na lidský život, ale přesto pravdivým. Romano Guardini velice výstižně vyjádřil přítomnost a působení okamžiku smrti po celý lidský život, stejně jako působení okamžiku zrození: Život není nastavení jednotlivých dílů na sebe, nýbrž je to jednolitý celek, který, jakkoli to zní paradoxně, je celý přítomen v každém okamžiku jeho průběhu. (1997, s. 52). Dále poznamenává, že každá životní fáze pociťuje přítomnost smrti po svém. U dětí nemá konkrétní podobu, projevuje se nepřímo, jako hlad po životě či potřeba ochrany. V mládí vystupuje smrt do popředí, mladý člověk dokáže lehce zemřít, protože plnost žití dává i smrti prvek života (Guardini, 1997, s ). I přes převládající negativní význam pro člověka, nelze smrti upřít jednu přednost. A tou je, že dokáže poodhalit podstatu naší existence a našeho lidství vůbec. Tváří tvář smrti, ať už bližního nebo naší vlastní, dokážeme nahlédnout smysl lidského života. Smrtí bychom se měli zabývat a poznávat ji, protože jen vydrží-li člověk vědění toho, že je smrtelný a že je nejisté pouze to, kdy se smrt stane nevyhnutelnou možností lidské

11 existence, pozná svou odpovědnost za každý okamžik svého života. (Haškovcová, 1975, s. 20). Není běžnou životní zkušeností setkat se se smrtí v našem okolí. Život je delší, umírání se posouvá do vyššího věku. Pohled na umírající a mrtvé není již běžnou záležitostí. V normálním životě proto lze na smrt snáze zapomenout. (Elias, 1997, s. 12). Smrt se vytratila ze společenského života především díky lékařům a vyspělé medicíně. Svůj podíl má také expanzivní reklama, která vytvořila zcela umělou představu ideálního muže a ženy. Tyto lidské modely neznají nemoci, neúspěch, pomalé tempo, ubývání sil a schopností. Jsou úspěšní, mladí, krásní a inteligentní, jsou zdraví a plní energie, pracují s maximálním nasazením. Hovořit o smrti, hrobech, červech, nám připadá morbidní, nevhodné, nevkusné Nechceme nic slyšet o umírání nebo jen zahlédnout umírající. Tato tichá hluchota a slepota k problematice smrti dospěla až tak daleko, že dosud nikdy v dějinách lidstva nebyli umírající tak sterilně odsouváni do zákulisí společenského života, mimo zraky živých; dosud nikdy nebyly lidské mrtvoly expedovány z úmrtního lože do hrobu tak hygienicky, bez zápachu a s takovou technickou dokonalostí. (Elias, 1997, s. 23). Příčinou této současné situace je, že pohled na smrt kolem nás nám nebezpečně připomíná naši vlastní konečnost a ohrožuje vysněnou představu naší vlastní nesmrtelnosti. Tak vše, co souvisí se smrtí, odsouváme do nemocničních zařízení, do rukou odborníků a profesionálů pohřebních institucí.

12 1.4.Stáří a blízkost smrti Životní období dospělosti nejvíce inklinuje k zapomnění na smrt. Dospělý člověk věnuje svůj čas plnění bezprostředních požadavků a povinností, připadá si silný a soběstačný. Smrt je tak z vědomí vytlačena nejsnáze. Ale s přibývajícím věkem člověk zjišťuje, že vše pomíjí. Ubývá očekávání a přibývá pocitu marnosti. Přichází stáří a s ním i neodbytné myšlenky na smrt (Guardini, 1997, s ). Stáří nás přibližuje smrti. Musíme si uvědomit, že stáří čeká na nás na všechny, stejně jako smrt, a když budeme mít štěstí, tak než zemřeme, všichni zestárneme. (Thomasma, Kushnerová, 2000, s. 158). Vztah společnosti ke stáří je velmi rozporuplný. Normou dnešní doby se stal člověk mladý, plný sil. A stáří je spojováno pouze s omezením, s menší výkonností, s menší pružností Představa stáří a umírání je nepřirozená, bizardní, něco, co se nás netýká a co nás neohrožuje. Vysoký věk oceňujeme, pokud umožňuje provozovat aktivity mladých. Usmívající se opálený pár důchodců slézající horské svahy nebo běhající v lese se svými vnoučaty a pravnoučaty - taková je představa aktivního stáří, která by se snad dala ještě přijmout. Ale nepřijatelné je být starý, nemocný a bezmocný. Západní kultura nedokáže uznat stáří pro to, čím je, pro stáří samo. Pro věk, kterého se lidé dožili a pro vše, co zažili a přežili. Nedokáže docenit osobní a společenské kvality starých lidí. Naopak pro východní kultury, např. čínskou nebo japonskou, je stáří vrcholným obdobím života a proto je velmi uznáváno. Stáří reprezentuje hodnoty jako moudrost, umění žít, životní zkušenost, umění rozlišovat a hodnotit. Takto se ale u nás na stáří nepohlíží. Převažující je představa stáří jako něčeho negativního, vyvolávajícího obavy. Stáří znamená konec života, psychický i fyzický rozpad. Ale stáří není kvalitativně horší, než jiná období života. Není jen ubýváním sil, je to život, který má svou hodnotu a své uzpůsobení. Navíc zkušenosti starších generací jsou zdrojem vědění, názorů a hodnot předávaných generacím mladším. Proto jsou staří lidé i přes svou případnou vetchost či nemohoucnost nenahraditelnou součástí živoucího lidského společenství.

13 1.5.Proměny vnímání smrti Od počátku středověku měla smrt významné místo v životě lidí. Smrt byla společenskou událostí a člověk umíral v kruhu blízkých, uprostřed společenství 3. Lidé totiž žili neustále v těsné blízkosti a tak prožívali vše společně. Tento způsob života předurčoval, že jak narození a smrt, tak další aspekty lidského života byly veřejnými událostmi, nesrovnatelně veřejnějšími než dnes. Nejstarší smrt byla ochočená důvěrně známá. Smrt zdivočela až dnes. (Ariès/1, 2000, s. 44). Umírání a smrt nebyly něco jednoznačně záporného. Lidé nepociťovali takovou úzkost a strach. Člověk přijímal smrt odevzdaně, stejně jako svůj osud. A umíral uvolněně a klidně. Křesťanský středověk částečně pozměnil pohled na smrt. Křesťanství slibovalo, že smrtí vše nekončí a že existuje možnost zajistit si věčný život. Lidé přestali být tolik odevzdaní a začali brát zodpovědnost za svůj osud do vlastních rukou. Věděli, že budou stát před Bohem zcela sami, jen se svým životem, modlitbami a se svými dobrými či špatnými skutky. Proto kolem sebe utkali síť prostředků, které měly zajistit lepší podmínky na onom světě. Životní a posmrtný individualismus překonal dosavadní odevzdanost. Smrt byla, jak jsme zmínili, v té době všudypřítomná a důvěrně známá dospělým i dětem. Člověk se s ní setkával téměř na každém kroku a smrt se stala také námětem uměleckých děl, které měly být mementem mori (ztvárnění mementa mohlo být nejrůznější, viz papírová skládanka z 1. poloviny 19. století v příloze č. 2). Člověku měly připomínat jeho konečnost a rovnost si lidí před smrtí. Mezi nejvýraznější spodobnění smrti patřily Poslední soud, artes moriendi, danse macabre a triumfy smrti. V 15. století se objevila namísto do té doby obvyklé ikonografie Posledního soudu ikonografie nová, zobrazující umírajícího na lůžku. Jeho ložnice je plná lidí a zároveň pouze pro mrtvého viditelných nadpřirozených bytostí, tísnících se u hlavy postele. Přítomna je Panna Marie, svatá Trojice a celý nebeský dvůr, z druhé strany Satan s ďábelským vojskem. Umírající je vystaven zkoušce dvou protikladných sil. Tyto obrazy v podobě dřevorytů byly součástí knih, tzv. artes moriendi, které učily šťastné smrti. Každá stránka 3 Za špatnou smrt byla považována smrt náhlá, osamělá, pokoutní, beze svědků. Takto umírali poutníci na cestě, utopenci, lidé zasažení bleskem

14 měla obrázek, aby i negramotní laici pochopili smysl psaného textu. Současně s artes moriendi se vyskytuje umrlčí tematika v literatuře a ikonografii. Francouzské slovo macabre (umrlčí) označuje realistická vyobrazení rozkládajícího se lidského těla. Jedním z nejčastějších způsobů zobrazení smrti se stala napůl rozpadlá mrtvola kostlivec se zbytky tkání neboli umrlec. Objevil se již v roce Tanec smrti (danse macabre) je nekonečný tanec kruhu střídavě mrtvých a živých tanečníků. Vedou jej mrtví, kteří jako jediní tančí. Každou dvojici tvoří nahá, zahnívající, bezpohlavní a velice čilá mumie a muž nebo žena odění podle svého společenského postavení a nevycházející z úžasu. ( ) Vtip spočívá v protikladu mezi tempem mrtvých a ochromením živých. (Ariès/1, 2000, s. 149). Dalším velmi rozšířeným tématem byl triumf smrti. Šlo o vyobrazení moci smrti, která se zbraní v ruce řídí obrovský povoz tažený voly. Je to vůz ničivý, který drtí lidi všeho věku a postavení. Tato smrt nezdůrazňuje rovnost podmínek ani nevyhnutelnost, tlumočí spíše zákeřnost a nesmyslnost. Kdysi člověk přikládal smrti velkou důležitost, byla to vážná věc, nesměla se brát na lehkou váhu, byl to důležitý a obávaný okamžik života, jehož se ale nebál natolik, aby jej musel odsunout stranou svého zájmu, utíkat před ním, předstírat, že neexistuje, nebo si oněm něco nalhávat. (Ariès/2, 2000, s. 136). Až osvícenští lékaři se začali skutečně bát smrti, jako přírodního, nevázaného živlu, který unikal rozumnosti lidského společenství. Smrt zároveň člověka pokoušela a okouzlovala jako sex. A tak podobně jako myšlenky na sex musela být i smrt uschována hluboko do světa fantazie a snů. Postupně se strach ze smrti všeobecně rozšířil a stal se běžnou skutečností. Zvětšující se strach ze smrti měl za následek, že se ve dvacátém století stala smrt tabu (podobně jako ve století devatenáctém sex). Smrt postupně vymizela z každodenního života. Dostala se na okraj života společenství a vědomí individua. Hovořit o smrti začalo být nepatřičné a málem považováno za patologické. Strach ze smrti se tak ještě více prohluboval a myšlenky na smrt byly vytěsňovány. Srovnání s potlačovanými sexuálními představami a jejich neurotickými následky je zcela namístě. 1.6.Křesťanské pojetí smrti

15 Bible spojuje smrt s hříchem. Smrt je manifestací pádu prvních lidí před Bohem. První člověk nepodléhal nutnosti zemřít, byl svobodný ve svém výběru. Ale vybral si, že neposlechne Boha a jedl ze stromu poznání, a tak upadl do hříchu a ztratil svou nevinnost. Hřích se tak dědičně přenesl na každého z lidí. Tělo bylo degradováno na nástroj hříchu a stalo se smrtelným. Člověk se začal bát a mučily ho výčitky svědomí. Bůh pro něj přestal být milovaným otcem a stal se přísným soudcem. Jeho ortel byl krutý: život naplněný utrpením a bolestí, tvrdou prací a starostmi, konečná proměna v prach: Prach jsi a v prach se navrátíš. (Genesis, 3:19). Smrt je zlo. Je spojena s utrpením, bolestí, hrůzou. Není zlem pouze pro člověka, ale také pro Boha. Smrt neměla přijít na svět, je něco cizího Boží podstatě. Je Božím soudem. Bible rozlišuje trojí smrt: fyzickou - zastavením biologických procesů v těle; duchovní - smrt pohanů a ostatních, kteří nepřistoupili na křesťanskou víru; mystická - vítězství nad fyzickou smrtí. Zmrtvýchvstání je jednou její fází. Hříchem se člověk oddělil od zdroje života, od Boha. Vznikla tak hluboká propast mezi člověkem a Bohem. Oddělení od Boha znamená pro člověka první způsob smrti: duchovní smrt. Člověk duchovně mrtvý tělesně existuje, ale je oddělen od Boha, zdroje lásky a světla. Člověk je ztracen, je ve stavu zahynutí. Ježíš Kristus však dokázal člověka duchovně oživit. Z toho plynou dva závěry: člověk, který Ježíšovo evangelium nepřijal, je duchovně mrtev, a takto odchází ze světa v okamžiku fyzické smrti. Druhým závěrem je skutečnost, že od fyzické smrti se nelze zachránit, ale můžeme být nositeli evangelia a tak pomoci duchovně oživit naše bližní. Tak jim můžeme změnit život i celou jejich věčnost. Člověk je jednota duše a těla. A smrtí se tyto dvě složky člověka od sebe odlučují. Duše se odděluje od těla, svléká pozemské tělo a směřuje Bohu. Duše je nadčasová,

16 odlučuje se od lidí a stává se součástí bezčasového trvání v Bohu. Tělo opuštěné duší umírá. Pokud člověk prožil celý svůj pozemský život bez Boha a v tomto duchovním stavu odešel ze světa, pak je jisté, že ve stavu oddělení od Boha zůstane i ve věčnosti. Bible mluví o jezeře plném ohně a síry a o druhé smrti. Na člověka, který nevěří v Boha a myslí si, že smrtí všechno definitivně skončí, čekají po smrti dny a noci plné muk a trýznění a nikdy nekončící agónie Poslední pomazání Příchod kněze k umírajícímu křesťanovi byl až do poloviny 19. století považován za znamení konce. Umírající věděl, že se blíží jeho poslední chvíle a rozhovor s knězem byl součástí přípravy na smrt. Umírající se poté loučil s příbuznými nebo s nimi, vědom si svého konce, ještě naposledy hovořil. Situace se však postupně měnila. Před mrtvým začal být jeho skutečný zdravotní stav všemi úzkostlivě tajen a tak byl umírající udržován v naprosté nevědomosti, aby ho případné zprávy o jeho vážné situaci nerozrušily. Proto umírající netušil, že se blíží jeho poslední hodinka a nenapadlo ho připravit se na smrt. Nebyl nikdo a nic, co by mu signalizovalo přicházející smrt. Mrtví umírali, aniž by cokoli řekli. Beze slova rozloučení opouštěli svět živých. Došlo to tak daleko, že na počátku 20. století i ty nejzbožnější rodiny přivolávaly kněze, až když jeho přítomnost nemohla mrtvého vyděsit, protože upadl do bezvědomí nebo zemřel. Poslední pomazání už nebylo svátostí umírajících, ale mrtvých! (Ariès/2, 2000, s. 320). Kněží protestovali a odmítali dávat poslední pomazání mrtvolám. Až konečně po druhém vatikánském koncilu bylo poslední pomazání nahrazeno pomazáním nemocných. Kněz je uděloval i starým lidem bez zdravotních problémů. Svátost tak přestala být přípravou na smrt (Ariès/2, 2000, s. 321) Průběh posledního pomazání Kněz uděluje umírajícímu svátost posledního pomazání viatikum na cestu na onen svět. Ve svatostánku na oltáři je uschován krytý kalich se svátostí oltářní, z něhož kněz

17 vyjme jednu hostii a uloží ji do zlaté schránky (pyxis). Zahalí ji a spolu s ministrantem, který nese zvonek a zvoní, odejdou k umírajícímu. Když vstoupí do domu, kněz řekne: Pokoj tomuto domu. a postříkne okolí svěcenou vodou. Na stolek u postele umírajícího, kde hoří svíčky, postaví kněz pyxidu, kolem krku si dá fialovou štólu a vyslechne zpověď umírajícího bez přítomnosti jiných osob. Po zpovědi mu dá kněz rozhřešení. Poté vyjme hostii z pyxidy a položí ji na jazyk přijímajícího se slovy: Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej tvou duši životu věčnému. Po přijímání následuje poslední pomazání. Kněz udělá nad umírajícím třikrát znamení kříže Pak si navlhčí palec v nádobce s olejem nemocných, který posvětil biskup pro léčení tělesných a duševních chorob, a udělá olejem znamení kříže na sedmi částech těla na očích, na uších, na chřípí, na ústech, na rukou, na nohou a na stehnech a pokaždé říká s příslušnou obměnou: Skrze toto svaté pomazání a své velké milosrdenství nechť ti Bůh odpustí, v čemkoli jsi zhřešil zrakem. Atd. Nedojde-li k zázraku uzdravení, který se někdy u této svátosti očekává, a je-li nemocný zřejmě na pokraji smrti, kněz cituje litanie za umírající. (Watts, 1995, s ). 2. ZESNULÝ 2.1.Definice Podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví je mrtvé lidské tělo nebo jeho části, do doby pohřbení, označeno jako lidské pozůstatky. Po pohřbení jsou lidské pozůstatky zákonem označeny jako lidské ostatky. Než zákon vstoupil v účinnost, bylo mrtvé lidské tělo označováno pojmy zesnulý, zemřelý, mrtvola, nebožtík. Setkat se můžeme i s označením cadaver (spíše v lékařství). Pro starou češtinu bylo obvyklé označení umrlec. V této práci budu pro pojmenování mrtvého lidského těla používat výraz zesnulý. 2.2.Nakládání se zemřelými - historie Ve 13. století se v Evropě z bdění u mrtvého, smutku i pohřebního průvodu staly církevní obřady organizované a řízené duchovními. Dosavadní dominantní role pozůstalých

18 byla výrazně omezena. Změny nastaly také ve vnímání zemřelého a lidé již nesnesli pohled na mrtvé tělo. Do této doby mívali pozůstalí mrtvého vystaveného doma a až do pohřbu zůstával nezakryt pohledům smutečních hostí. Poté nebožtíka zašili od hlavy až k patě do rubáše (lněné prostěradlo), aby jej nebylo možno ani zahlédnout a v rubáši jej uzavřeli do dřevěné truhly neboli rakve. Chudí neměli na zaplacení truhláře a tak byli odnášeni na hřbitov v obecní rakvi, ze které tělo na hřbitově vyndali a pohřbili. Rubáš však dostali chudí i bohatí. Na našem území k tomuto posunu došlo o něco později. Před rokem 1500 byla většina českého obyvatelstva, a to i vrstva zámožnější, pohřbívána bez rakví. Pro schránku na ukládání tělesných ostatků se používalo označení truhla, slovo rakev se objevuje až ve slovníku z 16. století. Rubáš neznamenal oděv pro zesnulého, ale prostý šat či košili. Nebožtík byl zavinut do tzv. umrlčí plachty. Z původního pochovávání bez rakví se v 16. a 17. století u nás udržel zvyk vystavovat nebožtíka v domě smutku na márách nebo na peřinách. V době moru v roce 1598 to bylo zakázáno (Němec, 1980, s ). V Evropě druhé poloviny středověku přibylo k rakvi zvláštní lešení, pod nímž byla zasunuta rakev. Bylo přikryto látkami a osvětleno svícemi a působilo velmi monumentálně. Katafalk, jako označení pro ono lešení, se ujal mnohem později. Ve století byl tedy nebožtík zakryt rubášem, v rubáši uložen do rakve a rakev byla schována pod katafalk. To byl velmi výrazný posun pohřebních zvyklostí (Ariès/1, 2000, s. 216). Katafalk byl postupně zesvětštěn a stal se součástí všech obřadů. Ariès říká že: Katafalk sám, vyzdobený a osvětlený, vytěsnil všechna nejstarší vyobrazení smrti rozhřešení umírajícího, pohřební průvod, bědující družinu, uložení do hrobu i poslední, posmrtné rozhřešení. (Ariès/1, 2000, s. 216) Všechny tyto změny spolu s hromaděním mší a smutečních obřadů znamenaly masivní ústup významu příbuzných a světských přátel. Nahrazeni byli duchovními, knězi a mnichy, anebo chudými, kteří byli bráni jako zástupci Boha na zemi. Rozloučení živých se zesnulými zastínilo, pokud je rovnou nenahradilo, obrovské množství mší a modliteb u oltáře došlo k jakési klerikalizaci smrti. (Ariès/1, 2000, s. 228). Jako protiváha církevního světa začaly v té době, to znamená počínaje 14. stoletím, vznikat laické spolky, bratrstva, jejichž posláním bylo pomáhat knězům a mnichům se

19 všemi obřady za zesnulé (Ariès/1, 2000, s. 228). Bratrstva vznikala ve století a sdružovala laické dobrovolníky přijímané na základě jejich přání. Bratrstvům předsedali a spravovali je také laici. Bratrstva konala skutky milosrdenství a tak pro ně vznikl ve Francii název charity. Ze všech skutků milosrdenství si zvolila právě pohřbívání zesnulých, kterým měla zabezpečit rituálně čistý pohřeb a uchránit příbuzné od dalšího utrpení. Mezi jejich úkoly dále patřily především tyto tři: poskytovat jistotu zesnulým, že se za ně budou modlit a nebudou tento úkol zanedbávat; poskytovat pomoc chudým, kteří neměli finance na získání duchovního přímluvce, tak se jejich pohřbívání a zádušních modliteb ujala bratrstva. Posledním úkolem bylo zajistit pohřební obřady v dané farnosti, mnohde jim záduší přenechalo organizaci pohřbů a především pohřebních průvodů. Jimi konané obřady si zachovaly původní podobu nezastíněnou množstvím církevních obřadů, podobnou jaká přetrvávala na venkově. Z bratrstev vznikaly první pohřební ústavy. Přibližně v polovině 17. století se zrodila obava před zdánlivou smrtí. Podrobněji se na tuto problematiku soustředili lékaři v polovině 18. století. Pohřby a náboženské obřady té doby byly především projevy opatrnosti a měly zabránit pohřbení zaživa. Na domněle mrtvého se volalo třikrát jménem, pomoci mělo i tradiční omývání mrtvého nebo jeho vystavování, ale i několikadenní lhůty před pohřbením nebo zpopelněním 4. Formulace opatření proti předčasnému pohřbení se staly součástí závětí, kde zesnulí požadovali např. naříznutí své kůže. Koncem 18. století stál strach ze zdánlivé smrti u zrodu dohledu nad pohřbíváním, který dnes přisuzujeme vůli udržet veřejný pořádek nebo odhalit vraždy. V Rakousku byla prohlídka mrtvých nařízena dekretem dvorní kanceláře z Toto opatření však platilo pouze pro hlavní města a až od roku 1774 platilo všeobecně. Následně v roce 1894 vydalo české místodržitelství prohlášení upravující prohlídku mrtvých v Čechách. Účelem této prohlídky bylo zabránit, aby byl někdo pohřben za živa; umožnit, aby mohly být vyšetřeny násilné příčiny smrti, nebo aby byly odhaleny infekční choroby a mohlo být zabráněno jejich šíření. 4 Církevní protokol dodnes vyžaduje, aby se na papeže na smrtelném lůžku třikrát zavolalo křestním jménem (Ariès/2, 2000, s. 127).

20 Obava z pohřbení zaživa vedla k dodržování časového odstupu následujícího po úmrtí. Legislativně byla podložena Dvorským reskriptem z roku 1756 sb. z. Marie Terezie, kterým bylo nařízeno, že tělo zesnulého nesmí být pohřbeno před uplynutím 48 hodin 5 od nastalé smrti a po ohledání těla. Faráři byli povinni dohlížet na to, aby byla tato lhůta dodržována a neměli dopustit, aby se pohřeb konal dříve. Ohledání zesnulého prováděl obcí objednaný lékař na základě vysvědčení o ošetření vystavené ošetřujícím lékařem. Nebyla-li příčina smrti jasná, navrhoval ohledač mrtvol zdravotně policejní pitvu zesnulého, jejímž účelem bylo zjištění příčiny úmrtí. Při podezření na trestný čin byla provedena pitva soudní. Lékař provádějící ohledání vystavoval také ohledací list, bez kterého nesměl kněz zesnulého pohřbít a který byl podkladem pro matriku. Matriční evidence zemřelých vždy spadala pod církevní předpisy a měli je za úkol duchovní byl vydán císařský patent Josefa II., kterým bylo vedení matrik prohlášeno za záležitost veřejné státní správy. Duchovním bylo uloženo, aby zajišťovali tyto úkony pod dozorem církevních a politických úřadů. Farář byl tedy jako matrikář povinen zapsat do matriky zemřelých datum úmrtí svých věřících ze své farnosti. Po odluce státu a církve v roce 1949 přešla matriční evidence pod správu obcí a měst, kam patří dodnes. 5 Tento zákaz pohřbení před uplynutím 48 hodin od úmrtí, případně po pitvě, platil až do , kdy vstoupil v platnost zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Řád krematoria v Klatovech

Řád krematoria v Klatovech Řád krematoria v Klatovech Technické služby města Klatov (dále jen TSMK), středisko Správa hřbitovů a krematoria, Pohřební služba, provozují krematorium v Klatovech. Provádějí zpopelnění mrtvých lidských

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (kód: 69-012-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Pracovník pro

Více

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18 OBSAH Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18 Úvod (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.) 19 1 Hřbitovy a hřbitovnictví (David Stejskal, Mgr. Jaroslav Šejvl) 1.1

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Příloha: Návrh na změnu zákona o pohřebnictví občanského sdružení Tobit, o.s.

Příloha: Návrh na změnu zákona o pohřebnictví občanského sdružení Tobit, o.s. Příloha: Návrh na změnu zákona o pohřebnictví občanského sdružení Tobit, o.s. ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Péče o umírajícího a mrtvé tělo. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Péče o umírajícího a mrtvé tělo. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Péče o umírajícího a mrtvé tělo Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Bc. Höferová Hana PÉČE O UMÍRAJÍCÍ A MRTVÉ TĚLO Vypracovala:

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Základní informace pro pozůstalé

Základní informace pro pozůstalé Základní informace pro pozůstalé www.mmr.cz Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Přesto je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s jeho úmrtím a pohřbem,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně Posmrtná ztuhlost Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 12. 13. září 2013 Mikulov List o prohlídce zemřelého??

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Příručka pro pozůstalé. www.mmr.cz. Pohřeb a jeho organizace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Příručka pro pozůstalé. www.mmr.cz. Pohřeb a jeho organizace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Příručka pro pozůstalé Pohřeb a jeho organizace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ letak_pozustali_02.indd 1 26.3.2010 13:11:23 POHŘEB A JEHO ORGANIZACE - PŘÍRUČKA

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH)

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 7 (účinnost od 1.1.2013) Vydává Lesy a parky Trutnov s. r. o. Schváleno RM, usnesení

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Posmrtné změny. doc. MUDr. Alexnder Pilin, CSc.

Posmrtné změny. doc. MUDr. Alexnder Pilin, CSc. Posmrtné změny doc. MUDr. Alexnder Pilin, CSc. Smrt její definice Smrt je ireversibilní zástava všech funkcí organismu. Smrt Smrt nastává zřídka v jednom okamžiku je to proces. Různé tkáně mají různou

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Vetešník / Eva Stránská Jaroslav Šejvl Zákon o pohřebnictví

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

DOPORUČENÝ POSTUP LÉKAŘE PŘI ÚMRTÍ MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ A NÁSLEDNÁ SOUČINNOST S ORGÁNY POLICIE ČR

DOPORUČENÝ POSTUP LÉKAŘE PŘI ÚMRTÍ MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ A NÁSLEDNÁ SOUČINNOST S ORGÁNY POLICIE ČR DOPORUČENÝ POSTUP LÉKAŘE PŘI ÚMRTÍ MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ A NÁSLEDNÁ SOUČINNOST S ORGÁNY POLICIE ČR MUDr. Igor DVOŘÁČEK, Ph.D. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Příjezd na místo úmrtí nasazení rukavic

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Pohřeb a jeho organizace. Praktické rady

Pohřeb a jeho organizace. Praktické rady Pohřeb a jeho organizace Praktické rady Vzpomínkový obřad doprovázející pohřbení se stává vzácností. Stále častěji dochází k pohřbům bez obřadu, tj. k pohřbení bez jakéhokoliv veřejného rozloučení pozůstalých

Více

Pohřeb a jeho organizace. Praktické rady

Pohřeb a jeho organizace. Praktické rady Pohřeb a jeho organizace Praktické rady Vzpomínkový obřad doprovázející pohřbení se stává vzácností. Stále častěji dochází k pohřbům bez obřadu, tj. k pohřbení bez jakéhokoliv veřejného rozloučení pozůstalých

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí. Mgr. Helena Škrabová

Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí. Mgr. Helena Škrabová Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí Srpen 2010 Mgr. Helena Škrabová KULTURNÍ ZVYKY A RITUÁLY V SOUVISLOSTI SE SMRTÍ Islámské zvyky Praktiky při umírání : U umírajícího muslima

Více

Jifiina Šiklová VYHOŠTùNÁ SMRT

Jifiina Šiklová VYHOŠTùNÁ SMRT Jifiina Šiklová VYHOŠTùNÁ SMRT KALICH 2013 Siklova-vnitrky_2013_new_zlom.indd 5 31.10.13 11:10 Jiřina Šiklová, 2013 by arrangement with KALICH publishers, Ltd Cover and graphic design Viktor Karlík, 2013

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Řád Židovského hřbitova v Brně-Židenicích

Řád Židovského hřbitova v Brně-Židenicích Židovská obec Brno Řád Židovského hřbitova v Brně-Židenicích směrnice 21-2009 Tento Řád Židovského hřbitova v Brně-Židenicích nabývá účinnosti dne 15. března 2012 Vypracoval: Petr Špunar, správce pohřebiště

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více