KULTURA A SMRT Kulturně - antropologická studie prostředí smrti. a umírání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURA A SMRT Kulturně - antropologická studie prostředí smrti. a umírání"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav filosofie a společenských věd KULTURA A SMRT Kulturně - antropologická studie prostředí smrti a umírání Diplomová práce Autor: Obor: Vedoucí práce: Oponent práce: Lucie MALINOVÁ BI-ON/SSK Mgr. Martin PALEČEK Mgr. Aleš VRBATA Hradec Králové 2002

2 ANOTACE: Tato diplomová práce mapuje téma smrti a umírání. V jednotlivých kapitolách definuje základní problematiku a popisuje její historický vývoj. Sleduje proměny postoje ke smrti, proměny vztahů k mrtvým a umírajícím, pohřební zvyklosti a rituály. Jejím obsahem je také současná praxe v pohřebnictví, ale také tradiční zvyklosti zaměřené na oblast Valašska. Zmíněna je také psychologie pozůstalých.

3 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a pouze na základě uvedených pramenů a literatury. Valašské Meziříčí, Lucie Malinová

4 PODĚKOVÁNÍ: Ráda bych poděkovala vedoucímu práce, Mgr. Martinu Palečkovi, za trpělivost a cenné rady a připomínky při zpracování tohoto tématu. Dále děkuji svým rodičům, Heleně a Václavu Grafovým, jejichž povolání mě inspirovalo k volbě tohoto tématu a jejichž cenné zkušenosti byly podkladem pro vznik této diplomové práce.

5 OBSAH ÚVOD 1 1. ČLOVĚK A SMRT 1.1.Definice pojmu smrt Tělesné známky umírání Vztah člověka ke smrti Stáří a blízkost smrti Proměny vnímání smrti Křesťanské pojetí smrti Poslední pomazání Průběh posledního pomazání ZESNULÝ 2.1.Definice Nakládání se zemřelými historie Nakládání se zemřelým současná praxe Posmrtné změny probíhající na mrtvém těle POHŘBÍVÁNÍ 3.1.Definice Historický vývoj pohřbívání Semité Řecko a Řím Křesťané Pohřeb do země Pohřeb žehem - kremace Průběh kremace POHŘEBNÍ OBŘADY 4.1. Definice Pohřební rituály Odepření pohřebního ritu Posmrtný život v očistci, připomenutí mrtvých Vstup duše do očistce Sjednání pohřbu Pohřební obřad 38

6 4.5.Průběh pohřebního obřadu Pohřební řeč a požadavky kladené na řečníka HŘBITOV 5.1.Historický vývoj správy hřbitovů Historie hřbitovní kultury Podmínky ovlivňující kvalitu hřbitova Současná podoba hřbitovů Vojenská pohřebiště TRADIČNÍ ZVYKLOSTI A POVĚRY SPOJENÉ SE SMRTÍ A UMÍRÁNÍM (se zaměřením na Valašsko) 6.1.Staroslovanský pohřební obřad Obřadní naříkání plačky Pohřební hostina Lidové zvyklosti a pověry Význam lidových zvyklostí Duše Úmrtí Škodlivá moc věcí Maskování domu a obyvatel Smrt a znamení smrti Lidové zvyklosti spojené s Dušičkami Smuteční barva PSYCHOLOGIE POZŮSTALÝCH POHŘEBNICTVÍ DNES 70 ZÁVĚR 72 SEZNAM PRAMENŮ 73 PŘÍLOHY 77

7 ÚVOD V této diplomové práci jsem se pokusila nastínit některé vztahy mezi kulturou a problematikou smrti. Snažila jsem se zachytit proměny vnímání smrti na pozadí společenských a kulturních změn. Zaměřila jsem se především na oblast České republiky, ale také na historické vlivy evropské a křesťanské. V kapitole zabývající se tradičními zvyklostmi a pověrami jsem jejich mapování zúžila na oblast Valašska, odkud pocházím. Inspirací pro napsání této práce byla má osobní zkušenost s problematikou pohřebnictví. Rodiče v tomto oboru podnikají, takže díky nim jsem se mohla blíže seznámit s chodem pohřební služby a správy hřbitova, čímž jsem získala alespoň základní informace o prostředí smrti, umírání, ale také o problémech, se kterými se pohřebnictví v současné době potýká. Protože praxi pohřební služby ve Valašském Meziříčí důvěrně znám, vycházím v kapitolách popisujících současné pohřebnictví především z této zkušenosti. Chtěla bych zdůraznit, že problematika smrti a umírání, kterou jsem se zde snažila zpracovat, je nesmírně obsáhlá a dosud neexistuje publikace, která by se jí komplexněji zabývala. Má diplomová práce je tedy pouhým pokusem popsat pohřební praxi a podat alespoň základní informace týkající se smrti a umírání. Snad tyto informace pomohou objasnit některé otázky a obavy pojící se se závěrečnou etapou našeho života.

8 1. ČLOVĚK A SMRT 1.1.Definice smrti Pokusy o definici smrti odnepaměti vycházely ze zkušenosti. V minulosti byla však kritéria smrti málo dokonalá, a tak nebyly výjimkou případy, kdy došlo k pohřbení zaživa. Za hlavní projevy života byly a jsou považovány dýchací pohyby a pohyby srdce. Pokud tyto ustaly, byl člověk považován za mrtvého. Definice smrti zněla: Ireverzibilní zástava cirkulace a dýchání. (Munzarová, 1997, s. 14). Tradiční kriteria smrti zástava dýchání a srdeční činnosti samozřejmě platí dodnes, ale s vývojem vědeckého poznání, a především medicíny, se dostal do popředí mozek a jeho integrační a určující úloha pro celý organismus. V současnosti je tak smrt definována smrtí mozkovou 1, jako ztráta všech funkcí celého mozku, včetně mozkového kmene 2, která vede k neschopnosti integrovat a koordinovat fyzické a mentální funkce těla jako jednotky (Munzarová, 1997, s ). Biologové dnes také hovoří o tzv. buněčných nebo smrtelných hodinách buňky, které v okamžiku vyčerpání programu života spustí za pomoci enzymů sebevražedný program smrti (Haškovcová, 2000, s. 74). Smrt lze samozřejmě definovat nejen z pohledu biologických věd, ale rovněž z hledisek různých náboženských a filosofických nauk. 1 Definice mozkové smrti má zásadní význam pro orgánové transplantace, při kterých je nulový záznam EEG. Dýchání a krevní oběh lze nahradit pomocí přístrojů, činnost centrální nervové soustavy však nikoli. 2 Důležité je uvědomit si, že smrt v biologickém smyslu není okamžikem, ale procesem. I po nastalé smrti, kdy lékař definitivně konstatoval smrt, existují v těle člověka buňky, které jeví ještě po určitou dobu známky života. Jsou to však pouze malé skupiny buněk, které jsou závislé na integritě organismu a časem tak jako tak zaniknou.

9 1.2.Tělesné známky umírání Samotnému okamžiku smrti předchází různě dlouhá fáze umírání, která končí smrtí neboli exitem. Lidé přítomní u umírajících rozpoznávají určité příznaky exitu. Objektivní symptomy odchodu jsou takovéto: nepravidelný tep, klesající krevní tlak, nepravidelné dýchání, unavený výraz obličeje, nepravidelné mrkání, ztráta mimiky obličeje, chyby v řeči (sociální komunikaci), nevysvětlitelná euforie. U člověka ante finem (před koncem) lze zpozorovat také bledou pokožku, vlhkou studeným potem, zapadlé oči, chladné uši a nos, nepravidelný puls, dochází k inkontinenci moči a stolice, vědomí bývá někdy porušené. Celý organismus postupně ochabuje a ztrácí se vědomí. V terminální fází dochází ke zvýšenému výlevu potu, který výrazně čpí. Většina umírajících má silný pocit žízně, naopak chuť k jídlu se snižuje. Často se umírajícím těsně před smrtí uleví od bolestí, kterými dosud trpěli (Křivohlavý, 1995, s ). Smrt je avizována určitými známkami na lidském těle. Jsou jimi: 9. Kóma bez reakcí na vnější podněty. 10.Vymizení svalového tonu (napětí). 11.Zornice nereagují na zdroj světla. 12.Nepřítomnost spontánního dýchání. 13.Vyhaslé vegetativní funkce mozku. 14.Nulový záznam EEG ten znamená definitivní konec. V praxi, při běžném ohledání zesnulého prohlížejícím lékařem, se však takovéto komplexní zjišťování smrti neprovádí, rozhodující jsou proto tyto zkoušky: kontroluje se vymizení dechu a srdečního tepu, zda zorničky nereagují na světlo a kůže víček nereaguje na dotyk, zda se kůže stlačená prstem nevrací zpět. Při úmrtí ve zdravotnických a speciálních zařízeních, která jsou vybavena přístroji zaznamenávajícími EEG, se provádí komplexní zjišťování smrti.

10 1.3.Vztah člověka ke smrti Smrt vždy vzbuzovala pozornost člověka, protože člověk, jako jediný druh, je schopen svůj zánik reflektovat během celého života. Toto vědomí konce je charakteristické pro lidský druh, je jakýmsi antropinem. Zároveň ale zpětně ovlivňuje lidskou kulturu a životy lidí. Prožívání času je tak silně ovlivněno konečným bodem naší životní dráhy, protože vidina konce nás nutí prožívat a využívat čas. Pokud by neexistoval konec, nemuseli bychom nikam spěchat, neexistovala by pro nás základní existenční motivace, vše bychom mohli, ale nemuseli. Na vše by bylo nekonečně času. Nabízí se otázka, zda by člověk vůbec tvořil, zda by měl nutkání zanechat po sobě stopu, vytvořit odkaz a tím přesáhnout svou konečnost, jako to dělá dnes. Čas by byl sledem okamžiků a celkový smysl by unikal. Chybělo by spění k nějakému cíli, k bodu, který by dal lidské existenci význam. Paradoxně je smrt největší životní jistotou, která nám byla dána s možností našeho bytí. Naše bytí je bytím ke smrti a smrt je fenoménem života. Takto pohlíží na život a smrt Heidegger. V podstatě okamžikem našeho zrození se začínáme nezvratně přibližovat okamžiku smrti. Postupně nám ubývají síly, náš organismus stárne. Toto celoživotní spění ke konci je extrémním pohledem na lidský život, ale přesto pravdivým. Romano Guardini velice výstižně vyjádřil přítomnost a působení okamžiku smrti po celý lidský život, stejně jako působení okamžiku zrození: Život není nastavení jednotlivých dílů na sebe, nýbrž je to jednolitý celek, který, jakkoli to zní paradoxně, je celý přítomen v každém okamžiku jeho průběhu. (1997, s. 52). Dále poznamenává, že každá životní fáze pociťuje přítomnost smrti po svém. U dětí nemá konkrétní podobu, projevuje se nepřímo, jako hlad po životě či potřeba ochrany. V mládí vystupuje smrt do popředí, mladý člověk dokáže lehce zemřít, protože plnost žití dává i smrti prvek života (Guardini, 1997, s ). I přes převládající negativní význam pro člověka, nelze smrti upřít jednu přednost. A tou je, že dokáže poodhalit podstatu naší existence a našeho lidství vůbec. Tváří tvář smrti, ať už bližního nebo naší vlastní, dokážeme nahlédnout smysl lidského života. Smrtí bychom se měli zabývat a poznávat ji, protože jen vydrží-li člověk vědění toho, že je smrtelný a že je nejisté pouze to, kdy se smrt stane nevyhnutelnou možností lidské

11 existence, pozná svou odpovědnost za každý okamžik svého života. (Haškovcová, 1975, s. 20). Není běžnou životní zkušeností setkat se se smrtí v našem okolí. Život je delší, umírání se posouvá do vyššího věku. Pohled na umírající a mrtvé není již běžnou záležitostí. V normálním životě proto lze na smrt snáze zapomenout. (Elias, 1997, s. 12). Smrt se vytratila ze společenského života především díky lékařům a vyspělé medicíně. Svůj podíl má také expanzivní reklama, která vytvořila zcela umělou představu ideálního muže a ženy. Tyto lidské modely neznají nemoci, neúspěch, pomalé tempo, ubývání sil a schopností. Jsou úspěšní, mladí, krásní a inteligentní, jsou zdraví a plní energie, pracují s maximálním nasazením. Hovořit o smrti, hrobech, červech, nám připadá morbidní, nevhodné, nevkusné Nechceme nic slyšet o umírání nebo jen zahlédnout umírající. Tato tichá hluchota a slepota k problematice smrti dospěla až tak daleko, že dosud nikdy v dějinách lidstva nebyli umírající tak sterilně odsouváni do zákulisí společenského života, mimo zraky živých; dosud nikdy nebyly lidské mrtvoly expedovány z úmrtního lože do hrobu tak hygienicky, bez zápachu a s takovou technickou dokonalostí. (Elias, 1997, s. 23). Příčinou této současné situace je, že pohled na smrt kolem nás nám nebezpečně připomíná naši vlastní konečnost a ohrožuje vysněnou představu naší vlastní nesmrtelnosti. Tak vše, co souvisí se smrtí, odsouváme do nemocničních zařízení, do rukou odborníků a profesionálů pohřebních institucí.

12 1.4.Stáří a blízkost smrti Životní období dospělosti nejvíce inklinuje k zapomnění na smrt. Dospělý člověk věnuje svůj čas plnění bezprostředních požadavků a povinností, připadá si silný a soběstačný. Smrt je tak z vědomí vytlačena nejsnáze. Ale s přibývajícím věkem člověk zjišťuje, že vše pomíjí. Ubývá očekávání a přibývá pocitu marnosti. Přichází stáří a s ním i neodbytné myšlenky na smrt (Guardini, 1997, s ). Stáří nás přibližuje smrti. Musíme si uvědomit, že stáří čeká na nás na všechny, stejně jako smrt, a když budeme mít štěstí, tak než zemřeme, všichni zestárneme. (Thomasma, Kushnerová, 2000, s. 158). Vztah společnosti ke stáří je velmi rozporuplný. Normou dnešní doby se stal člověk mladý, plný sil. A stáří je spojováno pouze s omezením, s menší výkonností, s menší pružností Představa stáří a umírání je nepřirozená, bizardní, něco, co se nás netýká a co nás neohrožuje. Vysoký věk oceňujeme, pokud umožňuje provozovat aktivity mladých. Usmívající se opálený pár důchodců slézající horské svahy nebo běhající v lese se svými vnoučaty a pravnoučaty - taková je představa aktivního stáří, která by se snad dala ještě přijmout. Ale nepřijatelné je být starý, nemocný a bezmocný. Západní kultura nedokáže uznat stáří pro to, čím je, pro stáří samo. Pro věk, kterého se lidé dožili a pro vše, co zažili a přežili. Nedokáže docenit osobní a společenské kvality starých lidí. Naopak pro východní kultury, např. čínskou nebo japonskou, je stáří vrcholným obdobím života a proto je velmi uznáváno. Stáří reprezentuje hodnoty jako moudrost, umění žít, životní zkušenost, umění rozlišovat a hodnotit. Takto se ale u nás na stáří nepohlíží. Převažující je představa stáří jako něčeho negativního, vyvolávajícího obavy. Stáří znamená konec života, psychický i fyzický rozpad. Ale stáří není kvalitativně horší, než jiná období života. Není jen ubýváním sil, je to život, který má svou hodnotu a své uzpůsobení. Navíc zkušenosti starších generací jsou zdrojem vědění, názorů a hodnot předávaných generacím mladším. Proto jsou staří lidé i přes svou případnou vetchost či nemohoucnost nenahraditelnou součástí živoucího lidského společenství.

13 1.5.Proměny vnímání smrti Od počátku středověku měla smrt významné místo v životě lidí. Smrt byla společenskou událostí a člověk umíral v kruhu blízkých, uprostřed společenství 3. Lidé totiž žili neustále v těsné blízkosti a tak prožívali vše společně. Tento způsob života předurčoval, že jak narození a smrt, tak další aspekty lidského života byly veřejnými událostmi, nesrovnatelně veřejnějšími než dnes. Nejstarší smrt byla ochočená důvěrně známá. Smrt zdivočela až dnes. (Ariès/1, 2000, s. 44). Umírání a smrt nebyly něco jednoznačně záporného. Lidé nepociťovali takovou úzkost a strach. Člověk přijímal smrt odevzdaně, stejně jako svůj osud. A umíral uvolněně a klidně. Křesťanský středověk částečně pozměnil pohled na smrt. Křesťanství slibovalo, že smrtí vše nekončí a že existuje možnost zajistit si věčný život. Lidé přestali být tolik odevzdaní a začali brát zodpovědnost za svůj osud do vlastních rukou. Věděli, že budou stát před Bohem zcela sami, jen se svým životem, modlitbami a se svými dobrými či špatnými skutky. Proto kolem sebe utkali síť prostředků, které měly zajistit lepší podmínky na onom světě. Životní a posmrtný individualismus překonal dosavadní odevzdanost. Smrt byla, jak jsme zmínili, v té době všudypřítomná a důvěrně známá dospělým i dětem. Člověk se s ní setkával téměř na každém kroku a smrt se stala také námětem uměleckých děl, které měly být mementem mori (ztvárnění mementa mohlo být nejrůznější, viz papírová skládanka z 1. poloviny 19. století v příloze č. 2). Člověku měly připomínat jeho konečnost a rovnost si lidí před smrtí. Mezi nejvýraznější spodobnění smrti patřily Poslední soud, artes moriendi, danse macabre a triumfy smrti. V 15. století se objevila namísto do té doby obvyklé ikonografie Posledního soudu ikonografie nová, zobrazující umírajícího na lůžku. Jeho ložnice je plná lidí a zároveň pouze pro mrtvého viditelných nadpřirozených bytostí, tísnících se u hlavy postele. Přítomna je Panna Marie, svatá Trojice a celý nebeský dvůr, z druhé strany Satan s ďábelským vojskem. Umírající je vystaven zkoušce dvou protikladných sil. Tyto obrazy v podobě dřevorytů byly součástí knih, tzv. artes moriendi, které učily šťastné smrti. Každá stránka 3 Za špatnou smrt byla považována smrt náhlá, osamělá, pokoutní, beze svědků. Takto umírali poutníci na cestě, utopenci, lidé zasažení bleskem

14 měla obrázek, aby i negramotní laici pochopili smysl psaného textu. Současně s artes moriendi se vyskytuje umrlčí tematika v literatuře a ikonografii. Francouzské slovo macabre (umrlčí) označuje realistická vyobrazení rozkládajícího se lidského těla. Jedním z nejčastějších způsobů zobrazení smrti se stala napůl rozpadlá mrtvola kostlivec se zbytky tkání neboli umrlec. Objevil se již v roce Tanec smrti (danse macabre) je nekonečný tanec kruhu střídavě mrtvých a živých tanečníků. Vedou jej mrtví, kteří jako jediní tančí. Každou dvojici tvoří nahá, zahnívající, bezpohlavní a velice čilá mumie a muž nebo žena odění podle svého společenského postavení a nevycházející z úžasu. ( ) Vtip spočívá v protikladu mezi tempem mrtvých a ochromením živých. (Ariès/1, 2000, s. 149). Dalším velmi rozšířeným tématem byl triumf smrti. Šlo o vyobrazení moci smrti, která se zbraní v ruce řídí obrovský povoz tažený voly. Je to vůz ničivý, který drtí lidi všeho věku a postavení. Tato smrt nezdůrazňuje rovnost podmínek ani nevyhnutelnost, tlumočí spíše zákeřnost a nesmyslnost. Kdysi člověk přikládal smrti velkou důležitost, byla to vážná věc, nesměla se brát na lehkou váhu, byl to důležitý a obávaný okamžik života, jehož se ale nebál natolik, aby jej musel odsunout stranou svého zájmu, utíkat před ním, předstírat, že neexistuje, nebo si oněm něco nalhávat. (Ariès/2, 2000, s. 136). Až osvícenští lékaři se začali skutečně bát smrti, jako přírodního, nevázaného živlu, který unikal rozumnosti lidského společenství. Smrt zároveň člověka pokoušela a okouzlovala jako sex. A tak podobně jako myšlenky na sex musela být i smrt uschována hluboko do světa fantazie a snů. Postupně se strach ze smrti všeobecně rozšířil a stal se běžnou skutečností. Zvětšující se strach ze smrti měl za následek, že se ve dvacátém století stala smrt tabu (podobně jako ve století devatenáctém sex). Smrt postupně vymizela z každodenního života. Dostala se na okraj života společenství a vědomí individua. Hovořit o smrti začalo být nepatřičné a málem považováno za patologické. Strach ze smrti se tak ještě více prohluboval a myšlenky na smrt byly vytěsňovány. Srovnání s potlačovanými sexuálními představami a jejich neurotickými následky je zcela namístě. 1.6.Křesťanské pojetí smrti

15 Bible spojuje smrt s hříchem. Smrt je manifestací pádu prvních lidí před Bohem. První člověk nepodléhal nutnosti zemřít, byl svobodný ve svém výběru. Ale vybral si, že neposlechne Boha a jedl ze stromu poznání, a tak upadl do hříchu a ztratil svou nevinnost. Hřích se tak dědičně přenesl na každého z lidí. Tělo bylo degradováno na nástroj hříchu a stalo se smrtelným. Člověk se začal bát a mučily ho výčitky svědomí. Bůh pro něj přestal být milovaným otcem a stal se přísným soudcem. Jeho ortel byl krutý: život naplněný utrpením a bolestí, tvrdou prací a starostmi, konečná proměna v prach: Prach jsi a v prach se navrátíš. (Genesis, 3:19). Smrt je zlo. Je spojena s utrpením, bolestí, hrůzou. Není zlem pouze pro člověka, ale také pro Boha. Smrt neměla přijít na svět, je něco cizího Boží podstatě. Je Božím soudem. Bible rozlišuje trojí smrt: fyzickou - zastavením biologických procesů v těle; duchovní - smrt pohanů a ostatních, kteří nepřistoupili na křesťanskou víru; mystická - vítězství nad fyzickou smrtí. Zmrtvýchvstání je jednou její fází. Hříchem se člověk oddělil od zdroje života, od Boha. Vznikla tak hluboká propast mezi člověkem a Bohem. Oddělení od Boha znamená pro člověka první způsob smrti: duchovní smrt. Člověk duchovně mrtvý tělesně existuje, ale je oddělen od Boha, zdroje lásky a světla. Člověk je ztracen, je ve stavu zahynutí. Ježíš Kristus však dokázal člověka duchovně oživit. Z toho plynou dva závěry: člověk, který Ježíšovo evangelium nepřijal, je duchovně mrtev, a takto odchází ze světa v okamžiku fyzické smrti. Druhým závěrem je skutečnost, že od fyzické smrti se nelze zachránit, ale můžeme být nositeli evangelia a tak pomoci duchovně oživit naše bližní. Tak jim můžeme změnit život i celou jejich věčnost. Člověk je jednota duše a těla. A smrtí se tyto dvě složky člověka od sebe odlučují. Duše se odděluje od těla, svléká pozemské tělo a směřuje Bohu. Duše je nadčasová,

16 odlučuje se od lidí a stává se součástí bezčasového trvání v Bohu. Tělo opuštěné duší umírá. Pokud člověk prožil celý svůj pozemský život bez Boha a v tomto duchovním stavu odešel ze světa, pak je jisté, že ve stavu oddělení od Boha zůstane i ve věčnosti. Bible mluví o jezeře plném ohně a síry a o druhé smrti. Na člověka, který nevěří v Boha a myslí si, že smrtí všechno definitivně skončí, čekají po smrti dny a noci plné muk a trýznění a nikdy nekončící agónie Poslední pomazání Příchod kněze k umírajícímu křesťanovi byl až do poloviny 19. století považován za znamení konce. Umírající věděl, že se blíží jeho poslední chvíle a rozhovor s knězem byl součástí přípravy na smrt. Umírající se poté loučil s příbuznými nebo s nimi, vědom si svého konce, ještě naposledy hovořil. Situace se však postupně měnila. Před mrtvým začal být jeho skutečný zdravotní stav všemi úzkostlivě tajen a tak byl umírající udržován v naprosté nevědomosti, aby ho případné zprávy o jeho vážné situaci nerozrušily. Proto umírající netušil, že se blíží jeho poslední hodinka a nenapadlo ho připravit se na smrt. Nebyl nikdo a nic, co by mu signalizovalo přicházející smrt. Mrtví umírali, aniž by cokoli řekli. Beze slova rozloučení opouštěli svět živých. Došlo to tak daleko, že na počátku 20. století i ty nejzbožnější rodiny přivolávaly kněze, až když jeho přítomnost nemohla mrtvého vyděsit, protože upadl do bezvědomí nebo zemřel. Poslední pomazání už nebylo svátostí umírajících, ale mrtvých! (Ariès/2, 2000, s. 320). Kněží protestovali a odmítali dávat poslední pomazání mrtvolám. Až konečně po druhém vatikánském koncilu bylo poslední pomazání nahrazeno pomazáním nemocných. Kněz je uděloval i starým lidem bez zdravotních problémů. Svátost tak přestala být přípravou na smrt (Ariès/2, 2000, s. 321) Průběh posledního pomazání Kněz uděluje umírajícímu svátost posledního pomazání viatikum na cestu na onen svět. Ve svatostánku na oltáři je uschován krytý kalich se svátostí oltářní, z něhož kněz

17 vyjme jednu hostii a uloží ji do zlaté schránky (pyxis). Zahalí ji a spolu s ministrantem, který nese zvonek a zvoní, odejdou k umírajícímu. Když vstoupí do domu, kněz řekne: Pokoj tomuto domu. a postříkne okolí svěcenou vodou. Na stolek u postele umírajícího, kde hoří svíčky, postaví kněz pyxidu, kolem krku si dá fialovou štólu a vyslechne zpověď umírajícího bez přítomnosti jiných osob. Po zpovědi mu dá kněz rozhřešení. Poté vyjme hostii z pyxidy a položí ji na jazyk přijímajícího se slovy: Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej tvou duši životu věčnému. Po přijímání následuje poslední pomazání. Kněz udělá nad umírajícím třikrát znamení kříže Pak si navlhčí palec v nádobce s olejem nemocných, který posvětil biskup pro léčení tělesných a duševních chorob, a udělá olejem znamení kříže na sedmi částech těla na očích, na uších, na chřípí, na ústech, na rukou, na nohou a na stehnech a pokaždé říká s příslušnou obměnou: Skrze toto svaté pomazání a své velké milosrdenství nechť ti Bůh odpustí, v čemkoli jsi zhřešil zrakem. Atd. Nedojde-li k zázraku uzdravení, který se někdy u této svátosti očekává, a je-li nemocný zřejmě na pokraji smrti, kněz cituje litanie za umírající. (Watts, 1995, s ). 2. ZESNULÝ 2.1.Definice Podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví je mrtvé lidské tělo nebo jeho části, do doby pohřbení, označeno jako lidské pozůstatky. Po pohřbení jsou lidské pozůstatky zákonem označeny jako lidské ostatky. Než zákon vstoupil v účinnost, bylo mrtvé lidské tělo označováno pojmy zesnulý, zemřelý, mrtvola, nebožtík. Setkat se můžeme i s označením cadaver (spíše v lékařství). Pro starou češtinu bylo obvyklé označení umrlec. V této práci budu pro pojmenování mrtvého lidského těla používat výraz zesnulý. 2.2.Nakládání se zemřelými - historie Ve 13. století se v Evropě z bdění u mrtvého, smutku i pohřebního průvodu staly církevní obřady organizované a řízené duchovními. Dosavadní dominantní role pozůstalých

18 byla výrazně omezena. Změny nastaly také ve vnímání zemřelého a lidé již nesnesli pohled na mrtvé tělo. Do této doby mívali pozůstalí mrtvého vystaveného doma a až do pohřbu zůstával nezakryt pohledům smutečních hostí. Poté nebožtíka zašili od hlavy až k patě do rubáše (lněné prostěradlo), aby jej nebylo možno ani zahlédnout a v rubáši jej uzavřeli do dřevěné truhly neboli rakve. Chudí neměli na zaplacení truhláře a tak byli odnášeni na hřbitov v obecní rakvi, ze které tělo na hřbitově vyndali a pohřbili. Rubáš však dostali chudí i bohatí. Na našem území k tomuto posunu došlo o něco později. Před rokem 1500 byla většina českého obyvatelstva, a to i vrstva zámožnější, pohřbívána bez rakví. Pro schránku na ukládání tělesných ostatků se používalo označení truhla, slovo rakev se objevuje až ve slovníku z 16. století. Rubáš neznamenal oděv pro zesnulého, ale prostý šat či košili. Nebožtík byl zavinut do tzv. umrlčí plachty. Z původního pochovávání bez rakví se v 16. a 17. století u nás udržel zvyk vystavovat nebožtíka v domě smutku na márách nebo na peřinách. V době moru v roce 1598 to bylo zakázáno (Němec, 1980, s ). V Evropě druhé poloviny středověku přibylo k rakvi zvláštní lešení, pod nímž byla zasunuta rakev. Bylo přikryto látkami a osvětleno svícemi a působilo velmi monumentálně. Katafalk, jako označení pro ono lešení, se ujal mnohem později. Ve století byl tedy nebožtík zakryt rubášem, v rubáši uložen do rakve a rakev byla schována pod katafalk. To byl velmi výrazný posun pohřebních zvyklostí (Ariès/1, 2000, s. 216). Katafalk byl postupně zesvětštěn a stal se součástí všech obřadů. Ariès říká že: Katafalk sám, vyzdobený a osvětlený, vytěsnil všechna nejstarší vyobrazení smrti rozhřešení umírajícího, pohřební průvod, bědující družinu, uložení do hrobu i poslední, posmrtné rozhřešení. (Ariès/1, 2000, s. 216) Všechny tyto změny spolu s hromaděním mší a smutečních obřadů znamenaly masivní ústup významu příbuzných a světských přátel. Nahrazeni byli duchovními, knězi a mnichy, anebo chudými, kteří byli bráni jako zástupci Boha na zemi. Rozloučení živých se zesnulými zastínilo, pokud je rovnou nenahradilo, obrovské množství mší a modliteb u oltáře došlo k jakési klerikalizaci smrti. (Ariès/1, 2000, s. 228). Jako protiváha církevního světa začaly v té době, to znamená počínaje 14. stoletím, vznikat laické spolky, bratrstva, jejichž posláním bylo pomáhat knězům a mnichům se

19 všemi obřady za zesnulé (Ariès/1, 2000, s. 228). Bratrstva vznikala ve století a sdružovala laické dobrovolníky přijímané na základě jejich přání. Bratrstvům předsedali a spravovali je také laici. Bratrstva konala skutky milosrdenství a tak pro ně vznikl ve Francii název charity. Ze všech skutků milosrdenství si zvolila právě pohřbívání zesnulých, kterým měla zabezpečit rituálně čistý pohřeb a uchránit příbuzné od dalšího utrpení. Mezi jejich úkoly dále patřily především tyto tři: poskytovat jistotu zesnulým, že se za ně budou modlit a nebudou tento úkol zanedbávat; poskytovat pomoc chudým, kteří neměli finance na získání duchovního přímluvce, tak se jejich pohřbívání a zádušních modliteb ujala bratrstva. Posledním úkolem bylo zajistit pohřební obřady v dané farnosti, mnohde jim záduší přenechalo organizaci pohřbů a především pohřebních průvodů. Jimi konané obřady si zachovaly původní podobu nezastíněnou množstvím církevních obřadů, podobnou jaká přetrvávala na venkově. Z bratrstev vznikaly první pohřební ústavy. Přibližně v polovině 17. století se zrodila obava před zdánlivou smrtí. Podrobněji se na tuto problematiku soustředili lékaři v polovině 18. století. Pohřby a náboženské obřady té doby byly především projevy opatrnosti a měly zabránit pohřbení zaživa. Na domněle mrtvého se volalo třikrát jménem, pomoci mělo i tradiční omývání mrtvého nebo jeho vystavování, ale i několikadenní lhůty před pohřbením nebo zpopelněním 4. Formulace opatření proti předčasnému pohřbení se staly součástí závětí, kde zesnulí požadovali např. naříznutí své kůže. Koncem 18. století stál strach ze zdánlivé smrti u zrodu dohledu nad pohřbíváním, který dnes přisuzujeme vůli udržet veřejný pořádek nebo odhalit vraždy. V Rakousku byla prohlídka mrtvých nařízena dekretem dvorní kanceláře z Toto opatření však platilo pouze pro hlavní města a až od roku 1774 platilo všeobecně. Následně v roce 1894 vydalo české místodržitelství prohlášení upravující prohlídku mrtvých v Čechách. Účelem této prohlídky bylo zabránit, aby byl někdo pohřben za živa; umožnit, aby mohly být vyšetřeny násilné příčiny smrti, nebo aby byly odhaleny infekční choroby a mohlo být zabráněno jejich šíření. 4 Církevní protokol dodnes vyžaduje, aby se na papeže na smrtelném lůžku třikrát zavolalo křestním jménem (Ariès/2, 2000, s. 127).

20 Obava z pohřbení zaživa vedla k dodržování časového odstupu následujícího po úmrtí. Legislativně byla podložena Dvorským reskriptem z roku 1756 sb. z. Marie Terezie, kterým bylo nařízeno, že tělo zesnulého nesmí být pohřbeno před uplynutím 48 hodin 5 od nastalé smrti a po ohledání těla. Faráři byli povinni dohlížet na to, aby byla tato lhůta dodržována a neměli dopustit, aby se pohřeb konal dříve. Ohledání zesnulého prováděl obcí objednaný lékař na základě vysvědčení o ošetření vystavené ošetřujícím lékařem. Nebyla-li příčina smrti jasná, navrhoval ohledač mrtvol zdravotně policejní pitvu zesnulého, jejímž účelem bylo zjištění příčiny úmrtí. Při podezření na trestný čin byla provedena pitva soudní. Lékař provádějící ohledání vystavoval také ohledací list, bez kterého nesměl kněz zesnulého pohřbít a který byl podkladem pro matriku. Matriční evidence zemřelých vždy spadala pod církevní předpisy a měli je za úkol duchovní byl vydán císařský patent Josefa II., kterým bylo vedení matrik prohlášeno za záležitost veřejné státní správy. Duchovním bylo uloženo, aby zajišťovali tyto úkony pod dozorem církevních a politických úřadů. Farář byl tedy jako matrikář povinen zapsat do matriky zemřelých datum úmrtí svých věřících ze své farnosti. Po odluce státu a církve v roce 1949 přešla matriční evidence pod správu obcí a měst, kam patří dodnes. 5 Tento zákaz pohřbení před uplynutím 48 hodin od úmrtí, případně po pitvě, platil až do , kdy vstoupil v platnost zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Řád krematoria v Klatovech

Řád krematoria v Klatovech Řád krematoria v Klatovech Technické služby města Klatov (dále jen TSMK), středisko Správa hřbitovů a krematoria, Pohřební služba, provozují krematorium v Klatovech. Provádějí zpopelnění mrtvých lidských

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení.

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Pitvy odd.patologie NT_OSM_PAT_23 Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od : 01.04. 2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc MUDr. Josef Kult Prim.Mudr.Josef Kult Před použitím

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Nejsme, ani nechceme být klasickou obchodní společností, nýbrž opravdovou službou, která nejen zařídí a vykoná vše potřebné, mnohdy i nad rámec smluvených služeb, a udělá všechno

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (kód: 69-012-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Pracovník pro

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně Posmrtná ztuhlost Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 12. 13. září 2013 Mikulov List o prohlídce zemřelého??

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18 OBSAH Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18 Úvod (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.) 19 1 Hřbitovy a hřbitovnictví (David Stejskal, Mgr. Jaroslav Šejvl) 1.1

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Příloha: Návrh na změnu zákona o pohřebnictví občanského sdružení Tobit, o.s.

Příloha: Návrh na změnu zákona o pohřebnictví občanského sdružení Tobit, o.s. Příloha: Návrh na změnu zákona o pohřebnictví občanského sdružení Tobit, o.s. ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1244_spalování_plynů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SOUHLAS S POUŽITÍM TĚLA PO SMRTI PRO POTŘEBY LÉKAŘSKÉ VĚDY, VÝZKUMU NEBO K VÝUKOVÝM ÚČELŮM A DOHODA O POSKYTNUTÍ TĚLA PO SMRTI PRO POTŘEBY ÚČELŮM

SOUHLAS S POUŽITÍM TĚLA PO SMRTI PRO POTŘEBY LÉKAŘSKÉ VĚDY, VÝZKUMU NEBO K VÝUKOVÝM ÚČELŮM A DOHODA O POSKYTNUTÍ TĚLA PO SMRTI PRO POTŘEBY ÚČELŮM SOUHLAS S POUŽITÍM TĚLA PO SMRTI PRO POTŘEBY LÉKAŘSKÉ VĚDY, VÝZKUMU NEBO K VÝUKOVÝM ÚČELŮM A DOHODA O POSKYTNUTÍ TĚLA PO SMRTI PRO POTŘEBY LÉKAŘSKÉ VĚDY, VÝZKUMU NEBO K VÝUKOVÝM ÚČELŮM podle 81 odst. 5

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl)... 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh... 18 Úvod (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.)...

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl)... 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh... 18 Úvod (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.)... OBSAH Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl)................................. 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh.......................... 18 Úvod (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.)....................

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Porušení zdraví změnou teploty

Porušení zdraví změnou teploty Porušení zdraví změnou teploty 1 Základní rozlišení Zvýšená teplota zevního prostředí Snížená teplota zevního prostředí Účinek místní (lokální) pouze na část těla Účinek celkový na celé tělo 2 Zvýšená

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Řád veřejného pohřebiště ---------------------------------

Řád veřejného pohřebiště --------------------------------- Město: Česká Skalice -------------------------- Provoz pohřebiště na území České Skalice Řád veřejného pohřebiště --------------------------------- Článek I. Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_181 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií sportovní a rekondiční masáže. KLÍČOVÁ SLOVA: Starověk, Středověk, Novověk. Historie

Více

Péče o umírajícího a mrtvé tělo. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Péče o umírajícího a mrtvé tělo. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Péče o umírajícího a mrtvé tělo Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Bc. Höferová Hana PÉČE O UMÍRAJÍCÍ A MRTVÉ TĚLO Vypracovala:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Základní informace pro pozůstalé

Základní informace pro pozůstalé Základní informace pro pozůstalé www.mmr.cz Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Přesto je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s jeho úmrtím a pohřbem,

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání Exhumace, zpopelnění a pohřbení obětí vražd z Postoloprt HERBERT VOITL ( ) Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání parlamentní komisí, se uskutečnila v Postoloprtech exhumace mrtvol ve

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

KODEX CTI. Závazné zásady korektního jednání podnikatelských subjektů, které jsou členy Sdružení pohřebnictví v ČR.

KODEX CTI. Závazné zásady korektního jednání podnikatelských subjektů, které jsou členy Sdružení pohřebnictví v ČR. KODEX CTI I. Závazné zásady korektního jednání podnikatelských subjektů, které jsou členy Sdružení pohřebnictví v ČR. Sdružení pohřebnictví v ČR (dále jen SP) zahájilo svou činnost v roce 1990. Bylo založeno

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C Datum: 4.4.2011 Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc. Recenzent: Ing. Miroslav Burišin Autor se v článku zabývá důsledky nedodržení podmínek stanovených pro

Více

HŘBITOVNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení

HŘBITOVNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení HŘBITOVNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění vydává obec Těškov hřbitovní řád místního hřbitova v Těškově obecně závazná vyhláška číslo 6/2012

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

4.1.2013 POSMRTNÉ ZMĚNY. MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA. Posmrtné změny. Časné a pozdní Fyzikální a chemické Význam a využití v praxi

4.1.2013 POSMRTNÉ ZMĚNY. MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA. Posmrtné změny. Časné a pozdní Fyzikální a chemické Význam a využití v praxi POSMRTNÉ ZMĚNY MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Posmrtné změny Časné a pozdní Fyzikální a chemické Význam a využití v praxi 1 Posmrtná hypostáza Důsledek zástavy oběhu a gravitace, kdy plasma

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

ZÁKON. ze dne 29. června 2001

ZÁKON. ze dne 29. června 2001 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA ČÁSTKA 98 ROZESLANÁ DNE 25. ČERVNCE 2001 256 ZÁKON ze dne 29. června 2001 O POHŘEBNICTVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ - 1 - ČÁST PRVNÍ POHŘEBNICTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více