Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Neruda: BALADY A ROMANCE"

Transkript

1 Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

2 Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin, vzlétl také Satan Šumnì zdùly. A Bùh kynul. Bylo ticho, ticho. Satane, nuž prones slovo svoje! Andìl dìsu uklonil se pánu: Pozdravena koruna bud tvoje! Vznáším žalobu pøed tváøí nebes, žalobu na tebe, Hospodina, žes dal zrádnì lidstvu na spasení královského Mariina syna. Dals mnì lidstvo darem za høích jeho, bych je spoutal žalem, vìènou nocí, zželel se ti zas lidstva toho, a ty saháš na koøen mé moci! -

3 Dávám syna svého jediného, jeho život lidstva za spasení. Není, Satane, to cena plná? - Satan volá: Není, Bože, není! - Nuže pøidej ty, a pøidej dále každý andìl, co jich po mém nebi, muk mu velkých, nežli na køíž smrti pøibijí ho studenými høeby! Vystoup Cherub: Dej mu v kalich nevdìk,, onen nevdìk, jenž až k nebi køièí, že ti, pro nìž mladý život dává, sami Kamenuj! a Na køíž øièí! Vystoup Seraf: Dej mu bolest onu, která srdce bodá nejlitìji: ti, jež k sobì vinul nejtoužnìji, že ho zalhou, zradí, opouštìjí! Vystoup Trùn: Nech pocítiti jeho, že ho opustilo celé nebe, nech ho zoufat, žes i ty odvrácen, a že ztratil, Bože, také tebe! A Bùh kynul: Satane, ty slyšíš! Je to dosti lidstva za spasení? Andìl dìsu rozpøáh køídla chará, volá nebem: Není, Bože, není!

4 Jedna bolest nad bolesti všechny, jedna muka nade všechna muka - pod køížem stùj matka, by syn vidìl, jak to její srdce hoøem puká!

5 BALADA HORSKÁ Øeknìte mi, babièko má, cože rány svírá, po èem èlovìk, tìžce ranìn, pøece neumírá? - Rány hojí odevøené na tom lidském tìle jenom èarodìjná jarní š áva z jitrocele. - Øeknìte mi, babièko má, co se dobøe dává, je-li ochoøelá hlava bolestí až žhavá? - Na tak tìžký úpal hlavy pomoc jiná není nežli mladé jarní listí z lesní jahodeni. Dítì z chaty vyskoèilo, do sousedních polí - Daruj š ávy, jitroceli, na vše, co kde bolí! Z pole spìchá ku lesinì, pøes trní a hloží - Dej mi to své listí, jahodino boží! Co kde chtìlo, rychle mìlo, ke kostelu bìží: na køíži zde pøed oltáøem Kristus rozpjat leží. Potírám tvá svatá prsa, myju bok tvùj svatý, tìlíèko zas uzdraví se, Ježíšku mùj zlatý - kladu èerstvé listí lesní na hlavu a líce, nebude ti hlavièku tvou bodat úpal více! Nad kostelem velké zvony do vùkolí zvoní, lid se sbíhá, v prsa bije, zázraku se kloní: jak to dìtská duše snila, vùle boží vyplnila. Podnes mají v horské vísce obraz Trpitele, nemá rány ve svém boku, nemá trnu v èele, bílá lilje v ranní záøi po celièkém tìle.

6 BALADA DÌTSKÁ Matka zdøímla na úsvitì. Dítko vyjevenì hledí v nožièkách mu Smrtka sedí. Malá Smrtka, sama dítì, na hlavièce vìnec bílý, ve košilce drobné tílko, v ruèkách drží hravé sítì jako k honbì na motýly. A ty ruce jako hùlky, žluté jako z vosku èílko, místo oèek modré dùlky. Pojï dì átko, pojï holátko, na chvileèku, jen nakrátko! Zahrajem si na Hélice andìlíèkùv pøi muzice co dvì bílé holubice. Matièka mì nedovolí, a mne tìlíèko tak bolí! Pojï dì átko, holoubátko! Pøišla jsem ti ku pomoci, nemoc nemá více moci, venku ve andílkùv kùru poletíš až k nebi vzhùru.

7 Matièka mnì jíti nedá - myslím, že už hlavu zvedá. Pojï dì átko, pojï babátko! Posílá mne Jezulátko, posílá královna nebe, abych pøivedla jim tebe, posílá mne ta tvá svatá: A už jde má dcerka zlatá! Pojïme, pojïme - ale zticha, a se matièka nevzbudí! nìco tìžkého ji trudí, i když døímá, tìžce vzdychá, òadro bolestnì jí skáèe, a když vzhlédne, ihned pláèe.

8 BALADA ÈESKÁ Žil jednou, v Èechách smavý rek, vám známý rytíø Paleèek: on samý šprým a nápad byl, rád dobøe jed a dobøe pil, a lidem dobøe èinil. Rád jed a pil, jak povídám, však ještì nìco dodat mám: on též rád bloudil po Èechách - a pak byl vždy jak v mátohách a nevìdìl, kde stojí. Nu, nu - kdys zaznìl náhle hlas - pan rytíø je už ve snách zas? a Paleèek jak pøimražen! Aj pøed ním kolo bujných žen, a vprostøed Vesna sama. Jen neboj se, tys celý muž, ty se mi ze všech líbíš - nuž mé slovo k smìlosti tì zve, rci jakékoli pøání své - však vtipnì jen a hbitì! Již rytíø bez všech rozpakù si hodil hlavou: Tedy øku a prosím: až bych jednou zdech, mne výroènì vždy ožít nech, na osm dní - to zjara!

9 Když svìt zas jednou krásným je, když zem se celá rozsmìje, pak, Vesno, milostiva buï, na osm dní mne jenom vzbuï! A Vesna kývla: Staò se! Od èasù tìch, dìj se co dìj, Fialek vùní budí jej, slavíkùv ven jej volá hlas, pan rytíø vstává bujný zas a rozkroèí se krajem. Kraj èeský, jindy smuten, tich, je pojednou pak samý smích, a celý ten náš èeský svìt je samý zpìv a samý kvìt - však krátce jen, ach krátce! Vždy umluvil se rek náš s ní jen blažených vždy osm dní! Pak vrací se zas v dumnou øíš, a Vesna dá mu medu èíš - on opiv se zas usne.

10 ROMANCE O ÈERNÉM JEZEØE Starý motiv Tak tichá voda, hluboká a k smrti smutná! Les kolem tichý, temný jako myrta rmutná, bøeh zadøímlý a po nìm mech jen roste hnìdý, a je-li v mechu kvìt, je jako z vosku bledý. Zde není vèelek šum, zde není zpìvný pták, jen šedý dravec nìkdy v prázdné výši kráèe, a zní to v ozvìnách hor kolem truchle tak, jak v dáli náhlý škytot z dušeného pláèe. Mùj zrak, sny opleten, se v èernou vodu vrývá - ta nezmìrná tùò, ta nìco dole skrývá! Snad èeská pohádka tam, z krajùv vyhoštìná. Snad dávných bohù kruh ta kryje sklená stìna. Snad dlí tam èeských našich hrdin slavný tem - Vy bohorovní, úžasní vy hrdinové, již na vás zapomnìla sirá èeská zem a zapomnìlo všechno pokolení nové! Ti kdyby zaplakali pro národu hoøe, to èerné jezero by vzrostlo v èerné moøe, ti kdyby z živých prsou vzdechli, pozaštknuli, svým vzdechem jezero by z bøehù vymrsknuli! Ach nekliden je asi pod vodami sen a porván vzdechy tìch, již spolu dole leží, však jsou to umrlcù již tiché vzdechy jen, a povrchem to jako lehký mrazík bìží.

11 Snad podsvìtí nás všech zde v podjezerním šeru. Já zíral k horám kdysi v letním pološeru a zøel, že lesní strání, hlubnou v skalách slují kés divné postavy jak voje sestupují. Ne lidské podoby, jen proutky mlhy spíš skrz kmeny tiskly se a s vìtve k vìtvi nesly, než oko dostøehlo, již byly blíž a níž, až jako šedý oblak na hladinu sklesly. Ach smrt jich sílá dennì od živoucích stolu, že nestaèí noc celá k podsvìtí jim dolù, a ranní hodiny když bílé svìtlo tkají, ty zbylé stíny v lesy kol se utíkají. Ba kdykoli jsem vstoup v tìch èerných lesù lem, hned divné šepoty jsem slýchal v krokùv ruchu a v náhle nepokojných tepnách cítil jsem, že na mne z tmavých houštin zírá oko duchù. Jen nahni se a zøi ty hnìdé rostlin nitì, jak pod vodou se pøedou v pestøe krásné sítì - tam musí nìco být, v té vodì nezèeøené, a musí se cos krýt v té tùni nezmìøené! Jak lehký byl by skok, jak mìkký dolù pád, a èlovìk pøistoup by ku èárných bájù kolu - já vím, já pevnì dím: tam musí nìco spát, tam musí nìco být - a mne to táhne dolu.

12 ROMANCE O KARLU IV. Král Karel s Buškem z Vilhartic ted zasedli si k dubovému Btolu - ti dva už pili mnohou èíši spolu a zapìli si z plných plic. Nuž dej sem zlaté èíše, páže, a nalej vína - dolej výš - dnes, pane Bušku, èehos zvíš! král Karel vesel káže. Zde po tom vínì, Bušku, slyš, domácí slunce naše vloni hrálo - to první víno, které v Èechách zrálo - aj tedy vzhùru, pijme již! A pili - král však náhle prsknul To že je víno? tenhle kvas? Vždy køiví ústa, láme vaz! a zlostnì rukou mrsknul. Eh - vezu révu z Burgund sem, král dál a dál si v zlosti svojí vede, a takovouhle peluò mnì z ní svede ta velebená èeská zem! Jsem pøesvìdèen, když broskve vsadím, že sèesám trpké trnky z nich, a chceš-li klidit pustý smích, zde rùže sázet radím! Však jaká zemì - taký lid!

13 Vás kdyby uèit chtìli všichni svatí, zda všimnou si jich Èeši palièatí - buï svatý rád, když není bit! Jak bych zde mlátil otep slámy! Nech chci co chci, za krátký èas Se všechno jinak zvrtne zas - mám to já bídu s vámi! Pøec zase èíši k ústùm zdvih, a napiv se své velké dobré oèi ted kradmo pøes stùl po soudruhu toèí, ten však je jako pìna tich. Jen - aby marnì nezahálel - pan Bušek máèel zub a pysk a víno ku pùnebí tisk a po jazyku válel. Ba je to bída, dìl zas král a rychle zavdal sobì vína znovu, tak rychle, jak by bránil zlému slovu; však kolem úst již úsmìv hrál. Mám žízní umøít? - Na mou víru, tys oslep, páže - nevidíš, že pøede mnou je prázdná èíš? - A dej mi dobrou míru! Pij, Bušku - již se nezarmu - a poslyš, co ti král tvùj moudrý praví: mùj jazyk je jak známo vybíravý - a našel již v tom vínì chu. Víš - zkoumat tøeba, Bušku milý,

14 to víno má svùj zvláštní ráz, zprv trpké, ale milé zas - my, myslím, s už vpili! Nu vidíš, králi: tak náš lid! Má duši zvláštní - trochu drsná zdá se - však kvìte po svém, v osobité kráse - teï pøerušil svùj náhle klid hned rozveselen Vilhartice - ach pøibliž k tomu lidu hled a pøitiskneš svùj k nìmu ret a neodtrhneš více!

15 ROMANCE O JAØE 1848 Èas oponou trhnul - a zmìnìn svìt! Kam, kam padlo lidstvo staré? Ej kamkoli tázavý letìl hled, vše nové, tak mladì jaré! A ve vzduchu šumìla divná báj a pìl nám ji sad, pìl ji haluzný háj, i pìl nám ji údol i horstva tem, a pìla ji celá nám širá zem a pìli jsme: Volnost - volnost! Tak lesklá teï èela, tak kyprý ret a pohled tak vlhce øásný, krev na rubín mladla, sval zmìnil se v kvìt a každý byl èlovìk krásný! Nám ve jedno splývala noc a den, den samá byl tužba, pln záøe sen - my chvìli se, nevìdìli oè, my smáli se, nevìdìli proè - ach pøíznaky první lásky! Jak ku svatbì hluknul se mužstva roj, druh druhovu ruku tøímal, a jásavì kupøedu šel ten voj, by osud i v dìla høímal. Kde klobouk, tam péro, kde bok, tam zbraò - kdo tyranem, prchni, chraò se, chraò, je ztracen, kdo ve smích by statnost bral, z tìch každý by stokrát život dal Za národ i lidstvo celé!

16 I pøíroda všude se leskla kol, den každý jak vyhejèkaný, mìl modrouèkou na sobì kamizol a zlatem byl obetkaný. Kraj celý jak bálová síò se skvìl, kdes pod zemí hudba, vždy tanèil, kdo šelsám pánbùh nás pokynem k tanci zval a blažen se nad námi usmíval: Nuž koneènì lidmi tedy!

17 ROMANCE ITALSKÁ Ugo Bassi, mnich a republikán, chycen Rakušany, vydán Øímu; odsouzen jest k ztrátì posvìcení a pak k smrti v sedmi pušek dýmu. Vyvedli ho, ètverhran rozstavili. Katan knìz naò vskoèil jako sanì, hrubou cihlou drhnul šíji jeho, drhnul do krve mu jeho dlanì. A teï jdi - a kiepej na nebesa, dí pak katan knìz ve pustém smíchu, nepozná víc Kristus sluhu v tobì, jak ty jeho nepoznáš v svém høíchu! Pušky cvakly. Mnich se náhle vzpøímil, hrdì na prsa své ruce loží -: Myslíš, že se tobì, bídný cháme, zjevila kdys svatá vùle boží? Však mne pozná Kristus, pozná mžikem, jak já mžikem jeho, mistra ctného: podle lidstva rekù kolem nìho, praporu dle nad ním èerveného!

18 ROMANCE HELGOLANDSKÁ Bouø žene koráb u divokém bìhu. John lampu klamnou k skále pøivìsil a dí: Bùh žehnej bøehu! A koráb k svìtlu žene se a v trysku se náhle pøes úskalí pøekotil, a stìžnìm vìzí v písku. John zavejsknul si ve syèící pìnu: Má dceruška si chystá veselku, dnes pomohu jí k vìnu! A èlunek jeho jako liška bìží po tìžkých vlnách tam, kde zvrhlá loï jak èerná rakev leží. John nenavykl marnì tratit èasu, Svou sekyru hned v koráb zarazil, Vtom z nitra doslech hlasu. Jen pospìš, pospìš! zní to dutì zdùly, a všeho zboží pùli dostaneš, i všeho zlata pùli. John naslouchá a vytøeš uje zraky - Aj pakli jedna pùle bude má, to bude druhá taky!

19 A rychle s èlunkem ku bøehu uhání. Po celou noc se k lodi nevrátil, až teprv po svítání. Až po svítání, v bílé ranní dobì zas sekyru svou v koráb zaráží, a uvnitø již jak v hrobì. Již voda otvorem si cestu klestí, teï vyhoupla si první mrtvolu, John rychle po ní pìstí. Tváø mrtvou k sobì obrátil: Eh kletì! je po svatbì - já tady za vlasy mrtvého držím zetì!

20 BALADA ZIMNÍ Èarodìj šel po silnici v mrazné zimní chumelici, došel k šeré šibenici. Šibenice trojram lysý, na ní tøi zlodìji visí. Usednul. Zde dobré bydlo. Máte, hoši, pìkné sídlo! - Ale teï už honem dolù, ponoclehujem tu spolu! Zaklel, máchnul rukou v kole, hup! a již jsou všichni dole. Zasedli kruh ve pøíšerný. Hlavy sobì napravují, mistra chvalnì pozdravují. První jako pes je èerný, kde ramena, tu kolena, brada vìky neholena; druhý s hlavou rozsochatou, s nohou døevem podepjatou; tøetí - pánbùh budiž s námi! - celý nahý - v oèích ledy, po tváøi je jíním šedý a po tìle støechýl samý. Vzkøísil jsem vás, dále žijte, tropte dál svou lotrovinu, za to mnì dnes posloužíte.

21 V šibenice noèním stínu pospolu se pobavíme, vínem zpijem, povyspíme. Vzhùru, sneste, èeho tøeba, jeden peøin, druhý chleba, tøetí vína - kapka staèí! - vzhùru, le te, plémì straèí! Vzlétli jako hejno ptaèí. Vzduch jen hvizdnul. divým letem a již první snes se zpátky. Nesu polštáøíèek malý, uzmul jsem jej vdovì chudé churavícím pod dítìtem; trochu na nás bude krátký Však ho na nás dosti bude! mistr tovaryše chválí; øíká slova, statek množe: už tu ètvero mìkké lože. Nad hlavami teskné vání, jako dálné žalování. A již, je tu nazpìt druhý. Nesu, víno, šel jsem zchytra na skøíò kostelního sluhy, mìlo ku mši sloužit zítra; jenže je ho málo trochu Staèí nám, mùj dobrý hochu! Mistr øíká svoje bludy, a již vína kolem sudy. Ve vzduchu to laènì huèí, jak když šedí vlci skuèí.

22 Tøetí tu a volá v plesu: Svìcenou ti hostij nesu!. Vyrval jsem ji knìzi ctnému, Nes ji k smrti nemocnému na poslední posilnìní! Dobrý chléb, když jiný není - Hrom v tom bouchnul. Co se dìje? Zem se pod nohama chvìje, vzduch jak hlína, plný chmýru, vše se toèí v náhlém víru, co kde leží, co kde stojí, vzhùru dolù lítá v roji, a ti ètyøi v divém kùru letí jako plevy vzhùru. Ještì zavzdechnutí táhlé, a zas ticho, ticho náhlé. Zimní ticho. Pøišlo ráno, s nocí den se plavì mísí, nad silnicí trojram lysý, na nìm ètyøi chlapi visí.

23 BALADA STARÁ - STARÁ! Rukama lomila, po bøehu chodila, Na kámen poklekla, dceru porodila. Chceš ty, matièko má bledá, bych ti rybek nalovila? - Jak bys sítì rozhodila, vždy ses sotva narodila! - Chceš ty, matièko má bledá, bych si plinky vybílila? - Zanech plinek, dlouhá cesta, èas, bys sobì popílila! - Vlna s vlnou v rozhovoru, mám se po vodì dát dolù? - Po vodì se dáme spolu, zastavíme mlýnská kola, aby mladý mlynáø vìdìl, kdo ho pøed soud boží volá! -

24 BALADA TØÍKRÁLOVÁ Pøi sterých dìtí vøískotu a lidských houfù hluku, pøi mocném kotlù víøení a táhlých trubic zvuku tøi králi vjeli v mìsto Betlehem. A øekli lidem: My jsme pøišli sem, by hlavy naše pánùv pøed pánem se uklonily, a bychom slzu radosti zde spolu uronili. Hned mìstem zas se berou dál, až k chudobnému stáji, tam s velbloudù svých slézají a øadou poklekají, a mezitím co služebníci vchvat po zemi rozstírají s dary šat, král øeèník zvolený - ten, jenž hned první s kraje kleèí - svou úctu svatým pronáší, to tuze pìknou øeèí. Pak druhý lichotivì dí: Ó matièko ty jasná, jakž je to dítko pùvabné - již oèièka ta krásná - to vìru celý panímámin zrak! A tøetí k Josefu dí právì tak: No je to radost nad radost - jakž, ctìný pane mistøe! Však Ježíšek kýv z jeslí prstem svým a pravil bystøe: Vy králové jste pøišli sem, že já jsem ještì dítì, vy apoštolùm svobody se kdys ukláníte: však až já ponarostu v celý muž, a žákù pùjde za mnou houfnì už, hned sestrèíte hlavy své pak v strachu dohromady a budete i tupých od biøicù brát rady.

25 Ted pøišli jste sem s poklonou z té svìta nìkde dáli, a sypete mi zlata lesk a kadidlo i chvály, pak - byste zachovali zlatou svou - mnì korunu necháte trnovou. a k poslední mé cestì skalní ku Golgatì z vás tøí se nedostaví žádný - dím to svatosvatì! - Král øeèník s èela korunu si honem k uchu šoupnul, rád øek by nìco, neví co, a zdá se mu, že zhloupnul. A nato v tajený se dali šept, druh druhu ve královské ucho rept: Že z tesaøky je pøece jen, on každým slovem jeví! To ví se: pøišli se slávou - jak odešli se neví.

26 ROMANCE STÌDROVEÈERNÍ Petr usne, sotva lehne; Sotva usne, sen se zvedne: náhlé svìtlo po krajinì a tak jasno jako ve dne. Petr celý vyjevený, Rodinu zøí v prostém stáji, dítì zrovna sluncem záøí - v Petrovi až dech se tají. Vzduch je plný andìlíèkù, Tøpytí se a køídly šumí, každý zpívá haleiuja, krásnì, jak jen andìl umí. A hle, od vesnice spìchá všechen lid s radostnou tváøí, napøed muži, staøí, mladí, v èele naši muzikáøi. Vašek velký buben tluèe, Matìj troubí, Martin hude, Vojta na klarinet píská, Kuba mìchem bas jim dude. Aj ti hrajou - jako nikdy! Tváøe dmou se, lítá ruka - písnièka tak mlasknì skoèná,

27 že až Petru nohou cuká. Zmlkli. Z øady vystoup Brichta, vyšòoøený, oholený, býval kaprál u hulánù, dnes je øeèník vyvolený. Postavil se, salutuje, hrubì spustil: Kriste pane, - my nevíme, co je psáno, ale víme, co se stane. Ty jsi - já jsem - ba jsme všichni - povídáme - k boží chvále -, vtom se zajik - jazyk strnul a nemùže o hles dále. Ruka v úzkostech se svírá, ret se jako lupen chvìje - Tys to vyved! Petr nahlas ze sna hulánu se smìje. Ježíšek však milostivì: Všichni jste mé hodné dìti, vaše duše po skonání hupky na nebe si vletí. A teï houfnì zpívajíce pøedstupují hospodynì, podávají v pytlích, koších, dobrého co po dìdinì.

28 Máslo, jabka, marcipány, plátno, šátky, vìci steré, Maria jim pøikyvuje, Josef od nich dary bere. Co je tohle? Petr náhle poulí svoje oèi šedé. Dvanáct panen tøináctou si na rùžové pentli vede. Dvanáct panen, dvanáct rùží. Dì átko ty nejjasnìjší, pøivádíme Andulièku, že je z nás všech nejkrásnìjší. To si myslím! Petr mruèí. Andulièku k tobì vedem, aby za nás všecky dala hubièku ti, jako s medem. Andulièka pøistupuje, sotva ale hlavu níží, Ježíšek už ruèky svoje kolem její šíje køíží. Jak se smìje, jak ji hladí, jak se k Andulince tulí - sotva dostal polibení, už zas znovu rtíky špulí. Petr sebou hází, bruèí,

29 jako medvìd když se brání: Matka na to mlèky hledí?- Je to pìkné vychování!

30 BALADA MÁJOVÁ V bílé míse vodu vaøí s úzkostlivì bdìlou tváøí - pìkná holka, lepých tvarù. Voda v míse v plném varu, bubliny jak v dešti chrlí, a jak holka varu slouchá, voda kloktá, syèí, chrèí, jak když cvrèek v hroudách cvrlí, jak když oknem bzuèí moucha, jak když v dálce povoz hrèí. Houkla pùlnoc. Holka klekla, prsten rychle s ruky svlékla, hodiia jej varné v lùže. Svatá panno Petronilo! Dnešní májové své noci máš náš osud ve své moci, èiníš, cokoli Ti milo - prosím, prosím, dej mi muže! Zajisté že muže svého každého z tvé ruky beru, nepøedpisuju ti vìru, svatá panno, nevybírám, nemysli si, že se vzpírám - jen ne, probùh, zrzavého! Z mísy vrch se páry valí, a jak holka blíž se, kloní,

31 z páry líbeznì to voní jako støíbrem z dálné dáli: Vidíš, holka, mám tì ráda! Ve kostele ráda býváš tenkým hlasem Ave zpíváš, dala bych ti kamaráda - ale koho dát ti, koho? Je vás ve vsi trochu mnoho - zbyl jen hajných synek chudý, a ten je jak liška rudý; sivé oèi jako liška, tìlo vychrtlé jak tøíštka, a je Dej mi tedy toho!

32 BALADA RAJSKÁ Šla Maria, šla do ráje, kdo ji potkal, pìknì klekl, uklonil se, Zdrávas! øekl. Jenom svatá Eližbìta nepoklekla, nezdravila; Maria se zastavila. Poslouchej ty, copak je to? Vypadáš jak neduživái tvá záøe celá køiváoko mdlé a chùze líná - vždy jsi jako umuèení, což ti v nebi zdrávo není? Svatá s výèitkou se staví, kysele dí: Bože milý, já mám strašnì dlouhou chvíli! - Dlouhou chvíli, dlouhou chvíli! Každá patronka své lidi opatruje, v lásce øídí kohopak jsem tobì dala? Svatá zdvihá oèi èerné a dí smutnì: Ženy vìrné! Pìt set let jsem zde už svatou, hledím, pátrám, jak se sluší, nemám ještì jednu duši. Jenom jednou pøišla zpráva, že kdes v Èechách žena jistá je jak andìl vìrná èistá: než však zrak mùj sletìl dolù na ochranu její ctnosti - bylo už zas po vìrnosti!

33 BALADA O DUŠI KARLA BOROVSKÉHO (Zpola, ano i zcela národní) Po luèinì z a vzdechù šly dvì duše v pilném spìchu. Za nima pak tøetí duše, høíšná duše, tìže kluše. Když až k ráji dostupaly, na dveøe tam zaklepaly. Vstaòte, Petøe, s klíèem jdìte, kdo to tluèe, pohlednìte. - Pane, jdou dvì dobré duše, za nima však høíšná kluše. - Dvìma dobrým pøístup dejte, však té høíšné nic nedbejte. Ukažte jí širou cestu, kudy k pekelnému mìstu. Sotva všichni svatí spolu k zlatému zas sedli stolu, už zas znìjí pádné rány buch, buch! od nebeské brány.

34 Vstaòte, Petøe, s klíèem jdìte, kdo to tluèe, pohlednìte. - Je tu zas ta duše høíšná, zarputilá, tuze pyšná, opírá se celým tìlem, do vrat našich buší èelem. - Hned ji odtud vyprovoïte, do propasti mnì ji shoïte. Hoïte ji tam vlastní rukou, a se setká s pekel mukou. - Ne tak, ne tak, milý synu, odpus høíšné duši vinu! - Zeptej se jí, matko milá, dobrého co uèinila! Kolik svátkù posvìtila, kolik pátkù postem ctila, zdali také modlitbièku posílala ku nebíèku? - Já jsem svátkù nesvìtila, ani pátkù nepostila, jenom jednu modlitbièku poslala jsem ku nebíèku. -

35 Tedy duše, pìknì klekni, modlitbièku svou nám øekni! - Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi Èechy ruku, by nám Bùh dal, co dal tobì, náš by jazyk neshnil v hrobì! Usmál se pán Ježíš trochu: Inu - je to divné, hochu! Ale pøec ta modlitbièka pomáhá ti do nebíèka. Sedni vedle tamté vdovy, a ti, zaè sem pøišla, poví. - Almužny jsem grešli dala, nebeš ankou jsem se stala. Grešlièka, almužna malá, do ráje mnì pomáhala.

36 BALADA O POLCE Dle vzdáleného motivu Na návsi je pøeveselo! Polka sedí v zlatých saních, Pøed nimi dva vraní konì, plno pestrých pentlí na nich, nad nimi jak v mladém jaøe tisíc písní vzduchem jásá, kolem nich se tísní, víøí, skáèe, plesá veská chasa. Polka sedí v zlatých saních, chce až k vzdálenému mìstu - Nuže, jeï už, milá polko, š astnou cestu! Ti se budou v pyšném mìstì, co to pøišlo ze vsi, dívat, budou nožièkami šoupat, boky vzpírat, bujnì zpívat! Polka jede - polka jede. Hlasnì bièem svojím práskla - je to cesta, je to jízda! Pod sanìmi sníh si zpívá, po stromích kdos písnì hvízdá, kámen radostí se válí, ba i tamta hora šedá bok si skalnou pìstí vzpírá, podle taktu hlavu zvedá. A ta polka - je to holka! Je-li pak kde druhá v svìtì, V oèích hvìzdièky jí hoøí, po tváøích jí rùže kvete, veselostí v mladém tìle každá žilka jinou hraje, vìènì je jí do zpívání, do skoku a do mumraje. Polka jede - polka jede. Dofièeli pozdì k mìstu, koníci už samá pìna - ej jakž veèer mìsto smutno! Vrata zimnì pozamèena, námìstí jak vymeteno, ulice tak hluše pusty, pod støechami tma jak v pytli, nad støechami mlhy husty. Polka na zem seskoèila, sníh si s lesklých tváøí stírá - Což tu není nikdo kolem, kdože hostem odevírá? rozhlídla se po staveních, pøistoupila ku okénku,

37 uvnitø hlas se ozval hrubý: Kdo to na nás klepá venku? - Polka jede - polka jede. - Slyšíš, ženo, polka jede! Vejdi dál mùj milý hosti, doufám, že ti dùm náš celý bude ihned po libosti! Hned tu budeš jako doma: mladý muž a žena mladá, pod krovem nám dudy visí, strop se z samých houslí skládá; stìny plny klarinetù, v každém koutì basa bruèí, dvéøe do noty nám vržou, kamna k tomu fagot huèí. Honem, ženo, pospìš mìstem, sezvi bohaté i chudé, sezvi nám sem staré mladé, ohlašuj a zvìstuj všude: Polka jede - polka jede! Pøišlo k polce mìsto celé! Pìknì vítám, chudý øekl, bohatý vzal klobouk s hlavy, král i korunu svou smekl. Jak se polka roztoèila, král chyt králku, kníže knìžku, Josífek vzal Kaèku za pás, Toník kýv si na Anežku. Hej ten výskot, hej ta vøava! Tisícùm se svítí oèi - je to pøelud nebo pravda vždy i svìtnice se toèí - stìna sem tam otáèí se, kamna sem tam potácejí, lavice se nadzdvihují, trámy v stropì obracejí - polka jede polka jede!

38 BALADA O SVATBÌ V KANAÁN Po celém Kanaánu víøí svatby ruch! Šest dní tu byli s rozmarýnou vycházeli zváèi a poslíèkové až se prohýbali pod koláèi, však zato sešel se též slavný hostí kruh! Vždy dostavil se, slyšte, s Matkou svou sám Pán, ten slavný kazatel, jenž vyšel z Nazaretu - a lidé kývali a šlo to od rtu k retu, že nebylo tu ještì také svatby, co je Kanaán. Kol domu žen je žádostivých jako much, a každá živì povídá a každá ráda slouchá, co na vozy se naloží pak nevìstina roucha, a pøitom nechat mùže každá zrak i sluch. A zase, jaký náklad na hostinu dán, pec chlebovou že po mìsíc již topí dennì, ba pìtkrát že ji topily jen na peèenì, a výsluhy že uchystáno je pro celý Kanaán. Pak zvìdavy zas k oknu obracejí tváø: jak ženich uvnitø hledí ostýchavì, jen jak kradbí svou na nevìstu, jež tu trùní vedle starosvatbí; jak nevìst je krásna, samá zlatá záø, a v štìstí nìmá, jak by ret byl ukován; jak družbovi, když družièce své mlsku nese, se èerné oèi svítí, ruka jak se tøese - snad brzy zase uzøí novou svatbu rodný Kanaán! Vtom náhlý køik a již jsou ženské v jednu hrst!

39 Byl šíbal starosvat všem zevlujícím ženám venku potajmo ostrou jehlou pøišil sukni na sukénku, pak hrnek s vodou vzal a jak by nì chrst! Ty chtìly uskoèit, kde bezpeènìjší stan, však v klubko sešity jak zbìsily teï skáèou, a tanèí, hulají, až všecky smíchy pláèou, a bujný vøískot jejich pøes celièký letí Kanaán. Však také hosté vnitø pojednou mìní vzhled Vždy po stolech se šeptem nese nevítaná zpráva, Že mimo nadání se v džbánech vína nedostává, a každý, náhle žízniv, mrzut vìsí ret, Též pannì Marji apoštol to sdìlil Jan. Ta dí však: Ticho - ticho! Povím já to synu, a co vám poruèí, vy rychle dbejte èinu, a starý rozveselí se nám znovu zase Kanaán. I ptal se Ježíš: Zdali prázdné štoudve mám? - Šest prázdných zde! - Nuž ze studnice vody do nich vlejte, a každá k pøetékání plna, pøitom dobøe dbejte, a pøineste je sem, nech já jim požehnám. - Teï panu starosvatu první dejte džbán! - A starosvat již rychle po plném si sáhnul, a napil se a v udivení ruku vzpøáhnul: Aj, takového nikdy vína neurodil, Kanaán! A již zas ozdobných mìl øeèí dost a dost: Nuž, páni muzikanti, nástroje své sesbírejte a vemte dobrou notu si a pìknì vivat! hrejte - a žije s matièkou svou pøevzácný náš host!

40 Nech brzy má svùj dùm a pøi nìm pole lán, A v domì hospodyòku, krásnou jak to kvítí, jež ve dne myrhou dýše, v noci hvìzdou svítí - a my pak všichni vzpomeòme si dnešní svatby v Kanaán! Je ticho kolem. Matka smutnì hledí v klín, je vidìt, zlá že tucha dobrou duši její tísní, a proto každý na starosvata se tuze pøísní a zvìdav èeká, co as prosloví teï Syn. Však úsmìvnì svùj okøín s vínem pozdvih Pán: Tuš! páni muzikanti. Raètež všichni píti - kde dobøí lidé jsou, je vždycky dobøe býti - já dím, že vìènì vzpomínáno bude svatby v Kanaán!

Zpravodaj 7. Prosinec 2012

Zpravodaj 7. Prosinec 2012 Zpravodaj 7 Prosinec 2012 Milí přátelé, v nastávajícím adventním čase posíláme Vám, milé paní učitelky, i vám, děti, srdečné pozdravy. Přejeme vám, aby čas adventu byl i pro vás časem radostného očekávání.

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Karel Jaromír Erben: KYTICE

Karel Jaromír Erben: KYTICE Karel Jaromír Erben: KYTICE KYTICE Zemøela matka a do hrobu dána, siroty po ní zùstaly; i pøicházely každièkého rána a matièku svou hledaly. I zželelo se matce milých dítek; duše její se vrátila a vtìlila

Více

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Karel Havlíèek Borovský KRÁL LÁVRA. KRAJSKÉ NAKLADATELSTVÍ Havlíèkùv Brod - 1 -

Karel Havlíèek Borovský KRÁL LÁVRA. KRAJSKÉ NAKLADATELSTVÍ Havlíèkùv Brod - 1 - Karel Havlíèek Borovský KRÁL LÁVRA KRAJSKÉ NAKLADATELSTVÍ Havlíèkùv Brod - 1 - Byltì jednou jeden starý dobrý král, ale je to dávno, taky od Èech dál, troje moøe, devatery hory dìlí ten kraj od èeské komory,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI OKNA V BOUØI Mnì líto oken, když se v bouøi tøesou. Ty první cítí vìtru nárazy, zvìst první hromù dunících k nám nesou, v nich šlehnou blesku první obrazy. A po nich první

Více

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA TÌŽKÁ HODINA A. M. Píšovi Pøišel jsem na svìt, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnièka na zaèátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpívání koled na Štědrý den v noutonickém kostelíčku od 15 hodin

Zpívání koled na Štědrý den v noutonickém kostelíčku od 15 hodin Zpívání koled na Štědrý den v noutonickém kostelíčku od 15 hodin Nesem vám noviny...2 Půjdem spolu do Betléma...3 3. Pásli ovce Valaši...4 4. Dej Bůh štěstí tomu domu...5 5. Já bych rád k Betlému...6 6.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

když ticho zpívá Když ticho zpívá

když ticho zpívá Když ticho zpívá ticho zpívá když 1.Když ticho zpívá 2. Veselé vánoční hody 3. Veselé vánoční hody (orchestr) 4. Půjdem spolu do Betléma 5. Půjdem spolu do Betléma (orchestr) 6. Chtíc, aby spal 7. Chtíc, aby spal (orchestr)

Více

Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA

Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA JSEM VÍC, JSEM MÍÒ Jsem víc, než tucet mužù u obìda se støíbrnými pøíbory, s jazykem svým a žaludkem, a se smyslnou pletí žen v hedvábí vedoucích hovory, jsem víc, než tisíc

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

William Shakespeare SONETY

William Shakespeare SONETY William Shakespeare SONETY nakladatelství: Mladá fronta knihovna: Máj pøeložil: Jan Vladislav Praha 1970 Elektronickou verzi pøipravili Schacallos a Atheneum - literatura na webu http://atheneum.zde.cz

Více

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád.

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Na jižních svazích moravských dá slunce sílu svou v

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. Martina Ringová ROČNÍK, DATUM: 5., 19. 2. 2012 VZDĚL. OBOR,

Více

ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008

ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008 ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008 Ke 100. výroèí narození Jana Nohy vydává Mìstský úøad Benešov. Mìstský úøad Benešov a nakladatel dìkují Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli,

Více

JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ

JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ CO NEVÍ LID, JAK BY TO NIKDO NEVÌDÌL CO NEPOCHOPÍ, NA TO NEBUÏ POMYŠLENO; CO VNIKNE V LID, JEN S NÍM A PROÒ BUÏ PROVEDENO VŠAK NUTNO TÉŽ, BY LID NAD TÍM SVÝM

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ ÈERVENÝ KVÌT Za temným oknem, v kvìtníku sivém, hrubý a ostnatý mraèil se kaktus. Jednoho jitra èervený z lodyhy vyrazil kalich, èervený kvìt. Byl u nás básník, co jiné mìl oèi,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU Zaèarovaná studánka U kaple písková socha ta korunovaná vrabèím hnízdem pamatuje øadu lásek Veèer jdou milenci k lesu a za nimi v patách se líbají modré stíny

Více

Jindøich Hoøejší: BÁSNÌ

Jindøich Hoøejší: BÁSNÌ Jindøich Hoøejší: BÁSNÌ M Vèera ještì lomcoval mnou žal, tìžko mi bylo, že jsi tak brzy na mne zapomnìla a že tak krátce, že tak krátce se ti ve mnì zalíbilo. Dnes ráno, bùhvíkde se vzal trysk jako kdysi

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

F. L. ÈELAKOVSKÝ OHLASY PÍSNÍ ÈESKÝCH

F. L. ÈELAKOVSKÝ OHLASY PÍSNÍ ÈESKÝCH F. L. ÈELAKOVSKÝ OHLASY PÍSNÍ ÈESKÝCH Národní básnictví slovanské nalezlo za tìchto posledních let tolik milovníkùv, a tolikero sbírek národních písní vydáno tiskem, že každá skoro vìtev velikého stromu

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ VSTUPNÍ MODLITBA Ve jménu života i radosti i krásy. Hle, zemì naše, ty, jež ležíš pod nebesy jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, buï svato jméno tvé

Více

Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan.

Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan. Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan. Klokan Vykuk má dokonce vaky dva. Jeden na břiše, druhý, červený, nosí na zádech. Do něj ukládá všechno, co najde. Ten klokan Vykuk je ale pěkný

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Doba se mění sex zůstává stejný? Mgr. Blanka Holešová

Doba se mění sex zůstává stejný? Mgr. Blanka Holešová Doba se mění sex zůstává stejný? Mgr. Blanka Holešová Ne vždy byl však český národ tak rozpustilý. Bohužel prošel i obdobím, kdy tyto roztomilé verše vyměnil za mnohem údernější o socialismu, o té nejslavnější

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více