Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Neruda: BALADY A ROMANCE"

Transkript

1 Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

2 Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin, vzlétl také Satan Šumnì zdùly. A Bùh kynul. Bylo ticho, ticho. Satane, nuž prones slovo svoje! Andìl dìsu uklonil se pánu: Pozdravena koruna bud tvoje! Vznáším žalobu pøed tváøí nebes, žalobu na tebe, Hospodina, žes dal zrádnì lidstvu na spasení královského Mariina syna. Dals mnì lidstvo darem za høích jeho, bych je spoutal žalem, vìènou nocí, zželel se ti zas lidstva toho, a ty saháš na koøen mé moci! -

3 Dávám syna svého jediného, jeho život lidstva za spasení. Není, Satane, to cena plná? - Satan volá: Není, Bože, není! - Nuže pøidej ty, a pøidej dále každý andìl, co jich po mém nebi, muk mu velkých, nežli na køíž smrti pøibijí ho studenými høeby! Vystoup Cherub: Dej mu v kalich nevdìk,, onen nevdìk, jenž až k nebi køièí, že ti, pro nìž mladý život dává, sami Kamenuj! a Na køíž øièí! Vystoup Seraf: Dej mu bolest onu, která srdce bodá nejlitìji: ti, jež k sobì vinul nejtoužnìji, že ho zalhou, zradí, opouštìjí! Vystoup Trùn: Nech pocítiti jeho, že ho opustilo celé nebe, nech ho zoufat, žes i ty odvrácen, a že ztratil, Bože, také tebe! A Bùh kynul: Satane, ty slyšíš! Je to dosti lidstva za spasení? Andìl dìsu rozpøáh køídla chará, volá nebem: Není, Bože, není!

4 Jedna bolest nad bolesti všechny, jedna muka nade všechna muka - pod køížem stùj matka, by syn vidìl, jak to její srdce hoøem puká!

5 BALADA HORSKÁ Øeknìte mi, babièko má, cože rány svírá, po èem èlovìk, tìžce ranìn, pøece neumírá? - Rány hojí odevøené na tom lidském tìle jenom èarodìjná jarní š áva z jitrocele. - Øeknìte mi, babièko má, co se dobøe dává, je-li ochoøelá hlava bolestí až žhavá? - Na tak tìžký úpal hlavy pomoc jiná není nežli mladé jarní listí z lesní jahodeni. Dítì z chaty vyskoèilo, do sousedních polí - Daruj š ávy, jitroceli, na vše, co kde bolí! Z pole spìchá ku lesinì, pøes trní a hloží - Dej mi to své listí, jahodino boží! Co kde chtìlo, rychle mìlo, ke kostelu bìží: na køíži zde pøed oltáøem Kristus rozpjat leží. Potírám tvá svatá prsa, myju bok tvùj svatý, tìlíèko zas uzdraví se, Ježíšku mùj zlatý - kladu èerstvé listí lesní na hlavu a líce, nebude ti hlavièku tvou bodat úpal více! Nad kostelem velké zvony do vùkolí zvoní, lid se sbíhá, v prsa bije, zázraku se kloní: jak to dìtská duše snila, vùle boží vyplnila. Podnes mají v horské vísce obraz Trpitele, nemá rány ve svém boku, nemá trnu v èele, bílá lilje v ranní záøi po celièkém tìle.

6 BALADA DÌTSKÁ Matka zdøímla na úsvitì. Dítko vyjevenì hledí v nožièkách mu Smrtka sedí. Malá Smrtka, sama dítì, na hlavièce vìnec bílý, ve košilce drobné tílko, v ruèkách drží hravé sítì jako k honbì na motýly. A ty ruce jako hùlky, žluté jako z vosku èílko, místo oèek modré dùlky. Pojï dì átko, pojï holátko, na chvileèku, jen nakrátko! Zahrajem si na Hélice andìlíèkùv pøi muzice co dvì bílé holubice. Matièka mì nedovolí, a mne tìlíèko tak bolí! Pojï dì átko, holoubátko! Pøišla jsem ti ku pomoci, nemoc nemá více moci, venku ve andílkùv kùru poletíš až k nebi vzhùru.

7 Matièka mnì jíti nedá - myslím, že už hlavu zvedá. Pojï dì átko, pojï babátko! Posílá mne Jezulátko, posílá královna nebe, abych pøivedla jim tebe, posílá mne ta tvá svatá: A už jde má dcerka zlatá! Pojïme, pojïme - ale zticha, a se matièka nevzbudí! nìco tìžkého ji trudí, i když døímá, tìžce vzdychá, òadro bolestnì jí skáèe, a když vzhlédne, ihned pláèe.

8 BALADA ÈESKÁ Žil jednou, v Èechách smavý rek, vám známý rytíø Paleèek: on samý šprým a nápad byl, rád dobøe jed a dobøe pil, a lidem dobøe èinil. Rád jed a pil, jak povídám, však ještì nìco dodat mám: on též rád bloudil po Èechách - a pak byl vždy jak v mátohách a nevìdìl, kde stojí. Nu, nu - kdys zaznìl náhle hlas - pan rytíø je už ve snách zas? a Paleèek jak pøimražen! Aj pøed ním kolo bujných žen, a vprostøed Vesna sama. Jen neboj se, tys celý muž, ty se mi ze všech líbíš - nuž mé slovo k smìlosti tì zve, rci jakékoli pøání své - však vtipnì jen a hbitì! Již rytíø bez všech rozpakù si hodil hlavou: Tedy øku a prosím: až bych jednou zdech, mne výroènì vždy ožít nech, na osm dní - to zjara!

9 Když svìt zas jednou krásným je, když zem se celá rozsmìje, pak, Vesno, milostiva buï, na osm dní mne jenom vzbuï! A Vesna kývla: Staò se! Od èasù tìch, dìj se co dìj, Fialek vùní budí jej, slavíkùv ven jej volá hlas, pan rytíø vstává bujný zas a rozkroèí se krajem. Kraj èeský, jindy smuten, tich, je pojednou pak samý smích, a celý ten náš èeský svìt je samý zpìv a samý kvìt - však krátce jen, ach krátce! Vždy umluvil se rek náš s ní jen blažených vždy osm dní! Pak vrací se zas v dumnou øíš, a Vesna dá mu medu èíš - on opiv se zas usne.

10 ROMANCE O ÈERNÉM JEZEØE Starý motiv Tak tichá voda, hluboká a k smrti smutná! Les kolem tichý, temný jako myrta rmutná, bøeh zadøímlý a po nìm mech jen roste hnìdý, a je-li v mechu kvìt, je jako z vosku bledý. Zde není vèelek šum, zde není zpìvný pták, jen šedý dravec nìkdy v prázdné výši kráèe, a zní to v ozvìnách hor kolem truchle tak, jak v dáli náhlý škytot z dušeného pláèe. Mùj zrak, sny opleten, se v èernou vodu vrývá - ta nezmìrná tùò, ta nìco dole skrývá! Snad èeská pohádka tam, z krajùv vyhoštìná. Snad dávných bohù kruh ta kryje sklená stìna. Snad dlí tam èeských našich hrdin slavný tem - Vy bohorovní, úžasní vy hrdinové, již na vás zapomnìla sirá èeská zem a zapomnìlo všechno pokolení nové! Ti kdyby zaplakali pro národu hoøe, to èerné jezero by vzrostlo v èerné moøe, ti kdyby z živých prsou vzdechli, pozaštknuli, svým vzdechem jezero by z bøehù vymrsknuli! Ach nekliden je asi pod vodami sen a porván vzdechy tìch, již spolu dole leží, však jsou to umrlcù již tiché vzdechy jen, a povrchem to jako lehký mrazík bìží.

11 Snad podsvìtí nás všech zde v podjezerním šeru. Já zíral k horám kdysi v letním pološeru a zøel, že lesní strání, hlubnou v skalách slují kés divné postavy jak voje sestupují. Ne lidské podoby, jen proutky mlhy spíš skrz kmeny tiskly se a s vìtve k vìtvi nesly, než oko dostøehlo, již byly blíž a níž, až jako šedý oblak na hladinu sklesly. Ach smrt jich sílá dennì od živoucích stolu, že nestaèí noc celá k podsvìtí jim dolù, a ranní hodiny když bílé svìtlo tkají, ty zbylé stíny v lesy kol se utíkají. Ba kdykoli jsem vstoup v tìch èerných lesù lem, hned divné šepoty jsem slýchal v krokùv ruchu a v náhle nepokojných tepnách cítil jsem, že na mne z tmavých houštin zírá oko duchù. Jen nahni se a zøi ty hnìdé rostlin nitì, jak pod vodou se pøedou v pestøe krásné sítì - tam musí nìco být, v té vodì nezèeøené, a musí se cos krýt v té tùni nezmìøené! Jak lehký byl by skok, jak mìkký dolù pád, a èlovìk pøistoup by ku èárných bájù kolu - já vím, já pevnì dím: tam musí nìco spát, tam musí nìco být - a mne to táhne dolu.

12 ROMANCE O KARLU IV. Král Karel s Buškem z Vilhartic ted zasedli si k dubovému Btolu - ti dva už pili mnohou èíši spolu a zapìli si z plných plic. Nuž dej sem zlaté èíše, páže, a nalej vína - dolej výš - dnes, pane Bušku, èehos zvíš! král Karel vesel káže. Zde po tom vínì, Bušku, slyš, domácí slunce naše vloni hrálo - to první víno, které v Èechách zrálo - aj tedy vzhùru, pijme již! A pili - král však náhle prsknul To že je víno? tenhle kvas? Vždy køiví ústa, láme vaz! a zlostnì rukou mrsknul. Eh - vezu révu z Burgund sem, král dál a dál si v zlosti svojí vede, a takovouhle peluò mnì z ní svede ta velebená èeská zem! Jsem pøesvìdèen, když broskve vsadím, že sèesám trpké trnky z nich, a chceš-li klidit pustý smích, zde rùže sázet radím! Však jaká zemì - taký lid!

13 Vás kdyby uèit chtìli všichni svatí, zda všimnou si jich Èeši palièatí - buï svatý rád, když není bit! Jak bych zde mlátil otep slámy! Nech chci co chci, za krátký èas Se všechno jinak zvrtne zas - mám to já bídu s vámi! Pøec zase èíši k ústùm zdvih, a napiv se své velké dobré oèi ted kradmo pøes stùl po soudruhu toèí, ten však je jako pìna tich. Jen - aby marnì nezahálel - pan Bušek máèel zub a pysk a víno ku pùnebí tisk a po jazyku válel. Ba je to bída, dìl zas král a rychle zavdal sobì vína znovu, tak rychle, jak by bránil zlému slovu; však kolem úst již úsmìv hrál. Mám žízní umøít? - Na mou víru, tys oslep, páže - nevidíš, že pøede mnou je prázdná èíš? - A dej mi dobrou míru! Pij, Bušku - již se nezarmu - a poslyš, co ti král tvùj moudrý praví: mùj jazyk je jak známo vybíravý - a našel již v tom vínì chu. Víš - zkoumat tøeba, Bušku milý,

14 to víno má svùj zvláštní ráz, zprv trpké, ale milé zas - my, myslím, s už vpili! Nu vidíš, králi: tak náš lid! Má duši zvláštní - trochu drsná zdá se - však kvìte po svém, v osobité kráse - teï pøerušil svùj náhle klid hned rozveselen Vilhartice - ach pøibliž k tomu lidu hled a pøitiskneš svùj k nìmu ret a neodtrhneš více!

15 ROMANCE O JAØE 1848 Èas oponou trhnul - a zmìnìn svìt! Kam, kam padlo lidstvo staré? Ej kamkoli tázavý letìl hled, vše nové, tak mladì jaré! A ve vzduchu šumìla divná báj a pìl nám ji sad, pìl ji haluzný háj, i pìl nám ji údol i horstva tem, a pìla ji celá nám širá zem a pìli jsme: Volnost - volnost! Tak lesklá teï èela, tak kyprý ret a pohled tak vlhce øásný, krev na rubín mladla, sval zmìnil se v kvìt a každý byl èlovìk krásný! Nám ve jedno splývala noc a den, den samá byl tužba, pln záøe sen - my chvìli se, nevìdìli oè, my smáli se, nevìdìli proè - ach pøíznaky první lásky! Jak ku svatbì hluknul se mužstva roj, druh druhovu ruku tøímal, a jásavì kupøedu šel ten voj, by osud i v dìla høímal. Kde klobouk, tam péro, kde bok, tam zbraò - kdo tyranem, prchni, chraò se, chraò, je ztracen, kdo ve smích by statnost bral, z tìch každý by stokrát život dal Za národ i lidstvo celé!

16 I pøíroda všude se leskla kol, den každý jak vyhejèkaný, mìl modrouèkou na sobì kamizol a zlatem byl obetkaný. Kraj celý jak bálová síò se skvìl, kdes pod zemí hudba, vždy tanèil, kdo šelsám pánbùh nás pokynem k tanci zval a blažen se nad námi usmíval: Nuž koneènì lidmi tedy!

17 ROMANCE ITALSKÁ Ugo Bassi, mnich a republikán, chycen Rakušany, vydán Øímu; odsouzen jest k ztrátì posvìcení a pak k smrti v sedmi pušek dýmu. Vyvedli ho, ètverhran rozstavili. Katan knìz naò vskoèil jako sanì, hrubou cihlou drhnul šíji jeho, drhnul do krve mu jeho dlanì. A teï jdi - a kiepej na nebesa, dí pak katan knìz ve pustém smíchu, nepozná víc Kristus sluhu v tobì, jak ty jeho nepoznáš v svém høíchu! Pušky cvakly. Mnich se náhle vzpøímil, hrdì na prsa své ruce loží -: Myslíš, že se tobì, bídný cháme, zjevila kdys svatá vùle boží? Však mne pozná Kristus, pozná mžikem, jak já mžikem jeho, mistra ctného: podle lidstva rekù kolem nìho, praporu dle nad ním èerveného!

18 ROMANCE HELGOLANDSKÁ Bouø žene koráb u divokém bìhu. John lampu klamnou k skále pøivìsil a dí: Bùh žehnej bøehu! A koráb k svìtlu žene se a v trysku se náhle pøes úskalí pøekotil, a stìžnìm vìzí v písku. John zavejsknul si ve syèící pìnu: Má dceruška si chystá veselku, dnes pomohu jí k vìnu! A èlunek jeho jako liška bìží po tìžkých vlnách tam, kde zvrhlá loï jak èerná rakev leží. John nenavykl marnì tratit èasu, Svou sekyru hned v koráb zarazil, Vtom z nitra doslech hlasu. Jen pospìš, pospìš! zní to dutì zdùly, a všeho zboží pùli dostaneš, i všeho zlata pùli. John naslouchá a vytøeš uje zraky - Aj pakli jedna pùle bude má, to bude druhá taky!

19 A rychle s èlunkem ku bøehu uhání. Po celou noc se k lodi nevrátil, až teprv po svítání. Až po svítání, v bílé ranní dobì zas sekyru svou v koráb zaráží, a uvnitø již jak v hrobì. Již voda otvorem si cestu klestí, teï vyhoupla si první mrtvolu, John rychle po ní pìstí. Tváø mrtvou k sobì obrátil: Eh kletì! je po svatbì - já tady za vlasy mrtvého držím zetì!

20 BALADA ZIMNÍ Èarodìj šel po silnici v mrazné zimní chumelici, došel k šeré šibenici. Šibenice trojram lysý, na ní tøi zlodìji visí. Usednul. Zde dobré bydlo. Máte, hoši, pìkné sídlo! - Ale teï už honem dolù, ponoclehujem tu spolu! Zaklel, máchnul rukou v kole, hup! a již jsou všichni dole. Zasedli kruh ve pøíšerný. Hlavy sobì napravují, mistra chvalnì pozdravují. První jako pes je èerný, kde ramena, tu kolena, brada vìky neholena; druhý s hlavou rozsochatou, s nohou døevem podepjatou; tøetí - pánbùh budiž s námi! - celý nahý - v oèích ledy, po tváøi je jíním šedý a po tìle støechýl samý. Vzkøísil jsem vás, dále žijte, tropte dál svou lotrovinu, za to mnì dnes posloužíte.

21 V šibenice noèním stínu pospolu se pobavíme, vínem zpijem, povyspíme. Vzhùru, sneste, èeho tøeba, jeden peøin, druhý chleba, tøetí vína - kapka staèí! - vzhùru, le te, plémì straèí! Vzlétli jako hejno ptaèí. Vzduch jen hvizdnul. divým letem a již první snes se zpátky. Nesu polštáøíèek malý, uzmul jsem jej vdovì chudé churavícím pod dítìtem; trochu na nás bude krátký Však ho na nás dosti bude! mistr tovaryše chválí; øíká slova, statek množe: už tu ètvero mìkké lože. Nad hlavami teskné vání, jako dálné žalování. A již, je tu nazpìt druhý. Nesu, víno, šel jsem zchytra na skøíò kostelního sluhy, mìlo ku mši sloužit zítra; jenže je ho málo trochu Staèí nám, mùj dobrý hochu! Mistr øíká svoje bludy, a již vína kolem sudy. Ve vzduchu to laènì huèí, jak když šedí vlci skuèí.

22 Tøetí tu a volá v plesu: Svìcenou ti hostij nesu!. Vyrval jsem ji knìzi ctnému, Nes ji k smrti nemocnému na poslední posilnìní! Dobrý chléb, když jiný není - Hrom v tom bouchnul. Co se dìje? Zem se pod nohama chvìje, vzduch jak hlína, plný chmýru, vše se toèí v náhlém víru, co kde leží, co kde stojí, vzhùru dolù lítá v roji, a ti ètyøi v divém kùru letí jako plevy vzhùru. Ještì zavzdechnutí táhlé, a zas ticho, ticho náhlé. Zimní ticho. Pøišlo ráno, s nocí den se plavì mísí, nad silnicí trojram lysý, na nìm ètyøi chlapi visí.

23 BALADA STARÁ - STARÁ! Rukama lomila, po bøehu chodila, Na kámen poklekla, dceru porodila. Chceš ty, matièko má bledá, bych ti rybek nalovila? - Jak bys sítì rozhodila, vždy ses sotva narodila! - Chceš ty, matièko má bledá, bych si plinky vybílila? - Zanech plinek, dlouhá cesta, èas, bys sobì popílila! - Vlna s vlnou v rozhovoru, mám se po vodì dát dolù? - Po vodì se dáme spolu, zastavíme mlýnská kola, aby mladý mlynáø vìdìl, kdo ho pøed soud boží volá! -

24 BALADA TØÍKRÁLOVÁ Pøi sterých dìtí vøískotu a lidských houfù hluku, pøi mocném kotlù víøení a táhlých trubic zvuku tøi králi vjeli v mìsto Betlehem. A øekli lidem: My jsme pøišli sem, by hlavy naše pánùv pøed pánem se uklonily, a bychom slzu radosti zde spolu uronili. Hned mìstem zas se berou dál, až k chudobnému stáji, tam s velbloudù svých slézají a øadou poklekají, a mezitím co služebníci vchvat po zemi rozstírají s dary šat, král øeèník zvolený - ten, jenž hned první s kraje kleèí - svou úctu svatým pronáší, to tuze pìknou øeèí. Pak druhý lichotivì dí: Ó matièko ty jasná, jakž je to dítko pùvabné - již oèièka ta krásná - to vìru celý panímámin zrak! A tøetí k Josefu dí právì tak: No je to radost nad radost - jakž, ctìný pane mistøe! Však Ježíšek kýv z jeslí prstem svým a pravil bystøe: Vy králové jste pøišli sem, že já jsem ještì dítì, vy apoštolùm svobody se kdys ukláníte: však až já ponarostu v celý muž, a žákù pùjde za mnou houfnì už, hned sestrèíte hlavy své pak v strachu dohromady a budete i tupých od biøicù brát rady.

25 Ted pøišli jste sem s poklonou z té svìta nìkde dáli, a sypete mi zlata lesk a kadidlo i chvály, pak - byste zachovali zlatou svou - mnì korunu necháte trnovou. a k poslední mé cestì skalní ku Golgatì z vás tøí se nedostaví žádný - dím to svatosvatì! - Král øeèník s èela korunu si honem k uchu šoupnul, rád øek by nìco, neví co, a zdá se mu, že zhloupnul. A nato v tajený se dali šept, druh druhu ve královské ucho rept: Že z tesaøky je pøece jen, on každým slovem jeví! To ví se: pøišli se slávou - jak odešli se neví.

26 ROMANCE STÌDROVEÈERNÍ Petr usne, sotva lehne; Sotva usne, sen se zvedne: náhlé svìtlo po krajinì a tak jasno jako ve dne. Petr celý vyjevený, Rodinu zøí v prostém stáji, dítì zrovna sluncem záøí - v Petrovi až dech se tají. Vzduch je plný andìlíèkù, Tøpytí se a køídly šumí, každý zpívá haleiuja, krásnì, jak jen andìl umí. A hle, od vesnice spìchá všechen lid s radostnou tváøí, napøed muži, staøí, mladí, v èele naši muzikáøi. Vašek velký buben tluèe, Matìj troubí, Martin hude, Vojta na klarinet píská, Kuba mìchem bas jim dude. Aj ti hrajou - jako nikdy! Tváøe dmou se, lítá ruka - písnièka tak mlasknì skoèná,

27 že až Petru nohou cuká. Zmlkli. Z øady vystoup Brichta, vyšòoøený, oholený, býval kaprál u hulánù, dnes je øeèník vyvolený. Postavil se, salutuje, hrubì spustil: Kriste pane, - my nevíme, co je psáno, ale víme, co se stane. Ty jsi - já jsem - ba jsme všichni - povídáme - k boží chvále -, vtom se zajik - jazyk strnul a nemùže o hles dále. Ruka v úzkostech se svírá, ret se jako lupen chvìje - Tys to vyved! Petr nahlas ze sna hulánu se smìje. Ježíšek však milostivì: Všichni jste mé hodné dìti, vaše duše po skonání hupky na nebe si vletí. A teï houfnì zpívajíce pøedstupují hospodynì, podávají v pytlích, koších, dobrého co po dìdinì.

28 Máslo, jabka, marcipány, plátno, šátky, vìci steré, Maria jim pøikyvuje, Josef od nich dary bere. Co je tohle? Petr náhle poulí svoje oèi šedé. Dvanáct panen tøináctou si na rùžové pentli vede. Dvanáct panen, dvanáct rùží. Dì átko ty nejjasnìjší, pøivádíme Andulièku, že je z nás všech nejkrásnìjší. To si myslím! Petr mruèí. Andulièku k tobì vedem, aby za nás všecky dala hubièku ti, jako s medem. Andulièka pøistupuje, sotva ale hlavu níží, Ježíšek už ruèky svoje kolem její šíje køíží. Jak se smìje, jak ji hladí, jak se k Andulince tulí - sotva dostal polibení, už zas znovu rtíky špulí. Petr sebou hází, bruèí,

29 jako medvìd když se brání: Matka na to mlèky hledí?- Je to pìkné vychování!

30 BALADA MÁJOVÁ V bílé míse vodu vaøí s úzkostlivì bdìlou tváøí - pìkná holka, lepých tvarù. Voda v míse v plném varu, bubliny jak v dešti chrlí, a jak holka varu slouchá, voda kloktá, syèí, chrèí, jak když cvrèek v hroudách cvrlí, jak když oknem bzuèí moucha, jak když v dálce povoz hrèí. Houkla pùlnoc. Holka klekla, prsten rychle s ruky svlékla, hodiia jej varné v lùže. Svatá panno Petronilo! Dnešní májové své noci máš náš osud ve své moci, èiníš, cokoli Ti milo - prosím, prosím, dej mi muže! Zajisté že muže svého každého z tvé ruky beru, nepøedpisuju ti vìru, svatá panno, nevybírám, nemysli si, že se vzpírám - jen ne, probùh, zrzavého! Z mísy vrch se páry valí, a jak holka blíž se, kloní,

31 z páry líbeznì to voní jako støíbrem z dálné dáli: Vidíš, holka, mám tì ráda! Ve kostele ráda býváš tenkým hlasem Ave zpíváš, dala bych ti kamaráda - ale koho dát ti, koho? Je vás ve vsi trochu mnoho - zbyl jen hajných synek chudý, a ten je jak liška rudý; sivé oèi jako liška, tìlo vychrtlé jak tøíštka, a je Dej mi tedy toho!

32 BALADA RAJSKÁ Šla Maria, šla do ráje, kdo ji potkal, pìknì klekl, uklonil se, Zdrávas! øekl. Jenom svatá Eližbìta nepoklekla, nezdravila; Maria se zastavila. Poslouchej ty, copak je to? Vypadáš jak neduživái tvá záøe celá køiváoko mdlé a chùze líná - vždy jsi jako umuèení, což ti v nebi zdrávo není? Svatá s výèitkou se staví, kysele dí: Bože milý, já mám strašnì dlouhou chvíli! - Dlouhou chvíli, dlouhou chvíli! Každá patronka své lidi opatruje, v lásce øídí kohopak jsem tobì dala? Svatá zdvihá oèi èerné a dí smutnì: Ženy vìrné! Pìt set let jsem zde už svatou, hledím, pátrám, jak se sluší, nemám ještì jednu duši. Jenom jednou pøišla zpráva, že kdes v Èechách žena jistá je jak andìl vìrná èistá: než však zrak mùj sletìl dolù na ochranu její ctnosti - bylo už zas po vìrnosti!

33 BALADA O DUŠI KARLA BOROVSKÉHO (Zpola, ano i zcela národní) Po luèinì z a vzdechù šly dvì duše v pilném spìchu. Za nima pak tøetí duše, høíšná duše, tìže kluše. Když až k ráji dostupaly, na dveøe tam zaklepaly. Vstaòte, Petøe, s klíèem jdìte, kdo to tluèe, pohlednìte. - Pane, jdou dvì dobré duše, za nima však høíšná kluše. - Dvìma dobrým pøístup dejte, však té høíšné nic nedbejte. Ukažte jí širou cestu, kudy k pekelnému mìstu. Sotva všichni svatí spolu k zlatému zas sedli stolu, už zas znìjí pádné rány buch, buch! od nebeské brány.

34 Vstaòte, Petøe, s klíèem jdìte, kdo to tluèe, pohlednìte. - Je tu zas ta duše høíšná, zarputilá, tuze pyšná, opírá se celým tìlem, do vrat našich buší èelem. - Hned ji odtud vyprovoïte, do propasti mnì ji shoïte. Hoïte ji tam vlastní rukou, a se setká s pekel mukou. - Ne tak, ne tak, milý synu, odpus høíšné duši vinu! - Zeptej se jí, matko milá, dobrého co uèinila! Kolik svátkù posvìtila, kolik pátkù postem ctila, zdali také modlitbièku posílala ku nebíèku? - Já jsem svátkù nesvìtila, ani pátkù nepostila, jenom jednu modlitbièku poslala jsem ku nebíèku. -

35 Tedy duše, pìknì klekni, modlitbièku svou nám øekni! - Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi Èechy ruku, by nám Bùh dal, co dal tobì, náš by jazyk neshnil v hrobì! Usmál se pán Ježíš trochu: Inu - je to divné, hochu! Ale pøec ta modlitbièka pomáhá ti do nebíèka. Sedni vedle tamté vdovy, a ti, zaè sem pøišla, poví. - Almužny jsem grešli dala, nebeš ankou jsem se stala. Grešlièka, almužna malá, do ráje mnì pomáhala.

36 BALADA O POLCE Dle vzdáleného motivu Na návsi je pøeveselo! Polka sedí v zlatých saních, Pøed nimi dva vraní konì, plno pestrých pentlí na nich, nad nimi jak v mladém jaøe tisíc písní vzduchem jásá, kolem nich se tísní, víøí, skáèe, plesá veská chasa. Polka sedí v zlatých saních, chce až k vzdálenému mìstu - Nuže, jeï už, milá polko, š astnou cestu! Ti se budou v pyšném mìstì, co to pøišlo ze vsi, dívat, budou nožièkami šoupat, boky vzpírat, bujnì zpívat! Polka jede - polka jede. Hlasnì bièem svojím práskla - je to cesta, je to jízda! Pod sanìmi sníh si zpívá, po stromích kdos písnì hvízdá, kámen radostí se válí, ba i tamta hora šedá bok si skalnou pìstí vzpírá, podle taktu hlavu zvedá. A ta polka - je to holka! Je-li pak kde druhá v svìtì, V oèích hvìzdièky jí hoøí, po tváøích jí rùže kvete, veselostí v mladém tìle každá žilka jinou hraje, vìènì je jí do zpívání, do skoku a do mumraje. Polka jede - polka jede. Dofièeli pozdì k mìstu, koníci už samá pìna - ej jakž veèer mìsto smutno! Vrata zimnì pozamèena, námìstí jak vymeteno, ulice tak hluše pusty, pod støechami tma jak v pytli, nad støechami mlhy husty. Polka na zem seskoèila, sníh si s lesklých tváøí stírá - Což tu není nikdo kolem, kdože hostem odevírá? rozhlídla se po staveních, pøistoupila ku okénku,

37 uvnitø hlas se ozval hrubý: Kdo to na nás klepá venku? - Polka jede - polka jede. - Slyšíš, ženo, polka jede! Vejdi dál mùj milý hosti, doufám, že ti dùm náš celý bude ihned po libosti! Hned tu budeš jako doma: mladý muž a žena mladá, pod krovem nám dudy visí, strop se z samých houslí skládá; stìny plny klarinetù, v každém koutì basa bruèí, dvéøe do noty nám vržou, kamna k tomu fagot huèí. Honem, ženo, pospìš mìstem, sezvi bohaté i chudé, sezvi nám sem staré mladé, ohlašuj a zvìstuj všude: Polka jede - polka jede! Pøišlo k polce mìsto celé! Pìknì vítám, chudý øekl, bohatý vzal klobouk s hlavy, král i korunu svou smekl. Jak se polka roztoèila, král chyt králku, kníže knìžku, Josífek vzal Kaèku za pás, Toník kýv si na Anežku. Hej ten výskot, hej ta vøava! Tisícùm se svítí oèi - je to pøelud nebo pravda vždy i svìtnice se toèí - stìna sem tam otáèí se, kamna sem tam potácejí, lavice se nadzdvihují, trámy v stropì obracejí - polka jede polka jede!

38 BALADA O SVATBÌ V KANAÁN Po celém Kanaánu víøí svatby ruch! Šest dní tu byli s rozmarýnou vycházeli zváèi a poslíèkové až se prohýbali pod koláèi, však zato sešel se též slavný hostí kruh! Vždy dostavil se, slyšte, s Matkou svou sám Pán, ten slavný kazatel, jenž vyšel z Nazaretu - a lidé kývali a šlo to od rtu k retu, že nebylo tu ještì také svatby, co je Kanaán. Kol domu žen je žádostivých jako much, a každá živì povídá a každá ráda slouchá, co na vozy se naloží pak nevìstina roucha, a pøitom nechat mùže každá zrak i sluch. A zase, jaký náklad na hostinu dán, pec chlebovou že po mìsíc již topí dennì, ba pìtkrát že ji topily jen na peèenì, a výsluhy že uchystáno je pro celý Kanaán. Pak zvìdavy zas k oknu obracejí tváø: jak ženich uvnitø hledí ostýchavì, jen jak kradbí svou na nevìstu, jež tu trùní vedle starosvatbí; jak nevìst je krásna, samá zlatá záø, a v štìstí nìmá, jak by ret byl ukován; jak družbovi, když družièce své mlsku nese, se èerné oèi svítí, ruka jak se tøese - snad brzy zase uzøí novou svatbu rodný Kanaán! Vtom náhlý køik a již jsou ženské v jednu hrst!

39 Byl šíbal starosvat všem zevlujícím ženám venku potajmo ostrou jehlou pøišil sukni na sukénku, pak hrnek s vodou vzal a jak by nì chrst! Ty chtìly uskoèit, kde bezpeènìjší stan, však v klubko sešity jak zbìsily teï skáèou, a tanèí, hulají, až všecky smíchy pláèou, a bujný vøískot jejich pøes celièký letí Kanaán. Však také hosté vnitø pojednou mìní vzhled Vždy po stolech se šeptem nese nevítaná zpráva, Že mimo nadání se v džbánech vína nedostává, a každý, náhle žízniv, mrzut vìsí ret, Též pannì Marji apoštol to sdìlil Jan. Ta dí však: Ticho - ticho! Povím já to synu, a co vám poruèí, vy rychle dbejte èinu, a starý rozveselí se nám znovu zase Kanaán. I ptal se Ježíš: Zdali prázdné štoudve mám? - Šest prázdných zde! - Nuž ze studnice vody do nich vlejte, a každá k pøetékání plna, pøitom dobøe dbejte, a pøineste je sem, nech já jim požehnám. - Teï panu starosvatu první dejte džbán! - A starosvat již rychle po plném si sáhnul, a napil se a v udivení ruku vzpøáhnul: Aj, takového nikdy vína neurodil, Kanaán! A již zas ozdobných mìl øeèí dost a dost: Nuž, páni muzikanti, nástroje své sesbírejte a vemte dobrou notu si a pìknì vivat! hrejte - a žije s matièkou svou pøevzácný náš host!

40 Nech brzy má svùj dùm a pøi nìm pole lán, A v domì hospodyòku, krásnou jak to kvítí, jež ve dne myrhou dýše, v noci hvìzdou svítí - a my pak všichni vzpomeòme si dnešní svatby v Kanaán! Je ticho kolem. Matka smutnì hledí v klín, je vidìt, zlá že tucha dobrou duši její tísní, a proto každý na starosvata se tuze pøísní a zvìdav èeká, co as prosloví teï Syn. Však úsmìvnì svùj okøín s vínem pozdvih Pán: Tuš! páni muzikanti. Raètež všichni píti - kde dobøí lidé jsou, je vždycky dobøe býti - já dím, že vìènì vzpomínáno bude svatby v Kanaán!

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Autorem portrétu Jana Nerudy na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Jana Nerudy na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Ballady a romance tak, jak bylo vydáno knihkupectvím Dr. Ed. Grégra a Ed. Valečky v roce 1883 (NERUDA, Jan. Ballady a romance. 1. vyd. Praha : Ed. Grégr & Ed. Valečka,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj 7. Prosinec 2012

Zpravodaj 7. Prosinec 2012 Zpravodaj 7 Prosinec 2012 Milí přátelé, v nastávajícím adventním čase posíláme Vám, milé paní učitelky, i vám, děti, srdečné pozdravy. Přejeme vám, aby čas adventu byl i pro vás časem radostného očekávání.

Více

Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA

Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA BYLTÌ jednou jeden starý dobrý král, ale je to dávno, taky od Èech dál, troje moøe, devatery hory dìlí kraj ten od èeské komory, kde on panoval. Byl král irský Lávra,

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Trojské trumfy. pražským školám VÍNO A VINNÁ RÉVA. Didaktický balíček č. 11. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám VÍNO A VINNÁ RÉVA. Didaktický balíček č. 11. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 11 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 VÍNO A VINNÁ RÉVA A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ MOJE BARVA ÈERVENÁ A BÍLÁ Ten rudý prapor náš s tím bílým vedle polem - jak bije, šlehá po svém bidle holém! Hned plapolavì v rušnou dál se nese, hned truchle choulí se a zimniènì

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 1. Polibek na skle (od Severka) 2. Vosková (od moonell) 3. Zahazujem (od prostějanek) 4. Brána (od otazník) 5. Šerosvit... (od Ayla) 6. I don't

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 11. března 2011

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně,

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

VY_32_INOVACE_19_Jirka s kozou_ Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova 3. ročník

VY_32_INOVACE_19_Jirka s kozou_ Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova 3. ročník VY_32_INOVACE_19_Jirka s kozou_ Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova 3. ročník Autor: Jana Křiváčková, Základní škola Kosmonosy-Horní Stakory 54, okres Mladá Boleslav Vytvořeno v rámci v projektu

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

1. NESEM VÁM NOVINY. 2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.

1. NESEM VÁM NOVINY. 2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama. 1. NESEM VÁM NOVINY D G D G D A D 1. Nesem vám noviny, poslouchejte, D G D G D A D z betlémské krajiny, pozor dejte. D (E7) A7 D A7 D [: Slyšte je pilně a neomylně :], rozjímejte. 2. Syna porodila čistá

Více

Vítìzslav Hálek: VEÈERNÍ PÍSNÌ

Vítìzslav Hálek: VEÈERNÍ PÍSNÌ Vítìzslav Hálek: VEÈERNÍ PÍSNÌ I. Pøilítlo jaro zdaleka a všude plno touhy, vše tlaèilo se k slunci ven, že snilo sen tak dlouhý. Vylítly z hnízda pìnkavy a drobné dìti z chýše, a pestré kvítí na lukách

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

P Ř Í L O H A Copyright BBCC, 1998 20. AKCE - PRILOHA Strana 0 /12

P Ř Í L O H A  Copyright BBCC, 1998 20. AKCE - PRILOHA Strana 0 /12 P Ř Í L O H A V N ČN K L D Copyright BBCC Veselé vánoce Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni.

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Karel Jaromír Erben: KYTICE

Karel Jaromír Erben: KYTICE Karel Jaromír Erben: KYTICE KYTICE Zemøela matka a do hrobu dána, siroty po ní zùstaly; i pøicházely každièkého rána a matièku svou hledaly. I zželelo se matce milých dítek; duše její se vrátila a vtìlila

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Bolestný růženec - Věřím v Boha...

Bolestný růženec - Věřím v Boha... Bolestný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který se pro nás krví potil. - Otče náš... 1. Ježíš se odebral se svými učedníky do Getsemanské zahrady. - Zdrávas Maria... 2. Když přišli na místo, řekl jim:

Více