Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě"

Transkript

1 IV. Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě Připomínkové místo Připomínka Vypořádání připomínky Ministerstvo dopravy K 12 odst. 4, 14 a 19 odst. 1 Je třeba sjednotit terminologii se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel se sice v důvodové zprávě snaţil zdůvodnit, proč místo nadřazeného obecného pojmu letadlo pouţil konkrétnější pojem vrtulník, který reprezentuje konstrukčně specifickou podskupinu letadel, avšak takovéto vysvětlení je pro MD neakceptovatelné a ve svém důsledku by mohlo zaloţit nezákonné zvýhodňování podnikatelských subjektů poskytujících specifické sluţby z hlediska jejich technického vybavení. Je sice pravdou, ţe tyto sluţby jsou v současné době poskytovány výhradně vrtulníky, nicméně uţ nyní existují transportní letouny slouţící k převozu pacientů, přičemţ nejsou ţádné objektivní důvody, které by provozovatelům letounů bránily účastnit se soutěţe vyhlašované Ministerstvem zdravotnictví jako zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách. Navíc příslušné ustanovení 54 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na které odkazuje 19 odst. 1 předloţeného návrhu, upravuje odpovědnost pilota letadla, nikoli pilota vrtulníku. Vzhledem k tomu trvá odbor civilního letectví na nahrazení pojmu vrtulník ve shora uvedených ustanoveních pojmem letadlo. Případně je moţné v ustanovení 12 odst. 4 a 14 nahradit pojem vrtulník pojmem letecká technika. U ustanovení 19 odst. 1 to moţné není, v tomto ustanovení musí být výslovně uvedeno letadlo. Pojem vrtulník byl v návrhu zákona nahrazen pojmem letadlo. Po dohodě s Ministerstvem dopravy bylo ustanovení 14 odst. 1 upřesněno v tom smyslu, ţe Ministerstvo zdravotnictví můţe uzavřít smlouvu o zajištění letadel pro zdravotnickou záchrannou sluţbu pouze s provozovatelem letadla, který má licenci k provozování obchodní letecké dopravy podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Pro splnění podmínky licence k provozování obchodní letecké dopravy těmi stávajícími provozovateli letadel, kteří zajišťují činnost leteckých výjezdových skupin a doposud tuto podmínku nesplňují, bude stanovena lhůta 3 let ode dne účinnosti zákona o zdravotnické záchranné sluţbě. 1

2 Ministerstvo dopravy navrhuje v souladu s výše uvedeným text ustanovení 14 zcela přeformulovat, a to například následujícím způsobem: 14 Zajištění letecké techniky pro činnost leteckých výjezdových skupin (1) Leteckou techniku pro činnost leteckých výjezdových skupin (dále jen letecká technika ) smluvně zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ). Smlouvu pro činnost uvedenou ve větě první můţe ministerstvo uzavřít jen s provozovatelem letecké techniky (dále jen provozovatel ), který má platnou licenci k provozování obchodní letecké dopravy vydanou podle jiného právního předpisu. V případě, ţe ministerstvo s provozovatelem smlouvu neuzavře, zajistí leteckou techniku jiným vhodným způsobem. (2) Ministerstvo informuje kraje a poskytovatele záchranné zdravotní služby o podmínkách smlouvy uzavřené s provozovatelem, které se týkají spolupráce tohoto provozovatele s poskytovatelem zdravotní záchranné sluţby podle odstavce 3. (3) Poskytovatel zdravotní záchranné sluţby je povinen spolupracovat s provozovatelem při činnosti leteckých výjezdových skupin. (4) Poskytovatel zdravotní záchranné sluţby neodpovídá za škodu způsobenou při poskytování zdravotní záchranné sluţby provozem letecké techniky, pokud není sám jejím provozovatelem ) zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1) 427 aţ 431 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Z ustanovení tohoto musí výslovně vyplývat, ţe smlouva o zajištění letecké techniky formou podnikatelské činnosti můţe být sjednána pouze se subjektem, který je k této činnosti oprávněn a výkon této činnosti je 2

3 řádně dozorován státními orgány. Tímto řádným oprávněním je licence k provozování obchodní letecké dopravy vydaná Úřadem pro civilní letectví v souladu s ustanoveními 56 a násl. zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále musí být řešena situace, kdy se vhodného provozovatele letecké techniky pro konkrétní územní středisko poskytovatele zdravotní záchranné sluţby Ministerstvu zdravotnictví nalézt nepodaří. V tom případě tuto leteckou techniku musí zajistit Ministerstvo zdravotnictví samo jiným vhodným způsobem. Ministerstvo financí K 4 a 5 V 4 jsou rozděleny sluţby na hlavní a vedlejší. V návaznosti 5 taxativně vymezuje vedlejší sluţby jako dopravní zdravotní sluţby, prohlídky těl zemřelých, a dále sluţby poskytované v ambulancích akutního ošetření. Navrhujeme proto v 58 odst. 2 návrhu novely zákona o DPH vloţit ve větě páté slovo zdravotních. Připomínáme, ţe v době vymezené pro připomínky k předloţenému návrhu není moţné hlouběji překontrolovat změnu terminologie a návaznost na zákon o DPH. Poţadujeme osobní projednání návrhů. K 15 odst. 2 Ustanovení je neúplné, neboť sice striktně určuje dobu ve které musí výjezdová skupiny vyjet od převzetí pokynu k výjezdu, ale zcela opomíjí moţné časové ztráty mezi přijetím volání a vydáním pokynu k výjezdu. Poţadujeme do zákona zapracovat i tento čas. K 20 odst. 1, písm. a) Daná problematika je řešena zákonem č. 48/1997 Sb. Poţadujeme nahradit slova jiného právního předpisu konkrétním dnes platným zákonem. Tamtéţ - místo jiného pouţít slovo zvláštního s odvolávkou. K 20 odst. 1, písm. b) V bodě b) pak pouţít formulaci prostřednictvím rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví - tj. pokud to bude součástí kapitoly 335-MZ. Připomínka byla vypořádána v rámci osobního jednání k vypořádání připomínek k návrhu na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který je součástí návrhu doprovodného změnového zákona k návrhu zákona o zdravotních sluţbách, k návrhu zákona o zdravotnické záchranné sluţbě a k návrhu zákona o specifických zdravotních sluţbách. Nelze přesně stanovit dobu, po kterou je přijímána a vyhodnocována tísňová výzva, neboť tato doba je velmi individuální v závislosti na osobě, která volá na tísňovou linku. Tísňové výzvy se nahrávají a uchovávají 2 roky, takţe je moţno v případě stíţnosti zkontrolovat zda nedošlo ze strany poskytovatele zdravotnické záchranné sluţby k prodlení. Text byl doplněn o odkaz na zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Pojem zvláštní právní předpis nelze akceptovat (viz čl. 45 odst. 4 legislativních pravidel). Účast Ministerstva zdravotnictví na financování činností podle 20 odst. 1 písm. b) je upravena v 24 písm. f). 3

4 K 20 odst. 1 písm. b) bod 1 Vzhledem k tomu, ţe se má jednat o finanční prostředky ze státního rozpočtu, postrádáme zdůvodnění k dikci ve výši 4 násobku měsíční průměrné mzdy. Tak vysokou částku odmítáme, neboť stát má z neznámého důvodu hradit i část provozních nákladů (mzdy operátorů) středisek vybraných sloţek záchranné zdravotnické sluţby, ačkoliv je toto dle platné právní úpravy v samostatné působnosti krajů. K 23 odst. 6 versus 25 odst. 2 Nerozumíme těmto ustanovením. Na jedné straně je zde mimořádná snaha výrazně zvýšit podíl veřejného zdravotního pojištění i státního rozpočtu na financování vybraných zdravotnických záchranných sluţeb. Na druhé straně se stát vzdává příjmů z pokut, i kdyţ rozhodování o správních deliktech je výkon krajů v přenesené působnosti. K 24 Poţadujeme doplnit výčet působností MZ i o financování činnosti ZZS. K 24, písm. d) Postrádáme objasnění dikce Ministerstvo.podílí se na jejím zabezpečování. Má se tím rozumět i finanční zabezpečení, kdyţ zdravotnická záchranná sluţba je v samostatné působnosti krajů? K důvodové zprávě obecně - str. 5, část 5 Ze strany MF bylo (v pracovním pořádku) opakovaně zdůrazňováno, ţe finanční moţnosti kapitoly MZ jsou dány schváleným rozpočtovým limitem, který je závazný (nyní aţ do roku 2011 včetně viz usnesení vlády č. 736 ze dne , kterým byly schváleny tyto limity pro kapitoly na léta ). I přesto předloţilo MZ návrh zákona, ve kterém se zvyšuje podíl státního rozpočtu na financování některých sloţek zdravotnických záchranných sluţeb, a to aniţ uvedlo, jaké kroky učiní v rámci kapitoly 335 k pokrytí těchto finančních potřeb nebo aniţ Důvodová zpráva byla doplněna o vysvětlení, proč byl zvolen 4 násobek měsíční průměrné mzdy. Činnost výjezdových skupin bude hrazena ze zdravotního pojištění, provoz zdravotnického operačního střediska a činnosti ke krizové připravenosti bude hradit Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k nezbytnému zajištění interoperability zdravotnické záchranné sluţby v bezpečnostním systému státu, především v integrovaném záchranném systému. Další provozní náklady bude hradit kraj. Ustanovení 23 odst. 6 bylo jako nadbytečné vypuštěno na základě připomínky Ministerstva vnitra. Ustanovení 24 bylo doplněno v souladu s připomínkou Ministerstva financí k 20 odst. 1 písm. b). Důvodová zpráva byla doplněna o vysvětlení, ţe se bude jednat o zabezpečení lektorů, seminářů, spolupráce s odbornými společnostmi apod. V případě celostátních projektů se můţe Ministerstvo zdravotnictví projektů. podílet i na financování těchto Důvodová zpráva byla doplněna o poţadované údaje. 4

5 by uvedlo jiný zdroj (návrh krácení jiných výdajů státního rozpočtu). Konkrétně se má jednat ročně o částky na: - investice ve výši 93,3 aţ 96,7 mil. Kč. Postrádáme kvantifikaci zmíněného podílu, např. v % finančního krytí ze strany MZ, - na provoz (činnost) celkem 445 mil. Kč, rovněţ není uvedeno % podílu spolufinancování ze strany MZ, coţ reprezentuje ročně dohromady částku 538,3 aţ 541,7 mil. Kč. Je zřejmé, ţe provozní výdaje budou trvalého charakteru minimálně s meziročním inflačním nárůstem a budou rovněţ nutné další investice i po tzv. tříletém období. Postrádáme alespoň základní analýzu dopadu zákona na veřejné finance, zejména státní rozpočet a veřejné zdravotní pojištění v horizontu minimálně pěti let. S návrhem MZ souhlasíme pouze za předpokladu, ţe zmíněný dopad na státní rozpočet si pokryje MZ do roku 2011 včetně, z prostředků daných schváleným rozpočtovým rámcem kapitoly 335 MZ pro léta a v dalších letech s nimi bude počítat při tvorbě rozpočtu této kapitoly. Další připomínky k jednotlivým částem důvodové zprávy Str. 2, druhý (nečíslovaný) odstavec - věta Na základě citovaných zákonů došlo k přechodu územních a okresních středisek zdravotnické záchranné služby z majetku státu do majetku krajů, zřizování zařízení zdravotnické záchranné služby bylo svěřeno do samostatné působnosti krajů a rovněž byla stanovena odpovědnost krajů za organizaci a zajištění činnosti zdravotnické záchranné služby., a dále předposlední odstavec zdravotnická záchranná služba je organizována a zajišťována v rámci samostatné působnosti krajů v souladu s ustanovením 18b zákona č. 20/1966 Sb.. I přes uvedenou právní úpravu zajištění ZZS v ČR v samostatné působnosti krajů navrhuje MZ zřízení neuvedeného počtu nových sídel výjezdových skupin ZZS, a to z prostředku státního rozpočtu, aniţ je jednoznačně deklarováno, kdo bude majitelem těchto nových sídel ZZS, Důvodová zpráva byla doplněna o dopad zákona na státní rozpočet. Dopad na veřejné zdravotní pojištění je uveden v důvodové zprávě k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb. (návrh na změnu zákona č. 48/1997 Sb. je předkládán vládě současně s ostatními návrhy zákonů upravujícími zdravotní sluţby). Důvodová zpráva byla doplněna o vysvětlení. Důvodová zpráva byla doplněna. Nově vybudované výjezdové základny se stávají majetkem kraje. Činnost výjezdových skupin vysílaných z těchto základen je financována z veřejného zdravotního pojištění, ostatní provoz je financován krajem. Na nových výjezdových základnách se nepočítá se zřízením zdravotnického operačního střediska, ani pomocného. Současný stav bude navýšen o 44 aţ 48 nových výjezdových základen. Ministerstvo zdravotnictví na jednu výjezdovou základnu poskytne maximálně 5 mil Kč coţ činí podíl 80% z celkové částky zbytek uhradí kraj (tj.minimálně 20% z celkové částky). Výjezdové základny neposkytují činnost, jsou sídlem výjezdových skupin, které poskytují zdravotnickou záchrannou 5

6 kdo a z jakých prostředků bude finančně zajišťovat jejich činnost. V tomto směru shledáváme návrh za kontraproduktivní a poţadujeme materiál doplnit tak, aby následně mohlo být rozhodnuto vládou o finančním zajištění. Str. 5-6, bod 5 finanční dosah návrhu: Na investice má být za státního rozpočtu uvolněno mil. Kč na období tří let, aniţ je uvedeno co, kde, v jakém počtu a v jaké lhůtě má být pořízeno, a zda jde o záměr pořízení státního majetku nebo investiční dotaci. Poţadujeme doplnit. Roční provozní náklady hrazené za státního rozpočtu mají být 340 mil. Kč, a dále 105 mil. Kč na pracoviště krizové připravenosti, aniţ je uvedena specifikace (struktura) těchto nákladů. Poţadujeme doplnit. Str. 6, třetí (nečíslovaný) odst. Nově se navrhuje výrazně zvýšit finanční zajištění činnosti ZZS z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to s přihlédnutím k počtu pojištěnců na daném území, aniţ je uvedena analýza, dle které má být platba od zdravotních pojišťoven realizována a způsob (procesní stránka) platby při počtu existujících 10 zdravotních pojišťoven. Poţadujeme doplnit. Str. 6, třetí (nečíslovaný) odstavec Nově se navrhuje výrazně zvýšit finanční zajištění činnosti ZZS (téměř 2,3 x, z 1,1 mld. Kč na 2,75 mld. Kč) z prostředků veřejného zdravotního pojištění, aniţ byl doloţen výhled (predikce) moţného dopadu zvýšeného finančního zajištění činností ZZS v horizontu alespoň 5 let. Nutno respektovat fakt, ţe současné přebytky finančních prostředků u zdravotních pojišťoven byly ovlivněny především mimořádnými finančními prostředky ze státního rozpočtu v roce 2006 ve výši cca 10 mld. Kč. Poţadovaný výhled v horizontu alespoň 5 let by měl prokázat, ţe navrhované zvýšení financování činnosti ZZS z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebude rizikem pro státní rozpočet v následujících letech. Poţadujeme doplnit. Str. 14, první (nečíslovaný) odst. Poţadujeme jednoznačně vymezit ty zdravotní výkony ZZS, které musí zdravotní pojišťovna vţdy zaplatit (na jedné straně je zde jiţ existující povinnost ZP tyto výkony uhradit viz 13 a 28 a na druhé straně se sluţbu. Činnosti výjezdových skupin budou financovány ze zdravotního pojištění. Provozní náklady výjezdových základen jsou hrazeny z rozpočtu krajů. Důvodová zpráva byla doplněna. částečně Důvodová zpráva byla doplněna. Způsob platby od zdravotních pojišťoven je upraven v zákoně č. 48/1997 Sb. (návrh na změnu zákona č. 48/1997 Sb. je předkládán vládě současně s ostatními návrhy zákonů upravujícími zdravotní sluţby). Novela zákona č. 48/1997 Sb. byla vypracována jako samostatný návrh zákona, který byl předmětem samostatného připomínkového řízení a je předloţen vládě a Legislativní radě vlády společně s ostatními návrhy zákonů připravovanými Ministerstvem zdravotnictví. Důvodová zpráva byla doplněna. Výkony poskytované zdravotnickou záchrannou sluţbou jsou v současné době vymezeny Seznamem zdravotních výkonů s bodovým 6

7 v nyní předkládaném návrhu zákona o ZZS uvádí zvýšení podílu financování ze současných 30% na uvaţovaných 70%). ohodnocením pod odborností 709 urgentní medicína. Reálné náklady na tyto výkony (z analýzy provedené Asociací zdravotnických záchranných sluţeb) byly transformovány do paušálu (kapitace) na obyvatele navrţeném v tomto návrhu zákona. Náklady na ujetý kilometr při poskytování zdravotnické záchranné sluţby jsou kalkulovány z reálných nákladů vyplývajících z kvalifikované analýzy Asociace zdravotnických záchranných sluţeb. V rámci souběţně navrhované změny zákona č. 48/1997 Sb. se stanovuje úhrada za činnost výjezdových skupin. Výkony odbornosti 709 budou propláceny při poskytování vedlejších sluţeb-poskytování dopravních zdravotních sluţeb. Ministerstvo průmyslu a obchodu V souvislosti s navrhovanou právní úpravou upozorňujeme, ţe vláda schválila 14. května 2008 věcný záměr zákona o volném pohybu sluţeb, návrh paragrafového znění zákona předloţí ministr průmyslu a obchodu vládě v září roku Z našeho pohledu je tedy zásadní koordinovat věcný obsah všech návrhů právních předpisů s touto tématikou s návrhem zákona o volném pohybu sluţeb, který implementuje směrnici 2006/123/ES o sluţbách na vnitřním trhu EU. Tento postup byl doporučen ve stanovisku Legislativní rady vlády k návrhu věcného záměru zákona o volném pohybu sluţeb. Ze směrnice o sluţbách jsou vyloučeny zdravotní sluţby, které jsou vyhrazeny regulovaným zdravotnickým povoláním v členském státě, v němţ je sluţba poskytována (kvalifikované zdravotní sluţby). Nicméně ostatní zdravotní sluţby (např. sluţby poskytované na základě ţivnostenského zákona) se budou zákonem o volném pohybu sluţeb řídit. Navíc se i pro případ kvalifikovaných zdravotních sluţeb navrhuje vyuţít struktury jednotných kontaktních míst. V tomto smyslu je třeba doplnit obecnou část důvodové zprávy k návrhu zákona o zdravotních sluţbách. Navrhovaná úprava bude mít dopad na podnikatelské prostředí, protoţe jiţ v současnosti například leteckou záchrannou sluţbu smluvně zajišťují dva soukromé subjekty. V souvislosti s tím ţádáme o doplnění hodnocení dopadů regulace, a nebo aby předkladatel postupoval podle Návrh zákona je v souladu se směrnicí 2006/123/ES o sluţbách na vnitřním trhu EU a s návrhem zákona o volném pohybu sluţeb, který implementuje tuto směrnici. Zákon o volném pohybu sluţeb se nebude vztahovat na zdravotní sluţby (s výjimkou ustanovení o jednotných kontaktních místech, jenţ budou poskytovat základní informace o podmínkách poskytování zdravotních sluţeb). Podle ţivnostenského zákona nebudou poskytovány ţádné zdravotní sluţby. V tomto smyslu byla důvodová zpráva doplněna. Důvodová zpráva byla doplněna. o počty provozovatelů zařízení zdravotnické záchranné sluţby, kteří podle nového zákona o zdravotnické záchranné sluţbě nebudou mít moţnost 7

8 Legislativních pravidel vlády platných do a doplnil důvodovou zprávu o kvantifikaci dopadů na podnikatelské prostředí. V 5 odst. 2 se připouští, ţe poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby můţe poskytovat téţ vedlejší sluţby a provozovat další činnosti podle jiného právního předpisu, kterým je např. ţivnostenský zákon. Z úpravy není zřejmé, zda vedlejší sluţby můţe samostatně vykonávat i jiná osoba, neţ poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby. Uvedené ustanovení umoţňuje výklad, ţe poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby můţe vykonávat veškeré činnosti, které jsou ţivnostmi ve smyslu ţivnostenského zákona. Poţadujeme proto tuto část z uvedeného ustanovení vypustit nebo jednoznačně specifikovat činnosti které bude moci poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby provozovat. Pokud měl předkladatel na mysli, ţe se bude jednat o činnosti, které nespadají do činnosti poskytovatele záchranné sluţby, a chtěl pouze deklarovat, ţe i ten, kdo poskytuje zdravotnickou záchrannou sluţbu, můţe vykonávat další činnosti např. v reţimu ţivnostenského zákona, je třeba v ustanovení uvést, ţe tak můţe činit pouze za předpokladu, ţe pro činnosti vlastní příslušné ţivnostenské či jiné podnikatelské oprávnění. Vzhledem k tomu, ţe jednou z vedlejších sluţeb je i dopravní zdravotní sluţba, upozorňujeme, ţe z návrhu zákona není zcela zřejmé, zda tato dopravní zdravotní sluţba je činností vyloučenou z reţimu ţivnostenského zákona /viz současně předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních sluţbách) část třetí Změna ţivnostenského zákona bod 1. a 2./, nebo zda se jedná o nově zaváděnou ţivnost Sanitní sluţby (viz bod 3. části třetí citovaného návrhu). V tomto smyslu je třeba jednoznačně definovat uvedené pojmy a jejich vzájemné vazby. Dále není z návrhu zřejmé, kdo posoudí, ţe nastaly okolnosti, kdy situace bude vyhodnocena tak, ţe vyţaduje poskytnutí zdravotnické záchranné sluţby jako hlavní sluţby podle 4, nebo zda se jedná o vedlejší dopravní sluţbu podle 5 nebo sanitní sluţbu upravenou v návrhu změny ţivnostenského zákona. Pokud sanitní sluţby budou činností provozovanou za účelem dosaţení zisku (viz 2 ţivnostenského zákona) a pokud o tom, o jakou sluţbu (záchrannou, poskytovat zdravotnickou záchrannou sluţbu, a o odhad, kolik z nich uzavře smlouvy s poskytovateli zdravotnické záchranné sluţby a kolik jich bude muset ukončit tuto činnost. Ustanovením 5 odst. 2 nejsou dotčeny podmínky stanovené pro výkon dalších činnosti jinými právními předpisy, např. ţivnostenským zákonem, včetně podmínky mít pro tyto činnosti oprávnění, pokud tak stanoví jiný právní předpis. Na konci 5 odst. 2 budou pro upřesnění doplněna slova a má-li k těmto činnostem oprávnění, je-li vyţadováno jiným právním předpisem. Dopravní zdravotní sluţba bude zdravotní sluţbou podle zákona o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování a o jejím poskytnutí rozhoduje lékař. Potřebu poskytnutí zdravotnické záchranné sluţby posoudí zdravotnické operační středisko, které rozhoduje o vyslání výjezdové skupiny. 8

9 dopravní nebo sanitní) se jedná, bude rozhodovat sám poskytovatel sluţby, vzniká moţnost účelového nesprávného posouzení závaţnosti případu a snaha o dosaţení zisku z uvedené činnosti na úkor pacientů a v některých případech i na úkor jejich zdraví. K 24 písm. e) Vypustit slova, a je správcem radiových frekvencí v oblasti své působnosti ve vztahu k Českému telekomunikačnímu úřadu. Správcem rádiového spektra v České republice je podle 15 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad, který podle 17 citovaného zákona uděluje individuální oprávnění k vyuţívání rádiových kmitočtů jednotlivým poskytovatelům zdravotnické záchranné sluţby. Ministerstvo zdravotnictví nemá ţádné oprávnění nakládat s rádiovými kmitočty. Návrh zákona zavádí nový legislativní pojem tísňová výzva, který neodpovídá zavedené terminologii. Ţádáme proto v 2 odst. 1, 3 písm. c), 7 odst. 1, 10 odst. 2 a 12 odst. 5 slova tísňová výzva nahradit slovy tísňové volání. Tento pojem je plně v souladu s 33 zákona o elektronických komunikacích, vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a sluţeb elektronických komunikacích, a vyhláškou č. 238/2007 Sb., o předávání údajů pro účely tísňových volání. K 4 odst. 3 písm. a) Slova přijímání tísňových výzev na tísňové lince 155 nahradit slovy příjímání tísňových volání na pracovišti pro příjem volání na číslo tísňového volání 155 tak, aby pouţité slovní spojení odpovídalo jiţ schválené terminologii zákona o elektronických komunikacích. Nové znění 24 písm. e): e) organizuje a koordinuje ve vztahu k poskytovatelům zdravotnické záchranné sluţby a Českému telekomunikačnímu úřadu jednotný systém rádiového spojení poskytovatelů zdravotnické záchranné sluţby, zejména k zajištění jejich úkolů v integrovaném záchranném systému a jejich napojení na kontaktní místa,. Tísňová výzva je vyhodnocené ohlášení události přijaté na číslo tísňového volání, kterým je číslo 155. Nové znění 3 písm. c): c) tísňovou výzvou vyhodnocené tísňové volání, které přijímá poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby prostřednictvím zdravotnického operačního střediska na národní číslo tísňového volání 155; podmínky pro vyuţití jednotného evropského čísla tísňového volání 112 tím nejsou dotčeny 4),. Změny vyplývající z upřesněné definice pojmu tísňová výzva budou promítnuty do dotčených ustanovení návrhu zákona. Viz vypořádání předchozí připomínky. 4) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 9

10 K 10 odst. 4 písm. c) Slova spojový řád a spojové prostředky nahradit slovy komunikační řád a komunikační prostředky. Pojmy uvedené v návrhu jsou anachronismy. Ustanovení 12 odst. 5 předpokládá výhradně telefonické oznámení zásahu. Pro moţnost vyuţití i rádiové sítě ţádáme slova na tísňovou linku 155 nahradit slovy na operační středisko. K 24 písm. e) Slova radiofonního nahradit slovy rádiového. Text byl upraven v souladu s připomínkou a slova na tísňovou linku 155 byla nahrazena slovy na zdravotnické operační středisko. Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra K 12 odst. 1 Výjezdovou skupinou je skupina zdravotnických pracovníků zajišťující rychlou lékařskou pomoc, jejímţ členem je vţdy lékař, nebo rychlou zdravotnickou pomoc, jejímţ členem je vţdy zdravotnický záchranář. Poţadujeme upřesnit, kdy se vysílá výjezdová skupina s lékařem a kdy se záchranářem. Upozorňujeme, ţe podle 4 odst. 3 písm. f) návrhu zdravotnická záchranná sluţba provádí vyšetření pacienta s cílem stanovení diagnózy a navazující léčebné zdravotní sluţby, včetně případných neodkladných výkonů k záchraně ţivota, provedené na místě události, které směřují k obnovení nebo stabilizaci základních ţivotních funkcí pacienta; to zřejmě můţe provádět pouze lékař. K 17 Poţadujeme doplnit odst. 5 tohoto znění: Povinnosti podle odstavce 1 aţ 3 se nevztahují na poskytovatele, kterým je Vězeňská sluţba ČR.. Pokud je potřeba neodkladná péče, realizuje se zdravotní péče v mimovězeňských zdravotnických zařízeních, neboť není efektivní, aby VS byla v tomto ohledu vybavena. Doporučujeme zváţit, zda by neměla být zrušena vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě. Návrh zákona trpí zásadními věcnými a legislativně-technickými nedostatky (k některým se vyjadřujeme v jednotlivých připomínkách), proto se domníváme, ţe by bylo vhodné návrh zákona přepracovat a O vyslání výjezdové skupiny zajišťující rychlou lékařskou pomoc nebo výjezdové skupiny zajišťující rychlou zdravotnickou pomoc rozhoduje zdravotnické operační středisko na základě tísňové výzvy podle konkrétní situace. Návrh byl upraven ve smyslu připomínky. Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě, bude zrušena zákonem o zdravotních sluţbách. Neakceptováno Návrh zákona byl upraven v souladu s poţadavky legislativních pravidel vlády. 10

11 předloţit znovu do mezirezortního připomínkového řízení. Za velmi nevyhovující povaţujeme části návrhu zákona, které se zabývají státní správou v oblasti ZZS. Není jasné, které úkoly jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Rozhodně odmítáme ustanovení 25, podle kterého by bylo moţné odvodit, ţe v přenesené působnosti krajů je pouze rozhodování o správních deliktech. To vede k mnoha nejasnostem, např. v návrhu zákona chybí očekávaná zmínka o tom, ţe zdravotnický záchranář je při výkonu svých činností veřejným činitelem a poţívá příslušné ochrany atd. K 2 odst. 3 Poţadujeme vypustit slova jsou v rámci připravenosti na řešení krizových situací a nahradit je slovy je podle zvláštního zákona 2). Poskytovatel ZZS je základní sloţkou IZS především podle zákona č. 239/2000 Sb. Na základě výše uvedeného tedy poţadujeme 2 odst. 3 uvést ve znění: (3) Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je podle jiného zákona 2) základní složkou integrovaného záchranného systému a je záchranným sborem podle právního předpisu upravujícího bezpečnost České republiky 3).. K 3 písm. c) Poţadujeme za slova (dále jen tísňová linka 155 ) doplnit slova nebo výzva předaná operačním střediskem jiné složky integrovaného záchranného systému nebo žádost o pomoc předaná jiným způsobem. Jiná operační střediska IZS obvykle nekomunikují s poskytovatelem ZZS prostřednictvím čísla 155; mimo to za tísňovou výzvu lze nepochybně povaţovat i osobní výzvu občana vůči členům výjezdové skupiny apod. Zajištění poskytování zdravotnické záchranné sluţby bude podle návrhu zákona v samostatné působnosti krajů. Rovněţ tak ani na poskytovatele zdravotnické záchranné sluţby není přenesen výkon státní správy. Návrh zákona však stanoví, které činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné sluţby budou financovány ze státního rozpočtu (jedná se o činnost zdravotnického operačního střediska, činnosti k připravenosti ne řešení krizových situací a náklady na provoz letadel pro činnost leteckých výjezdových skupin). Úprava statutu veřejného činitele pro zdravotnické pracovníky zařazené do výjezdových skupin není záměrem předkladatele návrhu zákona a nebyla ani ve věcném záměru zákona. Ustanovení 25 odst. 2 bylo vypuštěno. Text byl upraven. částečně Budou doplněna slova nebo výzva předaná operačním střediskem jiné sloţky integrovaného záchranného systému. Povinnost poskytnout zdravotnickou záchrannou sluţbu na osobní výzvu občana učiněnou vůči členům výjezdové skupiny je upravena v povinnosti výjezdové skupiny poskytnout první 11

12 K 4 a 5 Navrhujeme přehodnotit vymezení hlavních a vedlejších sluţeb. Mezi hlavní sluţby by měly být zahrnuty pouze sluţby související s výzvou na tísňovou linku ZZS, tedy výkon urgentní medicíny. Mezi vedlejší sluţby by měly být zahrnuty sekundární transporty, které nesouvisí s výzvou na tísňovou linku ZZS, čímţ jsou myšleny plánované zajištěné transporty z lůţkových zařízení k různým výkonům dle poţadavku ošetřujícího lékaře a na základě zdravotního stavu pacienta; transporty nedonošených novorozenců v inkubátoru; transporty krve, krevních derivátů a speciálních léčiv, včetně orgánů určených k transplantaci a odběrových týmů, lékařů k nezbytnému výkonu a to vše v přímém ohroţení ţivota pacienta; prohlídky těl zemřelých podle jiného právního předpisu; sluţby zajišťující výkon zdravotní sluţby při různých společenských a sportovních akcích; repatriační zajištěné transporty pacientů, jejichţ zdravotní stav neumoţňuje transport jiným způsobem, apod. Vzhledem k tomu, ţe v České republice existují subjekty, které tuto činnost na základě výběrových řízení a následného udělení licence pro odbornost 709 v omezené míře provádějí, měl by návrh zákona obsahovat i tuto alternativu a rozdělit poskytovatele ZZS podle činností, které skutečně mohou provádět a dosud prováděli. K 4 odst. 3 písm. a) Poţadujeme vypustit slova na tísňové lince 155 operátorem zdravotnického operačního střediska 5) v souvislosti s připomínkou č. 2 k 3 písm. c). K 4 odst. 5 Poţadujeme blíţe definovat slovní spojení předem dohodnutých postupů. Ze stávajícího znění není srozumitelné kdo, s kým a na základě jakého předpisu by měl mít dohodnuty postupy. pomoc ( 12 odst. 5). Součástí dopravní zdravotní sluţby podle zákona o zdravotních sluţbách jsou i sekundární transporty. Rozhodnutí o vyslání typu výjezdové skupiny či poskytnutí vedlejších sluţeb (dopravních zdravotních sluţeb) je plně v kompetenci zdravotnického operačního střediska. Text 5 odst. 1 byl upraven následovně: Vedlejšími sluţbami se rozumí zdravotní sluţby poskytované poskytovatelem zdravotnické záchranné sluţby podle jiného právního předpisu. 1)., Vyhodnocovat tísňové výzvy je oprávněna pouze osoba se specializovanou způsobilostí a určitou dobou praxe. I v případě přímé výzvy občana je povinností výjezdové skupiny nahlásit tuto skutečnost na zdravotnické operační středisko, které rozhodne o dalším postupu. Byla vypuštěna legislativní zkratka tísňová linka 155 a nadále je pouţíván pojem tísňová výzva. Slovní spojení předem dohodnutých postupů bylo nahrazeno slovním spojením předem stanovených postupů ; jedná se o postupy stanovené např. v rámci plánovacích dokumentů orgánů krizového řízení. 12

13 K 4 odst. 5 Poţadujeme blíţe specifikovat ustanovení plánovacích dokumentů orgánů krizového řízení, havarijního plánování. Není jasné, kterých konkrétních plánovacích dokumentů se toto ustanovení týká. Tato připomínka platí pro 13 písm. a) obdobně. K 6 V návětí 6 poţadujeme nahradit slovo pouze slovním spojením na území kraje jen jedna. Z důvodové zprávy tato úprava jediné krajské ZZS sice vyplývá, ale v návrhu zákona to není na ţádném místě explicitně řečeno, i kdyţ v 9 a 10 se hovoří o jednom územním středisku a jednom operačním středisku. Středočeský kraj by tak ale mohl například zřídit dvě právnické osoby poskytující ZZS - kaţdou s jedním územním a jedním operačním střediskem, např. pro spodní a horní část kraje, a snadno by pro to našel geografické, demografické nebo jiné věcné důvody. Dikci zákona by to neodporovalo, z hlediska IZS, krizového řízení a související dokumentace by to však znamenalo problém. K 7 odst. 3 Poţadujeme následující text ustanovení: (3) Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen zpracovat vlastní traumatologický plán 1) a poskytnout součinnost a podklady krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování územní dokumentace integrovaného záchranného systému 2), aktualizovat je nejméně jednou za 2 roky a poskytnout je na žádost krajskému úřadu, který mu udělil oprávnění k poskytování zdravotnické záchranné služby. V poznámce pod čarou č. 2 pak poţadujeme doplnit i vyhlášku č. 328/2001 Sb. tak, aby bylo jasné, co to je dokumentace IZS. Z aplikační praxe krizové legislativy a zákona o IZS je známo, ţe značná část zdravotnické veřejnosti nerozlišuje mezi traumatologickým plánem vlastního zdravotnického zařízení a traumatologickým plánem území, který je součástí havarijních, resp. krizových plánů. Stále se tak vedou Jedná se o dokumentaci stanovenou zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizová zákon), zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, (tj. krizové plány, plány krizové připravenosti, dílčí plán obrany, havarijní plány apod.). částečně Nové znění 7 odst. 3: (3) Poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby je povinen zpracovat vlastní traumatologický plán 1) a dokumentaci integrovaného záchranného systému 2), aktualizovat je nejméně jednou za 2 roky a poskytnout je krajskému úřadu, který mu udělil oprávnění k poskytování zdravotnické záchranné sluţby.. Do poznámky pod čarou byla doplněna vyhlášku č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. 13

14 nedůstojné spory o tom, kdo je vlastně za zpracování traumatologického plánu kraje zodpovědný a kdo a na základě jakých podkladů ho zpracovává. Dále není moţné určit, o které konkrétní traumatologické plány se bude v tomto odstavci jednat. Poţadujeme úpravu tohoto odstavce tak, aby byl zřejmý jeho záměr (např. úprava a doplnění odkazu na právní předpisy popisující jednotlivé plánovací dokumenty atp.). K 10 odst. 3 Poţadujeme za slovo pomoc doplnit slova na vyžádání a také odkaz na 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, který hovoří o poskytnutí pomoci jako plánované pomoci na vyţádání. Zároveň je nutné odstranit předposlední slovo odstavce plánované a také odkaz, který byl touto připomínkou přesunut na jiné místo tohoto odstavce. K 12 odst. 3 Na konec odstavce poţadujeme doplnit věty: Jejich činnost na místě události řídí vedoucí skupiny rychlé lékařské pomoci, který se stává vedoucím lékařem zásahu. Pokud je na místě zásahu více posádek rychlé lékařské pomoci, je vedoucím lékařem zásahu lékař té posádky, která dojela na místo zásahu jako první, pokud místně příslušné zdravotnické operační středisko nestanoví jinak. Viz připomínky k 12 odst. 2; stanovení vedoucího lékaře zásahu sloţek IZS má navíc velmi důleţitou vazbu na dokumentaci IZS. Ze zkušeností HZS ČR se jedná o velmi potřebné a uţitečné ustanovení. K 12 odst. 5 Doporučujeme slova na tísňovou linku 155 nahradit slovy zdravotnickému operačnímu středisku. Ohlášení bude provedeno pravděpodobně radiostanicí, případně také na jiné telefonní číslo neţ na číslo 155. Změna je potřebná i z hlediska statistiky, ve které se zaznamenává přesný počet volání na tísňová čísla. K 12 odst. 6 Upozorňujeme, ţe jiný poskytovatel zdravotních sluţeb, vyjma ZZS jiného kraje, nebude oprávněn provozovat ZZS, a zřizovat tedy výjezdové skupiny, které navíc nelze zřídit samostatně, neboť jsou součástí minimálně systému zdravotnické operační středisko a příjem tísňové Odstavec 3 upravuje práci výjezdových skupin v setkávacím systému, coţ není ale činnost sloţek integrovaného záchranného systému ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb. Bliţší podmínky pro činnost výjezdových skupin, včetně jejich činnosti při řešení mimořádné události v rámci zásahu sloţek integrovaného záchranného systému, budou stanoveny prováděcím právním předpisem podle 12 odst. 2). Nejedná se o zřizování výjezdových skupin, ale o poskytnutí dopravních prostředků a zdravotnických pracovníků. 14

15 linky 155 výjezdová základna - a její spojové a mobilní prostředky. Navrhované ustanovení je tedy nutné přepracovat. K 14 odst. 1 Nesouhlas s novým zněním 14 odst. 1 po akceptování připomínky Ministerstva dopravy. Nové znění citovaného ustanovení vylučuje moţnost, aby Policie ČR zajišťovala leteckou záchrannou sluţbu. Ministerstvo vnitra poţaduje uvést 14 odst. 1 návrhu zákona do souladu s 116 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; v této souvislosti poţaduje v návrhu zákona doplnit v 14 na konci odstavce 1 větu Podmínky pro pouţití policejní letecké techniky stanoví zvláštní zákon xx) xx) 116 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. K 15 odst. 3 Poţadujeme slova konkrétní oblast nahradit slovy jednotlivé obce a jejich katastrální území. Pojem konkrétní oblast je nevhodný, není zřejmé, jak budou konkrétní oblasti vymezeny. K 18 odst. 1 Navrhujeme zváţit moţnost doplnění odstavce o povinnost zajistit, aby vedoucí výjezdové skupiny neprodleně vyrozuměl orgány Policie České republiky o tomto vstupu. Při vstupu do objektu totiţ můţe dojít např. k rozbití dveří, a tím k porušení ochrany objektu před vniknutím neoprávněných osob. K 19 Velitel zásahu (obvykle hasič) má k dispozici měřící přístroje (např. dozimetry) a je, na rozdíl od vedoucího výjezdové skupiny, vyškolen pro posouzení nebezpečí a nutnosti pouţívání ochranných prostředků. Poţadujeme proto do textu doplnit další odstavec, který včetně poznámek pod čarou zní: (3) V případě součinnosti výjezdové skupiny s jinými složkami integrovaného záchranného systému při společném zásahu provádí posouzení ohrožení životů a zdraví zasahujících osob s přihlédnutím k podmínkám a okolnostem zásahu velitel zásahu, x) který rovněž stanoví potřebu a vhodnost osobních ochranných prostředků a Neakceptováno rozpor Připomínce nelze vyhovět s ohledem na akceptovanou připomínku Ministerstva dopravy, jak je uvedeno výše. Slova konkrétní oblast budou nahrazena slovy území jednotlivých obcí. Stávající návrh nebrání tomu, aby i bez výslovné právní úpravy vedoucí výjezdové skupiny v případě potřeby vyrozuměl Policii ČR. Poţadovaná úprava je jiţ obecně obsaţena v jiných právních předpisech (viz např. zákon č. 239/2000 Sb.) anebo v předem stanovených postupech podle dokumentace integrovaného záchranného systému. 15

16 rozhodne o případném neprovedení zásahu. Velitel zásahu v případě potřeby rovněž stanovuje nebezpečnou zónu podle jiného právního předpisu y) se stanoveným režimem pohybu zasahujících osob, včetně úplného vyloučení členů výjezdové skupiny z činností v nebezpečné zóně. x) 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů y) 5 vyhlášky č. 328/2001 Sb., kterou se stanoví některé podrobnosti integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. K 19 odst. 2 Navrhované znění je nejasné, umoţňuje nejednotný výklad a podmínky v něm nejsou vhodně stanoveny. Navrhujeme proto následující znění tohoto odstavce: (2) Vedoucí výjezdové skupiny je oprávněn rozhodnout o neprovedení zásahu v místě události v případě, že a) provedením zásahu by byly bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví členů výjezdové skupiny, nebo b) zásah má být prováděn za podmínek, pro jejichž zvládnutí nebyli členové výjezdové skupiny vycvičeni, vyškoleni nebo vybaveni vhodnými technickými či osobními ochrannými prostředky a povaha zásahu toto vyžaduje. K části deváté. Připomínky jsou zapracovány přímo do návrhu normativního textu části deváté návrhu zákona, která v námi provedené úpravě zní: ČÁST DEVÁTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY 21 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, ţe úmyslně neoprávněně uţije na objektu, dopravním prostředku nebo oděvu v místě veřejnosti přístupném slovní spojení zdravotnická záchranná sluţba včetně tvarů z něho odvozených nebo znak zdravotnické záchranné sluţby. 16

17 Kč. (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uloţit pokutu do Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, ţe a) neoprávněně uţije na objektu, dopravním prostředku nebo oděvu v místě veřejnosti přístupném slovní spojení zdravotnická záchranná sluţba včetně tvarů z něho odvozených nebo znak zdravotnické záchranné sluţby, nebo b) neoprávněně uţije pro svůj název nebo svoji obchodní firmu slovní spojení zdravotnická záchranná sluţba včetně tvarů z něho odvozených. (2) Poskytovatel lůţkových zdravotních sluţeb se dopustí správního deliktu tím, ţe nesplní některou z povinností podle 17 odst. 1. (3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloţí pokuta do Kč a za správní delikt podle odstavce 2 pokuta do Kč. 23 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliţe prokáţe, ţe vynaloţila veškeré úsilí, které bylo moţno oprávněně poţadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závaţnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichţ byl spáchán. (3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliţe správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 17

18 (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajský úřad. (5) Na odpovědnost za jednání, k němuţ došlo při podnikání fyzické osoby x) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. x) 2 odst. 2 obchodního zákoníku. Odůvodnění: K 21 odst. 1, 22 odst. 1 a 3 a 23 odst. 1 Jedná se pouze o formulační změny. Pokud jde o správní delikt podle 22 odst. 1 písm. a), upozorňujeme, ţe ve znaku objektivní stránky nemůţe být uvedeno slovo úmyslně, neboť vyjadřuje zavinění, přičemţ právnická i podnikající fyzická osoba odpovídá za správní delikt bez ohledu na zavinění (viz 23 odst. 1). K 22 odst. 2 Ve znění tohoto ustanovení předloţeného navrhovatelem jsou pod písmeny a) aţ d) obsaţeny skutkové podstaty správních deliktů postihujících porušení povinností obsaţených v 17 odst. 1 písm. a), c), d) a e). Pokud by navrhovatel akceptoval i postih za porušení povinnosti obsaţené v 17 odst. 1 písm. b), jeví se nám jako vhodnější úprava 22 odst. 2 ve znění našeho návrhu. K 23 odst. 4 Místní příslušnost správního orgánu k projednávání správních deliktů vyplývá z 11 odst. 1 písm. a) správního řádu. V případě místní příslušnosti správního orgánu k projednání přestupku podle 21 odst. 1 tato koresponduje s dikcí 55 odst. 1 přestupkového zákona. K 23 odst. 5 Za slova fyzické osoby je třeba vloţit odkaz na poznámku pod čarou poukazující na 2 odst. 2 obchodního zákoníku, a to v souladu s instruktáţním materiálem Zásady. 18

19 K 23 odst. 6 Ustanovení tohoto odstavce je třeba zrušit, a to jednak pro duplicitní znění jeho věty první s 106 odst. 1 správního řádu, jednak pro nadbytečnost jeho věty druhé, jejíţ obsah jiţ vyplývá ze zákonů upravujících rozpočtové určení výnosů z daní územním samosprávným celkům. K 24 Poţadujeme doplnit do tohoto ustanovení nová písmena ve znění: g) koordinuje součinnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby při přípravě na mimořádné události s ostatními ministerstvy a krajskými úřady, h) financuje a usměrňuje realizaci celostátních projektů pro sjednocování a zkvalitňování poskytování zdravotnické záchranné služby. Text písmene g) vychází z doslovného znění uvedeného v části šesté návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnické záchranné sluţbě, podle našeho názoru však patří do zákona o ZZS. Text písmene h) vychází ze špatných zkušeností získaných např. při realizaci finančně a technologicky náročných projektů radiofonního systému PEGAS nebo při zapojování do příjmu datových vět z jednotného evropského čísla 112, při kterých nedostatek finančních prostředků, ale i vůle v krajích ke sjednocení způsobily zdrţení těchto projektů. K 24 Poţadujeme text 24 označit jako odstavec 1 a doplnit nový odstavec 2, který bude zajišťovat, aby Ministerstvo zdravotnictví kontrolovalo ryze věcné a odborné povinnosti krajů vyplývající ze zákona. (2) Ministerstvo kontroluje výkon samostatné působnosti nad plněním úkolů krajů stanovených tímto zákonem; pro výkon kontroly se použijí obdobně ustanovení krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze o kontrole výkonu samostatné působnosti. Dále poţadujeme vloţit nové odstavce 3 a 4 obsahující další působnosti, dosud obsaţené v zákoně č. 239/2000 Sb. Text obou odstavců vychází ze znění uvedeného v části šesté návrhu zákona, kterým se mění některé Poţadovaná úprava písmene g) byla zapracována do 24. Poţadovaná úprava písmene h) je obecná a nad rámec věcného záměru zákona. Toto ustanovení by si rovněţ vyţádalo další nároky na státní rozpočet. Nový odstavec 2 byl doplněn v tomto znění: Ministerstvo je nadřízeným správním orgánem orgánu kraje v řízení vedeném krajem v samostatné působnosti podle tohoto zákona a kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené kraji tímto zákonem; pro výkon kontroly se pouţijí obdobně ustanovení krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze o kontrole výkonu samostatné působnosti.. K novým odstavcům 3 a 4: poţadovaná úprava patří do zákona č. 239/2000 Sb. Ministerstvo zdravotnictví proto nepovaţuje za 19

20 zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnické záchranné sluţbě, podle našeho názoru však patří do návrhu zákona o ZZS. (3) Přesahuje-li mimořádná událost územní obvod kraje, který poskytovatele zdravotnické záchranné služby zřídil nebo založil, nebo jeli to nutné z odborných nebo kapacitních důvodů, a nedohodnou-li se kraje na řešení situace, koordinuje činnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na vyžádání kraje ministerstvo. (4) Při koordinaci podle odstavce 1 písmeno g) a podle odstavce 2 je poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen uposlechnout pokynů ministerstva. K 25 odst. 1 Z formulace tohoto ustanovení nevyplývá krajům povinnost naplňovat Plán pokrytí. Ustanovení je tak nejen nepouţitelné, ale také nevymahatelné. K důvodové zprávě Nesouhlasíme s tvrzením, ţe práce na návrhu zákona byly zahájeny před 1. listopadem 2007, a proto se na tento návrh nevztahuje bod IV usnesení vlády č. 927 ze dne 22. srpna Z tohoto důvodu poţadujeme doplnit důvodovou zprávu o vyhodnocení dopadů podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace, které byly schváleny usnesením vlády č. 877/2007 (viz také zápis z 1. řádného jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní správu ze 13. listopadu 2007). Poţadujeme především doplnit návrhy moţných variant řešení jednotlivých problémů, identifikaci dotčených subjektů a dopadů na ně a vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant. V případech změn technického charakteru, u kterých je aplikována výjimka z RIA, je třeba tyto změny jako technické označit. vhodné, aby právní úprava působnosti ministerstva byla z citovaného zákona nesystémově přesunuta do zákona o zdravotnické záchranné sluţbě; zachování stávající úpravy je v souladu s věcným záměrem zákona. Ustanovení bylo upřesněno ve smyslu připomínky. Neakceptováno - rozpor Legislativní proces přípravy návrhu právní úpravy zdravotnické záchranné sluţby byl zahájen přípravou věcného záměru zákona před 1. listopadem Návrh zákona byl vypracován v rámci vládou schváleného věcného záměru zákona. Zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu regulace zdravotnické záchranné sluţby včetně zhodnocení hospodářského a finančního dosahu navrhované právní úpravy na státní rozpočet,ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí a sociální dopady jsou součástí důvodové zprávy. Ministerstvo pro místní rozvoj K 3 písm. b) Poţadujeme za slova k náhlé zástavě vloţit slova nebo k náhlému selhání. Základní vitální funkcí je i vědomí. K 5 odst. 2 Poţadujeme za slova provozovat další činnosti podle jiného právního předpisu 8) vloţit slova, s výjimkou činností podle zákona č. 256/2001 částečně Slova k náhlé zástavě budou nahrazena slovy k náhlému selhání. Případná změna podmínek pro provozování pohřební sluţby by 20

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 131 Sbírka zákonů č. 374 / 2011 Strana 4839 374 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě

374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě 374 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Návrh ZÁKON. o zdravotnické záchranné službě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ZÁKON. o zdravotnické záchranné službě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

o zdravotnické záchranné službě

o zdravotnické záchranné službě Návrh ZÁKON ze dne.. o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnické záchranné službě

Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnické záchranné službě Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnické záchranné službě Připomínkové místo Připomínka Vypořádání připomínky Ministerstvo

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády dne 1.4.2008, č.j. 5531/2008-32. Připomínky jednotlivých

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Ing. Jitka Špalková Česká inspekce ţivotního prostředí Praha a Středočeský kraj Copyright 2011 Česká inspekce životního prostředí Česká

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Veřejná zakázka. Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace

Veřejná zakázka. Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace Příloha č. 1 Veřejná zakázka Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace Specifická část V Praze dne 15. 9. 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222 1

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více