Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, Vimperk. ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková DATUM: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - ROZHODNUTÍ Výroková část: Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle 94a odst. 4, 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne podala BACHL, spol. s r.o., IČO , Evropská č. p. 669, Modřice, kterou zastupuje BACHL spol. s r.o., provoz Bohumilice, Bohumilice 70, Čkyně, zastoupena jednatelem Ing. Jiřím Kudličkou, kterého zastupuje pan Jaroslav Horák, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 94a odst. 5, 79 a 92 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu označené: r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Stavební úpravy pro změnu užívání skladu PE folií na potisk PE folií (dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 174 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 175/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 208 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Bohumilice v Čechách, která obsahuje: - SO 02 Přístavba skladu ředidel k uskladnění ředidel pro provoz potisku na pozemku parc. č. 13/1 u haly na st. p. č. 175/1 k. ú. Bohumilice v Čechách II. Vydává podle 94a odst. 5 a 115 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na stavbu označenou: s t a v e b n í p o v o l e n í Stavební úpravy pro změnu užívání skladu PE folií na potisk PE folií na pozemku st. p. 13/1, 174, 175/1, 208 v katastrálním území Bohumilice v Čechách.

2 Č.j. VUP 2565/15-JAN str. 2 Stavba obsahuje: - SO 01 Stavební úpravy pro změnu užívání skladu PE folií na potisk PE folií na st. p. č. 208 k. ú. Bohumilice v Čechách - SO 02 Přístavba skladu ředidel k uskladnění ředidel pro provoz potisku na pozemku parc. č. 13/1 u haly na st. p. č. 175/1 k. ú. Bohumilice v Čechách III. Stavební úřad stanoví ve smyslu ustanovení 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád ), že výroková část vztahující se k povolení stavby (stavební povolení) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby. IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 a současného stavu území v měřítku 1:750 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 2. Pro uskutečnění umisťované stavby výše uvedené se jako stavební pozemek vymezuje území na pozemku na pozemku parc. č. 13/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Bohumilice v Čechách, který bude současně po dobu realizace stavby využíván pro umístění zařízení staveniště. V. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení vypracované: stavební části panem Ing. Janem Beránkem z Projekční kanceláře se sídlem Těšovice č. p. 62, Husinec, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení ČKAIT , části silnoproudé elektrotechniky panem Ing. Jaroslavem Myšákem, sídlem Špidrova 87, Vimperk, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení ČKAIT , a požárně bezpečnostní řešení panem Ing. Zdeňkem Kolouchem, ze společnosti ZK ATELIER s.r.o., sídlem Pod Cvrčkovem 841, Prachatice, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, ČKAIT Případné změny v provedení stavby nebo změny dalších podmínek tohoto rozhodnutí nesmí být provedeny bez předchozího projednání a povolení zdejšího stavebního úřadu. 3. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu sděleno jméno (název) a adresa (sídlo) jejich zhotovitele. Před započetím prací na stavbě je stavebník povinen oznámit termín jejího zahájení stavebnímu úřadu. 4. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a

3 Č.j. VUP 2565/15-JAN str. 3 technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 6. Z hlediska uplatnění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 17 odst. 2 vodního zákona budou splněny podmínky souhlasu ze závazného stanoviska vodoprávního úřadu: - Havarijní jímka musí být provedena jako vodotěsná. - Skladovací prostory nového skladu ředidel nesmí být odkanalizovány. - Pro skladovací haly barev a ředidel bude aktualizován havarijní plán dle ustanovení 39 vodního zákona a vyhlášky č. 450 / 2005 Sb. Havarijní plán schválený vodoprávním úřadem bude doložen k uvedení do provozu. - Pro manipulaci se závadnými látkami bude vypracována provozní instrukce, aby bylo minimalizováno riziko jejich úniku do povrchových nebo podzemních vod. 7. Z hlediska uplatnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude splněno: - Odpady vzniklé při realizaci záměru budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími vyhláškami. Doklady o likvidaci budou předloženy ke kolaudaci stavby. 8. Z hlediska uplatnění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 77 zákona č. 258/2000 Sb. budou splněny podmínky souhlasu ze závazného stanoviska: - V rámci zkušebního provozu nutno doložit přímým měřením, že hluk šířící se z celkového provozu výroby v areálu firmy BACHL, spol. s r.o. nepřekračuje limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272 / 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve vztahu k nejbližším chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb. - K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu požaduji doložit měřením dodržení limitů koncentrace chemických látek v pracovním prostředí obsluhy zařízení v hale potisku II. Dle 9 nařízení vlády č. 361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, přílohy 2. - K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu požaduji doložit měřením dodržení hygienických limitů hluku v pracovním prostředí obsluhy zařízení v hale potisku II., které stanoví nařízení vlády č. 272 / 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 9. Souhlas podle 9 odst. 1 zákona č. 266 / 1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )se vydává za těchto podmínek: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 2. Stavbu lze povolit na základě projektové dokumentace zajišťující její ochranu proti nepříznivým účinkům vibrací. 3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 5. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo by mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 10. Ze souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s.o., ke stavbě Stavební úpravy pro změnu užívání skladu PE fólií na potisk PE fólií v ochranném pásmu dráhy bude splněno: 1. Stavba nekoliduje s výhledovými záměry SŽDC, s. o. 2. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů předem na SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň, - OPS p. Čapek e- 3. V zájmové území se nenachází podzemní ani nadzemní rozvodné sítě a zařízení ve správě SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, ani vedení a zařízení v majetku SŽDC, s.o. TÚDC a ve správě ČD Telematika a.s. 4. Posouzení stavby z hlediska vlivu na plynulost a bezpečnost železničního provozu: Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování dráhy). Dojde-li k takovému stavu, OŘ Plzeň zavede ihned po tomto

4 Č.j. VUP 2565/15-JAN str. 4 zjištění opatření k zajištění bezpečnosti provozu a dále bude OŘ Plzeň na CPS vymáhat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu a náhradu škody dle platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo. Upozorňujeme, že v případě omezení rychlosti v traťových a staničních kolejích, které vzniklo v souvislosti s touto stavbou (stavbou v ochranném pásmu dráhy a na dráze) nad rámec stanovený projektem, je CPS povinen zaplatit SŽDC, s. o., náhradu škody ve výši 1500,-Kč za každou i započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za jakékoliv snížení rychlosti o každých započatých 10 km / hod., a to až do doby, kdy tyto okolnosti pominou. O omezení rychlosti nebo výluce rozhoduje vždy odpovědný zástupce provozovatele dráhy. 5. Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil a dotčený pozemek uvést do původního stavu. 6. Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. 7. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto stanovisko výhradně pro Stavební úpravy pro změnu užívání skladu PE folií na potisk PE folií v k. ú. Bohumilice v Čechách. 8. Všechny případné změny stavby musí být předem projednány. 9. Z hlediska výskytu telekomunikačních sítí ČD, a.s. společnosti Telematika, a.s. požádejte o vyjádření na adrese ČD Telematika, a.s. Pernerova 2819/2a, Praha 3 kontakt pracoviště České Budějovice, Nemanická 438, České Budějovice pan Cipín, č. tel , nebo paní Dvořáková č. tel Upozorňujeme, že dokumentaci (ve dvojím vyhotovení) je nutné doložit k žádosti o vydání souhlasu Drážnímu úřadu, bez tohoto souhlasu nesmí být vydáno stavební povolení ani stavba v ochranném pásmu zahájena. 11. Během průběhu stavby není nutné provádění kontrolních prohlídek stavby stavebním úřadem. 12. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy pouze na základě souhlasu vlastníků pozemků. 13. Stavba bude dokončena do 31. března Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být ponechán na místě až do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. VI. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 1. Stavba obsahuje technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání. Stavební úřad v souladu s 115 odst. 2 stavebního zákona ukládá provedení zkušebního provozu po dobu 6 měsíců před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby ke zkušebnímu provozu byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Zahájení zkušebního provozu bude písemně oznámeno stavebnímu úřadu. 2. Poněvadž se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, může být užívána podle 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu po vyhodnocení výsledků zkušebního provozu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po skončení stavby v souladu s 122 stavebního zákona, a to podle 12 vyhlášky č. 526 / 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 uvedené vyhlášky. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky.

5 Č.j. VUP 2565/15-JAN str. 5 Z přílohy B žádosti jsou požadovány k předložení zejména tyto doklady: a) projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem b) dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných nepodstatných odchylek a změn pouze pokud byly provedeny změny c) geometrický plán zaměření stavby potvrzený katastrálním úřadem d) doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků ( 156 stavebního zákona) e) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkušebním provozu a měření a o způsobilosti provozních zařízení k bezpečnému a plynulému provozu (rozsah a způsob měření a zkoušek je předepsán platnými ČSN a vyhláškami Sb. zákonů a provádí je k tomu oprávněné osoby) f) předávací protokol zápis o odevzdání a převzetí g) doklad o provozuschopnosti protipožárních opatření uvedených v požárně bezpečnostním řešení stavby h) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy ( včetně splnění požadavků uvedených ve výroku) i) prohlášení dodavatele stavby a doklad o jeho oprávnění provádět stavby j) doklad o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě k) plnou moc v případě zastupování stavebníka Stavební úřad stanovil podle 27 odst. 1 správního řádu za účastníky řízení tyto osoby, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: společnost BACHL, spol. s r.o., IČ: , sídlem Evropská 669, Modřice u Brna, doručovací adresa: BACHL, spol. s r.o., Bohumilice č. 70, Čkyně, zastoupená jednatelem panem Ing. Jiřím Kudličkou. Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Na stavbu bylo provedeno zjišťovací řízení a vydán Krajským úřadem - Jihočeským krajem Závěr zjišťovacího řízení dne pod č. j.: KUJCK / 2013 / OZZL a Integrované povolení dne pod č. j.: KUJCK / 2014 /OZZL. Stavební úřad dne oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s 87 odst. 2 stavebního zákona nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání, konání veřejného ústního jednání oznámil veřejnosti veřejnou vyhláškou. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. Okruh účastníků řízení stavební úřad určil v souladu s ustanovením 94a odst. 2 stavebního zákona: dle 85 odst. 1 stavebního zákona: 1. žadatele: BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská č. p. 669, Modřice, zast. BACHL spol. s r.o., provoz Bohumilice, sídlem Bohumilice č. 70, Čkyně; 2. obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Obec Bohumilice, sídlem: Bohumilice č. p. 111, Čkyně; dle 85 odst. 2 a) stavebního zákona vlastníky dotčeného pozemku: parc. č. 13/1, st. parc. č. 208, 174, 175/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách - BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská č. p. 669, Modřice, zast. BACHL spol. s r.o., provoz Bohumilice, sídlem Bohumilice č. 70, Čkyně; dle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: parc. č. 657, 10/13, 651/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách - BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská č. p. 669, Modřice, zast. BACHL spol. s r.o., provoz Bohumilice, sídlem Bohumilice č.

6 Č.j. VUP 2565/15-JAN str. 6 70, Čkyně; správce dotčeného ochranného pásma inženýrské sítě: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty České Budějovice, sídlem: Nádražní č. p. 12/8, České Budějovice 1; dle 109 stavebního zákona: 1. stavebníky: BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská č. p. 669, Modřice, zast. BACHL spol. s r.o., provoz Bohumilice, sídlem Bohumilice č. 70, Čkyně; 2. vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna: parc. č. 13/1, st. parc. č. 208, 174, 175/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách - BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská č. p. 669, Modřice, zast. BACHL spol. s r.o., provoz Bohumilice, sídlem Bohumilice č. 70, Čkyně; 3. vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí: parc. č. 657, 10/13, 651/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách - BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská č. p. 669, Modřice, zast. BACHL spol. s r.o., provoz Bohumilice, sídlem Bohumilice č. 70, Čkyně; 4. správce dotčeného ochranného pásma inženýrské sítě: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty České Budějovice, sídlem: Nádražní č. p. 12/8, České Budějovice 1; a dotčené orgány: Obecní úřad Bohumilice; MÚ Vimperk, Odboru ŽP OOPK, VÚ; Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, sídlem: U Zimního stadionu č. p. 952/2, České Budějovice 7, České Budějovice 1; Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, sídlem: Na Sadech č. p. 1858/25, České Budějovice 3, České Budějovice 1; Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, sídlem: Pražská tř. č. p. 2666/52b, České Budějovice 3, České Budějovice 1; Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, sídlem: Vodní č. p. 1629/21, České Budějovice; Drážní úřad, sídlem: Wilsonova č. p. 300/8, Vinohrady, Praha 2. Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti v rozsahu v jakém se umístění stavby a povolení stavby dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s vydaným územním plánem obce Bohumilice a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí v těchto bodech: - v bodě č. 6 podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu odboru ŽP Městského úřadu ve Vimperku ze dne pod č. j.: ŽP / 14 KUB - v bodě č. 7 podmínky vyjádření orgánu odpadového hospodářství odboru ŽP Městského úřadu ve Vimperku ze dne pod zn. ŽP / 14 HEM - v bodě č. 8 podmínky závazného stanoviska Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č. j.: KHSJC / 2014 / HP.PT - v bodě č. 9 podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne pod zn. ML-SOL0676/14-2/Vd, DUCR 53308/14/Vd - v bodě č. 9 podmínky Správy železniční dopravní cesty, s. o., ze dne pod zn / OŘ PLZ / čap

7 Č.j. VUP 2565/15-JAN str. 7 Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle Obecnímu úřadu Vacov. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Společné rozhodnutí má podle 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Ing. Václav Kokštein vedoucí odboru výstavby a územního plánování Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 30 dnů! Vyvěšeno : sejmuto.. Razítko a podpis oprávněné osoby.

8 Č.j. VUP 2565/15-JAN str. 8 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši Kč, celkem Kč byl zaplacen Obdrží: účastníci (dodejky) BACHL, spol. s r.o., IDDS: j26qede sídlo: Evropská č. p. 669, Modřice zast. BACHL spol. s r.o., provoz Bohumilice, Bohumilice č. p. 70, Čkyně Obec Bohumilice, IDDS: 23fb6xh sídlo: Bohumilice č. p. 111, Čkyně Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty České Budějovice, IDDS: uccchjm sídlo: Nádražní č. p. 12/8, České Budějovice 1 dotčené orgány Obecní úřad Bohumilice, IDDS: 23fb6xh sídlo: Bohumilice č. p. 111, Čkyně MÚ Vimperk, Odbor ŽP OOPK, VÚ, Steinbrenerova č. p. 6, Vimperk Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr sídlo: U Zimního stadionu č. p. 1952/2, České Budějovice 7, České Budějovice 1 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c sídlo: Na Sadech č. p. 1858/25, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 sídlo: Pražská tř. č. p. 2666/52b, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: cmwaazf sídlo: Vodní č. p. 1629/21, České Budějovice Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd sídlo: Wilsonova č. p. 300/8, Vinohrady, Praha 2 Dotčené orgány pro vyvěšení: Obecní úřad Bohumilice (2x, 1x vrátit potvrzené, současně vyvěsit na elektronické adrese obce) MÚ Vimperk, odbor HB (2x, 1x vrátit potvrzené)

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více