SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s."

Transkript

1 SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY

2 SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení 1. Název sdružení je Sdružení azylových domů v ČR, o. s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení je na adrese: Praha 7, Tusarova 60. II. Činnost sdružení, poslání a cíl sdružení 1. Sdružení azylových domů v ČR zastřešuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení a vytváří pro ně odborné prostředí. 2. K naplnění cíle přispějí zejména následující činnosti sdružení: a) Reprezentuje členy v mezinárodních organizacích. b) Hájí zájmy svých členů vůči veřejné správě. c) Propaguje problematiku cílové skupiny. d) Spolupracuje s ostatními (jinými) organizacemi. e) Vytváří prostředí pro odbornou diskusi týkající se cílové skupiny. f) Poskytuje technické a materiální zázemí pro odbornou činnost týkající se cílové skupiny. g) Sleduje a vyhodnocuje trendy vývoje cílových skupin. h) Navrhuje a vytváří (realizuje) systém vzdělávání. i) Zajišťuje předávání zkušeností, přenos dobré praxe a konzultační činnost, publikační činnost. j) Získává prostředky pro vlastní činnost. k) Pro zajištění a rozvoj své činnosti provozuje hospodářskou činnost.

3 III. Práva a povinnosti členů sdružení 1. Členem může být každá fyzická a právnická osoba zabývající se problematikou osob bez přístřeší nebo lidmi ohroženými ztrátou bydlení. Právnická osoba se účastní členství prostřednictvím minimálně jednoho zástupce, případně více zástupců, maximálně však v počtu odpovídajícím počtu registrovaných služeb. O přijetí rozhoduje výbor sdružení na základě písemné přihlášky. 2. Členství v sdružení není omezeno státní příslušností. 3. Člen má právo: a) účastnit se a vystupovat na valné hromadě sdružení, b) volit a být volen do orgánů sdružení, c) podávat návrhy a doporučení, d) účastnit se akcí pořádaných sdružením, podílet se na činnosti sdružení, e) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, f) požadovat a dostávat profesní podpůrné služby v souladu s cíli a možnostmi sdružení. 4. Člen je povinen: a) dodržovat stanovy, b) přispívat k naplňování cílů sdružení, c) platit členské příspěvky, d) zdržet se jednání poškozující sdružení. 5. Členství zaniká: a) písemným prohlášením o vystoupení ze sdružení doručeným předsedovi výboru, b) smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, zánikem organizační jednotky, c) rozhodnutím valné hromady o vyloučení z důvodu porušení stanov uvedených v bodě III. čl. 4. IV. Orgány sdružení 1. Orgány sdružení jsou: a) valná hromada b) výbor c) předseda výboru d) ředitel Sdružení azylových domů e) revizní komise

4 V. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Je složená ze všech členů sdružení. Do její působnosti patří: a) schvalování změn stanov sdružení, b) jmenování a odvolání členů výboru sdružení, c) jmenování a odvolání členů revizní komise sdružení, d) rozpouštění sdružení nebo jeho sloučení s jiným sdružením, e) schvalování výše členských příspěvků, f) schvalování programu činnosti sdružení, g) schvalování rozpočtu sdružení, h) schvalování účetní závěrky, i) schvalování zprávy revizní komise, j) rozhodnutí o vyloučení členů. 2. Člen sdružení se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. 3. Usnášeníschopnost valné hromady, její svolání a průběh zasedání upravuje jednací řád sdružení. 4. Jednání valné hromady se řídí Jednacím a volebním řádem, který na návrh výboru schvaluje valná hromada. VI. Výbor 1. Výbor má 7 9 členů a je volen valnou hromadou z řad členů sdružení. Počet členů výboru stanovuje valná hromada. 2. Funkční období výboru je čtyřleté, opakovaná volba je možná bez omezení. 3. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, a to hned na první schůzi po volební valné hromadě. 4. Mandát člena výboru zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena nebo odvoláním valnou hromadou. 5. Osoba, která je členem výboru, může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru končí jeden měsíc poté, kdy na adresu sídla sdružení bylo doručeno oznámení o odstoupení z funkce. 6. Výbor rozhoduje o vzniku členství a bere na vědomí ukončení členství.

5 7. Výbor jmenuje a odvolává ředitele sdružení, na jehož základě je uzavřen či zrušen pracovní poměr dle zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 8. Výbor pověřuje ředitele plněním úkolů. 9. Výbor schvaluje koncepční materiály sdružení. 10. Vydává a ruší směrnice sdružení. 11. Výbor rozhoduje o zřízení regionálních komor a odborných pracovních skupin a rozhoduje o jejich statutu, době zřízení a trvání a rozpočtu. 12. Výbor rozhoduje o všech věcech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. 13. Výbor schvaluje podklady pro rozhodnutí valné hromady. 14. Výbor za svou činnost odpovídá valné hromadě. 15. Člen výboru nesmí být členem revizní komise. VII. Předseda výboru 1. Za výbor jedná navenek předseda. 2. Předseda výboru je odpovědný výboru. 3. Pravomoci zaměstnavatele vůči řediteli vykonává předseda. 4. Předseda výboru předkládá valné hromadě zprávu o činnosti, rozpočet sdružení a roční účetní závěrku. 5. Předseda výboru odpovídá za zasílání zpráv z jednání výboru všem členům sdružení. 6. Po dobu, po kterou nebude mít sdružení ustanoveného ředitele, je předseda výboru oprávněn činit právní úkony za sdružení a zastupovat sdružení v rozsahu pravomocí ředitele uvedených v čl. VIII. stanov. 7. Místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. 8. Předseda připravuje podklady a vede jednání výboru, pokud k tomu nezmocní jiného člena výboru (např. místopředsedu nebo jiného člena výboru). VIII. Ředitel 1. Ředitel je statutárním orgánem sdružení. 2. Ředitel zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. 3. Ředitel je výkonným pracovníkem sdružení, za svou činnost pro sdružení je zodpovědný výboru.

6 4. Ředitel zejména plánuje, zajišťuje a realizuje aktivity v souladu s posláním a cíli sdružení. 5. Ředitel nesmí bez předchozího schválení výboru nakládat s nemovitým majetkem (prodej, koupě), uzavírat smlouvy o ručení majetkem sdružení, uzavírat smlouvy o úvěru a realizovat podnikatelské záměry. 6. Ředitel nemůže být členem revizní komise. IX. Revizní komise 1. Je nezávislým orgánem sdružení, při své činnosti se řídí stanovami. 2. Revizní komise je volena valnou hromadou. 3. Revizní komise je tříčlenná a je volena na období 4 let. 4. Revizní komise si ze svého středu zvolí předsedu. 5. Člen revizní komise nesmí být členem výboru ani ředitelem. 6. Revizní komise provádí revize hospodaření sdružení v souladu s platnými zákony a nařízeními a předkládá zprávu valné hromadě. 7. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena provádí revizní komise revizi rozhodnutí výboru nebo valné hromady. 8. Mandát člena revizní komise zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena nebo odvoláním volnou hromadou. 9. Předseda i člen revizní komise může ze své funkce odstoupit za podmínek jako člen výboru. X. Regionální komory a odborné pracovní skupiny 1. Regionální komory jsou zřizovány za účelem spolupráce členů sdružení a spolupracujících organizací v jednotlivých regionech. 2. Odborné pracovní skupiny jsou zřizovány za účelem řešení určitých oddělených úkolů, projektů, témat apod. 3. Oba typy orgánů mají stanovena svá vnitřní pravidla, pravomoci, povinnosti a rozpočet. Jejich činnost je autonomní, podléhá kontrole výboru, jemuž podávají pravidelné zprávy o činnosti.

7 XI. Hospodaření 1. Při svém hospodaření se sdružení řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a vlastními vnitřními pravidly. 2. Každý člen sdružení je povinen platit roční členský příspěvek navržený výborem a schválený valnou hromadou. U právnických osob je počet členských příspěvků určen podle počtu zástupců členů. 3. Mimo členské příspěvky tvoří finanční příjmy sdružení dotace, dary, sbírky a jiné formy příjmů od fyzických a právnických osob. 4. Sdružení může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost jako další možný zdroj příjmu sdružení. XII. Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady či pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. 2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání a likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku v platném znění o likvidaci obchodních společnosti. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. 2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou sdružení dne a nabývají platnosti a účinnosti tímto dnem. Schváleno Valnou hromadou dne Ing. Jiří Drastík, předseda výboru

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s.

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Stanovy spolku Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Název spolku je: "Klub Moudrého podnikání žen, z.s." (dále jen spolek ). Sídlo spolku je: Na dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více