Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později"

Transkript

1 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 24. února 2010 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 20:05 hodin Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později k bodu 1: Zahájení. Starosta v 17:05 hodin zahájil zasedání ZO, přivítal přítomné a sdělil, že zasedání ZO bylo řádně svoláno a informace o konání ZO byla vyvěšena na ÚD OÚ dne , dále konstatoval, že je přítomno 9 členů ZO, 3 jsou omluveni (Bc. Pastorová, ing. Drábek a MUDr. Prášil) a 3 se dostaví později (panové Hrbek,Stojmenov a paní Ponikelská) tudíž, že je ZO usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Ivana Benešová. k bodu 2: Určení ověřovatelů zápisu. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na ověřovatele zápisu. Byli navrženi pan Tylich a paní Zetková. Po těchto předložených návrzích ZO hlasovalo: Usnesení:ZO určuje ověřovatele zápisu: Pana Miroslava Tylicha Paní Věru Zetkovou k bodu 3: Volba návrhové komise. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na složení návrhové komise. Po předložených návrzích ZO hlasovalo. Usnesení: ZO volí návrhovou komisi: p.mgr. Karel Šiška - předseda p. Jozef Krajčovič člen p.ing. Ladislav Zaoral - člen Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl k nahlédnutí, byl řádně ověřen ověřovateli. K zápisu nebyly vzneseny připomínky,a proto se považuje za schválený. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1

2 k bodu 4: Program (příloha č. 2) Starosta vyzval členy ZO k diskusi. Usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO a ukládá vést jednání dle tohoto schváleného programu. k bodu 5: Kontrola plnění usnesení (příloha č. 3) Starosta vyzval členy k diskusi Ing. Zaoral vznesl dotaz na seznam investičních akcí dle důležitosti a ocenění, že to mělo být členům ZO předloženo a že to není již v kontrole plnění. Místostarosta odpověděl, že tento seznam už byl několikrát předložen a že kdyby chodil častěji na ZO, tak by to věděl. Tajemnice dodala k tomu, že to vypadlo asi z důvodu, že už byl seznam předložen. Ing. Polzer upřesnil, že všechny akce byly navrženy do rozpočtu. Paní Zetková bylo sezení členů ZO a v tu dobu ještě nevěděli, kolik zůstane peněz a že se udělá pořadí důležitosti a dle toho se akce zařadí do rozpočtu. V 17:10 hodin se dostavila paní Ponikelská, počet členů vzrostl na 10. Ing. Zaoral navrhl, ať se to dá znovu do kontroly plnění. V 17:15 hodin se dostavil pan Hrbek, počet členů ZO vzrostl na 11. Proběhla diskuse po které ing. Zaoral svůj návrh stáhl. Pan Hrbek vznesl dotaz na bod, kdy pan S. navrhoval směnu. Ing. Polzer odpověděl, že se musí vyhotovit GP, ale v současných klimatických podmínkách to nejde. Paní Zetková dotaz na 2. ZO z roku 2007 a 31.ZO z oba body se týkaly RD nad sídlištěm v Mar.Údolí a způsobu financování. Starosta odpověděl, že na minulém zasedání členové ZO obdrželi materiály, ve kterých byla celková cena nákladů a dále z úřadu byla předložena varianta kompletního financování ze splátek budoucích vlastníků, dále uvedl, že proběhla diskuse i v RO a že bude zřejmě zapotřebí vzít překlenovací úvěr a dále to vše osvětlil. V 17:20 hodin se dostavil pan Stojmenov, počet členů vzrostl na 12. Paní Zetková podotkla, že se jedná o 35 mil. Kč, že by se mělo ZO o tom bavit seriózně a ne to zase o měsíc odložit, je jí líto těch stavebníků. Starosta dodal, že ve čtvrtek měl návštěvu z firmy, která bude dělat zasíťování,a že na příštím ZO budou k tomuto předloženy další materiály. Pan Hrbek konstatoval, že cena se bude pohybovat od 1.000, ,-Kč, v pořadníku je hodně našich občanů, ale obec neví zda se tito za takovou cenu přihlásí a co tedy bude obec dělat potom, a kde se budou shánět zájemci. Místostarosta dodal k tomu, že by se členové měli sejít na pracovním jednání a tam to pořádně vše probrat. Paní Zetková již minule toto navrhovala, dále vznesla dotaz jaké další náklady tam ještě budou. Místostarosta odpověděl, že si obec může říct stop nákladů a zbytek bude muset již obec financovat sama, ale toto všechno by si členové měli ujasnit na tom pracovním jednání. Mgr. Prstková k tomu ještě dodala, že se blíží konec volebního období a zase se nic neděje. Pan Stojmenov oponoval, že obec v této věci udělala už dost, je podepsaná smlouva a další. Paní Zetková upozornila, že stále existuje usnesení (34.ZO ze dne ), kde byla schválena cena 350,-Kč/m2, ale tato cena již nebude platná. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 2

3 Pan Stojmenov navrhl, tak ať členové ZO klidně tuto cenu hned změní, ať se to usnesení revokuje. Ing. Zaoral dodal, že by tu cenu ještě v současné době nerušil. Místostarosta rovněž by cenu nerušil, že ten měsíc už nic nevyřeší a dále navrhl, aby se do usnesení dal úkol, že se členové ZO sejdou do 14-ti dnů k pracovní schůzce v této záležitosti, kde se vše řádně prodiskutuje a kde jim budou nachystány i materiály. Pan Krajčovič vznesl dotaz na ÚP, zda jsou nějaké překážky. Ing. Polzer odpověděl, že překážky jsou, jelikož Krajský úřad vydal stanovisko, které se musí vyřešit, dále dodal, že odpověď již na kraj šla. Usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. k bodu 7: Změna podmínek pro umístění zemědělských staveb (příloha č. 5) Ing. Polzer seznámil členy ZO s předloženým materiálem, kdy na minulém zasedání ZO byly schváleny podmínky pro výstavbu zemědělských staveb na Posluchově. Na obec však přišla žádost jednoho ze stavebníků o změnu výšky stavby ze 7m na 7,8m. Odbor tuto změnu doporučil schválit. Pan Hrbek zda s tím má obec nějaký problém. Ing. Polzer odpověděl, že ne. Usnesení: ZO schvaluje výšku stavby na pozemku parc.č. 309 v k.ú. Posluchov od UT 7,8m a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadateli. k bodu 6: Pozemky (příloha č. 4) a) Žádost pana O. Ž. o odprodej části pozemku parc.č.403 ost.plocha v kat.území Hrubá Voda za účelem vytvoření zázemí a narovnání majetkových vztahů objektu čp.52 (pivnice) k pozemku parc.č.403 v k.ú.hrubá Voda. Odbor SMV navrhuje rozpracovat návrh geometrického plánu, který zaměří skutečný stav objektu čp.52 na parc.č.402 st.pl. a kolem zastavěné parcely oddělit nejnutnější část parc.č.403 tak, aby zůstal v prostoru mezi domem čp.23 na parc.č.404 st.pl. a objektem čp.52 na parc.č.402 st.pl. pruh o šířce min.4 m a na základě tohoto rozpracovaného návrhu GP schválit záměr prodeje. Pan Hrbek pan Ž. si stavěl jak chtěl, je to stejný případ jak u pana M., tak pak by se mu to mělo prodat za 750,-Kč. Starosta vše zrekapituloval, myslí si, že by se to prodat mělo, ale měl by tam zůstat průchod. Proběhla diskuse. Usnesení: ZO ukládá odboru SMV nechat zpracovat návrh GP na zaměření skutečného stavu zast.plochy parc.č.403 a předložit znovu k posouzení do ZO. b) Žádost pana J. S. o pronájem pozemku parc.č.2700 travní porost o výměře m 2 v k.ú.hlubočky za účelem provozování zemědělské činnosti. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č.2700 travní porost o výměře m 2 v k.ú.hlubočky za účelem provozování zemědělské činnosti na dobu neurčitou, cena pronájmu 500,-Kč/ha/rok s pětiletou výpovědní lhůtou. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 3

4 c) Žádost pana J. F.o pronájem nebytových prostor v kult.domě na Posluchově, čp.24 na parc.č.14 st.pl. v k.ú.posluchov. Prostory by využíval jako dílnu k umístění strojů a nářadí k výrobě loutek a kulis a místnost jako ateliér (kresba a ilustrace pro děti). Paní Prášilová upřesnila, že se bude schvalovat záměr pronájmu. Pan Hrbek zdá se mu to zbytečně drahé. Místostarosta odpověděl, že do teď to měl za těchto podmínek pronajaté pan Janočo. Paní Prášilová upřesnila, že cena byla ale jiná. Pan Hrbek navrhl 100,-Kč/rok/m2 Hlasování o návrhu pana Hrbka: 6-pro, 5-se zdrželo = nebylo přijato usnesení Starosta vyzval ke hlasování o původním usnesení. Usnesení:ZO schvaluje záměr pronájmu NP v domě čp.24 v části Posluchov, výměra NP 32 m 2, cena 250,-Kč/m 2 /rok. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi d) Odbor SMV navrhuje revokaci smlouvy o nájmu části o výměře 292 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v k.ú.hlubočky s paní H. P. za cenu 1,-Kč/m 2 /rok s účinností od , účel pronájmu zahrádka. Důvod revokace menší výměra užívané plochy. Mgr. Šiška upozornil, že se nemůže schvalovat revokace smlouvy ale usnesení. Paní Prášilová požádala členy ZO, aby současně schválili i následný bod. Odbor SMV navrhuje schválit záměr pronájmu části o výměře 178 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v k.ú.hlubočky za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, na dobu pronájmu neurčitou. Paní Prášilová dale dodala, že původní smlouvu pí. P. nepodepsala a dále osvětlila jak vznikla nová výměra. Usnesení: ZO revokuje usnesení č. 6/e z 34.zasedání ZO ze dne o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č.796 zahrada v k.ú.hlubočky o výměře 292 m 2. e) Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu části o výměře 178 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v k.ú.hlubočky za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, na dobu pronájmu neurčitou a ukládá zveřejnit. Hlasování o bodech d) a e): 11-pro, 1-se zdržel. f) Pan J. Č. nabízí Obci Hlubočky darem pozemky: Parc.č ost.plocha o výměře 981 m 2 Parc.č ost.plocha o výměře 1611 m 2 Část parc.č.1897 (cca 2275 m 2 ) ost.plocha-ost.komunikace oddělenou geometrickým plánem (ulice Mírová) Parc.č.1898 ost.plocha o výměře 220 m 2 vše v kat.území Hlubočky. Jedná se o pozemky, které vlastnil podnik Synthezia Pardubice včetně objektů bývalých kasáren v Hlubočkách-Dukle. Usnesení: ZO schvaluje převod pozemků darem do vlastnictví Obce Hlubočky od pana J. Č. Parc.č ost.plocha o výměře 981 m 2,, parc.č ost.plocha o výměře 1611 m2, část parc.č.1897 (o výměře cca 2275 m2) ost.plocha-ost.komunikace oddělenou geometrickým plánem (ulice Mírová),, parc.č.1898 ost.plocha o výměře 220 m 2 vše v kat.území Hlubočky. g) Odbor SMV navrhuje schválit znovu záměr prodeje pozemků část o výměře 320 m 2 pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v k.ú.hlubočky a část o výměře 8 m 2 pozemku parc.č.1241 ost.plocha-ost.komunikace v k.ú.hlubočky. Jsou to části pozemků, které Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 4

5 po provedení geometr.plánu č /2009 budou mít parcel.čísla 1247/12 ost.plocha o výměře 320 m 2 a parc.č.1241/2 ost.plocha o výměře 8 m 2 v kat.území Hlubočky. Jsou to pozemky sousedící s rekonstrukcí stavby na objekt bydlení a hospody na parc.č.st.1231 v k.ú.hlubočky vlastníka pana M.. Paní Prášilová upřesnila, že cenu ať navrhne ZO. Paní Zetková navrhla cenu 750,-Kč/m2. Pan Hrbek navrhl cenu 300,-Kč/m2. Místostarosta navrhl cenu tu, kterou si sám navrhl pan M. tj. 800,-Kč/m2 Starosta nechal hlasovat od posledního návrhu. Hlasování o návrhu místostarosty-800,-kč/m2: 3-pro, 7-se zdrželo, 2-proti = nebylo přijato usnesení Hlasování o návrhu pana Hrbka- 300,-Kč/m2: 6-pro, 4-se zdrželi, 2-proti = nebylo přijato usnesení Hlasování o návrhu paní Zetkové 750,-Kč/m2: 8-pro, 3-se zdrželi, 1-proti Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků - část o výměře 320 m 2 pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v k.ú.hlubočky a část o výměře 8 m 2 pozemku parc.č.1241 ost.plocha-ost.komunikace v k.ú.hlubočky za minimální cenu 750,-Kč/m2. Jsou to části pozemků, které po provedení geometr.plánu č /2009 budou mít parcel.čísla 1247/12 ost.plocha o výměře 320 m 2 a parc.č.1241/2 ost.plocha o výměře 8 m 2 v kat.území Hlubočky. h) Odbor SMV navrhuje schválit záměr pronájmu pozemku parc.č.1871 trvalý travní porost o výměře 789 m 2 v k.ú.hlubočky za účelem užívání zahrádky, cena pronájmu 1,-Kč/m 2 /rok. Jedná se o pozemek, který obec převzala bezúplatným převodem od státu PFČR a který byl od PFČR pronajat vlastníkům sousedních pozemků zahrádek. S tímto břemenem obec pozemek převzala a je nutné s nimi uzavřít nové smlouvy, neboť PFČR jim nájem ukončil. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č.1871 trvalý travní porost o výměře 789 m 2 v k.ú.hlubočky za účelem užívání zahrádky, cena pronájmu 1,- Kč/m 2 /rok. i) Žádost Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o vydání obecného souhlasu k rekonstrukci sportoviště na pozemku parc.č.2417/1 v k.ú.hlubočky a změnu smlouvy o výpůjčce z doby neurčité na dobu určitou 10 let. Ing. Polzer dodal, že souhlas se vydává ke konkrétní věci. Usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku parc.č.2417/1 v k.ú.hlubočky ze dne mezi Obcí Hlubočky a Vzájemně prospěšným sdružením majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky, o.s., kterým se výpůjčka na dobu neurčitou změní na dobu určitou na dobu 10 let od uzavření dodatku č.1 a ukládá dodatek podepsat. j) Žádost pana L. M. o odkoupení pronajatého nebytového prostoru na části o výměře 59 m 2 parc.č.1774 zast.plocha v k.ú.hlubočky. Znaleckým posudkem ze dne byla stanovena zákonná cena ve výši ,-Kč. Ing. Polzer upozornil, zda je vhodné tento NP prodávat, jelikož v kolonce dojde časem ke změně, bude třeba nový majitel a ten nám to potom bude chtít prodat zpět např. za 1.mil. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 5

6 Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části o výměře 59 m 2 pozemku parc.č.1774 zast.plocha v k.ú.hlubočky a objektu bez čísla popisného na této části zast.pl.1774 v k.ú.hlubočky za odhadní cenu. Hlasování: 0-pro, 6-se zdrželo, 6-proti = nebylo přijato usnesení k) Odbor SMV předkládá k odsouhlasení návrh 2 smluv o provedení dobrovolné veřejné dražby se spol. s.r.o. Dražby-net Olomouc, která by provedla dražbu bytů 441/9 a 233/1 v části Mariánské Údolí podle podmínek schválených zastupitelstvem. Paní Prášilová dale uvedla, že dražby by se konaly v Olomouci a že byty za vyvolávací cenu 1 mil. Kč neprodáme, dle sdělení firmy. Vzdálil se ing. Zaoral, počet členů klesl na 11. Pan Krajčovič vznesl dotaz zda jsou ty byty prázdné. Paní Prášilová odpověděla, že jsou prázdné. Pan B. konstatoval, že proč se prodávají tyto byty, když pavlačové domy se neopravují z důvodu, že se nemají kde vystěhovat ti občané, kteří v nich bydlí. Ing. Polzer odpověděl, že v pavlačových domech jsou ve směs neplatiči, tak 50% a navíc lidé z pavlačáků nechtějí do lepších bytů jít. Dostavil se ing. Zaoral, počet členů vzrostl na 12. Paní Zetková navrhla oslovit ty občany z pavlačáků, kteří řádně platí, zda oni by ty byty nechtěli. Mgr. Prstková k tomu dodala, že byty, které se budou prodávat v dražbě jsou hodně velké a znovu dodala, že z pavlačáků tam občané nechtějí, neměli by na nájem. Pan B. konstatoval, že pořád se řeší zda vystěhovat či nikoliv, stejně se na nájem doplácí, hospodaření je špatné. Pan Hrbek zda by nebylo vhodnější nejnižší podání jako odhadní cena. Mgr. Šiška vždy je to tak, že nejnižší podání je cena znalecká, dale uvedl, že ho zaráží ta procenta co jsou uvedena, vždy jsou jiná. Pan Hrbek navrhl sjednotit na 2%. K tomuto proběhla kratší diskuse. Usnesení: ZO schvaluje uzavření 2 smluv na provedení dobrovolné veřejné dražby bytů 441/9 a 233/1 v k.ú. Hlubočky s dražebníkem Dražby-net, s.r.o.,s úpravou smluv takto: místo konání dražby KD Mar.Údolí, lhůta pro uhrazení ceny 90 dnů, výše odměny dražebníka - ve výši 2% + DPH z ceny dosažené vydražením, platby vše na obec a ukládá rozhodnutí ZO sdělit dražebníkovi a smlouvy podepsat. Před hlasováním se vzdálil pan Tylich, počet členů klesl na 11. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel l) V souvislosti s přechodem obce Hlubočky na plátcovství DPH od a za účelem zjednodušení zpracování podkladů pro výpočet odvodů DPH navrhuje odbor SMV uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu NP ze dne s panem M. L., kde v článku IV. nájemné se navyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20%. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu NP ze dne s panem M.L., kde v článku IV. Nájemné se navyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20% a ukládá dodatek podepsat. Hlasování: 11-pro Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 6

7 k bodu 8: SMV (příloha č. 6) a) ZO bylo seznámeno s žádostí MŠ Mar.Údolí o pronájem předsálí v KD M.Ú. za účelem uspořádání dětského karnevalu pro děti MŠ, jejich rodiče, prarodiče a přátele školy dne Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku předsálí v KD Mar.Údolí pro MŠ Mar. Údolí, Boční čp. 437, Hlubočky-Mar.Údolí, na den v době od 16:00 18:00 hodin pro uspořádání dětského karnevalu a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel b) ZO bylo seznámeno s žádostí Minikár klubu Hlubočky o výpůjčku suterénu a připojení el. kabelu pro časomíru a rozhlas v KD Mar.Údolí z důvodu pořádání závodu minikár. Ing. Polzer k tomu ještě dodal, že prostory by poskytl, ale pořadatelé si sami před závodem tribunu vyčistí. Dostavil se pan Tylich, počet členů vzrostl na 12. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku suterénu včetně napojení na el. kabel v KD Mar.Údolí, pro Minikár klub Hlubočky, v období od pro uspořádání závodů a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. c) ZO bylo seznámeno s žádostí Minikár klubu o bezplatný pronájem letního amfiteátru v areálu KD Mar.Údolí za účelem uspořádání divadelního loutkového představení Kocour v botách. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do prostor sálu v KD. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku venkovních prostor v areálu KD Mar.Údolí pro Minikár klub Hlubočky, Hlubočky, dne , za účelem uspořádání divadelního loutkového představení Kocour v botách. V případě nepříznivého počasí schvaluje přesunutí akce do prostor sálu v KD Mar.Údolí a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. d) ZO bylo seznámeno se smlouvou na zajištění rezervovaného příkonu pro 36 RD v Mar.Údolí nad sídlištěm, kde se jedná o příspěvek obce na vybudování rozvodů NN. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o realizaci připojení k distribuční soustavě NN mezi Obcí Hlubočky a ČEZ Distribuce, a.s., IČ pro 36 RD a VO a ukládá smlouvu uzavřít. e) ZO byl předložen návrh smlouvy o nájmu hrobového místa na období , kdy platnost stávajících smluv končí dne Paní Zetková vznesla dotaz, zda jsou stejné ceny. Ing. Polzer odpověděl, že v současné chvíli neví a navrhl, ať se klidně schválí smlouva s cenami, které byly doteď. Proběhla diskuse. Nakonec ZO hlasovalo o schválení smlouvy, která byla předložena. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa na období a ukládá uzavřít nové smlouvy. f) ZO byla předložena žádost manželů H. o znovu přidělení bytu v Hlubočkách, ul. Fučíkova čp. 66. Manželé H. dostali výpověď z bytu z důvodu neplacení nájemného po dobu delší než tři měsíce. Dluh na nájemném manželé uhradili. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 7

8 Usnesení. ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1+1 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 66, s panem D. H. a paní R.H. na dobu určitou 6 měsíců od za cenu nájmu ve výši 1.012,-Kč/měsíčně a služeb ve výši 875,-Kč/měsíčně a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadatelům a dále schvaluje zastavení exekučního vyklizení bytu. Hlasování: 11-pro, 1-proti Tajemnice podala ještě informaci k bodu e) kdy telefonicky hovořila s pracovnicí, která smlouvu předkládala, a ta ji sdělila, že byla zvýšena cena za nájem ze 3,-Kč/m2/rok na 7,- Kč/m2/rok. Mgr. Šiška upozornil, že u bodu f) bylo na minulém ZO schváleno exekuční vystěhování z bytu, to by se mělo zrušit. Pan Hrbek pak by měl tedy vyplynout úkol. Mgr. Šiška doplnil do usnesení a dále schvaluje zastavení exekučního vyklizení bytu. Starosta nechal hlasovat o tomto doplnění. Hlasování: 11-pro, 1-proti g) ZO bylo seznámeno s návrhem na exekuční vyklizení bytu v Mar.Údolí, Gagarinova čp. 442, z důvodu neplacení nájemného panem J.K.. Pan K.byl vyzván k předání bytu do , ale prozatím tak neučinil, proto odbor žádá v případě, že nebude byt do tohoto data předán o schválení exekučního vyklizení bytu. Usnesení: ZO schvaluje podání návrhu na exekuční vyklizení bytu č. 2 o velikosti 1+1, Hlubočky, Mar.Údolí, Gagarinova čp. 442, nájemce pan J. K., v případě, že nebude byt dobrovolně vyklizen a předán do Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi h) ZO byl na základě doporučení Komise sociální, školské a bytové předložen návrh na přidělení bytu v domě čp. 180, Hlubočky paní M. G.a to na dobu neurčitou od Usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu č. 5, o velikosti 1+1, v Hlubočkách, Olomoucká čp. 180, paní M. G.,za cenu nájmu ve výši 1.515,--Kč/měsíčně a služeb ve výši 1.420,-- Kč/měsíčně, na dobu neurčitou od a ukládá sepsat s žadatelem smlouvu. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro ch) ZO byl na základě doporučení Komise sociální, školské a bytové předložen návrh na přidělení bytu v domě čp.486, Hlubočky paní J. Š. a to na dobu určitou od 1.3. do Usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu č. 10, o velikosti 2+1, 5. nadz.podlaží, v Hlubočkách, Na Orátě čp. 486, paní J. Š., za cenu nájmu ve výši 2.566,-Kč/měsíčně a služeb ve výši 1.850,-Kč/měsíčně, na dobu určitou od do a ukládá sepsat s žadatelem smlouvu. i) ZO byl na základě doporučení Komise sociální, školské a bytové předložen návrh na přidělení bytu v domě čp. 180, Hlubočky panu I. J. a to na dobu neurčitou. Usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu č. 6, o velikosti 2+1, v Hlubočkách, Olomoucká 180, panu I. J., za cenu nájmu ve výši 2.104,-Kč/měsíčně a cenu služeb ve výši 1.774,-Kč/měsíčně, na dobu neurčitou od a ukládá sepsat s žadatelem smlouvu. Pan B. vznesl dotaz, zda se pronajímají volné byty. Ing. Polzer odpověděl, že tyto byty, které byly nyní přiděleny byly v DPS, a v čp Tyto byty se mohou pouze pronajímat. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 8

9 Mgr. Prstková zda by se nemohlo ještě schválit na základě doporučení bytové komise přidělení bytu ve staré DPS o velikosti 1+1 paní Kovářové. Tajemnice odpověděla, že by to nechala na příště. j) ZO byl předložen návrh na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ Hlubočky Mar.Údolí. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne mezi Obcí Hlubočky (jako půjčitelem) a ZŠ Hlubočky Mar.Údolí (jako vypůjčitelem), kde předmětem výpůjčky je budova ZŠ v Hlubočkách Mar.Údolí, Olomoucká čp. 355 na parc.č. 649 zast. plocha v k.ú. Hlubočky včetně přilehlých pozemků. Dodatkem č. 1 se doplňuje v čl. II, odst. 2 takto: - Smluvní strany sjednávají, že stanovená doba, na kterou je předmět výpůjčky půjčován, je doba neurčitá, nejméně na dobu 5 let od realizace opatření úspora energie ŽS Mar.Údolí (dále jen opatření), V čl. II. se doplňuje odst. 8 a 9 takto: - 8. Půjčitel souhlasí s realizací opatření na nemovitostech,které jsou předmětem výpůjčky, - 9. Půjčitel umožní vypůjčiteli následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od realizace opatření. a ukládá dodatek podepsat. k bodu 9: Rozpočtová opatření (příloha č. 7) Paní Vláčilová seznámila ZO s níže uvedenými rozpočtovými opatřeními, které ZO schválilo a uložilo realizovat. a) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, v příjmech na pol (dotace ze SR na výkon st.správy a na školství), ve výdajích ,- Kč na 6402/5364,5366 (finanční vypořádání dotací r.2009) a ,- Kč na financování pol (zůst.min.let) b) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, v příjmech na pol (dotace z ÚP), ve výdajích na 3745/5011,5031,5032,5424 ( platy VPP za 12/2009) c) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, ve výdajích na 6112/6123 (zastup.-nákup automobilu) a na financování pol (zůst.min.let) Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi d) převést rozp.prostředky ve výši ,- z 6409/5329 (příspěvek Mikroreg.Bystřička) na 3419/5229 (přísp.fk Hlubočky plat správce) Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro e) zvýšit rozpočet o částku 8.000,- Kč, v příjmech 3639/2111( za propagaci smlouva s firmou Swietelsky), ve výdajích na 6112/5194 (věcné dary do tomboly ples Mikroreg.) Pan Hrbek vznesl dotaz, zda to souvisí s bodem 13. Místostarosta odpověděl, že ano Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi f) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, ve výdajích na 3744/5139 (písek, plnička pytlů, pytle protipovodňová opatření) a na financování pol (zůst.min.let) Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 9

10 g) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, ve výdajích na 2212/5139 (20 tis.- mater.na zimní údržbu MK) a na 2212/5169 (40 tis. zimní údržba dopravné, úklid sněhu), na financování pol (zůst.min.let) h) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč, v příjmech na pol (dotace z ÚP), ve výdajích na 3745/5011,5031,5032,5424 (platy VPP za 1/10) k bodu 10: Převedení finančních prostředků (příloha č. 8) Paní Vláčilová seznámila členy ZO s předloženým materiálem a upozornila je na chybu v tomto materiálu. Po kratší diskusi nechal starosta hlasovat. Usnesení: ZO schvaluje a ukládá realizovat převod finančních prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací obce roku 2009 takto: ,39 Kč do rezervního fondu MŠ Hlubočky Mar.Údolí, ,35,-Kč do rezervního fondu MŠ Hlubočky, ,53 Kč do rezervního fondu ZŠ Hlubočky, ,98 Kč do rezervního fondu ZŠ Hlubočky Mar.Údolí ,90 Kč do rezervního fondu a ,-Kč do fondu odměn ŠJ Hlubočky. b) ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši ,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního ŠJ Hlubočky a ukládá realizovat. k bodu 11: Čerpání příspěvků na provoz příspěvkových organizací v roce 2009 (příloha č. 9) Starosta konstatoval, že tento materiál bere ZO pouze na vědomí a jestli má někdo z členů připomínky. Usnesení: ZO bere na vědomí čerpání příspěvků na provoz příspěvkových organizací Obce Hlubočky za období 1-12/2009. k bodu 12: Rozvoz obědů v obci (příloha č. 10) Starosta předal slovo panu Hrbkovi, který materiál předkládal. Pan Hrbek seznámil členy a občany s důvodovu zprávou. Mgr. Prstková podpořila návrh pana Hrbka, ale je zapotřebí, aby ředitelka ŠJ paní J. předložila kalkulaci. Pan Hrbek konstatoval, že hovořil s paní Jůzovou, ale ta byla proti. Proběhla kratší diskuse. Usnesení: ZO ukládá nachystat do dalšího zasedání ZO podklady a písemný materiál k případnému zavedení placené služby občanům rozvoz obědů v obci (kapacitní možnosti, organizace této služby včetně ceny za takto dovezený oběd). k bodu 13: Dary do tomboly (příloha č. 11) Starosta předal slovo místostarostovi. Místostarosta k předloženému materialu dodal, že bylo zapotřebí uvést vše do pořádku v účetnictví. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 10

11 Pan Krajčovič vznesl dotaz na DPH. Paní Vláčilová odpověděla, že jsme osvobozeni (jedná se o propagační činnost) Usnesení: ZO schvaluje darovací smlouvy se Sdružením obcí Mikroregionu Bystřička a SDH Hlubočky-Dukla, a ukládá smlouvy podepsat. Hlasování: 9-pro, 3-se zdrželi k bodu 14: Příspěvky organizacím (příloha č. 12) Starosta opět předal slovo místostarostovi. Místostarosta seznámil členy s důvodovou zprávou a dodal, že tu nepatří příspěvky, které jsou schvalovány ve sportovní komisi. Pan Hrbek vznesl dotaz, jak se bude obec chovat k těm žadatelům, kteří včas nedodali vyúčtování finančního příspěvku. Tajemnice konstatovala, že vyúčtování dodali všichni žadatelé, a že mělo být do 15. ale někteří žadatelé je dodali později. Mgr. Šiška požadoval doplnit do účelu použití TK provoz a vybavení areálu. Usnesení: ZO schvaluje příspěvky z rozpočtu obce Hlubočky na rok 2010 žadatelům ve výši a účelu čerpání dle přílohy č. 12, z 3419,3421 a 6409, položky 5229 a 5329 pro FK Hlubočky, Tenisový klub Hlubočky, SMTe Moravia Mar.Údolí, Junák Hlubočky, Sdružení hasičů Hlubočky, Minikár klub Hlubočky, SPCCH Hlubočky, ČZS Hlubočky, KČT Hlubočky, Liga na ochranu zvířat Olomouc, Sdružení tajemníků měst ČR a Sdružení obcí mikroregionu Bystřička a ukládá nachystat a podepsat smlouvy s určením specifikace výše a účelů čerpání dle jednotlivých žádostí a návrhu smlouvy pro TK Hlubočky, o.s. k bodu 15: Kulturní granty (příloha č. 13) Místostarosta konstatoval, že tento materiál předkládá ke schválení v ZO z důvodu, aby nemusel svolávat grantovou komisi, jelikož se jedná jen o 2 žádosti a to pana K. a B.. Pan Krajčovič konstatoval, že pan K. žádá ,-Kč, ale návrh místostarosty je méně, tak proč. Místostarosta odpověděl, že vždy si pan K. žádal ,-Kč a vždy mu to vyšlo, tak proto. Usnesení: ZO schvaluje příspěvek (grant) z 3392, položky 5493 na pořádání loutkového divadla pro Minikár klub Hlubočky v AČR, IČ ve výši 8.000,-Kč a příspěvek na pořádání festivalu Folk na Letním pro A. K. ve výši ,-Kč a ukládá sepsat s žadateli smlouvy o poskytnutí grantu. k bodu 16: Koupaliště (příloha č. 14) Starosta předložil členům ZO ke schválení Smlouvu na přípravu projektu pro regionální operační program, jejíž předmětem je příprava podkladů nezbytných pro podání žádosti o spolufinancování projektu Koupaliště z Regionálního operačního programu. Starosta dale konstatoval, že se změnily podmínky z ROPu, že podklady jsou částečně nachystány a že bude asi probém zda se bude žádat o dotaci dle smlouvy. Dále dodal, že jestliže budou dodány veškeré podklady, které ROP požaduje, tak by tu předloženou smlouvu schválil a v případě, že podklady nebudou tak se smlouva nepodepíše. Paní Zetková zda je nutné budovat koupaliště, zda to nejsou zbytečně vyhozené finance. Pan Stojmenov dodal, že naopak to může obec povznést. Pan Hrbek obec by měla řádně zvážit zda koupaliště ano či ne. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 11

12 Paní Zetková vznesla dotaz, jaká bude spoluúčast obce. Pan Stojmenov odpověděl, že to se ještě neví. Proběhla diskuse. Pan Krajčovič konstatoval, že pokud firma dodá podklady, tak by do tohoto projektu obec měla jít. Pan Hrbek vznesl znovu dotaz na spoluúčast obce. Starosta odpověděl, že chce aby se celková částka blížila 25 mil. Kč, a z toho procenta dle ROP. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na přípravu projektu pro regionální operační program spolufinancování projektu Koupaliště, mezi Obcí Hlubočky a firmou BM asistent, s.r.o., za podmínky dodání veškerých podkladů nezbytných k uzavření smlouvy a ukládá po dodání nezbytných podkladů smlouvu uzavřít a podepsat. Hlasování: 9-pro, 3-se zdrželi k bodud 17: Diskuse (příloha č. 15) a) Starosta objasnil členům ZO materiál, který obdrželi, kdy se jedná o nabídku na PD pro stavební řízení areálu ZŠ - dětská venkovní učebna + zpevnění břehů. Ing. Zaoral kosntatoval, že tak bídnou nabídku už dlouho neviděl, jsou to naprosto zbytečné vyhozené peníze. Pan Tylich vznesl dotaz o kterou školu jde. Místostarosta o školu v Mar.Údolí. Mgr. Šiška navrhl, tento bod stáhnout a nachystat do příštího ZO a pořádně. Starosta souhlasil se stažením tohoto bodu. Usnesení: ZO schvaluje stažení bodu 17a) cenová nabídka na zpracování dokumentace úpravy venkovního areálu ZŠ Hlubočky Mar.Údolí a ukládá tento bod řádně připravit do příštího zasedání ZO. b) Místostarosta upozornil, že se naskýtá možnost spolupráce se Skiareálem na spolufinancování z významných projektů Olomouckého kraje na opravu silnice ke Skiareálu. Na podání žádosti je však jenom týden. Obec je vlastníkem pozemku, proto tu žádost by měla podat ona. Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Olomouc významné projekty na opravu komunikace ul. Školní v Hlubočkách a ukládá žádost podat. c) Pan Hrbek konstatoval, že má problém, jelikož se zprovoznila vinárna a on není schopen platit takový nájem, tak žádá o okamžité ukončení nájmu dohodou a to hned k následujícímu dni. Ing. Zaoral žádost by měla být daná písemně. Pan Hrbek požádal by znovu o nižší nájem za m2. Ing. Zaoral ať to podá písemně oficiálně. Pan Stojmenov od zítřka mu nájem obec nemůže ukončit a pokud ukončí tak rovnou by se měl vyhlásit záměr. Pan Hrbek po kratší diskusi svůj návrh na okamžité ukončení nájmu stáhl. Paní Zetková vznesla dotaz na svobodárnu na sídlišti v Mar.Údolí, kdy se tam začne něco dělat. Starosta odpověděl, že v současné době běží stavební řízení a že zatím dle poslední informace nedošlo k narovnání s bývalým majitelem. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 12

13 Vzdálil se ing. Zaoral, počet členů klesl na 11. Starosta dále dodal, že osloví současného investora ing. M., ať podá bližší informace. Pan Hrbek konstatoval, že teď už ví, proč občané nechodí na zasedání ZO, je to z důvodu, že občané vůbec neví co se projednává, a navrhl, ať se veškeré materiály zveřejňují na internet. Pan Stojmenov k tomu dodal, že pokud by se veškeré materiály měly skenovat z důvodu vyvěšení, tak tedy ať členové ZO dostanou noteboky a materiály dostanou v digitální podobě. Starosta konstatoval, že je částečně pro,ale může se stát, že nastanou problémy. Pan Krajčovič všiml si, že probíhá klestění náletu v zatáčce pod jeho zahrádkou, a že je to tam velmi nebezpečné místo, auta tam jezdí velmi rychle, je to jen otázka času, než se tam něco stane. Starosta odpověděl, že neví jestli toto klestění dělá obec. Paní Zetková - navrhla do 14-ti dnů svolat pracovní jednání členů ZO a ať je to v usnesení. Pan Stojmenov konstatoval, že je to v zápise a že to stačí. Paní Zetková NP u večerky na ul. Letní vedle Š., co s nimi bude. Paní Prášilová odpověděla, že je to pořád na stejném bodě, dědictví bylo sice vyřešeno, ale není ještě podepsána smlouva. Starosta konstatoval, ať to tedy paní Prášilová zjistí v jaké je to fázi. Paní Zetková revitalizace Orátu, v jaké je to fázi. Starosta obec se snažila napasovat do dotačního titulu, ale vlastníci nechtějí spolupracovat a proto je akce pozastavena, vlastníci požadují kolem 120,-Kč/m2. Pan K. upozornil, že již před 2 roky byl u starosty a poukazoval na stromy na ul. Nepřívazské, které zvedají asfaltku, která tam je, a že by se měly pokácet. Starosta odpověděl, že stromy rostou na pozemku, kde je cizí vlastník. Pan K. upozornil na sondu, která je vyvrtaná v zemi a je asi tak 2m hluboká a otevřená, měla by se zabezpečit, je to vedle hřbitova cestou k chatám. Starosta nechá zjistit, kde to je. Pan K. parkování u hřbitova, kdy už se něco s tímto bude dělat, není tam žádné vhodné místo,a zda tam obec nemá pozemky. Starosta odpověděl, že další vhodné pozemky tam obec nemá. Ve 20:05 hodin starosta zasedání ZO ukončil. Osobní údaje kupujících jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v zápisu na obecním úřadě. Ověrovatelé zápisu: p. Miroslav Tylich... pí. Věra Zetková... RNDr. Miroslav Dosoudil.v.r. starosta Obce Hlubočky Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 13

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond Z Á P I S Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 12. 2010 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření členka rady MUDr.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více