Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později"

Transkript

1 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 24. února 2010 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 20:05 hodin Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později k bodu 1: Zahájení. Starosta v 17:05 hodin zahájil zasedání ZO, přivítal přítomné a sdělil, že zasedání ZO bylo řádně svoláno a informace o konání ZO byla vyvěšena na ÚD OÚ dne , dále konstatoval, že je přítomno 9 členů ZO, 3 jsou omluveni (Bc. Pastorová, ing. Drábek a MUDr. Prášil) a 3 se dostaví později (panové Hrbek,Stojmenov a paní Ponikelská) tudíž, že je ZO usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Ivana Benešová. k bodu 2: Určení ověřovatelů zápisu. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na ověřovatele zápisu. Byli navrženi pan Tylich a paní Zetková. Po těchto předložených návrzích ZO hlasovalo: Usnesení:ZO určuje ověřovatele zápisu: Pana Miroslava Tylicha Paní Věru Zetkovou k bodu 3: Volba návrhové komise. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na složení návrhové komise. Po předložených návrzích ZO hlasovalo. Usnesení: ZO volí návrhovou komisi: p.mgr. Karel Šiška - předseda p. Jozef Krajčovič člen p.ing. Ladislav Zaoral - člen Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl k nahlédnutí, byl řádně ověřen ověřovateli. K zápisu nebyly vzneseny připomínky,a proto se považuje za schválený. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1

2 k bodu 4: Program (příloha č. 2) Starosta vyzval členy ZO k diskusi. Usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO a ukládá vést jednání dle tohoto schváleného programu. k bodu 5: Kontrola plnění usnesení (příloha č. 3) Starosta vyzval členy k diskusi Ing. Zaoral vznesl dotaz na seznam investičních akcí dle důležitosti a ocenění, že to mělo být členům ZO předloženo a že to není již v kontrole plnění. Místostarosta odpověděl, že tento seznam už byl několikrát předložen a že kdyby chodil častěji na ZO, tak by to věděl. Tajemnice dodala k tomu, že to vypadlo asi z důvodu, že už byl seznam předložen. Ing. Polzer upřesnil, že všechny akce byly navrženy do rozpočtu. Paní Zetková bylo sezení členů ZO a v tu dobu ještě nevěděli, kolik zůstane peněz a že se udělá pořadí důležitosti a dle toho se akce zařadí do rozpočtu. V 17:10 hodin se dostavila paní Ponikelská, počet členů vzrostl na 10. Ing. Zaoral navrhl, ať se to dá znovu do kontroly plnění. V 17:15 hodin se dostavil pan Hrbek, počet členů ZO vzrostl na 11. Proběhla diskuse po které ing. Zaoral svůj návrh stáhl. Pan Hrbek vznesl dotaz na bod, kdy pan S. navrhoval směnu. Ing. Polzer odpověděl, že se musí vyhotovit GP, ale v současných klimatických podmínkách to nejde. Paní Zetková dotaz na 2. ZO z roku 2007 a 31.ZO z oba body se týkaly RD nad sídlištěm v Mar.Údolí a způsobu financování. Starosta odpověděl, že na minulém zasedání členové ZO obdrželi materiály, ve kterých byla celková cena nákladů a dále z úřadu byla předložena varianta kompletního financování ze splátek budoucích vlastníků, dále uvedl, že proběhla diskuse i v RO a že bude zřejmě zapotřebí vzít překlenovací úvěr a dále to vše osvětlil. V 17:20 hodin se dostavil pan Stojmenov, počet členů vzrostl na 12. Paní Zetková podotkla, že se jedná o 35 mil. Kč, že by se mělo ZO o tom bavit seriózně a ne to zase o měsíc odložit, je jí líto těch stavebníků. Starosta dodal, že ve čtvrtek měl návštěvu z firmy, která bude dělat zasíťování,a že na příštím ZO budou k tomuto předloženy další materiály. Pan Hrbek konstatoval, že cena se bude pohybovat od 1.000, ,-Kč, v pořadníku je hodně našich občanů, ale obec neví zda se tito za takovou cenu přihlásí a co tedy bude obec dělat potom, a kde se budou shánět zájemci. Místostarosta dodal k tomu, že by se členové měli sejít na pracovním jednání a tam to pořádně vše probrat. Paní Zetková již minule toto navrhovala, dále vznesla dotaz jaké další náklady tam ještě budou. Místostarosta odpověděl, že si obec může říct stop nákladů a zbytek bude muset již obec financovat sama, ale toto všechno by si členové měli ujasnit na tom pracovním jednání. Mgr. Prstková k tomu ještě dodala, že se blíží konec volebního období a zase se nic neděje. Pan Stojmenov oponoval, že obec v této věci udělala už dost, je podepsaná smlouva a další. Paní Zetková upozornila, že stále existuje usnesení (34.ZO ze dne ), kde byla schválena cena 350,-Kč/m2, ale tato cena již nebude platná. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 2

3 Pan Stojmenov navrhl, tak ať členové ZO klidně tuto cenu hned změní, ať se to usnesení revokuje. Ing. Zaoral dodal, že by tu cenu ještě v současné době nerušil. Místostarosta rovněž by cenu nerušil, že ten měsíc už nic nevyřeší a dále navrhl, aby se do usnesení dal úkol, že se členové ZO sejdou do 14-ti dnů k pracovní schůzce v této záležitosti, kde se vše řádně prodiskutuje a kde jim budou nachystány i materiály. Pan Krajčovič vznesl dotaz na ÚP, zda jsou nějaké překážky. Ing. Polzer odpověděl, že překážky jsou, jelikož Krajský úřad vydal stanovisko, které se musí vyřešit, dále dodal, že odpověď již na kraj šla. Usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. k bodu 7: Změna podmínek pro umístění zemědělských staveb (příloha č. 5) Ing. Polzer seznámil členy ZO s předloženým materiálem, kdy na minulém zasedání ZO byly schváleny podmínky pro výstavbu zemědělských staveb na Posluchově. Na obec však přišla žádost jednoho ze stavebníků o změnu výšky stavby ze 7m na 7,8m. Odbor tuto změnu doporučil schválit. Pan Hrbek zda s tím má obec nějaký problém. Ing. Polzer odpověděl, že ne. Usnesení: ZO schvaluje výšku stavby na pozemku parc.č. 309 v k.ú. Posluchov od UT 7,8m a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadateli. k bodu 6: Pozemky (příloha č. 4) a) Žádost pana O. Ž. o odprodej části pozemku parc.č.403 ost.plocha v kat.území Hrubá Voda za účelem vytvoření zázemí a narovnání majetkových vztahů objektu čp.52 (pivnice) k pozemku parc.č.403 v k.ú.hrubá Voda. Odbor SMV navrhuje rozpracovat návrh geometrického plánu, který zaměří skutečný stav objektu čp.52 na parc.č.402 st.pl. a kolem zastavěné parcely oddělit nejnutnější část parc.č.403 tak, aby zůstal v prostoru mezi domem čp.23 na parc.č.404 st.pl. a objektem čp.52 na parc.č.402 st.pl. pruh o šířce min.4 m a na základě tohoto rozpracovaného návrhu GP schválit záměr prodeje. Pan Hrbek pan Ž. si stavěl jak chtěl, je to stejný případ jak u pana M., tak pak by se mu to mělo prodat za 750,-Kč. Starosta vše zrekapituloval, myslí si, že by se to prodat mělo, ale měl by tam zůstat průchod. Proběhla diskuse. Usnesení: ZO ukládá odboru SMV nechat zpracovat návrh GP na zaměření skutečného stavu zast.plochy parc.č.403 a předložit znovu k posouzení do ZO. b) Žádost pana J. S. o pronájem pozemku parc.č.2700 travní porost o výměře m 2 v k.ú.hlubočky za účelem provozování zemědělské činnosti. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č.2700 travní porost o výměře m 2 v k.ú.hlubočky za účelem provozování zemědělské činnosti na dobu neurčitou, cena pronájmu 500,-Kč/ha/rok s pětiletou výpovědní lhůtou. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 3

4 c) Žádost pana J. F.o pronájem nebytových prostor v kult.domě na Posluchově, čp.24 na parc.č.14 st.pl. v k.ú.posluchov. Prostory by využíval jako dílnu k umístění strojů a nářadí k výrobě loutek a kulis a místnost jako ateliér (kresba a ilustrace pro děti). Paní Prášilová upřesnila, že se bude schvalovat záměr pronájmu. Pan Hrbek zdá se mu to zbytečně drahé. Místostarosta odpověděl, že do teď to měl za těchto podmínek pronajaté pan Janočo. Paní Prášilová upřesnila, že cena byla ale jiná. Pan Hrbek navrhl 100,-Kč/rok/m2 Hlasování o návrhu pana Hrbka: 6-pro, 5-se zdrželo = nebylo přijato usnesení Starosta vyzval ke hlasování o původním usnesení. Usnesení:ZO schvaluje záměr pronájmu NP v domě čp.24 v části Posluchov, výměra NP 32 m 2, cena 250,-Kč/m 2 /rok. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi d) Odbor SMV navrhuje revokaci smlouvy o nájmu části o výměře 292 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v k.ú.hlubočky s paní H. P. za cenu 1,-Kč/m 2 /rok s účinností od , účel pronájmu zahrádka. Důvod revokace menší výměra užívané plochy. Mgr. Šiška upozornil, že se nemůže schvalovat revokace smlouvy ale usnesení. Paní Prášilová požádala členy ZO, aby současně schválili i následný bod. Odbor SMV navrhuje schválit záměr pronájmu části o výměře 178 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v k.ú.hlubočky za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, na dobu pronájmu neurčitou. Paní Prášilová dale dodala, že původní smlouvu pí. P. nepodepsala a dále osvětlila jak vznikla nová výměra. Usnesení: ZO revokuje usnesení č. 6/e z 34.zasedání ZO ze dne o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č.796 zahrada v k.ú.hlubočky o výměře 292 m 2. e) Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu části o výměře 178 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v k.ú.hlubočky za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, na dobu pronájmu neurčitou a ukládá zveřejnit. Hlasování o bodech d) a e): 11-pro, 1-se zdržel. f) Pan J. Č. nabízí Obci Hlubočky darem pozemky: Parc.č ost.plocha o výměře 981 m 2 Parc.č ost.plocha o výměře 1611 m 2 Část parc.č.1897 (cca 2275 m 2 ) ost.plocha-ost.komunikace oddělenou geometrickým plánem (ulice Mírová) Parc.č.1898 ost.plocha o výměře 220 m 2 vše v kat.území Hlubočky. Jedná se o pozemky, které vlastnil podnik Synthezia Pardubice včetně objektů bývalých kasáren v Hlubočkách-Dukle. Usnesení: ZO schvaluje převod pozemků darem do vlastnictví Obce Hlubočky od pana J. Č. Parc.č ost.plocha o výměře 981 m 2,, parc.č ost.plocha o výměře 1611 m2, část parc.č.1897 (o výměře cca 2275 m2) ost.plocha-ost.komunikace oddělenou geometrickým plánem (ulice Mírová),, parc.č.1898 ost.plocha o výměře 220 m 2 vše v kat.území Hlubočky. g) Odbor SMV navrhuje schválit znovu záměr prodeje pozemků část o výměře 320 m 2 pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v k.ú.hlubočky a část o výměře 8 m 2 pozemku parc.č.1241 ost.plocha-ost.komunikace v k.ú.hlubočky. Jsou to části pozemků, které Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 4

5 po provedení geometr.plánu č /2009 budou mít parcel.čísla 1247/12 ost.plocha o výměře 320 m 2 a parc.č.1241/2 ost.plocha o výměře 8 m 2 v kat.území Hlubočky. Jsou to pozemky sousedící s rekonstrukcí stavby na objekt bydlení a hospody na parc.č.st.1231 v k.ú.hlubočky vlastníka pana M.. Paní Prášilová upřesnila, že cenu ať navrhne ZO. Paní Zetková navrhla cenu 750,-Kč/m2. Pan Hrbek navrhl cenu 300,-Kč/m2. Místostarosta navrhl cenu tu, kterou si sám navrhl pan M. tj. 800,-Kč/m2 Starosta nechal hlasovat od posledního návrhu. Hlasování o návrhu místostarosty-800,-kč/m2: 3-pro, 7-se zdrželo, 2-proti = nebylo přijato usnesení Hlasování o návrhu pana Hrbka- 300,-Kč/m2: 6-pro, 4-se zdrželi, 2-proti = nebylo přijato usnesení Hlasování o návrhu paní Zetkové 750,-Kč/m2: 8-pro, 3-se zdrželi, 1-proti Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků - část o výměře 320 m 2 pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v k.ú.hlubočky a část o výměře 8 m 2 pozemku parc.č.1241 ost.plocha-ost.komunikace v k.ú.hlubočky za minimální cenu 750,-Kč/m2. Jsou to části pozemků, které po provedení geometr.plánu č /2009 budou mít parcel.čísla 1247/12 ost.plocha o výměře 320 m 2 a parc.č.1241/2 ost.plocha o výměře 8 m 2 v kat.území Hlubočky. h) Odbor SMV navrhuje schválit záměr pronájmu pozemku parc.č.1871 trvalý travní porost o výměře 789 m 2 v k.ú.hlubočky za účelem užívání zahrádky, cena pronájmu 1,-Kč/m 2 /rok. Jedná se o pozemek, který obec převzala bezúplatným převodem od státu PFČR a který byl od PFČR pronajat vlastníkům sousedních pozemků zahrádek. S tímto břemenem obec pozemek převzala a je nutné s nimi uzavřít nové smlouvy, neboť PFČR jim nájem ukončil. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č.1871 trvalý travní porost o výměře 789 m 2 v k.ú.hlubočky za účelem užívání zahrádky, cena pronájmu 1,- Kč/m 2 /rok. i) Žádost Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o vydání obecného souhlasu k rekonstrukci sportoviště na pozemku parc.č.2417/1 v k.ú.hlubočky a změnu smlouvy o výpůjčce z doby neurčité na dobu určitou 10 let. Ing. Polzer dodal, že souhlas se vydává ke konkrétní věci. Usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku parc.č.2417/1 v k.ú.hlubočky ze dne mezi Obcí Hlubočky a Vzájemně prospěšným sdružením majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky, o.s., kterým se výpůjčka na dobu neurčitou změní na dobu určitou na dobu 10 let od uzavření dodatku č.1 a ukládá dodatek podepsat. j) Žádost pana L. M. o odkoupení pronajatého nebytového prostoru na části o výměře 59 m 2 parc.č.1774 zast.plocha v k.ú.hlubočky. Znaleckým posudkem ze dne byla stanovena zákonná cena ve výši ,-Kč. Ing. Polzer upozornil, zda je vhodné tento NP prodávat, jelikož v kolonce dojde časem ke změně, bude třeba nový majitel a ten nám to potom bude chtít prodat zpět např. za 1.mil. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 5

6 Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části o výměře 59 m 2 pozemku parc.č.1774 zast.plocha v k.ú.hlubočky a objektu bez čísla popisného na této části zast.pl.1774 v k.ú.hlubočky za odhadní cenu. Hlasování: 0-pro, 6-se zdrželo, 6-proti = nebylo přijato usnesení k) Odbor SMV předkládá k odsouhlasení návrh 2 smluv o provedení dobrovolné veřejné dražby se spol. s.r.o. Dražby-net Olomouc, která by provedla dražbu bytů 441/9 a 233/1 v části Mariánské Údolí podle podmínek schválených zastupitelstvem. Paní Prášilová dale uvedla, že dražby by se konaly v Olomouci a že byty za vyvolávací cenu 1 mil. Kč neprodáme, dle sdělení firmy. Vzdálil se ing. Zaoral, počet členů klesl na 11. Pan Krajčovič vznesl dotaz zda jsou ty byty prázdné. Paní Prášilová odpověděla, že jsou prázdné. Pan B. konstatoval, že proč se prodávají tyto byty, když pavlačové domy se neopravují z důvodu, že se nemají kde vystěhovat ti občané, kteří v nich bydlí. Ing. Polzer odpověděl, že v pavlačových domech jsou ve směs neplatiči, tak 50% a navíc lidé z pavlačáků nechtějí do lepších bytů jít. Dostavil se ing. Zaoral, počet členů vzrostl na 12. Paní Zetková navrhla oslovit ty občany z pavlačáků, kteří řádně platí, zda oni by ty byty nechtěli. Mgr. Prstková k tomu dodala, že byty, které se budou prodávat v dražbě jsou hodně velké a znovu dodala, že z pavlačáků tam občané nechtějí, neměli by na nájem. Pan B. konstatoval, že pořád se řeší zda vystěhovat či nikoliv, stejně se na nájem doplácí, hospodaření je špatné. Pan Hrbek zda by nebylo vhodnější nejnižší podání jako odhadní cena. Mgr. Šiška vždy je to tak, že nejnižší podání je cena znalecká, dale uvedl, že ho zaráží ta procenta co jsou uvedena, vždy jsou jiná. Pan Hrbek navrhl sjednotit na 2%. K tomuto proběhla kratší diskuse. Usnesení: ZO schvaluje uzavření 2 smluv na provedení dobrovolné veřejné dražby bytů 441/9 a 233/1 v k.ú. Hlubočky s dražebníkem Dražby-net, s.r.o.,s úpravou smluv takto: místo konání dražby KD Mar.Údolí, lhůta pro uhrazení ceny 90 dnů, výše odměny dražebníka - ve výši 2% + DPH z ceny dosažené vydražením, platby vše na obec a ukládá rozhodnutí ZO sdělit dražebníkovi a smlouvy podepsat. Před hlasováním se vzdálil pan Tylich, počet členů klesl na 11. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel l) V souvislosti s přechodem obce Hlubočky na plátcovství DPH od a za účelem zjednodušení zpracování podkladů pro výpočet odvodů DPH navrhuje odbor SMV uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu NP ze dne s panem M. L., kde v článku IV. nájemné se navyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20%. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu NP ze dne s panem M.L., kde v článku IV. Nájemné se navyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20% a ukládá dodatek podepsat. Hlasování: 11-pro Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 6

7 k bodu 8: SMV (příloha č. 6) a) ZO bylo seznámeno s žádostí MŠ Mar.Údolí o pronájem předsálí v KD M.Ú. za účelem uspořádání dětského karnevalu pro děti MŠ, jejich rodiče, prarodiče a přátele školy dne Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku předsálí v KD Mar.Údolí pro MŠ Mar. Údolí, Boční čp. 437, Hlubočky-Mar.Údolí, na den v době od 16:00 18:00 hodin pro uspořádání dětského karnevalu a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel b) ZO bylo seznámeno s žádostí Minikár klubu Hlubočky o výpůjčku suterénu a připojení el. kabelu pro časomíru a rozhlas v KD Mar.Údolí z důvodu pořádání závodu minikár. Ing. Polzer k tomu ještě dodal, že prostory by poskytl, ale pořadatelé si sami před závodem tribunu vyčistí. Dostavil se pan Tylich, počet členů vzrostl na 12. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku suterénu včetně napojení na el. kabel v KD Mar.Údolí, pro Minikár klub Hlubočky, v období od pro uspořádání závodů a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. c) ZO bylo seznámeno s žádostí Minikár klubu o bezplatný pronájem letního amfiteátru v areálu KD Mar.Údolí za účelem uspořádání divadelního loutkového představení Kocour v botách. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do prostor sálu v KD. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku venkovních prostor v areálu KD Mar.Údolí pro Minikár klub Hlubočky, Hlubočky, dne , za účelem uspořádání divadelního loutkového představení Kocour v botách. V případě nepříznivého počasí schvaluje přesunutí akce do prostor sálu v KD Mar.Údolí a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. d) ZO bylo seznámeno se smlouvou na zajištění rezervovaného příkonu pro 36 RD v Mar.Údolí nad sídlištěm, kde se jedná o příspěvek obce na vybudování rozvodů NN. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o realizaci připojení k distribuční soustavě NN mezi Obcí Hlubočky a ČEZ Distribuce, a.s., IČ pro 36 RD a VO a ukládá smlouvu uzavřít. e) ZO byl předložen návrh smlouvy o nájmu hrobového místa na období , kdy platnost stávajících smluv končí dne Paní Zetková vznesla dotaz, zda jsou stejné ceny. Ing. Polzer odpověděl, že v současné chvíli neví a navrhl, ať se klidně schválí smlouva s cenami, které byly doteď. Proběhla diskuse. Nakonec ZO hlasovalo o schválení smlouvy, která byla předložena. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa na období a ukládá uzavřít nové smlouvy. f) ZO byla předložena žádost manželů H. o znovu přidělení bytu v Hlubočkách, ul. Fučíkova čp. 66. Manželé H. dostali výpověď z bytu z důvodu neplacení nájemného po dobu delší než tři měsíce. Dluh na nájemném manželé uhradili. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 7

8 Usnesení. ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1+1 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 66, s panem D. H. a paní R.H. na dobu určitou 6 měsíců od za cenu nájmu ve výši 1.012,-Kč/měsíčně a služeb ve výši 875,-Kč/měsíčně a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadatelům a dále schvaluje zastavení exekučního vyklizení bytu. Hlasování: 11-pro, 1-proti Tajemnice podala ještě informaci k bodu e) kdy telefonicky hovořila s pracovnicí, která smlouvu předkládala, a ta ji sdělila, že byla zvýšena cena za nájem ze 3,-Kč/m2/rok na 7,- Kč/m2/rok. Mgr. Šiška upozornil, že u bodu f) bylo na minulém ZO schváleno exekuční vystěhování z bytu, to by se mělo zrušit. Pan Hrbek pak by měl tedy vyplynout úkol. Mgr. Šiška doplnil do usnesení a dále schvaluje zastavení exekučního vyklizení bytu. Starosta nechal hlasovat o tomto doplnění. Hlasování: 11-pro, 1-proti g) ZO bylo seznámeno s návrhem na exekuční vyklizení bytu v Mar.Údolí, Gagarinova čp. 442, z důvodu neplacení nájemného panem J.K.. Pan K.byl vyzván k předání bytu do , ale prozatím tak neučinil, proto odbor žádá v případě, že nebude byt do tohoto data předán o schválení exekučního vyklizení bytu. Usnesení: ZO schvaluje podání návrhu na exekuční vyklizení bytu č. 2 o velikosti 1+1, Hlubočky, Mar.Údolí, Gagarinova čp. 442, nájemce pan J. K., v případě, že nebude byt dobrovolně vyklizen a předán do Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi h) ZO byl na základě doporučení Komise sociální, školské a bytové předložen návrh na přidělení bytu v domě čp. 180, Hlubočky paní M. G.a to na dobu neurčitou od Usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu č. 5, o velikosti 1+1, v Hlubočkách, Olomoucká čp. 180, paní M. G.,za cenu nájmu ve výši 1.515,--Kč/měsíčně a služeb ve výši 1.420,-- Kč/měsíčně, na dobu neurčitou od a ukládá sepsat s žadatelem smlouvu. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro ch) ZO byl na základě doporučení Komise sociální, školské a bytové předložen návrh na přidělení bytu v domě čp.486, Hlubočky paní J. Š. a to na dobu určitou od 1.3. do Usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu č. 10, o velikosti 2+1, 5. nadz.podlaží, v Hlubočkách, Na Orátě čp. 486, paní J. Š., za cenu nájmu ve výši 2.566,-Kč/měsíčně a služeb ve výši 1.850,-Kč/měsíčně, na dobu určitou od do a ukládá sepsat s žadatelem smlouvu. i) ZO byl na základě doporučení Komise sociální, školské a bytové předložen návrh na přidělení bytu v domě čp. 180, Hlubočky panu I. J. a to na dobu neurčitou. Usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu č. 6, o velikosti 2+1, v Hlubočkách, Olomoucká 180, panu I. J., za cenu nájmu ve výši 2.104,-Kč/měsíčně a cenu služeb ve výši 1.774,-Kč/měsíčně, na dobu neurčitou od a ukládá sepsat s žadatelem smlouvu. Pan B. vznesl dotaz, zda se pronajímají volné byty. Ing. Polzer odpověděl, že tyto byty, které byly nyní přiděleny byly v DPS, a v čp Tyto byty se mohou pouze pronajímat. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 8

9 Mgr. Prstková zda by se nemohlo ještě schválit na základě doporučení bytové komise přidělení bytu ve staré DPS o velikosti 1+1 paní Kovářové. Tajemnice odpověděla, že by to nechala na příště. j) ZO byl předložen návrh na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ Hlubočky Mar.Údolí. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne mezi Obcí Hlubočky (jako půjčitelem) a ZŠ Hlubočky Mar.Údolí (jako vypůjčitelem), kde předmětem výpůjčky je budova ZŠ v Hlubočkách Mar.Údolí, Olomoucká čp. 355 na parc.č. 649 zast. plocha v k.ú. Hlubočky včetně přilehlých pozemků. Dodatkem č. 1 se doplňuje v čl. II, odst. 2 takto: - Smluvní strany sjednávají, že stanovená doba, na kterou je předmět výpůjčky půjčován, je doba neurčitá, nejméně na dobu 5 let od realizace opatření úspora energie ŽS Mar.Údolí (dále jen opatření), V čl. II. se doplňuje odst. 8 a 9 takto: - 8. Půjčitel souhlasí s realizací opatření na nemovitostech,které jsou předmětem výpůjčky, - 9. Půjčitel umožní vypůjčiteli následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od realizace opatření. a ukládá dodatek podepsat. k bodu 9: Rozpočtová opatření (příloha č. 7) Paní Vláčilová seznámila ZO s níže uvedenými rozpočtovými opatřeními, které ZO schválilo a uložilo realizovat. a) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, v příjmech na pol (dotace ze SR na výkon st.správy a na školství), ve výdajích ,- Kč na 6402/5364,5366 (finanční vypořádání dotací r.2009) a ,- Kč na financování pol (zůst.min.let) b) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, v příjmech na pol (dotace z ÚP), ve výdajích na 3745/5011,5031,5032,5424 ( platy VPP za 12/2009) c) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, ve výdajích na 6112/6123 (zastup.-nákup automobilu) a na financování pol (zůst.min.let) Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi d) převést rozp.prostředky ve výši ,- z 6409/5329 (příspěvek Mikroreg.Bystřička) na 3419/5229 (přísp.fk Hlubočky plat správce) Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro e) zvýšit rozpočet o částku 8.000,- Kč, v příjmech 3639/2111( za propagaci smlouva s firmou Swietelsky), ve výdajích na 6112/5194 (věcné dary do tomboly ples Mikroreg.) Pan Hrbek vznesl dotaz, zda to souvisí s bodem 13. Místostarosta odpověděl, že ano Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi f) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, ve výdajích na 3744/5139 (písek, plnička pytlů, pytle protipovodňová opatření) a na financování pol (zůst.min.let) Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 9

10 g) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, ve výdajích na 2212/5139 (20 tis.- mater.na zimní údržbu MK) a na 2212/5169 (40 tis. zimní údržba dopravné, úklid sněhu), na financování pol (zůst.min.let) h) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč, v příjmech na pol (dotace z ÚP), ve výdajích na 3745/5011,5031,5032,5424 (platy VPP za 1/10) k bodu 10: Převedení finančních prostředků (příloha č. 8) Paní Vláčilová seznámila členy ZO s předloženým materiálem a upozornila je na chybu v tomto materiálu. Po kratší diskusi nechal starosta hlasovat. Usnesení: ZO schvaluje a ukládá realizovat převod finančních prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací obce roku 2009 takto: ,39 Kč do rezervního fondu MŠ Hlubočky Mar.Údolí, ,35,-Kč do rezervního fondu MŠ Hlubočky, ,53 Kč do rezervního fondu ZŠ Hlubočky, ,98 Kč do rezervního fondu ZŠ Hlubočky Mar.Údolí ,90 Kč do rezervního fondu a ,-Kč do fondu odměn ŠJ Hlubočky. b) ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši ,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního ŠJ Hlubočky a ukládá realizovat. k bodu 11: Čerpání příspěvků na provoz příspěvkových organizací v roce 2009 (příloha č. 9) Starosta konstatoval, že tento materiál bere ZO pouze na vědomí a jestli má někdo z členů připomínky. Usnesení: ZO bere na vědomí čerpání příspěvků na provoz příspěvkových organizací Obce Hlubočky za období 1-12/2009. k bodu 12: Rozvoz obědů v obci (příloha č. 10) Starosta předal slovo panu Hrbkovi, který materiál předkládal. Pan Hrbek seznámil členy a občany s důvodovu zprávou. Mgr. Prstková podpořila návrh pana Hrbka, ale je zapotřebí, aby ředitelka ŠJ paní J. předložila kalkulaci. Pan Hrbek konstatoval, že hovořil s paní Jůzovou, ale ta byla proti. Proběhla kratší diskuse. Usnesení: ZO ukládá nachystat do dalšího zasedání ZO podklady a písemný materiál k případnému zavedení placené služby občanům rozvoz obědů v obci (kapacitní možnosti, organizace této služby včetně ceny za takto dovezený oběd). k bodu 13: Dary do tomboly (příloha č. 11) Starosta předal slovo místostarostovi. Místostarosta k předloženému materialu dodal, že bylo zapotřebí uvést vše do pořádku v účetnictví. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 10

11 Pan Krajčovič vznesl dotaz na DPH. Paní Vláčilová odpověděla, že jsme osvobozeni (jedná se o propagační činnost) Usnesení: ZO schvaluje darovací smlouvy se Sdružením obcí Mikroregionu Bystřička a SDH Hlubočky-Dukla, a ukládá smlouvy podepsat. Hlasování: 9-pro, 3-se zdrželi k bodu 14: Příspěvky organizacím (příloha č. 12) Starosta opět předal slovo místostarostovi. Místostarosta seznámil členy s důvodovou zprávou a dodal, že tu nepatří příspěvky, které jsou schvalovány ve sportovní komisi. Pan Hrbek vznesl dotaz, jak se bude obec chovat k těm žadatelům, kteří včas nedodali vyúčtování finančního příspěvku. Tajemnice konstatovala, že vyúčtování dodali všichni žadatelé, a že mělo být do 15. ale někteří žadatelé je dodali později. Mgr. Šiška požadoval doplnit do účelu použití TK provoz a vybavení areálu. Usnesení: ZO schvaluje příspěvky z rozpočtu obce Hlubočky na rok 2010 žadatelům ve výši a účelu čerpání dle přílohy č. 12, z 3419,3421 a 6409, položky 5229 a 5329 pro FK Hlubočky, Tenisový klub Hlubočky, SMTe Moravia Mar.Údolí, Junák Hlubočky, Sdružení hasičů Hlubočky, Minikár klub Hlubočky, SPCCH Hlubočky, ČZS Hlubočky, KČT Hlubočky, Liga na ochranu zvířat Olomouc, Sdružení tajemníků měst ČR a Sdružení obcí mikroregionu Bystřička a ukládá nachystat a podepsat smlouvy s určením specifikace výše a účelů čerpání dle jednotlivých žádostí a návrhu smlouvy pro TK Hlubočky, o.s. k bodu 15: Kulturní granty (příloha č. 13) Místostarosta konstatoval, že tento materiál předkládá ke schválení v ZO z důvodu, aby nemusel svolávat grantovou komisi, jelikož se jedná jen o 2 žádosti a to pana K. a B.. Pan Krajčovič konstatoval, že pan K. žádá ,-Kč, ale návrh místostarosty je méně, tak proč. Místostarosta odpověděl, že vždy si pan K. žádal ,-Kč a vždy mu to vyšlo, tak proto. Usnesení: ZO schvaluje příspěvek (grant) z 3392, položky 5493 na pořádání loutkového divadla pro Minikár klub Hlubočky v AČR, IČ ve výši 8.000,-Kč a příspěvek na pořádání festivalu Folk na Letním pro A. K. ve výši ,-Kč a ukládá sepsat s žadateli smlouvy o poskytnutí grantu. k bodu 16: Koupaliště (příloha č. 14) Starosta předložil členům ZO ke schválení Smlouvu na přípravu projektu pro regionální operační program, jejíž předmětem je příprava podkladů nezbytných pro podání žádosti o spolufinancování projektu Koupaliště z Regionálního operačního programu. Starosta dale konstatoval, že se změnily podmínky z ROPu, že podklady jsou částečně nachystány a že bude asi probém zda se bude žádat o dotaci dle smlouvy. Dále dodal, že jestliže budou dodány veškeré podklady, které ROP požaduje, tak by tu předloženou smlouvu schválil a v případě, že podklady nebudou tak se smlouva nepodepíše. Paní Zetková zda je nutné budovat koupaliště, zda to nejsou zbytečně vyhozené finance. Pan Stojmenov dodal, že naopak to může obec povznést. Pan Hrbek obec by měla řádně zvážit zda koupaliště ano či ne. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 11

12 Paní Zetková vznesla dotaz, jaká bude spoluúčast obce. Pan Stojmenov odpověděl, že to se ještě neví. Proběhla diskuse. Pan Krajčovič konstatoval, že pokud firma dodá podklady, tak by do tohoto projektu obec měla jít. Pan Hrbek vznesl znovu dotaz na spoluúčast obce. Starosta odpověděl, že chce aby se celková částka blížila 25 mil. Kč, a z toho procenta dle ROP. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na přípravu projektu pro regionální operační program spolufinancování projektu Koupaliště, mezi Obcí Hlubočky a firmou BM asistent, s.r.o., za podmínky dodání veškerých podkladů nezbytných k uzavření smlouvy a ukládá po dodání nezbytných podkladů smlouvu uzavřít a podepsat. Hlasování: 9-pro, 3-se zdrželi k bodud 17: Diskuse (příloha č. 15) a) Starosta objasnil členům ZO materiál, který obdrželi, kdy se jedná o nabídku na PD pro stavební řízení areálu ZŠ - dětská venkovní učebna + zpevnění břehů. Ing. Zaoral kosntatoval, že tak bídnou nabídku už dlouho neviděl, jsou to naprosto zbytečné vyhozené peníze. Pan Tylich vznesl dotaz o kterou školu jde. Místostarosta o školu v Mar.Údolí. Mgr. Šiška navrhl, tento bod stáhnout a nachystat do příštího ZO a pořádně. Starosta souhlasil se stažením tohoto bodu. Usnesení: ZO schvaluje stažení bodu 17a) cenová nabídka na zpracování dokumentace úpravy venkovního areálu ZŠ Hlubočky Mar.Údolí a ukládá tento bod řádně připravit do příštího zasedání ZO. b) Místostarosta upozornil, že se naskýtá možnost spolupráce se Skiareálem na spolufinancování z významných projektů Olomouckého kraje na opravu silnice ke Skiareálu. Na podání žádosti je však jenom týden. Obec je vlastníkem pozemku, proto tu žádost by měla podat ona. Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Olomouc významné projekty na opravu komunikace ul. Školní v Hlubočkách a ukládá žádost podat. c) Pan Hrbek konstatoval, že má problém, jelikož se zprovoznila vinárna a on není schopen platit takový nájem, tak žádá o okamžité ukončení nájmu dohodou a to hned k následujícímu dni. Ing. Zaoral žádost by měla být daná písemně. Pan Hrbek požádal by znovu o nižší nájem za m2. Ing. Zaoral ať to podá písemně oficiálně. Pan Stojmenov od zítřka mu nájem obec nemůže ukončit a pokud ukončí tak rovnou by se měl vyhlásit záměr. Pan Hrbek po kratší diskusi svůj návrh na okamžité ukončení nájmu stáhl. Paní Zetková vznesla dotaz na svobodárnu na sídlišti v Mar.Údolí, kdy se tam začne něco dělat. Starosta odpověděl, že v současné době běží stavební řízení a že zatím dle poslední informace nedošlo k narovnání s bývalým majitelem. Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 12

13 Vzdálil se ing. Zaoral, počet členů klesl na 11. Starosta dále dodal, že osloví současného investora ing. M., ať podá bližší informace. Pan Hrbek konstatoval, že teď už ví, proč občané nechodí na zasedání ZO, je to z důvodu, že občané vůbec neví co se projednává, a navrhl, ať se veškeré materiály zveřejňují na internet. Pan Stojmenov k tomu dodal, že pokud by se veškeré materiály měly skenovat z důvodu vyvěšení, tak tedy ať členové ZO dostanou noteboky a materiály dostanou v digitální podobě. Starosta konstatoval, že je částečně pro,ale může se stát, že nastanou problémy. Pan Krajčovič všiml si, že probíhá klestění náletu v zatáčce pod jeho zahrádkou, a že je to tam velmi nebezpečné místo, auta tam jezdí velmi rychle, je to jen otázka času, než se tam něco stane. Starosta odpověděl, že neví jestli toto klestění dělá obec. Paní Zetková - navrhla do 14-ti dnů svolat pracovní jednání členů ZO a ať je to v usnesení. Pan Stojmenov konstatoval, že je to v zápise a že to stačí. Paní Zetková NP u večerky na ul. Letní vedle Š., co s nimi bude. Paní Prášilová odpověděla, že je to pořád na stejném bodě, dědictví bylo sice vyřešeno, ale není ještě podepsána smlouva. Starosta konstatoval, ať to tedy paní Prášilová zjistí v jaké je to fázi. Paní Zetková revitalizace Orátu, v jaké je to fázi. Starosta obec se snažila napasovat do dotačního titulu, ale vlastníci nechtějí spolupracovat a proto je akce pozastavena, vlastníci požadují kolem 120,-Kč/m2. Pan K. upozornil, že již před 2 roky byl u starosty a poukazoval na stromy na ul. Nepřívazské, které zvedají asfaltku, která tam je, a že by se měly pokácet. Starosta odpověděl, že stromy rostou na pozemku, kde je cizí vlastník. Pan K. upozornil na sondu, která je vyvrtaná v zemi a je asi tak 2m hluboká a otevřená, měla by se zabezpečit, je to vedle hřbitova cestou k chatám. Starosta nechá zjistit, kde to je. Pan K. parkování u hřbitova, kdy už se něco s tímto bude dělat, není tam žádné vhodné místo,a zda tam obec nemá pozemky. Starosta odpověděl, že další vhodné pozemky tam obec nemá. Ve 20:05 hodin starosta zasedání ZO ukončil. Osobní údaje kupujících jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v zápisu na obecním úřadě. Ověrovatelé zápisu: p. Miroslav Tylich... pí. Věra Zetková... RNDr. Miroslav Dosoudil.v.r. starosta Obce Hlubočky Zápis z 35. zasedání ZO-ke zveřejnění - 13

17.4.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 15. dubna 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo v 20:15 hodin Přítomni:

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

d) ZO schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.355 na parc.č.649 zast.plocha v k.ú.hlubočky (Základní škola H

d) ZO schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.355 na parc.č.649 zast.plocha v k.ú.hlubočky (Základní škola H 頴瞓頴 虒 k bodu 3: 蘟蘟蘟 Upravená verze ke zveřejnění U s n e s e n í z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného ve středu dne 18. února 2009 v zasedací místnosti OÚ Hlubočky Začátek jednání v 17.00

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 12. 12. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 12.2.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne Zápis č. 7/09/2015 7. zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne 18.9.2015 Místo konání: OÚ Volfířov Začátek: 18.10 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: H. Solařová Zasedání řídil:

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

13.7.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 8. července 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo v 22:45 hodin Přítomni:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 40. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 10. 12. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

14.12.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 9.prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 22:00 hodin

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch. p.l.ludvík, p.k.koch, p.m.topinková, p.d.skanderová,p.p.drda, p.m.novotná,p.m.pisingerová,p.b.wolf

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

20.3.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 18. března 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17.00 hodin Ukončeno bylo v 21.45 hodin Přítomni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové ZO: J. Chromek, D.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Plnění minulého usnesení

Plnění minulého usnesení Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva Obce Telnice konaného dne 19.12.2011 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecní radnice ========================================================= Jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

頴 瞃 虒 k bodu 1: 蘟 蘟 蘟 k bodu 2: Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1 8 26.1.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 21. ledna 2009 v zasedací

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 14. června 2010 od 18:00 hodin na Městském úřadě Mirošov --------------------------------------------------------------------

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11.5. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 14. 09.2016 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p.

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 5/2013 ze dne 09.04.2013 19.05h 21.55h Přítomni: viz. prezenční listina Příloha: prezenční listina 1. Zahájení schválení programu, ověřovatelů a zapisovatele

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 2/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 28.února 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Mgr. Petr Antoš, Ing.

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více