ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 17, číslo 1 duben 2009

2 obsah 2/ Zápis ze schůze výboru ČPS 5/ Zpráva o činnosti ČPS za rok / Hospodaření ČPS za rok / Ichthyo-parazitologický výzkum v Senegalu Radim Blažek 12/ Gnatostomiáza získaná v Botswaně Jozef Dlhý 14/ VI. mezinárodní konference o klíšťatech Jan Kopecký 16/ Významné parazitologické jubileum Kamil Zitek 19/ externí hodnocení kvality č. 588 Věra Tolarová 20/ externí hodnocení kvality č. 587 Libuše Kolářová 22/ externí hodnocení kvality č. 581 Petr Kodym 24/ Démonopitékové (3/3) Stanislav Komárek 26/ kalendář akcí tuzemských i zahraničních

3 Zápis ze schůze výboru ČPS 17. února 2009 PřF UK, Viničná 7 Přítomní: Libor Mikeš Karel Fajfrlík pozvaný host za sekci Lékařské parazitologie Oleg Ditrich Eva Nohýnková Věra Tolarová Petr Kodym Omluven: Ivan Čepička Byla projednána tato témata: 1. Parazitologický seminář v Lékařském domě Výbor schválil navržený program včetně doplnění aktuální přednáškou Františka Stejskala a Jarmily Klieščikové vztahující se k jejich práci v Keni. Ze semináře bude vydán sborník souhrnů přednášek. Text každého souhrnu může být i vícestránkový a může být doplněn tabulkami a grafy. Redakční úpravu sborníku zajistí Libor Mikeš a Iva Rohoušová. Termín odevzdání příspěvků bude stanoven po dohodě s koordinátorem semináře Františkem Stejskalem. Sborníky vázané v kroužkové vazbě budou vytištěny u firmy Rychlý tisk (www.rychlotisk.cz) v Jungmannově ulici v Praze. Vytištění z elektronicky zaslané předlohy a převoz vytištěných sborníků tramvají do Lékařského domu zajistí Petr Kodym. Dle sdělení firmy by se cena za 1 výtisk o 15 stránkách při nákladu 150 exemplářů měla pohybovat zhruba kolem 25 Kč. Výbror odsouhlasil příspěvek na cestovné na seminář v Lékařském domě dr. Násiru Jalili ve výši 2.000,- Kč (zvaná přednáška). Program semináře a sborník s plným zněním přednášek jsou přístupné na webu ČPS pod odkazem Akce (www.parazitologie.cz). 2. Slovenská encyklopedie Beliana Výbor reagoval na nabídku dr. Násira Jalili na navržení jmen českých parazitologů, kteří by měli být zařazeni do připravované slovenské encyklopedie věnované přírodním, technickým a společenským vědám. Dle informací poskytnutých dr. Jalili je již dnes na seznamu velký počet parazitologů slovenských. Výbor ČPS na návrh Evy Nohýnkové doporučí redakci encyklopedie zařazení šesti osobností, které se nejvýrazněji zasloužily o vznik 2

4 parazitologie jakožto vědního oboru a o její zachování až do dnešních dní (bez titulů: Otto Jírovec, Bohumil Ryšavý, Jaroslav Kulda, Jiří Vávra, Jiří Lom, Lubor Červa). Výbor ČPS se domnívá, že by nebylo vhodné kritéria výběru uvolňovat a počet kandidátů příliš rozšiřovat, nicméně poslední slovo bude mít redakce encyklopedie. 3. Sekce lékařské parazitologie ČPS a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Věra Tolarová objasnila důvod vzniku Sekce lékařské parazitologie, která byla založena v roce 1994 především pro potřeby parazitologů-nelékařů pracujících ve zdravotnictví proto, aby měli profesní zastoupení. ČPS jako vědecká společnost a nečlen ČLS JEP není oficiálním partnerem pro jednání s lékařskou komunitou. Proto bylo dohodnuto, že členové této sekce budou mít dvojí členství: v ČPS a v SEM ČLS JEP. Dle sdělení Karla Fajfrlíka 36 členů v současnosti platí členské příspěvky oběma společnostem. Karel Fajfrlík je členem výboru SEM ČLS JEP a účastní se jeho jednání současně i jako stávající předseda Sekce lékařské parazitologie. Dle názoru Věry Tolarové se ale díky nepochopení funkce zástupce Sekce ve výboru SEM ztratilo propojení mezi oběma společnostmi, které dříve prostřednictvím společné styčné osoby existovalo a parazitologové z ČPS tak ztrácejí zdroj informací o dění v SEM ČLS JEP, jmenování členů redakční rady časopisu KMIL a také nemají možnost zasahovat do projednávání např. postgraduálního vzdělávání či změn v sazebnících výkonů, které se jich dotýkají. Věra Tolarová a Eva Nohýnková vyjádřily např. nesouhlas parazitologů s povolením používání kódu 802 dětskými gynekology, kteří nemají parazitologickou průpravu. Karel Fajfrlík oponoval, že, jak lze doložit ze zápisů, na jednáních výboru SEM ČLS JEP se zpravidla výše uvedené záležitosti vůbec neprojednávají. Tyto věci se řeší jinde. Změny ohledně kódu 802 byly na schůzi výboru jen oznámeny, aniž by je bylo možno nějak ovlivnit. Karel Fajfrlík nicméně přislíbil, že pokud by se na výboru SEM ČLS JEP projednávalo nějaké téma, které se dotýká zájmů parazitologů, bude o tom neprodleně informovat výbor ČPS. 4. Zprávy o činnosti a financích ČPS za rok 2008 Výbor ČPS schválil Výroční zprávu o činnosti ČPS za rok 2008 předloženou L. Mikešem i Zprávu o hospodaření ČPS za rok 2008 předloženou V. Tolarovou. Obě zprávy budou zveřejněny v nejbližším čísle Zpráv ČPS. V dohledné době bude provedena revize účetnictví (provedou zvolení revizoři T. Scholz a B. Koubková). 5. Pečenkovy dny Tato konference, která proběhne v říjnu 2009, bude tentokrát zaměřena i na parazitologii. Informace budou včas upřesněny. 3

5 6. Pracovní setkání sekce Lékařské parazitologie, Velké Karlovice Výbor ČPS na návrh Evy Nohýnkové doporučil, aby organizátoři zvolili aktivnější přístup k programu konference a aby bylo zvoleno nějaké hlavní téma, které by se stalo nosným bodem programu. Mohlo by se uvažovat i o zvaných přednáškách vztahujících se k hlavnímu tématu. To by samozřejmě nevylučovalo příspěvky i na další témata, včetně činnosti NRL, hodnocení EHK atd. Odborný program by měl být předem připravený, bohatý a atraktivní. Karel Fajfrlík jakožto zástupce organizátorů konference tento návrh podpořil. Výbor ČPS schválil finanční podporu konferenci ve Velkých Karlovicích ve výši ,- Kč na pronájem sálu. V souvislosti s referenčními laboratořemi vyjádřila Věra Tolarová obavy o budoucnost NRL pro trichomonózu, jejíž vedoucí Dr. Erich Pazdiora vykonává činnost dnes již jen na částečný úvazek. 7. Členství v ČPS Výbor ČPS schválil přijetí Mgr. Hany Novotné, Odd. parazitologie ÚBZ MU Brno za člena společnosti (doporučují dr. Koubková a dr. Valigurová). Dále bylo konstatováno, že v řadách členů ČPS je několik chronických neplatičů členských příspěvků, někteří nemají zaplacené příspěvky za dva nebo dokonce tři poslední roky. V souladu se stanovami bude jejich členství v ČPS ukončeno. V procesu přípravy je aktualizovaný seznam členů ČPS, který bude v dohledné době vhodnou formou vystaven na webu ČPS a pravidelně aktualizován (zajistí I. Čepička a I. Rohoušová). 8. Byly oznámeny některé další termíny a akce: : uzávěrka příštího čísla Zpráv ČPS : Protozoologické dny v Hradci nad Moravicí : Helmintologické dny, Vranovská přehrada : 3rd Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis v Rejčkově u Ledče nad Sázavou (Hotel Kouty), pořádá Helmintologická laboratoř Katedry parazitologie PřF UK v Praze (bližší info na Později bylo členy výboru ČPS per rollam odsouhlaseno, že workshop o ptačích schistosomách proběhne pod záštitou ČPS a účetnictví workshopu půjde přes účet ČPS (doplnil L. Mikeš) V Praze, dne Zapsal: Petr Kodym Schválil: Libor Mikeš 4

6 Roční zpráva o činnosti České parazitologické společnosti za rok

7 6

8 7

9 Hospodaření České parazitologické společnosti za rok 2008 Ukazatel Stav Stav Příjmy Výdaje k k Pokladna , ,00 Bankovní účet , ,00 Příjmy celkem ,00 Z toho dotace RVS ,00 - čl. příspěvky ,00 - konf. poplatky ,00 - pronájem rekl. ploch ,00 - převody BÚ-pokladna, vratky ,00 - úrok 703,00 Výdaje celkem ,00 Z toho - konference ,00 - cestovní náhrady studentů ,00 - vedení účtu ,00 - odměny organizátorům + odvody FÚ ,00 - převody BÚ-pokladna, vratky ,00 - aktualizace webových stránek ,00 Hospodářský výsledek -992,00 Komentář k výsledkům hospodaření v roce 2008: V roce 2008 prošlo přes účet ČPS financování protozoologických, helmintologických a Českých a slovenských parazitologických dnů. Na tyto akce přispívala RVS celkovou částkou ,- Kč. ČPS odměnila organizátory za úsilí vynaložené na organizaci konferencí a za udržení vyrovnaného rozpočtu částkou 5 000,- Kč na osobu. Na členských poplatcích jsme v roce 2008 vybrali o něco méně než v předchozím roce. Prosíme proto členy, kteří dosud nevyrovnali své závazky za rok 2008, příp. i za předcházející rok 2007, o urychlené zaplacení dlužné částky. Upozorňujeme, že podle stanov nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou po sobě následujících roků členství v ČPS zaniká. Celkové výdaje v roce 2008 převýšily příjmy o 992,- Kč. V Praze Dr. Věra Tolarová hospodář ČPS 8

10 Ichthyo-parazitologický výzkum v Senegalu terénní výzkum Pro mnoho z nás je Afrika černým kontinentem, kontinentem nehostinných nekonečných pouští, savan hemžících se slony, zebrami, lvy a žirafami. Afrika také oplývá obrovským přírodním bohatstvím a neskutečnou diverzitou biotopů a živé přírody vůbec. Převážná část západní Afriky, nevyjímaje Senegal, byla v minulosti součástí impéria spravovaného Francií. V roce 1960 byla většina západní Afriky včetně Senegalu dekolonizována. Francouzština jako oficiální úřední jazyk však v těchto státech přetrval dodnes. Dalším atributem spojujícím i nadále země západní Afriky je jednotná měna západoafrický frank. Zhruba 43% z celkových deseti milionů obyvatel Senegalu patří k etnické skupině Wolof a 95% všech obyvatel vyznává islám. Podnebí je zde tropické, přičemž severní část území státu je součástí polopouštního vegetačního pásu Sahel, přecházející směrem na jih do savany s ostrůvky lesa až tropického opadavého pralesa. Tropický opadavý les a sezonní mokřady lze mimo jiné spatřit v národním parku Niokolo Koba, jednom ze šesti přírodních parků na území Senegalu. Tento národní park byl vyhlášen roku 1954 a od roku 1981 je zapsán do seznamu světového dědictví jako biosferická rezervace pod záštitou UNESCO. Park se rozkládá v povodí řeky Gambie. Na území parku lze pozorovat přes 1500 druhů rostlin a nachází se zde téměř 80% galeriového lesa Senegalu. Podle odhadů senegalské vlády žije na území parku zhruba 60 druhů ryb, 20 druhů obojživelníků, 38 druhů plazů, 330 druhů ptáků a 80 druhů savců. Z hlediska biodiverzity se tedy jedná o území s mimořádným významem. Ačkoliv je národní park spravován armádou, hraje pytláctví stále ještě výraznou úlohu v omezení výskytu velkých savců. Relativně vysoké poplatky za vstup do parku jsou na druhou stranu vládou Senegalu využívány na dotování rezortu armády a policie. V minulosti byl takřka veškerý výzkum týkající se Senegalu otázkou výhradně francouzské obdoby akademie věd IRD (Institut de Recherche pour le Développement), jež působí ve vybraných zemích západní Afriky dodnes. Recentně probíhá mimo jiné v parku výzkum odborníků z České republiky. Jedním z projektů je projekt grantové agentury akademie věd: Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky, jehož hlavním řešitelem je doc. Petr Koubek. V rámci tohoto, zejména obratlovčího projektu, se naše pracovní skupina zaobírala částí týkající se parazitů ryb národního parku Niokolo Koba, pod vedením doc. Milana Gelnara. Projekt probíhá od počátku roku 2004 a letos 9

11 končí. Cílem naší skupiny bylo na jedné straně získat data o současném stavu společenstev ryb na dostupných lokalitách národního parku. Jednalo se o několik typů habitatů velká řeka, vysychající a nevysychající přítoky, slepá ramena řeky a periodické tůně. Na druhé straně byl prováděn extenzivní parazitologický výzkum zachycených druhů ryb v různých obdobích a na různých typech habitatů. Zaměstnanci oddělení parazitologie Ústavu botaniky a zoologie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity podnikli celkem pět terénních výjezdů do Senegalu za účelem sběru materiálu. Současně vždy probíhal i výzkum ichtyologický prováděný zaměstnanci Ústavu biologie obratlovců akademie věd České republiky. Jednotlivé mise trvaly od tří do pěti týdnů. První dvě proběhly po skončení období dešťů (říjen až listopad) a další tři na konci období sucha (březen, duben). Za pět let se v senegalském ichthyo-parazitologickém týmu vystřídalo třináct lidí, přičemž alespoň jeden vždy plnil roli překladatele z a do francouzštiny. Jazyková bariéra nám při odběru ryb několikrát způsobila nemilé komplikace a jednou dokonce ohrožení na životě. Pohyb po Senegalu a parku nám umožňovalo projektové auto Mitsubishi Pajero 4WD, jež nás nesčetněkrát dokázalo překvapit nějakou roztomilou závadou. Toto vozidlo si dokonce nedalo říct ani po změně zbarvení. Autem jsme dorazili doslova do srdce parku. Toto kouzelné místo nese název Simenti. Nachází se na pravém břehu řeky Gambie a v budovách patřících správě parku jsme si zřídili terénní laboratoř, ložnici, kuchyni a vůbec místo pro několikatýdenní přežití mimo civilizaci. Abych byl přesnější, ložnici představovaly matrace chráněné moskytiérami na terase, kuchyň plynový vařič na schodech, přičemž laboratoř obdobně zářila luxusem. foto archiv autora 10

12 Od civilizace jsme ale tak daleko nebyli. Do nejbližší osady zhruba terénních 35 km, do nejbližší, kde šlo doplnit pohonné hmoty a zásoby nějakých 50. Ranní pečivo, večerní elektřina a občasné koupání v bazénu bylo ale dostupné nějakých 200 metrů od naší ubikace v hotelu Simenti. Toto ovšem pouze v jarních měsících, kdy je turistická sezona v parku v plném proudu. Člověk si pak musí dát pozor na zakoupené pečivo, neboť paviáni a kočkodani mají oči všude a využijí každého, byť jen kratičkého, nestřeženého okamžiku k ukořistění něčeho k snědku. Občasným bodnutím hmyzu však nepříjemnosti končí. Pak už se člověk jen nechá pohltit na jedné straně prací s vyšetřením ryb a na straně druhé východem slunce nad Gambií, pozorováním zvěře a odpočívajících krokodýlů u napajedel, a v noci šustěním listoví palem a občasného hřmotného řevu hrocha, lva nebo srdceryvné kvílení hyeny. foto archiv autora Naším týmem bylo v národním parku Niokolo Koba zachyceno celkem 63 druhů ryb, přičemž 596 jedinců 55 druhů bylo podrobeno parazitologickému vyšetření. Více než 80% vyšetřených ryb bylo napadeno mnohobuněčnými cizopasníky. Nejpočetnější skupinou parazitů byli zástupci třídy Monogenea vyskytující se na 34 druzích a více než 50% vyšetřených ryb. Do současnosti bylo determinováno 59 druhů vejcorodých monogeneí náležících do deseti rodů a zhruba 15 druhů živorodých monogeneí náležejících do 3 rodů. V obou skupinách bylo z doposud zpracovaného materiálu determinováno zhruba 5 nových druhů a dokonce nový rod monogeneí. V nezpracovaném materiálu je předpoklad nalezení a popisu nových druhů stále vysoký. Podle početnosti byli dále přítomni zástupci skupin Nematoda (na 33 druzích ryb), Digenea (na 26 druzích), Cestoda (na 25 druzích), Copepoda (na 22 druzích), Bivalvia (na 11 druzích) a Acanthocephala (na 8 druzích). Dr. Radim Blažek UBZ, PřF MU, Brno 11

13 Gnatostomóza získaná v Botswaně Podle zprávy ProMED z bylo v srpnu a listopadu 2008 zaznamenáno 8 onemocnění gnatostomózou (potvrzené a pravděpodobné případy) ve dvou navzájem nesouvisejících ohniscích, a to po konzumaci syrových marinovaných sladkovodních tlamovců (rod Tilapia - viz obrázek), pocházejících z delty řeky Okavango v africké Botswaně. Situace je mimořádná tím, že gnatostomóza je na africkém kontinentu vzácným onemocněním. V podobě hromadné nákazy bylo v tomto regionu onemocnění popsáno pouze jednou, a to v povodí řeky Zambezi v západní Zambii. Gnatostomóza je zoonóza parazitární etiologie, způsobená larvami či pohlavně nezralými dospělými jedinci hlístic rodu Gnathostoma. Jedná se o alimentární nákazu, ke které dochází po konzumaci syrových či nedostatečně tepelně upravených pokrmů ze sladkovodních ryb, žab, hadů, krabů, raků, ptáků a savců. Nákaza se často vyskytuje na Dálném východě, obzvláště pak v Japonsku a Thajsku, ale byla hlášena také z Mexika a Střední Ameriky. Onemocnění jsou nejčastěji způsobená dvěma druhy: G. spinigerum foto archiv autora (zdrojem nákazy jsou domácí a divoce žijící kočkovité šelmy) a G. hispidum (zdrojem nákazy jsou divoce žijící prasata). V Japonsku je však pozorován nárůst incidence lidských onemocnění způsobených G. nipponicum a G. doloresi. Nákaza larvami G. hispidum byla prokázána u ploskolebce Agkistrodon brevicaudus v Korei. Osoby, které onemocněly během popisované situace, měly nespecifické obtíže v podobě malátnosti a/nebo gastrointestinálního diskonfortu. Někteří z postižených udávali opakující se epizody stěhovavých bolestí uzlin a přechodnou vyrážku kopřivkovitého charakteru. Z několika lokalizovaných kožních lézí nemocných byly extrahovány larvy ve 3. vývojovém stadiu. Hlístice mají poměrně komplikovaný životní cyklus, který je popsán na obrázku 12

14 č. 2. Při nákaze lidí dochází k migraci larev původce nejčastěji v podkožních tkáních, ovšem úplně zřídkavé nejsou ani případy zasažení vnitřních orgánů včetně očí a centrálního nervového systému. V České republice nebyl v létech v systému Epidat nahlášen žádný případ onemocnění gnatostomózou (dle MKN-10 B83.1). Podle zprávy ProMED a informací CDC zpracoval Dr. Jozef Dlhý KHS Hradec Králové poznámka redakce zveřejněno také na: In the natural definitive host (pigs, cats, dogs, wild animals) the adult worms reside in a tumor which they induce in the gastric wall. They deposit eggs that are unembryonated when passed in the feces. Eggs become embryonated in water, and eggs release firststage larvae. If ingested by a small crustacean (Cyclops, first intermediate host), the first-stage larvae develop into second-stage larvae. Following ingestion of the Cyclops by a fish, frog, or snake (second intermediate host), the second-stage larvae migrate into the flesh and develop into third-stage larvae. When the second intermediate host is ingested by a definitive host, the third-stage larvae develop into adult parasites in the stomach wall. Alternatively, the second intermediate host may be ingested by the paratenic host (animals such as birds, snakes, and frogs) in which the third-stage larvae do not develop further but remain infective to the next predator. Humans become infected by eating undercooked fish or poultry containing third-stage larvae, or reportedly by drinking water containing infective second-stage larvae in Cyclops 13

15 VI. mezinárodní konference o klíšťatech a jimi přenášených patogenech Buenos Aires září 2008 Konference se konala září 2008 v Buenos Aires v Argentině a navázala na předchozí setkání konaná každé tři roky (Edinburg (Skotsko), Saint Paul (USA), Krugerův národní park (JAR), Vysoké Tatry (Slovensko) a Neuchatel (Švýcarsko)). Tato setkání jsou vždycky svátkem pro tick people z celého světa a zahrnují taxonomii a fyziologii klíšťat, ekologii a epidemiologii patogenů přenášených klíšťaty a v poslední době zejména genomiku, proteomiku a imunitní interakce patogen klíště hostitel. Konference se konala v nádherné historické budově Palacio Paz, Circulo Militar na náměstí Svatého Martina v Buenos Aires a byla dobře organizována. Na konferenci zaznělo kromě sedmi plenárních přednášek 78 orálních prezentací a bylo vyvěšeno 283 posterů. Úvod konference byl věnován vzpomínce na dva vynikající vědce v oblasti výzkumu klíšťat a jimi přenášených patogenů, Davida Kempa a Milana Labudu. Oba zemřeli v roce 2007 a zvláště Milan Labuda nám byl velice blízký. Nejen svými průkopnickými pracemi o vlivu klíštěcích slin na přenos patogenů, zejména viru klíšťové encefalitidy, ale i svým kamarádstvím a entuziasmem. Konference se konala s podtitulem Challenge of ticks in a warming planet a proto nebylo divu že úvodní přednáška Sarah Randolph byla věnována vlivu klimatických změn na epidemiologii nemocí přenášených klíšťaty. Další zajímavá úvodní přednáška prezentovaná Josém de la Fuente se zabývala funkční genomikou interakce klíště Anaplasma a naznačila možnosti vývoje vakcín limitujících přenos patogenů klíšťaty. Další plenární přednášky byly zaměřeny na genomiku významných patogenů přenášených klíšťaty, ehrlichií, babesií a theilerií. Orální prezentace zahrnuly oblasti emergentních nemocí přenášených klíšťaty, ekologii, epidemiologii a genomiku přenášenách patogenů, taxonomii, fyziologii, biochemii a genomiku klíšťat a imunitní interakce klíště patogen hostitel. Řada přednášek byla věnována boji proti klíšťatům a vývoji antiklíštěcích vakcín. Konference ukázala, že pokročily i znalosti o obranných mechanismech klíšťat proti přenášeným patogenům. Na příklad skupina z University v Marylandu (Ceraul a spol.) referovala o riketsiostatickém účinku inhibitoru serinových proteáz Kunitzova typu. Podobně ukázala skupina prof. Fujisaki, že střevní cysteinová proteáza longipain má babesiacidní efekt. Beatriz 14

16 Ferreira z Univerzity v Sao Paulo prezentovala zajímavé výsledky týkající se modulace imunitní odpovědi hostitele klíštěcími slinami. Ukázala, že sliny zvyšují expresi Toll-like receptoru 2 na regulačních dendritických buňkách, přičemž stimulace těchto buněk vede ke zvýšené produkci interleukinu 10, který potlačuje imunitu hostitele proti klíštěti. Australská skupina (Lew a spol.) informovala o rozsáhlých studiích, využívajících postupy reverzní vakcinologie, zaměřených na vývoj nové vakcíny proti klíštěti Rhipicephalus microplus. Michalis Kotsyfakis z laboratoře Jose Ribeira (NIH) ukázal, že imunizace hostitele imunomodiulátorem (sialostatin) z klíštěcích slin indukuje protektivní imunitu proti klíštěti Ixodes scapularis. Konference se zúčastnila i silná skupina z Parazitologického ústavu BC AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích, která zde prezentovala tři přednášky (A. Skallová, N. Rudenko a P. Kopáček) a 13 posterů. Velkou část budějické výpravy tvořili doktorandi nebo čerství postdoci. Konference v Buenos Aires byla nepochybně přínosná pro všechny, kteří se věnují klíšťatům a jimi přenášeným patogenům. I když nepřinesla informace o převratných objevech v této oblasti, naznačila směry výzkumu zaměřeného zejména na vývoj nových vakcín a samozřejmě poskytla spoustu příležitostí pro neformální diskuse a spolupráce. Doc. Jan Kopecký člen ČPS foto Anna Skallová 15

17 Významné parazitologické jubileum výzkumné týmy aneb reminiscence na léta plodné spolupráce v lékařské parazitologii PÚ LF UK v Bratislavě s českými vědeckými a odbornými pracovišti Parazitologický ústav Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě oslavil na podzim roku výročí své činnosti v oboru lékařské parazitologie za účasti zástupců akademického a pedagogického sboru LF, PaÚ SAV a dalších organizací. Už od začátku své práce v roce 1957 se toto pracoviště zařadilo mezi jiná, která významně usilovala o snižování prevalence všech humánních parazitóz a výrazně ovlivňujících nemocnost populace spádové oblasti. Stejnou problematiku tenkrát v terénu řešily i okresní parazitologické laboratoře v české hygienické službě pod vedením prof. RNDr. Jaroslava Ašmery, DrSc. z KHS Ostrava. Dohodou vedoucích pracovníků se následně obě skupiny česko-slovenských odborníků s velkou parazitologickou invencí a erudicí spojily, aby navázaly dlouholetou spolupráci v oboru a vzájemně si předávaly zkušenosti a metodické postupy v diagnostice a léčbě protozoárních parazitárních nákaz i při plnění úkolů Státního plánu vědeckého výzkumu. Jednalo se o toxoplasmózu, pneumocystózu, amébózu nebo urogenitální trichomonózu a giardiózu, ale také o helmintární parazitární nákazy, jako byla enterobióza, askarióza, trichurióza, tenióza, cysticerkóza nebo echinokokóza, trichinelóza, strongyloidóza a jiné. Při sporadickém výskytu jiných parazitóz se v diagnostice kolegové rovněž opírali o vzájemné zkušenosti, které byly pravidelně vyměňovány a diskutovány na společných odborných seminářích a konferencích střídavě v Severomoravském a Západoslovenském kraji. Vždy šlo o příjemná a přátelská setkání, kterým ráz vydařených střetnutí garantoval nestor čsl. toxoplasmologie prof. MUDr. Gustav Čatár, DrSc., který shodou okolností jako zakladatel PÚ LF UK oslavoval současně s ústavem své životní jubileum 80 let, v plném zdraví a s elánem do tvořivé práce jako emeritní profesor. Druhým pilířem kolegiální spolupráce byl nyní rovněž emeritní profesor a nestor slovenské trichomonádologie prof. MUDr. Michal Valent, DrSc, který organizoval četné odborné akce naší společné parazitologické společnosti. Vyvrcholením odborných prezentací z dlouhodobé vzájemné spolupráce byla dvě světová sympózia, obě organizována v hotelu Kyjev v Bratislavě výše zmíněnými kolegy a to v jejich životních specializacích a sice Světový kongres o toxoplasmóze a další o urogenitální trichomonóze, na které se sjely tenkrát v 70. a 80. letech minulého století všechny světové kapacity v oboru, aby komplexně podaly tehdy aktuální vědecké poznatky k otázkám přenosu, 16

18 kliniky, epidemiologie a prevence obou nákaz. Tyto akce měly významný edukativní a vzorový charakter pro naše mladé parazitology a známá pohostinnost Slováků se potvrdila na slavnostních banketech. Další problematika, která byla tenkrát řešena parazitology na severní Moravě a následně našla odezvu i mezi spolupracovníky v PÚ LF UK se týkala prevalence protozoí a helmintóz u předškolních a školních dětí. Ve vybraných věkových kategoriích se tenkrát prováděly rozsáhlá skríninková vyšetřování a studie s následnou hromadnou terapií pozitivních dětí i rodinných kontaktů, které se odrazily samozřejmě na razantním snížení výskytu giardiózy, enterobiózy a geohelmintóz nejen v dětské populaci. Odborné publikace kolegů Ašmery, Volné, Paličky, Pazdziory, Zitka, Pejčocha, Doležila, Čunty, Babičky, Moravce, Šikuly, Koblihy a dalších spolupracovníků v období slouží dodnes odborníkům k informaci o poznatcích v oblasti vyhledávání, diagnostiky, epidemiologie a prevence střevních parazitóz. Mimo jejich pozornost nezůstala tenkrát ani problematika epidemiologických studií trichomonózy, svrabu a lékařské arachnoentomologie. Z PÚ LF UK je vhodně doplňovaly práce Klobušického, Kvasze, Holkové, Bergendyho, Pavlíny, Nemece a dalších. Bývalí pracovníci PÚ LF UK v Bratislavě s nostalgií vzpomínají v historickém zamyšlení u svého výročí na československou spolupráci a odborné stáže u dalších českých kolegů a přátel z jejich generace, počínaje akademikem Jírovcem a parazitologickými pedagogy Kramářem, Černou, Kuldou, Chalupským dále Uhlíkovou, Červovou, Valkounovou, Tolarovou, Nohýnkovou, Červou, Hubnerem, Zástěrou, Pokorným, Lýskem, Bozděchem a mnohými dalšími, kteří se účastnili vzájemných společných odborných akcí ČPS. Je třeba zdůraznit, že na Parazitologickém ústavu LF UK v Bratislavě bylo od roku 1973 zřízeno oddělení klinické parazitologie, které mělo úzký kontakt se slovenskou zdravotnickou praxí, podobně jako parazitologická pracoviště HS v českých zemích. Výsledkem těchto kontaktů byla snaha být krok před praxí. Dohodou mezi bývalým ÚNZ a LF UK v Bratislavě bylo vytvořeno společné pracoviště zdravotnictví, školství a doškolování. Na toto oddělení se pak obraceli při řešení celého spektra problémů - při spojování teorie s praxí zdravotničtí pracovníci z klinické praxe a léčebně preventivní péče. Vědeckému výzkumu tak pomáhala praxe a naopak praxi pomáhalo ověřování výsledků teoretického a vědeckého výzkumu. Takže v oddělení klinické parazitologie řešili problémy humánních parazitóz přímo v praxi. Organizátoři jubilejní vzpomínkové konference na půdě LF UK v Sasinkové ulici připravili důstojné, slavnostní a bohaté pohoštění, při kterém se jako vždy 17

19 rozproudila živá debata o oficiálních i méně oficiálních okolnostech kolem lékařské parazitologie a existence Parazitologického ústavu. Rozebíralo se i postavení lékařské parazitologie v praxi, která se v porevoluční době na Slovensku může jen omezeně realizovat jako vědní disciplína, ale která se navzdory nepříznivým podmínkám snaží řešit náročné úkoly i možnosti výchovy vlastních specialistů, jako v období, kdy ústav dominoval v laboratorní diagnostice a léčebně preventivní činnosti pro potřeby slovenského zdravotnictví. Postupně se přenos a aplikace poznatků do zdravotnické péče stává sporadickým a slovenské zdravotnictví, až na malé výjimky, ztrácí zájem o činnost ústavu v rezortu školství. Praktická parazitologie se v současném zdravotnictví realizuje v nemocničních zařízeních a privátních diagnostických laboratořích, a to jako součást klinické mikrobiologie. PÚ LF UK v Bratislavě se ještě po revoluci v době omezených možností rezortu školství věnuje otázkám toxoplasmózy a toxokarózy a jeho pracovníci (Klobušický, Totková, Jalili a kol.) dále řeší problematiku nejrozšířenějších humánních protozoárních a helmintárních onemocnění hlavně u dětí. Obhájili výzkumný úkol rezortu zdravotnictví Možnosti uplatnenia výskytu črevných parazitóz v kolektívoch detí predškolského veku. Nedávná reforma slovenského zdravotnictví a změny v pediatrické koncepci, školské zdravotní péči a změnách v kompetencích během liberalizace společnosti v dohodách o činnosti hrazené pojišťovnami však podstatně omezily aktivity v prevenci střevních nákaz. V slavnostních diskusních příspěvcích sice k této situaci zazněl optimismus s nadějí na překonání nepříznivých podmínek a přání zdárného pokračování ve vědeckém aplikovaném výzkumu na poli lékařské parazitologie v SR, ovšem realita je jiná. Původní sestava vědeckých pracovníků postupně odešla do důchodu a z mladších parazitologů zůstali pouze A. Totková a N. Jalili, kteří byli V LF UK zařazeni organizačně do Ústavů biologie a mikrobiologie a Parazitologický ústav tak byl v polovině jeho stoleté existence zrušen. Podle zahraničních podkladů zpracoval a ze slovenštiny přeložil pamětník Dr. Kamil Zitek člen ČPS 18

20 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz EHK č. 588 Toto kolo bylo rozesláno celkem 78 laboratořím, výsledky odevzdalo a hodnoceno bylo 76 pracovišť. První část EHK tvořily 2 vzorky fixované stolice, A vajíčka Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura a Ancylostoma/Necator, B vajíčka Schistosoma mansoni a v některých vzorcích ojediněle i vajíčka Ancylostoma/Necator, ta však nebyla předmětem hodnocení.v druhé části testu se rozesílaly tři roztěry ze stolice, barvené trichromem a hematoxylinem. Vzorek A a B obsahoval cysty Entamoeba hartmanni, vzorek C a D cysty Entamoeba coli, Entamoeba histolytica/dispar a Iodamoeba bütschlii. V těchto vzorcích se vyskytovaly i cysty Giardia intestinalis, Endolimax nana a Entamoeba hartmanni, tyto nálezy však nebyly bodovány, protože se nevyskytovaly rovnoměrně ve všech nátěrech. Ve vzorcích E a F byly pouze cysty Entamoeba histolytica/dispar. Výsledky: Stolice: Plný počet osmi bodů získalo 62 (81,6 %) laboratoří, limit nesplnily 4 laboratoře, které získaly 4 a méně bodů. Ve vzorku A deset pracovišť přehlédlo vajíčka měchovců a tři neuvedlo vajíčka Trichuris. Vajíčka Schistosoma mansoni určily všechny laboratoře, až na dvě, správně. Roztěry: Maximálních 10 bodů získalo pouze 38 (50 %) laboratoří, ke splnění bylo potřeba získat více než 4 body, šesti pracovištím se to nepodařilo. Nejvíce problémů působilo laboratořím rozlišení drobných améb Entamoeba hartmanni a Endolimax nana a vakuolizovaných cyst Entamoeba histolytica/dispar od cyst Iodamoeba bütschlii Podrobný rozbor EHK č. 588 a fotografickou dokumentaci najdete na internetové adrese: V Praze Dr. Věra Tolarová člen ČPS 19

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 24, číslo 3 a 4 prosinec 2016 ISSN 1211-7897 obsah 3/ Cena předsedy Grantové agentury ČR 4/ 8th International Symposium on Monogenea 5/ 3rd International

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků xterní hodnocení kvality - série č. 861 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O C N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..4,

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 793 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É H O D N O C E N Í Maximální dosažitelný počet bodů:

Více

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz xterní hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPIKÁ DIGNOSTIK STŘVNÍH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10,

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 660 MIKROSKOPICKÁ DIGNOSTIK STŘEVNÍCH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Květen 2010 Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10..

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III.

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství 24. 25. září 2013 Společnost Praha dvt.hyperlink.cz D VT pro dějiny věd a techniky

Více

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí Zpracovali: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.,

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK 2011 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 5. 1. 2004. Činnost organizace

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Název projektu RP #6/13/09 4b MŠMT: Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Obdobířešení projektu: Od: 1. 9. 2009Do: 31. 12. 2009 Dotace (v tis. Kč):

Více

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, 15. září 2016 Nákazová situace u vybraných nákaz v Evropě 1. 1. 12. 8. 2016 (zdroj

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014

Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014 Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014 Mapy a grafy incidencí lymeské borreliózy v České republice. Maps and graphs of lyme borreliosis (Lyme disease) in the Czech Republic. 15.září 2015 Doc.MUDr.Bohumír

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace I. NÁZEV, PŮSOBNOST A ČINNOST KRUHU 1. NÁZEV Kruh přátel Zoo Ostrava (dále KP) je dobrovolným zájmovým útvarem, sdružujícím

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách 19 nových případů hlášeno v rámci EU a zemí EEA/EFTA; První potvrzený případ v Itálii

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Stanovy České ortodontické společnosti

Stanovy České ortodontické společnosti Stanovy České ortodontické společnosti Platné od 27.prosince 1993 (Změna 2.7.2003) I. Obecná ustanovení 1. Česká ortodontická společnost (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arne Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arne Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z hlasování per rollam výboru České společnosti pro religionistiku, o.s. v dubnu 2009 Hlasování o webu ČSR (vyhlášeno 8. 4. 2009, probíhá do 15. 4. 2009 23:59) Vyhlášení hlasování 1) Umístění webu.

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 H I S T O R I E Asociace mamodiagnostiků české republiky /AMA-CZ/ byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 6. 2003 ASOCIACE

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Volby výboru ČGS 2014

Volby výboru ČGS 2014 Programové téze kandidátů do výboru ČGS Vážené kolegyně, vážení kolegové, vývoj nelze zastavit. Probíhá nezadržitelně v každém společenství v různých časových periodách s odlišnou intenzitou. Česká gastroenterologická

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Přítomni, omluveni: viz níže Jednání řídil předseda Rady, prof Palička Hosté: NASKL: p Kotrbatý,

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Organizační řád Centra pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Čl. I Úvodní

Více

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je spolufinancován

Více

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.,

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 4. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 4. 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 4. 2016 Přítomni: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., prof.

Více