ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 17, číslo 1 duben 2009

2 obsah 2/ Zápis ze schůze výboru ČPS 5/ Zpráva o činnosti ČPS za rok / Hospodaření ČPS za rok / Ichthyo-parazitologický výzkum v Senegalu Radim Blažek 12/ Gnatostomiáza získaná v Botswaně Jozef Dlhý 14/ VI. mezinárodní konference o klíšťatech Jan Kopecký 16/ Významné parazitologické jubileum Kamil Zitek 19/ externí hodnocení kvality č. 588 Věra Tolarová 20/ externí hodnocení kvality č. 587 Libuše Kolářová 22/ externí hodnocení kvality č. 581 Petr Kodym 24/ Démonopitékové (3/3) Stanislav Komárek 26/ kalendář akcí tuzemských i zahraničních

3 Zápis ze schůze výboru ČPS 17. února 2009 PřF UK, Viničná 7 Přítomní: Libor Mikeš Karel Fajfrlík pozvaný host za sekci Lékařské parazitologie Oleg Ditrich Eva Nohýnková Věra Tolarová Petr Kodym Omluven: Ivan Čepička Byla projednána tato témata: 1. Parazitologický seminář v Lékařském domě Výbor schválil navržený program včetně doplnění aktuální přednáškou Františka Stejskala a Jarmily Klieščikové vztahující se k jejich práci v Keni. Ze semináře bude vydán sborník souhrnů přednášek. Text každého souhrnu může být i vícestránkový a může být doplněn tabulkami a grafy. Redakční úpravu sborníku zajistí Libor Mikeš a Iva Rohoušová. Termín odevzdání příspěvků bude stanoven po dohodě s koordinátorem semináře Františkem Stejskalem. Sborníky vázané v kroužkové vazbě budou vytištěny u firmy Rychlý tisk (www.rychlotisk.cz) v Jungmannově ulici v Praze. Vytištění z elektronicky zaslané předlohy a převoz vytištěných sborníků tramvají do Lékařského domu zajistí Petr Kodym. Dle sdělení firmy by se cena za 1 výtisk o 15 stránkách při nákladu 150 exemplářů měla pohybovat zhruba kolem 25 Kč. Výbror odsouhlasil příspěvek na cestovné na seminář v Lékařském domě dr. Násiru Jalili ve výši 2.000,- Kč (zvaná přednáška). Program semináře a sborník s plným zněním přednášek jsou přístupné na webu ČPS pod odkazem Akce (www.parazitologie.cz). 2. Slovenská encyklopedie Beliana Výbor reagoval na nabídku dr. Násira Jalili na navržení jmen českých parazitologů, kteří by měli být zařazeni do připravované slovenské encyklopedie věnované přírodním, technickým a společenským vědám. Dle informací poskytnutých dr. Jalili je již dnes na seznamu velký počet parazitologů slovenských. Výbor ČPS na návrh Evy Nohýnkové doporučí redakci encyklopedie zařazení šesti osobností, které se nejvýrazněji zasloužily o vznik 2

4 parazitologie jakožto vědního oboru a o její zachování až do dnešních dní (bez titulů: Otto Jírovec, Bohumil Ryšavý, Jaroslav Kulda, Jiří Vávra, Jiří Lom, Lubor Červa). Výbor ČPS se domnívá, že by nebylo vhodné kritéria výběru uvolňovat a počet kandidátů příliš rozšiřovat, nicméně poslední slovo bude mít redakce encyklopedie. 3. Sekce lékařské parazitologie ČPS a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Věra Tolarová objasnila důvod vzniku Sekce lékařské parazitologie, která byla založena v roce 1994 především pro potřeby parazitologů-nelékařů pracujících ve zdravotnictví proto, aby měli profesní zastoupení. ČPS jako vědecká společnost a nečlen ČLS JEP není oficiálním partnerem pro jednání s lékařskou komunitou. Proto bylo dohodnuto, že členové této sekce budou mít dvojí členství: v ČPS a v SEM ČLS JEP. Dle sdělení Karla Fajfrlíka 36 členů v současnosti platí členské příspěvky oběma společnostem. Karel Fajfrlík je členem výboru SEM ČLS JEP a účastní se jeho jednání současně i jako stávající předseda Sekce lékařské parazitologie. Dle názoru Věry Tolarové se ale díky nepochopení funkce zástupce Sekce ve výboru SEM ztratilo propojení mezi oběma společnostmi, které dříve prostřednictvím společné styčné osoby existovalo a parazitologové z ČPS tak ztrácejí zdroj informací o dění v SEM ČLS JEP, jmenování členů redakční rady časopisu KMIL a také nemají možnost zasahovat do projednávání např. postgraduálního vzdělávání či změn v sazebnících výkonů, které se jich dotýkají. Věra Tolarová a Eva Nohýnková vyjádřily např. nesouhlas parazitologů s povolením používání kódu 802 dětskými gynekology, kteří nemají parazitologickou průpravu. Karel Fajfrlík oponoval, že, jak lze doložit ze zápisů, na jednáních výboru SEM ČLS JEP se zpravidla výše uvedené záležitosti vůbec neprojednávají. Tyto věci se řeší jinde. Změny ohledně kódu 802 byly na schůzi výboru jen oznámeny, aniž by je bylo možno nějak ovlivnit. Karel Fajfrlík nicméně přislíbil, že pokud by se na výboru SEM ČLS JEP projednávalo nějaké téma, které se dotýká zájmů parazitologů, bude o tom neprodleně informovat výbor ČPS. 4. Zprávy o činnosti a financích ČPS za rok 2008 Výbor ČPS schválil Výroční zprávu o činnosti ČPS za rok 2008 předloženou L. Mikešem i Zprávu o hospodaření ČPS za rok 2008 předloženou V. Tolarovou. Obě zprávy budou zveřejněny v nejbližším čísle Zpráv ČPS. V dohledné době bude provedena revize účetnictví (provedou zvolení revizoři T. Scholz a B. Koubková). 5. Pečenkovy dny Tato konference, která proběhne v říjnu 2009, bude tentokrát zaměřena i na parazitologii. Informace budou včas upřesněny. 3

5 6. Pracovní setkání sekce Lékařské parazitologie, Velké Karlovice Výbor ČPS na návrh Evy Nohýnkové doporučil, aby organizátoři zvolili aktivnější přístup k programu konference a aby bylo zvoleno nějaké hlavní téma, které by se stalo nosným bodem programu. Mohlo by se uvažovat i o zvaných přednáškách vztahujících se k hlavnímu tématu. To by samozřejmě nevylučovalo příspěvky i na další témata, včetně činnosti NRL, hodnocení EHK atd. Odborný program by měl být předem připravený, bohatý a atraktivní. Karel Fajfrlík jakožto zástupce organizátorů konference tento návrh podpořil. Výbor ČPS schválil finanční podporu konferenci ve Velkých Karlovicích ve výši ,- Kč na pronájem sálu. V souvislosti s referenčními laboratořemi vyjádřila Věra Tolarová obavy o budoucnost NRL pro trichomonózu, jejíž vedoucí Dr. Erich Pazdiora vykonává činnost dnes již jen na částečný úvazek. 7. Členství v ČPS Výbor ČPS schválil přijetí Mgr. Hany Novotné, Odd. parazitologie ÚBZ MU Brno za člena společnosti (doporučují dr. Koubková a dr. Valigurová). Dále bylo konstatováno, že v řadách členů ČPS je několik chronických neplatičů členských příspěvků, někteří nemají zaplacené příspěvky za dva nebo dokonce tři poslední roky. V souladu se stanovami bude jejich členství v ČPS ukončeno. V procesu přípravy je aktualizovaný seznam členů ČPS, který bude v dohledné době vhodnou formou vystaven na webu ČPS a pravidelně aktualizován (zajistí I. Čepička a I. Rohoušová). 8. Byly oznámeny některé další termíny a akce: : uzávěrka příštího čísla Zpráv ČPS : Protozoologické dny v Hradci nad Moravicí : Helmintologické dny, Vranovská přehrada : 3rd Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis v Rejčkově u Ledče nad Sázavou (Hotel Kouty), pořádá Helmintologická laboratoř Katedry parazitologie PřF UK v Praze (bližší info na Později bylo členy výboru ČPS per rollam odsouhlaseno, že workshop o ptačích schistosomách proběhne pod záštitou ČPS a účetnictví workshopu půjde přes účet ČPS (doplnil L. Mikeš) V Praze, dne Zapsal: Petr Kodym Schválil: Libor Mikeš 4

6 Roční zpráva o činnosti České parazitologické společnosti za rok

7 6

8 7

9 Hospodaření České parazitologické společnosti za rok 2008 Ukazatel Stav Stav Příjmy Výdaje k k Pokladna , ,00 Bankovní účet , ,00 Příjmy celkem ,00 Z toho dotace RVS ,00 - čl. příspěvky ,00 - konf. poplatky ,00 - pronájem rekl. ploch ,00 - převody BÚ-pokladna, vratky ,00 - úrok 703,00 Výdaje celkem ,00 Z toho - konference ,00 - cestovní náhrady studentů ,00 - vedení účtu ,00 - odměny organizátorům + odvody FÚ ,00 - převody BÚ-pokladna, vratky ,00 - aktualizace webových stránek ,00 Hospodářský výsledek -992,00 Komentář k výsledkům hospodaření v roce 2008: V roce 2008 prošlo přes účet ČPS financování protozoologických, helmintologických a Českých a slovenských parazitologických dnů. Na tyto akce přispívala RVS celkovou částkou ,- Kč. ČPS odměnila organizátory za úsilí vynaložené na organizaci konferencí a za udržení vyrovnaného rozpočtu částkou 5 000,- Kč na osobu. Na členských poplatcích jsme v roce 2008 vybrali o něco méně než v předchozím roce. Prosíme proto členy, kteří dosud nevyrovnali své závazky za rok 2008, příp. i za předcházející rok 2007, o urychlené zaplacení dlužné částky. Upozorňujeme, že podle stanov nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou po sobě následujících roků členství v ČPS zaniká. Celkové výdaje v roce 2008 převýšily příjmy o 992,- Kč. V Praze Dr. Věra Tolarová hospodář ČPS 8

10 Ichthyo-parazitologický výzkum v Senegalu terénní výzkum Pro mnoho z nás je Afrika černým kontinentem, kontinentem nehostinných nekonečných pouští, savan hemžících se slony, zebrami, lvy a žirafami. Afrika také oplývá obrovským přírodním bohatstvím a neskutečnou diverzitou biotopů a živé přírody vůbec. Převážná část západní Afriky, nevyjímaje Senegal, byla v minulosti součástí impéria spravovaného Francií. V roce 1960 byla většina západní Afriky včetně Senegalu dekolonizována. Francouzština jako oficiální úřední jazyk však v těchto státech přetrval dodnes. Dalším atributem spojujícím i nadále země západní Afriky je jednotná měna západoafrický frank. Zhruba 43% z celkových deseti milionů obyvatel Senegalu patří k etnické skupině Wolof a 95% všech obyvatel vyznává islám. Podnebí je zde tropické, přičemž severní část území státu je součástí polopouštního vegetačního pásu Sahel, přecházející směrem na jih do savany s ostrůvky lesa až tropického opadavého pralesa. Tropický opadavý les a sezonní mokřady lze mimo jiné spatřit v národním parku Niokolo Koba, jednom ze šesti přírodních parků na území Senegalu. Tento národní park byl vyhlášen roku 1954 a od roku 1981 je zapsán do seznamu světového dědictví jako biosferická rezervace pod záštitou UNESCO. Park se rozkládá v povodí řeky Gambie. Na území parku lze pozorovat přes 1500 druhů rostlin a nachází se zde téměř 80% galeriového lesa Senegalu. Podle odhadů senegalské vlády žije na území parku zhruba 60 druhů ryb, 20 druhů obojživelníků, 38 druhů plazů, 330 druhů ptáků a 80 druhů savců. Z hlediska biodiverzity se tedy jedná o území s mimořádným významem. Ačkoliv je národní park spravován armádou, hraje pytláctví stále ještě výraznou úlohu v omezení výskytu velkých savců. Relativně vysoké poplatky za vstup do parku jsou na druhou stranu vládou Senegalu využívány na dotování rezortu armády a policie. V minulosti byl takřka veškerý výzkum týkající se Senegalu otázkou výhradně francouzské obdoby akademie věd IRD (Institut de Recherche pour le Développement), jež působí ve vybraných zemích západní Afriky dodnes. Recentně probíhá mimo jiné v parku výzkum odborníků z České republiky. Jedním z projektů je projekt grantové agentury akademie věd: Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky, jehož hlavním řešitelem je doc. Petr Koubek. V rámci tohoto, zejména obratlovčího projektu, se naše pracovní skupina zaobírala částí týkající se parazitů ryb národního parku Niokolo Koba, pod vedením doc. Milana Gelnara. Projekt probíhá od počátku roku 2004 a letos 9

11 končí. Cílem naší skupiny bylo na jedné straně získat data o současném stavu společenstev ryb na dostupných lokalitách národního parku. Jednalo se o několik typů habitatů velká řeka, vysychající a nevysychající přítoky, slepá ramena řeky a periodické tůně. Na druhé straně byl prováděn extenzivní parazitologický výzkum zachycených druhů ryb v různých obdobích a na různých typech habitatů. Zaměstnanci oddělení parazitologie Ústavu botaniky a zoologie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity podnikli celkem pět terénních výjezdů do Senegalu za účelem sběru materiálu. Současně vždy probíhal i výzkum ichtyologický prováděný zaměstnanci Ústavu biologie obratlovců akademie věd České republiky. Jednotlivé mise trvaly od tří do pěti týdnů. První dvě proběhly po skončení období dešťů (říjen až listopad) a další tři na konci období sucha (březen, duben). Za pět let se v senegalském ichthyo-parazitologickém týmu vystřídalo třináct lidí, přičemž alespoň jeden vždy plnil roli překladatele z a do francouzštiny. Jazyková bariéra nám při odběru ryb několikrát způsobila nemilé komplikace a jednou dokonce ohrožení na životě. Pohyb po Senegalu a parku nám umožňovalo projektové auto Mitsubishi Pajero 4WD, jež nás nesčetněkrát dokázalo překvapit nějakou roztomilou závadou. Toto vozidlo si dokonce nedalo říct ani po změně zbarvení. Autem jsme dorazili doslova do srdce parku. Toto kouzelné místo nese název Simenti. Nachází se na pravém břehu řeky Gambie a v budovách patřících správě parku jsme si zřídili terénní laboratoř, ložnici, kuchyni a vůbec místo pro několikatýdenní přežití mimo civilizaci. Abych byl přesnější, ložnici představovaly matrace chráněné moskytiérami na terase, kuchyň plynový vařič na schodech, přičemž laboratoř obdobně zářila luxusem. foto archiv autora 10

12 Od civilizace jsme ale tak daleko nebyli. Do nejbližší osady zhruba terénních 35 km, do nejbližší, kde šlo doplnit pohonné hmoty a zásoby nějakých 50. Ranní pečivo, večerní elektřina a občasné koupání v bazénu bylo ale dostupné nějakých 200 metrů od naší ubikace v hotelu Simenti. Toto ovšem pouze v jarních měsících, kdy je turistická sezona v parku v plném proudu. Člověk si pak musí dát pozor na zakoupené pečivo, neboť paviáni a kočkodani mají oči všude a využijí každého, byť jen kratičkého, nestřeženého okamžiku k ukořistění něčeho k snědku. Občasným bodnutím hmyzu však nepříjemnosti končí. Pak už se člověk jen nechá pohltit na jedné straně prací s vyšetřením ryb a na straně druhé východem slunce nad Gambií, pozorováním zvěře a odpočívajících krokodýlů u napajedel, a v noci šustěním listoví palem a občasného hřmotného řevu hrocha, lva nebo srdceryvné kvílení hyeny. foto archiv autora Naším týmem bylo v národním parku Niokolo Koba zachyceno celkem 63 druhů ryb, přičemž 596 jedinců 55 druhů bylo podrobeno parazitologickému vyšetření. Více než 80% vyšetřených ryb bylo napadeno mnohobuněčnými cizopasníky. Nejpočetnější skupinou parazitů byli zástupci třídy Monogenea vyskytující se na 34 druzích a více než 50% vyšetřených ryb. Do současnosti bylo determinováno 59 druhů vejcorodých monogeneí náležících do deseti rodů a zhruba 15 druhů živorodých monogeneí náležejících do 3 rodů. V obou skupinách bylo z doposud zpracovaného materiálu determinováno zhruba 5 nových druhů a dokonce nový rod monogeneí. V nezpracovaném materiálu je předpoklad nalezení a popisu nových druhů stále vysoký. Podle početnosti byli dále přítomni zástupci skupin Nematoda (na 33 druzích ryb), Digenea (na 26 druzích), Cestoda (na 25 druzích), Copepoda (na 22 druzích), Bivalvia (na 11 druzích) a Acanthocephala (na 8 druzích). Dr. Radim Blažek UBZ, PřF MU, Brno 11

13 Gnatostomóza získaná v Botswaně Podle zprávy ProMED z bylo v srpnu a listopadu 2008 zaznamenáno 8 onemocnění gnatostomózou (potvrzené a pravděpodobné případy) ve dvou navzájem nesouvisejících ohniscích, a to po konzumaci syrových marinovaných sladkovodních tlamovců (rod Tilapia - viz obrázek), pocházejících z delty řeky Okavango v africké Botswaně. Situace je mimořádná tím, že gnatostomóza je na africkém kontinentu vzácným onemocněním. V podobě hromadné nákazy bylo v tomto regionu onemocnění popsáno pouze jednou, a to v povodí řeky Zambezi v západní Zambii. Gnatostomóza je zoonóza parazitární etiologie, způsobená larvami či pohlavně nezralými dospělými jedinci hlístic rodu Gnathostoma. Jedná se o alimentární nákazu, ke které dochází po konzumaci syrových či nedostatečně tepelně upravených pokrmů ze sladkovodních ryb, žab, hadů, krabů, raků, ptáků a savců. Nákaza se často vyskytuje na Dálném východě, obzvláště pak v Japonsku a Thajsku, ale byla hlášena také z Mexika a Střední Ameriky. Onemocnění jsou nejčastěji způsobená dvěma druhy: G. spinigerum foto archiv autora (zdrojem nákazy jsou domácí a divoce žijící kočkovité šelmy) a G. hispidum (zdrojem nákazy jsou divoce žijící prasata). V Japonsku je však pozorován nárůst incidence lidských onemocnění způsobených G. nipponicum a G. doloresi. Nákaza larvami G. hispidum byla prokázána u ploskolebce Agkistrodon brevicaudus v Korei. Osoby, které onemocněly během popisované situace, měly nespecifické obtíže v podobě malátnosti a/nebo gastrointestinálního diskonfortu. Někteří z postižených udávali opakující se epizody stěhovavých bolestí uzlin a přechodnou vyrážku kopřivkovitého charakteru. Z několika lokalizovaných kožních lézí nemocných byly extrahovány larvy ve 3. vývojovém stadiu. Hlístice mají poměrně komplikovaný životní cyklus, který je popsán na obrázku 12

14 č. 2. Při nákaze lidí dochází k migraci larev původce nejčastěji v podkožních tkáních, ovšem úplně zřídkavé nejsou ani případy zasažení vnitřních orgánů včetně očí a centrálního nervového systému. V České republice nebyl v létech v systému Epidat nahlášen žádný případ onemocnění gnatostomózou (dle MKN-10 B83.1). Podle zprávy ProMED a informací CDC zpracoval Dr. Jozef Dlhý KHS Hradec Králové poznámka redakce zveřejněno také na: In the natural definitive host (pigs, cats, dogs, wild animals) the adult worms reside in a tumor which they induce in the gastric wall. They deposit eggs that are unembryonated when passed in the feces. Eggs become embryonated in water, and eggs release firststage larvae. If ingested by a small crustacean (Cyclops, first intermediate host), the first-stage larvae develop into second-stage larvae. Following ingestion of the Cyclops by a fish, frog, or snake (second intermediate host), the second-stage larvae migrate into the flesh and develop into third-stage larvae. When the second intermediate host is ingested by a definitive host, the third-stage larvae develop into adult parasites in the stomach wall. Alternatively, the second intermediate host may be ingested by the paratenic host (animals such as birds, snakes, and frogs) in which the third-stage larvae do not develop further but remain infective to the next predator. Humans become infected by eating undercooked fish or poultry containing third-stage larvae, or reportedly by drinking water containing infective second-stage larvae in Cyclops 13

15 VI. mezinárodní konference o klíšťatech a jimi přenášených patogenech Buenos Aires září 2008 Konference se konala září 2008 v Buenos Aires v Argentině a navázala na předchozí setkání konaná každé tři roky (Edinburg (Skotsko), Saint Paul (USA), Krugerův národní park (JAR), Vysoké Tatry (Slovensko) a Neuchatel (Švýcarsko)). Tato setkání jsou vždycky svátkem pro tick people z celého světa a zahrnují taxonomii a fyziologii klíšťat, ekologii a epidemiologii patogenů přenášených klíšťaty a v poslední době zejména genomiku, proteomiku a imunitní interakce patogen klíště hostitel. Konference se konala v nádherné historické budově Palacio Paz, Circulo Militar na náměstí Svatého Martina v Buenos Aires a byla dobře organizována. Na konferenci zaznělo kromě sedmi plenárních přednášek 78 orálních prezentací a bylo vyvěšeno 283 posterů. Úvod konference byl věnován vzpomínce na dva vynikající vědce v oblasti výzkumu klíšťat a jimi přenášených patogenů, Davida Kempa a Milana Labudu. Oba zemřeli v roce 2007 a zvláště Milan Labuda nám byl velice blízký. Nejen svými průkopnickými pracemi o vlivu klíštěcích slin na přenos patogenů, zejména viru klíšťové encefalitidy, ale i svým kamarádstvím a entuziasmem. Konference se konala s podtitulem Challenge of ticks in a warming planet a proto nebylo divu že úvodní přednáška Sarah Randolph byla věnována vlivu klimatických změn na epidemiologii nemocí přenášených klíšťaty. Další zajímavá úvodní přednáška prezentovaná Josém de la Fuente se zabývala funkční genomikou interakce klíště Anaplasma a naznačila možnosti vývoje vakcín limitujících přenos patogenů klíšťaty. Další plenární přednášky byly zaměřeny na genomiku významných patogenů přenášených klíšťaty, ehrlichií, babesií a theilerií. Orální prezentace zahrnuly oblasti emergentních nemocí přenášených klíšťaty, ekologii, epidemiologii a genomiku přenášenách patogenů, taxonomii, fyziologii, biochemii a genomiku klíšťat a imunitní interakce klíště patogen hostitel. Řada přednášek byla věnována boji proti klíšťatům a vývoji antiklíštěcích vakcín. Konference ukázala, že pokročily i znalosti o obranných mechanismech klíšťat proti přenášeným patogenům. Na příklad skupina z University v Marylandu (Ceraul a spol.) referovala o riketsiostatickém účinku inhibitoru serinových proteáz Kunitzova typu. Podobně ukázala skupina prof. Fujisaki, že střevní cysteinová proteáza longipain má babesiacidní efekt. Beatriz 14

16 Ferreira z Univerzity v Sao Paulo prezentovala zajímavé výsledky týkající se modulace imunitní odpovědi hostitele klíštěcími slinami. Ukázala, že sliny zvyšují expresi Toll-like receptoru 2 na regulačních dendritických buňkách, přičemž stimulace těchto buněk vede ke zvýšené produkci interleukinu 10, který potlačuje imunitu hostitele proti klíštěti. Australská skupina (Lew a spol.) informovala o rozsáhlých studiích, využívajících postupy reverzní vakcinologie, zaměřených na vývoj nové vakcíny proti klíštěti Rhipicephalus microplus. Michalis Kotsyfakis z laboratoře Jose Ribeira (NIH) ukázal, že imunizace hostitele imunomodiulátorem (sialostatin) z klíštěcích slin indukuje protektivní imunitu proti klíštěti Ixodes scapularis. Konference se zúčastnila i silná skupina z Parazitologického ústavu BC AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích, která zde prezentovala tři přednášky (A. Skallová, N. Rudenko a P. Kopáček) a 13 posterů. Velkou část budějické výpravy tvořili doktorandi nebo čerství postdoci. Konference v Buenos Aires byla nepochybně přínosná pro všechny, kteří se věnují klíšťatům a jimi přenášeným patogenům. I když nepřinesla informace o převratných objevech v této oblasti, naznačila směry výzkumu zaměřeného zejména na vývoj nových vakcín a samozřejmě poskytla spoustu příležitostí pro neformální diskuse a spolupráce. Doc. Jan Kopecký člen ČPS foto Anna Skallová 15

17 Významné parazitologické jubileum výzkumné týmy aneb reminiscence na léta plodné spolupráce v lékařské parazitologii PÚ LF UK v Bratislavě s českými vědeckými a odbornými pracovišti Parazitologický ústav Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě oslavil na podzim roku výročí své činnosti v oboru lékařské parazitologie za účasti zástupců akademického a pedagogického sboru LF, PaÚ SAV a dalších organizací. Už od začátku své práce v roce 1957 se toto pracoviště zařadilo mezi jiná, která významně usilovala o snižování prevalence všech humánních parazitóz a výrazně ovlivňujících nemocnost populace spádové oblasti. Stejnou problematiku tenkrát v terénu řešily i okresní parazitologické laboratoře v české hygienické službě pod vedením prof. RNDr. Jaroslava Ašmery, DrSc. z KHS Ostrava. Dohodou vedoucích pracovníků se následně obě skupiny česko-slovenských odborníků s velkou parazitologickou invencí a erudicí spojily, aby navázaly dlouholetou spolupráci v oboru a vzájemně si předávaly zkušenosti a metodické postupy v diagnostice a léčbě protozoárních parazitárních nákaz i při plnění úkolů Státního plánu vědeckého výzkumu. Jednalo se o toxoplasmózu, pneumocystózu, amébózu nebo urogenitální trichomonózu a giardiózu, ale také o helmintární parazitární nákazy, jako byla enterobióza, askarióza, trichurióza, tenióza, cysticerkóza nebo echinokokóza, trichinelóza, strongyloidóza a jiné. Při sporadickém výskytu jiných parazitóz se v diagnostice kolegové rovněž opírali o vzájemné zkušenosti, které byly pravidelně vyměňovány a diskutovány na společných odborných seminářích a konferencích střídavě v Severomoravském a Západoslovenském kraji. Vždy šlo o příjemná a přátelská setkání, kterým ráz vydařených střetnutí garantoval nestor čsl. toxoplasmologie prof. MUDr. Gustav Čatár, DrSc., který shodou okolností jako zakladatel PÚ LF UK oslavoval současně s ústavem své životní jubileum 80 let, v plném zdraví a s elánem do tvořivé práce jako emeritní profesor. Druhým pilířem kolegiální spolupráce byl nyní rovněž emeritní profesor a nestor slovenské trichomonádologie prof. MUDr. Michal Valent, DrSc, který organizoval četné odborné akce naší společné parazitologické společnosti. Vyvrcholením odborných prezentací z dlouhodobé vzájemné spolupráce byla dvě světová sympózia, obě organizována v hotelu Kyjev v Bratislavě výše zmíněnými kolegy a to v jejich životních specializacích a sice Světový kongres o toxoplasmóze a další o urogenitální trichomonóze, na které se sjely tenkrát v 70. a 80. letech minulého století všechny světové kapacity v oboru, aby komplexně podaly tehdy aktuální vědecké poznatky k otázkám přenosu, 16

18 kliniky, epidemiologie a prevence obou nákaz. Tyto akce měly významný edukativní a vzorový charakter pro naše mladé parazitology a známá pohostinnost Slováků se potvrdila na slavnostních banketech. Další problematika, která byla tenkrát řešena parazitology na severní Moravě a následně našla odezvu i mezi spolupracovníky v PÚ LF UK se týkala prevalence protozoí a helmintóz u předškolních a školních dětí. Ve vybraných věkových kategoriích se tenkrát prováděly rozsáhlá skríninková vyšetřování a studie s následnou hromadnou terapií pozitivních dětí i rodinných kontaktů, které se odrazily samozřejmě na razantním snížení výskytu giardiózy, enterobiózy a geohelmintóz nejen v dětské populaci. Odborné publikace kolegů Ašmery, Volné, Paličky, Pazdziory, Zitka, Pejčocha, Doležila, Čunty, Babičky, Moravce, Šikuly, Koblihy a dalších spolupracovníků v období slouží dodnes odborníkům k informaci o poznatcích v oblasti vyhledávání, diagnostiky, epidemiologie a prevence střevních parazitóz. Mimo jejich pozornost nezůstala tenkrát ani problematika epidemiologických studií trichomonózy, svrabu a lékařské arachnoentomologie. Z PÚ LF UK je vhodně doplňovaly práce Klobušického, Kvasze, Holkové, Bergendyho, Pavlíny, Nemece a dalších. Bývalí pracovníci PÚ LF UK v Bratislavě s nostalgií vzpomínají v historickém zamyšlení u svého výročí na československou spolupráci a odborné stáže u dalších českých kolegů a přátel z jejich generace, počínaje akademikem Jírovcem a parazitologickými pedagogy Kramářem, Černou, Kuldou, Chalupským dále Uhlíkovou, Červovou, Valkounovou, Tolarovou, Nohýnkovou, Červou, Hubnerem, Zástěrou, Pokorným, Lýskem, Bozděchem a mnohými dalšími, kteří se účastnili vzájemných společných odborných akcí ČPS. Je třeba zdůraznit, že na Parazitologickém ústavu LF UK v Bratislavě bylo od roku 1973 zřízeno oddělení klinické parazitologie, které mělo úzký kontakt se slovenskou zdravotnickou praxí, podobně jako parazitologická pracoviště HS v českých zemích. Výsledkem těchto kontaktů byla snaha být krok před praxí. Dohodou mezi bývalým ÚNZ a LF UK v Bratislavě bylo vytvořeno společné pracoviště zdravotnictví, školství a doškolování. Na toto oddělení se pak obraceli při řešení celého spektra problémů - při spojování teorie s praxí zdravotničtí pracovníci z klinické praxe a léčebně preventivní péče. Vědeckému výzkumu tak pomáhala praxe a naopak praxi pomáhalo ověřování výsledků teoretického a vědeckého výzkumu. Takže v oddělení klinické parazitologie řešili problémy humánních parazitóz přímo v praxi. Organizátoři jubilejní vzpomínkové konference na půdě LF UK v Sasinkové ulici připravili důstojné, slavnostní a bohaté pohoštění, při kterém se jako vždy 17

19 rozproudila živá debata o oficiálních i méně oficiálních okolnostech kolem lékařské parazitologie a existence Parazitologického ústavu. Rozebíralo se i postavení lékařské parazitologie v praxi, která se v porevoluční době na Slovensku může jen omezeně realizovat jako vědní disciplína, ale která se navzdory nepříznivým podmínkám snaží řešit náročné úkoly i možnosti výchovy vlastních specialistů, jako v období, kdy ústav dominoval v laboratorní diagnostice a léčebně preventivní činnosti pro potřeby slovenského zdravotnictví. Postupně se přenos a aplikace poznatků do zdravotnické péče stává sporadickým a slovenské zdravotnictví, až na malé výjimky, ztrácí zájem o činnost ústavu v rezortu školství. Praktická parazitologie se v současném zdravotnictví realizuje v nemocničních zařízeních a privátních diagnostických laboratořích, a to jako součást klinické mikrobiologie. PÚ LF UK v Bratislavě se ještě po revoluci v době omezených možností rezortu školství věnuje otázkám toxoplasmózy a toxokarózy a jeho pracovníci (Klobušický, Totková, Jalili a kol.) dále řeší problematiku nejrozšířenějších humánních protozoárních a helmintárních onemocnění hlavně u dětí. Obhájili výzkumný úkol rezortu zdravotnictví Možnosti uplatnenia výskytu črevných parazitóz v kolektívoch detí predškolského veku. Nedávná reforma slovenského zdravotnictví a změny v pediatrické koncepci, školské zdravotní péči a změnách v kompetencích během liberalizace společnosti v dohodách o činnosti hrazené pojišťovnami však podstatně omezily aktivity v prevenci střevních nákaz. V slavnostních diskusních příspěvcích sice k této situaci zazněl optimismus s nadějí na překonání nepříznivých podmínek a přání zdárného pokračování ve vědeckém aplikovaném výzkumu na poli lékařské parazitologie v SR, ovšem realita je jiná. Původní sestava vědeckých pracovníků postupně odešla do důchodu a z mladších parazitologů zůstali pouze A. Totková a N. Jalili, kteří byli V LF UK zařazeni organizačně do Ústavů biologie a mikrobiologie a Parazitologický ústav tak byl v polovině jeho stoleté existence zrušen. Podle zahraničních podkladů zpracoval a ze slovenštiny přeložil pamětník Dr. Kamil Zitek člen ČPS 18

20 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz EHK č. 588 Toto kolo bylo rozesláno celkem 78 laboratořím, výsledky odevzdalo a hodnoceno bylo 76 pracovišť. První část EHK tvořily 2 vzorky fixované stolice, A vajíčka Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura a Ancylostoma/Necator, B vajíčka Schistosoma mansoni a v některých vzorcích ojediněle i vajíčka Ancylostoma/Necator, ta však nebyla předmětem hodnocení.v druhé části testu se rozesílaly tři roztěry ze stolice, barvené trichromem a hematoxylinem. Vzorek A a B obsahoval cysty Entamoeba hartmanni, vzorek C a D cysty Entamoeba coli, Entamoeba histolytica/dispar a Iodamoeba bütschlii. V těchto vzorcích se vyskytovaly i cysty Giardia intestinalis, Endolimax nana a Entamoeba hartmanni, tyto nálezy však nebyly bodovány, protože se nevyskytovaly rovnoměrně ve všech nátěrech. Ve vzorcích E a F byly pouze cysty Entamoeba histolytica/dispar. Výsledky: Stolice: Plný počet osmi bodů získalo 62 (81,6 %) laboratoří, limit nesplnily 4 laboratoře, které získaly 4 a méně bodů. Ve vzorku A deset pracovišť přehlédlo vajíčka měchovců a tři neuvedlo vajíčka Trichuris. Vajíčka Schistosoma mansoni určily všechny laboratoře, až na dvě, správně. Roztěry: Maximálních 10 bodů získalo pouze 38 (50 %) laboratoří, ke splnění bylo potřeba získat více než 4 body, šesti pracovištím se to nepodařilo. Nejvíce problémů působilo laboratořím rozlišení drobných améb Entamoeba hartmanni a Endolimax nana a vakuolizovaných cyst Entamoeba histolytica/dispar od cyst Iodamoeba bütschlii Podrobný rozbor EHK č. 588 a fotografickou dokumentaci najdete na internetové adrese: V Praze Dr. Věra Tolarová člen ČPS 19

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 660 MIKROSKOPICKÁ DIGNOSTIK STŘEVNÍCH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Květen 2010 Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10..

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let P. Pazdiora 24. Pečenkovy dny, České Budějovice 15.-17.9.2010 Historie poznatků

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arne Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arne Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z hlasování per rollam výboru České společnosti pro religionistiku, o.s. v dubnu 2009 Hlasování o webu ČSR (vyhlášeno 8. 4. 2009, probíhá do 15. 4. 2009 23:59) Vyhlášení hlasování 1) Umístění webu.

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Přítomni: Program: Průběh jednání:

Přítomni: Program: Průběh jednání: Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Přehled projektů IP14_39 PO2 Rozvoj vzdělávací činnosti na ZF prof. Ing. Martin Křížek, CSc. IP14_40 PO3 Internacionalizace Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicích

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob Prevence klíš íšťové meningoencefalitidy u starší ších osob Eva Jílková, Iva Stiborová, Vlastimil Král, Jiří Skorkovský Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je spolufinancován

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Vytvořen. ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR ití pro udržitelný rozvoj dopravy. Tomáš. Libosvár

Vytvořen. ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR ití pro udržitelný rozvoj dopravy. Tomáš. Libosvár Vytvořen ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využit ití pro udržitelný rozvoj dopravy Tomáš Libosvár TA02031259 Vytvořen ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využit ití pro

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více