ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 17, číslo 1 duben 2009

2 obsah 2/ Zápis ze schůze výboru ČPS 5/ Zpráva o činnosti ČPS za rok / Hospodaření ČPS za rok / Ichthyo-parazitologický výzkum v Senegalu Radim Blažek 12/ Gnatostomiáza získaná v Botswaně Jozef Dlhý 14/ VI. mezinárodní konference o klíšťatech Jan Kopecký 16/ Významné parazitologické jubileum Kamil Zitek 19/ externí hodnocení kvality č. 588 Věra Tolarová 20/ externí hodnocení kvality č. 587 Libuše Kolářová 22/ externí hodnocení kvality č. 581 Petr Kodym 24/ Démonopitékové (3/3) Stanislav Komárek 26/ kalendář akcí tuzemských i zahraničních

3 Zápis ze schůze výboru ČPS 17. února 2009 PřF UK, Viničná 7 Přítomní: Libor Mikeš Karel Fajfrlík pozvaný host za sekci Lékařské parazitologie Oleg Ditrich Eva Nohýnková Věra Tolarová Petr Kodym Omluven: Ivan Čepička Byla projednána tato témata: 1. Parazitologický seminář v Lékařském domě Výbor schválil navržený program včetně doplnění aktuální přednáškou Františka Stejskala a Jarmily Klieščikové vztahující se k jejich práci v Keni. Ze semináře bude vydán sborník souhrnů přednášek. Text každého souhrnu může být i vícestránkový a může být doplněn tabulkami a grafy. Redakční úpravu sborníku zajistí Libor Mikeš a Iva Rohoušová. Termín odevzdání příspěvků bude stanoven po dohodě s koordinátorem semináře Františkem Stejskalem. Sborníky vázané v kroužkové vazbě budou vytištěny u firmy Rychlý tisk (www.rychlotisk.cz) v Jungmannově ulici v Praze. Vytištění z elektronicky zaslané předlohy a převoz vytištěných sborníků tramvají do Lékařského domu zajistí Petr Kodym. Dle sdělení firmy by se cena za 1 výtisk o 15 stránkách při nákladu 150 exemplářů měla pohybovat zhruba kolem 25 Kč. Výbror odsouhlasil příspěvek na cestovné na seminář v Lékařském domě dr. Násiru Jalili ve výši 2.000,- Kč (zvaná přednáška). Program semináře a sborník s plným zněním přednášek jsou přístupné na webu ČPS pod odkazem Akce (www.parazitologie.cz). 2. Slovenská encyklopedie Beliana Výbor reagoval na nabídku dr. Násira Jalili na navržení jmen českých parazitologů, kteří by měli být zařazeni do připravované slovenské encyklopedie věnované přírodním, technickým a společenským vědám. Dle informací poskytnutých dr. Jalili je již dnes na seznamu velký počet parazitologů slovenských. Výbor ČPS na návrh Evy Nohýnkové doporučí redakci encyklopedie zařazení šesti osobností, které se nejvýrazněji zasloužily o vznik 2

4 parazitologie jakožto vědního oboru a o její zachování až do dnešních dní (bez titulů: Otto Jírovec, Bohumil Ryšavý, Jaroslav Kulda, Jiří Vávra, Jiří Lom, Lubor Červa). Výbor ČPS se domnívá, že by nebylo vhodné kritéria výběru uvolňovat a počet kandidátů příliš rozšiřovat, nicméně poslední slovo bude mít redakce encyklopedie. 3. Sekce lékařské parazitologie ČPS a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Věra Tolarová objasnila důvod vzniku Sekce lékařské parazitologie, která byla založena v roce 1994 především pro potřeby parazitologů-nelékařů pracujících ve zdravotnictví proto, aby měli profesní zastoupení. ČPS jako vědecká společnost a nečlen ČLS JEP není oficiálním partnerem pro jednání s lékařskou komunitou. Proto bylo dohodnuto, že členové této sekce budou mít dvojí členství: v ČPS a v SEM ČLS JEP. Dle sdělení Karla Fajfrlíka 36 členů v současnosti platí členské příspěvky oběma společnostem. Karel Fajfrlík je členem výboru SEM ČLS JEP a účastní se jeho jednání současně i jako stávající předseda Sekce lékařské parazitologie. Dle názoru Věry Tolarové se ale díky nepochopení funkce zástupce Sekce ve výboru SEM ztratilo propojení mezi oběma společnostmi, které dříve prostřednictvím společné styčné osoby existovalo a parazitologové z ČPS tak ztrácejí zdroj informací o dění v SEM ČLS JEP, jmenování členů redakční rady časopisu KMIL a také nemají možnost zasahovat do projednávání např. postgraduálního vzdělávání či změn v sazebnících výkonů, které se jich dotýkají. Věra Tolarová a Eva Nohýnková vyjádřily např. nesouhlas parazitologů s povolením používání kódu 802 dětskými gynekology, kteří nemají parazitologickou průpravu. Karel Fajfrlík oponoval, že, jak lze doložit ze zápisů, na jednáních výboru SEM ČLS JEP se zpravidla výše uvedené záležitosti vůbec neprojednávají. Tyto věci se řeší jinde. Změny ohledně kódu 802 byly na schůzi výboru jen oznámeny, aniž by je bylo možno nějak ovlivnit. Karel Fajfrlík nicméně přislíbil, že pokud by se na výboru SEM ČLS JEP projednávalo nějaké téma, které se dotýká zájmů parazitologů, bude o tom neprodleně informovat výbor ČPS. 4. Zprávy o činnosti a financích ČPS za rok 2008 Výbor ČPS schválil Výroční zprávu o činnosti ČPS za rok 2008 předloženou L. Mikešem i Zprávu o hospodaření ČPS za rok 2008 předloženou V. Tolarovou. Obě zprávy budou zveřejněny v nejbližším čísle Zpráv ČPS. V dohledné době bude provedena revize účetnictví (provedou zvolení revizoři T. Scholz a B. Koubková). 5. Pečenkovy dny Tato konference, která proběhne v říjnu 2009, bude tentokrát zaměřena i na parazitologii. Informace budou včas upřesněny. 3

5 6. Pracovní setkání sekce Lékařské parazitologie, Velké Karlovice Výbor ČPS na návrh Evy Nohýnkové doporučil, aby organizátoři zvolili aktivnější přístup k programu konference a aby bylo zvoleno nějaké hlavní téma, které by se stalo nosným bodem programu. Mohlo by se uvažovat i o zvaných přednáškách vztahujících se k hlavnímu tématu. To by samozřejmě nevylučovalo příspěvky i na další témata, včetně činnosti NRL, hodnocení EHK atd. Odborný program by měl být předem připravený, bohatý a atraktivní. Karel Fajfrlík jakožto zástupce organizátorů konference tento návrh podpořil. Výbor ČPS schválil finanční podporu konferenci ve Velkých Karlovicích ve výši ,- Kč na pronájem sálu. V souvislosti s referenčními laboratořemi vyjádřila Věra Tolarová obavy o budoucnost NRL pro trichomonózu, jejíž vedoucí Dr. Erich Pazdiora vykonává činnost dnes již jen na částečný úvazek. 7. Členství v ČPS Výbor ČPS schválil přijetí Mgr. Hany Novotné, Odd. parazitologie ÚBZ MU Brno za člena společnosti (doporučují dr. Koubková a dr. Valigurová). Dále bylo konstatováno, že v řadách členů ČPS je několik chronických neplatičů členských příspěvků, někteří nemají zaplacené příspěvky za dva nebo dokonce tři poslední roky. V souladu se stanovami bude jejich členství v ČPS ukončeno. V procesu přípravy je aktualizovaný seznam členů ČPS, který bude v dohledné době vhodnou formou vystaven na webu ČPS a pravidelně aktualizován (zajistí I. Čepička a I. Rohoušová). 8. Byly oznámeny některé další termíny a akce: : uzávěrka příštího čísla Zpráv ČPS : Protozoologické dny v Hradci nad Moravicí : Helmintologické dny, Vranovská přehrada : 3rd Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis v Rejčkově u Ledče nad Sázavou (Hotel Kouty), pořádá Helmintologická laboratoř Katedry parazitologie PřF UK v Praze (bližší info na Později bylo členy výboru ČPS per rollam odsouhlaseno, že workshop o ptačích schistosomách proběhne pod záštitou ČPS a účetnictví workshopu půjde přes účet ČPS (doplnil L. Mikeš) V Praze, dne Zapsal: Petr Kodym Schválil: Libor Mikeš 4

6 Roční zpráva o činnosti České parazitologické společnosti za rok

7 6

8 7

9 Hospodaření České parazitologické společnosti za rok 2008 Ukazatel Stav Stav Příjmy Výdaje k k Pokladna , ,00 Bankovní účet , ,00 Příjmy celkem ,00 Z toho dotace RVS ,00 - čl. příspěvky ,00 - konf. poplatky ,00 - pronájem rekl. ploch ,00 - převody BÚ-pokladna, vratky ,00 - úrok 703,00 Výdaje celkem ,00 Z toho - konference ,00 - cestovní náhrady studentů ,00 - vedení účtu ,00 - odměny organizátorům + odvody FÚ ,00 - převody BÚ-pokladna, vratky ,00 - aktualizace webových stránek ,00 Hospodářský výsledek -992,00 Komentář k výsledkům hospodaření v roce 2008: V roce 2008 prošlo přes účet ČPS financování protozoologických, helmintologických a Českých a slovenských parazitologických dnů. Na tyto akce přispívala RVS celkovou částkou ,- Kč. ČPS odměnila organizátory za úsilí vynaložené na organizaci konferencí a za udržení vyrovnaného rozpočtu částkou 5 000,- Kč na osobu. Na členských poplatcích jsme v roce 2008 vybrali o něco méně než v předchozím roce. Prosíme proto členy, kteří dosud nevyrovnali své závazky za rok 2008, příp. i za předcházející rok 2007, o urychlené zaplacení dlužné částky. Upozorňujeme, že podle stanov nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou po sobě následujících roků členství v ČPS zaniká. Celkové výdaje v roce 2008 převýšily příjmy o 992,- Kč. V Praze Dr. Věra Tolarová hospodář ČPS 8

10 Ichthyo-parazitologický výzkum v Senegalu terénní výzkum Pro mnoho z nás je Afrika černým kontinentem, kontinentem nehostinných nekonečných pouští, savan hemžících se slony, zebrami, lvy a žirafami. Afrika také oplývá obrovským přírodním bohatstvím a neskutečnou diverzitou biotopů a živé přírody vůbec. Převážná část západní Afriky, nevyjímaje Senegal, byla v minulosti součástí impéria spravovaného Francií. V roce 1960 byla většina západní Afriky včetně Senegalu dekolonizována. Francouzština jako oficiální úřední jazyk však v těchto státech přetrval dodnes. Dalším atributem spojujícím i nadále země západní Afriky je jednotná měna západoafrický frank. Zhruba 43% z celkových deseti milionů obyvatel Senegalu patří k etnické skupině Wolof a 95% všech obyvatel vyznává islám. Podnebí je zde tropické, přičemž severní část území státu je součástí polopouštního vegetačního pásu Sahel, přecházející směrem na jih do savany s ostrůvky lesa až tropického opadavého pralesa. Tropický opadavý les a sezonní mokřady lze mimo jiné spatřit v národním parku Niokolo Koba, jednom ze šesti přírodních parků na území Senegalu. Tento národní park byl vyhlášen roku 1954 a od roku 1981 je zapsán do seznamu světového dědictví jako biosferická rezervace pod záštitou UNESCO. Park se rozkládá v povodí řeky Gambie. Na území parku lze pozorovat přes 1500 druhů rostlin a nachází se zde téměř 80% galeriového lesa Senegalu. Podle odhadů senegalské vlády žije na území parku zhruba 60 druhů ryb, 20 druhů obojživelníků, 38 druhů plazů, 330 druhů ptáků a 80 druhů savců. Z hlediska biodiverzity se tedy jedná o území s mimořádným významem. Ačkoliv je národní park spravován armádou, hraje pytláctví stále ještě výraznou úlohu v omezení výskytu velkých savců. Relativně vysoké poplatky za vstup do parku jsou na druhou stranu vládou Senegalu využívány na dotování rezortu armády a policie. V minulosti byl takřka veškerý výzkum týkající se Senegalu otázkou výhradně francouzské obdoby akademie věd IRD (Institut de Recherche pour le Développement), jež působí ve vybraných zemích západní Afriky dodnes. Recentně probíhá mimo jiné v parku výzkum odborníků z České republiky. Jedním z projektů je projekt grantové agentury akademie věd: Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky, jehož hlavním řešitelem je doc. Petr Koubek. V rámci tohoto, zejména obratlovčího projektu, se naše pracovní skupina zaobírala částí týkající se parazitů ryb národního parku Niokolo Koba, pod vedením doc. Milana Gelnara. Projekt probíhá od počátku roku 2004 a letos 9

11 končí. Cílem naší skupiny bylo na jedné straně získat data o současném stavu společenstev ryb na dostupných lokalitách národního parku. Jednalo se o několik typů habitatů velká řeka, vysychající a nevysychající přítoky, slepá ramena řeky a periodické tůně. Na druhé straně byl prováděn extenzivní parazitologický výzkum zachycených druhů ryb v různých obdobích a na různých typech habitatů. Zaměstnanci oddělení parazitologie Ústavu botaniky a zoologie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity podnikli celkem pět terénních výjezdů do Senegalu za účelem sběru materiálu. Současně vždy probíhal i výzkum ichtyologický prováděný zaměstnanci Ústavu biologie obratlovců akademie věd České republiky. Jednotlivé mise trvaly od tří do pěti týdnů. První dvě proběhly po skončení období dešťů (říjen až listopad) a další tři na konci období sucha (březen, duben). Za pět let se v senegalském ichthyo-parazitologickém týmu vystřídalo třináct lidí, přičemž alespoň jeden vždy plnil roli překladatele z a do francouzštiny. Jazyková bariéra nám při odběru ryb několikrát způsobila nemilé komplikace a jednou dokonce ohrožení na životě. Pohyb po Senegalu a parku nám umožňovalo projektové auto Mitsubishi Pajero 4WD, jež nás nesčetněkrát dokázalo překvapit nějakou roztomilou závadou. Toto vozidlo si dokonce nedalo říct ani po změně zbarvení. Autem jsme dorazili doslova do srdce parku. Toto kouzelné místo nese název Simenti. Nachází se na pravém břehu řeky Gambie a v budovách patřících správě parku jsme si zřídili terénní laboratoř, ložnici, kuchyni a vůbec místo pro několikatýdenní přežití mimo civilizaci. Abych byl přesnější, ložnici představovaly matrace chráněné moskytiérami na terase, kuchyň plynový vařič na schodech, přičemž laboratoř obdobně zářila luxusem. foto archiv autora 10

12 Od civilizace jsme ale tak daleko nebyli. Do nejbližší osady zhruba terénních 35 km, do nejbližší, kde šlo doplnit pohonné hmoty a zásoby nějakých 50. Ranní pečivo, večerní elektřina a občasné koupání v bazénu bylo ale dostupné nějakých 200 metrů od naší ubikace v hotelu Simenti. Toto ovšem pouze v jarních měsících, kdy je turistická sezona v parku v plném proudu. Člověk si pak musí dát pozor na zakoupené pečivo, neboť paviáni a kočkodani mají oči všude a využijí každého, byť jen kratičkého, nestřeženého okamžiku k ukořistění něčeho k snědku. Občasným bodnutím hmyzu však nepříjemnosti končí. Pak už se člověk jen nechá pohltit na jedné straně prací s vyšetřením ryb a na straně druhé východem slunce nad Gambií, pozorováním zvěře a odpočívajících krokodýlů u napajedel, a v noci šustěním listoví palem a občasného hřmotného řevu hrocha, lva nebo srdceryvné kvílení hyeny. foto archiv autora Naším týmem bylo v národním parku Niokolo Koba zachyceno celkem 63 druhů ryb, přičemž 596 jedinců 55 druhů bylo podrobeno parazitologickému vyšetření. Více než 80% vyšetřených ryb bylo napadeno mnohobuněčnými cizopasníky. Nejpočetnější skupinou parazitů byli zástupci třídy Monogenea vyskytující se na 34 druzích a více než 50% vyšetřených ryb. Do současnosti bylo determinováno 59 druhů vejcorodých monogeneí náležících do deseti rodů a zhruba 15 druhů živorodých monogeneí náležejících do 3 rodů. V obou skupinách bylo z doposud zpracovaného materiálu determinováno zhruba 5 nových druhů a dokonce nový rod monogeneí. V nezpracovaném materiálu je předpoklad nalezení a popisu nových druhů stále vysoký. Podle početnosti byli dále přítomni zástupci skupin Nematoda (na 33 druzích ryb), Digenea (na 26 druzích), Cestoda (na 25 druzích), Copepoda (na 22 druzích), Bivalvia (na 11 druzích) a Acanthocephala (na 8 druzích). Dr. Radim Blažek UBZ, PřF MU, Brno 11

13 Gnatostomóza získaná v Botswaně Podle zprávy ProMED z bylo v srpnu a listopadu 2008 zaznamenáno 8 onemocnění gnatostomózou (potvrzené a pravděpodobné případy) ve dvou navzájem nesouvisejících ohniscích, a to po konzumaci syrových marinovaných sladkovodních tlamovců (rod Tilapia - viz obrázek), pocházejících z delty řeky Okavango v africké Botswaně. Situace je mimořádná tím, že gnatostomóza je na africkém kontinentu vzácným onemocněním. V podobě hromadné nákazy bylo v tomto regionu onemocnění popsáno pouze jednou, a to v povodí řeky Zambezi v západní Zambii. Gnatostomóza je zoonóza parazitární etiologie, způsobená larvami či pohlavně nezralými dospělými jedinci hlístic rodu Gnathostoma. Jedná se o alimentární nákazu, ke které dochází po konzumaci syrových či nedostatečně tepelně upravených pokrmů ze sladkovodních ryb, žab, hadů, krabů, raků, ptáků a savců. Nákaza se často vyskytuje na Dálném východě, obzvláště pak v Japonsku a Thajsku, ale byla hlášena také z Mexika a Střední Ameriky. Onemocnění jsou nejčastěji způsobená dvěma druhy: G. spinigerum foto archiv autora (zdrojem nákazy jsou domácí a divoce žijící kočkovité šelmy) a G. hispidum (zdrojem nákazy jsou divoce žijící prasata). V Japonsku je však pozorován nárůst incidence lidských onemocnění způsobených G. nipponicum a G. doloresi. Nákaza larvami G. hispidum byla prokázána u ploskolebce Agkistrodon brevicaudus v Korei. Osoby, které onemocněly během popisované situace, měly nespecifické obtíže v podobě malátnosti a/nebo gastrointestinálního diskonfortu. Někteří z postižených udávali opakující se epizody stěhovavých bolestí uzlin a přechodnou vyrážku kopřivkovitého charakteru. Z několika lokalizovaných kožních lézí nemocných byly extrahovány larvy ve 3. vývojovém stadiu. Hlístice mají poměrně komplikovaný životní cyklus, který je popsán na obrázku 12

14 č. 2. Při nákaze lidí dochází k migraci larev původce nejčastěji v podkožních tkáních, ovšem úplně zřídkavé nejsou ani případy zasažení vnitřních orgánů včetně očí a centrálního nervového systému. V České republice nebyl v létech v systému Epidat nahlášen žádný případ onemocnění gnatostomózou (dle MKN-10 B83.1). Podle zprávy ProMED a informací CDC zpracoval Dr. Jozef Dlhý KHS Hradec Králové poznámka redakce zveřejněno také na: In the natural definitive host (pigs, cats, dogs, wild animals) the adult worms reside in a tumor which they induce in the gastric wall. They deposit eggs that are unembryonated when passed in the feces. Eggs become embryonated in water, and eggs release firststage larvae. If ingested by a small crustacean (Cyclops, first intermediate host), the first-stage larvae develop into second-stage larvae. Following ingestion of the Cyclops by a fish, frog, or snake (second intermediate host), the second-stage larvae migrate into the flesh and develop into third-stage larvae. When the second intermediate host is ingested by a definitive host, the third-stage larvae develop into adult parasites in the stomach wall. Alternatively, the second intermediate host may be ingested by the paratenic host (animals such as birds, snakes, and frogs) in which the third-stage larvae do not develop further but remain infective to the next predator. Humans become infected by eating undercooked fish or poultry containing third-stage larvae, or reportedly by drinking water containing infective second-stage larvae in Cyclops 13

15 VI. mezinárodní konference o klíšťatech a jimi přenášených patogenech Buenos Aires září 2008 Konference se konala září 2008 v Buenos Aires v Argentině a navázala na předchozí setkání konaná každé tři roky (Edinburg (Skotsko), Saint Paul (USA), Krugerův národní park (JAR), Vysoké Tatry (Slovensko) a Neuchatel (Švýcarsko)). Tato setkání jsou vždycky svátkem pro tick people z celého světa a zahrnují taxonomii a fyziologii klíšťat, ekologii a epidemiologii patogenů přenášených klíšťaty a v poslední době zejména genomiku, proteomiku a imunitní interakce patogen klíště hostitel. Konference se konala v nádherné historické budově Palacio Paz, Circulo Militar na náměstí Svatého Martina v Buenos Aires a byla dobře organizována. Na konferenci zaznělo kromě sedmi plenárních přednášek 78 orálních prezentací a bylo vyvěšeno 283 posterů. Úvod konference byl věnován vzpomínce na dva vynikající vědce v oblasti výzkumu klíšťat a jimi přenášených patogenů, Davida Kempa a Milana Labudu. Oba zemřeli v roce 2007 a zvláště Milan Labuda nám byl velice blízký. Nejen svými průkopnickými pracemi o vlivu klíštěcích slin na přenos patogenů, zejména viru klíšťové encefalitidy, ale i svým kamarádstvím a entuziasmem. Konference se konala s podtitulem Challenge of ticks in a warming planet a proto nebylo divu že úvodní přednáška Sarah Randolph byla věnována vlivu klimatických změn na epidemiologii nemocí přenášených klíšťaty. Další zajímavá úvodní přednáška prezentovaná Josém de la Fuente se zabývala funkční genomikou interakce klíště Anaplasma a naznačila možnosti vývoje vakcín limitujících přenos patogenů klíšťaty. Další plenární přednášky byly zaměřeny na genomiku významných patogenů přenášených klíšťaty, ehrlichií, babesií a theilerií. Orální prezentace zahrnuly oblasti emergentních nemocí přenášených klíšťaty, ekologii, epidemiologii a genomiku přenášenách patogenů, taxonomii, fyziologii, biochemii a genomiku klíšťat a imunitní interakce klíště patogen hostitel. Řada přednášek byla věnována boji proti klíšťatům a vývoji antiklíštěcích vakcín. Konference ukázala, že pokročily i znalosti o obranných mechanismech klíšťat proti přenášeným patogenům. Na příklad skupina z University v Marylandu (Ceraul a spol.) referovala o riketsiostatickém účinku inhibitoru serinových proteáz Kunitzova typu. Podobně ukázala skupina prof. Fujisaki, že střevní cysteinová proteáza longipain má babesiacidní efekt. Beatriz 14

16 Ferreira z Univerzity v Sao Paulo prezentovala zajímavé výsledky týkající se modulace imunitní odpovědi hostitele klíštěcími slinami. Ukázala, že sliny zvyšují expresi Toll-like receptoru 2 na regulačních dendritických buňkách, přičemž stimulace těchto buněk vede ke zvýšené produkci interleukinu 10, který potlačuje imunitu hostitele proti klíštěti. Australská skupina (Lew a spol.) informovala o rozsáhlých studiích, využívajících postupy reverzní vakcinologie, zaměřených na vývoj nové vakcíny proti klíštěti Rhipicephalus microplus. Michalis Kotsyfakis z laboratoře Jose Ribeira (NIH) ukázal, že imunizace hostitele imunomodiulátorem (sialostatin) z klíštěcích slin indukuje protektivní imunitu proti klíštěti Ixodes scapularis. Konference se zúčastnila i silná skupina z Parazitologického ústavu BC AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích, která zde prezentovala tři přednášky (A. Skallová, N. Rudenko a P. Kopáček) a 13 posterů. Velkou část budějické výpravy tvořili doktorandi nebo čerství postdoci. Konference v Buenos Aires byla nepochybně přínosná pro všechny, kteří se věnují klíšťatům a jimi přenášeným patogenům. I když nepřinesla informace o převratných objevech v této oblasti, naznačila směry výzkumu zaměřeného zejména na vývoj nových vakcín a samozřejmě poskytla spoustu příležitostí pro neformální diskuse a spolupráce. Doc. Jan Kopecký člen ČPS foto Anna Skallová 15

17 Významné parazitologické jubileum výzkumné týmy aneb reminiscence na léta plodné spolupráce v lékařské parazitologii PÚ LF UK v Bratislavě s českými vědeckými a odbornými pracovišti Parazitologický ústav Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě oslavil na podzim roku výročí své činnosti v oboru lékařské parazitologie za účasti zástupců akademického a pedagogického sboru LF, PaÚ SAV a dalších organizací. Už od začátku své práce v roce 1957 se toto pracoviště zařadilo mezi jiná, která významně usilovala o snižování prevalence všech humánních parazitóz a výrazně ovlivňujících nemocnost populace spádové oblasti. Stejnou problematiku tenkrát v terénu řešily i okresní parazitologické laboratoře v české hygienické službě pod vedením prof. RNDr. Jaroslava Ašmery, DrSc. z KHS Ostrava. Dohodou vedoucích pracovníků se následně obě skupiny česko-slovenských odborníků s velkou parazitologickou invencí a erudicí spojily, aby navázaly dlouholetou spolupráci v oboru a vzájemně si předávaly zkušenosti a metodické postupy v diagnostice a léčbě protozoárních parazitárních nákaz i při plnění úkolů Státního plánu vědeckého výzkumu. Jednalo se o toxoplasmózu, pneumocystózu, amébózu nebo urogenitální trichomonózu a giardiózu, ale také o helmintární parazitární nákazy, jako byla enterobióza, askarióza, trichurióza, tenióza, cysticerkóza nebo echinokokóza, trichinelóza, strongyloidóza a jiné. Při sporadickém výskytu jiných parazitóz se v diagnostice kolegové rovněž opírali o vzájemné zkušenosti, které byly pravidelně vyměňovány a diskutovány na společných odborných seminářích a konferencích střídavě v Severomoravském a Západoslovenském kraji. Vždy šlo o příjemná a přátelská setkání, kterým ráz vydařených střetnutí garantoval nestor čsl. toxoplasmologie prof. MUDr. Gustav Čatár, DrSc., který shodou okolností jako zakladatel PÚ LF UK oslavoval současně s ústavem své životní jubileum 80 let, v plném zdraví a s elánem do tvořivé práce jako emeritní profesor. Druhým pilířem kolegiální spolupráce byl nyní rovněž emeritní profesor a nestor slovenské trichomonádologie prof. MUDr. Michal Valent, DrSc, který organizoval četné odborné akce naší společné parazitologické společnosti. Vyvrcholením odborných prezentací z dlouhodobé vzájemné spolupráce byla dvě světová sympózia, obě organizována v hotelu Kyjev v Bratislavě výše zmíněnými kolegy a to v jejich životních specializacích a sice Světový kongres o toxoplasmóze a další o urogenitální trichomonóze, na které se sjely tenkrát v 70. a 80. letech minulého století všechny světové kapacity v oboru, aby komplexně podaly tehdy aktuální vědecké poznatky k otázkám přenosu, 16

18 kliniky, epidemiologie a prevence obou nákaz. Tyto akce měly významný edukativní a vzorový charakter pro naše mladé parazitology a známá pohostinnost Slováků se potvrdila na slavnostních banketech. Další problematika, která byla tenkrát řešena parazitology na severní Moravě a následně našla odezvu i mezi spolupracovníky v PÚ LF UK se týkala prevalence protozoí a helmintóz u předškolních a školních dětí. Ve vybraných věkových kategoriích se tenkrát prováděly rozsáhlá skríninková vyšetřování a studie s následnou hromadnou terapií pozitivních dětí i rodinných kontaktů, které se odrazily samozřejmě na razantním snížení výskytu giardiózy, enterobiózy a geohelmintóz nejen v dětské populaci. Odborné publikace kolegů Ašmery, Volné, Paličky, Pazdziory, Zitka, Pejčocha, Doležila, Čunty, Babičky, Moravce, Šikuly, Koblihy a dalších spolupracovníků v období slouží dodnes odborníkům k informaci o poznatcích v oblasti vyhledávání, diagnostiky, epidemiologie a prevence střevních parazitóz. Mimo jejich pozornost nezůstala tenkrát ani problematika epidemiologických studií trichomonózy, svrabu a lékařské arachnoentomologie. Z PÚ LF UK je vhodně doplňovaly práce Klobušického, Kvasze, Holkové, Bergendyho, Pavlíny, Nemece a dalších. Bývalí pracovníci PÚ LF UK v Bratislavě s nostalgií vzpomínají v historickém zamyšlení u svého výročí na československou spolupráci a odborné stáže u dalších českých kolegů a přátel z jejich generace, počínaje akademikem Jírovcem a parazitologickými pedagogy Kramářem, Černou, Kuldou, Chalupským dále Uhlíkovou, Červovou, Valkounovou, Tolarovou, Nohýnkovou, Červou, Hubnerem, Zástěrou, Pokorným, Lýskem, Bozděchem a mnohými dalšími, kteří se účastnili vzájemných společných odborných akcí ČPS. Je třeba zdůraznit, že na Parazitologickém ústavu LF UK v Bratislavě bylo od roku 1973 zřízeno oddělení klinické parazitologie, které mělo úzký kontakt se slovenskou zdravotnickou praxí, podobně jako parazitologická pracoviště HS v českých zemích. Výsledkem těchto kontaktů byla snaha být krok před praxí. Dohodou mezi bývalým ÚNZ a LF UK v Bratislavě bylo vytvořeno společné pracoviště zdravotnictví, školství a doškolování. Na toto oddělení se pak obraceli při řešení celého spektra problémů - při spojování teorie s praxí zdravotničtí pracovníci z klinické praxe a léčebně preventivní péče. Vědeckému výzkumu tak pomáhala praxe a naopak praxi pomáhalo ověřování výsledků teoretického a vědeckého výzkumu. Takže v oddělení klinické parazitologie řešili problémy humánních parazitóz přímo v praxi. Organizátoři jubilejní vzpomínkové konference na půdě LF UK v Sasinkové ulici připravili důstojné, slavnostní a bohaté pohoštění, při kterém se jako vždy 17

19 rozproudila živá debata o oficiálních i méně oficiálních okolnostech kolem lékařské parazitologie a existence Parazitologického ústavu. Rozebíralo se i postavení lékařské parazitologie v praxi, která se v porevoluční době na Slovensku může jen omezeně realizovat jako vědní disciplína, ale která se navzdory nepříznivým podmínkám snaží řešit náročné úkoly i možnosti výchovy vlastních specialistů, jako v období, kdy ústav dominoval v laboratorní diagnostice a léčebně preventivní činnosti pro potřeby slovenského zdravotnictví. Postupně se přenos a aplikace poznatků do zdravotnické péče stává sporadickým a slovenské zdravotnictví, až na malé výjimky, ztrácí zájem o činnost ústavu v rezortu školství. Praktická parazitologie se v současném zdravotnictví realizuje v nemocničních zařízeních a privátních diagnostických laboratořích, a to jako součást klinické mikrobiologie. PÚ LF UK v Bratislavě se ještě po revoluci v době omezených možností rezortu školství věnuje otázkám toxoplasmózy a toxokarózy a jeho pracovníci (Klobušický, Totková, Jalili a kol.) dále řeší problematiku nejrozšířenějších humánních protozoárních a helmintárních onemocnění hlavně u dětí. Obhájili výzkumný úkol rezortu zdravotnictví Možnosti uplatnenia výskytu črevných parazitóz v kolektívoch detí predškolského veku. Nedávná reforma slovenského zdravotnictví a změny v pediatrické koncepci, školské zdravotní péči a změnách v kompetencích během liberalizace společnosti v dohodách o činnosti hrazené pojišťovnami však podstatně omezily aktivity v prevenci střevních nákaz. V slavnostních diskusních příspěvcích sice k této situaci zazněl optimismus s nadějí na překonání nepříznivých podmínek a přání zdárného pokračování ve vědeckém aplikovaném výzkumu na poli lékařské parazitologie v SR, ovšem realita je jiná. Původní sestava vědeckých pracovníků postupně odešla do důchodu a z mladších parazitologů zůstali pouze A. Totková a N. Jalili, kteří byli V LF UK zařazeni organizačně do Ústavů biologie a mikrobiologie a Parazitologický ústav tak byl v polovině jeho stoleté existence zrušen. Podle zahraničních podkladů zpracoval a ze slovenštiny přeložil pamětník Dr. Kamil Zitek člen ČPS 18

20 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz EHK č. 588 Toto kolo bylo rozesláno celkem 78 laboratořím, výsledky odevzdalo a hodnoceno bylo 76 pracovišť. První část EHK tvořily 2 vzorky fixované stolice, A vajíčka Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura a Ancylostoma/Necator, B vajíčka Schistosoma mansoni a v některých vzorcích ojediněle i vajíčka Ancylostoma/Necator, ta však nebyla předmětem hodnocení.v druhé části testu se rozesílaly tři roztěry ze stolice, barvené trichromem a hematoxylinem. Vzorek A a B obsahoval cysty Entamoeba hartmanni, vzorek C a D cysty Entamoeba coli, Entamoeba histolytica/dispar a Iodamoeba bütschlii. V těchto vzorcích se vyskytovaly i cysty Giardia intestinalis, Endolimax nana a Entamoeba hartmanni, tyto nálezy však nebyly bodovány, protože se nevyskytovaly rovnoměrně ve všech nátěrech. Ve vzorcích E a F byly pouze cysty Entamoeba histolytica/dispar. Výsledky: Stolice: Plný počet osmi bodů získalo 62 (81,6 %) laboratoří, limit nesplnily 4 laboratoře, které získaly 4 a méně bodů. Ve vzorku A deset pracovišť přehlédlo vajíčka měchovců a tři neuvedlo vajíčka Trichuris. Vajíčka Schistosoma mansoni určily všechny laboratoře, až na dvě, správně. Roztěry: Maximálních 10 bodů získalo pouze 38 (50 %) laboratoří, ke splnění bylo potřeba získat více než 4 body, šesti pracovištím se to nepodařilo. Nejvíce problémů působilo laboratořím rozlišení drobných améb Entamoeba hartmanni a Endolimax nana a vakuolizovaných cyst Entamoeba histolytica/dispar od cyst Iodamoeba bütschlii Podrobný rozbor EHK č. 588 a fotografickou dokumentaci najdete na internetové adrese: V Praze Dr. Věra Tolarová člen ČPS 19

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz xterní hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPIKÁ DIGNOSTIK STŘVNÍH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10,

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 660 MIKROSKOPICKÁ DIGNOSTIK STŘEVNÍCH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Květen 2010 Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10..

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách 19 nových případů hlášeno v rámci EU a zemí EEA/EFTA; První potvrzený případ v Itálii

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arne Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arne Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z hlasování per rollam výboru České společnosti pro religionistiku, o.s. v dubnu 2009 Hlasování o webu ČSR (vyhlášeno 8. 4. 2009, probíhá do 15. 4. 2009 23:59) Vyhlášení hlasování 1) Umístění webu.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je spolufinancován

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů TISKOVÁ ZPRÁVA Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů Vědecký tým z České republiky a Spojených států amerických objevil šetrný a zároveň účinný způsob, jak diagnostikovat

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Organizační řád Centra pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Čl. I Úvodní

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16 Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 předkládá: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. rektor VFU Brno zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 4. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 4. 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 4. 2016 Přítomni: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., prof.

Více