Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár."

Transkript

1 Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován

2 Básnička CHLUMEČEK 5/2012 PANE MŮJ Pane můj, dals mi dost šťastnejch chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě, zdá se, máš rád. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých. Pane můj, napověz mi, ať vím, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých. (Vít Hrubín, zpívá Michal Tučný) Chlumeček číslo 5/2012 (Září/říjen) Redakce: P. J. Hubálek (oj), L. Rumpíková (LR), M. Doležalová (MD), P. Jirásko (PFJ), T. Vostrovská (TV). Uvítáme vaše příspěvky i pomoc při tvorbě časopisu. Uzávěrka příštího čísla Neprodejné. Vydává: Římskokatolická farnost Luže, Komenského 137, tel: , č.účtu /0800, web: web dieceze HK: strana 2

3 Úvodník CHLUMEČEK 5/2012 Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. (Židům 5,6) Milí čtenáři našeho časopisu, začátek měsíce září patří ke krásným obdobím roku. A krásu tohoto času navíc umocní v blízké době radostná událost, dva mladí muži pocházející z naší diecéze nastoupí na vinici Páně jako kněží. A to mě inspiruje k tomu, abych se s vámi zamyslel nad svátostí, kterou přijmou. Každý pokřtěný křesťan má podíl na kněžství Ježíše Krista. Svátost křtu z nás činí královské kněžstvo, máme podíl na Kristově úřadě, na jeho poslání. Pochopitelně mluvit o kněžství je pro mě něco jiného, než mluvit o manželství, protože sám jsem knězem. Co je pro mě podstatné a co si uvědomuji stále více, že čím déle jsem knězem (letos 20 let), tím více vidím úlohu kněze jako prostředníka mezi Bohem a lidmi. Vždy jsem vnímal své kněžství jako velmi osobní dar lásky mezi mnou a Bohem. Tak jako každé manželství, pokud je vydařené a šťastné, má své tajemství a krásu, tak i kněžství, má svá tajemství (zkušenosti s Bohem), které jsou určitým bohatstvím. Vždy mě velmi přitahovala mystika, a právě díky kněžství jsem mohl do Božího života více nahlédnout. Kladl jsem si už dříve otázku, v čem je hlavní poslání kněžství? Kněžství má podle mě více vrstev. 1) V dějinách najdeme kněze jako toho, kdo vyhání zlé duchy, má moc nad silami zla. Chrání lidskou společnost před těmito silami, a to nakonec mohu potvrdit, že i s tím mám určitou zkušenost. Kněz je v určitém smyslu lékař duše, protože naslouchá problémům lidí, aby je v modlitbě přinášel Bohu. Často také osvobozuje člověka od projekcí, falešných přestav, které na ně uvrhla společnost, rodina nebo jiní lidé. Učí lidi odkrývat Božské stopy v jejich životě. Je prostředníkem, to znají všechna náboženství. On přináší oběť, on usmiřuje i spojuje oba póly. Kněz dříve býval také strážce svatých míst, tam kde byla svatyně. Mohli bychom říci, že chrání oheň ve svém srdci, ale také oheň ve společenství, kterému hrozí, že uhasne, že ztratí víru, že nebude pokračovat v cestě za Bohem. Pak je jeho úloha také v tom, aby člověka uvedl do určité metody modlitby, aby mu předávat zkušenost s Bohem. Když se podíváme na SZ, tam bylo levické kněžství dané tím, že se člověk narodil, dnes bychom řekli v šlechtickém rodu. Ve SZ často bylo přístupné pro toho, kdo byl příslušníkem rodu Leviho, v NZ je tomu jinak. Ježíš ustanovil nové kněžství. V Novém zákoně máme jediného kněze Ježíše Krista a on nám dává podíl na svém kněžství, jinak se na této službě podílí kněžství služebné, jinak královské kněžství - dané křtem. Kněžství je otevřeným darem pro každého mladého muže. Dar kněžství mladý muž přijímá tím, že mu biskup na hlavu klade ruce, světí ho, pomaže mu ruce posvěceným olejem, aby žehnal, aby kladl ruku na ty, které mají přijmout dar, které Bůh skrze něho chce dávat. Kněz má určitým způsobem pomáhat lidem, aby se Bůh stával pro mě viditelným a hmatatelným, ale to pochopitelně nejde bez touhy člověka, bez jeho otevřenosti vůči Bohu. strana 3

4 Úvodník CHLUMEČEK 5/2012 Jistěže jeho velkým úkolem je slavit eucharistii a dalo by se říci mnohé další. Položme si ještě otázku, co je pro kněze obtížné, s čím se těžko vyrovnává, pokud na svou cestu není dobře připraven. Každý člověk a tedy také kněz potřebuje pro svůj dobrý duchovní rozvoj zkušenost intimní blízkosti a zároveň překročení sebe sama (transcendence). Intimní blízkostí nemyslím blízkost sexuální. Mám na mysli, že kněz žije v určitých vztazích, kde může být tím, kým je, bez masek a bez toho, že by ho druzí viděli jen jako nositele společenské role a církevní funkce. Vztahy, ve kterých žijeme, si lze přestavit jako čtyři soustředěné kruhy. U toho, kdo žije v manželství, je v nejvnitřnějším kruhu jeho vlastní rodina manžel či manželka a děti. Společně tvoří jeden vlastní příběh. Druhým kruhem je okruh přátel. Se svými přáteli sice člověk nevytváří společný životní příběh, ale stále znovu se s nimi setkává a vzájemně se dělí o radosti i bolesti. Ve třetím, již mnohem vzdálenějším kruhu, jsou známí a kolegové z práce. A ve čtvrtém, nejvnějšnějším kruhu se nachází nejširší množina, kterou nazýváme veřejnost. U kněze zůstává nejvnitřnější kruh prázdný. Je to dané tím, že žije sám v celibátu a nemá partnera, se kterým by tvořil životní příběh. Někdy je možné slyšet, že u kněze je v tomto vnitřním kruhu Bůh. Nepovažuji to za rozumné vyjádření, protože tím se nechtěně říká, že Bůh slouží k zaplnění prázdné mezery. On tento prostor drží nezaplněný. Bůh je základem všech vztahů ve společnosti, nikoliv náhražkou. Kněz se prostě musí naučit unést určité napětí, které z tohoto stavu pramení. I manželé prožívají svá napětí, pokud na svém vztahu nepracují. Snadno se může jejich manželství stát bojištěm, kdo z koho. Pro kněze je to výzva, aby rostl ve vztahu k Ježíši Kristu. Kněžství je tou nejkrásnějším cestou pro muže, který v něm objevil svůj poklad, stejně jako pro jiného mladého muže, je poklad, když nalezne svou životní partnerku, se kterou si rozumí. Přejme si, aby obě životní cesty měly dost těch, kdo půjdou za hlasem Božím. Váš otec Josef 1) A.Grün Svátost kněžství a Jezuité 1/2012 strana 4 Žehnání školních pomůcek na začátku školního roku.

5 Otázky a odpovědi CHLUMEČEK 5/2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO KŘESŤANA Kompendium katechismu katolické církve 152. Co to znamená, že církev je svátostí spásy? Znamená to, že je účinným znamením a nástrojem smíření a společenstvím lidí s Bohem i jednoty celého lidského pokolení Proč je církev Božím lidem? Církev je Božím lidem, protože se Mu líbilo posvětit a spasit lidi, ne každého zvlášť, nýbrž tím, že je ustavil jako jediný lid, shromážděný jednotou Otce a Syna a Ducha svatého Jaké jsou charakteristické rysy Božího lidu? Původcem tohoto lidu, jehož se člověk stává členem prostřednictvím víry v Krista a křtem, je Bůh Otec, hlavou Ježíš Kristus, stavem důstojnost a svoboda Božích dětí, zákonem přikázání lásky, posláním být solí země a světlem světa, cílem Boží království, které již začalo na zemi V jakém smyslu má Boží lid účast na třech funkcích Krista: Kněze, Proroka a Krále? Boží lid se podílí na kněžském úřadu Krista, protože pokřtění bývají posvěcováni Duchem svatým, aby přinášeli duchovní oběti; podílí se na jeho prorockém úřadu, protože nadpřirozeným smyslem víry k ní neomylně přilne, prohlubuje ji a vydává o ní svědectví; podílí se na jeho královském úřadu službou, tím, že napodobuje Krista, krále vesmíru, který se stal služebníkem všech, především chudých a trpících Jakým způsobem je církev Kristovým tělem? Skrze Ducha svatého Kristus, který zemřel a vstal z mrtvých, intimně v sobě spojuje své věřící a vytváří z nich své tělo. Takovým způsobem věřící v Krista, protože se Ho pevně drží, zvláště v eucharistii, jsou mezi sebou spojeni v lásce a vytvářejí jediné tělo, církev, jejíž jednota se uskutečňuje v rozmanitosti údů a funkcí Kdo je hlavou tohoto těla? Kristus je Hlavou těla, to je církve (Kol 1, 18). Církev žije z něho, v něm a pro něho. Kristus a církev tvoří celého Krista (sv. Augustin); Hlava a údy jsou takřka jedna jediná mystická osoba (sv. Tomáš Akvinský) Proč je církev také nazývána nevěstou Krista? Sám Pán se definoval jako Ženich (Mk 2,19), který miloval svou církev a spojil se s ní Věčnou úmluvou. Vydal sám sebe za ni, aby ji očistil svou krví a posvětil (Ef 5,26), je plodnou matkou všech Božích dětí. Zatímco výraz tělo ozřejmuje jednotu hlavy s údy, výraz ženich vyzdvihuje odlišnost dvou v osobním vztahu Proč je církev nazývána chrámem Ducha svatého? Protože Duch svatý sídlí v těle, jímž je církev, v její Hlavě a v jejích údech; kromě toho buduje církev v lásce Božím slovem, svátostmi, ctnostmi a charismaty. Co je náš duch, neboli naše duše pro naše údy, totéž je Duch svatý pro Kristovy údy, pro Kristovo tělo, jímž je církev (sv. Augustin). (Pokračování příště) strana 5

6 Gedeon CHLUMEČEK 5/2012 GEDEON ŽE BY SE POMÁTL? Sd 6, 27 Bible je skutečně živou knihou. Kdo ji pročítá pozorně, nalezne mnoho paralel ke svému životu. Ne jinak tomu je i v tomto případě: Protože se však bál domu svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci (Sd 6, 27). Český překlad Jeruzalémské Bible nabízí jiný zajímavý a lepší překlad: Ale protože se příliš bál své rodiny a mužů z města, neudělal to za bílého dne, udělal to v noci. Zkušenost mnoha povolaných je taková, že největší zkouškou na cestě následování je vlastní rodina. Jak přijmou Boží vůli se mnou, jak přijmou úkol, který mi Bůh svěřil? Jak to pochopí ti, kteří mi jsou nejblíže? Jestliže ani Ježíšova rodina nepřijala zvláštní poslání, které dalekosáhle překračovalo jakékoli představy, pak by se neměli divit ani ti, kteří jsou Ježíšovi: Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl (Mk 3, 21). Všem povolaným přeji odvahu a všem rodičům bych chtěl postavit za vzor Joáše, Gedeónova otce. O jeho postoji se dozvíme v následující kapitole. KTERÝ BŮH JE ŽIVÝ? Sd 6, Tu vyzvali mužové města Jóaše: Vydej svého syna; musí zemřít. Rozbořil Baalův oltář a skácel posvátný kůl, který byl u něho. Jóaš však odpověděl všem, kteří stáli proti němu: To vy chcete vést spor za Baala? Copak vy ho zachráníte? Kdo za něj chce vést spor, ať do jitra zemře! Je-li Baal bohem, ať si sám vede svůj spor, jemu přece rozbořil oltář. (Sd 6, 30-31). Rodiče se často zastávají svých dětí. Je však otázkou, kvůli čemu se postaví před ně a brání je. Protagonista epizody Gedeónův otec Joáš se tentokrát postavil za spravedlnost. Joáš v této tak vypjaté chvíli stojí pevně ve své víře. On důvěřuje natolik svému Bohu, že se nebojí posmívat se impotenci bůžka plodnosti. Joáš se stává v Bibli historicky prvním, kdo si dělá z model legraci. Později ho následuje i prorok Eliáš na hoře Karmelu: V poledne se jim Elijáš začal posmívat:,volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí! (1 Král 18, 27). Může tomu být ale i naopak. Někdy můžeme být terčem posměchu my, anebo Hospodin. Můžeme být přibití na kříži, jsme vyprahlí, ztýraní jako Kristus a slyšíme jako on: Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej znovu postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže! (Mt 27, 40). Prosím dobrého Otce, aby nám dal v podobných zkouškách vytrvat. strana 6

7 Gedeon CHLUMEČEK 5/2012 Rád bych se ale vrátil ještě nazpět k příběhu Gedeónova otce. Dnes se lidé milují, ale děti mít nechtějí. Situace je tak vážná, že ti, kdo děti mají, jsou ve společnosti systematicky znevýhodňováni. Lidé se však mezi sebou páří, takzvaně si užívají, ale jejich láska zůstává jalová. Uctívají Baala, bůžka plodnosti a prosperity, ale ten jim ke štěstí nepomůže. Kdo vyhraje soud mezi uctívači Baala a Hospodina? ROUNO Sd 6, Slyšel jsem, že v různých zemích platí určité pravidlo. Když bychom šli na trh, procházeli mezi stánky, zastavili se u jednoho z nich a vzali do rukou nějaké zboží, vyjádřili bychom tím, že o tu věc jevíme zájem. Pokud bychom si tuto věc nekoupili, urazili bychom prodejce. Podobně to může platit ve vztahu k Bohu. On je tím, kdo nám něco nabízí. Nenutí nás přijmout výzvu. Ale pokud přitakáme, jsme za své rozhodnutí zodpovědní. Ježíš používá výstižný příměr: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží (Lk 9, 62). Tak i v příběhu soudce Gedeóna slyšíme nabídku a známe i odpověď v podobě zbořeného Baalova oltáře. Gedeón však žádá potvrzení, že ho Bůh neopustí, že se mu to jen nezdálo. Jeho žádost je legitimní a Bůh ji vyslyšel. Potom Gedeón prosil Boha: Chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak jsi prohlásil? Hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izraele, jak jsi řekl. Tak se také stalo. Nazítří za časného jitra rouno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. Gedeón dále prosil Boha: Nechť proti mně nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s rounem zkusil ještě jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi rosa! A Bůh to tak té noci učinil. Jenom rouno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa. (Sd 6, 36-40). Náhoda? Pro nezúčastněného pozorovatele možná. Ale pro Gedeóna, který stanovil podmínky zkoušky, to byl skutečný signál, že Bůh potvrzuje svou vůli. Jsem přesvědčen, že víme, co máme dělat. Často je to Bůh, kdo nám diskrétně napoví. Ale ve své slabosti nemáme sílu k činu. Někdy může Bůh i mlčet, abychom pochopili, co po nás chce. V tomto duchu si můžeme připomenout Ježíšovu úzkost v Getsemane (dovolil jsem si verš upravit, tak aby vynikla myšlenka, která je v něm ukryta): Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich. --- Ale ne má nýbrž tvá vůle se staň (Lk 22, 42). (Z knihy P. Šabaka: Gedeon, pokračování příště) strana 7

8 Svatí a jejich atributy CHLUMEČEK 5/2012 SVATÍ A JEJICH ATRIBUTY Sv. Vincenc de Paul, Pocházel z jihozápadu Francie. Z prostého pasáčka se stal knězem. Později vystudoval církevní právo a působil v Paříži i v lyonské diecézi. Zde začal organizovat svépomocnou péči o chudé a nemocné zakládáním charitativních bratrstev. Roku 1625 založil misionářskou kongregaci lazaristů. Vychovával spolupracovníky ke konání skutků milosrdné lásky. Jeho snahou bylo pomáhat dětem i starcům, dívkám i matkám, chudým, nemocným i vězňům. Na zajištění péče o chudé a nemocné založil s Ludvikou de Marillac kongregaci Dcer křesťanské lásky. Zemřel v 79ti letech. Je patronem všech charitativních organizací, vychovatelů v seminářích, sirotků, zajatců. Atributy: Dítě, kněz, otroci. Uvidíte, že láska je těžké břemeno, těžší než kotlík polévky a košík chleba. Ale vy si zachováte laskavost a úsměv. Nestačí dávat polévku a chleba. To dovedou i bohatí. Ale vy jste služebníci chudých. Oni jsou vaši páni velmi citliví a nároční, jak poznáte. Vy je ale budete milovat, protože jen kvůli vaší lásce vám odpustí, že jim dáváte chleba. Sv. Teofil, Narodil se poblíž Tigridu a Eufratu. Údajně byl vzdělán v helénistické kultuře. Konvertoval a později byl zvolen biskupem v Antiochii. Vynikl v polemice s nevěřícími a jako spisovatel zejména díly na obranu pravé víry. Komentoval Písmo sv. a zabýval se i historií. Ve svých textech nám připomíná, že Bůh se dává poznat těm, kdo otevřou oči své duše. Všichni mají oči k vidění, ale někdo je zavírá a nemůže tak vidět světlo světa. Jenže skutečnost, že slepí nevidí, neznamená, že není světlo slunce. Podobně máte-li vnitřní zrak zastřený svými hříchy s tíhou zlozvyků, nemůžete spatřit světlo světa. Pomocí příkladu čistého a špinavého zrcátka učí o tom, že člověk potřebuje ke správnému uvažování o Bohu čistou duši. Po životě naplněném láskou dobrého pastýře zemřel v Antiochii (dnes Antakya v Turecku) asi roku 185. strana 8 (PFJ)

9 Z naší knihovny CHLUMEČEK 5/2012 RŮŽE PRO ALGERNON Daniel Keyes Růže pro Algernon si poprvé získaly čtenáře jako slavná povídka, která se dočkala uvedení v nesčetných antologiích a byla přeložena do mnoha jazyků. Stejně úspěšná byla i jako celovečerní film s názvem Charly. Pak Daniel Keyes svůj znepokojivý příběh rozšířil a zabydlel dalšími postavami, takže vznikl román, který obdržel od asociace Science Fiction Writers of America cenu Nebula za nejlepší science-fiction roku. Fascinující příběh o odvážném (snad až příliš odvážném) experimentu s lidskou inteligencí popsal jeden kritik jako milostný trojúhelník tvořený dvěma lidmi. Jiné nadchla jeho obraznost, napětí nebo lidskost. Růže pro Algernon v sobě spojují všechny tyto kvality. Je to jeden z nejoriginálnějších a zároveň nejcitlivějších románů naší doby. Bylo to vážně zcela něco jiného, než to, co většinou běžně čtu. Člověku dá i trochu práce, než se na styl této knihy naladí, ale pak je nucen číst pořád dál a dál. Tento román je psaný formou deníku, který si vede Charlie Gordon a nazývá jej pracovní hlášení. Zpočátku je psán rukou opravdu retardovaného člověka, který je ochoten podstoupit operaci za účelem zvýšení inteligence. Tato operace se opravdu uskuteční a Charlieho inteligence prudce roste, až je na úrovni génia. Všichni to od začátku brali jako experiment, který může pomoci hodně lidem. Charlie začíná studovat, dělá velmi rychlé pokroky, naučí se během krátké doby několik cizích jazyků, a hlavně začíná vnímat svoje okolí jinak. Najednou vidí, jak byl jako retardovaný jenom všem pro smích, on je celou dobu bral jako svoje přátele, dostává se do takové životní krize a zmatku Předtím byl velice milý, usměvavý, hodný, lidé ho měli v podstatě rádi. Nyní se z něho stává člověk zahleděný sám do sebe, arogantní a ironický. Spolu s inteligencí se totiž nezvýšila sociální inteligence, schopnost tolerance, že každý není tak chytrý, jako on sám. Zůstává sám a není příliš šťastný. Dříve byl velmi zamilovaný do své učitelky, ale díky svému nízkému IQ by to byl velmi nerovný vztah, nyní ji ale zase svojí inteligencí o hodně převyšuje, ona se s ním necítí dobře. V románu jsou zachyceny úlomky vzpomínek z jeho dětství, kdy byl doma spíše na obtíž a rodiče si s ním nevěděli rady, někdy to bylo hodně kruté a Charlieho tyto vzpomínky ničí, setkává se proto nyní se svými rodiči, aby jim ukázal, že už není jako dříve. V příběhu má svoji místo i pokusná myška Algernon, na které byl experiment se zvýšením inteligence proveden o něco dříve, než na Charliem. Zpočátku to bylo i tak, že Algernon měla po operaci lepší IQ výsledky, než tehdy ještě retardovaný Charlie. Pak ji on samozřejmě předstihne. Ukradne ji z laboratoře, schová si ji doma v kleci a má k ní citový vztah. V té době už ví, že to celé je experiment s velmi nejistým průběhem a koncem. Pak si všímá, že Algernon se začínají inteligence a výkony zhoršovat. strana 9

10 Ohlasy RC DaR přestěhováno CHLUMEČEK 5/2012 Dostává se do šíleného stresu, že se to samé stane i jemu. A opravdu jeho rozumové schopnosti se začínají vracet zpátky nerozumí už článkům, které kdysi napsal, ztrácí schopnost číst v cizích jazycích, nechce, aby to někdo poznal, a uzavírá se stále více sám do sebe. Algernon nakonec umírá a on ji nosí na hrob růže. Na mě to celé působilo jako hodně smutný příběh. Příběh o tom, že nemáme právo si takto zahrávat s lidmi. A také je to svědectvím toho, že vysoká inteligence není rozhodně zárukou šťastného života. Že jsou tu i jiné hodnoty, pro které stojí za to žít, přestože i naše společnost je hodně orientovaná na odvedený pracovní výkon a obyčejné kladné lidské vlastnosti se zdají být nedůležité a jakoby na okraji. A to už ale není fikce. (LR) RODINNÉ CENTRUM DAR PŘESTĚHOVÁNO aneb do třetice všeho dobrého! Do nového školního roku vstupuje naše centrum v nových prostorách. Naše bývalé působiště se proměnilo v novou třídu Mateřské školky, to znamená, že řada dětí bude navštěvovat své známé prostředí, i když v novém kabátě. Centrum DaR bude ale nedaleko, ve stejné budově (č.p. 366), v přízemí, mezi ordinací dětské paní doktorky - MUDr. Pokorné a kuchyní MŠ. Místnosti jsou menší, ale snad se podaří, že budou útulné a všichni budou mít k sobě blíž. Děkujeme všem, kteří pomáhají s úklidem a při stěhování. Každé mateřské/rodinné centrum prochází různými etapami, jak děti odrůstají, maminky se vracejí do práce. Také se rodí a dorůstají další a další noví klientíci, objevují se nová potřebná témata. Proto uvítáme nové maminky, tatínky, babičky, dědečky s novými nápady, pohledy na život a zkušenostmi. Přijďte se podělit a vzájemně se obohatit, užít si čas společně s vašimi dětmi! Pravidelné akce budou probíhat od , těšíme se na vás! První společnou akcí bude Den charity ve čtvrtek 27. září od 15ti hodin. Na svátek sv. Vincence z Pauly si děti budou moci vyzkoušet na různých stanovištích, že pomáhat druhým je vlastně radost. Doufáme, že již budeme moci všechny návštěvníky provést novými prostorami. Podrobnosti naleznete na plakátech, nástěnkách, IC, městském rozhlase. A na co se můžete v novém školním roce těšit? Pravidelné setkávání maminek s předškolkovými dětmi. Zpívání, cvičení, tvoření a hraní na podkladě pohádek, písniček, říkanek - úterý a pátek dopoledne 9-11 hodin. Středy odpoledne od 15ti hodin - zdravotní cvičení střídané s pohádkou, tvořením a muzicírováním. Pokračujeme též v oblíbených tvořivých dílnách. Určitě plánujeme keramiku, v říjnu nás potěší výrobky inspirované podzimem, dále pak plstění či malování na hedvábí, před vánocemi vyrábění dárečků. Budeme se scházet na besedách vedených odborníky. Letos budou věnovány výchově, rodině, řešení problémů. Bude též probíhat potřebný sběr šatstva. Nezapomeneme ale ani na čas věnovaný hrám, soutěžím, muzicírování, těšíme se na lampiónový průvod, společně oslavený Silvestr atd. Rodinné centrum DaR(Děti a Rodiče) provozuje Oblastní charita Pardubice za podpory Města Luže. (Maminky centra DaR) strana 10

11 Ohlasy Rytířský tábor CHLUMEČEK 5/2012 STŘEDOVĚKÝ TÁBOR V BUDKOVICÍCH Rytířek, jak se tomuto táboru říká, je pro mě asi nejlepší tábor, na kterém jsem byl. Vždy je to těch nejlepších deset dní o prázdninách. Bez rodičů, sourozenců. Letos to bylo vůbec poprvé, kdy se hrál motiv Zrušte Templáře. Díky tomu, že jsme motiv hry neznali, tak jsme si ho celý tábor velmi užili (až na templáře, které jsme porazili). Spolu s Tondou Vodvárkou jsme přijeli do Budkovic, odkud jsme došli až do tábora. Teď už zbývalo jen rozloučit se s rodiči a už to bylo v naší režii. Večer jsme dostali meče a po rozdělení hlídek se šlo spát. Tedy mělo se jít spát. Ale většina tábora zůstala vzhůru. Očekávala se totiž zvýšená aktivita templářů, kteří mohli tábor napadat. Jejich úkolem bylo vzít nám vlajku. To se jim nepovedlo. Částečně i díky tomu, že humbuk v táboře vzbudil Josefa, který na zbytek noci vlajku zabavil. Ráno, ještě před snídaní, byla mše svatá. Po snídani jsme se dověděli, že úkol na dopoledne je dobití předhradí. To se nám povedlo. Odpoledne byla další bitva, tentokrát o samotnou pevnost. Tu jme nejen nedobili, ale Templáři nám sebrali i přehradí. Noc byla stejně rušná jako ta první, až na to, že si Templáři dali pozor, aby Josefa nevzbudili. Takhle to pokračovalo několik dalších dní, dokud vedoucí nevyhlásili, že se musí Templářům narušit doprava proviantu. Po celodenní túře jsme nakonec narazili na templářskou zásobovací kolonu. A protože nás bylo na turnuse dvacet sedm, nebyl problém oddělit pět Templářů od sebe. A potom už byla bitva v naší režii. Další den večer, myslím že to bylo pondělí, jsme ku podivu našemu i Templářů dobili i pevnost. Jako na smůlu ale další den ráno dorazili Templářům posily a Templáři pevnost dobili zpět. Za Templáře se bitvy účastnil i Mirek Bambuch, náš kněz. Aby toho nebylo málo, každé další ráno nás budil svým zpěvem. Ne že by zpíval špatně, ale teď je už většina tábora tak unavená, že by vstávala klidně až v poledne. Proto se Mirkovi za zpěv dostalo ocenění v podobě mečů a kopí. Vždy když Mirek začal, vylétla půlka tábora ze stanů a hurá na Mirka. Postupem času se i Mirek poučil a místo toho, aby zpíval před kuchyní, vylezl si na pevnost. Ale ani to ho na dlouho neuchránilo. Asi po dvou nebo třech dalších neúspěšných obléháních pevnosti se nám podařilo ji znovu dobít. Ale tentokrát natrvalo. Předposlední den tábora jsme šli na další túru. Teď byl naším cílem hrad Templštýn. Bylo to poslední útočiště Templářů a aby zánik řádu byl minulostí, muselo se to dobít. To se nám docela dobře i povedlo. Potom jsme dole u brodu našli poklad Templářů. Když jsme dorazili do tábora, už tady ne mě a Tondu čekali rodiče. Sám jsem z tábora jel domů rád i nerad. Rád kvůli tomu, že při spaní na prkenici se moc nevyspím. Nerad kvůli partě lidí, se kterou jsem se nestihl rozloučit a i kvůli atmosféře, která zde panuje. Více o táboře na (Péťa Tesař) strana 11

12 Ohlasy Pouť CHLUMEČEK 5/2012 POUŤ Do nedávna byla pro mne pouť jen obrazem kolotočů a různých stánků. Teď představuje velikou možnost vyprosit při ní Boží milosti, skrze Pannu Marii. P. Maria je ta, která nám u svého syna dokáže vyprosit cokoli, protože On jí nedokáže nic odepřít. A tak právě toho využívají poutníci, kteří putují do chrámu Matky Boží P. Marie Pomocné na Chlumku. Nikdy jsem si tolik neuvědomovala, že žiji na známém poutním místě. To až nyní mi Pán otevírá oči a dává mi vidět věci, které byly zahalené. Mám pocit, jakoby toto místo,,spalo duchovně spí. Ale Bůh stále něco chystá, máme jeho přísliby a tak věřím, že Lužská farnost ožije velmi živým duchovním životem. Stane se opravdovým centrem duchovního života. Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. * * * * * Zkroušeni přijdou k tobě synové těch, kdo tě ujařmovali, u tvých nohou se budou kořit všichni, kteří tě znevažovali, nazvou tě Město Hospodinovo, Sijón Svatého, Boha Izraele. * * * * * Já jsem Hospodin, vykonám to spěšně, v pravý čas. * * * * * Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. (Izajáš 58,60,62) Ke své pouti využily Chlumek také Missionářky Lásky - sestry Matky Terezy, které přijely se svými svěřenci. Pro mnohé z nás to mohla být asi veliká zkouška PŘIJETÍ bližního svého. Sama na sobě jsem pozorovala reakci, která se moc neslučuje s láskou k bližnímu. Vůbec jsem netušila, kdo přijede. Čekali jsme, až poutníci dorazí, abychom společně s nimi oslavili Večeři Páně. Nebyla jsem připravena na dva autobusy lidí, kteří viditelně žijí na okraji společnosti. Směs lidí Bůh ví, odkud, kdo ví, co jsou zač, kdo ví, co od nich můžeme čekat. Zaplnili celý kostel a já v sobě na chvíli pocítila zděšení nejsem na to pyšná! Během mše svaté jsem si prožila určitou lekci pokory, kdy jsem se rychle sesadila ze stupínku, který nad těmito lidmi vysoko vyčníval. Najednou si připadám jako největší ubožák, jako ten, který si stále na něco hraje, který nezakouší bídu a přesto naříká. Pán mi na nich ukazuje skutečné utrpení a zároveň opravdovou vřelou touhu po Bohu, důvěru a odevzdání se do jeho rukou. strana 12

13 Ohlasy Pouť CHLUMEČEK 5/2012 Najednou silně vnímám naši povrchnost lpět na nedůležitých věcech, kterými se obklopujeme, na problémech, které řešíme. Vnímám nechuť být na blízku bídě. Neznáme milosrdenství, pokud se nám ozve svědomí, umlčíme ho jednorázovou obětí. Pán Ježíš nás vybízí k milosrdenství. Jedině On nám dá sílu překonat v sobě sobectví a přijímat každého, kterého nám posílá do cesty s touhou nezištně dávat a milovat. Proto prosme: Pane, nauč nás milosrdenství, nedopusť, abychom lhostejně přihlíželi lidské bídě, ať vždy toužíme pomoci slabým, opuštěným, zraněným. Je jich okolo nás dost. Tito lidé sem skutečně patří, jsou to Boží děti stejně jako my. Pán je ve svém nekonečném milosrdenství volá a oni odpovídají a jdou za ním. Mnozí z nich jsou čerstvě pokřtění a další se na křest připravují. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Řádové sestry Matky Terezy, které skupinu vedou, jsou naplněny láskou, která je nepřehlédnutelná, ale zároveň jsou přísné ke svým svěřencům a mají autoritu. Miluj bližního svého jako sám sebe. Docházím k závěru, že důležité je to, že ti, co přichází, naleznou tady pokoj a lásku, která vychází nejen z tohoto krásného místa, ale především z každého z nás. Kristus žije v nás a vzájemné přijetí znamená milovat Boha. Jen tak budeme stále ve světle a budeme se radovat. (Šárka Kostelecká) POUŤ K NANEBEVZETÍ PANNY MARIE aneb víme, čím se stravujeme? Dne 19. srpna jsme se zúčastnili pouti k svátku Nanebevzetí Panny Marie na Chlumečku. Druhou mši svatou celebroval současný děkan KTF v Praze P. Prokop Brož. Úvodem kázání položil na kostelní poměry nezvyklou otázku: Víte, čím se stravujete? Na příkladu jídelníčku nám chtěl ukázat, jak moc nás ovlivňuje to, čím žijeme, co nás obklopuje. Jíme-li špatné, nezdravé jídlo, bude nám pravděpodobně zle. Stravujeme-li se zdravě, našemu tělu to prospívá. Stejné je to v duchovní oblasti. Čím se stravujeme (sytíme), nebo čím se stravujeme (ničíme), nás výrazně směruje. Páter Brož se ptal: Máme optimistický pohled na svět, na budoucnost, těší nás pohled na přírodu? Máme z toho radost? Jsme-li takto nasměrováni, jdeme dobrou cestou a té se držme. Stěžujeme-li si, jsme-li pesimističtí, přehnaně kritičtí, pak bychom se měli nad naším životním směřováním zamyslet. Ptáte se, co v tomto případě dělat? Otevřete evangelium a připomeňte si, že dobro již jednou provždy zvítězilo tím, že Ježíš pro nás zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Tím přemohl všechno zlé. Toto poselství jsme si z chlumecké pouti odnesli. (T+P Vostrovských) strana 13

14 Ohlasy Návštěva z Prahy CHLUMEČEK 5/2012 NÁVŠTĚVA Z PRAHY V sobotu 18. srpna na Chlumek přijel zvláště vzácný zájezd z Prahy. Sestry Misionářky Lásky matky Terezy v bílomodrém sárí (bylo jich pět) přivezly dva autobusy kolem stovky bezdomovců z Prahy. Zorganizovaly bezdomovcům pouť na Chlumek k Panně Marii Pomocné. Samozřejmě cestu i oběd u Koukalů jim plně hradily. Jak vypravovaly sestry, cesta z Prahy do Luže byla dobrodružná. Nejprve v Kobylisích, kde mají sesty svůj dům a středisko, soustředit a nastoupit tyto bezdomovce do autobusů bylo zdrojem zdržení. Některé sbíraly na dalších zastávkách po Praze. Při zastávce odlehčovací v lese v polovině cesty se bezdomovci rozprchli po lese a někteří i zabloudili. Pro bezdomovce z Prahy byla tato zastávka v českém lese velice exotickým zážitkem. Když si uvědomíme, že žijí celý život v betonové džungli velkoměsta a někteří neviděli les mnoho let, jiní vůbec, a mezi nimi byli i cizinci, kteří se v lese cítili jako v pohádce. Sestry matky Terezy jsou velice praktické a dokázaly si poradit i s touto situací. Jedna sestra si přivezla z Indie, kde působila několik let, buvolí roh, a na ten roh zatroubila smluvený signál k odjezdu. Českým lesem se rozléhalo indické halali a všichni se seběhli k autobusům. Nikdo se neztratil a autobusy se vydaly na cestu do Luže na Chlumek. Ohlášený příjezd na 9:30 se tímto protáhl až na 11:00 a mše sv. začala až v 11:30. Celebroval ji P. Jaroslav Brož. Mše sv. byla s bohatým liturgickým zpěvem a hudbou skupiny složené z bezdomovců a sestry, která tuto skupinu řídila. O zpívanou mši sv. se zasloužil i P. Jaroslav Brož svým jasně znějícím tenorem. Mše sv. trvala 1,5 hodiny a potom všichni odešli do Staročeské hospody u Koukalů, kde měli objednané společné menu. Co bylo dobrého k obědu? Řízek drůbeží s bramborem a okurkovým salátem. Cože bylo na pití? Pramenitá voda všem chutnala. Máte tady v Luži moc dobrou vodu! Všichni si natočili zázračnou léčivou vodičku po Chlumkem u brány na cestu do Prahy. Jen dva bezdomovci šli křivolace, tak na ně sestra houkla, jestli nepili pivo. Jó, sestři, když je takové horko, a tady v Luži mají moc dobré pivo a taky levnější než v Praze. Odpoledne měli adoraci a výstav Nejsvětější Svátosti s požehnáním, které uděloval P. Jaroslav Brož. Na závěr měl odbornou přednášku o historii kostela P. Josef Hubálek, a když pan kostelník zarecitoval známou báseň První pouť, sem tam si utírali potají slzičku a nikomu se nechtělo do Prahy. Proto P. Jaroslav Brož na závěr zahrál na varhany koncert a nakonec si celý kostel zazpíval Máti Páně, přesvatá. Všem se tato pouť líbila a umiňovali si, že se sem zase někdy vrátí. Sestry v Kobylisích se starají přibližně o 500 bezdomovců, kteří docházejí nepravidelně. Přibližně 100 z nich je věřících a každou neděli docházejí dopoledne na mši svatou a pak dostanou všichni nedělní oběd u sestřiček. (František Jirásko) strana 14

15 Ohlasy Pouť rodin CHLUMEČEK 5/2012 POUŤ RODIN Jó, to se takhle ráno probudíte, pošlete kluka na brigádu, manželku do práce a místo nekonečné práce doma uděláte dětem svačinu, seberete se a jedete na pouť rodin do Žďáru nad Sázavou. No kdybych tam nebyl den předtím večer (kdy mluvil pan kardinál Dominik Duka) a kdybych předtím nebyl v Czestochowé a na jiných setkáních, asi bych seděl doma a krmil králíky a slepice. A tak jsme prožili klasické hezké slunečné dopoledne na karimatce na hřišti. Mši svatou sloužil biskup Vojtěch Cikrle. Kázání bylo dobré. Svaté přijímání roznášelo množství kněží vždy v doprovodu ministranta a deštníku. Sluníčko na mě svítilo jen z jedné strany, tak jsem se trochu připálil. Bylo to prostě fajn setkání a i když to zatím nevím, věřím, že mě obohatilo a hlavně naše děti, kterým jsem toto chtěl ukázat a tajně si přeji, aby i ony jednou na takováto setkání jezdily, čerpaly tam sílu, nacházely Pána Ježíše, Boží lásku a nové kamarády, a jednou aby se správně rozhodly pro svou další cestu. A protože zatím nevím, co to bude, tak ať jim jsou tato setkání a vypovídaná svědectví ku pomoci. Důležitá pak byla hláška na závěr, že pro rodiny je připraveno občerstvení (mládež, která tam byla celý týden - bylo to vlastně jejich setkání celorepublikové týdenní setkání mládeže, měla obědy v obvyklém místě). A tím to rodičům, a zejména mně, začalo. Do té doby jsem dělal vždy jen jednu činnost (však to znáte řídil jsem auto, zaparkoval, odvedl děti, posadil na karimatku, dal jim napít, poslouchal kázání). Jenže najednou jsem měl před sebou hejno dětí, kdy každé chtělo jinou velikost klobásy, jiný kečup, jinou hořčici, pak přeci jen ten kečup, chleba radši ne, další mělo žízeň, pak přispět na občerstvení, chytat padající klobásy při přesunu po hřišti, umýt ruce, vyčůrat, před jídlem se pomodlit a tak dále. Prostě hejno úkonů na sebe bezprostředně navazujících, a když je špatně seřadíte za sebou, je to prostě průšvih. A tak to byla klasická akce, kdy před začátkem jsem si myslel, že načerpám novou sílu, ale na konci zjistím, že jsem zase v koncích. A musím zase jen věřit, že jsem dětem něco dal, i když to dneska není vidět. A tak jezděte i vy ostatní na různá setkání (ale nepočítejte, že si odpočinete) a posílejte svoje děti na setkání mladých, je to super. (Jeden taťka a manžel dohromady, což je někdy hodně) strana 15

16 Ohlasy Setkání mládeže CHLUMEČEK 5/2012 CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE Milí čtenáři Chlumečku, od 14. do proběhlo ve Žďáru nad Sázavou celostátní setkání mládeže, jak jistě všichni víte z TV Noe, plakátků nebo z úst kněží i samotných mladých. Co se až zas tolik neví je, že již od 8.8. se do Žďáru mladí sjížděli a to nejdříve z přípravných týmů, ve kterých nás nakonec bylo přes 750 pomocníků. Úkoly se různily, bylo třeba připravit školy pro ubytování, vyzkoušet program na hlavním pódiu, jak půjde za sebou. Vyrobit kulisy, postavit stany, nazvučit všechny tři kapely. Chodili jsme poměrně dlouho spát - unavení, brzo vstávali - nevyspalí, ale všude se lidé usmívali, podporovali se a pomáhali si. Dávali si sílu a podrželi toho, kdo měl zrovna krizi. Každý den jsme zahajovali v kostelíku sv. Prokopa a tam jej také zakončovali při sdílení vtípků i inspirací dne do života. A čekali tak na nájezd 6000 účastníků. Jak to probíhalo přímo při odbavování na hlavní recepci, nevím, ale myslím, že to přes takový nával zvládli na výbornou, protože všichni pak někde spali a jedli bez problémů. První úterní večer hrála kapela Příchovice (tzv. KaPři), zaznělo několik úvodních proslovů, první scénka rodiny Žďárských, kteří nás provázeli celý týden, a také první zpravodajské Žďářiny, které si dali za úkol objekty své pozornosti zesměšnit. Den zakončila společná modlitba nešpor s Mons. Františkem Lobkowiczem. Středeční ráno obohatil Mons. Karel Herbst svou katechezí a dopoledne Mons. Jiří Paďour, který sloužil mši svatou. Po obědu v jednotlivých školách se mladí mohli účastnit různých zábavových aktivitek, např. sportu, výtvarnictví, pečovatelství, brigád ve městě, svátosti smíření a později workshopů a přednášek. Večer se zase všichni sešli pod pódiem a poslouchali mnohá svědectví a slova Mons. Jana Vokála, který vedl modlitbu růžence za doprovodu vesmírné kapely VeKy. Čtvrtek byl velkým dnem a každý, kdo trochu věděl, se musel těšit na večer. Ráno se začínalo rozděleně po diecézích, také ta naše Královehradecká nezahálela, hráli jsme s VeKou jako domácí kapela, povídal náš pan biskup Vokál a také P. Jiří Pešek. Hned v 10:30 začala mše sv. s Mons. Janem Baxantem a po obědě zase různé skupinkové činnosti se změnou, že pozdní odpoledne vyplnili koncerty a jiné kulturní zážitky. A pak to přišlo, hostem dnešního večera byli totiž rodiče Bl. Chiary Luce Badano (viz text o ní níže), za pomoci překladatelů jsme naslouchali životnímu příběhu jejich dcery a jaké to bylo pro ně. Byli nesmírně milí a bylo vidět, že Duch Boží je s nimi. Vše zakončil a shrnul poslání svatosti pro každého z nás Mons. František Radkovský. Páteční program byl dělený až do 15. hodiny, kdy začala bohoslužba smíření Mons. Jana Graubnera, do té doby si každý účastník mohl vybírat, kam půjde na tématickou modlitbu, přednášku, workshop a po obědě již zmíněné aktivitky. Po bohoslužbě byla opět možnost svátosti smíření, soukromé křížové cesty a přednášky o modlitbě. Večer hrála kapela Adorare a mši svatou sloužil kardinál Dominik Duka. Po jeho slovech zněl dlouhý potlesk vestoje a píseň na dobrou noc. strana 16

17 Ohlasy Setkání mládeže CHLUMEČEK 5/2012 Nejvíce účastníků (mezi 8 až 10 tisíci) bylo na setkání v sobotu a to právě kvůli pouti na Zelenou horu. Přijeli rodiče mladí, staří, s dětmi i bez nich. Mohli se zúčastnit již ranního rozjezdu s katechezí Mons. Pavla Posáda a od 11:00 mše svaté s Mons. Vojtěchem Cikrlem, který se s poutníky také loučil, když se po obědě, pouti k hoře a prohlídce Zámku shromáždili u menšího klášterním pódia. Po večerní vigilii měl slovo Mons. Josef Kajnek, který s biřmovanými obnovil tuto svátost, a ti se pak pomodlili za ty, kteří ještě biřmovaní nebyli, držíce ruce nad něčí hlavou. Den nenásilně zakončila adorace a průvod kněží odnášející monstranci uličkou mezi tisíci mladých s rozžatými svíčkami. Neděle byla dnem posledním, tedy poslední scénky, zprávy, svědectví a společná mše svatá, kterou sloužil Mons. Jan Graubner a kterou doprovázely všechny tři kapely dohromady, opravdu nás bylo plné pódium. Při této příležitosti byla udělena svátost biřmování sedmi zástupcům diecézí. Pak už se jen loučili moderátoři, loučili se všichni, každý si vyzvedl balíček na cestu a pak se rozjel domů. (Kája Vodvárková - Uzlík) Chiara Luce Badano - životopis Narodila se v Itálii v Sasselu 29. října 1971 v prosté rodiné. Byla dlouho očekávaným dítětem, protože její rodiče čekali na své dítě deset let. Po jedné pouti, kterou vykonal její otec, se jim konečně narodilo dité. Chiara byla od malička vychovávaná ve víře. Vyrostla v krásné dévče. S nadšenim se věnovala sportu. Avšak ve škole se potýkala s obtížemi a studium pro ni nebylo snadné. Měla mnoho přátel, pro řadu z nich byla nejlepší kamarádkou. PatřiIa mezi mládež Hnutí fokoláre. Boha poznala jako Lásku a zvolila si ho za ideál svého života. Ze všech sil se snažila z lásky plnit v každém okamžiku jeho vůli. Prohlubovala svůj vztah s Ježíšem a v každém člověku se ho snažila poznat. Dávala přednost prostým, pokorným a chudým lidem a snila o tom, že bude jednou jako lékařka pracovat pro děti v Africe. V 17 letech ji postihl nádor kosti. Nemoci, o které věděla, že je neléčitelná, čelila s důvěrou v Boží Iásku. Často opakovala modlitbu: Chceš-Ii to Ty, chci to i já. Lidem kolem sebe předávala klid, pokoj a radost. Chiara Lubichová (zakladatelka Hnutí fokoláre) ji nazvala pro její úsměv i uprostřed bolestné nemoci Chiara Luce (Luce = Světlo). Chiara svým vrstevníkům a kamarádům napsala: Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych jim chtěla - jako na olympiádě - předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře využít." 7. říjjna 1990 Chiara Luce uzavírá své pozemské dobrodružství. Očekávala tento moment jako setkání s ženichem. Proměnila svoje utrpení ve svatební zpěv. Připravila si vše na svůj pohřeb: písničky, přímluvy, květiny, účes, šaty, které chtěla bílé, svatební. Mamince řekla: Až mě budeš oblékat, nesmíš plakat, ale říkat: ted již Chiara Luce netrpí, vidí Ježíše." Místní biskup ji znal osobně. Když viděl hodnotu jejího svědectví pro mladé a pro církev, zahájil proces jejího blahořečení, ke kterému došlo ve velmi krátkém čase. 25. října 2010 byla papežem Benediktem XVI. prohlášena za blahoslavenou. strana 17

18 Ahoj holky a kluci CHLUMEČEK 5/2012 Ahoj holky a kluci! Milé děti, pojďme si společně připomenout, za kým jsme šli o prázdninách na pouť na Chlumeček. Doplň správně písmena do tajenky podle čísel a dozvíš se, co pro nás znamená, že Panna Maria je Matkou církve. Panna Maria je matkou Božího syna. Od nepaměti se křesťané rádi modlili k ní, a spolu s ní k Bohu. Jednou takovou modlitbou je růženec. Je to modlitba, která vznikla kolem r a stále se ji modlíme. Písmena před správnou odpovědí vytvoří tajenku. strana 18

19 Ahoj holky a kluci CHLUMEČEK 5/2012 Poznáte, kdo je na obrázcích? Najdeme je také na kopuli v našem kostele. Vyluštění z minulého čísla: dobrodružství, odpočinek, sluníčko, radost, sv. Jakub. Převzato z Katechetického centra v Brně. (TV) strana 19

20 Informace HLUMEČEK 5/2012 INFORMACE Biřmování: Neděle při mši sv. v 9:30 hodin na Chlumku. Královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál udělí svátost biřmování kandidátům, kteří se v naší farnosti připravují už od ledna. Svatováclavská chlumecká pouť: Pátek Mše sv. v 9:30 hodin celebruje P. František Hilmar SJ. Svatováclavská pouť ve Střemošicích: Pátek Mše sv. v hodin v kapličce celebruje P. Josef Hubálek. Žehnání praporu ve Střemošicích: Sobota , Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Pouť k Panně Marii Růžencové: Neděle mše sv. v kapličce v Srbcích ve 14:00 hodin. Most modlitby: Sobota od 20:10 hodin na Chlumku. Misijní neděle: Neděle po mši sv. v 9:30 na Chlumku přijďte ochutnat napečené dobroty v rámci akce Misijní koláč. Výtežek sbírky bude zaslán Papežským misijním dílům. Vyslyšené prosby: Obnovili jsme rubriku Vyslyšené prosby. Prosíme proto Vás, milí čtenáři, posílejte redakci svoje zážitky s Božími dotyky ve Vašem životě. Rádi je anonymně zveřejníme. Loučení s prázdninami, s létem a s jedním pohledem na Chlumek, který už bude jiný. S nastupujícím podzimem vám přejeme Boží perspektivu do všech vašich pohledů, ať už budete ve škole, v práci, anebo doma. Vaše redakce. strana 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více