k novým energetickým standardům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k novým energetickým standardům"

Transkript

1 Vysoká účinnost Větší komfort Kontrola úspor energie Náš přístup k novým energetickým standardům Klimatizace Fujitsu General

2 Náš přístup k novým energetickým standardům Vytváříme pohodlí Vytváříme pohodlí Fujitsu General vytváøí vysoce kvalitní a k ivotnímu prostøedí etrné produkty, které poskytují vysoké pohodlí v souladu s naí politikou vytváøet pohodlné prostøedí.

3 Akční plán Fujitsu General FUJITSU GENERAL implementuje poadavky na EKO-design podle Naøízení komise EU è. 206/2012 a nabízí produkty, které odpovídají akènímu plánu EU pro energetickou úèinnost Akèní plán je soubor opatøení, která si kladou za cíl do roku 2020 zvýit podíl obnovitelných zdrojù energií v celkové spotøebì v EU na 20 %, sníit emise skleníkových plynù o 20 % oproti úrovni z roku 1990 a zvýit energetickou úèinnost v Evropì o 20 %. FUJITSU GENERAL se od ledna 2013 zamìøuje na vývoj produktù s vysokou sezónní úèinnosti tak, aby odpovídaly novým poadavkùm na znaèení podle Naøízení komise EU è. 626/2011. Výrobky patøící do nejvyí energetické tøídy jsou ji dnes k dispozici. Náš přístup k novým energetickým standardům Náš přístup k novým energetickým standardům Akční plán Fujitsu General Lepší sezónní účinnost díky zlepšené celkové výkonnosti Vývoj produktů optimalizovaných pro evropské prostředí a životní styl Zlepšený topný výkon a účinnost, snížení hlučnosti Rozšíření nabídky produktů třídy A až A+++ Jednotky pro rezidenční nebo komerční využití třídy A nebo vyšší

4 Účinnost při skutečném provozu Fujitsu General splní akční plán EU do roku 2020 Náš přístup k novým energetickým standardům Účinnost při skutečném provozu o 20 % zvýšit energ. účinnost o 20 % snížit množství emisí o 20 % zvýšit podíl OZE Zvýšit energetickou účinnost o 20% Produkty společnosti Fujitsu General mají vysokou účinnost s nízkou spotřebou elektřiny a nízkým využitím primární energie. Snížit množství emisí o 20% Produkty společnosti Fujitsu General splňují nařízení Evropské komise č. 842 / 2006 o skleníkových plynech. Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů o 20% Společnost Fujitsu General prosazuje tepelná čerpadla využívající vzduch jako obnovitelný zdroj energie v topném systému. Cesta k úsporám energie: Přihlédnutí ke skutečnému provozu. Tepelná zátì se velmi lií v závislosti na èase a roèním období. Koeficient vyuití EER nebo COP byl ale do dnení doby vypoèítáván na základì nominální hodnoty a hodiny provozu za rok pøi urèitých venkovních teplotách nebyly brány v úvahu. Z tohoto dùvodu byly zavedeny ukazatele SEER a SCOP*. * SEER = sezónní koeficient vyuitelnosti energie SCOP = sezónní koeficient výkonnosti Frekvence (h) Frekvence (h) Poèet roèních provozních hodin pøi venkovní teplotì Chlazení Venkovní teplota ( C) 600 Teplejí 500 Chladnìjí 400 Prùmìrný Topení Venkovní teplota ( C) Fujitsu General dodává klimatizaèní jednotky s vyím SEER a SCOP. *SEER and SCOP jsou indexy, které vyjadøují roèní energetickou úèinnost podle naøízení EU è. 626/2011.

5 Klasifikace energetické účinnosti Nové poadavky na energetické títky 626 / 2011 / EU: Nae modely dosáhly klasifikace Tøída A, nejvyí úrovnì zobrazované na energetických títcích pouívaných v Evropì. Nový energetický títek * AOYG LFCC/ASYG LFCC Stávající energetický títek SEER SCOP AO- AS- Výpoèet výkonu na základì nìkolika ukazatelù lépe odpovídá skuteènému provozu Revize energetických títkù Rozíøení tøídy A A +++ A ++ A + A B C D kw 00,0 SEER 0,0 kwh/annum 00 A +++ A ++ A + A B C D kw SCOP kwh/annum 00,0 0,0 00 Tøi klimatické zóny pro topení (prùmìrná zóna: povinná; teplá 00dB a chladná zóna: volitelné) EER (Reim Chlazení) 3.20 < EER 3.20 EER > EER > EER > EER > EER > EER A COP (Reim Topení) 3.60 < COP 3.60 COP > COP > COP > COP > COP > COP Sezónní úèinnost Akustický výkon Postupná zmìna klasifikace a do Tøídy A+++ (2013 ~ 2019) 2013~: A, B, C, D, E, F, G 2015~: A+, A, B, C, D, E, F 2017~: A++, A+, A, B, C, D, E 2019~: A+++, A++, A+, A, B, C, D 00dB ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE 626/2011 SEER (Reim Chlazení) SEER SEER < SEER < SEER < SEER < SEER < SEER < SEER < 3.60 SCOP (Reim Topení) SCOP SCOP < SCOP < SCOP < SCOP < SCOP < SCOP < SCOP < 2.50 Náš přístup k novým energetickým standardům Klasifikace energetické účinnosti * od 1. ledna 2013 pro klimatizační jednotky pod 12 kw 2.60 SEER < 3.10 SEER < SCOP < 2.20 SCOP < 1.90 Hlavní body souèasných energetických títkù Jmenovitá úèinnost Plný výkon Podmínky pøi urèité teplotì EER COP Roèní úèinnost provozu Hlavní body nových energetických títkù Sezónní úèinnost Zahrnuje výkon pøi èásteèném zatíení Optimalizace pro nìkolik teplot SEER SCOP Provozní spotøeba energie Hladina akustického tlaku Sníení celkové spotøeby energie Produkty s nízkou hluèností Celková spotøeba energie Provozní spotøeba energie Spotøeba energie pøi stand-by Pøedehøev kompresoru Thermo off Akustický výkon Nové kritérium

6 Naše technologie pro prvotřídní produkty Náš přístup k novým energetickým standardům Prvotřídí produkty Produkty Fujitsu General dosahují vysoké roèní úèinnosti díky pouití technologií, jako je stejnosmìrný rotaèní kompresor, sinusový inverter nebo výkonný tepelný výmìník s vysokou hustotou. Ekonomického a komfortního provozu je dosaeno díky øadì energii etøících technologií - jednotky vyuívají øadu senzorù a funkcí pro regulaci teploty. Vysoká účinnost Dvojitý stejnosmìrný rotaèní kompresor Ve velkokapacitních splitových systémech je pouitý vysoce výkonný stejnosmìrný dvoukomorový rotaèní kompresor inverterového typu. Ten dosahuje vyí energetické úèinnosti v porovnání s podobnými kompresory díky optimalizování konstrukce kompresoru. Vysoká Úèinnost kompresoru Min. Stejnosmìrný motor ventilátoru Vyí výkon a vyí úèinnost díky DC motoru ventilátoru. iroký rozsah vysoké úèinnosti Vysoká úèinnost má vliv na sezónní úèinnost Výkon kompresoru Max. Sinusový stejnosmìrný inverter Úspory energie a vysoká úèinnost pøi provozu díky sinusovému DC inverteru. Stejnosmìrný dvojitý rotaèní kompresor Nìkolikacestný tepelný výmìník s vysokou hustotou Úèinnost teplené výmìny je neustále zvyována díky pouití nìkolikacestného tenkého tepelného výmìníku s vysokou hustotou. Tepelný výmìník ve tvaru lambda Nìkolikacestný tepelný výmìník ø5mm Chladivo Tenký a elegantní design jednotek LT série 20mm

7 Vysoká úèinnost Vìtí komfort Kontrola úspor energie Kontrola úspor energie Větší komfort Senzor lidské pøítomnosti Senzor lidské pøítomnosti rozpozná pohyb osob a pøepne se do úsporného provozu, kdy osoby opustí místnost. Pokud se nìkdo do místnosti vrátí, klimatizace se automaticky pøepne do pùvodního provozního reimu. Výkonné topení Dosaení vysokého topného výkonu i pøi nízkých venkovních teplotách díky pouití velkého tepleného výmìníku nebo velkého stejnosmìrného rotaèního kompresoru a vývoji vysoce výkonné inverterové øídící desky. Prvotřídí produkty ÚSPORNÝ PROVOZ AUTO RESTART Velký tepelný výmìník Vysoce výkonná inverterová øídící deska Velký stejnosmìrný rotaèní kompresor Vysoký Náš přístup k novým energetickým standardům Tøi reimy èasovaèe Tenký a jednodue ovladatelný bezdrátový dálkový ovladaè Týdenní èasovaè lze snadno nastavit pomocí bezdrátového dálkového ovladaèe. ON a OFF èasovaèe lze nastavit a 4 za den a a 28 za týden. Programový a spánkový èasovaè je také moné jednodue nastavit jedním stisknutím. Topný výkon (kw) Udrování jmenovitého výkonu -7 Venkovní teplota ( C) Vysoká Úsporný reim Dochází k omezení maximálního provozního proudu, potlaèení spotøeby energie a maximálního zatíení.

8 FUJITSU GENERAL vyvinula nové výrobky třídy A až A+++ pro Domácnosti a malé kanceláře Náš přístup k novým energetickým standardům Nová produktová řada Splitové jednotky Fujitsu General nabízí irokou øadu produktù vhodných do obývacích pokojù, lonic i dìtských pokojù.

9 rezidenční i komerční využití Velké domy a kanceláře, obchody Multi splitové jednotky Jednotky typu Multi split poskytují komfortní provoz v rùzných prostorách - od domácností, po kanceláøe a obchody. Multi systém pro 2 a 4 pokoje instalace etøící místo 6 typù, 20 modelù, výkonový rozsah od 2 kw do 7 kw iroké monosti instalací - od domácností, po hotely a velké obchody Náš přístup k novým energetickým standardům Nová produktová řada Simultánní multi systém monost pøipojení nìkolika vnitøních jednotek k jedné venkovní iroké monosti instalací - od kanceláøí, pøes recepce, po obchodní prostory

10 Kanceláře, restaurace, velké domy Nová produktová řada Náš přístup k novým energetickým standardům VRF systémy VRF jsou velké multi systémy, které efektivnì vyklimatizují velké prostory jako kanceláøské budovy a rodinné domy. Malý VRF systém: série J-II Nae pokroèilá vysoce efektivní technologie dosahuje vysoké úèinnosti provozu i pøi niím zatíení.

11 Nová produktová řada vyhovující novým energetickým standardům Výkon od 2,0 kw do 12,0 kw Výkon (kw) Kód modelu Split Výkon & Design ASYG09LTCA ASYG12LTCA Vysoký COP Nástìnný Standardní ASYG07LUCA ASYG09LUCA ASYG12LUCA ASYG07LMCA ASYG09LMCA ASYG12LMCA ASYG14LUCA ASYG14LMCA ASYG18LFCA ASYG24LFCC ASYG30LFCA Základní ASYG09LLCA ASYG12LLCA Parapetní AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA Kompaktní kazetový AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB AUYG24LVLA Kazetový Podstropnì-parapetní Podstropní tíhlý mezistropní Mezistropní Multi Split ABYG18LVTB ARYG12LLTB ARYG14LLTB ARYG18LLTB ABYG24LVTA AUYG30LRLE AUYG36LRLE AUYG36LRLA (3-fázový) ABYG30LRTE ABYG36LRTE ABYG36LRTA (3-fázový) ABYG45LRTA ARYG24LMLA ARYG30LMLE ARYG36LMLE ARYG45LMLA ARYG36LMLA (3-fázový) Náš přístup k novým energetickým standardům Nová produktová řada A 2 jednotky AOYG14LAC2 AOYG18LAC2 A 3 jednotky AOYG18LAT3 AOYG24LAT3 A 4 jednotky AOYG30LAT4 Simultánní Multi Dvojitý / Trojitý AOYG36LATT VRF Série J-II Tepelné èerpadlo AJYA36LALH

12 1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki , Japan ISO 9001 ISO Certified number : Certified number : Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 9001 ISO Certified number : Certified number : Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd. ISO 9001 ISO Certified number : 00608Q11061R2M Certified number : 00609E20454R2M Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd. *Skuteèná barva produktù se mùe liit od vyobrazení v tomto letáku. Distribuce: ZLÍN Tø. T. Bati 5267, Areál Svit, 41. budova tel.: fax: PRAHA U Hellady 4 tel.: (216, 248) fax: Copyright 2013 Fujitsu General Limited. All rights reserved. 3EFEU0-1209E

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2 I TOSHIBA LIGHT COMMERCIAL Kvalita především Základní filozofií výrobce zařízení TOSHIBA je neustálé zvyšování kvality a hledání, a aplikace

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

aše odnikání je i naším zájmem ŘADA PRODUKTŮ SKY AIR KATALOG

aše odnikání je i naším zájmem ŘADA PRODUKTŮ SKY AIR KATALOG aše odnikání je i naším zájmem ŘADA PRODUKTŮ SKY AIR KATALOG O společnosti Daikin Společnost Daikin je celosvětově uznávanou firmou. Je založena na téměř 90 letých zkušenostech ve výrobě kvalitních klimatizačních

Více

Katalog komerčních systémů

Katalog komerčních systémů Katalog komerčních systémů 2014 INSPIRUJEME SE KOMFORTEM VEDE NÁS DESIGN STAVÍME NA TECHNOLOGIÍCH O společnosti Daikin Společnost Daikin je celosvětově známou firmou. Je založena na téměř 90 letých zkušenostech

Více

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 2 0 1 2 / 1 3 LIGHT COMMERCIAL KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 RAV Light CommeRCiAL 2 I TOSHIBA Pro profesionální použití? Výhradně profesionální řešení! Filozofie firmy Toshiba je založená

Více

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 Nová řada obchodních jednotek MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 PACi STANDARD PACi ELITE NOVÁ ŘADA KOMERČNÍCH JEDNOTEK 2015 2016 NOVÁ 2015 / 2016 řada komerčních jednotek Obsah PANASONIC THE AIR OF YOUR LIFE...4

Více

katalog PERFECT C MFORT po všechna roční období Vytápění Klimatizace Aplikované systémy Chladírenství

katalog PERFECT C MFORT po všechna roční období Vytápění Klimatizace Aplikované systémy Chladírenství Aplikované systémy PERFECT C MFORT po všechna roční období katalog Vytápění Klimatizace Aplikované systémy Chladírenství 2012 4 PILÍŘE RŮSTU SPOLEČNOSTI DAIKIN KLIMATIZACE CHLADÍRENSTVÍ VYTÁPĚNÍ APLIKOVANÉ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Katalog 2015-2016 VRV. Minimální provozní náklady, maximální flexibilita. Rychlá instalace, nejvyšší spolehlivost, dokonalé pohodlí.

Katalog 2015-2016 VRV. Minimální provozní náklady, maximální flexibilita. Rychlá instalace, nejvyšší spolehlivost, dokonalé pohodlí. Katalog 2015-2016 VRV Minimální provozní náklady, maximální flexibilita. Rychlá instalace, nejvyšší spolehlivost, dokonalé pohodlí. KAZETOVÁ JEDNOTKA S PLOCHÝM DEKORAČNÍM PANELEM APLIKACE V KANCELÁŘI VENKOVNÍ

Více

tepelná čerpadla 2014 Srdce vašeho domova

tepelná čerpadla 2014 Srdce vašeho domova tepelná čerpadla 2014 Srdce vašeho domova H E A T P U M P S obsah Technologie S-THERM+, S-THERM a SWH Představení S-THERM+ Vnitřní jednotka S-THERM+ Venkovní jednotka S-THERM+ Řízení a ovládání S-THERM+

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

NOVÁ ŘADA VYSOCE ÚČINNÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL AQUAREA 2014 2015

NOVÁ ŘADA VYSOCE ÚČINNÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL AQUAREA 2014 2015 NOVÁ ŘD VYSOCE ÚČINNÝCH TEPELNÝCH ČERPDEL QURE 2014 2015 NOVÉ TEPELNÉ ČERPDLO QURE VZDUCH-VOD 2014 2015 100 % 100% VÝROB PNSONIC TESTOVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ KVLITY VÝZKUM, VÝVOJ DESIGN KVLITNÍ SERVIS Panasonic

Více

Nová řada Aquarea VYSOCE ÚČINNÁ TECHNOLOGIE TEPELNÝCH ČERPADEL 2015 2016

Nová řada Aquarea VYSOCE ÚČINNÁ TECHNOLOGIE TEPELNÝCH ČERPADEL 2015 2016 Nová řada Aquarea VYSOCE ÚČINNÁ TECHNOLOGIE TEPELNÝCH ČERPADEL 2015 2016 Nová tepelná čerpadla Aquarea 2015 2016 NOVÁ 2015 / 2016 TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA Obsah PANASONIC THE AIR OF YOUR LIFE...4 ZÁKLADNÍ

Více

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO Přirozená volba COP až 4,02 A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO 2 Čtyři výhody nízkoteplotního tepelného čerpadla Daikin Altherma 99 Úspora provozních nákladů, udržování

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace Katalog C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT Vytápění Vytápění Klimatizace Applied Systems Chladírenství Vytápění - teplá voda - klimatizace ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOST! Vytápění - teplá

Více

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství PRO KONCOVÉ UŽIVATELE Pohodlné klima po celý rok Vytápění Katalog Vytápění Klimatizace Aplikované systémy Chladírenství 2010 Daikin Altherma, ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ pro domácnost! DAIKIN

Více

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL pro byty, rodinné domy a kanceláře LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM VYDÁNÍ 1. DUBNA

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

PŘEHLED KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK LG V 2015

PŘEHLED KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK LG V 2015 PŘEHLED KLIMTIZČNÍCH JEDNOTEK LG V LG POSKYTUJE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ V ÚSPORÁCH ENERGIE Od té doby, co jsme v roce 1968 vyrobili první klimatizaci v Koreji, zůstává společnost LG na špičce ve vývoji klimatizačních

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Přirozená. volba NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená. volba NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená volba NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Přirozená volba D 3 v1: topení, chlazení a ohřev teplé vody Daikin Altherma je komplexní

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Obsah ÚVOD RAC FJM CAC DVM S ERV EHS SYSTÉM OVLÁDÁNÍ

Obsah ÚVOD RAC FJM CAC DVM S ERV EHS SYSTÉM OVLÁDÁNÍ ÚVOD RAC HODNOTA ZNAČKY OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NAŠE PORTFOLIO OCENĚNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST ČISTÝ A ČERSTVÝ VZDUCH KOMFORT TRVANLIVOST POHODLÍ MODELY VLASTNOSTI LINEUP SPECIFIKACE KOMBINAČNÍ TABULKY

Více

Klimatizační technika 2013/2014

Klimatizační technika 2013/2014 Klimatizační technika 2013/2014 Obsah Dálkový ovladač 1 Typové označení 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Okenní a mobilní jednotky, odvlhčovač 7 Multi 8 Kombinační tabulka Multi 9 Kazetové

Více

REMKO SuperTec INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO SuperTec INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO SuperTec INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Útulné teplo v zimě Příjemné klima v létě Nezávislá na topném oleji a plynu Šetří náklady díky -invertoru Invertorová tepelná čerpadla s výkonovými

Více

PŘEHLED IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU A POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VYBRANÝCH SKUPIN VÝROBKŮ

PŘEHLED IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU A POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VYBRANÝCH SKUPIN VÝROBKŮ PŘEHLED IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU A POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VYBRANÝCH SKUPIN VÝROBKŮ ELEKTRICKÉ MOTORY OBĚHOVÁ ČERPADLA VENTILÁTORY SVĚTELNÉ ZDROJE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZDROJE TEPLA

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více