Aktualizace studie Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze pro podmínky Filozofické fakulty UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace studie Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze pro podmínky Filozofické fakulty UK"

Transkript

1 Aktualizace studie Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze pro podmínky Filozofické fakulty UK Evropský sociální fond / Praha & 1EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Obsah 1 Úvod Charakteristika Filozofické fakulty UK O Filozofické fakultě UK obecně Věková struktura zaměstnanců Filozofické fakulty UK Podpora rodičů-akademiků Studie Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze Obsah studie Přehled tuzemských a zahraničních dětských koutků Dětský koutek obchodního domu IKEA Zličín (Praha) Dětský koutek obchodního centra Palác Flora (Praha) Dětský koutek obchodního centra Nový Smíchov (Praha) Dětský klub Pohádka v Hypermarketu Tesco Stodůlky (Praha) Zařízení Na houpacím koni (Praha) Zařízení Time Out (Praha) Zařízení Človíčkov (Praha) Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou Dětský koutek Magistrátu města Mostu Magistrát hlavního města Prahy Rodinné centrum Studio Fantazie a Harmonie (Praha) Zařízení Park & Play (Praha) Zařízení DětKo na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně The University of Texas at Austin (USA) Vrije Universiteit Brussel (Belgie) Universitetet i Oslo (Norsko) University of South Florida University of Sheffield (Velká Británie) University of Glasgow (Velká Británie) University of Aberdeen (Velká Británie) University of Central England in Birmigham (Velká Británie) Universität Zürich (Švýcarsko) Universität Salzburg (Rakousko) Technische Universität Dresden (Německo)

3 Universität Trier (Německo) Možné organizační formy dětského koutku Dětský koutek jako organizační složka univerzity Dětský koutek provozuje právnická osoba zřízená univerzitou Dětský koutek provozuje jiná právnická osoba s podporou univerzity Poznámky k právním aspektům provozování dětského koutku Provozní parametry dětského koutku Shrnutí relevantních zjištění studie Závěry pro další úvahy o zřízení dětského koutku na FF UK Prostorová roztříštěnost Prostorová nouze v rámci stávajících objektů Nedostatek financí Právní aspekty Průzkum jaro Průzkum jaro DětKo Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Kontakt Prostorové uspořádání a vybavení Cílová skupina Nabízené služby Personální zajištění Praktické zkušenosti Internetová anketa mezi rodiči-akademiky na FF UK Obecná východiska šetření Otázky které měla anketa zodpovědět Zjištění ankety Aktualizace vybraných informací ze studie z r Dětský koutek na Technické Univerzitě v Liberci Dětský koutek Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Dětský koutek EPSík Univerzitní mateřská školka Lvíčata Legislativa Doporučení k provozu dětského koutku Navrhované názvy koutku

4 6 Závěry Návrh Provozního řádu služby hlídání dětí v rámci projektu Podpora souladu rodinného a pracovního života rodičů-akademiků Návrh Provozního řádu místností upravených v rámci projektu Podpora souladu rodinného a pracovního života rodičů-akademiků Návrh parametrů zadávacího řízení pro službu hlídání dětí Kvalifikační předpoklady uchazeče Kapacitní nároky Podmínky finančního plnění Organizační požadavky na uchazeče Další postup Základní informace o projektu...62 Příloha 1 Provozní řád dětského koutku TUL...63 Příloha 2 Dotazník internetové ankety z jara

5 1 Úvod Cílem tohoto textu je poskytnout vstupní poznatky pro stanovení provozních parametrů pro provoz dětského koutku 1 na Filozofické fakultě UK 2 v rámci projektu Podpora souladu rodinné a pracovního života rodičů-akademiků realizovaného v rámci druhé prioritní osy Operačního programu Praha Adaptabilita. Text navazuje na studii PhDr. Hany Urychové a kol. Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze 3 z r. 2007, jejíž aktualizací a adaptací pro podmínky Filozofické fakulty UK má být. Po shrnutí relevantních poznatků výše uvedené studie jsou prezentovány výsledky dalších postupných průzkumů mezi cílovou skupinou projektu. Text ústí do návrhu tří sad provozních parametrů provozu dětského koutku na FF UK a služby hlídání dětí, které budou využity při vypsání výběrového řízení na dodavatele služby hlídání dětí a pro stanovení provozního řádu prostor stavebně upravených v rámci nynějšího projektu. Odkazy na zdroje informací a autory jsou uvedeny na příslušných místech. Finální text byl projednán radou projektu a bude využit v další realizaci projektu. Vzhledem k podmínkám Operačního programu Praha Adaptabilita je text volně šiřitelný a bude umístěn na webových stránkách projektu na adrese: 1 Označení dětský koutek není v přísném slova smyslu přesné. Dětským koutkem se obvykle rozumí uzavřený prostor, kde jsou poskytovány služby krátkodobého hlídání dětí. Pokud v souvislosti s FF UK mluvíme o dětském koutku, myslíme tím prostory upravené v rámci projektu Podpora souladu rodinného a pracovního života rodičů-akademiků pro pobyt s dětmi. Služba hlídání dětí, která bude v rámci projektu poksytována, je na těchto prostorách organizačně nezávislá. Tato skutečnost bude osvětlena dále v textu. 2 V textu používáme pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze rovnocenně také označení Filozofická fakulta UK, FF UK a UK FF. 3 URYCHOVÁ, H. a kol. Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze. Univerzita Karlova v Praze, Praha s. (rukopis). 5

6 2 Charakteristika Filozofické fakulty UK 2.1 O Filozofické fakultě UK obecně Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je tradičním centrem české vzdělanosti. Svou prestiž zakládá na bezkonkurenčním počtu oborů, jichž zde lze studovat téměř sedmdesát, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru, což dokládá fakt, že se o studium na této fakultě každoročně uchází tisíce zájemců. Na Filozofické fakultě UK studuje téměř 8000 studentů, z nichž se mnohdy stávají vůdčí osobnosti společenského života naší země. Absolventi se dokáží vynikajícím způsobem uplatnit na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky. Filozofická fakulta zajišťuje výuku největšího počtu humanitních oborů v České republice a je jedinou evropskou fakultou, na níž lze (v různých formách) studovat všechny jazyky, jimiž se mluví v členských zemích Evropské unie. Díky sedmi stovkám špičkových pedagogů a vědeckých pracovníků je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici. Filozofická fakulta UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna Panovník se tak snažil učinit z českého království trvalý střed římské říše a kladl velký důraz na vzdělanost pražské metropole, kam chtěl soustředit domácí i zahraniční vzdělance, a podepřít tak základnu moci. Univerzita, jejíž nedílnou součástí naše fakulta od počátku byla, znamenala kulturní vzestup a razantní sociální pohyb ve společnosti. Protože bylo zvykem absolvovat nejprve fakultu svobodných umění, na níž se studenti vzdělávali především v rétorice a filozofii, stala se tato nejpočetnější fakulta součástí univerzity a již v roce 1366 věnoval císař Karel IV. mistrům svobodných umění první pražskou kolej Karolinum. Fakulta svobodných umění formovala profil celého vysokého učení, protože většina vzdělanců té doby zakončila svá studia právě jejím absolvováním, případně záleželo právě na ní, jak teoreticky vyzbrojen nastoupí posluchač na další z fakult univerzity. Fakulta svobodných umění měla v předhusitské době dvě třetiny všech posluchačů univerzity a okruh jejího působení byl bezesporu největší. K výsadám fakulty náleželo právo udělovat 6

7 magisterské či doktorské hodnosti, které opravňovaly své nositele vyučovat na kterékoliv evropské univerzitě. Po husitských válkách se stala fakulta svobodných umění na dvě století jádrem celé univerzity. Od 17. století se fakulta začala nazývat filozofickou a až do poloviny 19. století plnila úlohu fakulty, jejíž program poskytoval průpravné vyšší vzdělání pro budoucí studenty jiných fakult, takže ji každý z nich musel absolvovat. Proto měl její život a působení i nadále velký vliv na utváření tradic univerzity a celé české vzdělanosti. Od 18. století zde bylo možno studovat kromě filozofie také estetické nauky, pedagogiku, matematiku, astronomii, přírodní vědy, inženýrské vědy, ekonomii a historii. V 19. století se začaly kromě orientalistiky, archeologie a religionistiky významně rozvíjet filologické obory jako český jazyk, italština, francouzština, angličtina a hebrejština. Po liberalizaci výuky v druhé polovině 19. století se podařilo v roce 1897 otevřít studijní obory filozofické fakulty i ženám. Mezi nejvýznamnější osobnosti filozofické fakulty patřili například Jan Hus, Bernard Bolzano, Tomáš Garrigue Masaryk, Jaroslav Goll, Jan Mukařovský, Bedřich Hrozný, Josef Pekař, Jan Patočka či Václav Černý. Významný vliv a formativní charakter fakulty se prosazoval i přes rozdělení univerzity na českou a německou v roce 1882 a osamostatnění přírodovědecké fakulty v roce 1920 až do uzavření školy nacistickými okupanty v roce 1939, jež bylo spojeno s brutální perzekucí učitelů a studentů. Po osvobození v roce 1945 zažila filozofická fakulta několik plodných let, která byla už v roce 1948 násilně ukončena nástupem komunistického režimu, po němž prestiž školy kvůli nucenému odchodu desítek vynikajících pedagogů a zavedení nesmyslných marxisticko-leninských předmětů rapidně poklesla. V šedesátých letech minulého století se fakulta pomalu začala otvírat význačným osobnostem své doby, ale všechny naděje zmařila sovětská okupace v roce 1968, proti níž protestoval sebeupálením student této fakulty Jan Palach. Až po porážce komunistického režimu a odchodu jeho kompromitovaných exponentů v roce 1989 se fakulta znovu etablovala jako jeden z nejprestižnějších vysokoškolských ústavů v České republice. Díky své téměř sedmisetleté tradici, úspěšné vědecké a pedagogické činnosti a šíři studijních oborů je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v české společnosti nespornou autoritou a její jméno má vynikající zvuk i v mezinárodním měřítku. 4 4 Srov. webová prezentace UK FF (k dostupné na adrese 7

8 2.2 Věková struktura zaměstnanců Filozofické fakulty UK Provoz fakulty zajišťuje necelých devět set zaměstnanců, z nichž převážnou část (77%) tvoří akademičtí pracovníci. Jejich věkovou strukturu na přelomu let 2009 a 2010 dokládá následující tabulka. Věk Profesoři Docenti Odb.asist. Asistenti Lektoři Vědečtí pracov. THP a dělníci Celkem do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Tab. 1 Pracovníci dle profesí a věkové struktury (stav k ) 5 Z tabulky je dobře patrné, jak probíhá typická akademická kariéra. Mírně po třicátém roku života končí budoucí akademici postgraduální studium. Na fakultě začínají zpravidla pracovat již jako postgraduální studenti na pozici asistent, popř. lektor či vědecký pracovník. To dobře dokládají první dva věkové úseky ve sloupci asistenti. Z tabulky je patrno, že do třicátého roku života se mladému akademikovi de facto nemůže podařit obsadit pozici odborného asistenta. Po absolutoriu doktorského studia přecházejí tito zaměstnanci na pozici odborný asistent. Dokládá to počet 111 odborných asistentů mezi třicátým a čtyřicátým rokem života. Dosažení pozice odborného asistenta je vlastně první relevantní příčkou pomyslného akademického kariérního žebříčku. Úzce souvisí s ukončením studia, u většiny osob po více než 25 letech pobytu v systému počátečního vzdělávání. V tomto bodě jednak začíná skutečná profesní kariéra, zároveň je ovšem nejvyšší čas pro založení rodiny, někteří studenti založili rodinu již během doktorského studia nebo dříve. Z tabulky je patrné, že kolem čtyřicátého roku života se musí akademik/akademička pokusit o habilitaci ve svém oboru. Ve věkovém segmentu let totiž podstatně ubývá odborných asistentů. Tento úbytek není navíc kompenzován adekvátním zvýšením počtu docentů, resp. proporčním nárůstem celkového počtu zaměstnanců fakulty v delším období. Je možné, že jde o dočasný trend, neboť na začátku milénia takový tlak, nahlédneme-li do 5 Zdroj dat: personální informační systém Filozofické fakulty UK, stav dat k

9 výročních zpráv fakulty z té doby, neexistoval 6. Ať už je současný stav způsoben zpřísněním habilitačních kritérií či dočasným jevem, nynější akademici-rodiče mu čelí a adekvátně tomu je třeba jim poskytnout podporu, aby nemuseli ani rezignovat na rodičovství, které je základní dimenzí lidského života, ani nemuseli opustit akademickou dráhu, na kterou se čtvrtstoletí připravovali a do níž investovala prostřednictvím veřejných financí i společnost. 2.3 Podpora rodičů-akademiků Z výše uvedených důvodů existují různé programy na podporu mladých akademických pracovníků, aby jim usnadnili zvládnout tuto náročnou fázi kariéry. Ministerstvo školství podporuje v rámci rozvojových projektů mladé nadějné akademiky na přelomu mezi doktorským studiem a po jeho skončení, do r byly k dispozici granty na podporu habilitací a profesur. V rámci operačních programů jsou vypisovány výzvy pro záměry podporující sladění soukromého a profesního života. Samozřejmě zůstává otázkou, nakolik efektivní je těmito administrativními způsoby zlepšovat špatnou pozici rodičů na trhu práce, když paralelními administrativními opatřeními tato situace do jisté míry vzniká. Bylo by zajímavé prozkoumat, zda-li by nebylo ekonomičtější mladým akademikům přiměřeně zvýšit mzdy o prostředky, které by se ušetřily na administraci redistribučních dotačních programů. Taková úvaha ovšem není předmětem této studie. Dále předložené úvahy se odvíjejí v mezích současného právního, sociálního a institučního rámce. Předpokládáme tedy relativně obtížné postavení rodičů-akademiků v rámci akademické obce a to především ekonomické. Hlavní cestu pro individuální řešení této situace vidíme v umožnění pokračovat v profesní kariéře pokud možno s co nejmenšími překážkami. Je zřejmé, že hlavní cestou k dosažení tohoto cíle bude zajištění prostředků pro podporu práce doma a umožnění krátkodobé docházení na pracoviště s dětmi, resp. zajištění péče o dítě ve chvíli, kdy je rodič v práci. To vše v období mateřské, resp. rodičovské dovolené (dosud se podstatná část rodičů snaží nenastupovat hned po porodu do zaměstnání, ale snaží se přeci jen určitý čas s dítětem doma strávit). 6 Srov. Výroční zpráva Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za období od 1. února ledna Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2004, s. 26 (k dostupná na adrese resp. Výroční zpráva Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za období od 1. ledna prosince Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2005, s. 28 (k dostupná na adrese vzff2004.pdf). 9

10 3 Studie Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze 3.1 Obsah studie V průběhu roku 2007 vypracovala studijní skupina Informačně-poradenského centra UK pod vedením PhDr. Hany Urychové obsáhlou studii Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze 7. Text byl zpracován v rámci rozvojového programu MŠMT ČR na podporu odstranění slabých a posílení silných stránek vysoké školy. Studie vznikla na podnět studentů Filozofické fakulty UK, kteří tehdy zamýšleli zřídit na různých místech univerzity dětské koutky s hlídáním zajišťovaným studenty-dobrovolníky. Studijní skupina ovšem pojala výzkum šířeji, takže jeho výsledky bylo možno posléze možno využít i pro koncipování projektu na podporu rodičů-akademiků. Výchozí tezí studie bylo, že Česká republika v poslední dekádě 8 čelí poklesu obyvatel, záporné saldo přirozené reprodukce není přitom vyvažováno ani migrací. Jedním z důvodů poklesu porodnosti je, podle autorů, ekonomické znevýhodnění, které rodičovství s sebou nese jak během studia, tak posléze při vstupu na trh práce 9. Realizační tým si vytkl za cíl prozkoumat vnější prostředí pro zřízení a provoz dětského koutku, jakož i analyzovat ekonomické, právní, organizační a další podmínky pro fungování zařízení na UK. Již od počátku se pozornost výzkumníků soustředila na problematiku dětských koutků, totiž službu hlídání dětí nárazovou, nikoliv takovou, která bude suplovat péči jeslí či mateřské školky 10. Hned od počátku bylo rozhodnuto, že nebude sledována možnost zřízení firemní mateřské školky nebo obdobného zařízení. Autoři studie neuvádějí důvod tohoto rozhodnutí. Se znalostí prostorových a ekonomických podmínek univerzity není ovšem těžké uhodnout, že příčinou byly jednak stísněné prostory humanitních fakult 11, z jejichž 7 URYCHOVÁ, H. a kol. Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze. Univerzita Karlova v Praze, Praha s. (rukopis). 8 Studie se zabývá obdobím do URYCHOVÁ, cit. dílo, s URYCHOVÁ, cit. dílo, s Srov. NEVOLE, M. Analytická studie o potřebách humanitních fakult Univerzity Karlovy v Praze. ArchiCon plus, Praha 2008, 723 s. (k dostupné na: 10

11 akademické obce tento podnět vzešel, a jednak problematické zajištění dlouhodobých finančních zdrojů v souvislosti s chronickým podfinancováním těchto oborů a nejistotou ohledně budoucího systému hospodaření v důsledku právě zahajované reformy vysokého školství. Dětský koutek oproti organizačně náročnější formě firemní školky, resp. jeslí, nabízí ekonomickou a efektivní pomoc rodičům-akademiků, jimž na rozdíl od běžné populace 12 nevadí odborná práce doma. Pro humanitní a sociální vědce, kteří nepotřebují pro svou práci náročné technologie ale spíše informace dnes ve stále větší míře dostupné po internetu, to bezpochyby platí ještě více. 3.2 Přehled tuzemských a zahraničních dětských koutků Autorský kolektiv nejdříve prozkoumal vzorek jedenácti již existujících dětských koutků v naší zemi. Zčásti šlo o koutky provozované ve velkých nákupních centrech (např. IKEA, Palác Flora), dílem o charitativní projekty (př. Farnost Kralupy nad Vltavou), službu občanům docházejícím na úřady (koutky na magistrátech měst Prahy a Mostu) v jednom případě šlo o komerční aktivitu (Dětské centrum Park&Play v pražské Černé růži), nakonec byl také analyzován dětský koutek provozovaný na veřejné vysoké škole (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně). Studie přináší o každém koutku poměrně podrobné informace. Texty většinou detailně popisují vnitřní uspořádání, dostupnost, organizační zajištění, provozní dobu, informace o provozním řádu, kontakty atd. V některých případech je analyzováno i demografické a sociální složení klientely (jak rodičů, tak dětí). V neposlední řadě jsou uvedeny ceny, které rodiče musí za umístění dětí v koutcích platit. Analýza přináší řadu zajímavých obecných informací i důležitých detailů. Dále uvádíme souhrn nejdůležitějších poznatků pro jednotlivá zkoumaná zařízení Srov. HORÁKOVÁ, N. Problémy harmonizace rodinného a pracovního života. In: Naše společnost 2004/2. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, Praha Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s Studie přináší podrobnější popis koutků i s kontaktními údaji. Pro potřeby nynější studie jsme pouze vybrali data, která by mohla být z našeho hlediska relevantní při přípravě provozních parametrů dětského koutku na Filozofické fakultě UK. 11

12 3.2.1 Dětský koutek obchodního domu IKEA Zličín (Praha) Cena Zdarma Výhradně pro zákazníky obchodního domu Provozní doba Každodenně 10:00 22:00, tj. shodně s otevírací dobou obchodního domu Přijímané děti Každodenně 10:00 22:00, tj. shodně s3-6 let Výška cm Max. 10 dětí najednou Max. na 2 hodiny Charakteristika Prostory vybaveny hračkami, žádné zvláštní aktivity V sousedství promítací sál s dětskými filmy Personál Jedna vychovatelka bez kvalifikace, jen proškolená Poznámky Děti musí vyzvednout stejná osoba, která je do koutku přivedla Není možno nechat telefonní kontakt, aby se doprovod příliš nevzdálil Skřínky na osobní věci dětí Dětský koutek obchodního centra Palác Flora (Praha) Cena Studie neuvádí Provozní doba Denně 9:00 21:00 Přijímané děti Děti od 3 let věku Charakteristika Herní prostor pro pobyt dětí doplněný o klidovou zónu, minikino, výtvarný koutek se stolečky a židličkami Personál Pedagogicky a zdravotně kvalifikovaný personál Poznámky Uzamykatelné skřínky na věci dětí Další podnětné informace vyňaté z provozního řádu: příjem dětí končí 30 minut před koncem provozní doby doprovázející osobě umisťující dítě do koutku musí být více jak 18 let pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba, než dítě přivedla, je nutno její jméno nahlásit již při předání dítěte do koutku dítě se vyzvedává oproti podpisu doprovázející osoby doprovod sdělí osobní údaje o dítěti a číslo svého mobilního telefonu, na kterém bude po dobu pobytu dítěte v koutku k zastižení (s údaji se nakládá podle zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) osobní věci dítěte se uzamknou ve skřínce, klíč si ponechá doprovázející osoba za takto uložené věci přejímá provozovatel plnou odpovědnost, za volně ložené věci se neručí o nevyzvednuté děti se postará provozovatel koutku (domácí péče, 120 Kč/hod.), při 12

13 větší prodlevě informuje provozovatel policii a orgány sociální péče v případě potřeby je poskytnuto náhradní oblečení pro dítě oproti záloze 200 Kč, vyprané oblečení je třeba vrátit do 10 dnů Dětský koutek obchodního centra Nový Smíchov (Praha) 14 Cena 35 Kč/hod.; resp. 100 Kč/180 min., při překročení doby 100 Kč za započatou hod. Provozní doba Každodenně 9:00 21:00 Přijímané děti 3-12 let, výjimečně možno po dohodě umístit na kratší dobu i menší dítě Charakteristika Herní prostor Personál 2-3 vychovatelky Poznámky Klub pro maminky s nejmenšími dětmi (středy 10:00 12:00) Dětský klub Pohádka v Hypermarketu Tesco Stodůlky (Praha) Cena Pobyt do 60 min. 40 Kč, do 120 min. 60 Kč, do 180 min. 80 Kč, za každou další započatou hodinu 100 Kč, za každou započatou hodinu mimo provozní dobu 120 Kč Provozní doba Denně 9:00 19:00 Přijímané děti 3-12 let, mladší děti po dohodě (matka musí být v dosahu v rámci obchodního centra), max. 12 dětí najednou Charakteristika Dětský koutek je součástí širšího dětského klubu. Koutek je vybaven herními prvky (instalace, hračky, knihy, televize atd.). Postýlka pro nejmenší děti. Personál Chůva (zdravotní sestra a pedagog) Poznámky Nejsou Další podnětné informace vyňaté z provozního řádu: při první návštěvě se vyplní tzv. klientská karta dítěte (data chráněna dle zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) rodiče podepisují rovněž prohlášení o aktuálním zdravotním stavu dítěte vede se podrobná evidence všech příchozích a všech neobvyklých událostí při vyzvednutí dítěte druhým rodičem se při předání dítěte do koutku vyhotoví protokol o převzetí dítěte, kde se uvedou údaje o vyzvedávající osobě osobní věcí dítěte se uzamknou do skřínky, klíč si ponechá doprovázející osoba (za ztrátu klíče se platí pokuta 80 Kč) chůva odpovídá za bezpečnost dětí 14 Parametry provozního řádu jsou podle informace autorů studie identické s parametry provozního řádu dětského koutku v obchodním centru Palác Flóra. 13

14 chůva je oprávněna dítě do koutku nepřijmout, není-li podle jejího uvážení dítě k tomuto způsobilé koutek zajišťuje pitný režim dítěte, pleny a další pomůcky pro dítě lépe zajistí dopředu rodiče (koutek je má rovněž k dispozici) Zařízení Na houpacím koni (Praha) Cena Provozní doba Přijímané děti Charakteristika Personál Poznámky Není uvedeno Není uvedeno Není omezeno, otevřeno i handicapovaným dětem Komunitní charakter pobyt dětí, kavárna pro rodiče, různé společenské a kulturní akce pro děti i dospělé Iniciátorka projektu a lektoři Rodiče zůstávají nablízku, tj. odpovědnost za děti nesou rodiče, nikoliv koutek Zařízení Time Out (Praha) Cena Do 60 min. 29 Kč/hod., do 90 min. 39 Kč, do 120 min. 49 Kč, do 150 min. 59 Kč, do 180 min. 69 Kč, každá další hodina 60 Kč, každá i jen započatá hodina mimo provozní dobu 100 Kč Provozní doba Denně 9:00 21:00 Přijímané děti Od 3 let věku, max. 46 dětí najednou Charakteristika Personál Poznámky Hrací (aktivní) zóna, velký stůl na ruční práce, kreslení, stavebnice, minikino. Uzamykatelné skřínky na věci dětí Děti jsou oblečeny do ochranné vestičky s číslem pro snadnou identifikaci, číslo je shodné s číslem uzamykatelné skřínky Kvůli evidenci dětí je zařízení registrováno na Úřadě pro ochranu osobních údajů K zapůjčení náhradní dětské oblečení Další podnětné informace vyňaté z provozního řádu: o hlídaných dětech se vede databáze s jejich osobními údaji a s číslem mobilu doprovázejí osoby osobní věci dítěte se ukládají do skřínky, klíč si ponechá doprovázející osoba, klíčem se doprovázející osoba prokáže při převzetí dítěte v případě nevyzvednutí dítěte více jak 45 min. po ukončení provozní doby bude dítě umístěno do domácí péče, bude též informována policie a příslušné sociální orgány provozovatel zajišťuje pitný režim dětí (pramenitá voda), plenky, kapesníčky 14

15 3.2.7 Zařízení Človíčkov (Praha) Cena 39 Kč/vstup (doba pobytu není omezena) Provozní doba 9:00 20:00 Přijímané děti Max osob (děti i rodiče celkem), věk dětí ani jiné omezení nejsou Charakteristika Herna, klidová zóna, TV, kavárna, přebalovací místnost Personál Jen technický a obsluha v kavárně, nejde o hlídání dětí Poznámky Nejde o hlídání dětí, ale pobyt dětí s rodiči Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou Cena Provozní doba Přijímané děti Charakteristika Personál Poznámky Zdarma V době konání kurzů pro matky Není omezeno, max. 10 dětí najednou Hlídání dětí v době konání rekvalifikačních, jazykových a dalších kurzů pro matky v sousedících prostorách. Konkrétní program pro děti závisí na invenci hlídající. Dobrovolníci Nejsou Dětský koutek Magistrátu města Mostu Cena Provozní doba Podle úředních hodin magistrátu (pondělí a středa 7:00 17:00 a čtvrtek 8:00 11:00), mimo úřední hodiny magistrátu možno zajistit hlídání v případě, že má rodič sjednanou na magistrátu úřední schůzku Přijímané děti 2-10 let (mladší možno po dohodě), max. 7 dětí Charakteristika Personál Poznámky Hlídání pro rodiče, kteří potřebují něco vyřídit na magistrátu Kromě běžných identifikačních údajů o sobě a dítě poskytují rodiče také následující informace: číslo občanského průkazu, mobilní telefon, upozornění na závažné nemoci dítěte (epilepsie apod.), odbory kam jdou jednat vč. jména úředníka; při odchodu rodič potvrzuje, že dítě přebírá v pořádku Magistrát hlavního města Prahy Cena Provozní doba Přijímané děti Charakteristika Personál Poznámky První hodina zdarma, každá další hodina 50 Kč Dle úředních hodin magistrátu Studie neuvádí Hlídání dětí pro rodiče, kteří jdou na magistrát něco vyřizovat Odborní vychovatelé Peníze utržené za hlídání jsou reinvestovány do nákupu hraček a vybavení. 15

16 Rodinné centrum Studio Fantazie a Harmonie (Praha) Cena Provozní doba Přijímané děti Charakteristika Personál Poznámky 60 Kč/hod., 170 Kč za 3 hodiny Nepravidelná, dle termínů kroužků Od narození po mladší školní věk Kroužky pro děti s doprovodem rodičů Hlídání dětí během konání kurzů pro rodiče Studie neuvádí Jde spíše o komunitní centrum Zařízení Park & Play (Praha) Cena 149 Kč/hod. (individuální péče o menší děti 180 Kč/hod.), různé množstevní slevy a permanentky Provozní doba Pondělí pátek 8:00 19:00 Sobota, neděle 10:00 19:00 Přijímané děti 2-12 let, po dohodě a za příplatek i mladší děti, doporučená doba pobytu max. 3 hodiny, max. 25 dětí najednou Charakteristika Hlídání dětí pro rodiče, kteří si potřebují vyřídit své záležitosti ve městě Různé specializované programy pro děti (jazyky, výtvarný kroužek atp.) Nabídka doplňkových akcí jako oslavy, hlídání doma apod. Personál Studie neuvádí Poznámky Některé programy s možnou účastí rodičů Zařízení DětKo na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 15 Cena Provozní doba Přijímané děti Charakteristika Personál Poznámky Zdarma Doporučené délka pobytu cca 90 min. (tj. délka přednášky a souvisejících přestávek) Hlídání dětí Pobyt s dětmi se zajištěným vlastním hlídáním Dobrovolníci (rodiče a studenti) nebo osoby, které rodiče samy přivedou (např. babičky) Další podnětné informace vyňaté z provozního řádu: koutek mohou využívat i rodiče z ostatních fakult Masarykovy univerzity v Brně zodpovědnost za děti nesou po celou dobu rodiče speciální péči o dítě musí obstarat sami rodiče (např. přebalení, podání léků) rezervace místa v koutku em alespoň dva dny předem (možno přivést i bez 15 Tomuto dětskému koutku bude později v této studii věnována samostatné pojednání, neboť se jedná o zařízení svým zaměřením, velikostí a určením nejpodobnější našemu záměru. 16

17 rezervace, ale není záruka volného místa) Autoři studie konstatují, že většina prohlédnutých koutků má jiné určení než koutek plánovaný pro Univerzitu Karlovu v Praze. Na rozdíl od prohlédnutých koutků nemá jít o projekt komerční, ani nemá jít o, svým způsobem, komunitní práci, jejímž cílem je odbourávání sociální izolace rodičů. Domnívám se, že tento závěr není docela opodstatněný, jelikož podstatná část rešeršovaných koutků má parametry shodné se zařízením, k jehož zřízení studie směřovala: zajištění krátkodobého pobytu dětí zatímco si rodiče zajišťují své záležitosti. To že v případě zaměstnanců nebo studentů univerzity nejde o nákupy nebo úřední jednání ale o přednášky, konzultace, návštěvu knihovny apod., nemění nic na tom, že mnoho provozních parametrů je shodných: jde o krátkodobé hlídání dětí, typicky 2-3 hodiny hlídání má poskytnout volný čas rodičům pro vyřízení osobních záležitostí služba nenahrazuje jesle nebo školku většinou jde o hlídání dětí předškolního věku Jelikož v době sestavování studie měli autoři informace pouze o jednom koutku fungujícího v univerzitním prostředí, pokusil se realizační tým prozkoumat situace na zahraničních vysokých školách. Celkem bylo prozkoumáno dvanáct takových zařízení. 16 Jistou diskvalifikací dále uvedených zjištění je, jak konstatují sami autoři, že většina dětských koutků zahrnutých v této rešerši má formu spíše mateřské školy či jeslí a krátkodobé hlídání nabízí jako doplňkovou službu The University of Texas at Austin (USA) Cena Studie pouze uvádí, že je diferencována podle příjmu domácnosti Provozní doba Pondělí pátek 7:30 18:00 Přijímané děti Věk 6 týdnů 5 let, celková kapacita cca 130 dětí Charakteristika Hlídání dětí, výchovné aktivity Personál 30 zaměstnanců ve dvou střediscích Poznámky Pro rodiče-zaměstnance i pro rodiče-studenty 16 Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s. 22nn. 17 URYCHOVÁ, cit. dílo, s

18 Vrije Universiteit Brussel (Belgie) Cena Zdarma Provozní doba Denně kromě svátků 6:30 22:00 Přijímané děti věk bez omezení, max. kapacita cca 135 dětí Charakteristika Hlídání dětí Personál Studie neuvádí Poznámky Pro rodiče-zaměstnance i pro rodiče-studenty Universitetet i Oslo (Norsko) Cena Provozní doba Přijímané děti Charakteristika Personál Poznámky Zdarma Studie neuvádí 8 měsíců 6 let (50% kapacity rezervováno pro děti mladší 3 let), kapacita 600 dětí Hlídání dětí 30 osob Pro rodiče-studenty University of South Florida Cena zpoplatněno, cenu studie neuvádí Provozní doba Pondělí pátek 7:30 18:00 Přijímané děti 2-5 let Charakteristika Hlídání dětí, všestranný rozvoj dětí (mateřská škola) Personál Učitelé a asistenti, celkem 11 osob Poznámky Pro zaměstnance, rodiče i občany z okolí University of Sheffield (Velká Británie) Cena Zpoplatněno, výši poplatků studie neuvádí, pouze informuje, že poplatek je odvozen od příjmové kategorie rodiny Provozní doba Pondělí pátek 8:45 17:00 Přijímané děti Věk 6 měsíců 5 let, max. 64 dětí Charakteristika Hlídání dětí, rozvíjející aktivity Personál Pedagogové a asistenti z řad studentů pedagogických oborů Poznámky Pro zaměstnance, studenty a dle volného místa i další osoby University of Glasgow (Velká Británie) Cena Zpoplatněno, studie neuvádí cenu pouze, že studenti mohou být ze sociálních důvodů od poplatků dispenzováni Provozní doba Pondělí pátek 8:00 18:00 Přijímané děti Děti do 5 let věku, kapacita 74 dětí Charakteristika Hlídání dětí, rozvíjející aktivity, předškolní příprava (mateřská škola) Personál Pedagogové, asistenti z řad studentů Poznámky Pro zaměstnance a studenty 18

19 University of Aberdeen (Velká Británie) Cena Provozní doba Přijímané děti Charakteristika Personál Poznámky Studie neuvádí Studie neuvádí Do 5 let věku, kapacita 46 dětí Aktivity odpovídající mateřské škole Pedagogové a asistenti Pro zaměstnance a studenty University of Central England in Birmigham (Velká Británie) Cena Zpoplatněno, cenu studie neuvádí, pouze informuje, že jde o symbolickou cenu Provozní doba Pondělí pátek 7:30 17:45 Přijímané děti 1-5 let věku, max. kapacita 80 dětí Charakteristika Hlídání dětí, rozvíjející aktivity, stravování dětí (de facto mateřská škola umožňující i krátkodobé pobyty dětí) Personál Pedagogové a asistenti Poznámky Studie neuvádí cílovou skupinu Universität Zürich (Švýcarsko) Cena Zpoplatněno, cenu studie neuvádí, pouze informuje, že se odvíjí od příjmů rodiny Provozní doba Pondělí pátek 7:00 18:00 Přijímané děti Od 4 měsíců do nástupu do školy, kapacita 200 dětí Charakteristika Mateřská škola Personál Pedagogové a asistenti Poznámky Pro zaměstnance a studenty Universität Salzburg (Rakousko) Cena Zdarma Provozní doba Úterý 9:00 12:00 / 13:00 17:00, středa 9:00 12:00, čtvrtek 9:00 12:00 Přijímané děti Od 3 měsíců do nástupu do školy Charakteristika Rozvíjející aktivity, předškolní výchova Personál Dva pedagogové a dobrovolníci z řad studentů Poznámky Pro zaměstnance a studenty Technische Universität Dresden (Německo) Cena Provozní doba Přijímané děti Charakteristika Personál Poznámky Studie neuvádí Studie neuvádí Studie neuvádí Denní centrum, mateřská škola Studie neuvádí Studie neuvádí cílovou skupinu 19

20 Universität Trier (Německo) Cena Provozní doba Přijímané děti Charakteristika Personál Poznámky 15 měsíčně Pondělí až čtvrtek celodenně, v pátek dopoledne Věk dětí studie neuvádí, max. kapacita 10 dětí najednou Studie neuvádí Studie neuvádí Pro studenty I když drtivá většina výše uvedených zahraničních univerzitních zařízení má charakter mateřské školy, je velmi důležitý poznatek, že zahraniční vysoké školy reflektují potřebu usnadnit svým zaměstnancům a studentům sladit pracovní, resp. studijní a osobní život. Zajímavé je, že ne všechny zkoumané univerzity hradí provoz takových zařízení ze svých prostředků. Některá zařízení jsou subvencována z veřejných rozpočtů (Curych nebo Trevír), resp. ze soukromých zdrojů (Salzburg). Dá se předpokládat, že zahraniční vysoké školy jsou pod stejným ekonomickým tlakem jako Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. V posledních letech totiž setrvale klesá reálný objem finanční dotace na vzdělávací činnost, ať už ministerstvem limitovanou kvótou přijímaných studentů, snižováním vzdělávací dotace na jednoho studenta, snižováním účelových dotací nebo diskriminací pražských vysokých škol v rámci financování z Evropského sociálního fondu, popř. Evropského fondu pro regionální rozvoj. 18 Jelikož humanitní a sociální fakulty nedisponují ani silným sponzorským zázemím jako fakulty s úzkou vazbou na komerční sféru, bude se muset i Filozofická fakulta UK evidentně spolehnout na veřejné zdroje (zřízení dětského koutku) a pro provoz postupně vytvořit svépomocný model obdobný současnému způsobu provozování např. dětského koutku Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pátá kapitola studie se zabývá mapováním struktury populace studentů-rodičů na Univerzitě Karlově v Praze. Jelikož tato skupina rodičů není cílovou skupinou aktuálně realizovaného projektu, nebudeme tuto část rešeršovat. Dále se autorský tým zaměřil na analýzu právního rámce pro fungování dětských koutků. 19 Studie definuje dětský koutek jako zařízení, které má za cíl odlehčit rodičům 18 Pražské školy jsou vyloučeny z okruhu příjemců Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace či Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci pražských operačních programů je od druhé výzvy drasticky limitován objem žádostí, které si Univerzita Karlova může podat, přičemž toto omezení nereflektuje velikost tohoto subjektu. 19 Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s

21 poskytnutím krátkodobého hlídání dětí (většinou předškolního) věku, aby si mohli vyřídit určitou záležitost nebo realizovat nějakou krátkodobou (byť pravidelnou) aktivitu. Jelikož dětské koutky nemají za cíl rozvíjení osobnosti dítěte, nejsou součástí školské soustavy podle školského zákona. 20 Na jejich provoz se přímo nevztahuje ani žádný jiný obdobný právní předpis. Vztah mezi provozovatelem koutku a klienty se proto řídí jen obecným občanským zákoníkem a je proto nutné vymezit pečlivě práva a povinnosti zúčastněných stran kvalitním provozním řádem. 3.3 Možné organizační formy dětského koutku Studie dále analyzuje různé možné organizační formy zajištění provozu dětského koutku. a) koutek provozuje univerzita nebo její součást b) koutek provozuje právnická osoba zřízená univerzitou c) koutek provozuje jiná právnická osoba s podporou univerzity Dětský koutek jako organizační složka univerzity Jelikož prvotní impulz k vypracování studie vyšel od studentů Filozofické fakulty UK, kteří předpokládali, že provoz dětského koutku budou zajišťovat formou dobrovolné práce, zkoumá studie uvedenou formu v tomto kontextu. Autoři docházejí k závěru, že dobrovolně zajišťovaný provoz dětského koutku, jehož zřizovatelem by byla univerzita, není v souladu s právními předpisy, neboť tuto činnost by měli vykonávat zaměstnanci. Autoři studie opominuli v této souvislosti prověřit možnosti zákona o dobrovolnické službě Dětský koutek provozuje právnická osoba zřízená univerzitou Studie upozorňuje, že univerzita coby veřejná vysoká škola se nesmí stát společníkem veřejné obchodní společnosti ani komanditní společnosti. Možnost vkládat majetek do 20 Zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání. 21 Zák. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. 21

22 obchodní společnosti nebo družstva je také limitována. Autoři studie docházejí k tomu, že v případě zřízení jiné právnické osoby za účelem provozu dětského koutku by bylo nejvhodnější volit právní formu společnosti s ručením omezeným nebo obecně prospěšné společnosti. Vzhledem k tomu, že vnitřní předpisy univerzity 22 stanoví pro takový případ podmínku, že by výnosy z provozu dětského koutku musely pokrývat náklady, což i s ohledem na poznatky z analýzy provozu jiných koutků není racionální předpokládat. Závěr autorů studie ohledně této možnosti je jednoznačný: Lze předpokládat, že při posuzování konkrétní situace na UK, resp. jednotlivých jejích fakultách, by s ohledem na ekonomické zřetele věci samostatná právnická osoba nepřipadala v úvahu Dětský koutek provozuje jiná právnická osoba s podporou univerzity Kladně studie hodnotí možnost podpory jiné právnické osobě, na univerzitě nezávislé, která by měla formu občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti založené členy akademické obce za účelem provozování dětského koutku. Autoři zde v souladu s vnitřním předpisem univerzity 24 vidí možnost jak finanční tak in kind podpory (např. zapůjčením majetku k provozování koutku). 3.4 Poznámky k právním aspektům provozování dětského koutku Výše uvedený rozbor právní situace vyplývá z toho, že se autoři soustředili pouze na možnost, že dětský koutek bude aktivně provozovat určitá právnická osoba. Ve studii nebyl bohužel analyzován případ, že prostory pro pobyt dětí budou k dispozici akademické obci, aniž by byly aktivně provozovány jako zařízení péče o děti. Možnost vybudovat prostory, které jsou po všech stránkách uzpůsobeny pro pobyt dětí, ale využití je zcela v režii rodičů, resp. dalších osob doprovázejících dětí, se ukázala jako důležitá alternativa, kterou jsme se při přípravě záměru snažili sledovat. Naším cílem, na rozdíl od cíle předpokládaného autory studie, byla tzv. pasívní služba. Univerzita zajistí vyhovující prostory přístupné na základě provozního řádu široké veřejnosti podobně jako jiné společné prostory na fakultě, odpovědnost za děti zůstává rodičům (např. tak jako když pobývají rodiče s dětmi na chodbě fakulty). Mimo jiné proto jsme při koncipování projektové žádosti do Operačního programu 22 Srov. opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze číslo 18/2001 z URYCHOVÁ, cit. dílo, s Srov. Pravidla podpory zájmové činnosti Univerzity Karlovy v Praze číslo 6007/ ze dne

23 Praha Adaptabilita počítali s tím, že hlídání dětí v první fázi zajistí externí firma. Tato firma ovšem nebude provozovatelem dětského koutku. V druhé fázi plánujeme vytvoření svépomocného modelu hlídání, který opět nebude založen na tom, že by určitá skupina osob provozovala prostory dětského koutku. I v tomto případě půjde o hlídání dětí, které nebude prostorově vázáno a využití dětského koutku bude pouze umožněno. 25 Autoři studie dále analyzovali požadavky na prostory, v nichž bude dětský koutek umístěn. Došli k tomu, že dětské koutky nepodléhají režimu školského zákona, jelikož jak již bylo uvedeno výše nepatří do soustavy školských zařízení. Dále se na tyto prostory nevztahují ani speciální požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví. 26 Prostory musí pouze vyhovovat obecným požadavkům na vnitřní prostory. 27 Obdobně neexistují zvláštní požadavky na provozní pravidla dětského koutku. Pravidla musí pouze stanovit základní právní rámec pro vztah provozovatele a klienta. 28 Shrnutí hygienických požadavků najdeme v kapitole 7 rešeršované studie. 29 Pro dětské koutky neexistují explicitní zvláštní požadavky. Autoři studie ovšem došli k názoru, že bude třeba analogicky uplatnit některé požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 30, resp. obecné technické požadavky 31. Abychom dodrželi tyto obecné požadavky, požádali jsme během realizace projektu o spolupráci architektonickou poradkyni, která dohlížela na soulad plánů vzešlých z připomínek cílové skupiny, prostorových možností fakulty a právních předpisů. 32 Autoři studie dále podrobně analyzují edukační roli dětského koutku a konfrontují ji 25 Tímto směrem se ubíralo řešení provozního uspořádání i proto, že podle občanského zákoníku se nemůže provozovatel dětského koutku zbavit odpovědnosti za svěřené dítě či odložené věci (srov. 420 a 433 občanského zákoníku). 26 Zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 27 Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s N.B. Autoři mají stále na mysli aktivně provozovaný dětský koutek, kam rodič odevzdá dítě k hlídání. My naopak své další úvahy budeme směřovat k dětskému koutku coby prostoře pasivně dané rodičům k dispozici. 29 Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s Vyhl. MZ ČR č. 410/2005 Sb. ze dne Vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 32 S touto pozicí jsme původně nepočítali. Domnívali jsme se, že postačí asistence zástupců uměnovědných oborů Filozofické fakulty UK, kteří by garantovali estetickou úroveň zvoleného řešení. To se hned na počátku realizace projektu bohužel ukázalo jako nedostatečné. 23

24 s pojetím dětského koutku jako pouze hlídání 33. Vzhledem k tomu, že jsme z ekonomických a prostorových důvodů od počátku neměli jinou ambici než zajištění prostor pro krátkodobý baby-sitting pro rodiče-akademiky, nepovažujeme za nutné tuto část studie interpretovat. 3.5 Provozní parametry dětského koutku Na základě analýzy předpokládaného zájmu o dětský koutek navrhují autoři provozní dobu pondělí až pátek 8:00 18:00 hodin s kapacitou 10 dětí pro současný pobyt. 34 Vzhledem k tomu, že autoři kalkulovali tento počet pro celou univerzitu, aniž by vzali v potaz prostorovou distribuci pracovišť, byli jsme později nuceni provést své výpočty samostatně pro Filozofickou fakultu UK, resp. univerzitní pracoviště v docházkové vzdálenosti od hlavní budovy Filozofické fakulty UK. Studie znovu diskutuje jednotlivé organizační modely pro provoz koutku, jak byly zmíněny výše. Vzhledem k tomu, že mezi tyto modely nepatří námi preferovaný případ společné prostory, kde nejsou nabízeny aktivní služby, nemá smysl tuto část studie parafrázovat. Autoři studie dále diskutují velmi důležitý ekonomický rámec fungování dětského koutku. Konstatují, že vzhledem k tomu, že funkce dětského koutku není přímou součástí výukového procesu, ale [sociální] službou ( ), nelze zajistit její financování z prostředků základní dotace na studium, výzkum a vývoj. 35 I z tohoto důvodu jsme volili odlišný ekonomický model: zřízení koutku z prostředků externího poskytovatele (Operační program Praha Adaptabilita), hlídání dětí po ukončení financování z prostředků operačního programu zajistit na základě svépomocného modelu. Drobné opravy a udržování prostor po ukončení financování z operačního programu zajistíme na stejné bázi jako u ostatních veřejných prostor fakulty, jelikož prostory nebudou nijak speciálně vyčleněny ze společných veřejných prostor hlavní budovy. Autoři studie se dále zabývají možnostmi konání stáží a praxí studenty Univerzity Karlovy v Praze. 36 Tato problematika není vzhledem k aktuálně realizovanému projektu na podporu rodičů-akademiků relevantní, proto se jí na tomto místě nebudeme zabývat. 33 Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s. 38 a Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s

25 3.6 Shrnutí relevantních zjištění studie V závěrečné části studie rekapitulují autoři nejdůležitější zjištění 37. Z uváděných bodů byly pro naše úvahy důležité tyto (nutno mít stále na paměti, že autoři počítají s dětským koutkem coby komplexním zařízením provozovaným univerzitou nebo jinou právnickou osobou, která bude zajišťovat provoz prostor a hlídání dětí): 1. Nepřenositelná odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku odpovídá provozovatel dětského koutku za škodu vzniklou svěřenému dítěti nebo na vnesených věcech. Této odpovědnosti se nelze zprostit ani jednostranným prohlášením provozovatele, a dokonce ani po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 2. Organizační začlenění vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova v Praze je tvořena téměř dvěma desítkami fakult, doporučují autoři studie, aby dětské koutky byly zřizovány v gesci jednotlivých fakult, popř. společně pro fakulty navzájem prostorově blízké. 3. Požadovaná kvalifikace personálu u dětí mladších 3 let je nutné podle nařízení vlády z zajistit, aby pečující personál měl příslušnou odbornou kvalifikaci (zatímco pro děti starší není této kvalifikace vyžadována). Vzhledem k těmto nárokům na pracovníky dětského koutku konstatují autoři studie, že s ohledem na předpokládanou péči o děti do 3 let by bylo zjevně vhodné najmout profesionální službu agenturu, která by byla kompetentní i k péči o děti mladší 3 let Zřizovací a provozní náklady součástí studie bohužel není žádná konkrétnější nákladová kalkulace. Autoři pouze konstatují, že pro snížení zřizovacích nákladů by bylo vhodné využít vhodné, predisponované prostory. Ohledně provozních nákladů je jen implicite naznačeno, že univerzita, resp. její fakulty nebudou zřejmě disponovat dostatečnými prostředky pro bezplatné provozování této služby. Proto je navrhováno, aby uživatelé za umístění dětí do dětského koutku platili nebo aby externí agentura provozující dětský koutek usilovala o dotaci na provoz v souladu se zákonem o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením Srov. URYCHOVÁ, cit. dílo, s Nařízení vlády č. 209/2001 Sb. kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením. 39 URYCHOVÁ, cit. dílo, s

26 3.7 Závěry pro další úvahy o zřízení dětského koutku na FF UK Na jaře 2009 se vedení Filozofické fakulty UK rozhodlo připravit projektovou žádost do druhé výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita do prioritní osy 2 zaměřené mj. na podporu souladu rodinného a pracovního života zaměstnanců. Vedení univerzity tento nápad přijalo se souhlasem. Dr. Urychová pro přípravu projektové žádosti poskytla projektovému týmu svou studii. Ze zjištění studie pro projektový tým vyplynuly následující zásady, které byly nadále sledovány. Tyto zásady mají platnost v kontextu prostorové roztříštěnosti pracovišť FF UK, stavu dlouhodobého podfinancování humanitních a sociálních fakult a specifického zaměření druhé prioritní osy Operačního programu Praha Adaptabilita na zaměstnance, tj. nikoliv na studenty Prostorová roztříštěnost Filozofická fakulta UK operuje na několika místech v Praze, a částečně též mimo ni. Vzdálenost mezi jednotlivými fakultními objekty je poměrně značná. Proto by nebylo přílišnou pomocí rodičům-akademikům působícím například na pracovišti v Jinonicích, kdyby měli své děti umisťovat do dětského koutku na hlavní budově. Cestování mezi oběma lokalitami by si vyžádalo více než dvě hodiny dodatečného času. Výhled na získání společného objektu typu fakultního kampusu je nereálná. 41 nemá smysl koncentrovat péči o děti zaměstnanců do jednoho objektu, naopak je třeba hledat prostorově diverzifikovaný model (nejspíše organizační oddělení hlídání dětí od prostor dětského koutku) 40 Zák. č. 306/1999 Sb. Tuto variantu autoři studie rozvíjejí modelovou studií v příloze 4. Základním předpokladem pro postup v tomto směru je ovšem nutnost, aby dětský koutek byl zařízením s kvalifikovaným personálem a odpovídajícím vybavením umožňujícím po dobu pobytu dítěte v koutku realizovat kvalifikovanou výchovnou péči. (URYCHOVÁ, cit. dílo, s. 71). Jak bylo naznačeno v předchozím textu, z ekonomických a dalších důvodů nemůžeme, resp. nechceme volit tuto formu péče o děti zaměstnanců. 41 Více k prostorové situaci FF UK viz Dětský koutek a další stavební zlepšení pro rodiče-akademiky na UK FF (shrnutí plánování úprav). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2010, s. 5 a násl. (k dostupné na adrese: 26

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU Školička AMU-jaké formy péče o děti upřednostňujete? Shrnutí a doporučení. Shrnutí: Ve dnech 21. 9. až 8.10 proběhlo mezi zaměstnanci a studenty AMU dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ 26.1.2012 PROBLEMATICKÉ OKRUHY Postavení vysokých škol a jejich regulace Předpisy vysoké školy Orgány

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 OBSAH ÚVOD... 12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 18 1.1 Právní postavení školy a školského

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více