o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou, IČ , za rok 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou, IČ00262358, za rok 2014."

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0063/14/Vl Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou, IČ , za rok Přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2014 ve smyslu ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne Přezkoumané období od do Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne Přezkoumání vykonal: Bc. Kamila Vlasáková, kontrolor pověřený přezkoumáním. Pověření k výkonu přezkoumání podle 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0063/14/Vl dne Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly. Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Daniel David - starosta, Eva Hobzová účetní. Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v 3 tohoto zákona. Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona: - ustanovení 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, - ustanovení 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, - ustanovení 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, - ustanovení 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, - ustanovení 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, - ustanovení 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, - ustanovení 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, - ustanovení 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - ustanovení 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, - ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, - ustanovení 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, - ustanovení 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, - ustanovení 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, - ustanovení 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku, - ustanovení 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu

3 A. Výsledek dílčích přezkoumání A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku... 3,13 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku... 6,30 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 2,38 % V Liberci dne Bc. Kamila Vlasáková. kontrolor pověřený přezkoumáním. podpis kontrolora - 3 -

4 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu. - nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. V kontrolovaném období dle prohlášení obce: - obec nehospodařila s majetkem státu, - neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, - nezastavila movitý a nemovitý majetek, - neuzavřela směnnou, darovací a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, - nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, - neuskutečnila majetkové vklady, - a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.). Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše ,00 Kč. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou o počtu 14 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta obce Mgr. Daniel David Mgr. Daniel David starosta obce. Razítko, podpis, dne - 4 -

5 Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od do Zveřejnění proběhlo v souladu s 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočet byl navržen jako schodkový ve výši: Příjmy ,00 Kč Výdaje ,00 Kč Financování ,00 Kč ,00 Kč Pravidla rozpočtového provizoria Zastupitelstvo obce schválilo na svém 10. zasedání konaném dne , usnesením č. 97/2013 rozpočtové provizorium s tím, že výdaje do doby schválení rozpočtu 2014 budou hrazeny do výše 1/12 výdajů roku Rozpočtová opatření Za kontrolované období leden - prosinec 2014 zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo 3 rozpočtová opatření v těchto hodnotách: č. 1) - schválena na 5. zasedání konaném dne , usnesením č. 47/2014 č. 2) - schválena na 7. zasedání konaném dne , usnesením č. 62/2014 č. 3) - schválena na 8. zasedání konaném dne , usnesením č. 97/2014 Příjmy Výdaje Financování Schválený rozpočet , , ,00 RO č. 1) , , ,00 RO č. 2) , ,00 0,00 RO č. 2) , ,00 0,00 Upravený rozpočet , , ,00 Veškerá provedená rozpočtová opatření byla ve shodné výši v příjmové i výdajové části promítnuta do výkazu Fin 2-12 M a jejich projednání a schválení bylo v souladu s 16, zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění. Rozpočtový výhled Obec Janov nad Nisou má zpracován rozpočtový výhled na období let v následujících objemech: (v tabulce v tis. Kč) Příjmy celkem Výdaje celkem Financování

6 Schválený rozpočet Předložený návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán a následně beze změn schválen na 1. zasedání zastupitelstva obce konaném dne , usnesením č. 7/2014 jako "schodkový" a vykazoval tyto hodnoty: Příjmy ,00 Kč Výdaje ,00 Kč Financování ,00 Kč ,00 Kč Projednání a následné schválení uvedeného rozpočtu obce na rok 2014 bylo v souladu s ustanoveními 4, zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a převedení schválených hodnot do výkazu Fin 2-12 M nevykázalo rozdíly. Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím V rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2014 byl zřízené PO - ZŠ a MŠ Janov nad Nisou schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši Kč. Příspěvek schválilo ZO na 1. zasedání konaném dne , usnesením č. 7/2014. Stanovení závazných ukazatelů bylo příspěvkové organizaci sděleno dopisem ze dne Kontrolou hodnot ve výkaze Fin 2-12 M (položka 5331) sestavený k datu nebyly zjištěny odchylky od stanovené částky. Závěrečný účet Zastupitelstvo obce projednalo a poté schválilo závěrečný účet obce za rok 2013 na 4. zasedání konaném dne , usnesením č. 35/2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 s vyjádřením "bez výhrad". Schválení bylo v souladu s ustanoveními 17, zákona č. 250/2000 Sb. a 43, zákona č. 128/2000 Sb. v platných zněních. Návrh závěrečného účtu a zpráva z přezkoumání hospodaření byla vyvěšena na úřední desce přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce, vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bylo v souladu s ustanoveními 11, zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění. Data zveřejnění byla zapsána na předložený originál dokumentu vytištěný z programu Gordic. Vyvěšeno: , Sejmuto: Bankovní výpis Obec má zřízen běžný účet u Komerční banky a.s., České spořitelny a.s., České národní banky a nově spořící účet u Equa bank. Bankovní výpisy obce jsou měsíční a současně využívá i výpisů z internetu (on-line bankovnictví). Zůstatky bankovních účtů ke dni : č.ú / ,20 Kč (el. výpis č. 231) č.ú / ,32 Kč (el. výpis č. 136) č.ú / ,20 Kč (el. výpis č. 10) ČNB / ,25 Kč (výpis č. 39) Celkem ,97 Kč Výše uvedený zůstatek odpovídá údaji ve výkaze FIN 2-12M (řádek 6010) a Rozvaze (účet č Základní běžný účet). Nebyly zjištěny nedostatky

7 Dohoda o hmotné odpovědnosti Kontrole byla předložena dohoda o odpovědnosti za škodu uzavřená dne s administrativní pracovnicí obce v souladu s 252 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Faktura Kontrola namátkově prošla přijaté za měsíc září, listopad a prosinec 2014 vztahující se k bankovním výpisům: září výpis č (fap č ) listopad výpis č (fap č , ) prosinec výpis č (fap č , ) Předložené doklady obsahovaly předepsané náležitosti, každá faktura měla vlastní ručně vyplněný kontační doklad, který obsahoval stanovené podpisy, zaúčtování na SÚ a AÚ a užití rozpočtové skladby. Nedostatky nebyly zjištěny. Inventurní soupis majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků se v obci řídí vydanou Směrnicí o oběhu účetních dokladů, jejíž součástí je evidence majetku a účtování a inventarizace a je v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. Kontrole byly předloženy následující dokumenty: - Příkaz k provedení inventarizace za rok 2014 ze dne s platností od do a termínem vytvoření závěrečné zprávy do , který je Přílohou č. 1 Směrnicí - inventarizace. - Plán inventur ze dne s termínem předání zápisů od IK do Proškolení členů IK bylo provedeno v rámci zasedání zastupitelstva dne , usnesením č. 99/ Inventarizační zpráva byla ze dne a udává, že rozdíly mezi provedenou fyzickou a dokladovou inventarizací nebyly zjištěny. - Předložené inventurní soupisy obsahovaly podpisy členů komise, data provedení inventur u jednotlivých účtů a soupisy majetku vytištěné z programu. - K účtům dlouhodobého hmotného majetku pozemky, byl předložen aktuální výpis z KN k datu Zůstatky na bankovních účtech a úvěrovém účtu byly doloženy kopiemi bankovních výpisů. Pohledávky k (účet č. 311) Závazky k (účet č. 321) ,00 Kč (poplatky za pozemky, nebytové prostory, byty, dřevo, vodné, odpady) 0,00 Kč Obec postupovala při realizaci inventur podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a nebyly zjištěny nedostatky. Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je vedena v počítači a za kontrolované období leden - prosinec 2014 bylo přijato a zaúčtováno celkem 430 faktur. Kniha došlých faktur slouží zároveň jako kniha závazků. Každá faktura obsahuje vytištěný Záznam o zaúčtování faktury s SÚ, AÚ a rozpočtovou skladbu. Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur je vedena v počítači a v období do bylo vydáno celkem 237 faktur. Kniha odeslaných faktur slouží zároveň jako kniha pohledávek. Nedostatky nebyly zjištěny

8 Odměňování členů zastupitelstva Vyplácené výše odměn uvolněnému starostovi a neuvolněným členům zastupitelstva jsou v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění novely Nařízení vlády č. 459//2013 Sb. účinnou od a nepřesahují maximální možnou hranici vyplývající z uvedeného nařízení vlády. Výše neuvolněným členům zastupitelstva byly schváleny na ustavujícím zasedání konaném dne , usnesením č. 79/2010, 80/2010 a 81/2010 a jsou v platnosti i v době kontroly. Nově na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce konaném dne , usnesením č. 77, 78 a 80/2014 byly schváleny odměny členům zastupitelstva a tyto odměny jsou v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění novely Nařízení vlády č. 459//2013 Sb. účinnou od a nepřesahují maximální možnou hranici vyplývající z výše uvedeného nařízení vlády. Namátkově byly zkontrolovány výše odměn u neuvolněných zastupitelů a uvolněného starosty za období 10-12/2014, vyplacené odměny nepřesáhly schválené výše a stanovenou hranici vyplývající z nařízení vlády. Pokladní doklad Namátkově byly zkontrolovány příjmové a výdajové pokladní doklady za období srpen, listopad a prosinec 2014, č. dokladů , , Převedení zůstatků v jednotlivých měsících navazuje a stanovený limit pokladny nebyl překračován. Předložené doklady obsahovaly předepsané náležitosti, jednotlivé pokladní doklady obsahují údaje s rozpočtovou skladbou, zaúčtováním SÚ, AÚ a obsahuje stanovené podpisy. Nedostatky nebyly zjištěny. Pokladní kniha (deník) Pokladní knihu obce vede účetní obce v ruční podobě. V kontrolovaném období leden - prosinec 2014 bylo vystaveno celkem 1169 příjmových a výdajových pokladních dokladů. Pokladní doklady jsou vedeny v jedné číselné řadě. Převody zůstatků mezi jednotlivými měsíci na sebe vzájemně navazují. Pravidelně je prováděna kontrola stavu pokladny, provedena zápisem v pokladní knize. Pro pokladnu je stanoven pokladní limit ve výši ,- Kč. Zůstatek pokladny k datu činil částku 0,- Kč a odpovídal stavu uvedenému v rozvaze č. účtu Pokladna. Příloha rozvahy Z předloženého výkazu Příloha sestavený k datu vyplývá, že obec zde eviduje následující majetek: - účet dřevo ,00 Kč - účet majetek ZŠ ,90 Kč - účet dlužné - odpady, FRB ,70 Kč - účet leasing ,00 Kč - účet jistiny 6 800,00 Kč - účet zástavní smlouvy ,00 Kč Rozvaha Kontrole byl předložen výkaz Rozvaha sestavený k datu , který vykazoval v jednotlivých položkách následující objemy: Stálá aktiva činila v netto hodnotě částku ,47 Kč. Převážnou část dlouhodobého majetku tvořily nemovitosti (účet 021 a 022) v zůstatkové ceně ,47 Kč a účet 031 v částce ,00 Kč. Celková výše majetku v brutto hodnotě činila ,25 Kč, z - 8 -

9 toho na běžných účtech v bance obec vykazovala ,97 Kč. Jako součást pasiv obec eviduje významnou položku na účtu dlouhodobé úvěry se zůstatkem ,- Kč. Aktiva = Pasiva ,12 Kč = ,12 Kč Oprávky byly vytvořeny ve výši ,- Kč (účet č. 551 Výkaz zisku a ztráty). Obec odepisuje čtvrtletními odpisy a zvolila rovnoměrný způsob odepisování s 5 % fixem. Účetní deník Kontrole byla předložena Obratová předvaha sestavená k datu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Předložený Výkaz Fin 2-12 M sestavený k datu vykazoval tyto hodnoty: schv. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost RU % Příjmy po konsolidaci , , ,73 119,66 Výdaje po konsolidaci , , ,33 64,83 Financování , , ,40 xxx Hospodaření obce za kontrolované období skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši ,40 Kč vůči schválenému schodkovému rozpočtu obce na rok Uvedený přebytek byl tvořen vyššími realizovanými příjmy o ,73 Kč vůči rozpočtovaným a nižšími realizovanými výdaji o ,67 Kč než rozpočtovanými. Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k datu , ze kterého vyplývá, že obec nevykonává žádnou hospodářskou činnost a vykazuje následující hodnoty: Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření běžného účetního období ,20 Kč ,16 Kč ,96 Kč Vykázaný výsledek hospodaření navazoval na účet 493 výsledek hospodaření běžného účetního období ve výkaze Rozvaha. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janov nad Nisou za rok 2013 činil HV zisk ,56 Kč. Výše uvedený hospodářský výsledek byl projednán a následně schváleno jeho rozdělení do rezervního fondu na 3. zasedání zastupitelstva konaném dne , usnesením č. 26/2014. HČ DČ Výnosy celkem ,78 Kč 8 365,00 Kč Náklady celkem ,22 Kč 8 277,00 Kč Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ, MŠ Janov nad Nisou, se souhlasem provozování doplňkové činnosti týkající se pořádání kulturních a zábavných akcí, pořádání odborných kurzů, pronájem prostoru školy pro provozování nápojových automatů, prodej výpěstků ze školního pozemku, kopírování, stravování cizích strávníků byla povolena

10 Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ, MŠ byla schválena na jednání zastupitelstva obce dne v souladu s ust. 27 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dne byl usnesením č. 38/2010 schválen Dodatek č. 1, Zřizovací listiny ZŠ, MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace. Dne byla usnesením č. 8/2012 zastupitelstvem obce schválena Příloha č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ, MŠ Janov nad Nisou, příspěvková organizace, ve které je uvedeno vymezení majetku ve vlastnictví obce, který se organizaci předal k hospodářskému využití dle stavu k Dohody o pracovní činnosti Obec neuzavřela žádnou dohodu o pracovní činnosti za kontrolované období roku Dohody o provedení práce Kontrola namátkově prošla následující dohody, sepsané za kontrolované období leden - prosinec 2014: - "knihovník" uzavřenou dne na období 1-12/2014, - "vedení kroniky" uzavřenou dne , - "volby - vkládání do obálek" uzavřenou dne na období 5/2014, - "vedení kroniky" uzavřenou dne Předložené dohody byly sepsány v souladu s ustanoveními 75 a 77, Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění. Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Za kontrolovaný rok 2014 obec předložila Smlouvu o poskytnutí dotace ze dne s firmou JIZERSKÁ, o.p.s., IČ na "poskytnutí finančního daru pro zimní sezónu 2014/15" ve výši ,- Kč a stanoveným termínem vyúčtování do Poskytnutí příspěvku schválilo zastupitelstvo obce na 8. zasedání konaném dne , usnesení č. 84/2014. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Za kontrolované období leden - prosinec 2014 obec přijala následující účelové dotace: 1. Volby do Evropského parlamentu konané dne (pol. 4111, UZ 98348) - obec obdržela dotaci ve výši ,- Kč dne , výpis ČNB č. 14, - skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na 6117 s přiděleným účelovým znakem činily ,- Kč, Přidělené prostředky byly čerpány dle Směrnice MF č.j. MF-62970/2013/ ze dne uveřejněné ve Zprávách MF č. 4/ finanční vypořádání dotace bylo ze dne a zasláno poskytovateli dotace em dne Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konané dne (pol. 4111, UZ 98187) - obec obdržela dotaci ve výši ,- Kč dne , výpis ČNB č. 30, - skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na 6115 s přiděleným účelovým znakem činily ,- Kč, nevyužitá částka ve výši 5 869,- Kč byla vrácena na účet poskytovatele dne , výpis KB č. 14, - finanční vypořádání dotace bylo ze dne a zasláno poskytovateli dotace em dne

11 3. Výdaje JSDH obcí na rok 2014 (pol. 4122, UZ 14004) - na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR byla dne , výpisem KB č. 212 obci poskytnuta dotace ve výši 6 528,- Kč a dle uzavřené smlouvy č. OLP/2008/2014 ze dne , - finanční vypořádání dotace bylo ze dne a zasláno poskytovateli dotace em dne výročí založení JSDH v Janově nad Nisou - Janovský jarmark 2014 (pol. 4122) - na základě smlouvy č. OLP/1758/2014 ze dne byla obci poskytnuta dotace v max. výši do ,- Kč dle skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu a termínem vyúčtování do závěrečné vyúčtování projektu bylo ze dne , kdy skutečná výše způsobilých výdajů činila ,80 Kč a dotace byla ve výši ,- Kč přijata na účet , výpis KB č Smlouvy nájemní Obec z předchozích let předložila platné následující smlouvy: - nájemní smlouvu ze dne s firmou Baboon reality s.r.o., IČ na "pronájem vodního díla - Rozšíření inženýrských sítí Janov n. N" s termínem do smlouva o nájmu pozemku uzavřenou dne s firmou Stavby Koláček s.r.o., IČ (pronajímatel) na "stpč. 145/ m2, ppč. 491/ m2, k.ú. Janov nad Nisou" na dobu určitou 5ti let. Nově byly namátkově zkontrolovány smlouvy: - smlouva o nájmu bytu ze dne na byt č. 112 ve 3. NP, č.p. 247 za měsíční nájemné 1 094,- Kč a na dobu neurčitou. - smlouva o nájmu ppč. 422/1 - zahrada, 799 m2, k.ú. Hraničná za roční nájemné ve výši 200,- Kč a účinností od Smlouvy o dílo Kontrole byly namátkově předloženy následující uzavřené smlouvy o dílo vztahující se ke kontrolovanému období leden - září 2014: - smlouva uzavřená dne s Ing. O. Novotným - stavební projekce, IČ na "zpracování PD rekonstrukce budovy KD, č.p. 239" s termínem realizace do 90 dnů od uzavření smlouvy za cenu ,- Kč vč. DPH. - smlouva č DPA uzavřená dne s firmou EUROVIA CS, a.s., IČ na "stavební práce část 1 - Oprava komunikace v Loučné nad Nisou a část 2 - Oprava mostu přes Bílou Nisu", s termínem realizace do za cenu ,- Kč bez DPH. - smlouva uzavřená dne s firmou ARTMETAL ČECHY s.r.o., IČ na "Pasport veřejného osvětlení" za cenu ,- Kč vč. DPH. - smlouva č. SoD/05/2014/1420 uzavřená dne s firmou Stamonta s.r.o., IČ na "Oprava hřbitovní zdi v Janově nad Nisou - 1. etapa", s termínem realizace do a dohodnutou cenu ,- Kč vč. DPH. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kontrole byly namátkově předloženy uzavřené smlouvy vztahující se k roku 2014: - kupní smlouva ze dne , kdy obec je na straně prodávajícího, na ppč. 268/6 - zahrada, 233 m2, ppč. 269/9 - trvalý travní porost, 197 m2 a ppč. 1381/8 - ostatní plocha, 93 m2 za celkovou cenu ,- Kč. Prodej byl zveřejněn na ÚD v období a

12 schválen ZO dne , usnesením č. 30. Majetek byl zaplacen dne Vklad proveden dne s právními účinky k kupní smlouva ze dne , kdy obec je na straně prodávajícího, na ppč. 56/30 - zahrada, 961 m2 a st. pč zastavěná plocha a nádvoří, 16 m2 za celkovou cenu ,- Kč. Prodej byl zveřejněn na ÚD v období a schválen ZO dne , usnesením č. 4. Majetek byl odúčtován z evidence obce dne , dokladem č a zaplacen dne Vklad proveden dne s právními účinky k kupní smlouva ze dne , kdy obec je na straně prodávajícího, na ppč. 795/8-170 m2 za celkovou cenu ,- Kč. Prodej byl zveřejněn na ÚD v období a schválen ZO dne , usnesením č. 5. Majetek byl zaplacen dne Vklad proveden dne s právními účinky k kupní smlouva ze dne , kdy obec je na straně prodávajícího, na ppč. 1419/8 - trvalý travní porost, 1550 m2 za celkovou cenu ,- Kč. Prodej byl zveřejněn na ÚD v období a schválen ZO dne , usnesením č. 45. Majetek byl odúčtován z evidence obce dne , dokladem č a zaplacen dne Vklad proveden dne s právními účinky k Smlouvy o přijetí úvěru V roce 2008 byla obcí Janov nad Nisou uzavřena u České spořitelny, a.s. Smlouva o úvěru č. 2778/08/LCD na projekt "Dobudování kanalizace a vodovodu včetně vodojemů v obci Janov nad Nisou", bankovní účet č /0800. Úvěr bylo možné čerpat až do výše 15 mil. Kč, doba splatnosti úvěru byla stanovena termínem do , měsíční splátka činí ,- Kč. Úvěr je kryt blankosměnkou (smlouva č. S/2778/08/LCD). Zůstatek nesplaceného úvěru ke dni činil ,- Kč, bankovní výpis č Uvedený údaj byl shodný s údajem ve výkaze Rozvaha - účet č Dále má obec uzavřeny následující úvěrové smlouvy: 1. smlouva č. 2003/0294 na nákup vozidla Škoda Yeti v celkové hodnotě ,- Kč splátka ve výši 6 361,- Kč (počátek splácení na 60 měsíců) zůstatek k ,- Kč 2. smlouva č. 2003/0317 na nákup vozidla Škoda Rapid v celkové hodnotě ,- Kč splátka ve výši 5 266,- Kč (počátek splácení na 60 měsíců) zůstatek k ,- Kč Výše uvedené leasingové smlouvy a jejich zůstatky jsou evidovány ve výkaze Příloha - účet č. 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu. Smlouvy zástavní Dle předloženého stavu zástavních práv k nemovitostem má obec aktuálně platné následující zástavní smlouvy: - smlouva ze dne uzavřená s Okresním úřadem v Jablonci nad Nisou na zástavu objektu č.p. 180, k.ú. Hraničná ve výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu ,- Kč a na dobu 20 let od kolaudace objektu. - smlouva ze dne uzavřená s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na zástavu objektu č.p. 520, k.ú. Janov nad Nisou ve výši poskytnuté dotace na bytovou jednotku ve 3. NP ze státního rozpočtu ,- Kč a na dobu 20 let od kolaudace objektu. Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Záměr obce převést, prodat nebo pronajmout pozemky a majetek je vždy zveřejněn na úřední desce obce a elektronicky v souladu s 39, zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

13 Vyvěšení jednotlivých záměrů prodeje pozemků je schvalováno ZO a následně potvrzeno na jednotlivých dokumentech s datem vyvěšení a sejmutí. Dále je datum zveřejnění uveden na kupní smlouvě. Dokumentace k veřejným zakázkám V kontrolovaném období leden - prosinec 2014 byla namátkově předložena následující výběrová řízení nebo poptávkové řízení: - zakázka malého rozsahu na Projektovou dokumentaci na rekonstrukci KD č.p.239 (kritériem 70 % cena a 30 % kvalita, rozsah podrobnost projektu), zveřejněna v období Cenová nabídka od Ing. Otakara Novotného - stavební projekce, IČ ve výši ,- Kč bez DPH byla přijata. Zakázka malého rozsahu na Opravu mostu a místních komunikací v Janově nad Nisou (kritériem je nejnižší cena), - zveřejněna v období celkem bylo osloveno 5 firem (doloženo dodejkami) - Protokol o otevírání obálek, celkem byly obdrženy 2 CN. Nejvýhodnější nabídka byla od fi Eurovia CS, a.s., IČ ve výši ,- Kč bez DPH, druhá skončila fi SaM silnice a mosty, a.s., IČ ve výši ,12 Kč bez DPH. - Protokol o posouzení kvalifikace - obě firmy splnily kvalifikační předpoklady. - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (vybraná firma splňuje zadávací podmínky). - Protokol o jednání hodnotící komise (rozhodla jednomyslně o výběru fi Eurovia CS, a.s.). - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ucházejícím firmám. Uvedená zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele obce Zadavatele/20c0d502-00e2-4b0f-a861-4c46f0a Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Obec nemusela přijmout žádné opatření vyplývající ze zprávy o přezkoumání hospodaření obce. Vnitřní předpis a směrnice Ke svému hospodaření obec vydala následující směrnice: - "Směrnice o oběhu účetních dokladů" zahrnuje způsob evidence účetních dokladů vč. oprav, kontroly, evidence majetku a účtování, inventarizace, systém archivace a skartace (podpisové vzory, používané tiskopisy v účetnictví byly přiloženy) - platnost od , aktualizováno , - "Spisový a skartační řád", platnost od , - "Směrnice pro časové rozlišení", platnost od , - "Opravné položky k pohledávkám", platnost od , Dodatek č. 1 účinnost , - "Směrnice pro poskytování cestovních náhrad", platnost od , - "Směrnice ke stravování zaměstnanců", platnost od , - "Odpisový plán", platnost od Výsledky externích kontrol V kontrolovaném období byla provedena kontrola externím subjektem - Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou. Předmětem bylo místní šetření za účelem ověření údajů v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí Výsledky kontrol zřízených organizací Kontrolu hospodaření zřízené příspěvkové organizace za rok 2013 bylo zabezpečeno prostřednictvím kontrolora - K. Pítra, který z provedené kontroly vytvořil zápis předložený kontrole:

14 - ze dne kontrola provedena dne Navrženy opatření a doporučení. Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Kontrola prošla celkem 9 předložených zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce za kontrolované období leden - prosinec roku 2014, které se konaly ve dnech: - zasedání č. 1 konané dne zasedání č. 2 konané dne zasedání č. 3 konané dne zasedání č. 4 konané dne zasedání č. 5 konané dne zasedání č. 6 konané dne zasedání č. 7 konané dne ustavující zasedání konané dne zasedání č. 8 konané dne Předložené dokumenty obsahovaly náležitosti vyplývající z ustanovení 95, odst. 1) a 2), zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. Současně s uvedenými dokumenty byl poskytnut zápis a usnesení z 10. zasedání konaném dne Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy. Finanční a kontrolní výbor V souladu s ustanoveními , zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění má obec pro vnitřní kontrolu hospodaření zřízen finanční a kontrolní výbor. Schválení roční účetní závěrky Dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 84 odst. 2 písm b) zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni na 4. zasedání konaném dne , usnesením č. 37/2014 za obec a na 3. zasedání konaném dne , usnesením č. 25/2014 za svoji zřízenou PO. Současně byly předloženy Protokoly o schválení účetních závěrek Zápisy údajů do RUIAN Obec má zřízen přístup do informačního systému územní evidence (dále jen ISÚI) a je zabezpečen prostřednictvím Magistrátu města Jablonce, veřejnoprávní smlouva nebyla v kontrolovaném období uzavřena

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0215/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála, IČ00275751, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála, IČ00275751, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0054/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála, IČ00275751, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála za

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČ00262391, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČ00262391, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0076/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČ00262391, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly, IČ00672017, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly, IČ00672017, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0082/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly, IČ00672017, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Kobyly za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0122/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Nadějkov, IČ 00249891

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Nadějkov, IČ 00249891 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 33234/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Z p r á va o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014obce Katov, IČ 00582808

Z p r á va o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014obce Katov, IČ 00582808 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 33038/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Z p r á va o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Obec Helvíkovice. Závěrečný účet za rok 2014

Obec Helvíkovice. Závěrečný účet za rok 2014 Obec Helvíkovice Závěrečný účet za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření obce 1. Rozpočet obce: Rozpočet byl

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMĚLICE. IČ: 00234460 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMĚLICE. IČ: 00234460 za rok 2014 I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_065232/2014/KUSK 00057112015/KUSK Stejnopis č'ú Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMĚLICE IČ: 00234460 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Pěnčín u Liberce, IČ 00263095 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Pěnčín u Liberce, IČ 00263095 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0145/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Pěnčín u Liberce, IČ 00263095 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 13. 3. 2014 na

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Brniště, IČ 00260401 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Brniště, IČ 00260401 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0015/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Brniště, IČ 00260401 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 29. 8. 2013 a 18.

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více