Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927"

Transkript

1 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 5. srpna 2014 jako dílčí přezkoumání 16. března 2015 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření obce Uzeničky za rok 2014 ve smyslu ustanovení 42, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení. Přezkoumané období od do Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jaroslav Holub - kontrolor: Pověření k přezkoumání podle 5 č. 420/2004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 263/2014 dne Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. Při přezkoumání byli přítomni: Hana Sýbková - místostarostka Ing. Barbora Čížková - účetní Stránka 1

2 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v 3 tohoto zákona. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Poslední kontrolní úkon byl učiněn dne A. Výsledek dílčích přezkoumání A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. A.II. Chyby a nedostatky nenapravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.): 1. Ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Porušení právního předpisu: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: 25 Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Vedoucí orgánu veřejné správy, nebo vedoucí zaměstnanci, nesplnili své povinnosti vztahující se k vnitřnímu kontrolnímu systému. Popis zjištěné chyby a nedostatku: Obec za kontrolované období od do uskutečnilo veřejnou zakázku "malého rozsahu". Kontrolou vnitřní směrnice ze dne bylo zjištěno, že účetní jednotka nemá aktualizovanou tuto směrnici u zakázek "malého rozsahu" v návaznosti na změnu zákona. Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření neodstraněn 2. Ustanovení 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Porušení právního předpisu: Stránka 2

3 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: 30 odst. 1 a 4 Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. Popis zjištěné chyby a nedostatku: Kontrolou inventurního soupisu účtu Zaměstnanci, Jiné přímé daně bylo zjištěno, že inventurní soupisy nejsou doloženy doklady, které by prokazovali účetní stav dle výkazu rozvahy sestavené ke dni Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření neodstraněn B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona: 1. Ustanovení 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 2. Ustanovení 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů ÚC netvoří peněžní fondy 3. Ustanovení 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku ÚC neprovozuje podnikatelskou činnost 4. Ustanovení 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami ÚC nehospodaří se sdruženými prostředky 5. Ustanovení 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví 6. Ustanovení 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv ÚC nebyly poskytnuty žádné tyto prostředky 7. Ustanovení 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 8. Ustanovení 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 9. Ustanovení 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek ÚC nehospodaří s majetkem státu 10. Ustanovení 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Stránka 3

4 11. Ustanovení 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob ÚC neručí za žádné tyto závazky 12. Ustanovení 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob ÚC nemá zastavený majetek 13. Ustanovení 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky: Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený zástavním právem. Popis zjištěné chyby a nedostatku: Kontrolou výpisu z katastru nemovitostí ke dni bylo zjištěno, že obec má zastaveny 2 pozemky parc. č. 542/2 (ostatní plocha 27m2) a parc. č. 898/2 (trvalý travní porost 119 m2). Obec na tyto zastavené plochy nevytvořila analytické účty. Zjištěný nedostatek byl odstraněn. Název opatření: zastupitelstvo ze dne Opatření splněno dne: Popis plnění opatření: Kontrolou výpisu z katastru nemovitostí ze dne obec nemá zastavený majetek. Dle vyrozumění (zrušený stav) o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-5374/ ze dne Opatření bylo splněno: Napraveno. D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: Vedoucí orgánu veřejné správy, nebo vedoucí zaměstnanci, nesplnili své povinnosti vztahující se k vnitřnímu kontrolnímu systému. Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. Stránka 4

5 D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku... 0 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku... 1,78 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 0 % Uzeničky, dne 16. března 2015 Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: Jaroslav Holub. kontrolor pověřený řízením přezkoumání.. podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu. - nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. - s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uzeničky o počtu 9 stran včetně přílohy byla seznámena dne a její stejnopis převzala dne místostarostka Hana Sýbková. Místostarostka prohlašuje, že v kontrolovaném období obec: - nehospodařila s majetkem státu, - neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, - nezastavila movitý a nemovitý majetek, - neuzavřela kupní, darovací, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, - neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, - nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, Stránka 5

6 - neuskutečnila majetkové vklady, - uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.). Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč. Hana Sýbková. místostarostka obce. podpis Stránka 6

7 Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup a to vyvěšeno od , sejmuto dne Rozpočtová opatření rozpočtové opatření č. 1 projednal a schválil starosta obce dne rozpočtové opatření č. 2 projednal a schválil starosta obce dne rozpočtové opatření č. 3 projednalo a schválilo ZO dne , usnesení č. 5/24/2014 rozpočtové opatření č. 4 projednalo a schválilo ZO dne , usnesení č. 5/26/2014 Rozpočtová opatření rozpočtové opatření č. 5 projednal a schválil starosta obce dne rozpočtové opatření č. 6 projednalo a schválilo ZO dne rozpočtové opatření č. 7 schválil starosta obce dne , rozpočtové opatření č. 8 schválil starosta obce dne Rozpočtový výhled sestaven na období 3 let, na roky dne Schválený rozpočet v ZO dne , v příjmech a výdajích, jako vyrovnaný ve výši Kč, usnesení č. 2/20/2013 Závěrečný účet projednán v ZO dne s výhradou, na jejichž základě přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Zveřejněno na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup a to od Bankovní výpis ze ZBÚ u KB a.s., v.č. 26 ke dni souhlasí na účet Základní běžný účet ÚSC Rozvahy sestavené ke dni ČNB poř.č. 6 ke dni souhlasí na účet Základní běžný účet ÚSC Rozvahy sestavené ke dni spořící účet u KB a.s., č.v. 7 ke dni souhlasí na účet 231- Základní běžný účet ÚSC Rozvahy sestavené ke dni Evidence majetku nákup průtokového boileru sociálního zařízení do prodejny dle výdajového pokladního dokladu č. 822 ze dne účetní doklad č na částku Kč ze dne (výměna zařízení v prodejně) Faktura faktura vystavená č ze dne ve výši Kč za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů předpis faktury účetní doklad č ze dne úhrada faktury účetní doklad č ze dne na částku Kč dle výpisu ze ZBÚ u KB a.s., č.v. 24 obrat ze dne na částku Kč faktura přijatá č ze dne na částku Kč za rozbor odpadních vod předpis faktury účetní doklad č ze dne úhrada faktury účetní doklad č ze dne na částku Kč dle výpisu ze ZBÚ u KB a.s., č.v. 24 obrat ze dne na částku Kč Hlavní kniha Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Plán inventur k provedení inventarizace k ze dne Směrnice o inventarizaci ze dne podpisové vzory Inventarizační zpráva o inventuře k ze dne inventurní soupisy účtů : 018, 078, 019, 079, 021, 081, 022, 082, 028, 088, 031, 032, 314, 231, 123, 331, 342, 902, výpis z katastru nemovitostí ze dne výpis ze ZBÚ u KB a.s., v.č. 1 za období Stránka 7

8 výpis ČNB poř.č. 12 ze dne výpis ze ZBÚ u KB a.s., v.č. 1 za období Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur Odměňování členů zastupitelstva v ZO ze dne stanovena odměna 3x místostarosta neuvolněný, 2x předseda výboru, + 2x člen zastupitelstva, kontrola provedena na mzdové náklady dle zaměstnanců za období Pokladní doklad příjmový pokladní doklad č ze dne na částku 680 Kč místní poplatky účetní doklad č ze dne výdajový pokladní doklad č. 828 ze dne na částku 800 Kč tombola dětský ples ( pastelky, popisovače, ořezávátka) účetní doklad č ze dne Pokladní kniha (deník) Příloha rozvahy Příloha rozvahy Rozvaha Rozvaha Účtový rozvrh platný pro rok 2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestaven ke dni Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestaven ke dni Výkaz zisku a ztráty sestaven ke dni Výkaz zisku a ztráty sestaven ke dni Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Dotační dopis - smlouva č. SD/OREG/258/ oznámení o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014 ze dne investiční dotace ve výši Kč (max. 60 % z celkových uznatelných nákladů) na akci "Obnova a rozšíření obecní kanalizace st. pč. 609/1, 653/2, 730, 895 a 7898/2 v k.ú. Uzeničky" příjem na položku 4222 UZ 711, čerpání na položku 6xxx UZ 711 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2014 ze dne , vyúčtování předloží příjemce nejpozději do zaúčtování příjmu dotace účetní doklad č ze dne na částku Kč UZ 711 dle výpisu ze ZBÚ u KB a.s., v.č. 37 obrat ze dne faktura došlá č. 426/14 ze dne na částku Kč demoliční práce předpis faktury účetní doklad č ze dne úhrada faktury účetní doklad č ze dne na částku Kč dle výpisu ze ZBÚ u KB a.s., v.č. 40 obrat ze dne faktura došlá č. 1321/14 ze dne na částku Kč projektová dokumentace předpis faktury účetní doklad č ze dne úhrada faktury účetní doklad č ze dne na částku Kč dle výpisu ze ZBÚ u KB a.s, v.č. 26 obrat ze dne soupis dokladů č. 1-8 v celkové hodnotě ,97 Kč Stránka 8

9 Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2014 ze dne , investiční náklady celkem ,97 Kč, z toho Kč dotace KÚ t.j. 24 %, vlastní podíl ve výši ,97 Kč tj. 76 % Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) zaslána na KÚ dne , písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do Vnitřní předpis a směrnice Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Uzeničky ze dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ZO ze dne rozpočet ZO ze dne nákup ohřívače vody v prodejně potravin ZO ze dne schválení smlouvy se společností EKO-KOM ZO ze dne závěrečný účet ZO ze dne výběr místních poplatků zápis z činnosti finančního výboru ze dne zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ZO ze dne geodetické práce ZO ze dne průběh a příprava voleb ZO ze dne schvalování rozpočtu zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) zaslána na KÚ dne Stránka 9

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více