ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Den a místo jednání komise: , Libeňský zámeček - místnost č. 2 Zasedání bylo: zahájeno 15:02 skončeno 17:03 Komisi předsedal: Mgr. Vít Céza Zapisovatel: Mgr. Anita Maninová Ověřovatel průběhu zasedání komise: Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. Ing. et Ing. Eliška Členové komise, kteří byli přítomní: Mgr. Vít Céza Vejchodská, Ph.D. Josef Hřebík Dagmar Volencová Antonín Sysel Ing. Vladislav Černý Daniel Sklenář Bc. Pavlína Řepová Omluvení členové komise: Jan Vašek Hosté: Nemček Milan RNDr. Roušar Pavel Ing. Přikryl Pavel Kopecká Zdeňka MgA. PhD. Vilgus Petr Pozdní příchody: Ing. Vladislav Černý příchod v 15:08 Daniel Sklenář příchod v 15:12 Program jednání: 1. Zahájení, schválení programu 2. Personální záležitosti a) schválení hostů 3. Projednání zápisu z posledního jednání komise a jednotlivých zjištění v návaznosti na podněty členů komise 4. Diskuze se zástupci 46. ZO Českého zahrádkářského svazu na Libeňském ostrově o budoucnosti stávající zahrádkářské kolonie 5. Představení procesu Místní agendy 21 v návaznosti na spolupráci s komisemi Pavel Roušar, vedoucí oddělení strategického rozvoje a agendy Příprava databáze potenciálních ploch zeleně a nových parků určených k veřejné a odborné diskuzi 7. Představení specifického systému na ochranu kontejnerů na tříděný odpad 8. Podněty od občanů a zastupitelů 9. Různé 10. Závěr 1

2 1. Zahájení, schválení programu Jednání zahájil v 15:02 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu dobu 6 členů komise, komise byla usnášeníschopná. Byl schválen navržený program jednání včetně doprovodných materiálů Personální záležitosti Byla schválena účast P. Přikryla, M. Nemčeka a Z. Kopecké na jednání komise Byla schválena účast V. Spurného na jednání komise Předseda komise V. Céza přivítal zástupce organizace 46. ZO Českého zahrádkářského svazu P. Přikryla, M. Nemčeka a Z. Kopeckou, dále autora návrhu systému na ochranu košů a kontejnerů V. Spurného, a také vedoucího Oddělení strategického rozvoje a Agendy 21 P. Roušara. 3. Projednání zápisu z posledního jednání komise a jednotlivých zjištění v návaznosti na podněty členů komise V. Céza se vyjádřil ke všem podnětům, které zazněly na 2. jednání Komise pro životní prostředí. Kaizlovy sady - Všichni členové komise obdrželi rozpis údržby Kaizlových sadů. Zkontaktovat krajinářské školy - Revitalizace parků a diskuze s veřejností bude primárně řešena s architekty ČVUT; Českou zemědělskou univerzitu zkontaktuje sekretariát KŽP primárně z hlediska ptactva v lesích Prahy 8. Komise se bude podílet na diskuzi o humanizaci okolí Karlínského náměstí - Cílem má být zklidnění dopravy a spojení obou fragmentů parku. K této problematice je již zpracovaný dokument. Podnět byl taktéž zařazen do aktuální tabulky Parky a zeleň. Zpracovaný komplexní podklad k lokalitě Na Kotlasce - Vzhledem k tomu, že bylo nutné zařadit na jednání komise některé další body (např. diskuze se zahrádkáři, kontejnerové altány), bude problematika lokality Na Kotlasce řešena na čtvrtém jednání komise. Monitorovat stávající stav zahrádkářských kolonií - viz. bod 4. Do budoucna zpracovat aktuální podklady pro všechna chráněná místa v Praze 8. Předseda komise V. Céza se spolu s radní A. Kroutil setkali se zástupci Prahy 9 a diskutovali o společném působení na MHMP tak, aby došlo ke zlepšení péče o PP Prosecké skály. Podobným způsobem bude postupováno i u dalších PP. Zpracovaná aktuální tabulka k potenciálním budoucím parkům a plochám veřejné zeleně - jedná se o ústřední bod dnešního jednání - viz bod 7. 2

3 Sekretariát komise osloví MHMP ve věci separace bioodpadů - Sekretariát KŽP kontaktoval kompetentní osoby na MHMP, které poskytly komplexní podklady, jež byly rozeslány členům komise. K tomuto bodu V. Céza doplnil, že vyhláška v zásadě nepřináší nic zásadního. Na druhou stranu MHMP uvedl, že bude zvažovat diskuzi o komplexním přístupu v podobě dodatečného rozmístění speciálních košů na předem definovaná místa. V případě existence pracovní skupiny by k ní komise ráda připojila. Diskutovat s vedením psychiatrické nemocnice Bohnice součinnost na údržbě parku a zřízení nových vchodů do areálu V řešení, bude projednáno na některém z nejbližších jednání komise. Návštěva Botanické zahrady ( ) - Návštěva proběhla, report je vyvěšený i na webových stránkách MČ Prahy 8. Úklid Čimického háje ( ) Proběhl, celkem se ho zúčastnilo 50 dobrovolníků a bylo uklizeno 7 m 3 odpadu. Na základě pozitivního zájmu občanů a spolků o dobrovolnické práce bude komise diskutovat systematizaci této spolupráce v rámci různých míst Prahy 8. Žádost o zkrácení živého plotu podél zahrádkářské osady na Palmovce - Bylo předáno Odboru životního prostředí. Všichni přítomní vzali následně zápis z minulého jednání komise na vědomí Diskuze se zástupci 46. ZO Českého zahrádkářského svazu na Libeňském ostrově o budoucnosti stávající zahrádkářské kolonie Úvodní slovo přednesl předseda komise V. Céza, který kvitoval, že se tato kolonie začíná otevírat veřejnosti (spolupráce se školami, příprava projektů pro veřejnost), což je podle něj podmínka pro podporu budoucího fungování této a dalších zahrádkářských kolonií. Zástupce 46. ZO M. Nemček uvedl, že hlavním důvodem, proč oslovili městskou část, bylo požádat o podporu jejich snahy zajistit u MHMP dlouhodobý pronájem jednotlivých ploch. V současné době se pronájem prodlužuje vždy pouze o rok. Navíc tu existuje precedens z roku 2012, kdy byly všechny smlouvy vypovězeny, a hrozila zkáza zahrádkářské kolonie. Pro budoucí rozvoj kolonie je nutné mít jistotu v podobě dlouhodobého pronájmu. Celá organizace Libeňský ostrov sdružuje 46. a 47. ZO Český zahrádkářský svaz na Libeňském ostrově, a také Junák a Loděnice. Organizace bude v průběhu dubna žádat MHMP o uvedený dlouhodobý pronájem. M. Nemček následně vyjmenoval hlavní aktivity, které se budou pořádat v prostorách zahrádkářské kolonie na Libeňském ostrově. V květnu bude otevřena komunitní zahrada pro občany Prahy 8, v rámci které si budou moci pronajímat jednotlivá políčka o velikosti 1 m 2. V blízkosti těchto políček se připravuje venkovní posezení. Připravená políčka budou cca pro nájemníků/rodin. Další aktivita se bude týkat vytvoření turistického zázemí pro návštěvníky. Do současné doby byla zahrádkářská kolonie prakticky uzavřená a neexistoval v ní žádný odpočinkový prostor. P. Přikryl doplnil, že za poslední dva roky organizace zahájila spolupráci s mnohými školami (nejen z Prahy 8). Na ostrově se tak pořádají četné projekty pro děti a mládež (příměstské tábory apod.). Kromě toho zástupci organizace 46. ZO 3

4 již diskutovali s předsedou komise V. Cézou možnou budoucí spolupráci na pořádání dobrovolných úklidových prací (Vltavské břehy, břehy Rokytky). V rámci následné diskuze se ukázala většinová podpora dlouhodobého pronájmu. Bylo poukázáno na specifičnost této kolonie spočívající v její poloze v záplavové území (V. Černý), byly probrány počty členů 46. a 47. ZO (200, respektive 40; J. Hřebík), bylo poukázáno na smysluplné a plnohodnotné trávení volného času v kolonii (E. Vejchodská) a také byla vyslovena podpora této kolonie, která není zasažena dopady činnosti lidí bez domova (D. Sklenář). P. Řepová také podpořila aktivity organizované organizacemi Libeňského ostrova a poukázala na zvýšený zájem o aktivity pro děti. Myšlenka komunitní zahrady má podle ní symbolický význam z hlediska té velikosti. Je určitě lepší, když rodiče půjdou na hodinu ven na zahrádku, než když tu samou dobu stráví po obchodech. P. Roušar diskuzi doplnil body dobré praxe, které by se zde mohly uplatnit. Dobrá spolupráce by měla být na bázi partnerství mezi ÚMČ Prahy 8 a zahrádkáři, bez ohledu na to, jestli to území je ve správě povodí nebo MHMP. Vzájemná důvěra a vzájemná pomoc by podle něj spočívala v tom, že zahrádkáři budou vnímat potřeby v prostupnosti kolonie (navíc zmíněná spolupráce se školami a uklízení) a naopak, že zahrádkáři dostanou významnou podporu při územních změnách. Předseda komise V. Céza shrnul diskuzi k tomuto bodu tak, že existuje předběžná podpora komise, která se opírá o další otevírání se kolonie občanům a spolupráci při rozvoji aktivit pro veřejnost včetně úklidu předmětného území. Na závěr jednání byla dohodnuta exkurze Libeňského ostrova, která proběhne během dubna. Zároveň bude ve spolupráci komise a ZO vytvořen dokument obsahující jakýsi akční plán rozvoje kolonie. Bylo schváleno následující usnesení: Komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8 podporuje stávající aktivity 46. a 47 ZO Českého zahrádkářského svazu na Libeňském ostrově, které zahrnují zejména rozvoj projektů prospěšných občanům Městské části Praha 8, jako jsou dny pro školní děti, příprava dobrovolnických úklidových aktivit, a podporuje dlouhodobé setrvání zahrádkářského svazu podmíněné dalším otevíráním se veřejnosti Představení procesu Místní agendy 21 v návaznosti na spolupráci s komisemi Celou problematiku představil P. Roušar, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a Agendy 21. Ten v rámci vystoupení definoval termín Agenda 21, který spočívá v následujících významech dělat věci správně, dělat věci správným způsobem a věci správně komunikovat. Agenda 21 se snaží zajistit a podpořit udržitelný rozvoj. Rozvoj, který akceptuje určitou vyváženost ekonomického a sociálního rozvoje při zachování ekologických aspektů. Cílem oddělení je zlepšit komunikaci s občany a víc je zapojovat. P. Roušar zdůraznil, že Agenda 21 není program na měsíc, ale je to program na léta. Hlavním úkolem je vytvoření strategického plánu. Tato aktivita by měla trvat od září roku 2015 do září roku 2016 a strategický plán by se měl schvalovat na podzim roku

5 V rámci diskuze byl mimo jiné probírán způsob prezentace Agendy 21 a podrobněji také náplň činnosti oddělení (budou postupně probíhat školení všech zaměstnanců; veřejná jednání; partnerství se spolky) Členové komise vzali předložený návrh na vědomí Následně došlo na návrh předsedy V. Céza k odhlasování změny pořadí bodů jednání 6 a 7 vzhledem k přítomnosti občana představujícího bod Představení specifického systému na ochranu kontejnerů na tříděný odpad V. Céza v úvodu představil autora konkrétního návrhu oplocení kontejnerů na tříděný odpad kontejnerový altán V. Spurného. Ten spolu se svým kolegou R. Sazdovem navrhl tento systém s cílem oplotit kontejnery, zabránit jejich pohybu a roznášení jednotlivých odpadů do okolí a také zlepšit jejich estetickou stránku. Na kontejnerové altány by bylo navíc možné zvenku instalovat reklamní plochy. V. Spurný zdůraznil, že každé místo je unikátní a každé oplocení by tak bylo trochu specifické. Dodal, že tento projekt v žádném případě nejde proti záměru Prahy budovat podzemní kontejnery, ale měl by sloužit v místech, kde není možné tyto podzemní kontejnery vybudovat. Dosud s tímto dokumentem oslovil MHMP a MČ Praha 8. Předpokládá, že by bylo možné na tento projekt žádat o evropské dotace. V rámci diskuze k tomuto bodu vznikly následující závěry: Komise na základě dostupných informací doporučuje Radě MČ Praha 8 zabývat se koncepčně umístěním kontejnerů na tříděný odpad. Tam, kde nebude možné realizovat kontejnery pod zem, komise doporučuje diskutovat pokud možno jednotný systém oplocení kontejnerů tak, aby bylo zabráněno redistribuci jednotlivých částí odpadů. Tato potřeba vychází z četných podnětů od občanů, kteří mají ve svých ulicích problémy s odpadky z nedalekých kontejnerů. Komise přikládá dokument zpracovaný V. Spurným, přičemž ho chápe jako inspirativní podnět odborné veřejnosti k této problematice a doporučuje Radě se s ním seznámit. 7. Příprava databáze potenciálních ploch zeleně a nových parků určených k veřejné a odborné diskuzi Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza. Zdůraznil stávající nevyrovnanost jednotlivých částí Prahy 8 a potřebu komplexní přípravy revitalizací jednotlivých parků a ploch veřejné zeleně. Za tímto účelem byla otevřena spolupráce s občany městské části i s akademickou veřejností. Příprava této tabulky má za cíl získat konkrétní prioritní oblasti a přitom pokud možno na žádnou nezapomenout. Reakce občanů na možnost zapojit se do přípravy budoucích revitalizací byla dosud velmi pozitivní a zároveň přínosná. 5

6 Tabulka rozděluje podněty do šesti skupin: I-III jsou skupiny podle priorit dané významem lokality a stávajícími vlastnickými právy. Skupiny Z, P a PP označují speciální skupiny. Vše je popsáno v tabulce, která bude po schválení komisí vyvěšena na webových stránkách městské části. Tabulka se bude v průběhu času aktualizovat. Komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8 schvaluje aktuální podobu tabulky (verze ) PŘÍPRAVA NOVÝCH PARKŮ A PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ VE SPOLUPRÁCI S OBČANY Podněty od občanů a zastupitelů Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a následně odpovídal na jednotlivé podněty. Zanedbané okolí kolem mostu Barikádníků (podnět D. Sklenáře) Podnět byl předán Odboru životního prostředí a speciálních projektů. Zeleň podél Vltavy (podnět D. Sklenáře) Podnět bude zařazen do připravované koncepce týkající se dobrovolnických úklidů. Exkurze do ZOO (podnět D. Sklenáře) Jedná se o plochu mimo Prahu 8. V. Céza projedná potenciální možnosti spolupráce. Běžecké stezky a fitness stezky (podnět D. Sklenáře) V dohledné době bude připravován generel cyklodopravy. Komise bude v rámci některých míst pravděpodobně participovat (např. souběžné travnaté pásy, místa s různými cvičícími prvky). Tento podnět bude muset být ještě podroben větší diskuzi s ohledem na současné velké množství různých zpevněných hřišť a hracích prvků a s tím související vysoké finanční náklady. V. Céza slíbil zaslat členům komise návrhy občanů na konkrétní realizace. Kontejnery na nápojové kartony (podnět A. Sysel) A. Sysel vydefinuje v katastrální mapě nová místa na kontejnery pro kartony. Pokud je Odbor životního prostředí a speciálních projektů odsouhlasí, zašle je na MHMP ke schválení a ke změně. Karlín sobě špatné parkování v Karlíně (podnět D. Volencová) Bude řešeno v rámci dopravy. Komise se bude o jednotlivá opatření zajímat, zejména ve vztahu k dopadům na životní prostředí. Prostředí kolem vlakových tratí (podnět D. Volencová) Podnět bude předán na příslušný odbor. V. Céza uvedl, že je možné posílat jednotlivé podněty přímo. 9. Různé D. Volencová se vrátila k předešlému jednání, přesněji k problematice stříhání živého plotu u zahrádkářské osady na Palmovce. Sekretariát komise slíbil, že v této věci zkontaktuje pí Nepilovou a dojedná osobní schůzku k vyřešení této situace. 6

7 10. Závěr V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 17:03 ukončil jednání komise..... Mgr. Vít Céza, předseda komise.... Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., místopředsedkyně komise.... Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 7

Zápis z 5. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 2. 5. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 5. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 2. 5. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 5. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 2. 5. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Ing. Švorčík Neomluveni : --- Na začátku

Více

1.800. Vážení přátelé,

1.800. Vážení přátelé, OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 Vydává OVV ČSS D P ra ha 8, Zenkl ov a 27, P rah a 8, p ro i nt erní p ot řeb u čl en ů obv od n í o rga nizace. K on tak tn í em

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Akční plán 2015-2016 1. Úvod Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie

Více

Souhrnné informace. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Souhrnné informace. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Souhrnné informace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy IPR Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Výroční zpráva za rok Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zřízena vládou České republiky usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 ROK 2012 ROK 2022 ZPRACOVAL STRATEGICKÝ TÝM MČ PRAHA 21 Schváleno ZMČ Praha 21 dne 18. 6. 2012 stránka 1 z 117 Strategický

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku ZHMP konaného dne 27. listopadu 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku ZHMP konaného dne 27. listopadu 2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku ZHMP konaného dne 27. listopadu 2013 Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice v Praze 1, Mariánské náměstí

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. března 2015 (v zasedací místnosti č. 56 KLUB, v přízemí budovy Ministerstva práce a sociálních

Více

Strategický plán města

Strategický plán města STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice Verze: 15.8.2008 (po zpracování hodnocení SEA) 2 OBSAH: 1 SLOVO PRIMÁTORA...4 2 ÚVOD...5 3 STRUKTURA A CÍLE STRATEGICKÉHO PLÁNU...7

Více

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT Zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Dokument

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 TEXTOVÁ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 TEXTOVÁ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA Srpen 2015 OBSAH Úvodem širší kontext... 7 Programové prohlášení Rady městské části Praha 8... 7 Zásady podpory cyklistické dopravy na území Hlavního města Prahy... 13 Vazba

Více

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Místo konání: Předsedající: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 8. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

LITOMĚŘICE. Strategický plán rozvoje města. Aktualizace 2012 Zpracovatel: Ing. Milan Půček, PhD., MBA

LITOMĚŘICE. Strategický plán rozvoje města. Aktualizace 2012 Zpracovatel: Ing. Milan Půček, PhD., MBA Strategický plán rozvoje města LITOMĚŘICE Aktualizace 2012 Zpracovatel: Ing. Milan Půček, PhD., MBA Financováno z prostředků Revolvingového fondu MŽP ČR Obsah Slovo starosty města 1 1. Úvod ke strategickému

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

OBSAH...1 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 1 STRUKTURA A METODIKA NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGICKÉHO PLÁNU...3

OBSAH...1 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 1 STRUKTURA A METODIKA NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGICKÉHO PLÁNU...3 Obsah OBSAH...1 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 1 STRUKTURA A METODIKA NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGICKÉHO PLÁNU...3 2 POSTUP PRACÍ NA PŘÍPRAVĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU...5 3 ROZVOJOVÁ VIZE MĚSTA ŽLUTICE...6 4 KRITICKÉ

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Více informací k projektu: www.zdravamesta.cz/ch-cz_partnerstvi

Více informací k projektu: www.zdravamesta.cz/ch-cz_partnerstvi 3 Tato publikace je jedním z výstupů projektu Partnerstvím k rozvoji měst a obcí sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21, který realizuje Národní síť Zdravých

Více

Z á p i s z 4. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 21. 3. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 4. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 21. 3. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 4. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 21. 3. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2002 2006. Společně pro Prahu

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2002 2006. Společně pro Prahu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2002 2006 Společně pro Prahu Praha, březen 2003 1 2 Programové prohlášení Rady hlavního města

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 20. 06. 2012 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis. z 6. zasedání roku 2014 Zastupitelstva městské části Praha Kolovraty konaného dne 26. června 2014

Zápis. z 6. zasedání roku 2014 Zastupitelstva městské části Praha Kolovraty konaného dne 26. června 2014 Zápis z 6. zasedání roku 2014 Zastupitelstva městské části Praha Kolovraty konaného dne 26. června 2014 Přítomní členové ZMČ: Ing. Michal Habart, starosta Ing. David Borges, zástupce starosty Mgr. Pavel

Více

Koncepce rodinné politiky města Brna

Koncepce rodinné politiky města Brna Koncepce rodinné politiky města Brna Zpracoval Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu a Odbor zdraví Magistrátu města Brna 2008 Obsah I. PREAMBULE... 3 II. OBECNÁ ČÁST... 3 III. POPIS SITUACE... 4 IV.

Více