Obsah přednášky. Technologie. Enterprise Java Beans. Enterprise Java Beans. EJB kontejner. Enterprise Java Beans (EJB)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah přednášky. Technologie. Enterprise Java Beans. Enterprise Java Beans. EJB kontejner. Enterprise Java Beans (EJB)"

Transkript

1 Obsah přednášky Technologie Miroslav Beneš Popis technologie EJB J2EE aplikace Typy komponent Entity Beans Session Beans Message-Driven Beans Java Messaging Service (JMS) Závěr 2 (EJB) EJB kontejner Specifikace architektury pro vývojv voj a nasazení í distribuovaných transakčních objektových komponent na straně serveru Konvence + sada rozhraní (EJB API) Cíl = zajištění kompatibility mezi produkty různých výrobců komponenty kontejner prostředí, v němž běží komponenty vzdálený přístup bezpečnost transakce souběžný přístup přístup ke zdrojům a jejich sdílení izolace komponent od aplikací nezávislost na dodavateli kontejneru zjednodušení tvorby aplikací 3 4

2 EJB kontejner Aplikační komponenty v J2EE klient Zdroj: jguru.com požadavek Bean transakce perzistence bezpečnost EJBContext,, JNDI ENC callback metody Klienti aplikace samostatné programy s vlastním uživatelským rozhraním Aplety vizuální komponenty spouštěné obvykle v prostředí webového prohlížeče Webové komponenty servlety,, stránky JSP, filtry,... beží obvykle v prostředí webového serveru Komponenty EJB aplikační (business) logika 5 6 Aplikační komponenty v J2EE Struktura aplikace J2EE datová vrstva aplikační logika prezentační Webový logika kontejner prezentace Webový prohlížeč HTML stránka servlet Databáze EJB Webový prohlížeč Aplet EJB kontejner Kontejner klienta EJB Klient Zdroj: : Z+N J2EE modul základní stavební jednotka popsán deskriptorem (Deployment( Descriptor) reprezentován souborem.jar,,.war,.rar. EJB modul, webový modul, modul klienta aplikace, modul pro adaptéry J2EE aplikace deskriptor aplikace /META-INF/ INF/application.xml soubor.ear 7 8

3 Role přip vývoji EJB aplikací Tvůrce komponent EJB příprava komponent a deskriptorů důraz na znovupoužitelnost Sestavitel aplikace skládá komponenty do větších celků Odborník na nasazení nasazení komponent do konkrétního prostředí konfigurace, příprava zdrojů, bezpečnostní politika 9 Role přip vývoji EJB aplikací Dodavatel EJB serveru operační systém (Sun, IBM, HP) middleware technologie (Borland, IONA) databázový systém (Oracle( Oracle, Sybase) Dodavatel EJB kontejneru nástroje pro nasazení EJB komponent vlastní běhové prostředí pro instance EJB Administrátor systému konfigurace a administrace infrastruktury dohled za běhu aplikace 10 Vlastnosti komponent EJB Typy komponent EJB obsahují aplikační logiku instance se vytváří a spravuje kontejnerem možnost přizpůsobení změnou DD nastavení atributů odděleno od implementace přenositelnost beanů mezi kontejnery možnost práce s beanem bez nutnosti úpravy zdrojového kódu nebo rekompilace Session Beans bezstavové služby stavové objekty v rámci sezení Entity Beans perzistentní objekty spravované uživatelem (BMP) perzistentní objekty spravované kontejnerem (CMP) Message-Driven Beans bezstavové služby volané asynchronně příchodem JMS zpráv 11 12

4 Typy klientů Lokální klient v rámci stejného stroje JVM přímý přístup ke komponentě efektivnější přístup Vzdálený klient v jiném procesu než komponenta využívá standardní Java RMI rozhraní vyžaduje serializaci / deserializaci Kontrakt mezi klientem a komponentami EJB Třídní rozhraní (Home Interface) ejb.ejbhome, javax.ejb ejb.ejblocalhome vytváření, rušení a vyhledávání instancí implementováno třídami, které vytvoří kontejner referenci získá klient pomocí rozhraní JNDI Kontrakt mezi klientem a komponentami EJB Rozhraní komponenty ejb.ejbobject, javax.ejb ejb.ejblocalobject definice business metod implementováno třídou, kterou generuje kontejner udržování jednoznačné identity instance (generovaná, primární klíč) Kontrakt mezi komponentami a kontejnerem EJB Třída komponenty: implementuje business metody, kontejner na ně deleguje volání od klienta; implementuje metody pro vytváření a rušení, případně i vyhledání komponent (ejbcreate( ejbcreate, ejbfind..., ejbremove); implementuje callback metody z rozhraní.sessionbean ejb.entitybean ejb.messagedrivenbean 15 16

5 Kontrakt mezi komponentami a kontejnerem EJB Kontejner: poskytuje přístup ke kontextu instance komponenty: ejb.sessioncontext, ejb.entitycontext, ejb.messagedrivencontext; poskytuje JNDI kontext; řídí transakce, bezpečnost, ošetření výjimek; zajišťuje správu stavu komponenty (CMP). Session Beans zapouzdření logiky do neperzistentních objektů možnost odstranění instance (timeout( timeout,, pád kontejneru, systémová výjimka) možnost dočasného uložení stavu stavové (state( state) ) / bezstavové (stateless) zachování stavu po dobu existence relace nejsou určeny pro sdílení více klienty serializace přístupu Stavové Session Beans vytvoření instance create< >( < >(parametry) pasivace a aktivace instance ejbpassivate() ejbactivate() zrušení instance remove() timeout transakce řízené uživatelem řízené kontejnerem Vytvoření instance komponenty Získání reference na třídní rozhraní import javax.naming naming Context ctx = new InitialContext(); AHome ahome = (AHome)javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow( ctx.lookup( java:comp/env/ejb/a, AHome.class); // remote AHome ahome = (AHome)ctx.lookup( AHome)ctx.lookup( ); // local Vytvoření instance A a = ahome.create< >( < >(parametry) 19 20

6 Příklad třídní rozhraní Příklad rozhraní komponenty // ScitackaHome Home.java // Scitacka.java import java.rmi rmi.remoteexception; import javax.ejb import java.rmi rmi.remoteexception; import javax.ejb public interface ScitackaHome extends EJBHome { public Scitacka create() throws RemoteException, CreateException; public interface Scitacka extends EJBObject { public int secti(int int a, int b) throws RemoteException; Příklad třída komponenty // ScitackaBean.java import javax.ejb // Test.java Příklad klient import javax.naming import javax.rmi rmi.portableremoteobject; public class ScitackaBean implements SessionBean { private SessionContext ctx; public ScitackaBean() { public void ejbcreate() throws CreateException { public void ejbremove() { public void ejbactivate() { public void ejbpassivate() { public void setsessioncontext(sessioncontext ctx) ) { this.ctx = ctx; public int secti(int a, int b) { return a+b; public class Test { public static void main(string[] args) ) { try { Context ctx = new InitialContext(); ScitackaHome sh = (ScitackaHome)PortableRemoteObject.narrow( ctx.lookup( java:comp/env/ejb/scitacka ), ScitackaHome.class); Scitacka scitacka = sh.create(); System.out.println(scitacka.secti(123,321)); scitacka.remove(); catch( ( Exception ex ) { ex.printstacktrace(); 23 24

7 Entity Beans Třídní rozhraní Pohled na perzistentní í entitu obvykle v relační databázi Sdílený přístup více uživatelů Perzistentní identita instance primární klíč přežívá i restart kontejneru Zajištění správy perzistentního stavu Container Managed Persistence (CMP) Bean Managed Persistence (BMP) Vytvoření nového objektu create<>(parametry parametry) Vyhledání existujícího objektu find< >( < >(parametry) A findbyprimarykey(a_pk key) Rušení instance remove(a_pk key) Třídní business metody Příklad // OsobaHome.java import java.rmi rmi.remoteexception; import javax.ejb import java.util.collection; public interface OsobaHome extends EJBHome { public Osoba create(string rc,, String jm) throws CreateException, RemoteException; public Osoba findbyprimarykey(string rc) throws FinderException, RemoteException; public Collection findbyjmeno(string jm) throws FinderException, RemoteException; public int getpocetosob() throws RemoteException; Perzistence řízená kontejnerem Abstraktní schéma perzistence atributy řízené kontejnerem vztahy (1:1, 1:N, M:N) součást DD mapování do relačního schématu není součástí specifikace EJB (vendor( vendor-specific DD) Třída beanu deklarována jako abstract implementaci generuje kontejner neobsahuje atributy a vztahy (pouze v DD) přístupové metody public abstract get/set 27 28

8 Příklad rozhraní komponenty import java.rmi rmi import javax.ejb public interface Osoba extends EJBObject { public String getrc() throws RemoteException; public String getjmeno() throws RemoteException; public void setjmeno(string jmeno) throws RemoteException; Perzistence řízená komponentou Přístup k datům implementuje třída komponenty ejbcreate< >, ejbremove ejbfind< > ejbload, ejbstore Vztahy nejsou definovány v DD Možné přístupy: udržování celého stavu objektu v instanci udržování jen některých atributů instance svůj stav neudržuje Message-Driven Beans Java Messaging Service (JMS) Nově definovány specifikací EJB 2.0 Volají se asynchronně jako výsledek přijetí JMS zpráv nemají rozhraní pro klienty metoda onmessage(message msg) Neudržují si stav týkající se klienta Všechny instance jsou ekvivalentní příchozí požadavek může zpracovat libovolná instance Systém pro zasílání zpráv Vlastnosti: minimální vazba komunikujících aplikací asynchronnost spolehlivost Prvky architektury JMS JMS poskytovatel součást J2EE produktu Klienti (JMS nebo nativní) Zprávy Administrované objekty destinations, connection factories 31 32

9 Způsoby komunikace v JMS Vztahy mezi JMS objekty Komunikace bod-bod (point-to to-point) fronty zpráv (queues( queues) zpráva adresována do jedné fronty příjemce si vybírá zprávy z fronty příjemce potvrzuje úspěšné přijetí zprávy Producent/předplatitel (publish( publish/subscribe) zpráva adresována nějakému cíli (topic( topic) distribuce zprávy všem předplatitelům 33 Connection Factory vytváří Connection QueueConnection TopicConnection QueueConnectionFactory TopicConnectionFactory QueueSender TopicPublisher vytváří zasílá zprávy Message Producer vytváří Cílový kanál Session vytváří Message přijímá zprávy Message Consumer vytváří Queue Topic QueueReceiver TopicSubscriber QueueSession TopicSession Message TextMessage Závěr Závěr Důvody k nasazení J2EE přenositelnost (74 %) otevřenost standardu (28 %) škálovatelnost (24 %) snadnost vývoje (22 %) výkon (16 %) Problémy nasazení J2EE překročení plánované doby vývoje (22/50) překročení rozpočtu na projekt (23/50) Největší problémy při vývoji J2EE aplikací nedostatečná zkušenost s podobnými projekty (24 %) změny ve specifikaci (22 %) nezvládnuté řízení projektu vývoje (20 %) Spokojenost s volbou: 92 % zákazníků Zdroj: Forrester Research,, červenec 2001, Z+N 35 36

10 Další zdroje informací Enterprise JavaBeansTM Technology Fundamentals Short Course Z+N Zelený, J., Nožička, J.: Komponentní architektury COM+, CORBA, EJB. BEN technická literatura, Praha, 2002, ISBN

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra informatiky. Enterprise Java Beans historie, současnost a budoucnost

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra informatiky. Enterprise Java Beans historie, současnost a budoucnost VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Enterprise Java Beans historie, současnost a budoucnost 2006 Roman Musialek Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto

Více

DPKOM_2. Technologie Enterprise JavaBeans Řízení zdrojů a primární služby

DPKOM_2. Technologie Enterprise JavaBeans Řízení zdrojů a primární služby DPKOM_2 Technologie Enterprise JavaBeans Řízení zdrojů a primární služby 1 Obsah přednášky Technologie Enterprise JavaBeans Distribuované zpracování základ EJB EJB služby middleware Řízení zdrojů Primární

Více

(Enterprise) JavaBeans. Lekce 7

(Enterprise) JavaBeans. Lekce 7 (Enterprise) JavaBeans Lekce 7 JavaBeans vs. Enterprise JavaBeans (EJB) JavaBeans technologie: jedná se o tzv. komponentní architekturu určenou pro JSE platformu určená pro tvorbu JSE GUI programů pomocí

Více

Oddělení webového a aplikačního serveru. Běží zde několik aplikací.

Oddělení webového a aplikačního serveru. Běží zde několik aplikací. Rozšíření CGI webserver předá požadavek dané externí aplikaci (např. PHP), která daný požadavek obslouží Oddělení webového a aplikačního serveru. Běží zde několik aplikací. 4 vrstvá architektura 1) klientská

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. XXXI. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. XXXI. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz XXXI. konference Sborník příspěvků Jiřičná u Petrovic 21. 24. října 2007 Programový výbor Rudolf Vladimír,

Více

Platforma J2EE. Lukáš Zapletal liberix.cz. Platforma Java 2 Enterprise Edition

Platforma J2EE. Lukáš Zapletal liberix.cz. Platforma Java 2 Enterprise Edition Platforma J2EE Lukáš Zapletal liberix.cz Platforma Java 2 Enterprise Edition Co je J2EE J2EE je standard pro vývoj robustních, škálovatelných a bezpečných serverových systémů v Javě. Poskytuje business

Více

DPKOM_8 Session beany

DPKOM_8 Session beany DPKOM_8 Session beany 1 Obsah přednášky Úvod Bezstavové session beany SessionContext Životní cyklus bezstavových session beanů Stavové session beany Životní cyklus stavových session beanů Stavové session

Více

Metodika vývoje. Příloha č. 2

Metodika vývoje. Příloha č. 2 Metodika vývoje Příloha č. 2 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku vývoje a je zasazen do prostředí vývoje aplikací pro podnik. Navazuje na podnikovou metodiku analýzy a obecné interní architektonické

Více

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu Jakub Trnavský Vedoucí práce: Ing. Jiří Havlík Studijní program:

Více

CzechIdM 1.1 czechidm-progdoc

CzechIdM 1.1 czechidm-progdoc CzechIdM 1.1 czechidm-progdoc Programátorská dokumentace Jan Gregor Jaromír Mlejnek Jana Moudrá Vojtěch Matocha czechidm-progdoc CzechIdM 1.1 czechidm-progdoc Programátorská dokumentace Vydání 0 Autor

Více

Informační systém pro správu mezinárodních studentských identifikačních karet (ISIC)

Informační systém pro správu mezinárodních studentských identifikačních karet (ISIC) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu mezinárodních studentských identifikačních karet (ISIC) Bc. Tomáš Jaroš Vedoucí

Více

messaging systémů Perfromance Analysis of Open Source Messaging Systems

messaging systémů Perfromance Analysis of Open Source Messaging Systems VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Analýza výkonnosti otevřených messaging systémů Perfromance Analysis of Open Source Messaging Systems 2012 Lukáš

Více

NOVINKY V JEE EJB 3.1. Zdeněk Troníček Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

NOVINKY V JEE EJB 3.1. Zdeněk Troníček Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze NOVINKY V JEE EJB 3.1 Zdeněk Troníček Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze PROGRAM Seznámení s Java Enterprise Edition (JEE) Enterprise Java Beans (EJB) Novinky v EJB 3.1 2 JAVA EDITIONS Java

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA Katedra informatiky Vedoucí bakalářské práce : Autor bakalářské práce : Studijní obor : Mgr. Jiří Fišer

Více

APNVZ_7. Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy

APNVZ_7. Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy APNVZ_7 Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy 1 Konstrukční návrhové vzory Pro tvorbu nových objektů se obyčejně v Javě používají konstruktory. Konstruktory jsou užitečné pokud

Více

Podniková sběrnice služeb

Podniková sběrnice služeb Podniková sběrnice služeb Jindřich Štumpf Podniková sběrnice služeb ESB (Enterprise Service Bus) je relativně novou kategorií na trhu technologií integračního middlewaru. Poprvé se objevila v roce 2002

Více

Webové služby v Java EE (JAX-WS)

Webové služby v Java EE (JAX-WS) Webové služby v Java EE (JAX-WS) Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro PDI 7. listopadu 2014 Marek Rychlý Webové služby v

Více

KIV/ASWI 2007/2008 Návrh: třídy a struktury pro efektivní implementaci

KIV/ASWI 2007/2008 Návrh: třídy a struktury pro efektivní implementaci KIV/ASWI 2007/2008 Návrh: třídy a struktury pro efektivní implementaci Obsah a cíl této části Jak rozpracovat výsledky analýzy» tak, aby šly jednoznačně implementovat v konkrétním programovacím jazyce

Více

Analyzujte požadavky na CRM systém v prostředí cloud. Systém navrhněte a implementujte. Jako prostředí cloud zvolte platformu Google App Engine.

Analyzujte požadavky na CRM systém v prostředí cloud. Systém navrhněte a implementujte. Jako prostředí cloud zvolte platformu Google App Engine. Analyzujte požadavky na CRM systém v prostředí cloud. Systém navrhněte a implementujte. Jako prostředí cloud zvolte platformu Google App Engine. CRM systém bude umožňovat obvyklou funkcionalitu pro tento

Více

X33EJA Enterprise Java

X33EJA Enterprise Java X33EJA Enterprise Java Petr Šlechta Sun Microsystems petr.slechta@sun.com Petr Aubrecht CA (Computer Associates) petr.aubrecht@ca.com X33EJA (2+2) Cvičení Formou samostatné práce na projektu témata budou

Více

API (Application Program Interface) je sada programů, protokolů, knihoven a nástrojů pro vytváření programových aplikací.

API (Application Program Interface) je sada programů, protokolů, knihoven a nástrojů pro vytváření programových aplikací. Lukáš Cirkva 1 Kapitola 1 Slovníček pojmů a zkratek ACL (Access Control List) jedná se o soubor práv pro komplexnejší řízení přístupových práv ke zdrojům a službám. V UNIXových operačních systémech je

Více

Soketové připojení Klient InetAddress getbyname() UnknowHostException SecurityException Socket getinputstream() getoutputstream() IOException Server

Soketové připojení Klient InetAddress getbyname() UnknowHostException SecurityException Socket getinputstream() getoutputstream() IOException Server Soketové připojení Při socketovém připojení spolu komunikují dvě nezávislé JVM pomocí streamů odpovídajících typů. Po síti můžete posílat textové i binární informace, je možno posílat i objekty, které

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Distribuované transakce

Distribuované transakce Distribuované transakce Štěpán Vacek Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové stepan.vacek@gmail.com Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na problematiku distribuovaných transakcí v prostředí

Více