Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností"

Transkript

1 Ceník č. 3/2015 Platnost od: Účinnost od: Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2014 z Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

2 CENÍK laboratorních a technologických prací pitné, teplé, povrchové, podzemní, surové, balené, mezioperační a odpadní vody, vody ke koupání, kalů a odpadů a provozních chemikálií, souvisejících analýz a činností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, Praha 1 IČ Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1 DIČ CZ číslo účtu: /0100 Útvar kontroly kvality vody, Dykova 3, Praha 10 tel: ústředna , 112 tel: fax: e mail: Oddělení laboratorní kontroly Praha Dykova 3, Praha 10 tel: fax: e mail: Oddělení laboratorní kontroly Káraný Hlavní 22, Káraný tel: fax: e mail: Oddělení laboratorní kontroly Želivka Hulice 106, Trhový Štěpánov tel: , fax: e mail: Oddělení laboratorní kontroly odpadních vod Papírenská 6, Praha 6 tel: , fax: e mail: Oddělení kvalitativní kontroly odpadních vod Papírenská 6, Praha 6 tel: , fax: e mail: Oddělení inspekce distribuční sítě Dykova 3, Praha 10 tel: fax: e mail: Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 2 (celkem 38)

3 OBECNÉ ZÁSADY: 1. Cena uvedená v ceníku je cena základní. Pro jednotlivé smlouvy může být dohodnuta cena smluvní. 2. Ceny neobsahují DPH ve výši 21 %. 3. Útvar kontroly kvality vody (ÚKKV, zkušební laboratoř č. 1247) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Osvědčení o akreditaci je dostupné na webových stránkách PVK. Akreditace pokrývá celou činnost ÚKKV vzorkování včetně terénních analýz, rozbory vody pitné, balené, povrchové, surové, podzemní, vody z technologických mezistupňů (mezioperační vody), provozních chemikálií a odpadní vody a kalů. ÚKKV má posouzen flexibilní rozsah akreditace (typ 1 a 2) a akreditováno samostatné vzorkování. 4. Akreditované zkoušky provádí Oddělení laboratorní kontroly Praha, Oddělení laboratorní kontroly Káraný, Oddělení laboratorní kontroly Želivka a Oddělení laboratorní kontroly odpadních vod, akreditované terénní analýzy provádí Oddělení inspekce distribuční sítě a Oddělení kvalitativní kontroly odpadních vod. Ukazatele, pro které má ÚKKV platné osvědčení o akreditaci, je možno provádět pouze akreditovaným postupem, včetně všech nezbytných kontrolních kroků. Výsledky terénních analýz u parametrů, které jsou současně stanoveny v laboratoři se neuvádějí v Protokole o zkoušce (není-li dohodou se zákazníkem stanoveno jinak). 5. Akreditované odběry vody ke koupání provádí Oddělení inspekce distribuční sítě, akreditované zkoušky vody ke koupání provádí Oddělení laboratorní kontroly Praha. 6. Standardní termín zpracování výsledků je 10 pracovních dnů. Při odeslání výsledků poštou rozhoduje razítko pošty. V případě požadavku na expresní analytické práce (vydání protokolu 4. pracovní den, nepočítaje den převzetí vzorku) bude účtován expresní příplatek ve výši 50 %. V případě složitější matrice vzorku může být termín zpracování výsledků prodloužen (např. termín zpracování výsledků rozboru kalu je 15 pracovních dní, v případě rozborů provozních chemikálií 20 pracovních dní). U vzorků na mikrobiologický rozbor je v ojedinělých případech z důvodu identifikace mikroorganismů možno vydat protokol až po ukončení konfirmačních testů. V těchto případech bude zákazník informován. 7. Za práci přesčas je účtován příplatek k hodinové sazbě 25 % průměrného výdělku ve všední den, 35 % průměrného výdělku v sobotu a v neděli a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna. Za práci v sobotu a neděli je účtován příplatek 27 % průměrného výdělku a za práci ve svátek příplatek 100 % průměrného výdělku k hodinové sazbě. Příplatek za noční směnu je 10 % průměrného výdělku, minimálně však 10 Kč/hod. 8. Zásady poskytování slev a přirážek jsou určeny individuálně podle náročnosti zpracování a objemu prací (u vzorků z fekálních vozů a u tekutých odpadů je vzhledem k obtížnosti matrice účtován příplatek ve výši 25 % z ceny analýz). 9. Ke každému dodanému vzorku je účtován manipulační poplatek za evidenci a archivaci vzorku, v případě vystavení protokolu (Protokolu o zkoušce resp. předání dat v el. formě) je účtován poplatek za vyhotovení protokolu. 10. V ceně analýz jsou zahrnuty náklady na přípravu (mytí, sušení, sterilizaci) vzorkovnic pro chemické analýzy, mikrobiologické a biologické analýzy. 11. Odběr vzorků je účtován podle objemu odebraného vzorku; v případě složitějšího odběru za čas pracovníka strávený odběrem vzorku. ÚKKV má akreditováno samostatné vzorkování jak pitných, tak odpadních vod a odpadů odběry vzorků i bez vazby na vlastní laboratorní analýzy. Akreditované odběry vzorků provádí Oddělení inspekce distribuční sítě, Oddělení laboratorní kontroly Káraný, Oddělení laboratorní kontroly Želivka (vzorkaři v oblasti pitné vody) a Oddělení kvalitativní kontroly odpadních vod, Oddělení laboratorní kontroly odpadních vod (vzorkaři v oblasti odpadní vody). 12. Dojde-li při odběru prováděném zákazníkem ke znehodnocení vzorkovnice, případně dalších pomůcek zapůjčených z laboratoře, je účtována plná cena za vzorkovnice příp. za další pomůcky. V případě odběru vzorků z nových řadů zákazníkem je účtován poplatek za přípravu (chystání, balení) vzorkovnic pro chemické analýzy, mikrobiologické a biologické analýzy a za přípravu hydrantového nástavce včetně vychlorování. 13. Ceny za technologické a technické práce jsou účtovány hodinovou sazbou, která se pohybuje v rozmezí 450 až 680 Kč dle náročnosti práce a kvalifikace pracovníka. 14. V případě doplňkového stanovení ukazatele formou subdodávky je účtována cena subdodavatele bez příplatku. 15. Zavedení a ocenění nového ukazatele je do vydání aktualizované verze Ceníku řešeno formou dodatku k platnému Ceníku. Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 3 (celkem 38)

4 CENÍK 1. DÍL Akreditované laboratorní výkony Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 4 (celkem 38)

5 Chemické a fyzikální analýzy (akreditované zkoušky) 1.1 Klasická analytická chemie č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P3 1 absorbance 254 nm ČSN absorbance 278 nm ČSN absorbance při dalších vlnových délkách (228 nm, 278 nm, 400 nm) 4 amoniak volný fotometricky při různých vlnových délkách dle ČSN za každou další vln. délku výpočet z distribučního diagramu NH 3 NH amoniakální dusík (průtokový analyzátor) ČSN EN ISO amoniakální dusík (odměrná metoda po destilaci) ČSN ISO amoniakální dusík výpočet výpočet z obsahu NH amonné ionty, amoniakální dusík (OV) ČSN ISO barva ČSN EN ISO biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 11 bromičnany 12 dusičnany, dusitany, chlorečnany, chloridy, chloritany, fluoridy, sírany stanovení aniontů IC ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO , EPA 300 ČSN EN ISO , ČSN EN ISO první anion: další anion: dusičnany, dusičnanový dusík (OV) ČSN ISO dusičnany v UV oblasti Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství: 2, 1988, dusičnanový dusík (průtoková analýza) ČSN EN ISO dusičnanový dusík výpočet výpočet z obsahu NO dusitany, dusitanový dusík (OV) ČSN EN dusitanový dusík (průtoková analýza) ČSN EN ISO dusitanový dusík výpočet výpočet z obsahu NO 2-20 dusík podle Kjeldahla 21 dusík celkový anorganický výpočet ČSN EN 25663, ČSN EN součet obsahu N-NH 4 +, N-NO 3 -, N-NO Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 5 (celkem 38)

6 1.1 Klasická analytická chemie (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody 22 dusík celkový organický výpočet 23 dusík celkový výpočet pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P3 výpočet z obsahu Kjeldahlova dusíku a N-NH součet obsahu organického a anorganického dusíku dusík celkový (analyzátor TN) ČSN EN dusík celkový mineralizací matrice kal ČSN EN elektrická konduktivita ČSN EN elektrická konduktivita 28 elektrická konduktivita ČSN EN terénní stanovení ČSN EN terénní stanovení vertikální profil fenoly jednosytné těkající s vodní parou ČSN , č fluoridy ČSN ISO fosfor celkový CP (včetně mineralizace) fosfor reaktivní celkový CRP (včetně mineralizace) ČSN EN ISO 6878 TNV ČSN EN ISO fosfor reaktivní rozpuštěný RRP ČSN EN ISO fosforečnany (o- fosforečnany) ČSN EN ISO fosforečnany (o- fosforečnany dopočtem) ČSN EN ISO hliník ČSN ISO hliník odstředěný ČSN ISO hořčík ČSN ISO huminové látky ČSN chemická spotřeba kyslíku dichromanem ČSN ISO 15705, ČSN ISO 6060 CHSK Cr včetně změny Z1 chemická spotřeba kyslíku manganistanem CHSK Mn ČSN EN ISO 8467 včetně změny Z1 a modifikovaná Schulz-Pappova metoda dle JAM, chlor celkový ČSN ISO chlor celkový v terénu ČSN ISO DPD chlor volný ČSN ISO chlor volný v terénu ČSN ISO DPD Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 6 (celkem 38)

7 1.1 Klasická analytická chemie (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P3 46 chlor vázaný (dopočet) ČSN ISO DPD chloridy ČSN ISO chuť stupeň TNV chuť prahové číslo (TFN) ČSN EN kyanidy celkové (Merck) spektrofotometrické stanovení kyanidy celkové (destilační) ČSN kyselinová neutralizační kapacita KNK 4.5 ČSN EN ISO kyselinová neutralizační kapacita KNK 8.3 ČSN EN ISO kyslík rozpuštěný 55 kyslík rozpuštěný % nasycení 56 kyslík rozpuštěný 57 kyslík rozpuštěný % nasycení 58 mangan 59 měď ČSN EN ČSN EN ISO 5814 luminiscence LDO sonda ČSN EN ČSN EN ISO 5814 luminiscence LDO sonda ČSN EN ISO 5814 luminiscence LDO sonda, terénní stanovení vertikální profil ČSN EN ISO 5814 luminiscence LDO sonda, terénní stanovení vertikální profil fotometricky s využitím činidel firmy Merck fotometricky s využitím činidel firmy Merck nerozpuštěné látky sušené při 105 C ČSN EN nerozpuštěné látky žíhané při 550 C 62 nerozpuštěné látky ztráta žíháním při 550 C ČSN EN 872 ČSN výpočet orthofosforečnanový fosfor ČSN EN ISO orthofosforečnanový fosfor (průtokový analyzátor) ČSN EN ISO oxid uhličitý výpočet jednotlivých forem ČSN oxidačně-redukční potenciál (ORP) (redox-potenciál) ČSN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 7 (celkem 38)

8 1.1 Klasická analytická chemie (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody 67 ozon (bazénová voda) 68 ozon (pitná voda) spektrofotometrie s využitím setu AccuVac Hach fotometricky s indigokarmínem pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P ozon v terénu (technologická voda) fotometricky s využitím činidel firmy Merck - DPD pach stupeň TNV pach prahové číslo (TON) ČSN EN průhlednost TNV reakce vody ph 74 reakce vody ph 75 reakce vody ph ČSN ISO 10523, ČSN EN ČSN ISO terénní stanovení ČSN ISO terénní stanovení vertikální profil rozpuštěné látky sušené při 105 C ČSN rozpuštěné látky žíhané při 550 C (RAS) ČSN rozpuštěné látky ztráta žíháním při 550 C výpočet sírany ČSN , turbidimetricky suma vápníku a hořčíku ČSN ISO suma vápníku a hořčíku dopočet (ICP-MS) tenzidy aniontové (MBAS) ČSN EN 903 metoda Hach tenzidy neiontové metoda Hach teplota ČSN vápník ČSN ISO veškeré látky sušina ČSN EN veškeré látky žíhané ČSN EN veškeré látky ztráta žíháním výpočet veškeré látky sušené výpočet Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 8 (celkem 38)

9 1.1 Klasická analytická chemie (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P3 90 zákal ČSN EN ISO zákal 92 zákal ČSN EN ISO 7027 terénní stanovení ČSN EN ISO 7027 terénní stanovení vertikální profil zásadová neutralizační kapacita ZNK 8,3 ČSN železo ČSN ISO 6332, fotometricky s využitím činidla firmy Merck Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 9 (celkem 38)

10 1.2 KOVY atomová absorpční a emisní spektrometrie, ICP (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda/ odpad P3 kal/odpad P3 /provozní chemikálie 95 antimon (ICP MS) ČSN EN ISO , antimon (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN arsen (ICP MS) ČSN EN ISO , arsen (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN baryum (ICP MS) ČSN EN ISO , berylium (ICP MS) ČSN EN ISO , bor (ICP MS) ČSN EN ISO , draslík (AAS plamen) ČSN ISO draslík (ICP MS) ČSN EN ISO , draslík (ICP OES) ČSN EN ISO fosfor (ICP OES) ČSN EN ISO hliník (ICP MS) ČSN EN ISO , hliník (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN hořčík (ICP MS) ČSN EN ISO , chrom (ICP MS) ČSN EN ISO , chrom (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN kadmium (ICP MS) ČSN EN ISO , kadmium (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN kobalt (ICP MS) ČSN EN ISO , kobalt (ICP OES) ČSN EN ISO lithium (AAS plamen) SOP Analytik Jena lithium (ICP MS) ČSN EN ISO , mangan (AAS plamen) ČSN mangan (ICP MS) ČSN EN ISO , mangan (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 10 (celkem 38)

11 1.2 KOVY atomová absorpční a emisní spektrometrie, ICP (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda/ odpad P3 kal/odpad P3 /provozní chemikálie 120 měď (ICP MS) ČSN EN ISO , měď (ICP OES) ČSN EN ISO měď (AAS plamen) ČSN ISO nikl (ICP MS) ČSN EN ISO , nikl (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN olovo (ICP MS) ČSN EN ISO , olovo (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN rtuť (AMA) ČSN ČSN EN 890, ČSN EN 1302, 128 rtuť v kalech (AMA) ČSN EN selen (ICP MS) ČSN EN ISO , selen (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN sodík (AAS plamen) ČSN ISO sodík (ICP MS) ČSN EN ISO , stříbro (ICP MS) ČSN EN ISO , stříbro (ICP OES) ČSN EN ISO uran (ICP MS) ČSN EN ISO , vanad (ICP MS) ČSN EN ISO , vápník (ICP MS) ČSN EN ISO , vápník (ICP OES) ČSN EN ISO zinek (ICP MS) ČSN EN ISO , zinek (ICP OES) ČSN EN ISO zinek (AAS plamen) ČSN ISO 8288 ČSN železo (ICP MS) ČSN EN ISO , železo (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 11 (celkem 38)

12 1.3 Organické analýzy (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, odpad P3 odpadní voda/ kal/odpad P adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX ve vodě adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX v kalu ČSN EN ČSN EN celkový organický uhlík TOC ČSN EN extrahovatelné látky EL IR ČSN nepolární extrahovatelné látky NEL IR ČSN uhlovodíky C10-C40 ve vodě 150 uhlovodíky C10-C40 v kalu ČSN EN ISO včetně změny Z1 ČSN EN ISO včetně změny Z1, ČSN EN tuky a oleje ČSN organochlorové pesticidy (OCP) EPA polychlorované bifenyly (PCB) PCB jako kongenery polycyklické aromatické uhlovodíky PAU (odpad) polycyklické aromatické uhlovodíky PAU (voda) polycyklické aromatické uhlovodíky PAU ve formě extraktů vodných vzorků EPA TNV ČSN ČSN rozpuštěný organický uhlík DOC ČSN EN triaziny a další vybrané pesticidy triaziny a další vybrané pesticidy ve formě extraktů vodných vzorků těkavé organické látky TOL (bez vinylchloridu) těkavé organické látky TOL (včetně vinylchloridu) EPA ČSN EN ISO EPA ČSN EN ISO EPA EPA vinylchlorid samostatně EPA glyfosát + AMPA ČSN ISO Analytical and Bioanalytical Chemistry 2008, 391: Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 12 (celkem 38)

13 Mikrobiologické a biologické analýzy (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody 164 chlorofyl a 165 feopigmenty pitná, teplá P1, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 povrchová, surová a mezioperační voda ČSN ISO Escherichia coli (metoda membránových filtrů)* Escherichia coli (metoda membránových filtrů)* Escherichia coli (metoda pomnožení v tekutém kultivačním médiu teplotní test)* koliformní bakterie (metoda membránových filtrů)* koliformní bakterie (metoda membránových filtrů)* koliformní bakterie (metoda pomnožení v tekutém kultivačním médiu kvasná zkouška)* siřičitany redukující anaeroby (klostridia) (metoda membránových filtrů)* termotolerantní koliformní bakterie (metoda membránových filtrů)* termotolerantní koliformní bakterie (metoda pomnožení v tekutém kultivačním médiu teplotní test)* enterokoky (metoda membránových filtrů)* mezofilní bakterie (metoda kultivace na masopept. agaru)* mezofilní mikroorganismy (vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů počet kolonií při 36 C) (metoda kultivace na agaru s kvasničným extraktem)* ČSN EN ISO ČSN ČSN ČSN EN ISO ČSN ČSN část 3, ČSN část 3 ČSN EN ČSN EN ISO ČSN ČSN část 3, ČSN ČSN EN ISO ČSN ČSN EN ISO psychrofilní bakterie (metoda kultivace na masopept. agaru)* psychrofilní mikroorganismy (vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů počet kolonií při 22 C) (metoda kultivace na agaru s kvasničným extraktem)* ČSN ČSN EN ISO Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 13 (celkem 38)

14 Mikrobiologické a biologické analýzy (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 povrchová, surová a mezioperační voda aktivovaný kal Clostridium perfringens (včetně stanovení spór) (metoda membránových filtrů)* Pseudomonas aeruginosa (metoda membránových filtrů)* Vyhláška Mzd. ČR č. 252/2004 Sb., příloha č ČSN EN ISO Legionella species (metoda membránových filtrů)* ČSN ISO 11731, ČSN ISO Legionella pneumophila (metoda membránových filtrů)* ČSN ISO 11731, ČSN ISO Staphylococcus aureus (metoda membránových filtrů)* stafylokoky koagulázopozitivní (metoda membránových filtrů)* konfirmační testy (přeočkování) Escherichia coli, termotolerantní koliformní bakterie, koliformní bakterie, enterokoky, Pseudomonas aeruginosa, stafylokoky, legionely konfirmační testy (přeočkování) Legionella pneumophila ČSN EN ISO ČSN EN ISO roztěr, pomnožení v tekutém kultivačním mediu, přímý výsev latexový test Legionella pneumophila salmonely v 1 L ČSN ISO salmonely v 5 L ČSN ISO biologický rozbor kvalitativní stanovení biologický rozbor kvantitativní stanovení biologický rozbor kvantitativní stanovení (fixovaný vzorek) biologický rozbor kvantitativní stanovení (nativní vzorek) ČSN ČSN ČSN ČSN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 14 (celkem 38)

15 Mikrobiologické a biologické analýzy (akreditované zkoušky) č. ukazatel 194 fytoplankton (včetně odběru vzorku) identifikace metody ČSN EN 15204, metodika VÚV T.G.M. a Povodí Vltavy 195 abioseston ČSN pitná, podzemní, balená a mezioperační voda povrchová, surová a mezioperační voda aktivovaný kal zahrnuta v kvant. biol. rozboru zahrnuta v kvant. biol. rozboru 196 biologický rozbor aktivovaného kalu interní předpis biologický rozbor aktivovaného kalu včetně barvení interní předpis toxicita bakteriálním bioluminiscenčním testem ČSN EN ISO stanovení relativní svítivosti * cena je uvedena za 1 membránovou filtraci nebo 1 kultivaci na daném médiu Poznámky: P1 teplá voda: pouze ukazatele: teplota, volný chlor, barva, CHSK-Mn, fosforečnany, ph, zákal, pach, TOL, Legionella species a Legionella pneumophila, počty kolonií při 36 C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus P2 voda ke koupání: pouze ukazatele: amonné ionty, dusičnany, CHSKMn, TOC, absorbance při 254 nm, chlor vázaný, chlor volný, ozon, ph, redox potenciál, teplota, zákal, bromičnany, chloritany, chlorečnany, Escherichia coli, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella species P3 pevný odpad: týká se pouze stanovení PAU a sušiny v odpadech tekutý odpad: týká se stanovení CHSK-Cr, VL, Pcelk., Ncelk., ph, kyanidů, tuků a olejů, C10-C40, AOX, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 15 (celkem 38)

16 CENÍK 2. DÍL Neakreditované laboratorní výkony Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 16 (celkem 38)

17 Chemické a fyzikální analýzy (neakreditované zkoušky) 2.1 Klasická analytická chemie č. ukazatel metoda pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda / kal 199 barva ČSN EN ISO BSK 5 1. ředění ČSN EN BSK 5 2. ředění ČSN EN celková mineralizace (výpočet) ČSN EN CO 2 agresivní dle TNV TNV s mramorem dávka koagulantu určená z KNK 4,5 TNV elektrická konduktivita ČSN EN terénní stanovení fosforečnany (rozp. o fosforečnany v kotelní vodě) chemická spotřeba kyslíku manganistanem CHSK Mn ČSN EN ISO ČSN , č chuť smyslová zkouška, ČSN , část index nasycení TNV výpočet iontová síla TNV výpočet kalový index výpočet výpočet z hodnot sedimentu a nerozpuštěných látek koagulační pokus TNV účtují se jednotlivá stanovení a čas věnovaný provedenému K.P. včetně vyhodnocení (hodinová sazba) cena dle rozsahu cena dle rozsahu 213 kyanidy semikvantitativní test s vizuálním vyhodnocením screening v terénu kyslík rozpuštěný (LDO sondou) luminiscence LDO sonda kyslík rozpuštěný % nasycení luminiscence LDO sonda Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 17 (celkem 38)

18 2.1 Klasická analytická chemie (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda / kal 216 ozon proměření rozpadové křivky fotometricky ozon v kyslíku jodometrie, titračně s thiosíranem pach TNV ČSN , č. 32, ČSN č. 5 smyslová zkouška při 20 C a 60 C průhlednost Secchiho deskou přesycení CaCO 3 TNV výpočet reakce vody ph ČSN ISO terénní stanovení, stanovení indikátorovým papírkem Ryznarův index TNV výpočet siřičitany jodometricky suma vápníku a hořčíku (kotelní voda) ČSN ISO 6059 N teplota (při stanovení ph) ČSN tlumivá kapacita vody TNV výpočet účinnost (alfa) TNV UV, VIS spektrum vyhotovení včetně vyhodnocení veškeré látky sušina interní předpis zákal ČSN EN ISO 7027 terénní stanovení železo ČSN ISO 6332 ČSN , č. 20 C železo terénní stanovení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 18 (celkem 38)

19 2.2 KOVY ICP-OES (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda kal 233 baryum ČSN EN ISO Organické analýzy (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda, bioplyn kal 234 extrahovatelné látky gravimetricky ČSN GC NMK (C2, C3, i-c4, C4, i-c5, C5, C6) interní předpis GC bioplyn (CH 4, CO 2, N 2, O 2 ) interní předpis identifikace 1 látky GC MS kvalitativní organická analýza GC MS tuky a oleje ČSN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 19 (celkem 38)

20 Mikrobiologické a biologické analýzy (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, podzemní, balená a mezioperační voda povrchová, surová a mezioperační voda odpadní voda 240 biologický rozbor (stěry) kvalitativní biologický rozbor (stěry) kvantitativní biologický rozbor fixovaný vzorek (stěry) biologický rozbor nativní vzorek (stěry) biologický rozbor stanovení biosestonu kvantitativní kvantitativní ČSN určení 1 taxonu ve vzorku abioseston (stěry) pokryvnost v % nárosty (stěry) nativní vzorek nárosty (stěry) fixovaný vzorek ČSN , TNV kvalitat. + kvantitat. stanovení kvalitat. + kvantitat. stanovení zahrnuta v biol. rozboru zahrnuta v biol. rozboru saprobita index saprobity ČSN Pantle a Buck Escherichia coli (stěry) (1 ředění)* membránové filtry Escherichia coli (stěry) (1 ředění)* pomnožení v tekutém kultivačním mediu Escherichia coli rychlotest koliformní bakterie (stěry) (1 ředění)* koliformní bakterie (stěry) (1 ředění)* manuál Merck a IDEXX Laboratories membránové filtry pomnožení v tekutém kultivačním mediu kvasná zkouška koliformní bakterie rychlotest manuál Merck a IDEXX Laboratories termotolerantní koliformní bakterie (stěry) (1 ředění)* membránové filtry termotolerantní koliformní bakterie (stěry) (1 ředění)* pomnožení v tekutém kultivačním mediu teplotní test Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 20 (celkem 38)

21 Mikrobiologické a biologické analýzy (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, podzemní, balená a mezioperační voda povrchová, surová a mezioperační voda odpadní voda enterokoky (stěry) (1 ředění)* enterokoky (stěry) (1 ředění)* 260 enterokoky rychlotest membránové filtry pomnožení v tekutém kultivačním mediu azid glukosa ČSN ISO manuál Merck a IDEXX Laboratories Clostridium perfringens (stěry) (metoda membránových filtrů)* mikromycety (1 ředění)* mikromycety (1 ředění)* mezofilní bakterie (stěry) (1 ředění)* mezofilní mikroorganismy (stěry) (vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů počet kolonií při 36 C) (1 ředění)* psychrofilní bakterie (stěry) (1 ředění)* Vyhláška Mzd. ČR č. 252/2004 Sb., příloha č membránové filtry přímý výsev ČSN kultivace na masopeptonovém agaru kultivace na agaru s kvasničným extraktem ČSN kultivace na masopeptonovém agaru psychrofilní mikroorganismy (stěry) (vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů počet kolonií při 22 C) (1 ředění)* konfirmační testy (přeočkování) termotolerantní koliformní bakterie, koliformní bakterie, enterokoky, Pseudomonas aeruginosa (stěry) identifikace termotolerantní koliformní bakterie, koliformní bakterie, enterokoky, Pseudomonas aeruginosa 270 bakterie, plísně a kvasinky kultivace na agaru s kvasničným extraktem roztěr, pomnožení v tekutém kultivačním mediu, přímý výsev E I,II, Neferm test, Streptotest mikroskopická identifikace * 1 ředění = 1 vzorek, každé další ředění představuje vždy 1 vzorek Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 21 (celkem 38)

22 CENÍK 3. DÍL Technologické a pomocné práce, odběry vzorků Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 22 (celkem 38)

23 Úpravy vzorků a pomocné práce (pokud nejsou v ceně rozboru) č. ukazatel 271 filtrace prostá filtrace tlaková, membránová filtrace vakuová, ultrafiltrace úprava vzorku odstředěním sušení při 105 C kyselý výluh pro stanovení těžkých kovů ve vodě mikrovlnný systém vodný výluh kyselý výluh pro stanovení těžkých kovů v kalech mikrovlnný systém fixace vzorku chemickým činidlem *) koncentrace těkavých látek stripováním extrakce organickým rozpouštědlem pro fotometrickou analýzu extrakce organickým rozpouštědlem pro stopovou analýzu (násobná) převod výsledků do PiVo účtováno hodinovou sazbou 284 příprava organického extraktu mikroextrakcí příprava vzorkovnice pro mikrobiologický, biologický rozbor nebo pro speciální organické látky **) příprava vzorkovnice pro základní chemický rozbor **) příprava vzorkovnice pro speciální analýzy **) příprava hydrantového nástavce včetně vychlorování přípravné práce na sledování agresivních vlastností vody dle TNV účtováno hodinovou sazbou 290 manipulační poplatek (evidence vzorku, archivace) ***) vyhotovení protokolu včetně počítačového zpracování vyhotovení elektronického protokolu (hlášení) Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 23 (celkem 38)

24 Úpravy vzorků a pomocné práce (pokud nejsou v ceně rozboru) č. ukazatel 293 meteorologická situace klasifikace informace o kvalitě vody = textové vyjádření o kvalitě vody poštovné kilometrovné cena za 1 km destilovaná voda (demineralizovaná voda I. stupeň) (cena/litr) 8.00 *) pro stanovení kovů spektrofotometrií a/nebo pomocí AAS, ICP je třeba každý vodný vzorek fixovat chemickým činidlem nebo upravit míru kyselosti na potřebnou hodnotu, pokud tak neučiní zadavatel sám (při odběru) fixace vzorku, která je součástí standardního operačního postupu jednotlivých metod je zahrnuta v ceně analýz **) jiná úprava vzorkovnic je řešena časovou sazbou ***) vnesení údajů o vzorku při příjmu vzorku, archivace vzorku. Vztahuje se k 1 příjmovému místu. Provozní chemikálie (akreditované rozbory) č. ukazatel 298 stanovení specifické hmotnosti (hustoty) 299 síran železitý 300 síran hlinitý 301 síran hlinito-železitý 302 polyaluminiumchlorid hustoměrem při definované teplotě (20 C) obsah železa (Fe celk. 166 Kč, Fe II 50 Kč, dopočet Fe III 23 Kč, dopočet obsahu síranu železitého 23 Kč), volné kyseliny (87 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), hustota (34 Kč) obsah hliníku (Al 166 Kč, dopočet oxidu hlinitého 23 Kč, dopočet obsahu síranu hlinitého 23 Kč), volné kyseliny (87 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), hustota (34 Kč) obsah hliníku (Al 166 Kč, dopočet oxidu hlinitého 23 Kč), železa (Fe celk. 166 Kč, Fe II 50 Kč, dopočet Fe III 23 Kč), volné kyseliny (87 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), hustota (34 Kč) obsah hliníku (Al 166 Kč, dopočet oxidu hlinitého 23 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), hustota (34 Kč) Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 24 (celkem 38)

25 Provozní chemikálie (akreditované rozbory) č. ukazatel 303 vápenný hydrát obsah (CaOH) 2 (87 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), volné vody vlhkosti (105 Kč), obsah CaCO 3 (obsah CO 2 2x 125 Kč, dopočet CaCO 3 23 Kč) vápenná voda obsah (CaOH) 2 * dezinfekční prostředky (chlornan, SAVO) bromičnany, chlorečnany, chloritany, celkový aktivní chlor hydroxid sodný hustota *, dopočet obsahu NaOH v % * dopočet obsahu Na 2 CO 3 v % * ph (orientačně ind. papírkem) * siřičitan sodný siřičitany * Ostatní technologické rozbory č. ukazatel 308 vápenné kaly sušina 105 C (92 Kč), Ca (46 Kč), Mg ( Kč), CO 2 (225 Kč), obsah CaCO 3 (23 Kč), obsah Ca(OH) 2 (23 Kč), R 2 O 3 (295 Kč), SiO 2 (295 Kč) * filtrační písek % zrnitosti * * neakreditovaná zkouška Hodinové sazby č. 310 VŠ vedoucí laboratoře VŠ referent ÚS technik Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 25 (celkem 38)

26 Odběr vzorků pitné, teplé, povrchové, surové, podzemní, balené a mezioperační vody, provozních chemikálií a stěry: č. akreditované odběry neakreditované odběry 313 objem do 5 litrů objem nad 5 litrů odběr v provozu úpravny, v technolog. provozu odběr stěrů z 1 odběrového místa jedno odběrové místo je jeden vzorek objemy jednotlivých vzorkovnic se sčítají obtížné odběry v terénu se účtují časově Odběr vzorků vody ke koupání (bazény): č. akreditované odběry 317 bazén: délka > 26 m / plocha > 500 m bazén: délka < 26 m / plocha < 500 m bazén: objem < 2 m upravená voda (přítok do bazénu) plnící voda (zdroj pitné vody pro bazén) Odběr vzorků odpadní vody, tekutých odpadů, bioplynu a kalů: č. akreditované odběry neakreditované odběry 322 odběr prostého vzorku (bodový odběr) odběr 2-hodinového směsného vzorku odběr 8-hodinového směsného vzorku (bez dozoru automatickým zařízením) odběr 24-hodinového směsného vzorku ze stejných dílů (bez dozoru) odběr 24-hodinového směsného vzorku z objemu úměrných dílů (bez dozoru) odběr 24-hodinového směsného vzorku ze stejných dílů (s dozorem) odběr 24-hodinového směsného vzorku z objemu úměrných dílů (s dozorem) Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 26 (celkem 38)

27 č. akreditované odběry neakreditované odběry 329 odběr vzorku bioplynu odběr vzorku kalu prostojový čas (v zadaném čase na zakázku) 500 Kč/hod Odběr vzorků odpadů: č. akreditované odběry 332 odběr vzorku odpadu Kultivační média pro mikrobiologické zkoušky: č. název média 333 Trypton-sojový agar Endo agar, MPA č.2, Agar s kvasničným extraktem, Slanetz-Bartley agar, Žluč-aeskulin-azidový agar, mfc agar, Laktóza TTC agar s Tergitolem 7, Tryptózo-siřičitanový agar Xylóza-lysin-dezoxycholátový agar Pseudomonas agar base/cn agar, Kingovo médium B mcp agar, Briliant green agar Tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím, kvasničným extraktem a selektivním suplementem (GVPA) Agar s kvasničným extraktem MPA č. 2 další hotová kultivační média 5.50 / miska 6.50 / miska 7.50 / miska / miska / zkumavka / miska / miska / baňka (300 ml) / baňka (300 ml) dle aktuální nabídky (info v laboratoři) Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 27 (celkem 38)

28 CENÍK 4. DÍL Skupinové ceny analýz Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 28 (celkem 38)

29 Skupinové ceny analýz pitná voda pro veřejné zásobování rozsahy stanovené vyhláškou MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění rozsah analýz rozsah zahrnuje ukazatele: rozsah I krácený rozbor (Pitná I s CHSK Mn ) externí zákazníci - NŘ fyzikálně chemické ukazatele: amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, chuť, CHSK Mn, chlor volný, pach, reakce vody ph, teplota, zákal (včetně terénní analýzy), železo (včetně terénní analýzy), hliník mikrobiologické a biologické ukazatele: koliformní bakterie, Escherichia coli, Clostridium perfringens, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C), biologický rozbor živé organismy, počet organismů, abioseston *) analýzy celkem 2 364,00 manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení rozsah analýz rozsah zahrnuje ukazatele: rozsah II úplný rozbor (Pitná II) fyzikálně chemické ukazatele: amonné ionty, antimon, arsen, barva, berylium, bór, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, fluoridy, hliník, hořčík, chlor volný, chloridy, chrom, chuť, kadmium, kyanidy celkové, mangan, měď, nikl, olovo, OCP, pach, PAU, reakce vody ph, rtuť, selen, sírany, sodík, stříbro, suma vápníku a hořčíku, teplota, TOC, TOL, triaziny, vápník, zákal, železo, bromičnany, KNK 4,5 mikrobiologické a biologické ukazatele: Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, Clostridium perfringens, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C), biologický rozbor živé organismy, počet organismů, *) abioseston analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení *) v případě další nutné identifikace mikroorganismů, bude cena navýšena podle skutečných nákladů Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 29 (celkem 38)

30 Skupinové ceny analýz studny (individuální zásobování) rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Screeningový rozbor předběžný rozbor, na základě kterého nelze hodnotit, zda vzorek splňuje požadavky na pitnou vodu podle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: amonné ionty, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, hořčík, chloridy, CHSK fyzikálně chemický rozbor: Mn, pach, reakce vody ph, suma vápníku a hořčíku (tvrdost vody), vápník, zákal, železo mikrobiologický rozbor: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C) analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % rozbor zahrnuté ukazatele: amonné ionty, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, hořčík, chloridy, CHSK fyzikálně chemický rozbor: Mn, pach, reakce vody ph, suma vápníku a hořčíku (tvrdost vody), vápník, zákal, železo manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % rozbor zahrnuté ukazatele: mikrobiologický rozbor: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C) manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 30 (celkem 38)

31 Skupinové ceny analýz studny (veřejné zásobování) rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Screeningový rozbor předběžný rozbor, na základě kterého nelze hodnotit, zda vzorek splňuje požadavky na vodu pitnou vodu podle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: mikrobiologický rozbor: amonné ionty, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, hořčík, chloridy, CHSK Mn, pach, reakce vody ph, suma vápníku a hořčíku (tvrdost vody), vápník, zákal, železo koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C) mikrobiologický rozbor Clostridium perfringens další ukazatele: mikroskopický obraz (abioseston, počet biologický rozbor: mikroorganismů, živé mikroorganismy) analýzy celkem 1 362,30 manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení rozbor zahrnuté ukazatele: mikrobiologický rozbor: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C) mikrobiologický rozbor Clostridium perfringens další ukazatele: mikroskopický obraz (abioseston, počet organismů, biologický rozbor: živé organismy) analýzy celkem 1 005,70 manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 31 (celkem 38)

32 Skupinové ceny analýz voda ke koupání umělá koupaliště (bazény) rozsahy stanovené vyhláškou MZd. č. 238/2011 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. místo odběru: rozsah analýz zahrnuje ukazatele: Plnící voda zdroj: Upravená vstupní voda (přítok): Voda z bazénu: fyzikálně chemické ukazatele: dusičnany, TOC fyzikálně chemické ukazatele: TOC, chlor vázaný, chlor volný, ozon, ph - reakce vody, redox potenciál, teplota mikrobiologické ukazatele: Escherichia coli, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella species fyzikálně chemické ukazatele: dusičnany, TOC, chlor vázaný, chlor volný, ph - reakce vody, redox potenciál, teplota, zákal, průhlednost mikrobiologické ukazatele: Escherichia coli, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella species Bazén > 26 m: Bazén < 26 m: Bazén < 2 m 3 : CELKEM (bez DPH): (analýzy plnící vody, upravené vstupní vody a vody z bazénu) Bazén > 26 m Bazén < 26 m Bazén < 2 m Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 32 (celkem 38)

33 Skupinové ceny analýz bazénová voda soukromé bazény rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 238/2011 Sb. v platném znění Screeningový rozbor předběžný rozbor, na základě kterého nelze hodnotit, zda vzorek splňuje požadavky na vodu ke koupání podle vyhlášky MZd. č. 238/2011 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: amonné ionty, dusičnany, CHSK Mn, reakce vody ph, zákal mikrobiologický rozbor: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C) analýzy celkem 293,20 manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: amonné ionty, dusičnany, CHSK Mn, reakce vody ph, zákal manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % rozbor zahrnuté ukazatele: mikrobiologický rozbor: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C) manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 33 (celkem 38)

34 Skupinové ceny analýz teplá voda vyrobená z pitné vody rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: barva, fosforečnany, chlor volný, CHSK Mn, pach, reakce vody ph, teplota, zákal, TOL chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform, trihalomethany (dopočet) mikrobiologický rozbor: mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Legionella species analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Skupinové ceny analýz teplá voda vyrobená z jiné vody než z pitné vody rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: fosforečnany, chlor volný, CHSK Mn, pach, reakce vody ph, teplota, zákal, TOL chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform, trihalomethany (dopočet) mikrobiologický rozbor: mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Legionella species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 34 (celkem 38)

35 Skupinové ceny analýz teplá voda vyrobená z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: chlor volný, chlor vázaný, CHSK Mn, pach, reakce vody ph, teplota, zákal, trihalomethany chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform mikrobiologický rozbor: mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Legionella species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 35 (celkem 38)

36 Skupinové ceny analýz odpadní voda z domovních ČOV rozbory zahrnují ukazatele nařízení vlády č. 416/2010 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. Třída DČOV I rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: CHSK Cr, BSK 5, nerozpuštěné látky sušené při 105 C manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Třída DČOV II rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: CHSK Cr, BSK 5, amoniakální dusík, nerozpuštěné látky sušené při 105 C manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Třída DČOV III rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: CHSK Cr, BSK 5, amoniakální dusík, nerozpuštěné látky sušené při 105 C, fosfor celkový manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 36 (celkem 38)

37 Vysvětlivky: rozsah jednotlivých skupin specifických organických látek Stanovení PAU (voda): fluoranthen benzo(b)fluoranthen benzo(k)fluoranthen benzo(g,h,i)perylen indeno(1,2,3cd)pyren benzo(a)pyren Stanovení PAU (odpad): fluoranthen benzo(b)fluoranthen benzo(k)fluoranthen benzo(g,h,i)perylen indeno(1,2,3cd)pyren benzo(a)pyren antracen benzo(a)antracen fenanthren chrysen naftalen pyren Stanovení OCP: p,p -DDE p,p -DDT aldrin dieldrin hexachlorbenzen heptachlor heptachlorepoxid lindan methoxychlor Stanovení PCB: PCB kongenery: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 Stanovení TOL: benzen ethylbenzen chlorbenzen toluen m+p xylen o xylen styren chloroform dichlormethan bromdichlormethan dibromchlormethan tetrachlormethan bromoform 1,1 dichlorethen cis-1,2-dichlorethen trans-1,2-dichlorethen 1,2 dichlorethen (suma cis- a trans- isomeru) 1,2 dichlorethan 1,2 dichlorbenzen 1,3 dichlorbenzen 1,4 dichlorbenzen 1,1,2 trichlorethen 1,1,2,2 tetrachlorethen Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 37 (celkem 38)

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

Ceník prací a úkonů pro rok 2015

Ceník prací a úkonů pro rok 2015 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šířava 482/21, Přerov I Město 750 02 Přerov IČ: 47674521 DIČ: CZ47674521 Ceník prací a úkonů pro rok 2015 1. Cena prací kategorie "D" Pro fakturaci stavebních a montážních

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1541229 Datum vystavení : 3.7.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR15348 Datum vystavení : 29.1.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pi... - znění dle 83/14 Sb. 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Změna: 187/2005 Sb. Změna: 293/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Vyhl. č. 252/2004 Sb., stránka 1 z 28 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ceník laboratorních prací LB MINERALS, s.r.o.

Ceník laboratorních prací LB MINERALS, s.r.o. Strana: 1 / 10 Vypracoval: VMJ Ing. Jitka Soukupová Přezkoumal: vedoucí laboratoří VJ a ved. centrální laboratoře Ing. Jana Rozsypalová Schválil: ŘS Ing. Ladislav Matoušek Datum schválení: 28. 03. 2012

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015,

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne...2015, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE Při své práci se pravidelně setkávám s produkty společnosti HACH LANGE s.r.o. Mikrobiologické testy pro stanovení přítomnosti či nepřítomnosti

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha Podbabská 30, 160 62 Praha 6, e-mail: jana_hubackova@vuv.cz, alzbeta_cejkova@vuv.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha Podbabská 30, 160 62 Praha 6, e-mail: jana_hubackova@vuv.cz, alzbeta_cejkova@vuv. PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O VÝZKUMU ŘEŠENÍ DEGRADACE JAKOSTI PITNÉ VODY PŘI JEJÍ AKUMULACI, PROJEKTEM NAZV 1G552 Ing. Jana Hubáčková, CSc. 1), doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. 2), RNDr. Jana Ambrožová, Ph.D. 3) &

Více

VODA. Produktový katalog

VODA. Produktový katalog VODA Produktový katalog Úvod Vážení obchodní přátelé, právě se vám dostal do rukou Katalog produktů - Voda společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. Najdete zde nabídku služeb, které naše společnost poskytuje

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

MEL: přenosné mikrobiologické testy

MEL: přenosné mikrobiologické testy 40 MEL: přenosné mikrobiologické testy Kompletní přenosné laboratoře Široké spektrum parametrů Připravené testy Snadné použití Spolehlivé výsledky Mikrobiologická laboratoř v kufříku V terénu lze měřit

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Věc: NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU (metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu)

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Věc: NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU (metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu) STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Datum: 8.8.2007 Č.j.: CHŽP-357/07 Věc: NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU (metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu) Toto doporučení nahrazuje dokument

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina KANALIZAČNÍ ŘÁD Splaškové kanalizace v obci Březina Vypracoval: Petr Vobejda Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina 1. Identifikační údaje Místo: Katastrální území: Vlastník

Více

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VÚMOP, v.v.i.

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VÚMOP, v.v.i. CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VÚMOP, v.v.i. ANALÝZY POSKYTOVÁNÍ DAT A SLUŽBY Tento ceník je závazný pro služby poskytované všem subjektům. Ceny jsou uvedeny v Kč bez daně z přidané hodnoty. Poskytované služby

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

METODICKÉ POKYNY. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů

METODICKÉ POKYNY. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů METODICKÉ POKYNY 9. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů OBSAH 1 PŘEDMLUVA.....................................................................13

Více

Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody

Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 2 Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR Odborná zpráva za rok 2006

Více

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Obsah 1. Normy a požadavky. Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmových

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák stokové sítě města Žebrák Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 1 TITULNÍ

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pl Hradec Králové Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové 2. Pia Hradec Králové Nezvalova 958, 500 03 Hradec Králové 3. P2 Liberec U Sila 1139,463 11 Liberec 4. P3 Náchod

Více

Zásady pro provoz. Výklad pojmů

Zásady pro provoz. Výklad pojmů Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Kohoutková nebo balená? Potravinářská komora nebo Veolia?

Kohoutková nebo balená? Potravinářská komora nebo Veolia? Kohoutková nebo balená? Potravinářská komora nebo Veolia? V těchto prázdninových dnech v tisku znovu v mediích zesílila polemika o tom, zda je vodovodní voda vhodná k trvalému pití nebo zda je pro zdraví

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká

Více

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém Řešitelé: Ing. Hana Hudcová Ing. Ilja Bernardová Spoluřešitelé a spolupracovníci: VÚV T.G.M., v.v.i. Mgr. Petr Medek Ing.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha Senzorika v oblasti pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc., Praha Konzultační den SZÚ, 31.3.2005 Senzorické vlastnosti pitné vody tradičně důležitý aspekt, který později (2. pol. 20. stol.) pozbyl pozornosti,

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Výňatek z ceníku prací a výkonů pro rok 2014

Výňatek z ceníku prací a výkonů pro rok 2014 Výňatek z ceníku prací a výkonů pro rok 2014 4. Ceník služeb 4.1 Všeobecné podmínky 1. Ceny stanovené tímto ceníkem jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty dle platného

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Ceník laboratorních prací

Ceník laboratorních prací Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Laboratoř paliv, odpadů a vod Laboratoř imisních a emisních měření Laboratoř testování hornin Laboratoř technické diagnostiky 434 01 MOST Ceník laboratorních prací Platnost

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Monitoring povrchových vod v povodí Moravy Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Spr{va povodí Definováno zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 5 správců

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ Název: Majitel: Provozovatel: Provozní doba: Vypracoval: Schválil: Koupaliště Police nad Metují Město Police nad Metují Technické služby Police nad Metují, s.r.o. V

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Hodnocení zdravotních rizik venkovních hracích ploch

Hodnocení zdravotních rizik venkovních hracích ploch Hodnocení zdravotních rizik venkovních hracích ploch MUDr. Magdaléna Zimová, CSc. Státní zdravotní ústav Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů Kontakt: mzimova@szu.cz Hodnocení zdravotních

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Heterotrofní mikroorganismy Počty kolonií při 36 a 22 C kultivovatelné mikroorganismy Dominantními taxony tohoto spektra jsou Acinetobacter spp., Aeromonas

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

Iontové selektivní měření

Iontové selektivní měření Iontové selektivní měření Iontové selektivní měření je metoda ke stanovení koncentrace rozpuštěných iontů s relativně nízkými nároky na přístrojové vybavení. Mezi kationty a anionty, které lze stanovit

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty EKOLOGIE Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.roční!r 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 V kolonce Trend je vždy označeno, zda příslušná provozovna v porovnání s rokem 2012 úniky či přenosy škodlivých

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů MPZ Vzorkování surové a povrchové vody 6.6. 7.6.2011 Rokycanova 18, 779 00 Olomouc Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Měřící technika

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více