Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností"

Transkript

1 Ceník č. 3/2015 Platnost od: Účinnost od: Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2014 z Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

2 CENÍK laboratorních a technologických prací pitné, teplé, povrchové, podzemní, surové, balené, mezioperační a odpadní vody, vody ke koupání, kalů a odpadů a provozních chemikálií, souvisejících analýz a činností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, Praha 1 IČ Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1 DIČ CZ číslo účtu: /0100 Útvar kontroly kvality vody, Dykova 3, Praha 10 tel: ústředna , 112 tel: fax: e mail: Oddělení laboratorní kontroly Praha Dykova 3, Praha 10 tel: fax: e mail: Oddělení laboratorní kontroly Káraný Hlavní 22, Káraný tel: fax: e mail: Oddělení laboratorní kontroly Želivka Hulice 106, Trhový Štěpánov tel: , fax: e mail: Oddělení laboratorní kontroly odpadních vod Papírenská 6, Praha 6 tel: , fax: e mail: Oddělení kvalitativní kontroly odpadních vod Papírenská 6, Praha 6 tel: , fax: e mail: Oddělení inspekce distribuční sítě Dykova 3, Praha 10 tel: fax: e mail: Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 2 (celkem 38)

3 OBECNÉ ZÁSADY: 1. Cena uvedená v ceníku je cena základní. Pro jednotlivé smlouvy může být dohodnuta cena smluvní. 2. Ceny neobsahují DPH ve výši 21 %. 3. Útvar kontroly kvality vody (ÚKKV, zkušební laboratoř č. 1247) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Osvědčení o akreditaci je dostupné na webových stránkách PVK. Akreditace pokrývá celou činnost ÚKKV vzorkování včetně terénních analýz, rozbory vody pitné, balené, povrchové, surové, podzemní, vody z technologických mezistupňů (mezioperační vody), provozních chemikálií a odpadní vody a kalů. ÚKKV má posouzen flexibilní rozsah akreditace (typ 1 a 2) a akreditováno samostatné vzorkování. 4. Akreditované zkoušky provádí Oddělení laboratorní kontroly Praha, Oddělení laboratorní kontroly Káraný, Oddělení laboratorní kontroly Želivka a Oddělení laboratorní kontroly odpadních vod, akreditované terénní analýzy provádí Oddělení inspekce distribuční sítě a Oddělení kvalitativní kontroly odpadních vod. Ukazatele, pro které má ÚKKV platné osvědčení o akreditaci, je možno provádět pouze akreditovaným postupem, včetně všech nezbytných kontrolních kroků. Výsledky terénních analýz u parametrů, které jsou současně stanoveny v laboratoři se neuvádějí v Protokole o zkoušce (není-li dohodou se zákazníkem stanoveno jinak). 5. Akreditované odběry vody ke koupání provádí Oddělení inspekce distribuční sítě, akreditované zkoušky vody ke koupání provádí Oddělení laboratorní kontroly Praha. 6. Standardní termín zpracování výsledků je 10 pracovních dnů. Při odeslání výsledků poštou rozhoduje razítko pošty. V případě požadavku na expresní analytické práce (vydání protokolu 4. pracovní den, nepočítaje den převzetí vzorku) bude účtován expresní příplatek ve výši 50 %. V případě složitější matrice vzorku může být termín zpracování výsledků prodloužen (např. termín zpracování výsledků rozboru kalu je 15 pracovních dní, v případě rozborů provozních chemikálií 20 pracovních dní). U vzorků na mikrobiologický rozbor je v ojedinělých případech z důvodu identifikace mikroorganismů možno vydat protokol až po ukončení konfirmačních testů. V těchto případech bude zákazník informován. 7. Za práci přesčas je účtován příplatek k hodinové sazbě 25 % průměrného výdělku ve všední den, 35 % průměrného výdělku v sobotu a v neděli a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna. Za práci v sobotu a neděli je účtován příplatek 27 % průměrného výdělku a za práci ve svátek příplatek 100 % průměrného výdělku k hodinové sazbě. Příplatek za noční směnu je 10 % průměrného výdělku, minimálně však 10 Kč/hod. 8. Zásady poskytování slev a přirážek jsou určeny individuálně podle náročnosti zpracování a objemu prací (u vzorků z fekálních vozů a u tekutých odpadů je vzhledem k obtížnosti matrice účtován příplatek ve výši 25 % z ceny analýz). 9. Ke každému dodanému vzorku je účtován manipulační poplatek za evidenci a archivaci vzorku, v případě vystavení protokolu (Protokolu o zkoušce resp. předání dat v el. formě) je účtován poplatek za vyhotovení protokolu. 10. V ceně analýz jsou zahrnuty náklady na přípravu (mytí, sušení, sterilizaci) vzorkovnic pro chemické analýzy, mikrobiologické a biologické analýzy. 11. Odběr vzorků je účtován podle objemu odebraného vzorku; v případě složitějšího odběru za čas pracovníka strávený odběrem vzorku. ÚKKV má akreditováno samostatné vzorkování jak pitných, tak odpadních vod a odpadů odběry vzorků i bez vazby na vlastní laboratorní analýzy. Akreditované odběry vzorků provádí Oddělení inspekce distribuční sítě, Oddělení laboratorní kontroly Káraný, Oddělení laboratorní kontroly Želivka (vzorkaři v oblasti pitné vody) a Oddělení kvalitativní kontroly odpadních vod, Oddělení laboratorní kontroly odpadních vod (vzorkaři v oblasti odpadní vody). 12. Dojde-li při odběru prováděném zákazníkem ke znehodnocení vzorkovnice, případně dalších pomůcek zapůjčených z laboratoře, je účtována plná cena za vzorkovnice příp. za další pomůcky. V případě odběru vzorků z nových řadů zákazníkem je účtován poplatek za přípravu (chystání, balení) vzorkovnic pro chemické analýzy, mikrobiologické a biologické analýzy a za přípravu hydrantového nástavce včetně vychlorování. 13. Ceny za technologické a technické práce jsou účtovány hodinovou sazbou, která se pohybuje v rozmezí 450 až 680 Kč dle náročnosti práce a kvalifikace pracovníka. 14. V případě doplňkového stanovení ukazatele formou subdodávky je účtována cena subdodavatele bez příplatku. 15. Zavedení a ocenění nového ukazatele je do vydání aktualizované verze Ceníku řešeno formou dodatku k platnému Ceníku. Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 3 (celkem 38)

4 CENÍK 1. DÍL Akreditované laboratorní výkony Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 4 (celkem 38)

5 Chemické a fyzikální analýzy (akreditované zkoušky) 1.1 Klasická analytická chemie č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P3 1 absorbance 254 nm ČSN absorbance 278 nm ČSN absorbance při dalších vlnových délkách (228 nm, 278 nm, 400 nm) 4 amoniak volný fotometricky při různých vlnových délkách dle ČSN za každou další vln. délku výpočet z distribučního diagramu NH 3 NH amoniakální dusík (průtokový analyzátor) ČSN EN ISO amoniakální dusík (odměrná metoda po destilaci) ČSN ISO amoniakální dusík výpočet výpočet z obsahu NH amonné ionty, amoniakální dusík (OV) ČSN ISO barva ČSN EN ISO biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 11 bromičnany 12 dusičnany, dusitany, chlorečnany, chloridy, chloritany, fluoridy, sírany stanovení aniontů IC ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO , EPA 300 ČSN EN ISO , ČSN EN ISO první anion: další anion: dusičnany, dusičnanový dusík (OV) ČSN ISO dusičnany v UV oblasti Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství: 2, 1988, dusičnanový dusík (průtoková analýza) ČSN EN ISO dusičnanový dusík výpočet výpočet z obsahu NO dusitany, dusitanový dusík (OV) ČSN EN dusitanový dusík (průtoková analýza) ČSN EN ISO dusitanový dusík výpočet výpočet z obsahu NO 2-20 dusík podle Kjeldahla 21 dusík celkový anorganický výpočet ČSN EN 25663, ČSN EN součet obsahu N-NH 4 +, N-NO 3 -, N-NO Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 5 (celkem 38)

6 1.1 Klasická analytická chemie (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody 22 dusík celkový organický výpočet 23 dusík celkový výpočet pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P3 výpočet z obsahu Kjeldahlova dusíku a N-NH součet obsahu organického a anorganického dusíku dusík celkový (analyzátor TN) ČSN EN dusík celkový mineralizací matrice kal ČSN EN elektrická konduktivita ČSN EN elektrická konduktivita 28 elektrická konduktivita ČSN EN terénní stanovení ČSN EN terénní stanovení vertikální profil fenoly jednosytné těkající s vodní parou ČSN , č fluoridy ČSN ISO fosfor celkový CP (včetně mineralizace) fosfor reaktivní celkový CRP (včetně mineralizace) ČSN EN ISO 6878 TNV ČSN EN ISO fosfor reaktivní rozpuštěný RRP ČSN EN ISO fosforečnany (o- fosforečnany) ČSN EN ISO fosforečnany (o- fosforečnany dopočtem) ČSN EN ISO hliník ČSN ISO hliník odstředěný ČSN ISO hořčík ČSN ISO huminové látky ČSN chemická spotřeba kyslíku dichromanem ČSN ISO 15705, ČSN ISO 6060 CHSK Cr včetně změny Z1 chemická spotřeba kyslíku manganistanem CHSK Mn ČSN EN ISO 8467 včetně změny Z1 a modifikovaná Schulz-Pappova metoda dle JAM, chlor celkový ČSN ISO chlor celkový v terénu ČSN ISO DPD chlor volný ČSN ISO chlor volný v terénu ČSN ISO DPD Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 6 (celkem 38)

7 1.1 Klasická analytická chemie (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P3 46 chlor vázaný (dopočet) ČSN ISO DPD chloridy ČSN ISO chuť stupeň TNV chuť prahové číslo (TFN) ČSN EN kyanidy celkové (Merck) spektrofotometrické stanovení kyanidy celkové (destilační) ČSN kyselinová neutralizační kapacita KNK 4.5 ČSN EN ISO kyselinová neutralizační kapacita KNK 8.3 ČSN EN ISO kyslík rozpuštěný 55 kyslík rozpuštěný % nasycení 56 kyslík rozpuštěný 57 kyslík rozpuštěný % nasycení 58 mangan 59 měď ČSN EN ČSN EN ISO 5814 luminiscence LDO sonda ČSN EN ČSN EN ISO 5814 luminiscence LDO sonda ČSN EN ISO 5814 luminiscence LDO sonda, terénní stanovení vertikální profil ČSN EN ISO 5814 luminiscence LDO sonda, terénní stanovení vertikální profil fotometricky s využitím činidel firmy Merck fotometricky s využitím činidel firmy Merck nerozpuštěné látky sušené při 105 C ČSN EN nerozpuštěné látky žíhané při 550 C 62 nerozpuštěné látky ztráta žíháním při 550 C ČSN EN 872 ČSN výpočet orthofosforečnanový fosfor ČSN EN ISO orthofosforečnanový fosfor (průtokový analyzátor) ČSN EN ISO oxid uhličitý výpočet jednotlivých forem ČSN oxidačně-redukční potenciál (ORP) (redox-potenciál) ČSN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 7 (celkem 38)

8 1.1 Klasická analytická chemie (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody 67 ozon (bazénová voda) 68 ozon (pitná voda) spektrofotometrie s využitím setu AccuVac Hach fotometricky s indigokarmínem pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P ozon v terénu (technologická voda) fotometricky s využitím činidel firmy Merck - DPD pach stupeň TNV pach prahové číslo (TON) ČSN EN průhlednost TNV reakce vody ph 74 reakce vody ph 75 reakce vody ph ČSN ISO 10523, ČSN EN ČSN ISO terénní stanovení ČSN ISO terénní stanovení vertikální profil rozpuštěné látky sušené při 105 C ČSN rozpuštěné látky žíhané při 550 C (RAS) ČSN rozpuštěné látky ztráta žíháním při 550 C výpočet sírany ČSN , turbidimetricky suma vápníku a hořčíku ČSN ISO suma vápníku a hořčíku dopočet (ICP-MS) tenzidy aniontové (MBAS) ČSN EN 903 metoda Hach tenzidy neiontové metoda Hach teplota ČSN vápník ČSN ISO veškeré látky sušina ČSN EN veškeré látky žíhané ČSN EN veškeré látky ztráta žíháním výpočet veškeré látky sušené výpočet Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 8 (celkem 38)

9 1.1 Klasická analytická chemie (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 odpadní voda/ kal/odpad P3 90 zákal ČSN EN ISO zákal 92 zákal ČSN EN ISO 7027 terénní stanovení ČSN EN ISO 7027 terénní stanovení vertikální profil zásadová neutralizační kapacita ZNK 8,3 ČSN železo ČSN ISO 6332, fotometricky s využitím činidla firmy Merck Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 9 (celkem 38)

10 1.2 KOVY atomová absorpční a emisní spektrometrie, ICP (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda/ odpad P3 kal/odpad P3 /provozní chemikálie 95 antimon (ICP MS) ČSN EN ISO , antimon (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN arsen (ICP MS) ČSN EN ISO , arsen (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN baryum (ICP MS) ČSN EN ISO , berylium (ICP MS) ČSN EN ISO , bor (ICP MS) ČSN EN ISO , draslík (AAS plamen) ČSN ISO draslík (ICP MS) ČSN EN ISO , draslík (ICP OES) ČSN EN ISO fosfor (ICP OES) ČSN EN ISO hliník (ICP MS) ČSN EN ISO , hliník (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN hořčík (ICP MS) ČSN EN ISO , chrom (ICP MS) ČSN EN ISO , chrom (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN kadmium (ICP MS) ČSN EN ISO , kadmium (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN kobalt (ICP MS) ČSN EN ISO , kobalt (ICP OES) ČSN EN ISO lithium (AAS plamen) SOP Analytik Jena lithium (ICP MS) ČSN EN ISO , mangan (AAS plamen) ČSN mangan (ICP MS) ČSN EN ISO , mangan (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 10 (celkem 38)

11 1.2 KOVY atomová absorpční a emisní spektrometrie, ICP (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda/ odpad P3 kal/odpad P3 /provozní chemikálie 120 měď (ICP MS) ČSN EN ISO , měď (ICP OES) ČSN EN ISO měď (AAS plamen) ČSN ISO nikl (ICP MS) ČSN EN ISO , nikl (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN olovo (ICP MS) ČSN EN ISO , olovo (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN rtuť (AMA) ČSN ČSN EN 890, ČSN EN 1302, 128 rtuť v kalech (AMA) ČSN EN selen (ICP MS) ČSN EN ISO , selen (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN 12485, ČSN EN sodík (AAS plamen) ČSN ISO sodík (ICP MS) ČSN EN ISO , stříbro (ICP MS) ČSN EN ISO , stříbro (ICP OES) ČSN EN ISO uran (ICP MS) ČSN EN ISO , vanad (ICP MS) ČSN EN ISO , vápník (ICP MS) ČSN EN ISO , vápník (ICP OES) ČSN EN ISO zinek (ICP MS) ČSN EN ISO , zinek (ICP OES) ČSN EN ISO zinek (AAS plamen) ČSN ISO 8288 ČSN železo (ICP MS) ČSN EN ISO , železo (ICP OES) ČSN EN ISO ČSN EN 890, ČSN EN 1302, ČSN EN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 11 (celkem 38)

12 1.3 Organické analýzy (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda, odpad P3 odpadní voda/ kal/odpad P adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX ve vodě adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX v kalu ČSN EN ČSN EN celkový organický uhlík TOC ČSN EN extrahovatelné látky EL IR ČSN nepolární extrahovatelné látky NEL IR ČSN uhlovodíky C10-C40 ve vodě 150 uhlovodíky C10-C40 v kalu ČSN EN ISO včetně změny Z1 ČSN EN ISO včetně změny Z1, ČSN EN tuky a oleje ČSN organochlorové pesticidy (OCP) EPA polychlorované bifenyly (PCB) PCB jako kongenery polycyklické aromatické uhlovodíky PAU (odpad) polycyklické aromatické uhlovodíky PAU (voda) polycyklické aromatické uhlovodíky PAU ve formě extraktů vodných vzorků EPA TNV ČSN ČSN rozpuštěný organický uhlík DOC ČSN EN triaziny a další vybrané pesticidy triaziny a další vybrané pesticidy ve formě extraktů vodných vzorků těkavé organické látky TOL (bez vinylchloridu) těkavé organické látky TOL (včetně vinylchloridu) EPA ČSN EN ISO EPA ČSN EN ISO EPA EPA vinylchlorid samostatně EPA glyfosát + AMPA ČSN ISO Analytical and Bioanalytical Chemistry 2008, 391: Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 12 (celkem 38)

13 Mikrobiologické a biologické analýzy (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody 164 chlorofyl a 165 feopigmenty pitná, teplá P1, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 povrchová, surová a mezioperační voda ČSN ISO Escherichia coli (metoda membránových filtrů)* Escherichia coli (metoda membránových filtrů)* Escherichia coli (metoda pomnožení v tekutém kultivačním médiu teplotní test)* koliformní bakterie (metoda membránových filtrů)* koliformní bakterie (metoda membránových filtrů)* koliformní bakterie (metoda pomnožení v tekutém kultivačním médiu kvasná zkouška)* siřičitany redukující anaeroby (klostridia) (metoda membránových filtrů)* termotolerantní koliformní bakterie (metoda membránových filtrů)* termotolerantní koliformní bakterie (metoda pomnožení v tekutém kultivačním médiu teplotní test)* enterokoky (metoda membránových filtrů)* mezofilní bakterie (metoda kultivace na masopept. agaru)* mezofilní mikroorganismy (vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů počet kolonií při 36 C) (metoda kultivace na agaru s kvasničným extraktem)* ČSN EN ISO ČSN ČSN ČSN EN ISO ČSN ČSN část 3, ČSN část 3 ČSN EN ČSN EN ISO ČSN ČSN část 3, ČSN ČSN EN ISO ČSN ČSN EN ISO psychrofilní bakterie (metoda kultivace na masopept. agaru)* psychrofilní mikroorganismy (vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů počet kolonií při 22 C) (metoda kultivace na agaru s kvasničným extraktem)* ČSN ČSN EN ISO Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 13 (celkem 38)

14 Mikrobiologické a biologické analýzy (akreditované zkoušky) č. ukazatel identifikace metody pitná, teplá P1, podzemní, balená a mezioperační voda, voda ke koupání P2 povrchová, surová a mezioperační voda aktivovaný kal Clostridium perfringens (včetně stanovení spór) (metoda membránových filtrů)* Pseudomonas aeruginosa (metoda membránových filtrů)* Vyhláška Mzd. ČR č. 252/2004 Sb., příloha č ČSN EN ISO Legionella species (metoda membránových filtrů)* ČSN ISO 11731, ČSN ISO Legionella pneumophila (metoda membránových filtrů)* ČSN ISO 11731, ČSN ISO Staphylococcus aureus (metoda membránových filtrů)* stafylokoky koagulázopozitivní (metoda membránových filtrů)* konfirmační testy (přeočkování) Escherichia coli, termotolerantní koliformní bakterie, koliformní bakterie, enterokoky, Pseudomonas aeruginosa, stafylokoky, legionely konfirmační testy (přeočkování) Legionella pneumophila ČSN EN ISO ČSN EN ISO roztěr, pomnožení v tekutém kultivačním mediu, přímý výsev latexový test Legionella pneumophila salmonely v 1 L ČSN ISO salmonely v 5 L ČSN ISO biologický rozbor kvalitativní stanovení biologický rozbor kvantitativní stanovení biologický rozbor kvantitativní stanovení (fixovaný vzorek) biologický rozbor kvantitativní stanovení (nativní vzorek) ČSN ČSN ČSN ČSN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 14 (celkem 38)

15 Mikrobiologické a biologické analýzy (akreditované zkoušky) č. ukazatel 194 fytoplankton (včetně odběru vzorku) identifikace metody ČSN EN 15204, metodika VÚV T.G.M. a Povodí Vltavy 195 abioseston ČSN pitná, podzemní, balená a mezioperační voda povrchová, surová a mezioperační voda aktivovaný kal zahrnuta v kvant. biol. rozboru zahrnuta v kvant. biol. rozboru 196 biologický rozbor aktivovaného kalu interní předpis biologický rozbor aktivovaného kalu včetně barvení interní předpis toxicita bakteriálním bioluminiscenčním testem ČSN EN ISO stanovení relativní svítivosti * cena je uvedena za 1 membránovou filtraci nebo 1 kultivaci na daném médiu Poznámky: P1 teplá voda: pouze ukazatele: teplota, volný chlor, barva, CHSK-Mn, fosforečnany, ph, zákal, pach, TOL, Legionella species a Legionella pneumophila, počty kolonií při 36 C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus P2 voda ke koupání: pouze ukazatele: amonné ionty, dusičnany, CHSKMn, TOC, absorbance při 254 nm, chlor vázaný, chlor volný, ozon, ph, redox potenciál, teplota, zákal, bromičnany, chloritany, chlorečnany, Escherichia coli, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella species P3 pevný odpad: týká se pouze stanovení PAU a sušiny v odpadech tekutý odpad: týká se stanovení CHSK-Cr, VL, Pcelk., Ncelk., ph, kyanidů, tuků a olejů, C10-C40, AOX, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 15 (celkem 38)

16 CENÍK 2. DÍL Neakreditované laboratorní výkony Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 16 (celkem 38)

17 Chemické a fyzikální analýzy (neakreditované zkoušky) 2.1 Klasická analytická chemie č. ukazatel metoda pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda / kal 199 barva ČSN EN ISO BSK 5 1. ředění ČSN EN BSK 5 2. ředění ČSN EN celková mineralizace (výpočet) ČSN EN CO 2 agresivní dle TNV TNV s mramorem dávka koagulantu určená z KNK 4,5 TNV elektrická konduktivita ČSN EN terénní stanovení fosforečnany (rozp. o fosforečnany v kotelní vodě) chemická spotřeba kyslíku manganistanem CHSK Mn ČSN EN ISO ČSN , č chuť smyslová zkouška, ČSN , část index nasycení TNV výpočet iontová síla TNV výpočet kalový index výpočet výpočet z hodnot sedimentu a nerozpuštěných látek koagulační pokus TNV účtují se jednotlivá stanovení a čas věnovaný provedenému K.P. včetně vyhodnocení (hodinová sazba) cena dle rozsahu cena dle rozsahu 213 kyanidy semikvantitativní test s vizuálním vyhodnocením screening v terénu kyslík rozpuštěný (LDO sondou) luminiscence LDO sonda kyslík rozpuštěný % nasycení luminiscence LDO sonda Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 17 (celkem 38)

18 2.1 Klasická analytická chemie (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda / kal 216 ozon proměření rozpadové křivky fotometricky ozon v kyslíku jodometrie, titračně s thiosíranem pach TNV ČSN , č. 32, ČSN č. 5 smyslová zkouška při 20 C a 60 C průhlednost Secchiho deskou přesycení CaCO 3 TNV výpočet reakce vody ph ČSN ISO terénní stanovení, stanovení indikátorovým papírkem Ryznarův index TNV výpočet siřičitany jodometricky suma vápníku a hořčíku (kotelní voda) ČSN ISO 6059 N teplota (při stanovení ph) ČSN tlumivá kapacita vody TNV výpočet účinnost (alfa) TNV UV, VIS spektrum vyhotovení včetně vyhodnocení veškeré látky sušina interní předpis zákal ČSN EN ISO 7027 terénní stanovení železo ČSN ISO 6332 ČSN , č. 20 C železo terénní stanovení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 18 (celkem 38)

19 2.2 KOVY ICP-OES (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda kal 233 baryum ČSN EN ISO Organické analýzy (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, surová, povrchová, podzemní, balená a mezioperační voda odpadní voda, bioplyn kal 234 extrahovatelné látky gravimetricky ČSN GC NMK (C2, C3, i-c4, C4, i-c5, C5, C6) interní předpis GC bioplyn (CH 4, CO 2, N 2, O 2 ) interní předpis identifikace 1 látky GC MS kvalitativní organická analýza GC MS tuky a oleje ČSN Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 19 (celkem 38)

20 Mikrobiologické a biologické analýzy (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, podzemní, balená a mezioperační voda povrchová, surová a mezioperační voda odpadní voda 240 biologický rozbor (stěry) kvalitativní biologický rozbor (stěry) kvantitativní biologický rozbor fixovaný vzorek (stěry) biologický rozbor nativní vzorek (stěry) biologický rozbor stanovení biosestonu kvantitativní kvantitativní ČSN určení 1 taxonu ve vzorku abioseston (stěry) pokryvnost v % nárosty (stěry) nativní vzorek nárosty (stěry) fixovaný vzorek ČSN , TNV kvalitat. + kvantitat. stanovení kvalitat. + kvantitat. stanovení zahrnuta v biol. rozboru zahrnuta v biol. rozboru saprobita index saprobity ČSN Pantle a Buck Escherichia coli (stěry) (1 ředění)* membránové filtry Escherichia coli (stěry) (1 ředění)* pomnožení v tekutém kultivačním mediu Escherichia coli rychlotest koliformní bakterie (stěry) (1 ředění)* koliformní bakterie (stěry) (1 ředění)* manuál Merck a IDEXX Laboratories membránové filtry pomnožení v tekutém kultivačním mediu kvasná zkouška koliformní bakterie rychlotest manuál Merck a IDEXX Laboratories termotolerantní koliformní bakterie (stěry) (1 ředění)* membránové filtry termotolerantní koliformní bakterie (stěry) (1 ředění)* pomnožení v tekutém kultivačním mediu teplotní test Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 20 (celkem 38)

21 Mikrobiologické a biologické analýzy (neakreditované zkoušky) č. ukazatel metoda pitná, podzemní, balená a mezioperační voda povrchová, surová a mezioperační voda odpadní voda enterokoky (stěry) (1 ředění)* enterokoky (stěry) (1 ředění)* 260 enterokoky rychlotest membránové filtry pomnožení v tekutém kultivačním mediu azid glukosa ČSN ISO manuál Merck a IDEXX Laboratories Clostridium perfringens (stěry) (metoda membránových filtrů)* mikromycety (1 ředění)* mikromycety (1 ředění)* mezofilní bakterie (stěry) (1 ředění)* mezofilní mikroorganismy (stěry) (vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů počet kolonií při 36 C) (1 ředění)* psychrofilní bakterie (stěry) (1 ředění)* Vyhláška Mzd. ČR č. 252/2004 Sb., příloha č membránové filtry přímý výsev ČSN kultivace na masopeptonovém agaru kultivace na agaru s kvasničným extraktem ČSN kultivace na masopeptonovém agaru psychrofilní mikroorganismy (stěry) (vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů počet kolonií při 22 C) (1 ředění)* konfirmační testy (přeočkování) termotolerantní koliformní bakterie, koliformní bakterie, enterokoky, Pseudomonas aeruginosa (stěry) identifikace termotolerantní koliformní bakterie, koliformní bakterie, enterokoky, Pseudomonas aeruginosa 270 bakterie, plísně a kvasinky kultivace na agaru s kvasničným extraktem roztěr, pomnožení v tekutém kultivačním mediu, přímý výsev E I,II, Neferm test, Streptotest mikroskopická identifikace * 1 ředění = 1 vzorek, každé další ředění představuje vždy 1 vzorek Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 21 (celkem 38)

22 CENÍK 3. DÍL Technologické a pomocné práce, odběry vzorků Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 22 (celkem 38)

23 Úpravy vzorků a pomocné práce (pokud nejsou v ceně rozboru) č. ukazatel 271 filtrace prostá filtrace tlaková, membránová filtrace vakuová, ultrafiltrace úprava vzorku odstředěním sušení při 105 C kyselý výluh pro stanovení těžkých kovů ve vodě mikrovlnný systém vodný výluh kyselý výluh pro stanovení těžkých kovů v kalech mikrovlnný systém fixace vzorku chemickým činidlem *) koncentrace těkavých látek stripováním extrakce organickým rozpouštědlem pro fotometrickou analýzu extrakce organickým rozpouštědlem pro stopovou analýzu (násobná) převod výsledků do PiVo účtováno hodinovou sazbou 284 příprava organického extraktu mikroextrakcí příprava vzorkovnice pro mikrobiologický, biologický rozbor nebo pro speciální organické látky **) příprava vzorkovnice pro základní chemický rozbor **) příprava vzorkovnice pro speciální analýzy **) příprava hydrantového nástavce včetně vychlorování přípravné práce na sledování agresivních vlastností vody dle TNV účtováno hodinovou sazbou 290 manipulační poplatek (evidence vzorku, archivace) ***) vyhotovení protokolu včetně počítačového zpracování vyhotovení elektronického protokolu (hlášení) Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 23 (celkem 38)

24 Úpravy vzorků a pomocné práce (pokud nejsou v ceně rozboru) č. ukazatel 293 meteorologická situace klasifikace informace o kvalitě vody = textové vyjádření o kvalitě vody poštovné kilometrovné cena za 1 km destilovaná voda (demineralizovaná voda I. stupeň) (cena/litr) 8.00 *) pro stanovení kovů spektrofotometrií a/nebo pomocí AAS, ICP je třeba každý vodný vzorek fixovat chemickým činidlem nebo upravit míru kyselosti na potřebnou hodnotu, pokud tak neučiní zadavatel sám (při odběru) fixace vzorku, která je součástí standardního operačního postupu jednotlivých metod je zahrnuta v ceně analýz **) jiná úprava vzorkovnic je řešena časovou sazbou ***) vnesení údajů o vzorku při příjmu vzorku, archivace vzorku. Vztahuje se k 1 příjmovému místu. Provozní chemikálie (akreditované rozbory) č. ukazatel 298 stanovení specifické hmotnosti (hustoty) 299 síran železitý 300 síran hlinitý 301 síran hlinito-železitý 302 polyaluminiumchlorid hustoměrem při definované teplotě (20 C) obsah železa (Fe celk. 166 Kč, Fe II 50 Kč, dopočet Fe III 23 Kč, dopočet obsahu síranu železitého 23 Kč), volné kyseliny (87 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), hustota (34 Kč) obsah hliníku (Al 166 Kč, dopočet oxidu hlinitého 23 Kč, dopočet obsahu síranu hlinitého 23 Kč), volné kyseliny (87 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), hustota (34 Kč) obsah hliníku (Al 166 Kč, dopočet oxidu hlinitého 23 Kč), železa (Fe celk. 166 Kč, Fe II 50 Kč, dopočet Fe III 23 Kč), volné kyseliny (87 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), hustota (34 Kč) obsah hliníku (Al 166 Kč, dopočet oxidu hlinitého 23 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), hustota (34 Kč) Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 24 (celkem 38)

25 Provozní chemikálie (akreditované rozbory) č. ukazatel 303 vápenný hydrát obsah (CaOH) 2 (87 Kč), nerozpuštěných látek (217 Kč), volné vody vlhkosti (105 Kč), obsah CaCO 3 (obsah CO 2 2x 125 Kč, dopočet CaCO 3 23 Kč) vápenná voda obsah (CaOH) 2 * dezinfekční prostředky (chlornan, SAVO) bromičnany, chlorečnany, chloritany, celkový aktivní chlor hydroxid sodný hustota *, dopočet obsahu NaOH v % * dopočet obsahu Na 2 CO 3 v % * ph (orientačně ind. papírkem) * siřičitan sodný siřičitany * Ostatní technologické rozbory č. ukazatel 308 vápenné kaly sušina 105 C (92 Kč), Ca (46 Kč), Mg ( Kč), CO 2 (225 Kč), obsah CaCO 3 (23 Kč), obsah Ca(OH) 2 (23 Kč), R 2 O 3 (295 Kč), SiO 2 (295 Kč) * filtrační písek % zrnitosti * * neakreditovaná zkouška Hodinové sazby č. 310 VŠ vedoucí laboratoře VŠ referent ÚS technik Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 25 (celkem 38)

26 Odběr vzorků pitné, teplé, povrchové, surové, podzemní, balené a mezioperační vody, provozních chemikálií a stěry: č. akreditované odběry neakreditované odběry 313 objem do 5 litrů objem nad 5 litrů odběr v provozu úpravny, v technolog. provozu odběr stěrů z 1 odběrového místa jedno odběrové místo je jeden vzorek objemy jednotlivých vzorkovnic se sčítají obtížné odběry v terénu se účtují časově Odběr vzorků vody ke koupání (bazény): č. akreditované odběry 317 bazén: délka > 26 m / plocha > 500 m bazén: délka < 26 m / plocha < 500 m bazén: objem < 2 m upravená voda (přítok do bazénu) plnící voda (zdroj pitné vody pro bazén) Odběr vzorků odpadní vody, tekutých odpadů, bioplynu a kalů: č. akreditované odběry neakreditované odběry 322 odběr prostého vzorku (bodový odběr) odběr 2-hodinového směsného vzorku odběr 8-hodinového směsného vzorku (bez dozoru automatickým zařízením) odběr 24-hodinového směsného vzorku ze stejných dílů (bez dozoru) odběr 24-hodinového směsného vzorku z objemu úměrných dílů (bez dozoru) odběr 24-hodinového směsného vzorku ze stejných dílů (s dozorem) odběr 24-hodinového směsného vzorku z objemu úměrných dílů (s dozorem) Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 26 (celkem 38)

27 č. akreditované odběry neakreditované odběry 329 odběr vzorku bioplynu odběr vzorku kalu prostojový čas (v zadaném čase na zakázku) 500 Kč/hod Odběr vzorků odpadů: č. akreditované odběry 332 odběr vzorku odpadu Kultivační média pro mikrobiologické zkoušky: č. název média 333 Trypton-sojový agar Endo agar, MPA č.2, Agar s kvasničným extraktem, Slanetz-Bartley agar, Žluč-aeskulin-azidový agar, mfc agar, Laktóza TTC agar s Tergitolem 7, Tryptózo-siřičitanový agar Xylóza-lysin-dezoxycholátový agar Pseudomonas agar base/cn agar, Kingovo médium B mcp agar, Briliant green agar Tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím, kvasničným extraktem a selektivním suplementem (GVPA) Agar s kvasničným extraktem MPA č. 2 další hotová kultivační média 5.50 / miska 6.50 / miska 7.50 / miska / miska / zkumavka / miska / miska / baňka (300 ml) / baňka (300 ml) dle aktuální nabídky (info v laboratoři) Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 27 (celkem 38)

28 CENÍK 4. DÍL Skupinové ceny analýz Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 28 (celkem 38)

29 Skupinové ceny analýz pitná voda pro veřejné zásobování rozsahy stanovené vyhláškou MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění rozsah analýz rozsah zahrnuje ukazatele: rozsah I krácený rozbor (Pitná I s CHSK Mn ) externí zákazníci - NŘ fyzikálně chemické ukazatele: amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, chuť, CHSK Mn, chlor volný, pach, reakce vody ph, teplota, zákal (včetně terénní analýzy), železo (včetně terénní analýzy), hliník mikrobiologické a biologické ukazatele: koliformní bakterie, Escherichia coli, Clostridium perfringens, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C), biologický rozbor živé organismy, počet organismů, abioseston *) analýzy celkem 2 364,00 manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení rozsah analýz rozsah zahrnuje ukazatele: rozsah II úplný rozbor (Pitná II) fyzikálně chemické ukazatele: amonné ionty, antimon, arsen, barva, berylium, bór, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, fluoridy, hliník, hořčík, chlor volný, chloridy, chrom, chuť, kadmium, kyanidy celkové, mangan, měď, nikl, olovo, OCP, pach, PAU, reakce vody ph, rtuť, selen, sírany, sodík, stříbro, suma vápníku a hořčíku, teplota, TOC, TOL, triaziny, vápník, zákal, železo, bromičnany, KNK 4,5 mikrobiologické a biologické ukazatele: Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, Clostridium perfringens, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C), biologický rozbor živé organismy, počet organismů, *) abioseston analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení *) v případě další nutné identifikace mikroorganismů, bude cena navýšena podle skutečných nákladů Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 29 (celkem 38)

30 Skupinové ceny analýz studny (individuální zásobování) rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Screeningový rozbor předběžný rozbor, na základě kterého nelze hodnotit, zda vzorek splňuje požadavky na pitnou vodu podle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: amonné ionty, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, hořčík, chloridy, CHSK fyzikálně chemický rozbor: Mn, pach, reakce vody ph, suma vápníku a hořčíku (tvrdost vody), vápník, zákal, železo mikrobiologický rozbor: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C) analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % rozbor zahrnuté ukazatele: amonné ionty, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, hořčík, chloridy, CHSK fyzikálně chemický rozbor: Mn, pach, reakce vody ph, suma vápníku a hořčíku (tvrdost vody), vápník, zákal, železo manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % rozbor zahrnuté ukazatele: mikrobiologický rozbor: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C) manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 30 (celkem 38)

31 Skupinové ceny analýz studny (veřejné zásobování) rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Screeningový rozbor předběžný rozbor, na základě kterého nelze hodnotit, zda vzorek splňuje požadavky na vodu pitnou vodu podle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: mikrobiologický rozbor: amonné ionty, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, hořčík, chloridy, CHSK Mn, pach, reakce vody ph, suma vápníku a hořčíku (tvrdost vody), vápník, zákal, železo koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C) mikrobiologický rozbor Clostridium perfringens další ukazatele: mikroskopický obraz (abioseston, počet biologický rozbor: mikroorganismů, živé mikroorganismy) analýzy celkem 1 362,30 manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení rozbor zahrnuté ukazatele: mikrobiologický rozbor: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22 C) mikrobiologický rozbor Clostridium perfringens další ukazatele: mikroskopický obraz (abioseston, počet organismů, biologický rozbor: živé organismy) analýzy celkem 1 005,70 manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 31 (celkem 38)

32 Skupinové ceny analýz voda ke koupání umělá koupaliště (bazény) rozsahy stanovené vyhláškou MZd. č. 238/2011 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. místo odběru: rozsah analýz zahrnuje ukazatele: Plnící voda zdroj: Upravená vstupní voda (přítok): Voda z bazénu: fyzikálně chemické ukazatele: dusičnany, TOC fyzikálně chemické ukazatele: TOC, chlor vázaný, chlor volný, ozon, ph - reakce vody, redox potenciál, teplota mikrobiologické ukazatele: Escherichia coli, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella species fyzikálně chemické ukazatele: dusičnany, TOC, chlor vázaný, chlor volný, ph - reakce vody, redox potenciál, teplota, zákal, průhlednost mikrobiologické ukazatele: Escherichia coli, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella species Bazén > 26 m: Bazén < 26 m: Bazén < 2 m 3 : CELKEM (bez DPH): (analýzy plnící vody, upravené vstupní vody a vody z bazénu) Bazén > 26 m Bazén < 26 m Bazén < 2 m Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 32 (celkem 38)

33 Skupinové ceny analýz bazénová voda soukromé bazény rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 238/2011 Sb. v platném znění Screeningový rozbor předběžný rozbor, na základě kterého nelze hodnotit, zda vzorek splňuje požadavky na vodu ke koupání podle vyhlášky MZd. č. 238/2011 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: amonné ionty, dusičnany, CHSK Mn, reakce vody ph, zákal mikrobiologický rozbor: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C) analýzy celkem 293,20 manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: amonné ionty, dusičnany, CHSK Mn, reakce vody ph, zákal manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % rozbor zahrnuté ukazatele: mikrobiologický rozbor: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C) manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 33 (celkem 38)

34 Skupinové ceny analýz teplá voda vyrobená z pitné vody rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: barva, fosforečnany, chlor volný, CHSK Mn, pach, reakce vody ph, teplota, zákal, TOL chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform, trihalomethany (dopočet) mikrobiologický rozbor: mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Legionella species analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Skupinové ceny analýz teplá voda vyrobená z jiné vody než z pitné vody rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: fosforečnany, chlor volný, CHSK Mn, pach, reakce vody ph, teplota, zákal, TOL chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform, trihalomethany (dopočet) mikrobiologický rozbor: mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Legionella species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 34 (celkem 38)

35 Skupinové ceny analýz teplá voda vyrobená z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců rozbory zahrnují ukazatele vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: chlor volný, chlor vázaný, CHSK Mn, pach, reakce vody ph, teplota, zákal, trihalomethany chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform mikrobiologický rozbor: mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36 C), Legionella species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus analýzy celkem manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 35 (celkem 38)

36 Skupinové ceny analýz odpadní voda z domovních ČOV rozbory zahrnují ukazatele nařízení vlády č. 416/2010 Sb. v platném znění Rozsah rozboru lze rozšířit o další ukazatele na základě individuálních požadavků zákazníka. Cena za tato stanovení se řídí platným ceníkem ÚKKV. Třída DČOV I rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: CHSK Cr, BSK 5, nerozpuštěné látky sušené při 105 C manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Třída DČOV II rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: CHSK Cr, BSK 5, amoniakální dusík, nerozpuštěné látky sušené při 105 C manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Třída DČOV III rozbor zahrnuté ukazatele: fyzikálně chemický rozbor: CHSK Cr, BSK 5, amoniakální dusík, nerozpuštěné látky sušené při 105 C, fosfor celkový manipulační poplatek vystavení protokolu CELKEM DPH 21 % CELKEM včetně DPH 21 % po zaokrouhlení Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 36 (celkem 38)

37 Vysvětlivky: rozsah jednotlivých skupin specifických organických látek Stanovení PAU (voda): fluoranthen benzo(b)fluoranthen benzo(k)fluoranthen benzo(g,h,i)perylen indeno(1,2,3cd)pyren benzo(a)pyren Stanovení PAU (odpad): fluoranthen benzo(b)fluoranthen benzo(k)fluoranthen benzo(g,h,i)perylen indeno(1,2,3cd)pyren benzo(a)pyren antracen benzo(a)antracen fenanthren chrysen naftalen pyren Stanovení OCP: p,p -DDE p,p -DDT aldrin dieldrin hexachlorbenzen heptachlor heptachlorepoxid lindan methoxychlor Stanovení PCB: PCB kongenery: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 Stanovení TOL: benzen ethylbenzen chlorbenzen toluen m+p xylen o xylen styren chloroform dichlormethan bromdichlormethan dibromchlormethan tetrachlormethan bromoform 1,1 dichlorethen cis-1,2-dichlorethen trans-1,2-dichlorethen 1,2 dichlorethen (suma cis- a trans- isomeru) 1,2 dichlorethan 1,2 dichlorbenzen 1,3 dichlorbenzen 1,4 dichlorbenzen 1,1,2 trichlorethen 1,1,2,2 tetrachlorethen Zpracovatel: Ing. Lenka Vavrušková, manažer ÚKKV Strana 37 (celkem 38)

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek)

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. útvar kontroly kvality vody 1. strana z 30 Příloha č. 1 k SOP č. MK7 / Flexibilní rozsah akreditace Seznam akreditovaných zkoušek Platí od: 1.5.2015 Příloha č. 1 k SOP

Více

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2010

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2010 Č.j.: 10OO80010001 AQUATEST a.s. Chemické laboratoře Ceník základních služeb Základní ceny aktualizované k 1.1.2010 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 2.4.2013

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 2.4.2013 Č.j.: 13OO8001000005 AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Ceník základních služeb Základní ceny aktualizované k 2.4.2013 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních sluţeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2011

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních sluţeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2011 Č.j.: 11OO8001000001 AQUATEST a.s. Chemické laboratoře Ceník základních sluţeb Základní ceny aktualizované k 1.1.2011 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.5.2015

Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.5.2015 Č.j.: 15OO8001006 AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Ceník základních služeb Základní ceny aktualizované k 1.5.2015 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje

Více

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Společnost spravuje celkem 7 laboratoří, které provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a analýzy kalů. Centrální laboratoř (dále jen

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

VODA. Produktový katalog

VODA. Produktový katalog VODA Produktový katalog Úvod Vážení obchodní přátelé, právě se vám dostal do rukou Katalog produktů - Voda společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. Najdete zde nabídku služeb, které naše společnost poskytuje

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN 75 7360) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO 11905-1) SOP 507 (ČSN ISO 7890-3) SOP 508

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN 75 7360) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO 11905-1) SOP 507 (ČSN ISO 7890-3) SOP 508 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S.

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S. CENTRÁLNÍ LABORATOŘE SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S. Sekce Centrální laboratoře zajišťuje veškerou kvalitativní laboratorní kontrolu pro výrobní divize SU, a.s. Určitou kapacitu nabízí vedení

Více

252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol

252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol 252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) hygienickým limitem - hodnota stanovená v přílohách č. 1, 2 a 3 nebo hodnota

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody se změnami: 187/2005 Sb., 29/2006 Sb. uveřejněno v: č. 82/2004 Sbírky zákonů

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Změna: 187/2005 Sb. Změna: 293/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pi... - znění dle 83/14 Sb. 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Ceník prací a úkonů pro rok 2015

Ceník prací a úkonů pro rok 2015 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šířava 482/21, Přerov I Město 750 02 Přerov IČ: 47674521 DIČ: CZ47674521 Ceník prací a úkonů pro rok 2015 1. Cena prací kategorie "D" Pro fakturaci stavebních a montážních

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Vyhl. č. 252/2004 Sb., stránka 1 z 28 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ceník laboratorních prací

Ceník laboratorních prací Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Laboratoř paliv, odpadů a vod Laboratoř imisních a emisních měření Laboratoř testování hornin Laboratoř technické diagnostiky 434 01 MOST Ceník laboratorních prací Platnost

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Změna: 187/2005 Sb. Změna: 293/2006 Sb. Změna: 83/2014

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012 List 1 z 8 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pl Hradec Králové Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové 2. Pia Hradec Králové Nezvalova 958, 500 03 Hradec Králové 3. P2 Liberec U Sila 1139,463 11 Liberec 4. P3 Náchod

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

Sbírka zákonů ČR 48/2014 Sb.

Sbírka zákonů ČR 48/2014 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Výpis. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 7

Výpis. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 7 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 7!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015,

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne...2015, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BENEŠOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BENEŠOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BENEŠOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, v platných

Více