Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek. MC Břežánek o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek. MC Břežánek o.s."

Transkript

1 MC Břežánek o.s. Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. května 78, Dolní Břežany,IČ: , č.účtu: /0800 Provozovna: U náměstí 712, Dolní Břežany, tel Výroční zpráva Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek 2010

2 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Vznik a cíle MC Břeţánek... 3 Základní údaje... 4 Orgány organizace... 4 Činnost MC v roce Programy krouţků... 6 Externí lektoři Jednorázové akce Uskutečněné projekty v roce Finanční zpráva Financování a poděkování Výhled na rok / 22

3 ÚVODNÍ SLOVO Výroční zpráva Mateřského centra Břeţánek shrnuje jeho kompletní činnost za rok V tomto roce čekala MC Břeţánek základní změna v podobě stěhování z areálu zdravotního střediska do zcela nových prostor v centru Dolních Břeţan. MC Břeţánek se snaţilo během krátké doby vytvořit moderní prostory odpovídající poţadavkům dnešní náročné klientely. Naši vizi se podařilo uskutečnit především díky podpoře Obce Dolní Břeţany, která nejenţe zajistila vhodné prostory k realizaci, ale z velké části se podílela na financování tohoto náročného projektu. Velké díky patří také mnohým firmám a soukromým osobám, jejichţ přízeň se Mateřskému centru Břeţánek za léta svého fungování podařilo získat. Stěhování si vyţádalo čtyřměsíční přestávku ve fungování MC a také kompletní reorganizaci nabízených sluţeb, a to především z důvodu menší uţitné plochy a rozdílného uspořádání učeben. Přes počáteční obavy se podařilo původní nabídku sluţeb udrţet a během prvních měsíců nového fungování dokonce nad očekávání rozšířit o nové zájmové krouţky pro děti i dospělé. VZNIK A CÍLE MC BŘEŽÁNEK Občanské sdruţení Mateřské centrum Břeţánek bylo zaloţeno v červnu 2008 a bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne pod č.j. KS/1-1/71995/08-R. Činnost MC Břeţánek se řídí platnými stanovami a za jeho vedení a hospodaření zodpovídá pětičlenné představenstvo a kontrolor. Mateřské centrum Břeţánek je od roku 2008 členskou organizací Sítě mateřských center a řídí se Etickým kodexem Sítě MC z roku 2007, který garantuje, ţe členská organizace: není zřízena za účelem vytváření zisku, je samostatnou neziskovou organizací nebo je zaštítěná jiným zřizovatelem, je otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení, dodrţuje princip svépomoci, plní sociálně preventivní funkci, je místem setkávání všech věkových kategorií, s důrazem na osoby pečující o malé děti, motivuje k aktivnímu rodičovství, poskytuje všeobecně důleţité informace především z oblasti rodinné problematiky, umoţňuje sebevzdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí, nabízí seberealizaci, stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost, podílí se na rozvoji občanské společnosti. Cílem zakladatelů bylo vytvoření místa v obci pro setkávání rodičů a dětí, místa, kde by děti mohly navštěvovat zájmové krouţky a jednorázové společenské a kulturní akce. Mateřské centrum Břeţánek chce především posilovat rodinné hodnoty a úlohu rodičů ve společnosti, umoţnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, obohacovat děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti. Mateřské centrum Břeţánek pomáhá v obci vytvářet komunitu občanů, kteří se navzájem znají a spojuje je společný zájem o děti. Pro zajištění konkurenceschopnosti se při znovuotevírání MC v nových prostorách stalo dalším cílem vytvoření atraktivního kulturního, vzdělávacího a sportovního centra s moderním vybavením. 3 / 22

4 V rámci finančních moţností jsme nahradili původní opotřebované vybavení z druhé ruky novými kvalitními hračkami, didaktickými pomůckami a sportovním nářadím, které odpovídá poţadovaným standardům. Tímto směrem bychom rádi i nadále pokračovali. Nové uspořádání prostor dalo vzniknout také malé kavárničce s hernou, kde mohou být děti pod přímým dohledem rodičů. Ti tak mohou návštěvu MC Břeţánek vyuţít k relaxaci. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Mateřské centrum Břeţánek Sídlo: 5 května 78, Dolní Břeţany Adresa provozovny1: Dělnická 120, Dolní Břeţany do května 2010 Adresa provozovny2: U Náměstí 712, Dolní Břeţany od října 2010 Právní forma: Občanské sdruţení IČO: Statutární zástupce: Monika Ţáková, předseda představenstva Datum zaloţení: Zahájení provozu: Počet členů: 12 Telefon: , www: číslo a datum registr.: Ministerstvo vnitra dne , č.j. KS/1-1/71995/08-R bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. číslo účtu /0800 ORGÁNY ORGANIZACE V průběhu roku došlo ke změnám v představenstvu MC. Valná hromada členů občanského sdruţení na svém volebním zasedání dne zvolila do rozhodovací sloţky 5 členné představenstvo, viz níţe. Členství se řídí schválenými stanovami MC Břeţánek. Monika Ţáková Mgr. Renáta Hanzlová Martina Vilhumová Bc. Barbara Grossová Jitka Chaloupková Bc. Simona Peterková Pavlína Gaborová Martina Šplíchalová Jitka Langová Ludmila Hradilová Magdalena Marková Barbara Sůsová Aktivními spolupracovníky jsou: Marie Kuchařová Miluše Hájková Jana Manhartová předseda představenstva 1. místopředseda představenstva 2. místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva kontrolor člen sdruţení člen sdruţení člen sdruţení člen sdruţení člen sdruţení člen sdruţení 4 / 22

5 ČINNOST MC V ROCE 2010 Program MC Břeţánek nabízí celou škálu aktivit. Jedná se o pravidelné výtvarné, hudební, jazykové a pohybově zaměřené krouţky i jednorázové akce, které jsou určeny nejširší veřejnosti a úspěšně obohacují kulturní ţivot v naší obci. Důraz je však kladen na aktivity pro děti od narození po mladší školní věk. Velmi vyhledávanou sluţbou, kterou MC Břeţánek poskytuje, je hlídání dětí. Tím se snaţí MC odlehčit tíţivé situaci s nedostatkem míst v místní MŠ a připravit břeţanské děti na povinný předškolní rok. MC Břeţánek je otevřeno všem generacím, proto nezapomínáme ani na mládeţ a dospělé v podobě nabídky tanečních krouţků, cvičení, jazykových a vzdělávacích kurzů. Svůj prostor zde našlo také občanské sdruţení SENIN, které myslí na naše starší spoluobčany a v MC pro ně 1x týdně připravuje odpoledne se zajímavým programem. Kaţdý týden navštíví MC Břeţánek 235 dětí se svými rodiči, přes 100 dospělých si k nám přijde zacvičit nebo zdokonalit angličtinu. Z pravidelných akcí se největší oblibě těší divadelní představení pro děti pořádané 1x měsíčně s průměrnou návštěvností 50 diváků. Naší kaţdoročně největší událostí je zábavní podvečer Halloween, kterého se v loňském roce zúčastnilo cca 350 lidí z Dolních Břeţan a okolí. MC Břeţánek organizuje také oslavy Dětského dne s návštěvností cca 200 lidí. Na vybraných akcích spolupracujeme s obcí Dolní Břeţany. Nabídku akcí, krouţků a sluţeb se v průběhu roku snaţíme flexibilně přizpůsobovat poţadavkům klientů MC Břeţánek. Průběţně zařazujeme nové krouţky, organizujeme přednášky, zřídili jsme KNIHOVNU. Knihovna obsahuje knihy nejen pro děti, ale i pro nastávající matky, knihy o výchově, zdravém ţivotním stylu a mnoho dalších. Velký důraz klademe na kvalitu poskytovaných sluţeb, a proto spolupracujeme se zkušenými a kvalifikovanými lektory. Odbornou způsobilost zajišťujeme účastí členů MC a jeho aktivních spolupracovníků na vzdělávacích kurzech a školeních. typ školení název účastník pořadatel rekvalifik. kurz Péče o děti ve věku 3 15 let lektorky MC Projekt Sítě MC Krok k zaměstnání ve Středočeském kraji seminář Miniškolky, hlídací koutky koordinátorka Organizace Generace plus v mezích české legislativy MC seminář Účetnictví účetní MC Síť Mateřských center Kvalita a profesionalita v poskytování sluţeb je od nás očekávána také ze strany klientů, a proto je naším záměrem ve školeních a zvyšování kvalifikací nadále pokračovat. Na následujících stranách uvádíme přehled krouţků v týdenním rozvrhu. Tento přehled je rozdělen na 2 základní části, a to pololetí 01-05/2010 a pololetí 10-12/2010 (2.pololetí je dále členěno do 3 skupin dle věkového zaměření pro děti, pro děti s rodiči, pro mládeţ a dospělé). V měsících 06-09/2010 bylo MC mimo provoz z důvodu stěhování. 5 / 22

6 PROGRAM KROUŽKŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ /2010: pondělí program lektor 8:30-11:30 Maminčino dopoledne M. Ţáková, R. Hanzlová, B. Sůsová 15:30-18:00 Herna+ recepce 15:30-16:15 Flétna 1 Josef Bárta 16:00-16:45 Keramika 4+ Alţběta Labounková 16:15-17:00 Flétna 2 Josef Bárta 16:20-17:05 Trampolína Jitka Holíčková 16:45-17:30 Keramika 7+ Alţběta Labounková 17:00-17:45 Flétna 3 Josef Bárta 17:10-17:55 Trampolína Jitka Holíčková úterý 9:00-11:45 Herna + recepce 9:00-9:45 Výtvarná dílnička Simona Peterková 9:00-9:45 Balony a trampolínka 0-2roky Jitka Holíčková 9:00-9:45 Hravá jóga 2-4 roky Bára Sůsová 9:50-10:35 Balony a trampolínka 2-4roky Jitka Holíčková 11:00-11:45 Keramika 2+ Alţběta Labounková 16:00-18:00 Herna + recepce 16:00-16:45 Dramatický krouţek Jitka Krupičková 17:00-17:45 Zpívání s Ivou Marešovou Iva Marešová 17:00-17:45 Jóga pro děti 2-5 let Bára Sůsová 19:30-20:30 Cvičení na míčích - pro ţeny Zdeňka Navrátilová středa 8:30-11:30 Maminčino dopoledne B. Sůsová, J. Chaloupková dle domluvy Laktační poradna L. Hradilová 15:30-18:00 Herna + recepce 15:30-16:15 Angličtina s Magdou 1 Magda Gajdová 16:25-17:10 Angličtina s Magdou 2 Magda Gajdová 17:20-18:05 Angličtina s Magdou 3 Magda Gajdová čtvrtek 9:00-11:45 Herna + recepce 9:00-9:45 Hudební škola Yamaha KKK1 Iveta Patáková 10:00-10:45 Hudební škola Yamaha KKK1 Iveta Patáková 11:00-11:45 Hudební škola Yamaha KKK2 Iveta Patáková 14:30-18:00 Herna + recepce 14:30-15:15 Angličtina s Míšou 1 Míša Mařáková 15:30-16:15 Angličtina s Míšou 2 Míša Mařáková 15:30-16:15 Trampolína Jitka Holíčková 16:00-16:45 Šikulové 4+ Jitka Chaloupková 16:30-17:15 Trampolína Jitka Holíčková 17:00-17:45 Šikulové 7+ Jitka Chaloupková 17:15-18:00 Jóga pro děti 6-10 let Bára Sůsová 17:15-18:00 Flétna Josef Bárta 19:30-20:30 Body Forming - cvičení pro ţeny Dáša Černá pátek 8:30-11:30 Maminčino dopoledne M. Ţáková, M. Vilhumová 9:30-11:00 Montessori herna Alena Bartáková Maminčino dopoledne hlídání dětí V II. pololetí 2009/2010 se na maminčino dopoledne zapsalo 36 dětí, proto jsme od března rozšířili hlídání dětí i o páteční dopoledne. Návštěvnost maminčina dopoledne je velice úspěšná. Sluţbu hlídání dětí vyuţívají převáţně rodiny z Dolních Břeţan. 6 / 22

7 PROGRAM KROUŽKŮ PRO DĚTI PRO OBDOBÍ /2010: den čas program věk lektor pondělí 8:30-11:30 Maminčino dopoledne - hlídání 2+ Lektorky MC 15:00-15:30 flétnička 4+ Josef Bárta 15:35-16:05 flétnička 4+ Josef Bárta 16:10-16:40 flétnička 4+ Josef Bárta 16:45-17:15 flétnička 4+ Josef Bárta 17: flétnička 4+ Josef Bárta :25 flétnička 4+ Josef Bárta 15:00-15:45 tanečky 3+ Míša Ţáčková 16: keramika 4+ Alţběta Labounková 17:00-17:45 keramika 7+ Alţběta Labounková 16: Street Dance 10+ Nikol Boušková 17:00-17:45 trampolína pokroč. Jitka Holíčková úterý 8:30-11:30 Maminčino dopoledne - hlídání 2+ Lektorky MC 15:00-15:45 karate 1 4+ Kateřina Ovčáčková 16: karate 2 7+ Kateřina Ovčáčková 17:00-17:45 ZUMBATOMIC 5+ Kateřina Kříţková 18:00-18:45 Street Dance 10+ Nikol Boušková :00 Maminčino odpoledne hlídání 3+ Martina Šplíchalová 16: zpívání s Katkou 3+ Kateřina Jelínková středa 8:30-11:30 Maminčino dopoledne - hlídání 2+ Lektorky MC 13:35-14:05 flétnička 4+ Dana Klásková 14:10-14:40 flétnička 4+ Dana Klásková 15:30-16:15 angličtina s Magdou začátečníci 3-5 Magda Gajdová 16:25:17:10 angličtina s Magdou mírně pokroč. 3-5 Magda Gajdová 17:20-18:05 angličtina s Magdou pokročilí 3-5 Magda Gajdová čtvrtek 14:15-15:00 angličtina s Míšou 3-8 Míša Mařáková 17:20-18:05 trampolína 5+ Jitka Holíčková 16: dramaťáček 7+ Míša Ţáčková 16: šikulové 4+ Jitka Chaloupková 17:00-17:45 šikulové 7+ Jitka Chaloupková pátek 8:30-11:30 Maminčino dopoledne - hlídání Lektorky MC program pro děti od 2 let hudební krouţky tvořivé krouţky sportovní krouţky jazykové krouţky ostatní 7 / 22

8 PROGRAM KROUŽKŮ PRO DĚTI S RODIČI PRO OBDOBÍ /2010: DEN ČAS PROGRAM VĚK LEKTOR pondělí 9:00-9:45 10:00-10:45 Miminka ( masáţe a psychomotorika) 0 Lucie Kašová Miminka ( masáţe a psychomotorika) 0 Lucie Kašová 15:00-19:00 veselá herna 0+ bez lektora úterý 9:00-9:45 balony a trampolínka 0-2 roky 0-2 Jitka Holíčková 9:50-10:35 balony a trampolínka 2-4 roky 2-4 Jitka Holíčková 11:00-11:45 keramika A. Labounková 14:00-18:00 veselá herna 0+ bez lektora středa 9:00-9:45 cvičeníčko 2+ Míša Ţáčková 9:00-10:00 hravé učení 18m+ Martina Šplíchalová 10:00-11:00 hravé učení 18m+ Martina Šplíchalová 13:00-19:00 veselá herna 0+ bez lektora 13:00-16:00 opičí dráha 0+ bez lektora čtvrtek 9:00-12:00 veselá herna 0+ bez lektora 9:00-9:45 Yamaha KKK1 18m-4roky Iveta Patáková 10:00-10:45 Yamaha KKK1 18m-4roky Iveta Patáková 11:00-11:45 Yamaha KKK1 18m-4roky Iveta Patáková 9:00-9:45 výtvarná dílnička 18m+ Simona Peterková 10:00-10:45 výtvarná dílnička 18m+ Simona Peterková 13:00-19:00 veselá herna 0+ bez lektora 13:30-14:15 Yamaha WUMI 1 4-6let Dita Hánová 14:30-15:15 Yamaha ROBÁTKA 4-18m Iveta Patáková 15:30-16:15 Yamaha KKK2 18m-4roky Iveta Patáková pátek 9:00-10:00 hravé učení 18m+ Martina Šplíchalová 10:00-10:45 cvičeníčko 2+ Martina Šplíchalová 16:00-18:00 Kavárna ( od listopadu) 0+ bez lektora miminka 0-9měsíců a nastávající maminky pro děti od 1 roku s rodiči volný program pro děti a rodiče, bez věkového omezení 8 / 22

9 PROGRAM KROUŽKŮ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ PRO OBDOBÍ /2010: den čas program lektor pondělí 10:00-11:00 angličtina pro dospělé Jana Lálová 13:00-14:00 laktační poradna Lucie Kašová 18:00-19:00 STEP Dance Karolína Dvořáčková 18:00-19:00 angličtina pro dospělé Jana Lálová 19:00-20:00 angličtina pro dospělé Jana Lálová 20:00-21:00 angličtina pro dospělé Jana Lálová 19:00-20:00 ZUMBA Katka Kříţková úterý 12:00-14:45 SENIN o.s. - senioři pí. Paclíková 19:00-20:00 Pilates a balony Zdeňka Navrátilová 20:00-21:00 Hatha jóga Elena Zhigaykova středa 10:00-11:00 Hatha jóga Elena Zhigaykova 18:00-19:00 ZUMBA Katka Kříţková 19:00-20:00 ZUMBA Katka Kříţková čtvrtek 18:15-19:15 Tvarování břišních svalů Jitka Holíčková 19:30-20:30 Tvarování břišních svalů Jitka Holíčková 19:00-19:45 angličtina s rodilou mluvčí Phillippa Tichotová 20:00-20:45 angličtina s rodilou mluvčí Phillippa Tichotová 19:00-19:45 keramika Alţběta Labounková pátek 8:45-9:45 ZUMBA Katka Kříţková 19:00-20:00 Hatha jóga Elena Zhigaykova vzdělávání tvořivé krouţky sportovní krouţky jazykové krouţky 9 / 22

10 počet klientů Vývoj počtu klientů MC Břežánek JARO /LÉTO PO DZIM/ZIMA JARO /LÉTO PO DZIM/ZIMA Děti celkem Dospělí celkem pracovníci Vývoj počtu pracovníků MC Břežánek Počet členů/zaměstnanců Počet externích lektorů roky 10 / 22

11 EXTERNÍ LEKTOŘI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ: Jitka Holíčková Josef Bárta Iva Marešová Kateřina Ovčáčková Instruktorka spinningu 4 roky, cvičitelka Over Ball 2 roky Trenérka juniorů - trampolína 2 roky, vrcholový sport 20let Trenérka III.třídy a mezinárodní rozhodčí trampolíny Sportovní úspěchy: /trampolína/ 8x vítězka Přeborů Prahy, 5x 1.místo na MR - skoky 5x účast na MS a ME, 9.místo ve Světovém Poháru 2001 Absolutorium - Státní konzervatoř v Praze, obor klarinet Orchestry Jaroslava Jeţka, Československé televize v Praze atd. Aranţování skladeb pro pořad Caruso-šou a Do-re-mi Lektor s mnohaletými zkušenostmi Členka divadla Ta Fantastika, kde působí v muzikálech Excalibur, Obraz Doriana Graye, Němcová a Dáma s kaméliemi. V divadle alternuje Lucii Bílou nebo Báru Basikovou. Dlouhodobě spolupracuje s Michalem Pavlíčkem. Vydala 2 řadová CD - "Deset očí" a "Na křídlech koní". Styl karate: SHOTOKAN Stupeň výkonnosti: 3. KYU Trenér III. třídy, kvalifikace trenéra získána v roce 1994 Trenér náboru a mladších + starších ţáků Lucie Kašová absolventka odborných kurzů, např. : Respektovat a být respektován (Spol. pro mozkově kompatibilní vzdělávání) Kurz Laktační poradce zdravotník (certifikace NARLAC Praha) Kurz pro duly (certifikace ČAD) Aspekty práce s traumatem při porodu (PhDr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle) Kurz Manipulace s dítětem podle metodiky E. Kiedroňové (Baby club Kenny) Kurz první pomoci (Lenka Šnapková DiS., instruktorka první pomoci) Kurz masáţí miminek (Mgr. Jana Hašplová) Karolína Dvořáčková Členka a lektorka tanečního studia Top step BROOCH Certifikace MŠMT pro výuku stepu se specializací na začátečníky Baletní a gymnastická průprava Získané ocenění ve stepu: 2 místo MČR 2009 velká formace 6 místo Mistrovství světa 2009 velké formace 1 místo Praţský pohár místo Praţský pohár 2009 malá skupina 2 místo Praţský pohár 2010 velká formace 1 místo MČR 2010 produkce Účasti na workshopech českých i amerických lektorů step Petra Doleţalová Karolína Ruppert Absolventka oboru Taneční divadlo na Taneční akademii Fontys v Nizozemí Profesionální tanečnice souboru současného tance De Stilte Účast v mezinárodních tanečních projektech a workshopech Tréninky klasického a modern. tance mj. u baletních mistrů ND a Nové scény Účinkovala s Bambini di Praga Následně v muzikálech Hamlet, Golem a Cats, V kapelách Yahoozna, Gang ala Basta A jako vokalistka 5 let po boku Kamila Střihavky v kap. Woo-doo Band a BSP. V současné době vystupuje s kapelou BisQuite Time. Navštěvuje hodiny zpěvu u prof. Hany Peckové. 11 / 22

12 Michaela Ţáčková Kateřina Jelínková Mgr. Dana Klásková Vyšší uměleckoprům. šk. v Praze, obor Design hraček a herních předmětů Učitelka v MŠ - vede zdravotní tělocvik, tancování a výtvarné činnosti Soukromé hlídání dětí SSOŠ- "Výchova dětí předškol. a ml. škol. věku", hra:klavír a flétna 9 let učitelkou v mateřské škole, která integruje zrakově, sluchově, pohybově postiţené děti s asistencí i děti s autismem a i zde vedla a nadále vede hudebně pohybový krouţek. Soukromé hlídání dětí (i se soukromou výukou základů hry na flétnu) Univerzita Karlova v Praze, PdF, obor hudební výchova - nástroj housle Sólová a komorní koncertní praxe Soukromá výuka a doučování hudební nástroje, jazyky Hra na housle v komorním orchestru ČKF Michaela Pulchartová Absolventka školení Zumba Instruktor Jana Lálová Phillippa Tichotová Nikol Boušková UK, obor učitelství pro první stupeň+aj. Učitelka ZŠ(celkem 5 let), v jazykové škole Polyglot a Park (celkem 7let), soukromé hodiny (celkem 7 let), ve firmách (celkem 5 let) Absolv. UK, PhD na Ústavu anglofonních literatur a kultur, University of St Andrews, Skotsko English International School, učitelka AJ (děti 3-13 let),vedoucí katedry International House certifikát pro výuku mladých studentů - Akcent IH, Praha Účastnice Dance project The Freakshow Od roku 2007 lektor moderního tance (DDM Jiţní Město) Alţběta Labounková Keramická dílna Praha 4 Výuka kurzů keramiky pro děti i dospělé Kateřina Kříţková Yveta Patáková Dita Hánová Absolventka školení Zumba Instruktor Praxe ve vedení krouţků pro děti Hudební kurzy Yamaha Hudební kurzy Yamaha Elena Zhigayková Cvičitelka jógy od roku 2004 Absolventka kurzu Marie Frolové, trénink - Reinhard Gammenthaler Zdeňka Navrátilová Michaela Mařáková Magdalena Gajdová Jitka Krupičková Fitness instructor Basic Fitness instructor - metoda cvičení Pilates Od 2009 učitelka AJ na ZŠ a v MC Test of English for International Communication C2 TOEIC Absolventka střední pedagogické školy - obor mateřinky Kurz Watts English zaměřený na výuku jazyků v předškolním věku Lektorka angličtiny a španělštiny v řadě MŠ, ZŠ, MC a centrech volného času Absolv. PdF Masarykovy univerzity v Brně - obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ specializace dramatická výchova, Učitelka 1. stupně na ZŠ ve Zvoli - 9 let Vedoucí dramatického krouţku při ZŠ - 5 let Učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ Zbraslav 1 rok 12 / 22

13 JEDNORÁZOVÉ AKCE V roce 2010 se v Břeţánku uskutečnilo mnoho rozmanitých akcí pro děti i dospělé. O řadu akcí byl velký zájem, například pravidelná divadelní představení pro děti. Úspěšné bylo i vaření se Zdeňkem Pohlreichem. Ovšem jsou i zajímavé akce, o které k naší lítosti v Dolních Břeţanech velký zájem není znakování pro batolata, přednáška o základech první pomoci pro dospělé, sobotní dopolední tvoření pro děti. Některé vzdělávací kurzy a akce mají tedy malou účast nebo se neuskutečňují vůbec, a proto se snaţíme získávat klienty i z blízkého okolí. Za tímto účelem spolupracujeme s místními periodiky, ve kterých pravidelně zveřejňujeme plánované akce a v článcích informujeme o novinkách v MC. Jedná se především o Náš Region, Infokompas, Jesenický kurýr a Rozkvět. Činnost MC dále propagujeme na Facebooku a internetových stránkách na Pravidelně zasíláme pozvánky na akce klientům prostřednictvím ových zpráv, jak z vlastního adresáře kontaktů, tak prostřednictvím Aktualit rozesílaných obcí Dolní Břeţany. Inzerujeme ve vývěskách Obce Dolní Břeţany a na info tabulích PID. V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze uskutečněné akce: JEDNORÁZOVÉ AKCE / 2010 Datum Akce Divadlo Kováček Tři prasátka Moniky kadeřnický salón stříhání pro malé děti Pohádková tvořivá dílna Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Kineziologie přednáška pro dospělé Homeopatická poradna - úrazy, operace, bodnutí hmyzem Divadlo na koleně Doktor Honza Moniky kadeřnický salón stříhání pro malé děti Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Velikonoční tvoření pro dospělé Divadlo Hračka Velikonoční taškařice v maskách Burza jarního oblečení Moniky kadeřnický salón stříhání pro malé děti Výroba velikonočních loutek pro děti i dospělé Divadélko Kůzle Cukrářské tintilimintili Dubnové bubnování Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Den matek dílnička pro děti Bella Napoli aneb vaříme po italsku Divadélko O malém rytíři Juráškovi Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Dětský den červen až září 2010 MC Břežánek uzavřeno (stěhování a příprava nových prostor) 13 / 22

14 JEDNORÁZOVÉ AKCE / 2010 Datum Akce Tvoření pro děti - decoupage Mléko a mléčná výţiva seminář Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Obecné povídání o výchově - přednáška Homeopatie Italské vaření Zumba sobotní dvouhodinový blok Narozeniny Břeţánku moţná přijde i Čáryfuk Halloween Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Just přichází z přírody povídání o produktech Just Homeopatické léky Zimní burza dětského oblečení a sportovního vybavení Výţiva těhotných a kojících matek seminář Víkendová zumba Divadélko Neklid Atlas, ten se má Hrajeme si na doktora Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Povídání o výchově - trest Kavárna, herna a divadélko Divadélko pro děti od 6-ti let Výroba adventních věnců pro dospělé Ztracená pohádka - Divadlo pro děti od 18měsíců Homeopatie chřipka, horečky a nachlazení Mikulášské divadlo 2x Kojení a důleţité informace a rady kolem kojení Malujeme vánoční keramiku Setkání maminek z předporodních kurzů Přednáška: pochvala Víkendová zumba Italské vaření počet akcí Vývoj počtu uskutečněných jednorázových akcí MC Břežánek JARO/LÉTO PODZIM/ZIMA JARO/LÉTO PODZIM/ZIMA / 22

15 USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY V ROCE 2010 V roce 2010 pracovalo MC Břeţánek na celé řadě projektů: PROJEKTY VYPSANÉ SÍTÍ MATEŘSKÝCH CENTER Jak se ţije v Mateřských centrech ve Středočeského kraje, aneb MC jako sluţba rodině putovní výstava byla zahájena 27. října 2009 v 15 hodin v Regionálním muzeu Mělník Spolupráce se Sunarkou a Johnson&Johnson - projekt Ambasadorky Maminky, hrajte s námi! Jaro 2010 Cíl výstavy: Zajímavou formou seznámit veřejnost s myšlenkou mateřských center, s nabízenými prorodinnými sluţbami a s činností Sítě MC ve Středočeském kraji, informovat o prorodinné politice (ve spolupráci s SK), navázat hlubší spolupráci mezi MC v jednotlivých okresech. 9/2010-3/2011 Z mateřských center, která vyjádřila zájem spolupracovat, bylo vybráno v kaţdém kraji jedno MC. Cílem projektu je vzdělávat maminky v oblasti výţivy a kosmetiky pro děti / 2010 Nestlé ve spolupráci s časopisem Betynka a společností Dětský design připravilo podzimní soutěţ pro maminky a mateřská centra. Maminky odevzdávaly účtenky za výrobky kojenecké výţivy Nestlé nebo Beba. Kaţdá koruna získala 1 bod pro MC. Bohuţel jsme se na předních místech neumístili. OSTATNÍ PROJEKTY A AKTIVITY Sbírka oblečení pro Dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici Spolupráce s nadačním fondem pro opuštěné děti Rozum a Cit Březen 2010 Březen 2010 V rámci burzy dětského oblečení proběhla sbírka oblečení pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici v Praze Sluníčkový den - prodej sluníček ve formě placek. V 34 spolupracujících centrech se podařilo vybrat částku ,- Kč pro opuštěné děti a náhradní rodiny. Molitanová stavebnice pro děti Květen 2010 Nákup sestavy byl z části financován z výtěţku z Velikonoční taškařice v maskách, kterou jsme pořádali v dubnu Nábytek pro MC V rámci stěhování Břeţánku jsme nábytek, který jiţ neupotřebíme, nabídli dalším MC ( RC u Myšáka, MC Baráček). Tím jsme podpořili projekt vzájemné výpomoci mezi MC. Domeček pro děti do herny Cílem organizace tomboly na Svatováclavských slavnostech pořádaných obcí Dolní Břeţany bylo získat finanční obnos na nákup domečku pro děti. Záměr se vydařil. Projekt Mámy pro mámy Občanského sdruţení Nedoklubko listopad 2010 MC Břeţánek se zapojilo výrobou drobných dárků do projektu podpory rodičům předčasně narozených dětí s názvem Mámy pro mámy. 15 / 22

16 FINANČNÍ ZPRÁVA 2010 Účetní rok 2010 jsme uzavřeli se ztrátou ,- Kč. Ztráta byla způsobena především náklady spojenými se stěhováním do nových prostor. V Dělnické ulici jsme působili od vzniku MC (2008) do Následně probíhala rekonstrukce budovy pro zdravotní středisko. Našemu občanskému sdruţení obec nabídla pomoc s rekonstrukcí nových prostor v atraktivní výstavbě nového náměstí. Obec provedla na své náklady rekonstrukci a my jsme se finančně podíleli na nákupu nábytku, hraček, sportovních potřeb apod. CELKOVÉ VÝNOSY: ,- Kč Hlavní položky výnosů: Trţby za organizované krouţky: Trţby za organizované jednorázové akce: ,- Kč ,- Kč Dotace od Obce Dolní Břežany: ,- Kč Čerpáno na: Nájemné ,- Kč Energie ,- Kč Telefony ,- Kč Kancelářské potřeby ,- Kč Ostatní 2.896,- Kč CELKOVÉ NÁKLADY: ,- Kč Hlavní položky nákladů: Náklady na mzdy: Z toho náklady na mzdy členů sdružení: náklady na mzdy externích lektorů: Energie: Náklady na lektory krouţků: Nákup drobného nábytku: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 16 / 22

17 NÁKLADY ROZPOČET 2010 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2010 kancelářské potřeby Kč hračky + sportovní potřeby - Kč výtvarné potřeby - Kč drobný nábytek / vybavení nových prostor - Kč nákup občerstvení Kč poštovné 600 Kč 972 telefon Kč bankovní poplatky Kč popelnice Kč AKCE celkem Kč úklid a údrţba Kč - školení Kč webové sluţby 500 Kč 720 pojištění Kč energie Kč nájemné Kč lektoři / krouţky Kč mzdy celkem Kč zákonné sociální pojištění - Kč dary Kč náklady celkem Kč Kč VÝNOSY prodané občerstvení / ostatní Kč krouţky celkem Kč AKCE celkem Kč úroky - Kč 27 členské příspěvky Kč přijaté příspěvky - dary provozní dotace Kč výnosy celkem Kč Kč hospodářský výsledek Kč Kč Doplňující údaje k rozpočtu a plnění: Rozpočet byl vytvořen v období trvání původní nájemní smlouvy a vycházel tedy z nákladů na původní prostory a výnosů, které nám tyto prostory umoţňovaly. V období od (vyklizení prostor v Dělnické ulici) do (nastěhování do ulice U Náměstí) mateřské centrum nevyvíjelo ţádnou činnost, současně od bylo hrazeno nájemné a sluţby a probíhala investice do drobných úprav nových prostor. Z těchto důvodů došlo k disproporci mezi příjmy a výdaji, která následně způsobila ztrátu ve výši ,- Kč. Ztráta byla kryta ziskem z let 2008 a / 22

18 Kč Vývoj hospodářského výsledku MC Břežánek v letech roky Vývoj nákladů MC Břežánek v letech Kč roky 18 / 22

19 Struktura finančních zdrojů MC Břežánek v letech Kč roky Dotace z veřejných rozpočtů O statní zdroje Zdroje z vlastní činnosti DOTACE Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V roce 2010 jsme zpracovali projekty a podali ţádosti o tyto dotace na rok 2011: 1. Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Název dotačního řízení: Program na podporu rodiny Celkové náklady projektu: ,- Kč Celková výše poskytnuté dotace: ,- Kč (Ke dni uzávěrky VZ byl znám výsledek.) Na dotace pro rok 2011 bylo určeno 110 mil. Kč, byly předloţeny projekty za 242 mil. Kč. Minimální počet bodů pro získání dotace bylo 62. Náš Program na podporu rodiny patřil se získanými 83 body k nadprůměrně ohodnoceným projektům. Přestoţe jsme nezískali dotaci v plné výši, bereme toto jako úspěch a jako první krok k získání statutu Organizace uznané MPSV. Definice Organizace uznané MPSV: práce v oblasti prorodinných aktivit alespoň 5 let organizace získala alespoň 3x za sebou dotaci od MPSV organizace předloţila souhrnný projekt činnosti na 3 roky, plán rozvoje organizace na 3 roky a dokumenty o odborné garanci projektu 2. Poskytovatel dotace: Středočeský kraj Odbor sociálních věcí Název dotačního řízení: Humanitární fond sociální oblast Celková poţadovaná dotace: ,- Kč Celková výše poskytnuté dotace: k datu uzávěrky VZ nebyla známa 19 / 22

20 podíl na celk. příjmech (%) podíl na celk. příjmech (%) Vývoj podílu finančních příjmů od individuálních dárců na celkových příjmech MC Břežánek v letech ,00 6,00 5,80 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,65 1,49 0, roky Vývoj podílu finančních příjmů od firemních dárců na celkových příjmech MC Břežánek v letech ,00 12,00 12,49 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 1,23 1,02 0, roky 20 / 22

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek MC Břežánek o.s. Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 22732322, č.účtu: 2088014309/0800 Provozovna: U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.

Více

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2009 MC Břežánek Dolní Břežany, Dělnická 120 www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo...

Více

Výroční zpráva za rok 2008. MC Břežánek. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

Výroční zpráva za rok 2008. MC Břežánek. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2008 MC Břežánek www.mcbrezanek.cz mcbrezanek@seznam.cz tel. 773 619 138, 773 619 139 Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek bylo

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Výroční zpráva Centrum MATÝSEK Jméno a příjmení autora: Iveta Fidlerová Rok: 2010 1 Obsah závěrečné práce 1. Úvod

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj Poděkování partnerům a dárcům Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s. Partneři: Ministerstvo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Diplomová práce 2009 Bc. Marie Muroňová Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. MARIE MUROŇOVÁ V. ročník

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok 2008 4-12 3. Struktura organizace

Více

Strana 2 (celkem 24)

Strana 2 (celkem 24) Výroční zpráva za rok 2011 Centrum pro rodinu Rudňáček, o. s. Strana 2 (celkem 24) Slunce v nás a v očích našich dětí CPR Rudňáček, o.s. (do 9.6.2011 Mateřské centrum Rudňáček, o.s.) Ilona Johnová Koukalová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz 1 Slovo úvodem Rodinné centrum MUM je místem pro vzdělávání, inspiraci a porozumění pro všechny členy rodiny, pro všechny generace. Prioritou našich

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více