Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek. MC Břežánek o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek. MC Břežánek o.s."

Transkript

1 MC Břežánek o.s. Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. května 78, Dolní Břežany,IČ: , č.účtu: /0800 Provozovna: U náměstí 712, Dolní Břežany, tel Výroční zpráva Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek 2010

2 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Vznik a cíle MC Břeţánek... 3 Základní údaje... 4 Orgány organizace... 4 Činnost MC v roce Programy krouţků... 6 Externí lektoři Jednorázové akce Uskutečněné projekty v roce Finanční zpráva Financování a poděkování Výhled na rok / 22

3 ÚVODNÍ SLOVO Výroční zpráva Mateřského centra Břeţánek shrnuje jeho kompletní činnost za rok V tomto roce čekala MC Břeţánek základní změna v podobě stěhování z areálu zdravotního střediska do zcela nových prostor v centru Dolních Břeţan. MC Břeţánek se snaţilo během krátké doby vytvořit moderní prostory odpovídající poţadavkům dnešní náročné klientely. Naši vizi se podařilo uskutečnit především díky podpoře Obce Dolní Břeţany, která nejenţe zajistila vhodné prostory k realizaci, ale z velké části se podílela na financování tohoto náročného projektu. Velké díky patří také mnohým firmám a soukromým osobám, jejichţ přízeň se Mateřskému centru Břeţánek za léta svého fungování podařilo získat. Stěhování si vyţádalo čtyřměsíční přestávku ve fungování MC a také kompletní reorganizaci nabízených sluţeb, a to především z důvodu menší uţitné plochy a rozdílného uspořádání učeben. Přes počáteční obavy se podařilo původní nabídku sluţeb udrţet a během prvních měsíců nového fungování dokonce nad očekávání rozšířit o nové zájmové krouţky pro děti i dospělé. VZNIK A CÍLE MC BŘEŽÁNEK Občanské sdruţení Mateřské centrum Břeţánek bylo zaloţeno v červnu 2008 a bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne pod č.j. KS/1-1/71995/08-R. Činnost MC Břeţánek se řídí platnými stanovami a za jeho vedení a hospodaření zodpovídá pětičlenné představenstvo a kontrolor. Mateřské centrum Břeţánek je od roku 2008 členskou organizací Sítě mateřských center a řídí se Etickým kodexem Sítě MC z roku 2007, který garantuje, ţe členská organizace: není zřízena za účelem vytváření zisku, je samostatnou neziskovou organizací nebo je zaštítěná jiným zřizovatelem, je otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení, dodrţuje princip svépomoci, plní sociálně preventivní funkci, je místem setkávání všech věkových kategorií, s důrazem na osoby pečující o malé děti, motivuje k aktivnímu rodičovství, poskytuje všeobecně důleţité informace především z oblasti rodinné problematiky, umoţňuje sebevzdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí, nabízí seberealizaci, stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost, podílí se na rozvoji občanské společnosti. Cílem zakladatelů bylo vytvoření místa v obci pro setkávání rodičů a dětí, místa, kde by děti mohly navštěvovat zájmové krouţky a jednorázové společenské a kulturní akce. Mateřské centrum Břeţánek chce především posilovat rodinné hodnoty a úlohu rodičů ve společnosti, umoţnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, obohacovat děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti. Mateřské centrum Břeţánek pomáhá v obci vytvářet komunitu občanů, kteří se navzájem znají a spojuje je společný zájem o děti. Pro zajištění konkurenceschopnosti se při znovuotevírání MC v nových prostorách stalo dalším cílem vytvoření atraktivního kulturního, vzdělávacího a sportovního centra s moderním vybavením. 3 / 22

4 V rámci finančních moţností jsme nahradili původní opotřebované vybavení z druhé ruky novými kvalitními hračkami, didaktickými pomůckami a sportovním nářadím, které odpovídá poţadovaným standardům. Tímto směrem bychom rádi i nadále pokračovali. Nové uspořádání prostor dalo vzniknout také malé kavárničce s hernou, kde mohou být děti pod přímým dohledem rodičů. Ti tak mohou návštěvu MC Břeţánek vyuţít k relaxaci. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Mateřské centrum Břeţánek Sídlo: 5 května 78, Dolní Břeţany Adresa provozovny1: Dělnická 120, Dolní Břeţany do května 2010 Adresa provozovny2: U Náměstí 712, Dolní Břeţany od října 2010 Právní forma: Občanské sdruţení IČO: Statutární zástupce: Monika Ţáková, předseda představenstva Datum zaloţení: Zahájení provozu: Počet členů: 12 Telefon: , www: číslo a datum registr.: Ministerstvo vnitra dne , č.j. KS/1-1/71995/08-R bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. číslo účtu /0800 ORGÁNY ORGANIZACE V průběhu roku došlo ke změnám v představenstvu MC. Valná hromada členů občanského sdruţení na svém volebním zasedání dne zvolila do rozhodovací sloţky 5 členné představenstvo, viz níţe. Členství se řídí schválenými stanovami MC Břeţánek. Monika Ţáková Mgr. Renáta Hanzlová Martina Vilhumová Bc. Barbara Grossová Jitka Chaloupková Bc. Simona Peterková Pavlína Gaborová Martina Šplíchalová Jitka Langová Ludmila Hradilová Magdalena Marková Barbara Sůsová Aktivními spolupracovníky jsou: Marie Kuchařová Miluše Hájková Jana Manhartová předseda představenstva 1. místopředseda představenstva 2. místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva kontrolor člen sdruţení člen sdruţení člen sdruţení člen sdruţení člen sdruţení člen sdruţení 4 / 22

5 ČINNOST MC V ROCE 2010 Program MC Břeţánek nabízí celou škálu aktivit. Jedná se o pravidelné výtvarné, hudební, jazykové a pohybově zaměřené krouţky i jednorázové akce, které jsou určeny nejširší veřejnosti a úspěšně obohacují kulturní ţivot v naší obci. Důraz je však kladen na aktivity pro děti od narození po mladší školní věk. Velmi vyhledávanou sluţbou, kterou MC Břeţánek poskytuje, je hlídání dětí. Tím se snaţí MC odlehčit tíţivé situaci s nedostatkem míst v místní MŠ a připravit břeţanské děti na povinný předškolní rok. MC Břeţánek je otevřeno všem generacím, proto nezapomínáme ani na mládeţ a dospělé v podobě nabídky tanečních krouţků, cvičení, jazykových a vzdělávacích kurzů. Svůj prostor zde našlo také občanské sdruţení SENIN, které myslí na naše starší spoluobčany a v MC pro ně 1x týdně připravuje odpoledne se zajímavým programem. Kaţdý týden navštíví MC Břeţánek 235 dětí se svými rodiči, přes 100 dospělých si k nám přijde zacvičit nebo zdokonalit angličtinu. Z pravidelných akcí se největší oblibě těší divadelní představení pro děti pořádané 1x měsíčně s průměrnou návštěvností 50 diváků. Naší kaţdoročně největší událostí je zábavní podvečer Halloween, kterého se v loňském roce zúčastnilo cca 350 lidí z Dolních Břeţan a okolí. MC Břeţánek organizuje také oslavy Dětského dne s návštěvností cca 200 lidí. Na vybraných akcích spolupracujeme s obcí Dolní Břeţany. Nabídku akcí, krouţků a sluţeb se v průběhu roku snaţíme flexibilně přizpůsobovat poţadavkům klientů MC Břeţánek. Průběţně zařazujeme nové krouţky, organizujeme přednášky, zřídili jsme KNIHOVNU. Knihovna obsahuje knihy nejen pro děti, ale i pro nastávající matky, knihy o výchově, zdravém ţivotním stylu a mnoho dalších. Velký důraz klademe na kvalitu poskytovaných sluţeb, a proto spolupracujeme se zkušenými a kvalifikovanými lektory. Odbornou způsobilost zajišťujeme účastí členů MC a jeho aktivních spolupracovníků na vzdělávacích kurzech a školeních. typ školení název účastník pořadatel rekvalifik. kurz Péče o děti ve věku 3 15 let lektorky MC Projekt Sítě MC Krok k zaměstnání ve Středočeském kraji seminář Miniškolky, hlídací koutky koordinátorka Organizace Generace plus v mezích české legislativy MC seminář Účetnictví účetní MC Síť Mateřských center Kvalita a profesionalita v poskytování sluţeb je od nás očekávána také ze strany klientů, a proto je naším záměrem ve školeních a zvyšování kvalifikací nadále pokračovat. Na následujících stranách uvádíme přehled krouţků v týdenním rozvrhu. Tento přehled je rozdělen na 2 základní části, a to pololetí 01-05/2010 a pololetí 10-12/2010 (2.pololetí je dále členěno do 3 skupin dle věkového zaměření pro děti, pro děti s rodiči, pro mládeţ a dospělé). V měsících 06-09/2010 bylo MC mimo provoz z důvodu stěhování. 5 / 22

6 PROGRAM KROUŽKŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ /2010: pondělí program lektor 8:30-11:30 Maminčino dopoledne M. Ţáková, R. Hanzlová, B. Sůsová 15:30-18:00 Herna+ recepce 15:30-16:15 Flétna 1 Josef Bárta 16:00-16:45 Keramika 4+ Alţběta Labounková 16:15-17:00 Flétna 2 Josef Bárta 16:20-17:05 Trampolína Jitka Holíčková 16:45-17:30 Keramika 7+ Alţběta Labounková 17:00-17:45 Flétna 3 Josef Bárta 17:10-17:55 Trampolína Jitka Holíčková úterý 9:00-11:45 Herna + recepce 9:00-9:45 Výtvarná dílnička Simona Peterková 9:00-9:45 Balony a trampolínka 0-2roky Jitka Holíčková 9:00-9:45 Hravá jóga 2-4 roky Bára Sůsová 9:50-10:35 Balony a trampolínka 2-4roky Jitka Holíčková 11:00-11:45 Keramika 2+ Alţběta Labounková 16:00-18:00 Herna + recepce 16:00-16:45 Dramatický krouţek Jitka Krupičková 17:00-17:45 Zpívání s Ivou Marešovou Iva Marešová 17:00-17:45 Jóga pro děti 2-5 let Bára Sůsová 19:30-20:30 Cvičení na míčích - pro ţeny Zdeňka Navrátilová středa 8:30-11:30 Maminčino dopoledne B. Sůsová, J. Chaloupková dle domluvy Laktační poradna L. Hradilová 15:30-18:00 Herna + recepce 15:30-16:15 Angličtina s Magdou 1 Magda Gajdová 16:25-17:10 Angličtina s Magdou 2 Magda Gajdová 17:20-18:05 Angličtina s Magdou 3 Magda Gajdová čtvrtek 9:00-11:45 Herna + recepce 9:00-9:45 Hudební škola Yamaha KKK1 Iveta Patáková 10:00-10:45 Hudební škola Yamaha KKK1 Iveta Patáková 11:00-11:45 Hudební škola Yamaha KKK2 Iveta Patáková 14:30-18:00 Herna + recepce 14:30-15:15 Angličtina s Míšou 1 Míša Mařáková 15:30-16:15 Angličtina s Míšou 2 Míša Mařáková 15:30-16:15 Trampolína Jitka Holíčková 16:00-16:45 Šikulové 4+ Jitka Chaloupková 16:30-17:15 Trampolína Jitka Holíčková 17:00-17:45 Šikulové 7+ Jitka Chaloupková 17:15-18:00 Jóga pro děti 6-10 let Bára Sůsová 17:15-18:00 Flétna Josef Bárta 19:30-20:30 Body Forming - cvičení pro ţeny Dáša Černá pátek 8:30-11:30 Maminčino dopoledne M. Ţáková, M. Vilhumová 9:30-11:00 Montessori herna Alena Bartáková Maminčino dopoledne hlídání dětí V II. pololetí 2009/2010 se na maminčino dopoledne zapsalo 36 dětí, proto jsme od března rozšířili hlídání dětí i o páteční dopoledne. Návštěvnost maminčina dopoledne je velice úspěšná. Sluţbu hlídání dětí vyuţívají převáţně rodiny z Dolních Břeţan. 6 / 22

7 PROGRAM KROUŽKŮ PRO DĚTI PRO OBDOBÍ /2010: den čas program věk lektor pondělí 8:30-11:30 Maminčino dopoledne - hlídání 2+ Lektorky MC 15:00-15:30 flétnička 4+ Josef Bárta 15:35-16:05 flétnička 4+ Josef Bárta 16:10-16:40 flétnička 4+ Josef Bárta 16:45-17:15 flétnička 4+ Josef Bárta 17: flétnička 4+ Josef Bárta :25 flétnička 4+ Josef Bárta 15:00-15:45 tanečky 3+ Míša Ţáčková 16: keramika 4+ Alţběta Labounková 17:00-17:45 keramika 7+ Alţběta Labounková 16: Street Dance 10+ Nikol Boušková 17:00-17:45 trampolína pokroč. Jitka Holíčková úterý 8:30-11:30 Maminčino dopoledne - hlídání 2+ Lektorky MC 15:00-15:45 karate 1 4+ Kateřina Ovčáčková 16: karate 2 7+ Kateřina Ovčáčková 17:00-17:45 ZUMBATOMIC 5+ Kateřina Kříţková 18:00-18:45 Street Dance 10+ Nikol Boušková :00 Maminčino odpoledne hlídání 3+ Martina Šplíchalová 16: zpívání s Katkou 3+ Kateřina Jelínková středa 8:30-11:30 Maminčino dopoledne - hlídání 2+ Lektorky MC 13:35-14:05 flétnička 4+ Dana Klásková 14:10-14:40 flétnička 4+ Dana Klásková 15:30-16:15 angličtina s Magdou začátečníci 3-5 Magda Gajdová 16:25:17:10 angličtina s Magdou mírně pokroč. 3-5 Magda Gajdová 17:20-18:05 angličtina s Magdou pokročilí 3-5 Magda Gajdová čtvrtek 14:15-15:00 angličtina s Míšou 3-8 Míša Mařáková 17:20-18:05 trampolína 5+ Jitka Holíčková 16: dramaťáček 7+ Míša Ţáčková 16: šikulové 4+ Jitka Chaloupková 17:00-17:45 šikulové 7+ Jitka Chaloupková pátek 8:30-11:30 Maminčino dopoledne - hlídání Lektorky MC program pro děti od 2 let hudební krouţky tvořivé krouţky sportovní krouţky jazykové krouţky ostatní 7 / 22

8 PROGRAM KROUŽKŮ PRO DĚTI S RODIČI PRO OBDOBÍ /2010: DEN ČAS PROGRAM VĚK LEKTOR pondělí 9:00-9:45 10:00-10:45 Miminka ( masáţe a psychomotorika) 0 Lucie Kašová Miminka ( masáţe a psychomotorika) 0 Lucie Kašová 15:00-19:00 veselá herna 0+ bez lektora úterý 9:00-9:45 balony a trampolínka 0-2 roky 0-2 Jitka Holíčková 9:50-10:35 balony a trampolínka 2-4 roky 2-4 Jitka Holíčková 11:00-11:45 keramika A. Labounková 14:00-18:00 veselá herna 0+ bez lektora středa 9:00-9:45 cvičeníčko 2+ Míša Ţáčková 9:00-10:00 hravé učení 18m+ Martina Šplíchalová 10:00-11:00 hravé učení 18m+ Martina Šplíchalová 13:00-19:00 veselá herna 0+ bez lektora 13:00-16:00 opičí dráha 0+ bez lektora čtvrtek 9:00-12:00 veselá herna 0+ bez lektora 9:00-9:45 Yamaha KKK1 18m-4roky Iveta Patáková 10:00-10:45 Yamaha KKK1 18m-4roky Iveta Patáková 11:00-11:45 Yamaha KKK1 18m-4roky Iveta Patáková 9:00-9:45 výtvarná dílnička 18m+ Simona Peterková 10:00-10:45 výtvarná dílnička 18m+ Simona Peterková 13:00-19:00 veselá herna 0+ bez lektora 13:30-14:15 Yamaha WUMI 1 4-6let Dita Hánová 14:30-15:15 Yamaha ROBÁTKA 4-18m Iveta Patáková 15:30-16:15 Yamaha KKK2 18m-4roky Iveta Patáková pátek 9:00-10:00 hravé učení 18m+ Martina Šplíchalová 10:00-10:45 cvičeníčko 2+ Martina Šplíchalová 16:00-18:00 Kavárna ( od listopadu) 0+ bez lektora miminka 0-9měsíců a nastávající maminky pro děti od 1 roku s rodiči volný program pro děti a rodiče, bez věkového omezení 8 / 22

9 PROGRAM KROUŽKŮ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ PRO OBDOBÍ /2010: den čas program lektor pondělí 10:00-11:00 angličtina pro dospělé Jana Lálová 13:00-14:00 laktační poradna Lucie Kašová 18:00-19:00 STEP Dance Karolína Dvořáčková 18:00-19:00 angličtina pro dospělé Jana Lálová 19:00-20:00 angličtina pro dospělé Jana Lálová 20:00-21:00 angličtina pro dospělé Jana Lálová 19:00-20:00 ZUMBA Katka Kříţková úterý 12:00-14:45 SENIN o.s. - senioři pí. Paclíková 19:00-20:00 Pilates a balony Zdeňka Navrátilová 20:00-21:00 Hatha jóga Elena Zhigaykova středa 10:00-11:00 Hatha jóga Elena Zhigaykova 18:00-19:00 ZUMBA Katka Kříţková 19:00-20:00 ZUMBA Katka Kříţková čtvrtek 18:15-19:15 Tvarování břišních svalů Jitka Holíčková 19:30-20:30 Tvarování břišních svalů Jitka Holíčková 19:00-19:45 angličtina s rodilou mluvčí Phillippa Tichotová 20:00-20:45 angličtina s rodilou mluvčí Phillippa Tichotová 19:00-19:45 keramika Alţběta Labounková pátek 8:45-9:45 ZUMBA Katka Kříţková 19:00-20:00 Hatha jóga Elena Zhigaykova vzdělávání tvořivé krouţky sportovní krouţky jazykové krouţky 9 / 22

10 počet klientů Vývoj počtu klientů MC Břežánek JARO /LÉTO PO DZIM/ZIMA JARO /LÉTO PO DZIM/ZIMA Děti celkem Dospělí celkem pracovníci Vývoj počtu pracovníků MC Břežánek Počet členů/zaměstnanců Počet externích lektorů roky 10 / 22

11 EXTERNÍ LEKTOŘI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ: Jitka Holíčková Josef Bárta Iva Marešová Kateřina Ovčáčková Instruktorka spinningu 4 roky, cvičitelka Over Ball 2 roky Trenérka juniorů - trampolína 2 roky, vrcholový sport 20let Trenérka III.třídy a mezinárodní rozhodčí trampolíny Sportovní úspěchy: /trampolína/ 8x vítězka Přeborů Prahy, 5x 1.místo na MR - skoky 5x účast na MS a ME, 9.místo ve Světovém Poháru 2001 Absolutorium - Státní konzervatoř v Praze, obor klarinet Orchestry Jaroslava Jeţka, Československé televize v Praze atd. Aranţování skladeb pro pořad Caruso-šou a Do-re-mi Lektor s mnohaletými zkušenostmi Členka divadla Ta Fantastika, kde působí v muzikálech Excalibur, Obraz Doriana Graye, Němcová a Dáma s kaméliemi. V divadle alternuje Lucii Bílou nebo Báru Basikovou. Dlouhodobě spolupracuje s Michalem Pavlíčkem. Vydala 2 řadová CD - "Deset očí" a "Na křídlech koní". Styl karate: SHOTOKAN Stupeň výkonnosti: 3. KYU Trenér III. třídy, kvalifikace trenéra získána v roce 1994 Trenér náboru a mladších + starších ţáků Lucie Kašová absolventka odborných kurzů, např. : Respektovat a být respektován (Spol. pro mozkově kompatibilní vzdělávání) Kurz Laktační poradce zdravotník (certifikace NARLAC Praha) Kurz pro duly (certifikace ČAD) Aspekty práce s traumatem při porodu (PhDr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle) Kurz Manipulace s dítětem podle metodiky E. Kiedroňové (Baby club Kenny) Kurz první pomoci (Lenka Šnapková DiS., instruktorka první pomoci) Kurz masáţí miminek (Mgr. Jana Hašplová) Karolína Dvořáčková Členka a lektorka tanečního studia Top step BROOCH Certifikace MŠMT pro výuku stepu se specializací na začátečníky Baletní a gymnastická průprava Získané ocenění ve stepu: 2 místo MČR 2009 velká formace 6 místo Mistrovství světa 2009 velké formace 1 místo Praţský pohár místo Praţský pohár 2009 malá skupina 2 místo Praţský pohár 2010 velká formace 1 místo MČR 2010 produkce Účasti na workshopech českých i amerických lektorů step Petra Doleţalová Karolína Ruppert Absolventka oboru Taneční divadlo na Taneční akademii Fontys v Nizozemí Profesionální tanečnice souboru současného tance De Stilte Účast v mezinárodních tanečních projektech a workshopech Tréninky klasického a modern. tance mj. u baletních mistrů ND a Nové scény Účinkovala s Bambini di Praga Následně v muzikálech Hamlet, Golem a Cats, V kapelách Yahoozna, Gang ala Basta A jako vokalistka 5 let po boku Kamila Střihavky v kap. Woo-doo Band a BSP. V současné době vystupuje s kapelou BisQuite Time. Navštěvuje hodiny zpěvu u prof. Hany Peckové. 11 / 22

12 Michaela Ţáčková Kateřina Jelínková Mgr. Dana Klásková Vyšší uměleckoprům. šk. v Praze, obor Design hraček a herních předmětů Učitelka v MŠ - vede zdravotní tělocvik, tancování a výtvarné činnosti Soukromé hlídání dětí SSOŠ- "Výchova dětí předškol. a ml. škol. věku", hra:klavír a flétna 9 let učitelkou v mateřské škole, která integruje zrakově, sluchově, pohybově postiţené děti s asistencí i děti s autismem a i zde vedla a nadále vede hudebně pohybový krouţek. Soukromé hlídání dětí (i se soukromou výukou základů hry na flétnu) Univerzita Karlova v Praze, PdF, obor hudební výchova - nástroj housle Sólová a komorní koncertní praxe Soukromá výuka a doučování hudební nástroje, jazyky Hra na housle v komorním orchestru ČKF Michaela Pulchartová Absolventka školení Zumba Instruktor Jana Lálová Phillippa Tichotová Nikol Boušková UK, obor učitelství pro první stupeň+aj. Učitelka ZŠ(celkem 5 let), v jazykové škole Polyglot a Park (celkem 7let), soukromé hodiny (celkem 7 let), ve firmách (celkem 5 let) Absolv. UK, PhD na Ústavu anglofonních literatur a kultur, University of St Andrews, Skotsko English International School, učitelka AJ (děti 3-13 let),vedoucí katedry International House certifikát pro výuku mladých studentů - Akcent IH, Praha Účastnice Dance project The Freakshow Od roku 2007 lektor moderního tance (DDM Jiţní Město) Alţběta Labounková Keramická dílna Praha 4 Výuka kurzů keramiky pro děti i dospělé Kateřina Kříţková Yveta Patáková Dita Hánová Absolventka školení Zumba Instruktor Praxe ve vedení krouţků pro děti Hudební kurzy Yamaha Hudební kurzy Yamaha Elena Zhigayková Cvičitelka jógy od roku 2004 Absolventka kurzu Marie Frolové, trénink - Reinhard Gammenthaler Zdeňka Navrátilová Michaela Mařáková Magdalena Gajdová Jitka Krupičková Fitness instructor Basic Fitness instructor - metoda cvičení Pilates Od 2009 učitelka AJ na ZŠ a v MC Test of English for International Communication C2 TOEIC Absolventka střední pedagogické školy - obor mateřinky Kurz Watts English zaměřený na výuku jazyků v předškolním věku Lektorka angličtiny a španělštiny v řadě MŠ, ZŠ, MC a centrech volného času Absolv. PdF Masarykovy univerzity v Brně - obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ specializace dramatická výchova, Učitelka 1. stupně na ZŠ ve Zvoli - 9 let Vedoucí dramatického krouţku při ZŠ - 5 let Učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ Zbraslav 1 rok 12 / 22

13 JEDNORÁZOVÉ AKCE V roce 2010 se v Břeţánku uskutečnilo mnoho rozmanitých akcí pro děti i dospělé. O řadu akcí byl velký zájem, například pravidelná divadelní představení pro děti. Úspěšné bylo i vaření se Zdeňkem Pohlreichem. Ovšem jsou i zajímavé akce, o které k naší lítosti v Dolních Břeţanech velký zájem není znakování pro batolata, přednáška o základech první pomoci pro dospělé, sobotní dopolední tvoření pro děti. Některé vzdělávací kurzy a akce mají tedy malou účast nebo se neuskutečňují vůbec, a proto se snaţíme získávat klienty i z blízkého okolí. Za tímto účelem spolupracujeme s místními periodiky, ve kterých pravidelně zveřejňujeme plánované akce a v článcích informujeme o novinkách v MC. Jedná se především o Náš Region, Infokompas, Jesenický kurýr a Rozkvět. Činnost MC dále propagujeme na Facebooku a internetových stránkách na Pravidelně zasíláme pozvánky na akce klientům prostřednictvím ových zpráv, jak z vlastního adresáře kontaktů, tak prostřednictvím Aktualit rozesílaných obcí Dolní Břeţany. Inzerujeme ve vývěskách Obce Dolní Břeţany a na info tabulích PID. V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze uskutečněné akce: JEDNORÁZOVÉ AKCE / 2010 Datum Akce Divadlo Kováček Tři prasátka Moniky kadeřnický salón stříhání pro malé děti Pohádková tvořivá dílna Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Kineziologie přednáška pro dospělé Homeopatická poradna - úrazy, operace, bodnutí hmyzem Divadlo na koleně Doktor Honza Moniky kadeřnický salón stříhání pro malé děti Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Velikonoční tvoření pro dospělé Divadlo Hračka Velikonoční taškařice v maskách Burza jarního oblečení Moniky kadeřnický salón stříhání pro malé děti Výroba velikonočních loutek pro děti i dospělé Divadélko Kůzle Cukrářské tintilimintili Dubnové bubnování Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Den matek dílnička pro děti Bella Napoli aneb vaříme po italsku Divadélko O malém rytíři Juráškovi Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Dětský den červen až září 2010 MC Břežánek uzavřeno (stěhování a příprava nových prostor) 13 / 22

14 JEDNORÁZOVÉ AKCE / 2010 Datum Akce Tvoření pro děti - decoupage Mléko a mléčná výţiva seminář Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Obecné povídání o výchově - přednáška Homeopatie Italské vaření Zumba sobotní dvouhodinový blok Narozeniny Břeţánku moţná přijde i Čáryfuk Halloween Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Just přichází z přírody povídání o produktech Just Homeopatické léky Zimní burza dětského oblečení a sportovního vybavení Výţiva těhotných a kojících matek seminář Víkendová zumba Divadélko Neklid Atlas, ten se má Hrajeme si na doktora Předporodní kurzy pro maminky a tatínky Povídání o výchově - trest Kavárna, herna a divadélko Divadélko pro děti od 6-ti let Výroba adventních věnců pro dospělé Ztracená pohádka - Divadlo pro děti od 18měsíců Homeopatie chřipka, horečky a nachlazení Mikulášské divadlo 2x Kojení a důleţité informace a rady kolem kojení Malujeme vánoční keramiku Setkání maminek z předporodních kurzů Přednáška: pochvala Víkendová zumba Italské vaření počet akcí Vývoj počtu uskutečněných jednorázových akcí MC Břežánek JARO/LÉTO PODZIM/ZIMA JARO/LÉTO PODZIM/ZIMA / 22

15 USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY V ROCE 2010 V roce 2010 pracovalo MC Břeţánek na celé řadě projektů: PROJEKTY VYPSANÉ SÍTÍ MATEŘSKÝCH CENTER Jak se ţije v Mateřských centrech ve Středočeského kraje, aneb MC jako sluţba rodině putovní výstava byla zahájena 27. října 2009 v 15 hodin v Regionálním muzeu Mělník Spolupráce se Sunarkou a Johnson&Johnson - projekt Ambasadorky Maminky, hrajte s námi! Jaro 2010 Cíl výstavy: Zajímavou formou seznámit veřejnost s myšlenkou mateřských center, s nabízenými prorodinnými sluţbami a s činností Sítě MC ve Středočeském kraji, informovat o prorodinné politice (ve spolupráci s SK), navázat hlubší spolupráci mezi MC v jednotlivých okresech. 9/2010-3/2011 Z mateřských center, která vyjádřila zájem spolupracovat, bylo vybráno v kaţdém kraji jedno MC. Cílem projektu je vzdělávat maminky v oblasti výţivy a kosmetiky pro děti / 2010 Nestlé ve spolupráci s časopisem Betynka a společností Dětský design připravilo podzimní soutěţ pro maminky a mateřská centra. Maminky odevzdávaly účtenky za výrobky kojenecké výţivy Nestlé nebo Beba. Kaţdá koruna získala 1 bod pro MC. Bohuţel jsme se na předních místech neumístili. OSTATNÍ PROJEKTY A AKTIVITY Sbírka oblečení pro Dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici Spolupráce s nadačním fondem pro opuštěné děti Rozum a Cit Březen 2010 Březen 2010 V rámci burzy dětského oblečení proběhla sbírka oblečení pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici v Praze Sluníčkový den - prodej sluníček ve formě placek. V 34 spolupracujících centrech se podařilo vybrat částku ,- Kč pro opuštěné děti a náhradní rodiny. Molitanová stavebnice pro děti Květen 2010 Nákup sestavy byl z části financován z výtěţku z Velikonoční taškařice v maskách, kterou jsme pořádali v dubnu Nábytek pro MC V rámci stěhování Břeţánku jsme nábytek, který jiţ neupotřebíme, nabídli dalším MC ( RC u Myšáka, MC Baráček). Tím jsme podpořili projekt vzájemné výpomoci mezi MC. Domeček pro děti do herny Cílem organizace tomboly na Svatováclavských slavnostech pořádaných obcí Dolní Břeţany bylo získat finanční obnos na nákup domečku pro děti. Záměr se vydařil. Projekt Mámy pro mámy Občanského sdruţení Nedoklubko listopad 2010 MC Břeţánek se zapojilo výrobou drobných dárků do projektu podpory rodičům předčasně narozených dětí s názvem Mámy pro mámy. 15 / 22

16 FINANČNÍ ZPRÁVA 2010 Účetní rok 2010 jsme uzavřeli se ztrátou ,- Kč. Ztráta byla způsobena především náklady spojenými se stěhováním do nových prostor. V Dělnické ulici jsme působili od vzniku MC (2008) do Následně probíhala rekonstrukce budovy pro zdravotní středisko. Našemu občanskému sdruţení obec nabídla pomoc s rekonstrukcí nových prostor v atraktivní výstavbě nového náměstí. Obec provedla na své náklady rekonstrukci a my jsme se finančně podíleli na nákupu nábytku, hraček, sportovních potřeb apod. CELKOVÉ VÝNOSY: ,- Kč Hlavní položky výnosů: Trţby za organizované krouţky: Trţby za organizované jednorázové akce: ,- Kč ,- Kč Dotace od Obce Dolní Břežany: ,- Kč Čerpáno na: Nájemné ,- Kč Energie ,- Kč Telefony ,- Kč Kancelářské potřeby ,- Kč Ostatní 2.896,- Kč CELKOVÉ NÁKLADY: ,- Kč Hlavní položky nákladů: Náklady na mzdy: Z toho náklady na mzdy členů sdružení: náklady na mzdy externích lektorů: Energie: Náklady na lektory krouţků: Nákup drobného nábytku: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 16 / 22

17 NÁKLADY ROZPOČET 2010 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2010 kancelářské potřeby Kč hračky + sportovní potřeby - Kč výtvarné potřeby - Kč drobný nábytek / vybavení nových prostor - Kč nákup občerstvení Kč poštovné 600 Kč 972 telefon Kč bankovní poplatky Kč popelnice Kč AKCE celkem Kč úklid a údrţba Kč - školení Kč webové sluţby 500 Kč 720 pojištění Kč energie Kč nájemné Kč lektoři / krouţky Kč mzdy celkem Kč zákonné sociální pojištění - Kč dary Kč náklady celkem Kč Kč VÝNOSY prodané občerstvení / ostatní Kč krouţky celkem Kč AKCE celkem Kč úroky - Kč 27 členské příspěvky Kč přijaté příspěvky - dary provozní dotace Kč výnosy celkem Kč Kč hospodářský výsledek Kč Kč Doplňující údaje k rozpočtu a plnění: Rozpočet byl vytvořen v období trvání původní nájemní smlouvy a vycházel tedy z nákladů na původní prostory a výnosů, které nám tyto prostory umoţňovaly. V období od (vyklizení prostor v Dělnické ulici) do (nastěhování do ulice U Náměstí) mateřské centrum nevyvíjelo ţádnou činnost, současně od bylo hrazeno nájemné a sluţby a probíhala investice do drobných úprav nových prostor. Z těchto důvodů došlo k disproporci mezi příjmy a výdaji, která následně způsobila ztrátu ve výši ,- Kč. Ztráta byla kryta ziskem z let 2008 a / 22

18 Kč Vývoj hospodářského výsledku MC Břežánek v letech roky Vývoj nákladů MC Břežánek v letech Kč roky 18 / 22

19 Struktura finančních zdrojů MC Břežánek v letech Kč roky Dotace z veřejných rozpočtů O statní zdroje Zdroje z vlastní činnosti DOTACE Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V roce 2010 jsme zpracovali projekty a podali ţádosti o tyto dotace na rok 2011: 1. Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Název dotačního řízení: Program na podporu rodiny Celkové náklady projektu: ,- Kč Celková výše poskytnuté dotace: ,- Kč (Ke dni uzávěrky VZ byl znám výsledek.) Na dotace pro rok 2011 bylo určeno 110 mil. Kč, byly předloţeny projekty za 242 mil. Kč. Minimální počet bodů pro získání dotace bylo 62. Náš Program na podporu rodiny patřil se získanými 83 body k nadprůměrně ohodnoceným projektům. Přestoţe jsme nezískali dotaci v plné výši, bereme toto jako úspěch a jako první krok k získání statutu Organizace uznané MPSV. Definice Organizace uznané MPSV: práce v oblasti prorodinných aktivit alespoň 5 let organizace získala alespoň 3x za sebou dotaci od MPSV organizace předloţila souhrnný projekt činnosti na 3 roky, plán rozvoje organizace na 3 roky a dokumenty o odborné garanci projektu 2. Poskytovatel dotace: Středočeský kraj Odbor sociálních věcí Název dotačního řízení: Humanitární fond sociální oblast Celková poţadovaná dotace: ,- Kč Celková výše poskytnuté dotace: k datu uzávěrky VZ nebyla známa 19 / 22

20 podíl na celk. příjmech (%) podíl na celk. příjmech (%) Vývoj podílu finančních příjmů od individuálních dárců na celkových příjmech MC Břežánek v letech ,00 6,00 5,80 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,65 1,49 0, roky Vývoj podílu finančních příjmů od firemních dárců na celkových příjmech MC Břežánek v letech ,00 12,00 12,49 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 1,23 1,02 0, roky 20 / 22

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2009 MC Břežánek Dolní Břežany, Dělnická 120 www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo...

Více

Výroční zpráva za rok 2008. MC Břežánek. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

Výroční zpráva za rok 2008. MC Břežánek. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2008 MC Břežánek www.mcbrezanek.cz mcbrezanek@seznam.cz tel. 773 619 138, 773 619 139 Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek bylo

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek MC Břežánek o.s. Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 22732322, č.účtu: 2088014309/0800 Provozovna: U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek. MC Břežánek o.s.

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek. MC Břežánek o.s. MC Břežánek o.s. Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 22732322, č.účtu: 2088014309/0800 Provozovna: U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek z.s.

Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek z.s. Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek z.s. 2 OBSAH Úvodní slovo...3 Vznik, poslání a cíle...3 Činnost v roce 2013...3 Aktivity pravidelné...3 Program 2013......4,5 Aktivity jednorázové...6,7 Miniškolička...8

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Občanské sdružení BALET o. s. - 1 - OBSAH: 1. SLOVO ÚVODEM...3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s...4 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 2.2 HISTORIE...4 2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ...5 2.4 CÍLE...5

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek, z.s.

Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek, z.s. Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek, z.s. 2014 1 OBSAH Obsah...2 Úvodní slovo...3 Vznik, poslání a cíle. 6 Činnost MC v roce 2014...3 Aktivity pravidelné a jednorázové...3-5 Miniškolička..6 Letní

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva Vesna, o. p. s., Údolní 10, Brno

Výroční zpráva Vesna, o. p. s., Údolní 10, Brno Výroční zpráva 2013 Vesna, o. p. s., Údolní 10, Brno Obsah 1. Základní údaje o organizaci strana 3 2. Zaměstnanci strana 4 3. Informace o aktivitách v roce 2013 strana 5 4. Dotace a dary strana 7 5. Hospodaření

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek, z.s.

Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek, z.s. Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek, z.s. 2014 1 OBSAH Obsah...2 Úvodní slovo...3 Vznik, poslání a cíle. 6 Činnost MC v roce 2014...3 Aktivity pravidelné a jednorázové...3-5 Miniškolička..6 Letní

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky.

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky. Jsme občanské sdružení, nezisková organizace; Fungujeme již 12 let; Cílem našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Těšíme se na Vás 1. září!

Těšíme se na Vás 1. září! DS Milí příznivci Labyrinthu, děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth. Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně informujeme o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 1 Výroční zpráva za rok 2015 Spolek Sluníčko Centrum pro rodinu, z. s OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle spolku 3 Stručná historie 3 Činnost spolku v roce 2015 4 Záměry spolku na rok 2016 6 Finanční zpráva

Více

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz Výroční zpráva projektu BabyKlokánci občanského sdružení Zrnka za rok 2014 www.zrnka.cz http://babyklokanci.blogspot.cz BabyKlokánci je celostátní rodičovská organizace podporující rodiny předčasně narozených

Více

Smalou.cz. Pravidla pro výpočet Smalou indexu

Smalou.cz. Pravidla pro výpočet Smalou indexu Smalou.cz Pravidla pro výpočet Smalou indexu Co je Smalou index? Jde o koeficient, na základě kterého jsou v aplikaci Smalou.cz vyhledané záznamy seřazeny. Záznamů zobrazených na první stránce (v první

Více