KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KIA GARANT pojištění prodloužené záruky"

Transkript

1 KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

2 Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou. Vozidlo tak bude déle sloužit k Vašemu užitku i radosti. S prodlouženou zárukou KIA GARANT nebudete mít již žádné nepředvídané náklady na opravy. Prodloužená záruka také zvyšuje hodnotu Vašeho vozidla. Ojeté vozidlo v záruce se lépe prodává. Seznamte se, prosím, pozorně s touto záruční knížkou. V případě poruchy volejte

3 Pojištění záruky KIA GARANT Prodloužená záruka je platná pouze při provádění veškeré výrobcem předepsané údržby a servisních oprav vozidla u poskytovatele prodloužené záruky - Vašeho prodejce vozidla, (případně v síti autorizovaných servisů KIA). Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele uhradit pojištěnému náklady vzniklé s odstraněním vady motorového vozidla, pokud za ně pojištěný na základě poskytnuté prodloužené záruky odpovídá a pokud vady vznikly na částech vozidla uvedených v seznamu hrazených součástek v této servisní knížce. Počátek pojištění prodloužené záruky je odložen po uplynutí zákonné záruční doby a smluvní záruční doby poskytnuté výrobcem vozidla, tj. 36ti měsíců nebo km, podle toho, který případ nastane první a vztahuje se pouze na pojistné události nastalé na území České republiky. Pojistník Model / typ VIN Limit pojistného plnění v Kč (bez DPH) ,- Doba pojištění prodloužené záruky v měsících prodeje vozidla počátku prodloužené záruky * konce prodloužené záruky :... Podpis:... *Pokud zákonná a smluvní záruka limitovaná najetými km poskytnutá výrobcem nebo dovozcem vozidla skončí dřív, než je poskytovaná doba záruky z důvodu dosažení limitu najetých kilometrů, je povinen pojištěný tuto skutečnost oznámit pojistiteli, aby mohl být upraven počátek pojištění prodloužené záruky jednotlivého vozidla. Výklad pojmů: Pro účely tohoto pojištění prodloužené záruky se rozumí: a) pojistitelem UNIQA pojišťovna a.s, b) pojistníkem: v případě mandatorního programu dovozce je pojistníkem právnická osoba, která uvedla zboží na trh. akreditovaný dovozce KIA, v případě individuálně sjednaného pojištění je pojistníkem prodejce prodané věci (autorizovaný dealer KIA), tj. fyzická nebo právnická osoba, která věc prodává jako zboží v rámci své podnikatelské činnosti, případně autorizovaná prodejní nebo servisní síť v rámci České Republiky, c) pojištěným je prodejce prodané věci, tj. fyzická nebo právnická osoba, která věc prodává jako zboží v rámci své podnikatelské činnosti a která odpovídá vůči kupujícímu za vady prodané věci, případně autorizovaná prodejní nebo servisní síť v rámci České Republiky, d) kupujícím fyzická nebo právnická osoba, která motorové vozidlo koupila od pojištěného, e) motorové vozidlo věc, která je předmětem koupě kupujícího od pojištěného a je určená k tomu, aby se jí užívalo po delší dobu; pojištěný motorové vozidlo prodává se zákonnou zárukou, smluvní zárukou výrobce a prodlouženou zárukou, f) prodlouženou zárukou se rozumí závazek pojistníka vůči kupujícímu odstranit vady prodaného vozidla na vlastní náklad, které se vyskytnou po jeho prodeji v době specifikované v pojistné smlouvě, která následuje bezprostředně po skončení zákonné a případně smluvní záruční doby poskytnuté výrobcem nebo dovozcem, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvě; náklady na odstranění vady provedené v prodloužené záruce hradí pojištěnému pojistitel. Počátek a konec prodloužené záruky je u každého motorového vozidla individuální a určuje se v souladu s výše uvedenými kriterii, g) délka prodloužené záruky je vyjádřená uplynutím příslušného počtu měsíců a není limitována ujetím počtu kilometrů, h) náklady na odstranění vady se rozumí výrobcem či dovozcem doporučená prodejní cena náhradních dílů a náklady na opravu ve výši obvyklé hodinové sazby za práci servisu, j) vadou náhlá, neočekávaná, nenadálá nefunkčnost nebo porucha dílů z důvodu poškození způsobeného vadným materiálem, jeho zpracováním nebo montáží ve výrobním závodě, která vyžaduje pro opětovné řádné fungování opravu anebo výměnu dílu.

4 Pojistná událost a rozsah pojištění: Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele uhradit pojištěnému náklady vzniklé s odstraněním vady motorového vozidla, pokud za ně pojištěný na základě poskytnuté prodloužené záruky odpovídá a pokud vady vznikly na těchto částech vozidla: motor převodovka - všechny mazané díly klikové skříně, bloku válců a hlav válců, rozvodové mechanismy, ventily, vodítka ventilů, ojnice, zdvihátka, vačkové hřídele, systémy časování vačkového hřídele a zdvihu ventilů, ozubený věnec setrvačníku, pastorek startéru, olejové čerpadlo, písty a pístní kroužky, válce, pístní čepy, ložiska, klikový hřídel a ložiska, pohon rozdělovače, sací potrubí, sběrné výfukové potrubí - manuální: ozubená kola, hřídele, řadící tyče, synchronní spojky, řadící palce - sekvenční: jako manuální, včetně hydraulických ovládacích členů - automatická: ozubená kola a planetové převody, olejové čerpadlo, kroužky hnací soustava - hnací hřídele, ložiska kol, rozvodová kola, diferenciál palivová soustava - karburátor, vstřikovací čerpadlo, vstřikovací jednotka, turbodmychadlo, turbokompresor chladící soustava - čerpadlo, termostat, ventilátor chladícího okruhu, vodní chladič, chladič motorového oleje, výměník klimatizace, kompresor klimatizace elektroinstalace brzdy řízení - startér, alternátor, rozdělovač, zapalování se systémem elektronického vstřikování, motorek stěrače, elektrický spouštěč okna včetně motorku, centrální zamykání dveří, všechny ovládací prvky a signalizace na palubní desce - posilovače brzd, omezovače brzd a regulátory zatížení, kompresor, regulace brzdného tlaku, hydraulický blok ABS: vývěvy, čidla podélných a úhlových rychlostí, systém dynamické stability - skříňka řízení, posilovač řízení, čerpadlo, rozvodná soustava včetně hadic a trubic Uplatnění nároků z prodloužené záruky 1) Pokud na Vašem vozidle došlo k závadě, která je dle seznamu součástek kryta prodlouženou zárukou, kontaktujte neprodleně autorizovaný servis KIA. 2) Dopravte vozidlo do servisu 3) Přijímací technik autorizovaného servisu KIA zajistí prohlídku vozidla, v případě potřeby diagnostiku, popis závady její příčinu a rozsah a předpokládanou výši nákladů na opravu. 4) Přijímací technik autorizovaného servisu KIA poté neprodleně pojistnou událost oznámí pojistiteli. 5) Po obdržení kompletní dokumentace k pojistné události pojistitel rozhodne, zda je požadavek oprávněný a vzniká nárok na pojistné plnění. 6) Oprava může být zahájena nejdříve po písemném ( , FAX) schválení a přidělení čísla pojistné události. Pokud pojistitel neschválí pojistnou událost na dálku, může být oprava zahájena až po prohlídce vozidla a poškozených součástek pojistitelem. 7) POZOR! Pokud byla oprava zahájena bez předchozí autorizace pojistitelem, pojistitel může odmítnout pojistné plnění. 8) Po skončení opravy je vozidlo připraveno k převzetí. Oprava bude pojistitelem uhrazena přímo servisu,vy neplatíte nic. Pokud náklady na opravu přesáhnou částku ,- Kč bez DPH, uhradíte hodnotu přesahující tuto částku při převzetí. Pojistitel zaručuje vyjádření k pojistné události do 60ti minut po jejím nahlášení. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti nároku v odůvodněných případech až po prohlídce vozidla, kterou provede v pracovní dny nejdéle do 48 hodin od nahlášení pojistné události.

5 Záruka se nevztahuje: a) na vady způsobené zanedbanou nebo nesprávnou údržbou nebo nesprávným užíváním vozidla, b) na vady vzniklé zanedbáním doplnění maziv nebo kapalin, c) na vady zapříčiněné vnějšími vlivy působícími na vozidlo, d) na běžné opotřebení vozidla, e) na výrobní vady odstraňované v rámci hromadných akcí výrobce, f) na škody vzniklé v přímé či nepřímé příčinné souvislosti s vadou, g) na škody na vozidlech určité značky či typu, pokud tato vozidla pojištěný stáhnul z trhu z důvodu výrobní či jiné vady, h) dříve vzniklá vada byla opravena nedostatečně, tj. jedná se o stejnou závadu, která již byla opravována v zákonné záruční době ve lhůtě nejpozději 12 měsíců před vznikem uplatňované vady, i) na škody vzniklé živelními událostmi, při přepravě a úmyslným poškozením, j) na všechny ostatní případy, kdy by nebyl pojištěný povinen poskytnout zákonnou záruční opravu, k) na škody způsobené dopravní nehodou, krádeží, vandalismem, odtažením vozidla, přepravou vozidla nebo jinou událostí, při níž vozidlo nebylo ve věcném držení kupujícího, l) na škody vzniklé při soutěžních jízdách a závodech vozidel, včetně přípravných jízd a zkoušek, e) na závady vzniklé na vozidlech, jejichž výkon byl zvýšen dodatečnou úpravou. Záruka se dále nevztahuje: a) na součásti vozidla, které nejsou jeho originální součástí nebo neodpovídají originálnímu katalogu výrobce (originální náhradní díly), nebo byly individuálně upraveny, b) na odstranění vad, které nastaly na součástech prodaných vozidel namontovaných na vozidlech dodatečně po prodeji, c) na všechny součásti karoserie, lak, skla, světla, díly interiéru, čalounění, včetně čidel zatížení sedadel a elektroinstalace spojené se sedadly, d) na veškerý spotřební materiál, jako například zapalovací i žhavící svíčky, klínové a ozubené řemeny a kladky (pohon alternátoru, rozvodový řemen a vodící a napínací kladky), filtry (vzduchový, olejový, palivový, pylový), kapaliny (chladící kapalina, brzdová kapalina, hydraulická kapalina, olej, palivo), všechny hadice, gumové a pryžové součásti, e) na všechny součásti podléhající běžnému opotřebení jako například spojka (spojkové obložení, spojkové ložisko, setrvačník), brzdy (brzdové obložení, brzdové kotouče a bubny), tlumiče pérování, vzduchové měchy, součásti náprav,všechny součásti výfuku včetně katalyzátoru a lambda sondy, ventil recirkulace výfukových plynů, vstřikovače, vyhřívané sklo, žárovky a xenonové výbojky, startovací jednotka xenonové výbojky, akumulátor, pojistky, relé, autorádio, navigační systém, videosystém, stírátka, disky kol, pneumatiky.

6 Servis Záznamy o provedených opravách v prodloužené záruční době KIA GARANT Prodloužená záruka je platná pouze při provádění veškeré výrobcem předepsané údržby, pravidelných servisních prohlídek a servisních oprav vozidla v síti autorizovaných servisů KIA. Vozidlo musí absolvovat všechny pravidelné servisní prohlídky dle plánu údržby předepsané výrobcem vozidla. Všechny prohlídky musí být řádně zaznamenány v servisní knížce. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek neplatnost prodloužené záruky.

7 Záznamy o provedených opravách v prodloužené záruční době KIA GARANT UNIQA pojišťovna a.s Evropská 136, Praha 6 Tel.: Fax:

Záruční knížka Toyota. Prodloužená záruka Toyota Extracare Záruka k programu Toyota Certifikováno Silniční asistenční služby Toyota Eurocare

Záruční knížka Toyota. Prodloužená záruka Toyota Extracare Záruka k programu Toyota Certifikováno Silniční asistenční služby Toyota Eurocare Záruční knížka Toyota Prodloužená záruka Toyota Extracare Záruka k programu Toyota Certifikováno Silniční asistenční služby Toyota Eurocare Certifikát Záruky Identifikační údaje (Prodejce vyplní úplně

Více

5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan.

5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan. 5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan. Kromě Osvědčení o pojištění si prosím pozorně prostudujte

Více

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A. OBECNÁ ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jako Obchodní podmínky ) jsou nedílnou součástí následujících smluv: a. Kupní smlouvy na nová vozidla (dále

Více

UCZ/Kas/14. Všeobecné pojistné podmínky. havarijního pojištění vozidel (KASKO) zvláštní část. Obsah. Článek 3. Předmět pojištění

UCZ/Kas/14. Všeobecné pojistné podmínky. havarijního pojištění vozidel (KASKO) zvláštní část. Obsah. Článek 3. Předmět pojištění Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky havarijního pojištění vozidel

Více

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční list Smluvní záruka Platnost tohoto záručního listu je podmíněna řádným vyplněním níže uvedeného rámečku a otisknutím obchodního razítka prodejce PEUGEOT,

Více

Všeobecné pojistné podmínky (VPP)

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Všeobecné pojistné podmínky (VPP) 1. Úvodní ustanovení 2. Účastníci pojištění 3. Předmět pojištění 4. Rozsah pojištění 5. Obecné výluky z pojištění 6. Územní platnost pojištění 7. Pojistná částka, pojistná

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ALLRISK VPP-HAV/02

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ALLRISK VPP-HAV/02 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ALLRISK VPP-HAV/02 Obsah A. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Výklad pojmů pro účely pojištění Článek 3 Vznik a trvání pojištění Článek 4 Zánik pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPP HAV 2009/06

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPP HAV 2009/06 a) umožnit veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, b) předložit doklady, které si vyžádá, a umožnit pořízení kopií těchto dokladů, c) umožnit prohlídku poškozeného

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Toto jsou Všeobecné smluvní podmínky vydané obchodní společností LeasePlan Česká republika, s.r.o. ve smyslu ustanovení 1751 NOZ pro podnikatele nebo právnické osoby, uzavírající

Více

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ:

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: 1 Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: A. Pojistník, Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín-Louky Pojistná smlouva číslo: Jméno, příjmení: IČO: DIČ: Obchodní jméno: Plátce DPH: ANO NE Adresa: Bankovní spojení:

Více

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení BNP Paribas

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Servisní smlouvy MAN.

Servisní smlouvy MAN. Servisní smlouvy MAN. Již žádné proměnlivé náklady. MAN kann. JIŽ ŽÁDNÉ PROMĚNLIVÉ NÁKLADY. Vyzbrojte se proti riziku neočekávaně vzniklých nákladů na opravy a ulevte svému administrativnímu týmu tím,

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

VPP HA 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění vozidel OBSAH ČÁST A. POJIŠTĚNÍ VOZIDEL. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

VPP HA 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění vozidel OBSAH ČÁST A. POJIŠTĚNÍ VOZIDEL. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Pojištění a asistence

Pojištění a asistence Pojištění a asistence 1 Pojištění a asistence ke kreditním kartám Vaše kreditní karta Vám jako další benefit nabízí atraktivní pojištění a asistenci v různých životních situacích. Přehled pojištění a

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení...1 Článek 2: Pojistná nebezpečí...1 Článek 3: Předmět pojištění...1 Článek 4: Územní rozsah...1 Článek 5:

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Modelová řada. Pro firmy. www.dacia.cz

Modelová řada. Pro firmy. www.dacia.cz Modelová řada Pro firmy fleet@renault.cz www.dacia.cz Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 250 80 954

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ KNÍŽKA PRO MAJITELE VOZŮ FIAT

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ KNÍŽKA PRO MAJITELE VOZŮ FIAT ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ KNÍŽKA PRO MAJITELE VOZŮ FIAT 800 100 273 Jedno číslo pro naše služby: SILNIČNÍ ASISTENCE (Po-Ne, 24 hodin denně) Jistota cestování s klidnou myslí Číslo je následující: zdarma pro všechna

Více