Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory Obsah... 44

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44"

Transkript

1 6 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory Pøedstavujeme vozidlo Peugeot Bezpeènost pøedevším! Závady pøi startování motoru Nouzové startování Výmìna kola Hledání netìsností Odtahování vozidla Týdenní kontroly Motorový olej Chladicí kapalina Olej pro posilovaè øízení Brzdová kapalina Kapalina pro ostøikovaèe Pneumatiky a kontrola tlaku v pneumatikách Nesprávné opotøebení pneumatik Baterie Žárovky a pojistky Stíraèe Maziva a provozní kapaliny Tlak v pneumatikách (za studena) A Bìžná údržba a opravy - zážehové motory Technické údaje Plán údržby Údržbáøské práce Úvod Každých km nebo každých 6 mìsícù Pravidelná údržba Každých km nebo každých 12 mìsícù Kontrola tìsnosti hadic a úniku provozních kapalin Pérování a øízení - kontrola Manžety hnacích høídelù kol - kontrola Kontrola stavu oleje v automatické pøevodovce Každých km Kontrola nasycenosti chladicího média klimatizace Zapalovací svíèky - výmìna Palivový filtr - výmìna (motory s karburátorem) Olej v automatické pøevodovce - výmìna - pøevodovka 4 HP Zapalování - kontrola Volnobìžné otáèky a volnobìžná palivová smìs - kontrola a seøízení Systém pro øízení složení výfukových zplodin - kontrola Klínový øemen - kontrola a výmìna Spojka - kontrola seøízení/mazání ovládacího mechanismu Pøední brzdové destièky - kontrola Ruèní brzda - kontrola a seøízení Zkušební jízda Každých km Závìsy a zámky - mazání Vložka vzduchového filtru - výmìna Každé 2 roky, bez ohledu na poèet ujetých kilometrù Brzdové èelisti - kontrola Zadní brzdové destièky - kontrola Kontrola stavu oleje v manuální pøevodovce Palivový filtr - výmìna (motory se vstøikováním) Rozvodový øemen - výmìna Chladicí kapalina - výmìna Brzdová kapalina - výmìna Technické údaje Plán údržby Údržbáøské práce Každých km nebo každých 12 mìsícù Každých km nebo každé 2 roky Každých km Každé 2 roky, bez ohledu na poèet ujetých kilometrù A Zážehové motory TU - opravy provádìné ve vozidle Technické údaje Všeobecné údaje Kompresní tlak - kontrola všeobecné údaje, použití Víko hlavy válcù - demontáž a montáž Kryty rozvodového øemenu - demontáž a montáž Rozvodový øemen - všeobecné údaje, demontáž a montáž Napínací kladka rozvodového øemenu a ozubená kola - demontáž, kontrola a montáž Olejové tìsnìní vaèkového høídele - výmìna Vùle ventilù - kontrola a seøízení Vaèkový høídel a vahadla - demontáž, kontrola a montáž Hlava válcù - demontáž a montáž Olejová vana - demontáž a montáž Olejové èerpadlo - demontáž, kontrola a montáž Olejová tìsnìní klikového høídele - výmìna Setrvaèník - demontáž, kontrola a montáž Pružná uložení motoru a pøevodovky - kontrola a výmìna B Zážehové motory XU - opravy provádìné ve vozidle Technické údaje Všeobecné údaje Kompresní tlak - kontrola všeobecné údaje, použití Víko hlavy válcù - demontáž a montáž Øemenice klikového høídele - demontáž a montáž Kryty rozvodového øemenu - demontáž a montáž Rozvodový øemen (osmiventilové modely) - všeobecné údaje, demontáž a montáž Rozvodový øemen (16V modely) - obecné informace, demontáž, montáž Napínák a øemenice rozvodového øemenu - demontáž, kontrola montáž Olejové tìsnìní vaèkového høídele - výmìna Vaèkový høídel a zdvihátka ventilù - demontáž, kontrola a montáž Vùle ventilù - kontrola a seøízení (motory 8V) Hlava válcù - demontáž a montáž Olejová vana - demontáž a montáž Olejové èerpadlo - demontáž, kontrola a montáž Chladiè oleje - demontáž a montáž Olejová tìsnìní klikového høídele - výmìna Setrvaèník/pøítlaèný kotouè - demontáž, kontrola a montáž Pružná uložení motoru a pøevodovky - kontrola a výmìna P P65 6

2 2C Vznìtové motory 1,8 a 1,9 l XUD - opravy provádìné ve vozidle Technické údaje Všeobecné údaje Kompresní tlak a tìsnost pístních kroužkù - kontrola102 - všeobecné údaje, použití Víko hlavy válcù - demontáž a montáž Øemenice klikového høídele - demontáž a montáž Kryty rozvodového øemenu - demontáž a montáž Rozvodový øemen - demontáž, kontrola a montáž Ozubená kola rozvodového øemenu - demontáž a montáž Pravé uložení motoru a napínací kladka rozvodového øemenu - demontáž a montáž Vodicí kladka rozvodového øemenu - demontáž a montáž Vaèkový høídel a zdvihátka ventilù - demontáž, kontrola a montáž Vùle ventilù - kontrola a seøízení Hlava válcù - demontáž a montáž Olejová vana - demontáž a montáž Olejové èerpadlo - demontáž, kontrola a montáž Olejová tìsnìní - výmìna Snímaèe hladiny, teploty a tlaku oleje - všeobecné údaje Setrvaèník - demontáž, kontrola a montáž Chladiè oleje - demontáž a montáž Uložení motoru a pøevodovky - kontrola a výmìna D Dieselové motory 1,9 a 2,0 DW opravy provádìné ve vozidle Technické údaje Všeobecné údaje Mìøení komprese a zkoušky tìsnosti - popis Soustava motoru/èasovací otvory ventilù - obecné informace a použití Víko ventilù - demontáž a montáž Øemenice klikového høídele - demontáž a montáž Kryty rozvodového øemenu - demontáž a montáž Rozvodový øemen - obecné informace, demontáž a montáž Øemenice rozvodového øemenu a vodicí/napínací kladky - demontáž, kontrola a montáž Olejové tìsnìní vaèkového høídele - výmìna Vaèkový høídel a zdvihátka ventilù - demontáž, kontrola a montáž Ventilové vùle - kontrola a seøízení Hlava válcù - demontáž a montáž Olejová vana - demontáž a montáž Olejové èerpadlo - demontáž, kontrola a montáž Chladiè oleje - demontáž, kontrola a montáž Olejové tìsnìní klikového høídele - výmìna Setrvaèník - demontáž, kontrola a montáž Uložení motoru /pøevodovky - kontrola a výmìna E Rozebrání a generální oprava motoru Technické údaje Všeobecné údaje Generální oprava motoru - všeobecné údaje Motor s pøevodovkou - pøíprava k demontáži a bezpeènostní opatøení Motor a mechanická pøevodovka - demontáž, oddìlení a montáž Motor a automatická pøevodovka - demontáž, oddìlení a montáž Generální oprava motoru - rozebrání Hlava válcù - rozebrání Hlava válcù a ventily - èištìní a kontrola Hlava válcù - sestavení Písty a ojnice - demontáž Klikový høídel - demontáž Blok válcù/kliková skøíò - èištìní a kontrola Písty a ojnice - kontrola Klikový høídel - kontrola Hlavní ložiska klikového høídele, velká ojnièní ložiska - kontrola Generální oprava motoru - sestavení Pístní kružky - montáž Klikový høídel - montáž a kontrola provozní vùle hlavních ložisek Písty a ojnice - montáž a kontrola vùle velkých ojnièních ložisek První start motoru po generální opravì Chlazení motoru, topení a vìtrání Technické údaje Všeobecné údaje a opatøení Hadice chladicího systému - odpojení a výmìna Chladiè - demontáž a montáž Termostat - demontáž, kontrola a montáž Ventilátor(y) u chladièe - kontrola, demontáž a montáž Spínaèe a snímaèe chladicího systému - kontrola, demontáž a montáž Èerpadlo chladicí kapaliny - demontáž a montáž Termostat/tìleso palivového filtru - (diesel 1,8 a 1,9 l) Topení a vìtrání - všeobecné údaje Souèásti systému topení a vìtrání - demontáž a montáž Klimatizace - všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Souèásti systému klimatizace - demontáž a montáž A Palivová a výfuková soustava - motory s karburátorem Technické údaje Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Vzduchový filtr - demontáž a montáž Systém pro øízení teploty nasávaného vzduchu - všeobecné údaje a výmìna dílù Palivové èerpadlo - kontrola, demontáž a montáž Palivomìr - demontáž a montáž Palivová nádrž - demontáž a montáž Táhlo plynu - demontáž, seøízení a montáž Pedál plynu - demontáž a montáž Táhlo sytièe - demontáž, montáž a seøízení Karburátor - všeobecné údaje Karburátor - demontáž a montáž Karburátor - diagnostika poruch, rozebrání a seøízení Koleno sání - demontáž a montáž Koleno výfuku - demontáž a montáž Výfuková soustava - všeobecné údaje, demontáž a montáž P P65 7

3 8 4B Palivová a výfuková soustava - zážehové motory s jednobodovým vstøikováním Technické údaje Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Vzduchový filtr a sací kanály - demontáž a montáž Systém pro øízení teploty nasávaného vzduchu - všeobecné údaje a výmìna souèástí Táhlo plynu - demontáž, montáž a seøízení Pedál plynu - demontáž a montáž Vstøikovací systém - všeobecné údaje Palivová soustava - vypuštìní pøetlaku Palivové èerpadlo - demontáž a montáž Palivomìr - demontáž a montáž Palivová nádrž - demontáž a montáž Tìleso škrticí klapky - demontáž a montáž Vstøikovací systém - kontrola a seøízení Souèásti vstøikovacího systému Bosch Monopoint - demontáž a montáž Souèásti vstøikovacího systému Magneti Marelli - demontáž a montáž Koleno sání - demontáž a montáž Koleno výfuku - demontáž a montáž Výfuková soustava - všeobecné údaje, demontáž a montáž C Palivová a výfuková soustava - zážehové motory s vícebodovým vstøikováním Technické údaje Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Vzduchový filtr a sací kanály - demontáž a montáž Táhlo plynu - demontáž, montáž a seøízení Pedál plynu - demontáž a montáž Vstøikovací systém - všeobecné údaje Palivová soustava - vypuštìní pøetlaku a natlakování Palivové èerpadlo - demontáž a montáž Palivomìr - demontáž a montáž Palivová nádrž - demontáž a montáž Vstøikovací systém - kontrola a seøízení Tìleso škrticí klapky - demontáž a montáž Souèásti vstøikovacího systému Bosch Motronic - demontáž a montáž Souèásti vstøikovacího systému Magneti Marelli - demontáž a montáž Sací potrubí - demontáž a montáž Sbìrné potrubí výfuku - demontáž a montáž Výfuková soustava - všeobecné údaje, demontáž a montáž D Palivová a výfuková soustava vznìtové motory 1,8 a 1,9 l XUD Technické údaje Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Palivová soustava... - zaplnìní a odvzdušnìní Maximální otáèky - kontrola a seøízení Termosnímaè pro zvyšování volnobìžných otáèek - demontáž, montáž a seøízení Vypínací magnetický palivový ventil - popis, demontáž a montáž Vstøikovací èerpadlo - demontáž a montáž Naèasování vstøikovacího èerpadla - kontrolní metody a seøízení Naèasování vstøikovacího èerpadla (Lucas)... - kontrola a seøízení Naèasování vstøikovacího èerpadla (Bosch) - kontrola a seøízení Vstøikovací trysky - kontrola, demontáž a montáž Táhlo plynu - demontáž, montáž a seøízení Pedál plynu - demontáž a montáž Palivomìr - demontáž a montáž Sací síto v palivové nádrži - demontáž a montáž Palivová nádrž - demontáž a montáž Koleno sání a výfuku - demontáž a montáž Turbodmychadlo - popis a bezpeènostní opatøení Turbodmychadlo - demontáž a montáž Turbodmychadlo - kontrola a oprava Chladiè stlaèeného vzduchu (intercooler) - demontáž a montáž Vzduchový filtr a pøíslušenství - demontáž a montáž Výfuková soustava - všeobecné údaje, demontáž a montáž souèástí E Palivová a výfuková soustava - vznìtové motory 1,9 a 2,0 l DW Technické údaje Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Montáž vzduchového filtru a sací potrubí - demontáž a montáž Táhlo plynu - demontáž, montáž a seøízení Plynový pedál - demontáž a montáž Palivová soustava - naplnìní a odvzdušnìní Dopravní palivové èerpadlo (motor 2,0 l) - demontáž a montáž Èidlo množství paliva - demontáž a montáž Palivová nádrž - demontáž a montáž Maximální otáèky - kontrola a seøízení Termostatické èidlo zvýšeného volnobìhu (motor 1,9 l) - demontáž, montáž a seøízení Elektrické souèásti systému vstøikování - demontáž a montáž Palivové vstøikovací èerpadlo - demontáž a montáž Èasování vstøikování - kontrola a seøízení Vstøikovaèe paliva - demontáž a montáž Palivové potrubí (motor 2,0 l) - demontáž a montáž Chladiè paliva (motor 2,0 l) - demontáž a montáž Turbodmychadlo - demontáž a montáž Sací potrubí - demontáž a montáž Výfukové potrubí - demontáž a montáž Výfukový systém - všeobecné informace, demontáž a montáž F Systémy pro øízení složení spalin Všeobecné údaje Systémy øízení složení spalin (benzín) - kontrola a výmìna souèástí Systémy øízení složení spalin (diesel) - kontrola a výmìna souèástí Katalyzátor - všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení A Startér a dobíjení Technické údaje Všeobecné údaje a opatøení Hledání závad v elektrické instalaci - všeobecné údaje Baterie - kontrola a dobíjení Baterie - demontáž a montáž Systém dobíjení - kontrola Hnací øemen alternátoru - demontáž, montáž a napnutí P P65 8

4 7 Alternátor - demontáž a montáž Alternátor - kontrola a oprava Startér - kontrola Startér - demontáž a montáž Startér - kontrola a oprava Spínaè zapalování - demontáž a montáž Spínaè kontrolky tlaku oleje - demontáž a montáž Snímaè stavu oleje - demontáž a montáž Snímaè teploty oleje - demontáž a montáž B Zapalování Technické údaje Všeobecné údaje Zapalování - kontrola funkce Zapalovací cívka - demontáž, kontrola a montáž Rozdìlovaè (motory s karburátorem) - demontáž a montáž Zesilovací jednotka zapalování (motory s karburátorem) - demontáž a montáž Zapalování - kontrola a seøízení C Žhavení (vznìtové motory) Technické údaje Všeobecné údaje Žhavicí svíèky - demontáž, kontrola a montáž Øídicí jednotka systému pøedehøívání - demontáž a montáž Spojka Technické údaje Všeobecné údaje Spojka - seøízení Táhlo spojky - demontáž a montáž Pedál spojky - demontáž a montáž Spojka - demontáž, kontrola a montáž Vysouvací mechanismus spojky - demontáž, kontrola a montáž A Manuální pøevodovka Technické údaje Všeobecné údaje Pøevodový olej - vypuštìní a plnìní Øadicí soutyèí - všeobecné údaje a seøízení Øadicí soutyèí - demontáž a montáž Olejová tìsnìní pøevodovky - výmìna Spínaè zpìtných svìtel - demontáž, kontrola a montáž Náhon tachometru - demontáž a montáž Pøevodovka - demontáž a montáž Generální oprava a rozebrání pøevodovky - všeobecné údaje B Automatická pøevodovka Technické údaje Všeobecné údaje Táhlo øazení - seøízení Táhlo øazení - demontáž a montáž Táhlo kick-downu (pøevodovka 4 HP 14) - seøízení Táhlo kick-downu (pøevodovka 4 HP 14) - výmìna Náhon tachometru - demontáž a montáž Olejová tìsnìní pøevodovky - výmìna Chladiè oleje - demontáž a montáž Blokovací spínaè startéru/spínaè zpìtných svìtel (4HP14) - demontáž, kontrola a montáž Elektronické souèásti pøevodovky AL4 - demontáž a montáž Automatická pøevodovka - demontáž a montáž Automatická pøevodovka - vypouštìní a doplnìní Oprava automatické pøevodovky - obecné informace Hnací høídele kol Technické údaje Všeobecné údaje Hnací høídele kol - demontáž a montáž Manžety hnacích høídelù - výmìna Hnací høídele kol - kontrola Støedové ložisko pravého hnacího høídele - výmìna Brzdy Technické údaje Všeobecné údaje Odvzdušnìní brzd Brzdová potrubí a brzdové hadièky - výmìna Pøední brzdové destièky - výmìna Zadní brzdové destièky - výmìna Brzdové èelisti - výmìna Pøední brzdový kotouè - kontrola, demontáž a montáž Zadní brzdový kotouè - kontrola, demontáž a montáž Zadní brzdový buben - demontáž, kontrola a montáž Pøední brzdový tømen - demontáž, oprava a montáž Zadní brzdový tømen - demontáž, oprava a montáž Brzdový váleèek zadního kola - demontáž a montáž Hlavní brzdový válec - demontáž, oprava a montáž Brzdový pedál - demontáž a montáž Podtlakový posilovaè brzd - kontrola, demontáž a montáž Ventil podtlakového posilovaèe brzd - kontrola, demontáž a montáž Ruèní brzda - seøízení Páka ruèní brzdy - demontáž a montáž Táhla ruèní brzdy - demontáž a montáž Zátìžové regulaèní ventily zadních brzd - demontáž a montáž Spínaè brzdových svìtel - demontáž, montáž a seøízení ABS (protiblokovací brzdový systém) - popis ABS - demontáž a montáž souèástí Podtlakové èerpadlo posilovaèe brzd (pouze diesel) - demontáž a montáž Podtlakové èerpadlo posilovaèe brzd (pouze diesel) - kontrola a oprava Pérování a øízení Technické údaje Všeobecné údaje Pøední rejdový èep - demontáž a montáž Ložisko pøedního kola - výmìna Pøední tlumiè pérování - demontáž a montáž Pøední tlumiè pérování - rozebrání Spodní rameno pøední nápravy - demontáž, rozebrání a montáž Kulový èep spodního ramena pøední nápravy - demontáž a montáž Stabilizátor pøední nápravy - demontáž a montáž Spojovací páka pøedního stabilizátoru - demontáž a montáž P P65 9

5 10 10 Pomocný rám pøední nápravy - demontáž a montáž Náboj zadního kola - demontáž a montáž Ložisko zadního kola - výmìna Souèásti zadní nápravy - všeobecné údaje Zadní tlumiè pérování - demontáž, kontrola a montáž Zadní náprava - demontáž a montáž Svìtlá výška vozidla - kontrola Volant - demontáž a montáž Sloupek volantu - demontáž, kontrola a montáž Spínaè zapalování/zámek volantu - demontáž a montáž Pøevodka øízení - demontáž, rozebrání a montáž Manžety pøevodky øízení - výmìna Posilovaè øízení - odvzdušnìní Èerpadlo posilovaèe øízení - demontáž a montáž Vnìjší kulový èep øídicí tyèe - demontáž a montáž Øídicí tyè - demontáž a montáž Geometrie podvozku - všeobecné údaje Karoserie Technické údaje Všeobecné údaje Karoserie a rám - údržba Èalounìní a koberce - údržba Oprava malých poškození karoserie Velká poškození karoserie - oprava Pøední nárazník - demontáž a montáž Zadní nárazník - demontáž a montáž Kapota motoru - demontáž, montáž a seøízení Odemykací táhlo kapoty motoru - demontáž a montáž Zámek kapoty motoru -demontáž a montáž Dveøe - demontáž, seøízení a montáž Vnitøní obložení dveøí - demontáž a montáž Kliky a zámky dveøí - demontáž a montáž Stahovací mechanismus okna dveøí - demontáž a montáž Výklopná záï a její vzpìry (modely hatchback) - demontáž a montáž Výklopná záï a její vzpìry (modely kombi) - demontáž a montáž Zámek výklopné zádì (modely hatchback a kombi) - demontáž a montáž Víko zavazadlového prostoru a jeho vzpìry (modely sedan) - demontáž a montáž Zámek víka zavazadlového prostoru (modely sedan) - demontáž a montáž Otevírací táhlo víèka palivové nádrže - demontáž a montáž Souèásti centrálního zamykání - demontáž a montáž Souèásti elektrického stahovacího mechanismu okna dveøí - výmìna Elektrická zpìtná zrcátka a pøíslušenství - demontáž a montáž Èelní okno, zadní okno a ostatní pevná okna - demontáž a montáž Zadní boèní okno (tøídvéøové modely) - demontáž a montáž Støešní okno - všeobecné údaje Vnìjší díly karoserie - demontáž a montáž Sedadla - demontáž a montáž Bezpeènostní pásy - údržba, demontáž a montáž Vnitøní obložení - demontáž a montáž Støedová konzola palubní desky - demontáž a montáž Palubní deska - demontáž a montáž Elektrická instalace Technické údaje Všeobecnì Pojistky - modely do dubna Pojistky - modely od dubna 1997 do srpna Modely od srpna Žárovky Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Hledání poruch v elektrické instalaci Pojistky a relé - všeobecné údaje Spínaèe - demontáž a montáž Žárovky vnìjšího osvìtlení - výmìna Žárovky vnitøního osvìtlení - výmìna Vnìjší osvìtlení - demontáž a montáž Seøízení svìtlometù Pøístrojová deska - demontáž a montáž Souèásti pøístrojové desky - demontáž a montáž Hodiny - demontáž a montáž Zapalovaè cigaret - demontáž a montáž Bzuèák nevypnutých svìtel - všeobecné údaje Klakson - demontáž a montáž Náhon tachometru - demontáž a montáž Raménka stíraèù - demontáž a montáž Pøední stíraèe - demontáž a montáž souèástí Motor zadního stíraèe - demontáž a montáž Ostøikovaèe - demontáž a montáž souèástí Rádio - demontáž a montáž Reproduktory - demontáž a montáž Anténa rádia - demontáž a montáž Alarm a immobilizér - všeobecné údaje Airbag - všeobecné údaje a opatøení, deaktivace Airbag - demontáž a montáž souèástí Schémata a zapojení Rozmìry a hmotnosti Pøevody jednotek Nákup náhradních dílù Identifikace vozidla Všeobecné pracovní postupy Zvedání a podepøení vozidla Odpojení baterie Náøadí a vybavení Kontroly dùležitých celkù vozidla Kontroly provádìné ze sedadla øidièe Kontroly provádìné u vozidla stojícího na kolech Kontroly provádìné po vyzvednutí vozidla Kontrola výfukové soustavy Tabulky poruch Motor Chladicí systém Palivová a výfuková soustava Spojka Manuální pøevodovka Automatická pøevodovka Hnací høídele kol Brzdy Pérování a øízení Elektrická instalace Slovník technických pojmù P P65 10

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

27 Chladicí kapalina - výměna Každých 10 let bez ohledu na počet ujetých kilometrů 28Airbag(y) a napínače bezpečnostních pásů - výměna

27 Chladicí kapalina - výměna Každých 10 let bez ohledu na počet ujetých kilometrů 28Airbag(y) a napínače bezpečnostních pásů - výměna Orientace v knize Všeobecná nebezpečí Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí Nelze nastartovat motor, i když startér normálně funguje Nouzové startování Výměna kola Výměna kola Hledání netěsností

Více

Obsah. 2B Z áže hový m o to r 1.6 - o p ra vy pro váděné. ve v o z id le... 61. O b s a h... 78. Stupně o btížnosti... 61. Všeobecné ú d a je...

Obsah. 2B Z áže hový m o to r 1.6 - o p ra vy pro váděné. ve v o z id le... 61. O b s a h... 78. Stupně o btížnosti... 61. Všeobecné ú d a je... Obsah P ře d s ta v u je m e...10 Účel a uspořádání kn ih y... 10 Bezpečnost především!...11 Opravy během jíz d y... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáčí startér. 13 Nelze nastartovat motor,

Více

Obsah 18 Vzduchový fi ltr 19 Zadní brzdové čelisti 20 Ruční brzda Orientace v knize... 12 21 Brzdová kapalina

Obsah 18 Vzduchový fi ltr 19 Zadní brzdové čelisti 20 Ruční brzda Orientace v knize... 12 21 Brzdová kapalina Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně funguje... 15 Nouzové startování... 16 Výměna

Více

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Všeobecná nebezpečí... 12 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla... 16 Týdenní kontroly... 17 Kontrolní místa v motorovém prostoru...

Více

Kapitola 7A Mechanická převodovka. Kapitola 6 Systémy řízení motoru a emisí

Kapitola 7A Mechanická převodovka. Kapitola 6 Systémy řízení motoru a emisí Úvod k vozidlu Hyundai Lantra Identifikační čísla vozidla Nákup náhradních dílů Techniky údržby, nářadí a pracovní prostředí Nouzové startování : Zdvihání a odtahování Provozní kapaliny a maziva : Bezpečnostní

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v Obsah Úvodem 9 Historie traktorů Zetor 10 Traktory Zetor UŘ I 13 Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946-2008 17 Počet vyrobených traktorů Zetor podle typů 17 Vyobrazení traktorů Zetor vyráběných v

Více

Mercedes-Benz S500 w140

Mercedes-Benz S500 w140 Protokol kontroly technického stavu vozu Mercedes-Benz S500 w140 Datum kontroly Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 1995 Hodnocení 68% Dokumenty 83 % Počet km 365 000 km 66 % Sedan, 4 dveře,

Více

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Datum kontroly 26.04.2016 Kód technika UZ0006 Základní informace Rok výroby 2003 Hodnocení 61% Dokumenty 71 % Počet km 304 360 km 50 % Fastback, 5

Více

Ing Vlastislav Tùma VZ údržba a opravy Praha 1999, BEN VZ údržba a opravy VZ 2101 VZ 21011 VZ 2102 VZ 2103 VZ 2104 VZ 21043 VZ 21044i VZ 2105 VZ 21053 VZ 2106 VZ 21063 VZ 2107 VZ 21073i VZ 2121 VZ 21217

Více

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy...

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy... Obsah Úvod...................................................... 9 Seznámení s vozidlem................................... 11 Všeobecný technický popis................................ 13 Rozměry vozidla............................................

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem............................................. 11 Všeobecný technický popis..........................................

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada Seznam nepotřebného majetku Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada RZ přepravník koní 1 5975 PK-221 1991 - šedá technický stav 7A2 34 16 Karosérie - rám a korba přepravníku původní. Rám zkorodovaný,

Více

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Příloha č.1 k KRPA-149830-2/ČJ-2014-0000VZ-V Počet listů: 6 Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada 1 30 865 Karosa C 734.1340 1991 160 792 modrá

Více

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. auta bez starostí Protokol kontroly motorového vozidla Ford Kuga Datum kontroly 1.1.01 Kód technika UZ0001 Cena Základní informace Rok výroby 010 Počet 9 000 Motor 389 000 Kč 94% Hodnocení automatické

Více

Obsah. Úvod... 9 Popis vozidla... 10. Ovládání automobilu... 28. Technický popis... 10

Obsah. Úvod... 9 Popis vozidla... 10. Ovládání automobilu... 28. Technický popis... 10 Obsah Úvod................................................................ 9 Popis vozidla...................................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350 Protokol kontroly motorového vozidla Lexus RX50 Datum kontroly 0.12.2015 Cena 570 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2012 Počet 5 200 Motor.5i Výkon 20 kw Převodovka Automatická VIN

Více

Katalog náhradních dílů

Katalog náhradních dílů tr@bi.cz 2003 Katalog náhradních dílů Trabant Zpracoval: Michal Bidlo Obsah 1 Motor 4 1.1 Válec a kliková skříň...................................................... 4 1.2 Kliková hřídel..........................................................

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Motory : NFV NFZ Zavěšení poháněcí soustavy 1 2 5,5 ± 0,5 3 4 6,5 ± 0,6 5 2,2 ± 0,2 6 3,3 ± 0,3 7 2,7 ± 0,2 8 4,6 ± 0,4 9 10 4,5 ± 0,4 Použít tuk G7 : 3 gramy v místě «a». B1BP21HP 94 Motory : NFU N6A

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motor : RFJ (dan.m.) Závěs celku motoru s převodovkou na pravé straně Závěs celku motoru s převodovkou s táhlem záchytu reakce 1 5 ± 0,5 7 8,7 ± 0,8 2 4,5 ± 0,5 8 6 ±

Více

Seznam vozidel Č. "B" TYP ROK VÝR. CELKEM KM BARVA DN, ZÁVADA RZ

Seznam vozidel Č. B TYP ROK VÝR. CELKEM KM BARVA DN, ZÁVADA RZ Seznam vozidel Příloha k č.j. MV-139104-2/OSM-2014 Č. "B" TYP ROK VÝR. CELKEM KM BARVA DN, ZÁVADA RZ 1 60 438 Ford Transit 1995 266400 bílá silná koroze AY 13-64 Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá

Více

Technická prohlídka vozidla

Technická prohlídka vozidla 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY Motory : 8HX 8HZ (dan.m) Klikové strojí Upevňovací šroub víka ložiska 1 ± 0,2 Povolení 180 3 ± 0,3 140 Šrouby ojničních ložisek 1 ± 0,1 100 ± 5 Řemenice pohonu příslušenství

Více

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Autoškola Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Křižovatky křižovatky: nerozlišené dopravními značkami rozlišené dopravními značkami s řízeným provozem řízení provozu světelnými

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Škoda Octavia Scout. Hodnocení 88% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia Scout. Hodnocení 88% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Scout Datum kontroly 27.09.2016 Kód technika UZ0004 Základní informace Rok výroby 2008 Hodnocení 88% Dokumenty 95 % Počet km 101 535 km Karoserie

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

Technická specifika automobilů

Technická specifika automobilů Příloha č. 1 výzvy Technická specifika automobilů 2 ks automobilů ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční; počet dveří: minimálně 4; počet míst k sezení: 5; brzdy: pohon: 4x2,

Více

Celkové zhodnocení stavu vozidla technikem

Celkové zhodnocení stavu vozidla technikem DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM....... Klientské číslo 20171010 VIN VF30E9HZH9S133800 Jméno a příjmení Fair Play Auto Telefon Email Informace o vozidle Tovární značka Peugeot Model vozu 5008 RZ

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING CENÍK TOLEDO Reference Style ENJOYNEERING Ceník Toledo Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Toledo 1.2 55/75 5,9 137 269 900 Kč Reference 1.2 TSI 63/85

Více

Technická specifikace automobilů pro část E

Technická specifikace automobilů pro část E Technická specifikace automobilů pro část E Kategorie E1.BA.0 Centrální zadavatel poptává dodání 7 ks (slovy: sedm kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan 1, kategorie

Více

1/16 Číslo protokolu: arval3 cr 7834

1/16 Číslo protokolu: arval3 cr 7834 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: Tovární značka (výrobce):

Více

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech Obsah přednášky Senzory a akční členy v automobilech Ing. Michal Kubík 6. 5. 2010 ZČU-FST-KKS Plzeň Přednáška v rámci r projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky

Více

1/11 Číslo Expertízy: csobl crg 692

1/11 Číslo Expertízy: csobl crg 692 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Vrázova 2626/16 350 02 Cheb IČ: 64356094 DIČ: CZ64356094

Vrázova 2626/16 350 02 Cheb IČ: 64356094 DIČ: CZ64356094 SKUPINA A PODSKUPINA KONTROLNÍCH ÚKONŮ Číslo Položka položky 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA Vrázova 2626/16 Hodnocení závady Pracoviště 0.1 Tabulka registrační značky (je-li vyžadována) A B 1. 0.2 Identifikace

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT VZOR Klient: Klientské číslo: 14017734 Jméno a přímení: Telefon: Email: Blanka Uličná 604 000 XXX b.ulicna@neeistuje.aa Za AUTOTÝM zpracoval: Jméno a přímení: Telefon: Email:

Více

1.ÚVOD. 1.2 Účel vyžádání znaleckého posudku Posudek je zpracován pro účely stanovení obvyklé ceny

1.ÚVOD. 1.2 Účel vyžádání znaleckého posudku Posudek je zpracován pro účely stanovení obvyklé ceny Milan Koloničný, Ing.Pavel Honěk, Znalci v oboru ekonomika Ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky spotřební elektroniky a kancelářské techniky, nábytku,

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2183

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2183 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Model RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá látka (FC20) Cena celkem: 639 900 Kč Technické specifikace Spotřeba paliva a emise

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman Motor 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 2,7 l, maximální výkon 202 kw (275 k), maximální točivý moment 290 Nm 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 3,4 l, maximální výkon

Více

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o. Přepravní chlazení HUBBARD Z12s s el. přípojkou, s topením (Chladicí výkon při 0 C = 1.303 W, chladicí výkon při elektrické přípojce, při 0 C = 1.003 W) - pohon od motoru vozidla, střešní kondenzační jednotka

Více

PŘEHLED : VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM VISTEON DCU102

PŘEHLED : VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM VISTEON DCU102 Jednoduchá šipka : vodičové spojení. Trojitá šipka : multiplexní síť. Tečkování : podle vybavení. D4EP0YAP 93 Prvek Název Prvek Název BSI1 Inteligentní jednotka 1331 Vstřikovač válce č. 1 BF01 Pojistková

Více

PEUGEOT 301 ACTIVE ALLURE

PEUGEOT 301 ACTIVE ALLURE PEUGEOT 301 ACTIVE ALLURE < BEZPEČNOST + JÍZDNÍ VYBAVENÍ ABS + elektronický rozdělovač brzdných sil (REF), podpora brzdění v kritických situacích (EVA), samočinná aktivace výstražných světel v případě

Více

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV Page 1 of 5 Charakteristiky vozidla Modelová řada 308 Č. APV/PR 11754 89 2 0075 Datum poč. záruky 12.2.2009 Nové předpisy EU e2*2001/116*0362*10 Všeobecné informace DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO OBCHODNÍ

Více

Celkové zhodnocení stavu vozidla technikem

Celkové zhodnocení stavu vozidla technikem DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM....... Klientské číslo 20170929 VIN WDD2040011A402074 Jméno a příjmení Fair Play Auto Telefon Email Informace o vozidle Tovární značka MercedesBenz Model vozu C

Více

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU Sleva 17% 1.5 dci od 484 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu VŠESTRANNOST BEZ OMEZENÍ Chcete si udělat výlet k jezeru? Nebo pomoct příteli se stěhováním? Dovézt si na zahrádku spoustu mladých

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1) Svozové vozidlo Konfigurace vozidla Druh zatížení H - těžké Konfigurace náprav 6X2*4 (zadní náprava zvedací, zatáčecí) Konfigurace pérování

Více

KATALÓG PRODUKTŮ 2015 SÉRIE N-F Verze Euro 5b+ Verze Euro VI

KATALÓG PRODUKTŮ 2015 SÉRIE N-F Verze Euro 5b+ Verze Euro VI KATALÓG PRODUKTŮ 2015 SÉRIE N-F Verze Euro 5b+ Verze Euro VI 2 SÉRIE N Obsah Verze Euro 5b+ 3,5 t 04-17 5,5 t 18-19 Verze Euro VI 3,5 t 20-27 5,5 t 28-29 6,5 t 30-31 7,5 t 32-37 Ceny jsou bez dopravy a

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000)

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) 235 0. DEFINICE A VŠEOBECNÉ PŘEDPISY Čl. POPIS 000 Čtení Tyto předpisy jsou vytvořeny tak,

Více

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR NISSAN NV200 VAN Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 275 500 Již od 275 500 Kč 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR Nákladový prostor NV200 byl

Více

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE NOVÉ KANGOO BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE AKTUÁLNÍ AKCE OOKlimatizace, rádio s MP3 a Bluetooth, dvoje posuvné dveře a bohatá standardní výbava OODodatečná sleva ve výši 20 000 Kč při financování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK ( o stanovení ceny )

ZNALECKÝ POSUDEK ( o stanovení ceny ) Znalec : Číslo posudku : 5149 / 2009 ZNALECKÝ POSUDEK ( o stanovení ceny ) Odborné vyjádření osobního automobilu, tov. zn. FIAT, typ Panda 1,1 ( 40 kw ) 5ti dveřový hatchback RZV 4T1 3726 Posouzení vyžádáno

Více

1/12 Číslo Expertízy: csobl crg 569

1/12 Číslo Expertízy: csobl crg 569 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum

Více

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 Obsah Strana SPOJKA - Spojka s mechanickým ovládáním 1 - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 - Demontáž a montáž 5 - Obložení - přítlačný kotouč 5 - Vypínací ložisko spojky 6 - Hřídel vypínací vydlice 6

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)

Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10) Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T Active 2 Model Barva exteriéru Čalounění Pakety Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T Active 2 Šedá - popelavá (1G3) Kombinace šedá Alcantara / černá látka

Více

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč.

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Nový Auris - ceník Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Výbava Motor Výkon Převodovka Standardní cena Zvýhodnění Zaváděcí cena Power

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

Článek 255A - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO WRC

Článek 255A - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO WRC Článek 255A - 2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO WRC 1. HOMOLOGACE Oficiální potvrzení vydané FIA, že vůz Varianty Kit WRC určitého modelu vozu, předtím homologovaného ve skupině A (nezbytné informace musí být

Více

Příloha č. 1 ke KRPB-72392/ČJ AO. Strana 1 ze 6. minimální cena Kč. kód typ r. v. stav km. stručný popis technického stavu

Příloha č. 1 ke KRPB-72392/ČJ AO. Strana 1 ze 6. minimální cena Kč. kód typ r. v. stav km. stručný popis technického stavu 25988 Renault Laguna 3,0 1995 230612 3000 62708 Škoda Felicia kombi 1,9 D 1996 324362 4000 63943 Škoda Felicia 1,3 1997 147400 2000 64196 Škoda Felicia 1,3 1998 196210 3000 64657 Škoda Felicia 1,3 1998

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)

Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10) Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T Active Model Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T Active Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Pakety Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)

Více

ODBORNÝ POSUDEK. 745934 7B09312 - Škoda - Fabia II - 1.2 12V HTP Classic (51kW) Pneumatiky. Pneumatiky sezóní. Výbava vozidla. Poznámka k vozidlu

ODBORNÝ POSUDEK. 745934 7B09312 - Škoda - Fabia II - 1.2 12V HTP Classic (51kW) Pneumatiky. Pneumatiky sezóní. Výbava vozidla. Poznámka k vozidlu Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 745934 RZ: 7B09312 VIN: TMBEH25J0C3025849 V provozu od: 22.7.2011 První

Více

OPEL Vivaro Plošina. Business Edition. Diesel. Vivaro Van L2H1 2.9t celková nosnosť. www.opel.cz 404.000 427.000 488.840

OPEL Vivaro Plošina. Business Edition. Diesel. Vivaro Van L2H1 2.9t celková nosnosť. www.opel.cz 404.000 427.000 488.840 Diesel OPEL Vivaro Plošina 1,21 Vivaro Van L2H1 2.9t celková nosnosť Motor Prevodovka 66kW (90k) 6-st. manuálna 404.000 427.000 488.840 516.670 84kW (114k) 6-st. manuálna 6-st. automatická 431.500 454.500

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1966

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1966 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM 1 DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM ---------------------------------------------------- Klientské číslo: Jméno a přímení: Telefon: Email: Informace o vozidle Tovární značka: Model: Datum 1. registr.

Více

Cenová nabídka skladový vůz

Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Jméno: Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Sídlo: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 IČO: 48030325 Info email: info@autopodbaba.cz DIČ: CZ48030325 Tel: +420 234 700

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

Yaris 130-1,0 VVT-i (benzín)

Yaris 130-1,0 VVT-i (benzín) Yaris 130-1,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: LOUWMAN ÚSTÍ Model: Yaris KSP130 Platnost od: 1.10.2014 Motor: 1,0L (51kW) 1KR-FE Výroba: 07/2011-15 000 km / 1 rok * Olej motorový 3,1 l 1 575 Kč 2 705

Více

Obrazový průvodce. vývoje

Obrazový průvodce. vývoje TATRA 11 strana : T11,2,3-1 Obrazový průvodce TATRA 12 TATRA 13 vývoje www.veteranservice.cz TATRA 11 - obrazový průvodce vývoje : Chassis strana : T11,2,3-2 1923-1926 36 Tatra 11 : - v brzdovém bubnu

Více

- 1/12 Číslo protokolu: demo-ls-1178

- 1/12 Číslo protokolu: demo-ls-1178 - 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Tovární značka (výrobce): VIN: Max. výkon (kw): Druh paliva: Typ karoserie / Počet

Více

ŠkodaFabia, Fabia Combi, Fabia Sedan CENÍK SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia, Fabia Combi, Fabia Sedan CENÍK SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia, Fabia Combi, Fabia Sedan CENÍK SIMPLY CLEVER Vysvětlivky k ceníku: Základní výbava Mimořádná výbava, platí pouze pro montáž z výrobního závodu. Uvedené ceny jsou vždy za 1 druh výbavy. U předepsaných

Více

NOVÝ NISSAN NAVARA. 560 000 Kč bez DPH. 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva VÝKON. JISTOTA.

NOVÝ NISSAN NAVARA. 560 000 Kč bez DPH. 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva VÝKON. JISTOTA. NOVÝ NISSAN NAVARA VÝKON. JISTOTA. CENY VÝBAVY TECHNICKÁ DATA Verze ve výbavě Visia od 560 000 Kč bez DPH 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva 1 Na užitkové vozy se vztahuje

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Škoda Octavia Cup spec. 2016 verze 01.14/03

TECHNICKÝ MANUÁL. Škoda Octavia Cup spec. 2016 verze 01.14/03 TECHNICKÝ MANUÁL Škoda Octavia Cup spec. 2016 verze 01.14/03 Obsah 1. Základní informace 1.1. Rozměry a hmotnosti 1.2. Identi kace vozu a dílů 1.3. Provozní kapaliny 2. Rozměry a hmotnosti Provozní kapaliny

Více

Čtyřdveřové sportovně užitkové vozidlo Jefferson North Assembly Plant, Detroit. Laredo, Limited a Overland Šestiválec do V, 60, kapalinou chlazený

Čtyřdveřové sportovně užitkové vozidlo Jefferson North Assembly Plant, Detroit. Laredo, Limited a Overland Šestiválec do V, 60, kapalinou chlazený Jeep Grand Cherokee TECHNICKÁ SPECIFIKACE Rozměry jsou v milimetrech, není-li uvedeno jinak. Poznámka: uvedené informace jsou aktuální k datu vydání a mohou být bez předchozího upozornění změněny. Specifikace

Více