SCD 6504MR SCD 6514MR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCD 6504MR SCD 6514MR"

Transkript

1 SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PĪEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD EN CZ SK HU PL

2 OBSAH P ED POUŽITÍM AUTORÁDIA... 3 Rozbalení a kontrola p íslušenství... 3 POPIS P ÍSTROJE... 4 Autorádio... 4 Displej... 5 Odejmutí a p ipojení p edního panelu... 5 SCHÉMA ZAPOJENÍ mm P EDNÍ POMOCNÝ VSTUP... 7 INSTALACE V P ÍSTROJOVÉ DESCE... 8 ZÁKLADNÍ POSTUPY... 9 Tlačítko pro zapnutí / ztlumení zvuku... 9 Tlačítko pro ovládání hlasitosti... 9 Nastavení systému... 9 Programování p ednastavených stanic Výb r p ednastavených stanic AS (Auto Store) / PS (Preset Scan) Vyhledávání souboru/adresá e Vyhledávání čísla stopy Vyhledávání názvu stopy Vyhledávání adresá e TA / TP AF REG PTY Režim / Automatické vyhledávání stanic Další stopa P edchozí stopa Rychlé p etáčení vp ed Rychlé p etáčení zp t P ehrávání/pozastavení Opakování Intro P ehrávání v náhodném po adí Pásmo Obnovení továrního nastavení Načtení a vysunutí disku Podpora USB a ipod Slot pro SD karty RDS TECHNICKÉ SPECIFIKACE CZ CZ-1

3 D kujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. P ejeme Vám mnoho p íjemných hodin poslechu Vaší oblíbené hudby. P i navrhování a výrob tohoto výrobku jsme brali v úvahu osobní bezpečnost, nicmén jakékoli nesprávné použití nebo provoz m že zp sobit elektrický šok, požár a/nebo jakákoli další rizika. Abyste se t mto rizik m vyhnuli, doporučujeme d kladn p ečíst tento manuál a dodržovat následující doporučení. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATĪENÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATĪENÍ - Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt p ístroje. P ístroj neobsahuje díly, které by mohl uživatel opravit sám. Veškeré opravy a se ízení p enechejte autorizovanému servisu. - Nevystavujte p ístroj kapající ani st íkající vod ani jiné kapalin. V žádném p ípad nelijte na nebo dovnit p ístroje jakoukoli kapalinu. Nepracujte s výrobkem, pokud máte mokré ruce. Nepoužívejte p ístroj ve vlhkém prost edí, blízko vodních ploch, vodních nádrží apod. - Nikdy nepracujte s výrobkem, pokud p echází ze studeného do teplého prost edí a naopak. Uvnit p ístroje se m že kondenzovat vlhkost, a proto nemusí pracovat správn. V tomto p ípad, zapn te p ístroj, vyjm te disk a počkejte nejmén minut, než se vlhkost vypa í. - K čišt ní p ístroje a jeho p íslušenství nepoužívejte čisticí prost edky zp sobující ot r, benzín nebo edidla. P ístroj ot ete jemným a suchým had íkem, a to pouze pokud je jednotka odpojená ze zdroje napájení. - Pro bezpečné ízení nastavujte hlasitost tak, abyste se mohli soust edit na provoz a stav na silnici. Z d vodu bezpečnosti nemanipulujte s ovládacími prvky p ístroje za jízdy. - Do otvoru CD p ehrávače nebo jakéhokoli jiného otvoru jednotky nikdy nedávejte cizí p edm ty, zabráníte tak poškození a úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: TENTO P ÍSTROJ POUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM.PRO ZAJIŠT NÍ SPRÁVNÉHO POUŽITÍ P ÍSTROJE SI POZORN P EČT TE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO POZD JŠÍ POUŽITÍ. POKUD JE POT EBNÝ SERVIS P ÍSTROJE, OBRA TE SE NA VAŠEHO PRODEJCE NEBO NA SERVISNÍ ST EDISKO. ABYSTE NEBYLI VYSTAVENI LASEROVÉMU PAPRSKU, NEOTEVÍREJTE KRYT P ÍSTROJE.M ŽE BÝT VYZA OVÁN VIDITELNÝ LASER, POKUD OTEV ETE SK Í NEBO PORUŠÍTE-LI BLOKOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPRSKU. UPOZORNĚNÍ: P ÍSTROJ JE LASEROVÝM VÝROBKEM T ÍDY 1. POUŽITÍ OVLADAČ NEBO ÚPRAVY NEBO PROVÁD NÍ JINÝCH POSTUPU, NEŽ JSOU UVEDENY ZDE, MOHOU MÍT ZA NÁSLEDEK NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ VYZA OVÁNÍ. JELIKOŽ JE POUŽÍVANÝ LASROVÝ PAPRSEK V TOMTO DVD VIDEO P EHRÁVAČI ŠKODLIVÝ OČÍM, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SK Í. VEŠKERÉ OPRAVY P ENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. PROVOZNÍ OPATĪENÍ - P ipojujte pouze k 12 V DC baterii se záporným uzemn ním. - P ístroj nevystavujte vysokým teplotám ani p ímému slunečnímu zá ení nebo velkou vlhkostí (p es 90%), nepokládejte na plochy s velkou prašností. V p ípad vysokých teplot, zchla te vnit ek auta ventilací nebo klimatizací. - S p ístrojem pracujte pouze na dob e ventilovaných plochách. - Nezapínejte a nevypínejte p ístroj v krátkých intervalech. P i vypínání počkejte nejmén 10 vte in p ed tím, než jednotku znovu zapnete. POZNÁMKA Vybité baterie zlikvidujte podle na ízení ve Vaší zemi. Veškerá zobrazení budou založené na anglické verzi. Design a specifi kace v manuálu se m žou lišit od aktuálního používaného výrobku. CZ-2

4 PĪED POUŽITÍM AUTORÁDIA Rozbalení a kontrola p íslušenství Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky a p íslušenství: Autorádio 1x Ochranné p enosné pouzdro pro vyjímatelný p ední panel. 1x Montážní svorka 1x Montážní páka 1x Šroub Bt5x20 4x Šroub M5 1x Matice M5 1x Plochá podložka 1x Pružná podložka 2x Páka pro vyjmutí jednotky Návod k použití CZ-3

5 POPIS PĪÍSTROJE Autorádio 1. TLAČÍTKO PRO ZAPNUTÍ / ZTLUMENÍ ZVUKU 2. TLAČÍTKO MODE (REŽIM) (RADIO, CD, SD, USB, AUX) 3. TLAČÍTKO SEL (VÝB R) 4. TLAČÍTKO BAND (FREKVENCE) (FM1/ FM2 / FM3) / TA-TP 5. TLAČÍTKO HLASITOSTI 6. TLAČÍTKO (LAD NÍ / NÁSLEDUJÍCÍ STOPA / RYCHLÉ P ETÁČENÍ DOP EDU) 7. TLAČÍTKO (LAD NÍ / P EDCHOZÍ STOPA / RYCHLÉ P ETÁČENÍ ZP T) 8. LCD DISPLAY 9. AUX IN (AUX VSTUP 3.5mm) 10. TLAČÍTKO MEM (PAM / ULOŽENÍ) 11. TLAČÍTKO OK (POTVRZENÍ/ ENTER / PTY) 12. TLAČÍTKO OPEN (OTEV ÍT) 13. USB PORT 14. SLOT PRO SD KARTU 15. TLAČÍTKO (VYSUNUTÍ DISKU) 16. VÝSTRAŽNÁ DIODA 17. OTVOR PRO DISK 18. RESET 19. KONTAKTY CZ-4

6 DISPLEJ Ikony jsou vysv tleny v tomto dokumentu. Nap íklad: WMA se rozsvítí, když se p ehrává WMA audio a MP3 se rozsvítí, když se p ehrává MP3 audio. Ikona Stereo se rozsvítí, když rádio p ijímá stanice Stereo. Ne všechny ikony se využívají nebo se zobrazí. Odejmutí a nasazení p edního panelu Odejmutí Otev ete p ední panel min. na 45 stup nebo ohn te do pozice dole. Jemn stiskn te pravou stranu sm rem doleva a opatrn odejm te p ední panel sm rem k sob. P ipojení Opatrn umíst te levou stranu p ední panelu na pojistný kolík, poté zacvakn te pravou stranu na pojistný kolík a zavírejte p ední panel, dokud neuslyšíte cvaknutí. VAROVÁNÍ: NEVSUNUJTE p ední panel na pravou stranu. M žete p ední panel poškodit. P i vyjímání nebo nasazování p edního panelu nikdy neužívejte sílu. P ední panel se m že snadno poškodit ot esy. Abyste p edešli poškození nebo potenciální krádeži, odejm te p ední panel, dejte ho do ochranného pouzdra a dávejte pozor, abyste ho neupustili nebo nevystavili silným ot es m. Zadní konektor, který spojuje hlavní jednotku a p ední panel je extrémn d ležitou součástí. Dávejte pozor, abyste ho nepoškodili tlakem prsty, perem, šroubováky, atd. CZ-5

7 SCHÉMA ZAPOJENÍ Autorádio je dodávané s vestav ným ISO konektorem a instalačními svorkami a je snadné ho namontovat do auta. Schéma ISO zapojení se používá ve v tšin aut. Pokud vaše vozidlo není vybaveno p ipojením ISO, m žete dokoupit opačný ISO konektor s odd lenými kabely a p ipojit kabely podle popisu ISO konektoru. Poznámka: Nikdy nep ipojujte kabely k systému, když jsou p ipojeny k baterii. Pokaždé, když jednotku odpojíte od baterie, p ednastavená pam se vymaže a jednotka se vrátí zp t do výchozího továrního nastavení. Pravý (Červený) Levý (Bílý) Subwoofer (Modrý) Pojistka (15Amp.) ISO ANTÉNNÍ p ipojení 1. Linie VÝSTUPU Levá + Pravá 2. Subwoofer VNITĪNÍ ISO KONEKTOR ISO-A A4 ŽLUTÁ B+. Vždy 12V DC, p ímo do baterie. A5 MODRÁ. Do koncovky systémové ovladače externího zesilovače nebo automatické antény (max. 100mA / 12V DC). A7 ČERVENÁ ACC P ipojení do 12V DC kontrolované startovacím klíčem / vypínačem. A8 GND. (Základ). P ipojení do čistých, odkrytých a nenabarvených kovových částí karoserie auta pro dobré uzemn ní. Poznámka k ISO-A konektoru: Uspo ádání vývod zde zobrazené je nejb žn ji používané, ale n kte í výrobci automobil (nap. VW, Audi, Opel, Vauxhall) m ní spojovací body A7 a A4, což vede k vymazání pam ti p ednastavených kanál a nastavení v p ípad, když se vypne zapalování. Pro správné p ipojení ISO konektoru do Vašeho auta viz p íručka Vašeho auta. ISO-B PĪEDNÍ REPRODUKTOR B3 Pravý + (Šedá) B4 Pravý (Šedá/černá) B5 Levý + (Bílá) B6 Levý (Bílá/černá) ZADNÍ REPRODUKTOR B1 Pravý + (Fialová) B2 Pravý (Fialová/černá) B7 Levý + (Zelená) B8 Levý (Zelená/černá) CZ-6

8 Poznámka: - Používejte pouze neuzemn né reproduktory. - Používejte pouze reproduktory o minimáln 30 W, užívání reproduktor o mén wattech m že vést k poškození vašich reproduktor p i vyšší hlasitosti. - Používejte pouze reproduktory o odporu 4~8 Ω (v ohmech), použití vyššího nebo nižšího odporu m že poškodit jednotku. - Nepoužívejte 3 kabelové reproduktory a nep ipojujte reproduktory v pozici minus (-) ke karoserii (GND). P ístroj používá BTL obvod a každý reproduktor musí být spojený s izolovanými kabely podle schématu. - Kabely reproduktoru anebo volitelné externí výkonné zesilovače musí být vždy vzdálené asi 30 cm od antény a/nebo prodlužovacích částí antény. P ipojte reproduktory podle následujícího schématu, nesprávné zapojení poškodí jednotku nebo reproduktory a záruka již nebude platná. Pīední levý Pīední pravý Zadní levý Zadní pravý Správné zapojení Nesprávné zapojení 3.5mm P EDNÍ POMOCNÝ VSTUP 3,5 mm pomocný vstup lze využít pro p ipojení externího audio za ízení prost ednictvím jejich výstupu pro sluchátka nebo jejich pomocného výstupu z p ístroje. Za ízení, jako jsou MP3 p ehrávače, mobilní telefony s MP3 p ehrávačem, kazetový p ehrávač, p ehrávač minidisk, atd., mohou být p ipojeny k jednotce. U p edního p ipojení je pro p ipojení t chto za ízení do tohoto pomocného vstupu pot eba kabel s 3.5mm konektorem. CZ-7

9 40 60 INSTALACE V PŘÍSTROJOVÉ DESCE Pokud je váš automobil vybaven jedním (1x) DIN otvorem pro auto audio systém, je možné p ístroj nainstalovat následovn. Poznámka: Jednotka by m la být instalována ve vodorovné poloze v úhlu menším než X DIN SLOT P ed instalací jednotky odstra te tyto dva šrouby. 1. Vložte montážní svorku do otvoru 1X DIN na palubní desce. 2. Ohn te montážní chlopn sm rem ven šroubovákem a upevn te montážní svorku na své místo. 3. P ipojte šroub M5 na zadní část jednotky. 4. Zkontrolujte elektrická zapojení podle návodu výše (bu zapojení ISO nebo odd lené kabely). 5. Do jednotky vložte ISO konektor. Zatlačte jednotku na montážní svorku, dokud neuslyšíte cvaknutí. Posu te montážní páku (kovový proužek s dírami) na šroub M5 a použijte matici M5 pro upevn ní montážní páky. 6. Použijte šroub Bt5x20 pro p ipevn ní druhé strany montážní páky na karoserii auta. 7. Umíst te p ední hranu p es jednotku a dokončete instalaci. Poznámka: Kroky 5 a 6 jsou možné pouze tehdy, když dosáhnete na zadní stranu jednotky uvnit palubní desky. Chcete-li odebrat jednotku, OPATRN odstra te p ední hranu (nepoužívejte p íliš velkou sílu, spojovací kolík hrany by se mohl zlomit) a umíst te dva extrakční klíče na levou a pravou stranu jednotky, dokud se nezacvaknou na místo a jednotku jemn vytáhn te z palubní desky. CZ-8

10 ZÁKLADNÍ POSTUPY Tlačítko zapnutí / ztlumení zvuku Stiskn te toto tlačítko a zapn te jednotku. Stiskn te dlouze znovu a jednotku vypnete. Stiskn te tlačítko krátce pro ztlumení zvuku. Pamatujte, že se hlasitost sníží na všech výstupních audio konektorech. Ikona ztlumení zvuku se zobrazí na informačním displeji. Pro návrat k p ehrávání znovu krátce stiskn te tlačítko. Tlačítko hlasitosti Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením knofl íku ve sm ru hodinových ručiček nebo proti sm ru hodinových ručiček. Když je jednotka vypnutá, p i p íštím zapnutí se spustí na úrovni hlasitosti INVOL. Nastavení systému Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením knofl íku ve sm ru hodinových ručiček nebo proti sm ru hodinových ručiček. Pokud je úrove hlasitosti pod 20 a jednotka je vypnutá, p i p íštím zapnutí se jednotka spustí na standardní úrovni hlasitosti 20. Pokud je úrove hlasitosti vyšší než 20, p i p íštím zapnutí se jednotka spustí na standardní úrovni hlasitosti 20. Krátce stiskn te tlačítko SEL pro výb r audio funkcí v následujícím po adí: VOLUME (hlasitost) BASS (hloubky) TREBLE (výšky) BALANCE (vyvážení L+R) FADER (vyvážení p edních a zadních reproduktor ) CURRENT MODE (aktuální režim) Pokud vyberete funkci BASS (hloubky) nebo TREBLE (výšky), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček zvýšíte basy nebo výšky, otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček snížíte basy nebo výšky. Pokud vyberete funkci BALANCE (vyvážení L+R), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost napravo (R), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost nalevo (L). Pokud vyberete funkci FADER (vyvážení p edních a zadních reproduktor ), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost vzadu (R), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost vp edu (F). V režimu Radio stiskněte tlačítko SEL po dobu 2 vteīin pro vstup do nabídky nastavení. Každým stisknutím postupn vyberete: (AF INVOL ADJ 12/24HOUR TAVOL EON PTY REG LOC MONO LOUD SUB BEEP DSP EXIT). Pokud vyberete funkci AF, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r AF OFF nebo ON. Otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček pro snížení standardní hlasitosti p i zapnutí jednotky. Pokud vyberete funkci ADJ, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček pro nastavení času. Pokud vyberete funkci 12/24HOUR, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro zm nu formátu času 12 nebo 24 hodin. Pokud vyberete funkci TAVOL, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček pro zvýšení hlasitosti TA, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček pro snížení hlasitosti TA. Pokud vyberete funkci EON, (ON je standardní nastavení) otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci PTY, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r PTY ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci REG, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r REG ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci LOC, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF. Vyberte ON pro výb r krátké vzdálenosti nebo režimu stanic místních rádií (LOC) nebo vyberte OFF pro rádio stanice s dlouhou vzdáleností. Pokud vyberete funkci MONO, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r OFF (Stereo) nebo ON (Mono). Pokud vyberete funkci LOUD (hlasitost) otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON, nebo OFF (standard). Pokud vyberete funkci SUB, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF Pokud vyberete funkci BEEP otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci DIGITAL SOUND PROCESSOR (DSP) otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r p eddefi novaného zvukového efektu vyrovnávače v následujícím po adí: NONE (žádný) POP ROCK CLASSIC FLAT (otev ený) NONE (žádný) Poznámka: Po 5 vte inách nečinnosti se displej vrátí do standardního zvoleného režimu. Pokud je možné zobrazení času, jednotka zobrazí čas v pohotovostním režimu. CZ-9

11 Programování p ednastavených stanic Výb r stanice je možný ručním nebo automatickým lad ním. Když najdete požadovanou stanici a frekvenci, stiskn te tlačítko OK, poté otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r 1 6, stiskn te tlačítko OK pro potvrzení a uložení stanice. Tuto sekvenci m žete opakovat pro každou dostupnou frekvenci. Stiskn te tlačítko BAND pro výb r další dostupné frekvence a opakujte postup uvedený výše. Výběr p ednastavených stanic Vyberte požadovanou frekvenci. Nyní stiskn te tlačítko nebo pro výb r stanice. AS (Auto Store) / PS (Preset Scan) V režimu Tuner vyberte dostupnou frekvenci, poté stiskn te a držte tlačítko MEM alespo 2 vte iny a aktivujte Automatické hledání a funkci uložení. Jednotka vyhledá stanice vybraného frekvenčního pásma a uloží až 6 stanic do p ednastavené pam ti. Hledání se automaticky zastaví po zkontrolování celého frekvenčního spektra, po uložení p ednastavených stanic nebo po op tovném stisknutí tlačítka MEM. PS: Stiskn te tlačítko MEM krátce v režimu TUNER pro skenování p ednastavených stanic do pam ti aktuáln vybraného frekvenčního pásma. Každou p ednastavenou stanici uslyšíte 5 vte in. Stiskn te tlačítko MEM pro zastavení skenování. Vyhledávání souboru/adresá e V režimu MP3/USB/SD/CD: Stiskn te tlačítko MEM pro vstup do režimu vyhledávání (stiskn te tlačítko za sebou výb r mezi následujícími vyhledávacími režimy): FILE NUMBER (číslo souboru) FILE NAME (název souboru) FOLDER (adresá ) (Poznámka: Audio CD disky podporují pouze vyhledávací režim čísla stopy.). Vyhledávání čísla stopy Číslice 0 bude blikat na LCD obrazovce, otáčením tlačítka pro ovládání hlasitosti po nebo proti sm ru hodinových ručiček vložíte čísla stop. Stiskn te tlačítko pro ovládání hlasitosti pro vložení vybraného čísla a potvr te stisknutím tlačítka SEL. Opakujte, dokud se nezobrazí požadované číslo stopy. Nyní stiskn te tlačítko OK pro p ehrávání požadované stopy. Pokud stopu nelze nalézt, bude se p ehrávat poslední p ehrávaná stopa a funkce vyhledávání se zruší. Vyhledávání názvu stopy V režimu MP3/USB/SD/CD: Stiskn te tlačítko MEM opakovan pro vstup do režimu vyhledávání názvu stopy. Zobrazí se znak A * * Vložte písmena stopy otáčením tlačítka pro ovládání hlasitosti po nebo proti sm ru hodinových ručiček a vyberte mezi znaky A Z a 0 9. Potvr te blikající znak stisknutím tlačítka SEL. Opakujte, dokud se nezobrazí požadované znaky. Nyní stiskn te tlačítko OK pro p ehrávání požadované stopy. Pokud jednotka zobrazí více výsledk, vyberte mezi soubory otáčením tlačítka pro ovládání hlasitosti po nebo proti sm ru hodinových ručiček, poté stiskn te tlačítko OK pro potvrzení vybrané písničky. Pokud jednotka stopu nenajde, zobrazí se chybové hlášení a poté znak A * * a sekvence vyhledávání názvu souboru se m že zopakovat. Vyhledávání adresáīe V režimu MP3/USB/SD/CD: Stiskn te tlačítko MEM opakovan, dokud se na LCD obrazovce nezobrazí ko enové adresá e. Vstupte do režimu vyhledávání adresá e. Zobrazí se ko enové adresá e, a pokud jsou podadresá e, otáčejte tlačítkem pro ovládání hlasitosti pro pohyb mezi podadresá i a stiskn te tlačítko OK pro vstup do podadresá e. Jednotka začne p ehrávat písničky z tohoto podadresá e. CZ-10

12 Poznámka: Funkce není k dispozici pro komerční audio CD. Po 5 vte inách nečinnosti se displej vrátí do standardního vybraného režimu. Pokud je k dispozici zobrazení času, zobrazí jednotka čas na n kolik vte in a poté se vrátí do normálního zobrazení. TA / TP Dlouze stiskn te tlačítko BAND v režimu TUNER pro aktivaci nebo deaktivaci Cestovního oznámení (TA) / Cestovního programu (TP). Ve standardním nastavení je tato funkce vypnuta. Pokud je k dispozici TA nebo TP signál z nalad né rádio stanice, na informačním displeji se zobrazí ikona TP. Pokud je funkce TA/TP aktivovaná, ale není žádný signál RDS, ikona TP bude blikat na informačním displeji (více viz odstavec RDS operace). AF Nastavte AF na ON nebo OFF jak je popsáno v kapitole Nastavení systému. Standardní nastavení je ON, pokud je funkce AF aktivovaná (on) a dostupná pro aktuální rádio stanici, ikona AF bude zapnutá, pokud funkce není dostupná, ikona AF bude blikat. Pokud jednotka neustále vyhledává alternativní frekvence, m že to být zp sobeno místem se špatným signálem a je doporučováno v tomto p ípad funkci AF vypnout (OFF). REG Nastavte REG na ON nebo OFF, jak je popsáno v kapitole Nastavení systému. Standardní nastavení je OFF (pro více informací o REG viz kapitola RDS). PTY Dlouze stiskn te tlačítko OK v režimu TUNER a aktivujte nebo deaktivujte Typ programu (PTY). Standardní nastavení je off. Pokud je funkce PTY aktivovaná (on) a vybraný typ programu odpovídá, zobrazí se informace o PTY. Pokud se informace o PTY liší nebo není k dispozici, ikona PTY bliká. Stiskn te jakékoli tlačítko pro zastavení vyhledávání PTY (více viz RDS operace). Režim Stiskn te tlačítko Režim pro výb r mezi dostupnými audio zdroji v následujícím po adí: TUNER CD SD USB AUX TUNER. / Automatické vyhledávání stanic V režimu TUNER stiskn te a držte tlačítko (zvýšení frekvence) nebo (snížení frekvence) pro automatické vyhledávání stanic. Vyhledávání frekvence se zastaví, až se stanice najde nebo když znovu stiskn te tlačítko. Další stopa P i p ehrávání písničky z disku stiskn te tlačítko (NEXT ) pro p echod na další stopu. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. Pīedchozí stopa P i p ehrávání písničky z disku stiskn te tlačítko (PREVIOUS ) pro p echod na p edchozí stopu. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. Rychlé pīetáčení vpīed P i p ehrávání písničky z disku stiskn te a držte tlačítko alespo 2 sekundy pro rychlé p etáčení vp ed (FFWD) aktuální stopy. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. Rychlé pīetáčení zpět P i p ehrávání písničky z disku stiskn te a držte tlačítko alespo 2 sekundy pro rychlé p etáčení zp t (FREV) aktuální stopy. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. CZ-11

13 P ehrávání/pozastavení V režimu CD/MP3/SD/USB stiskn te tlačítko OK pro pozastavení písničky, stiskn te tlačítko znovu pro návrat k p ehrávání. Opakování V režimu MP3/USB/SD/CD stiskn te tlačítko BAND opakovan pro výb r opakování p ehrávání, poté stiskn te tlačítko OK. Na informačním displeji se zobrazí ikona RPT. Pro zrušení režimu opakování stiskn te tlačítko znovu. Ikona RPT zmizí a bude pokračovat p ehrávání aktuální písničky. Intro V režimu MP3/USB/SD/CD stiskn te tlačítko BAND opakovan pro výb r intra, poté stiskn te tlačítko OK pro prohlížení médií pro každou písničku, písnička se bude p ehrávat 10 sekund. Na informačním displeji se zobrazí ikona INT. Pro zrušení režimu prohlížení stiskn te tlačítko znovu. Ikona INT zmizí a bude pokračovat p ehrávání aktuální písničky. P ehrávání v náhodném po adí V režimu MP3/USB/SD/CD stiskn te tlačítko BAND opakovan pro výb r náhodného p ehrávání, poté stiskn te tlačítko OK pro náhodné p ehrávání každé písničky. Na informačním displeji se zobrazí ikona RDM. Pro zrušení režimu prohlížení stiskn te tlačítko znovu. Ikona RDM zmizí a bude pokračovat p ehrávání aktuální písničky. Pásmo Stiskn te tlačítko Frekvence pro výb r frekvenčního pásma dle Vašeho výb ru v následujícím po adí: FM 1 FM 2 FM 3 AM 1 AM 2. Když vyberete nové frekvenční pásmo, poslední vybraná frekvence/stanice takové frekvence se bude p ehrávat. Obnovení továrního nastavení Stiskn te tlačítko OPEN na jednotce a odstra te p ední kryt. Poté špičkou ohnuté kancelá ské sponky stiskn te malé tlačítko RESET pro nastavení jednotky zp t do standardního továrního nastavení. Načtení a vysunutí disku Stiskn te tlačítko OPEN na p ístroji a otev ete p ední panel pro načtení nebo vyjmutí disku. Vložte jeden disk potišt nou stranou nahoru. Stiskn te tlačítko EJECT v p ípad, kdy v jednotce již disk je. Jemn zasu te disk do jednotky a neužívejte sílu, disk bude automaticky zasunut. Poznámka: Otisky prst a prach na povrchu disku m žou ovlivnit kvalitu zvuku. Pravideln disk čist te jemným bavln ným had íkem od st edu disku sm rem ven, ale nečist te disk kruhovými pohyby. Nepoužívejte jakýkoli typ rozpoušt dla, jako je edidlo, benzín, saponát, antistatický aerosol užívaný na vinyl, použití t chto tekutin m že zp sobit vážné poškození disku. Nevystavujte disk p ímému slunečnímu zá ení nebo jakémukoli zdroji tepla. Na disk nelepte žádný papír nebo samolepku. Používejte pouze 12cm kulaté disky, nevkládejte žádný jiný typ nebo velikost disku. Pokud se 12cm CD vysune, ale do 15 vte in se nevyjme, znovu se automaticky zasune, ale nezačne se p ehrávat. 8cm disky se automaticky nezasunou, p ed zav ením p ední desky je vyjm te. Pokud se disk jednou zasune, jednotka automaticky začne načítat disk, stažení počátečních dat disku zabere n kolik vte in, poté jednotka začne disk p ehrávat. Poznámka: Když je jednotka v pohotovostním režimu a disk je vložený/vyjmutý, jednotka se automaticky zapne. CZ-12

14 Podpora USB a ipod Vložte pam ový disk USB, MP3 USB p ehrávač, Apple ipod (Shuffl e, Mini, Nano, Video, atd.) nebo p ipojte externí 2,5 nebo 1,8 palcový USB pevný disk do tohoto USB portu. M žete tak poslouchat uložené MP3 nebo WMA písničky. Pokud je p ipojený USB pevný disk, jednotka rozpozná pouze pevné disky ve formátu FAT16 nebo FAT32. Pevné disky ve formátu NTFS nebo Linux NEJSOU podporované. Po p ipojení n kterého z t chto za ízení se na informačním dispeji zobrazí ikona USB. Pamatujte: na trhu existuje nepřeberné množství paměťových zařízení s nebo bez integrovaného MP3 přehrávače. Některá z těchto zařízení nejsou kompatibilní s touto jednotkou a nelze je přehrát. Po p ipojení ipod do USB portu se dobíjecí baterie začnou automaticky nabíjet, ale pouze v p ípad, že je ipod nabitý min. na 50%. Poznámka - Varování: N které externí pevné disky nebo MP4 p ehrávače a ipod, které nejsou nabité alespo na 50%, spot ebují p íliš mnoho energie, což m že zp sobit vypnutí nebo nesprávnou funkci jednotky a m že zp sobit poškození jednotky, které nebude kryté zárukou. V tomto p ípad se musí externí pevné disky nebo MP4 p ehrávače p ipojit k externímu zdroji napájení. Poznámka k podpo e ipod Na ipod jsou dv pam ové oblasti, tzv. pam ová oblast velkého množství dat a oblast itunes. Pokud je ipod p ipojený originálním USB kabelem, jednotka rozezná pouze pam ovou oblast velkého množství dat a bude p ehrávat pouze zde uložené MP3 nebo WMA soubory. itunes oblast a formát soubor AAC nejsou podporované. VAROVÁNÍ: P ipojujte ipod pouze originálním USB kabelem a ne USB kabelem a ipod p ipojením sluchátek nebo pouze ipod p ipojení sluchátek do 3,5mm pomocného vstupu této jednotky. M žete tak zp sobit poškození ipod a zrušení záruky. Slot pro SD karty Vložte SD nebo SDHC kartu do tohoto slotu a m žete poslouchat uložené MP3 nebo WMA písničky. Na informačním displeji se zobrazí ikona SD-CARD. Poznámka: Občas trvá několik vteřin, než se karta zaregistruje. Když stiskněte tlačítko MODE, a vyberete SD kartu, ale jednotka se vrací zpět do režimu rádia, znamená to, že karta ještě nebyla zaregistrovaná. Počkejte několik vteřin a poté stiskněte tlačítko MODE znovu, vyberte SD kartu, nevysunujte SD kartu, mohli byste poškodit obsah souboru. RDS Radio Data System (RDS) umož uje využívat jednotku vybavenou RDS na maximum. RDS umož uje rádio stanicím p enášet data, která usnadní používání. Rádio stanice mohou odesílat krátké zprávy na RDS a poskytnout dodatečné informace o p enášených programech, počasí, obecné informace, dopravní zprávy, název záznamu nebo číslo telefonu atd. RDS informace jsou p enášené mnoha rádio stanicemi, které vysílají na frekvenci FM. PS (Název programové služby) Jednotka je dodávaná s displejem, který zobrazí název vybrané rádio stanice. Když naprogramujete Vaše oblíbené rádio stanice do p ednastavených čísel stanic, neuloží se pouze frekvence, ale také identifi kace stanice. Pokud jste nastavili RADIO- JEDNA na tlačítko číslo jedna, každé stisknutí tohoto tlačítka aktivuje RADIO-JEDNA. AF (Alternativní frekvence) Automatické lad ní Jednotka získává informace o frekvencích v blízkosti vysílač. To umož uje výb r nejsiln jšího FM signálu pro vybrané stanice. Toto je užitečné a bezpečné zejména p i ízení, b hem ízení již nemusíte p ela ovat mezi r znými oblastmi pokrytými vysílačem. Regionální linky (REG On/Off) Mnoho místních rádiových stanic má pouze pár r zných frekvencí a plocha pokrytá jejich signálem je omezená. N které místní stanice jsou spojené podle regionu, takže pokud se signál místní rádio stanice zeslabí, jednotka p epne na jinou místní stanici ve stejném regionu. Pokud si p ejete, aby bylo rádio nalad né na stejnou stanici nehled na sílu nebo kvalitu signálu, musíte zapnout regionální za ízení, jak je popsáno na p edchozích stranách. CZ-13

15 TA a TP (Cestovní oznámení / Cestovní program) Když místní rádio stanice vysílají dopravní zprávy, jednotka je o tomto informovaná. Tato informace se m že využít a poskytnout cestovní informace, aniž byste po ád poslouchali tuto stanici. Když je cestovní oznámení vysílané, jednotka p eruší p ehrávané CD a automaticky p epne na oznámení. Na konci oznámení se jednotka vrátí do p vodního stavu p epnutím na SD, USB nebo CD. Pro tuto funkci musí být cestovní oznámení aktivované. Jednotka Vám umožní pouze naladit stanici, která je schopná zasílat relevantní RDS informace o cestovních oznámeních. Pokud signál vybrané rádio stanice zeslábne, jednotka se sama p eladí na jinou stanici, která poskytuje RDS cestovní informace. Na informačním displeji se rozsvítí symbol TP v p ípad, že byla nalezená nebo vybraná TP stanice. EON (Rozší ení dalších sítí) Jednotka je vybavená funkcí rozší ení dalších sítí (EON) a m že p epínat z národní sí ové stanice (nap. RADIO JEDNA) na místní rádiové cestovní oznámení, a poté zpátky na národní stanici po skončení oznámení. Nap íklad, jednotka je nalad ná na RADIO ČTY I a funkce TA je aktivovaná. M žete poslouchat RADIO ČTY I nebo stopu nebo m žete mít rádio ztlumené. Když blízká místní rádio stanice, jako je MÍSTNÍ RÁDIO, bude vysílat cestovní oznámení, RDS signál p esm rovaný na RÁDIO ČTY I ekne jednotce, aby naladila MÍSTNÍ RÁDIO kv li oznámení. Jednotka již bude znát frekvenci MÍSTNÍHO RÁDIA v této oblasti. Jednotka nejprve zkontroluje, že signál MÍSTNÍHO RÁDIA je uspokojivý a pokud je, p epne z RÁDIA ČTY I, zvýší hlasitost nebo p eruší p ehrávání po dobu vysílání oznámení. Po skončení oznámení se jednotka vrátí do p edchozího stavu a je p ipravená na další oznámení. S funkcí EON se jednotka dozvídá o frekvencích jiných rádio stanic v oblasti, jak místních, tak národních. Pokud zm níte stanice, jednotka se ihned dozví, které frekvence zkusit nejd íve. PTY (Typ programu) Mnoho rádio stanic dává jednotlivým program m kódy podle jejich typu. Jednotka Vám umožní vybrat požadovaný typ programu a vyhledá vysílání takového programu. Jsou k dispozici následující typy program : Proslov, zprávy, aktuální události, informace, sport, vzd lání, divadlo, kultura, v da, r zné proslovy (kvízy, komedie), Pop Music, Rock Music, M.O.R.M. Easy Listening, klasická hudba, další hudební žánry, počasí, fi nance, d ti, společnost, víra, telefony, cestování, volný čas, Jazz, Country, národní, staré hity, Folk a dokumenty. Pro aktivaci funkce stiskn te a držte tlačítko OK alespo 2 sekundy. Aktuální vybraný typ programu se zobrazí na informačním displeji. Pokud si nevyberete žádný speciální typ programu, na displeji bude zobrazeno PTY NONE. Pro vypnutí funkce stiskn te tlačítko OK znovu. Standardní nastavení této funkce jsou Zprávy. Otočte tlačítkem pro ovládání hlasitosti doleva nebo doprava pro pohyb mezi dostupnými typy program, poté stiskn te tlačítko OK znovu, jednotka nyní automaticky začne vyhledávání rádio stanice s požadovaným kódem typu programu. Čas a datum (CT-Clock Time) Část RDS dat se používá pro p enos aktuálního data a času. Čas se na jednotce nemusí nikdy nastavovat a automaticky se m ní podle letního a zimního času. Také počítá s p estupnými roky, a pokud cestujete do ciziny, také rozlišuje r zná časová pásma. CZ-14

16 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Užijte si poslouchání hudby Jedinečný, stylový 1x DIN CD p ehrávač do auta s FM RDS EON Radio. Tento systém jednoduchý na instalaci tvo í odnímatelná p ední deska, která p edstavuje prevenci krádeží. Zabudovaný 4x40 W výkonný zesilovač nabízí jedinečné HiFi vlastnosti zvuku. Provozní informace a informace o stanicích poskytovaných funkcí RDS se zobrazují na informačním displeji. Až 18 FM rádio stanic lze naprogramovat jako p ednastavené kanály. Provoz je snadný s uživatelsky p íjemnými a p ístupnými tlačítky. Vlastnosti: Odnímatelný kontrolní panel s ochranným p enosným pouzdrem Podporuje: CD, CD-R, a CD-RW disky (MP3 / WMA/ normální Audio CD) SD-SDHC karty nebo USB pam ové disky nebo Apple ipod nebo 2,5 palcový pevný disk pro p ehrávání MP3, WMA písniček Černá maska, černobílý informační displej Zabudovaný 4x 40 W (max) výkonný zesilovač, zat žovací odpor: 4-8 Ohm FM Rádio s funkcí RDS EON 18 FM p ednastavených kanál ( Mhz), Odpor antény: 50 Ohm 1x RCA dva kanály audio výstupu (levý a pravý) 1x 3.5mm vstup (stereo, na p ední desce) 1x USB p ipojení 1x SD / SDHC slot 1x DIN velikost Provozní výkon: Vdc Včetně: Ochranné p enosné pouzdro na kontrolní panel Instalační svorky a p íslušenství Zabudovaný ISO konektor Uživatelská p íručka Specifikace: Napájecí zdroj 12V ( V přípustný) Maximální proud <10 Ampér Rozm r 1x DIN (178mm [š] 175mm [h] 50mm [v]) Laser Polovodící laser, vlnová délka 650nm, 780nm Rozsah CD frekvence 48KHz impulsní modulace 20Hz 20KHz CD S/N pom r 60dB CD harmonická deformace THD <0,5% Audio S/N pom r a dynamický rozsah 80dB Harmonická deformace THD 0,1% Výstup zesilovače 4 x 40 W (Max) Zát žový odpor 4-8 Ω Rozsah FM frekvence MHz Odpor antény 50 Ω AUX IN frekvenční odpov Hz AUX IN Odpor vstupu 10KΩ AUX IN S/N pom r 70dB AUX IN Úrove vstupu 200mV (2V maximáln ) Audio RCA výstup 2,0 V (1KHz.0dB) ±0,2V Provozní teplota Temp: -20 C +60 C Teplota pam ti Temp: -30 C +80 C CZ-15

17 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY Nepoužívejte jednotku dlouhou dobu, aniž by motor b žel, vyčerpáte baterii z d vodu prevence správného nastartování motoru a snížíte tak životnost baterie. P i instalaci jednotky spolupracujte s kvalifi kovanými servisními techniky. P ed instalací jednotky do otvoru o velikosti 1x DIN na Vaší p ístrojové desce p ipojte kabely a ujist te se, že je vše p ipojené a pracuje správn. Používejte pouze části, které jsou součástí jednotky, abyste zajistili správnou instalaci. Použití neautorizovaných částí m že zp sobit nefunkčnost jednotky. Se svým nejbližší autoprodejcem zkonzultujte, zda je p i instalaci pot eba vyvrtat díry nebo jiné modifi kace karoserie auta. Instalujte jednotku do prostoru neomezujícího ízení a tam, kde nem že dojít ke zran ní pasažér v p ípad náhlého zastavení. S n kterými USB pam ovými disky nebudete moci užívat určité funkce. Tato jednotka je určená pro vozidla s 12 voltovými bateriemi se záporným uzemn ním. P ed instalací jednotky ve vozidle, nákladním vozidle nebo autobuse, zkontrolujte nap tí baterie. Pro prevenci zkrat elektrického systému se ujist te, že jste p ed instalací odpojili kabel baterie. Pro podrobnosti o p ipojení výkonného zesilovače a dalších jednotek se podívejte do této p íručky. Zajist te kabeláž kabelovými svorkami nebo adhezivní páskou. Pro ochranu kabel, obalte adhezivní pásku okolo kabel, které leží proti kovovým součástkám. Nasm rujte a zajist te všechny kabely, aby se nedotýkaly jakýchkoli pohyblivých částí, jako jsou adicí páky, ruční brzdy a vodící lišty sedadel. Nesm rujte kabely do míst, které se zah ívají, nap íklad blízko vývodu horkého vzduchu, pokud izolace kabel se rozpouští nebo se vytrhává, existuje nebezpečí zkratu v kabelech do karoserie. Nezkracujte vedení. Pokud ho zkrátíte, ochranný okruh m že selhat. Nikdy nenapájejte proudem jiná za ízení tím, že u íznete izolaci zdroje energie jednotky a p ivedení do vedení. Energetická kapacita vedení se zvýší a zp sobí p eh átí. P i vým n pojistky se ujist te, že používáte pouze pojistku stejné t ídy p edepsané pro tuto jednotku. Reproduktory p ipojené k této jednotce musí být vysoce výkonné s minimálním výkonem 30W a odporem 4-8 ohm. P ipojené reproduktory s výstupem anebo odporem jiným než zde uvedeným, m že zp sobit vznícení reproduktor, doutnání nebo poškození. Když je zdroj výrobku zapnutý, kontrolní signál je výstupem v podob modrého vedení. P ipojte na externí dálkovou regulaci napájení systému nebo na kontrolní terminál p enosu autoantény (max. 100 ma 12 V DC). Pokud je pro vozidlo charakteristická okenní anténa, p ipojte ji na napájecí terminál anténního regulátoru nap tí. Pokud tento systém používá externí výkonný zesilovač, ujist te se, že nep ipojujete modré vedení do terminálu zesilovače. Rovn ž nep ipojujte modré vedení do napájecího terminálu autoantény. Takové p ipojení by mohlo zp sobit nadm rnou spot ebu proudu a nesprávnou funkci. Pro p edejití zkratu, zakryjte odpojené vedení izolační páskou. Zvlášt izolujte nepoužité vedení reproduktor. Existuje možnost zkratu, pokud vedení neizolujete. Špína nebo orosení čoček uvnit této jednotky m že zp sobit nefunkčnost p ehrávání. P ehrávání disk nahraných na PC s použitím správného formátu je možné, ale v závislosti na aplikačním softwaru, nastavení prost edí a jiných faktor ovliv ujících p ehrávání. (na podrobnosti se zeptejte v obchod nebo u dealera, kde jste aplikační software zakoupili). CD-Extra disky lze p ehrávat jako hudební CD. Normální p ehrávání CD-R/CD-RW disk nahraných jinak než pomocí záznamu hudebních CD nemusí být možné. P ehrávání hudebních CD-R/CD-RW disk, i t ch nahraných pomocí p ehrávače hudebních CD, nemusí být možné u této jednotky z d vodu vlastností disku nebo špíny na disku. Špína nebo orosení čoček uvnit této jednotky m že zp sobit nefunkčnost p ehrávání. Názvy a jiné informace nahrané na discích CD-R/CD-RW (ID3TAG) lze na této jednotce zobrazit. Pokud vložíte CD-RW disk do této jednotky, čas na p ehrávání bude delší, než když do jednotky vložíte b žný CD nebo CD-R disk. P ed použitím CD-R/CD-RW disk si p ečt te bezpečnostní opat ení. ízení a telefonování za jízdy je nebezpečné, p ed zahájení telefonního rozhovoru zaparkujte. Dodavatel nenese žádnou a jakoukoli odpov dnost, pokud nebude toto varování dodrženo. CZ-16

18 LIKVIDACE BATERIE / BATERIÍ P i likvidaci baterií dodržujte místní na ízení nebo zavolejte místní m stský ú ad, službu likvidace domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Baterie nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu. Využijte za ízení na likvidaci ve Vašem okolí nebo obci, pokud je k dispozici. POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAĪÍZENÍ Tento symbol na produktech anebo v pr vodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být p idány do b žného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci p edejte tyto výrobky na určená sb rná místa. Alternativn v n kterých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích m žete vrátit své výrobky místnímu prodejci p i koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ud leny pokuty. PRO PODNIKOVÉ SUBJEKTY V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za ízení, vyžádejte si pot ebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. LIKVIDACE V OSTATNÍCH ZEMÍCH MIMO EVROPSKOU UNII Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si pot ebné informace o správném zp sobu likvidace od místních ú ad nebo od svého prodejce. Tento výrobek spl uje veškeré základní požadavky sm rnic EU, které se na n j vztahují. Zm ny v textu, designu a technických specifi kací se mohou m nit bez p edchozího upozorn ní a vyhrazujeme si právo na jejich zm nu. Copyright 2010, Fast ČR, a.s Revision 08/2010 CZ-17

19 CZ-18

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE ----- PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE ----- 1 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 2 PODĚKOVÁNÍ

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze 1. PROHLÁŠENÍ Nejdříve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení našeho MP3 digitálního přehrávače. Před použitím si laskavě pečlivě přečtěte tento návod, abyste přehrávač používali správně. Obsah tohoto

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

FM modulátor SWM 165 RDS CZ NÁVOD K OBSLUZE

FM modulátor SWM 165 RDS CZ NÁVOD K OBSLUZE FM modulátor SWM 165 RDS CZ NÁVOD K OBSLUZE HLAVNÍ FUNKCE: Výběr režimu přehrávání nebo složky jedním stisknutím tlačítka Velký 1,4 (3,5 cm) displej se zobrazením názvu a textu skladby Můžete přenášet

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnice 89/336/EHS Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument : EN55013 Tímto

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic)

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) Obecný popis DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) RDS funkce nabízí popis stanic a automatické nastavení času CD MP3 WMA a USB přehrávání

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

KD-DV6202/KD-DV6201. Varování - 1 -

KD-DV6202/KD-DV6201. Varování - 1 - KD-DV6202/KD-DV6201 Návod na instalaci a připojení Tento přehrávač je skonstruován pro provoz v elektrických systémech 12 V DC s uzemněným záporným pólem. Jestli vaše vozidlo nemá tento systém, je nutný

Více

Manuál GO-GO Speaker Únor 2016

Manuál GO-GO Speaker Únor 2016 Manuál GO-GO Speaker Únor 2016 Obsah 1. Obsah balení... 2 2. Popis funkcí... 3 3. Ovládání... 4 4. Nabíjení reproduktoru... 5 5. Bezdrátové připojení... 6 6. Bezdrátové handsfree... 7 7. Funkce Připoj

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Manuál Stellé Pillar Leden 2016

Manuál Stellé Pillar Leden 2016 Manuál Stellé Pillar Leden 2016 Obsah 1. Obsah balení... 2 2. Popis funkcí... 3 3. Ovládání... 4 4. Napájení reproduktoru... 5 5. Bezdrátové připojení... 6 6. Bezdrátové handsfree... 7 7. Funkce Připoj

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Návod k použití CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení přístroje. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Manuál Mini-Clutch Speaker

Manuál Mini-Clutch Speaker Manuál Mini-Clutch Speaker Únor 2016 Obsah 1. Obsah balení... 2 2. Popis funkcí... 3 3. Ovládání... 4 4. Nabíjení reproduktoru... 5 5. Bezdrátové připojení... 6 6. Bezdrátové handsfree... 7 7. Funkce Připoj

Více

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů.

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů. Instalace/Zapojení Upozornění Tento přístroj je možné provozovat pouze s napájením 2 V DC se zápornou zemí. Neveďte dráty pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech, například kolejnicích

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. MEMORY.SET (NASTAVENÍ PAMĚTI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ DISPLEJE) / NAP 2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním Před prvním použitím Zkontrolujte obsah balení: Dálkové ovládání (RC-1265) Baterie (CR2025) pro dálkové ovládání Napájecí kabel FM anténa

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

K A P P A KAPPA FOUR

K A P P A KAPPA FOUR K A P P A KAPPA FOUR 4x 2x 3x 1x 1x 3a L L R R KAPPA FOUR A C D E F A C D Varování k instalaci a tipy Odpojte záporný (-) vodič od baterie vozidla. V místě instalace se ujistěte, zda pod povrchem není

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více