SCD 6504MR SCD 6514MR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCD 6504MR SCD 6514MR"

Transkript

1 SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PĪEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD EN CZ SK HU PL

2 OBSAH P ED POUŽITÍM AUTORÁDIA... 3 Rozbalení a kontrola p íslušenství... 3 POPIS P ÍSTROJE... 4 Autorádio... 4 Displej... 5 Odejmutí a p ipojení p edního panelu... 5 SCHÉMA ZAPOJENÍ mm P EDNÍ POMOCNÝ VSTUP... 7 INSTALACE V P ÍSTROJOVÉ DESCE... 8 ZÁKLADNÍ POSTUPY... 9 Tlačítko pro zapnutí / ztlumení zvuku... 9 Tlačítko pro ovládání hlasitosti... 9 Nastavení systému... 9 Programování p ednastavených stanic Výb r p ednastavených stanic AS (Auto Store) / PS (Preset Scan) Vyhledávání souboru/adresá e Vyhledávání čísla stopy Vyhledávání názvu stopy Vyhledávání adresá e TA / TP AF REG PTY Režim / Automatické vyhledávání stanic Další stopa P edchozí stopa Rychlé p etáčení vp ed Rychlé p etáčení zp t P ehrávání/pozastavení Opakování Intro P ehrávání v náhodném po adí Pásmo Obnovení továrního nastavení Načtení a vysunutí disku Podpora USB a ipod Slot pro SD karty RDS TECHNICKÉ SPECIFIKACE CZ CZ-1

3 D kujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. P ejeme Vám mnoho p íjemných hodin poslechu Vaší oblíbené hudby. P i navrhování a výrob tohoto výrobku jsme brali v úvahu osobní bezpečnost, nicmén jakékoli nesprávné použití nebo provoz m že zp sobit elektrický šok, požár a/nebo jakákoli další rizika. Abyste se t mto rizik m vyhnuli, doporučujeme d kladn p ečíst tento manuál a dodržovat následující doporučení. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATĪENÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATĪENÍ - Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt p ístroje. P ístroj neobsahuje díly, které by mohl uživatel opravit sám. Veškeré opravy a se ízení p enechejte autorizovanému servisu. - Nevystavujte p ístroj kapající ani st íkající vod ani jiné kapalin. V žádném p ípad nelijte na nebo dovnit p ístroje jakoukoli kapalinu. Nepracujte s výrobkem, pokud máte mokré ruce. Nepoužívejte p ístroj ve vlhkém prost edí, blízko vodních ploch, vodních nádrží apod. - Nikdy nepracujte s výrobkem, pokud p echází ze studeného do teplého prost edí a naopak. Uvnit p ístroje se m že kondenzovat vlhkost, a proto nemusí pracovat správn. V tomto p ípad, zapn te p ístroj, vyjm te disk a počkejte nejmén minut, než se vlhkost vypa í. - K čišt ní p ístroje a jeho p íslušenství nepoužívejte čisticí prost edky zp sobující ot r, benzín nebo edidla. P ístroj ot ete jemným a suchým had íkem, a to pouze pokud je jednotka odpojená ze zdroje napájení. - Pro bezpečné ízení nastavujte hlasitost tak, abyste se mohli soust edit na provoz a stav na silnici. Z d vodu bezpečnosti nemanipulujte s ovládacími prvky p ístroje za jízdy. - Do otvoru CD p ehrávače nebo jakéhokoli jiného otvoru jednotky nikdy nedávejte cizí p edm ty, zabráníte tak poškození a úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: TENTO P ÍSTROJ POUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM.PRO ZAJIŠT NÍ SPRÁVNÉHO POUŽITÍ P ÍSTROJE SI POZORN P EČT TE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO POZD JŠÍ POUŽITÍ. POKUD JE POT EBNÝ SERVIS P ÍSTROJE, OBRA TE SE NA VAŠEHO PRODEJCE NEBO NA SERVISNÍ ST EDISKO. ABYSTE NEBYLI VYSTAVENI LASEROVÉMU PAPRSKU, NEOTEVÍREJTE KRYT P ÍSTROJE.M ŽE BÝT VYZA OVÁN VIDITELNÝ LASER, POKUD OTEV ETE SK Í NEBO PORUŠÍTE-LI BLOKOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPRSKU. UPOZORNĚNÍ: P ÍSTROJ JE LASEROVÝM VÝROBKEM T ÍDY 1. POUŽITÍ OVLADAČ NEBO ÚPRAVY NEBO PROVÁD NÍ JINÝCH POSTUPU, NEŽ JSOU UVEDENY ZDE, MOHOU MÍT ZA NÁSLEDEK NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ VYZA OVÁNÍ. JELIKOŽ JE POUŽÍVANÝ LASROVÝ PAPRSEK V TOMTO DVD VIDEO P EHRÁVAČI ŠKODLIVÝ OČÍM, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SK Í. VEŠKERÉ OPRAVY P ENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. PROVOZNÍ OPATĪENÍ - P ipojujte pouze k 12 V DC baterii se záporným uzemn ním. - P ístroj nevystavujte vysokým teplotám ani p ímému slunečnímu zá ení nebo velkou vlhkostí (p es 90%), nepokládejte na plochy s velkou prašností. V p ípad vysokých teplot, zchla te vnit ek auta ventilací nebo klimatizací. - S p ístrojem pracujte pouze na dob e ventilovaných plochách. - Nezapínejte a nevypínejte p ístroj v krátkých intervalech. P i vypínání počkejte nejmén 10 vte in p ed tím, než jednotku znovu zapnete. POZNÁMKA Vybité baterie zlikvidujte podle na ízení ve Vaší zemi. Veškerá zobrazení budou založené na anglické verzi. Design a specifi kace v manuálu se m žou lišit od aktuálního používaného výrobku. CZ-2

4 PĪED POUŽITÍM AUTORÁDIA Rozbalení a kontrola p íslušenství Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky a p íslušenství: Autorádio 1x Ochranné p enosné pouzdro pro vyjímatelný p ední panel. 1x Montážní svorka 1x Montážní páka 1x Šroub Bt5x20 4x Šroub M5 1x Matice M5 1x Plochá podložka 1x Pružná podložka 2x Páka pro vyjmutí jednotky Návod k použití CZ-3

5 POPIS PĪÍSTROJE Autorádio 1. TLAČÍTKO PRO ZAPNUTÍ / ZTLUMENÍ ZVUKU 2. TLAČÍTKO MODE (REŽIM) (RADIO, CD, SD, USB, AUX) 3. TLAČÍTKO SEL (VÝB R) 4. TLAČÍTKO BAND (FREKVENCE) (FM1/ FM2 / FM3) / TA-TP 5. TLAČÍTKO HLASITOSTI 6. TLAČÍTKO (LAD NÍ / NÁSLEDUJÍCÍ STOPA / RYCHLÉ P ETÁČENÍ DOP EDU) 7. TLAČÍTKO (LAD NÍ / P EDCHOZÍ STOPA / RYCHLÉ P ETÁČENÍ ZP T) 8. LCD DISPLAY 9. AUX IN (AUX VSTUP 3.5mm) 10. TLAČÍTKO MEM (PAM / ULOŽENÍ) 11. TLAČÍTKO OK (POTVRZENÍ/ ENTER / PTY) 12. TLAČÍTKO OPEN (OTEV ÍT) 13. USB PORT 14. SLOT PRO SD KARTU 15. TLAČÍTKO (VYSUNUTÍ DISKU) 16. VÝSTRAŽNÁ DIODA 17. OTVOR PRO DISK 18. RESET 19. KONTAKTY CZ-4

6 DISPLEJ Ikony jsou vysv tleny v tomto dokumentu. Nap íklad: WMA se rozsvítí, když se p ehrává WMA audio a MP3 se rozsvítí, když se p ehrává MP3 audio. Ikona Stereo se rozsvítí, když rádio p ijímá stanice Stereo. Ne všechny ikony se využívají nebo se zobrazí. Odejmutí a nasazení p edního panelu Odejmutí Otev ete p ední panel min. na 45 stup nebo ohn te do pozice dole. Jemn stiskn te pravou stranu sm rem doleva a opatrn odejm te p ední panel sm rem k sob. P ipojení Opatrn umíst te levou stranu p ední panelu na pojistný kolík, poté zacvakn te pravou stranu na pojistný kolík a zavírejte p ední panel, dokud neuslyšíte cvaknutí. VAROVÁNÍ: NEVSUNUJTE p ední panel na pravou stranu. M žete p ední panel poškodit. P i vyjímání nebo nasazování p edního panelu nikdy neužívejte sílu. P ední panel se m že snadno poškodit ot esy. Abyste p edešli poškození nebo potenciální krádeži, odejm te p ední panel, dejte ho do ochranného pouzdra a dávejte pozor, abyste ho neupustili nebo nevystavili silným ot es m. Zadní konektor, který spojuje hlavní jednotku a p ední panel je extrémn d ležitou součástí. Dávejte pozor, abyste ho nepoškodili tlakem prsty, perem, šroubováky, atd. CZ-5

7 SCHÉMA ZAPOJENÍ Autorádio je dodávané s vestav ným ISO konektorem a instalačními svorkami a je snadné ho namontovat do auta. Schéma ISO zapojení se používá ve v tšin aut. Pokud vaše vozidlo není vybaveno p ipojením ISO, m žete dokoupit opačný ISO konektor s odd lenými kabely a p ipojit kabely podle popisu ISO konektoru. Poznámka: Nikdy nep ipojujte kabely k systému, když jsou p ipojeny k baterii. Pokaždé, když jednotku odpojíte od baterie, p ednastavená pam se vymaže a jednotka se vrátí zp t do výchozího továrního nastavení. Pravý (Červený) Levý (Bílý) Subwoofer (Modrý) Pojistka (15Amp.) ISO ANTÉNNÍ p ipojení 1. Linie VÝSTUPU Levá + Pravá 2. Subwoofer VNITĪNÍ ISO KONEKTOR ISO-A A4 ŽLUTÁ B+. Vždy 12V DC, p ímo do baterie. A5 MODRÁ. Do koncovky systémové ovladače externího zesilovače nebo automatické antény (max. 100mA / 12V DC). A7 ČERVENÁ ACC P ipojení do 12V DC kontrolované startovacím klíčem / vypínačem. A8 GND. (Základ). P ipojení do čistých, odkrytých a nenabarvených kovových částí karoserie auta pro dobré uzemn ní. Poznámka k ISO-A konektoru: Uspo ádání vývod zde zobrazené je nejb žn ji používané, ale n kte í výrobci automobil (nap. VW, Audi, Opel, Vauxhall) m ní spojovací body A7 a A4, což vede k vymazání pam ti p ednastavených kanál a nastavení v p ípad, když se vypne zapalování. Pro správné p ipojení ISO konektoru do Vašeho auta viz p íručka Vašeho auta. ISO-B PĪEDNÍ REPRODUKTOR B3 Pravý + (Šedá) B4 Pravý (Šedá/černá) B5 Levý + (Bílá) B6 Levý (Bílá/černá) ZADNÍ REPRODUKTOR B1 Pravý + (Fialová) B2 Pravý (Fialová/černá) B7 Levý + (Zelená) B8 Levý (Zelená/černá) CZ-6

8 Poznámka: - Používejte pouze neuzemn né reproduktory. - Používejte pouze reproduktory o minimáln 30 W, užívání reproduktor o mén wattech m že vést k poškození vašich reproduktor p i vyšší hlasitosti. - Používejte pouze reproduktory o odporu 4~8 Ω (v ohmech), použití vyššího nebo nižšího odporu m že poškodit jednotku. - Nepoužívejte 3 kabelové reproduktory a nep ipojujte reproduktory v pozici minus (-) ke karoserii (GND). P ístroj používá BTL obvod a každý reproduktor musí být spojený s izolovanými kabely podle schématu. - Kabely reproduktoru anebo volitelné externí výkonné zesilovače musí být vždy vzdálené asi 30 cm od antény a/nebo prodlužovacích částí antény. P ipojte reproduktory podle následujícího schématu, nesprávné zapojení poškodí jednotku nebo reproduktory a záruka již nebude platná. Pīední levý Pīední pravý Zadní levý Zadní pravý Správné zapojení Nesprávné zapojení 3.5mm P EDNÍ POMOCNÝ VSTUP 3,5 mm pomocný vstup lze využít pro p ipojení externího audio za ízení prost ednictvím jejich výstupu pro sluchátka nebo jejich pomocného výstupu z p ístroje. Za ízení, jako jsou MP3 p ehrávače, mobilní telefony s MP3 p ehrávačem, kazetový p ehrávač, p ehrávač minidisk, atd., mohou být p ipojeny k jednotce. U p edního p ipojení je pro p ipojení t chto za ízení do tohoto pomocného vstupu pot eba kabel s 3.5mm konektorem. CZ-7

9 40 60 INSTALACE V PŘÍSTROJOVÉ DESCE Pokud je váš automobil vybaven jedním (1x) DIN otvorem pro auto audio systém, je možné p ístroj nainstalovat následovn. Poznámka: Jednotka by m la být instalována ve vodorovné poloze v úhlu menším než X DIN SLOT P ed instalací jednotky odstra te tyto dva šrouby. 1. Vložte montážní svorku do otvoru 1X DIN na palubní desce. 2. Ohn te montážní chlopn sm rem ven šroubovákem a upevn te montážní svorku na své místo. 3. P ipojte šroub M5 na zadní část jednotky. 4. Zkontrolujte elektrická zapojení podle návodu výše (bu zapojení ISO nebo odd lené kabely). 5. Do jednotky vložte ISO konektor. Zatlačte jednotku na montážní svorku, dokud neuslyšíte cvaknutí. Posu te montážní páku (kovový proužek s dírami) na šroub M5 a použijte matici M5 pro upevn ní montážní páky. 6. Použijte šroub Bt5x20 pro p ipevn ní druhé strany montážní páky na karoserii auta. 7. Umíst te p ední hranu p es jednotku a dokončete instalaci. Poznámka: Kroky 5 a 6 jsou možné pouze tehdy, když dosáhnete na zadní stranu jednotky uvnit palubní desky. Chcete-li odebrat jednotku, OPATRN odstra te p ední hranu (nepoužívejte p íliš velkou sílu, spojovací kolík hrany by se mohl zlomit) a umíst te dva extrakční klíče na levou a pravou stranu jednotky, dokud se nezacvaknou na místo a jednotku jemn vytáhn te z palubní desky. CZ-8

10 ZÁKLADNÍ POSTUPY Tlačítko zapnutí / ztlumení zvuku Stiskn te toto tlačítko a zapn te jednotku. Stiskn te dlouze znovu a jednotku vypnete. Stiskn te tlačítko krátce pro ztlumení zvuku. Pamatujte, že se hlasitost sníží na všech výstupních audio konektorech. Ikona ztlumení zvuku se zobrazí na informačním displeji. Pro návrat k p ehrávání znovu krátce stiskn te tlačítko. Tlačítko hlasitosti Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením knofl íku ve sm ru hodinových ručiček nebo proti sm ru hodinových ručiček. Když je jednotka vypnutá, p i p íštím zapnutí se spustí na úrovni hlasitosti INVOL. Nastavení systému Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením knofl íku ve sm ru hodinových ručiček nebo proti sm ru hodinových ručiček. Pokud je úrove hlasitosti pod 20 a jednotka je vypnutá, p i p íštím zapnutí se jednotka spustí na standardní úrovni hlasitosti 20. Pokud je úrove hlasitosti vyšší než 20, p i p íštím zapnutí se jednotka spustí na standardní úrovni hlasitosti 20. Krátce stiskn te tlačítko SEL pro výb r audio funkcí v následujícím po adí: VOLUME (hlasitost) BASS (hloubky) TREBLE (výšky) BALANCE (vyvážení L+R) FADER (vyvážení p edních a zadních reproduktor ) CURRENT MODE (aktuální režim) Pokud vyberete funkci BASS (hloubky) nebo TREBLE (výšky), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček zvýšíte basy nebo výšky, otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček snížíte basy nebo výšky. Pokud vyberete funkci BALANCE (vyvážení L+R), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost napravo (R), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost nalevo (L). Pokud vyberete funkci FADER (vyvážení p edních a zadních reproduktor ), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost vzadu (R), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost vp edu (F). V režimu Radio stiskněte tlačítko SEL po dobu 2 vteīin pro vstup do nabídky nastavení. Každým stisknutím postupn vyberete: (AF INVOL ADJ 12/24HOUR TAVOL EON PTY REG LOC MONO LOUD SUB BEEP DSP EXIT). Pokud vyberete funkci AF, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r AF OFF nebo ON. Otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček pro snížení standardní hlasitosti p i zapnutí jednotky. Pokud vyberete funkci ADJ, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček pro nastavení času. Pokud vyberete funkci 12/24HOUR, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro zm nu formátu času 12 nebo 24 hodin. Pokud vyberete funkci TAVOL, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček pro zvýšení hlasitosti TA, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček pro snížení hlasitosti TA. Pokud vyberete funkci EON, (ON je standardní nastavení) otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci PTY, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r PTY ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci REG, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r REG ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci LOC, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF. Vyberte ON pro výb r krátké vzdálenosti nebo režimu stanic místních rádií (LOC) nebo vyberte OFF pro rádio stanice s dlouhou vzdáleností. Pokud vyberete funkci MONO, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r OFF (Stereo) nebo ON (Mono). Pokud vyberete funkci LOUD (hlasitost) otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON, nebo OFF (standard). Pokud vyberete funkci SUB, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF Pokud vyberete funkci BEEP otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci DIGITAL SOUND PROCESSOR (DSP) otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r p eddefi novaného zvukového efektu vyrovnávače v následujícím po adí: NONE (žádný) POP ROCK CLASSIC FLAT (otev ený) NONE (žádný) Poznámka: Po 5 vte inách nečinnosti se displej vrátí do standardního zvoleného režimu. Pokud je možné zobrazení času, jednotka zobrazí čas v pohotovostním režimu. CZ-9

11 Programování p ednastavených stanic Výb r stanice je možný ručním nebo automatickým lad ním. Když najdete požadovanou stanici a frekvenci, stiskn te tlačítko OK, poté otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r 1 6, stiskn te tlačítko OK pro potvrzení a uložení stanice. Tuto sekvenci m žete opakovat pro každou dostupnou frekvenci. Stiskn te tlačítko BAND pro výb r další dostupné frekvence a opakujte postup uvedený výše. Výběr p ednastavených stanic Vyberte požadovanou frekvenci. Nyní stiskn te tlačítko nebo pro výb r stanice. AS (Auto Store) / PS (Preset Scan) V režimu Tuner vyberte dostupnou frekvenci, poté stiskn te a držte tlačítko MEM alespo 2 vte iny a aktivujte Automatické hledání a funkci uložení. Jednotka vyhledá stanice vybraného frekvenčního pásma a uloží až 6 stanic do p ednastavené pam ti. Hledání se automaticky zastaví po zkontrolování celého frekvenčního spektra, po uložení p ednastavených stanic nebo po op tovném stisknutí tlačítka MEM. PS: Stiskn te tlačítko MEM krátce v režimu TUNER pro skenování p ednastavených stanic do pam ti aktuáln vybraného frekvenčního pásma. Každou p ednastavenou stanici uslyšíte 5 vte in. Stiskn te tlačítko MEM pro zastavení skenování. Vyhledávání souboru/adresá e V režimu MP3/USB/SD/CD: Stiskn te tlačítko MEM pro vstup do režimu vyhledávání (stiskn te tlačítko za sebou výb r mezi následujícími vyhledávacími režimy): FILE NUMBER (číslo souboru) FILE NAME (název souboru) FOLDER (adresá ) (Poznámka: Audio CD disky podporují pouze vyhledávací režim čísla stopy.). Vyhledávání čísla stopy Číslice 0 bude blikat na LCD obrazovce, otáčením tlačítka pro ovládání hlasitosti po nebo proti sm ru hodinových ručiček vložíte čísla stop. Stiskn te tlačítko pro ovládání hlasitosti pro vložení vybraného čísla a potvr te stisknutím tlačítka SEL. Opakujte, dokud se nezobrazí požadované číslo stopy. Nyní stiskn te tlačítko OK pro p ehrávání požadované stopy. Pokud stopu nelze nalézt, bude se p ehrávat poslední p ehrávaná stopa a funkce vyhledávání se zruší. Vyhledávání názvu stopy V režimu MP3/USB/SD/CD: Stiskn te tlačítko MEM opakovan pro vstup do režimu vyhledávání názvu stopy. Zobrazí se znak A * * Vložte písmena stopy otáčením tlačítka pro ovládání hlasitosti po nebo proti sm ru hodinových ručiček a vyberte mezi znaky A Z a 0 9. Potvr te blikající znak stisknutím tlačítka SEL. Opakujte, dokud se nezobrazí požadované znaky. Nyní stiskn te tlačítko OK pro p ehrávání požadované stopy. Pokud jednotka zobrazí více výsledk, vyberte mezi soubory otáčením tlačítka pro ovládání hlasitosti po nebo proti sm ru hodinových ručiček, poté stiskn te tlačítko OK pro potvrzení vybrané písničky. Pokud jednotka stopu nenajde, zobrazí se chybové hlášení a poté znak A * * a sekvence vyhledávání názvu souboru se m že zopakovat. Vyhledávání adresáīe V režimu MP3/USB/SD/CD: Stiskn te tlačítko MEM opakovan, dokud se na LCD obrazovce nezobrazí ko enové adresá e. Vstupte do režimu vyhledávání adresá e. Zobrazí se ko enové adresá e, a pokud jsou podadresá e, otáčejte tlačítkem pro ovládání hlasitosti pro pohyb mezi podadresá i a stiskn te tlačítko OK pro vstup do podadresá e. Jednotka začne p ehrávat písničky z tohoto podadresá e. CZ-10

12 Poznámka: Funkce není k dispozici pro komerční audio CD. Po 5 vte inách nečinnosti se displej vrátí do standardního vybraného režimu. Pokud je k dispozici zobrazení času, zobrazí jednotka čas na n kolik vte in a poté se vrátí do normálního zobrazení. TA / TP Dlouze stiskn te tlačítko BAND v režimu TUNER pro aktivaci nebo deaktivaci Cestovního oznámení (TA) / Cestovního programu (TP). Ve standardním nastavení je tato funkce vypnuta. Pokud je k dispozici TA nebo TP signál z nalad né rádio stanice, na informačním displeji se zobrazí ikona TP. Pokud je funkce TA/TP aktivovaná, ale není žádný signál RDS, ikona TP bude blikat na informačním displeji (více viz odstavec RDS operace). AF Nastavte AF na ON nebo OFF jak je popsáno v kapitole Nastavení systému. Standardní nastavení je ON, pokud je funkce AF aktivovaná (on) a dostupná pro aktuální rádio stanici, ikona AF bude zapnutá, pokud funkce není dostupná, ikona AF bude blikat. Pokud jednotka neustále vyhledává alternativní frekvence, m že to být zp sobeno místem se špatným signálem a je doporučováno v tomto p ípad funkci AF vypnout (OFF). REG Nastavte REG na ON nebo OFF, jak je popsáno v kapitole Nastavení systému. Standardní nastavení je OFF (pro více informací o REG viz kapitola RDS). PTY Dlouze stiskn te tlačítko OK v režimu TUNER a aktivujte nebo deaktivujte Typ programu (PTY). Standardní nastavení je off. Pokud je funkce PTY aktivovaná (on) a vybraný typ programu odpovídá, zobrazí se informace o PTY. Pokud se informace o PTY liší nebo není k dispozici, ikona PTY bliká. Stiskn te jakékoli tlačítko pro zastavení vyhledávání PTY (více viz RDS operace). Režim Stiskn te tlačítko Režim pro výb r mezi dostupnými audio zdroji v následujícím po adí: TUNER CD SD USB AUX TUNER. / Automatické vyhledávání stanic V režimu TUNER stiskn te a držte tlačítko (zvýšení frekvence) nebo (snížení frekvence) pro automatické vyhledávání stanic. Vyhledávání frekvence se zastaví, až se stanice najde nebo když znovu stiskn te tlačítko. Další stopa P i p ehrávání písničky z disku stiskn te tlačítko (NEXT ) pro p echod na další stopu. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. Pīedchozí stopa P i p ehrávání písničky z disku stiskn te tlačítko (PREVIOUS ) pro p echod na p edchozí stopu. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. Rychlé pīetáčení vpīed P i p ehrávání písničky z disku stiskn te a držte tlačítko alespo 2 sekundy pro rychlé p etáčení vp ed (FFWD) aktuální stopy. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. Rychlé pīetáčení zpět P i p ehrávání písničky z disku stiskn te a držte tlačítko alespo 2 sekundy pro rychlé p etáčení zp t (FREV) aktuální stopy. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. CZ-11

13 P ehrávání/pozastavení V režimu CD/MP3/SD/USB stiskn te tlačítko OK pro pozastavení písničky, stiskn te tlačítko znovu pro návrat k p ehrávání. Opakování V režimu MP3/USB/SD/CD stiskn te tlačítko BAND opakovan pro výb r opakování p ehrávání, poté stiskn te tlačítko OK. Na informačním displeji se zobrazí ikona RPT. Pro zrušení režimu opakování stiskn te tlačítko znovu. Ikona RPT zmizí a bude pokračovat p ehrávání aktuální písničky. Intro V režimu MP3/USB/SD/CD stiskn te tlačítko BAND opakovan pro výb r intra, poté stiskn te tlačítko OK pro prohlížení médií pro každou písničku, písnička se bude p ehrávat 10 sekund. Na informačním displeji se zobrazí ikona INT. Pro zrušení režimu prohlížení stiskn te tlačítko znovu. Ikona INT zmizí a bude pokračovat p ehrávání aktuální písničky. P ehrávání v náhodném po adí V režimu MP3/USB/SD/CD stiskn te tlačítko BAND opakovan pro výb r náhodného p ehrávání, poté stiskn te tlačítko OK pro náhodné p ehrávání každé písničky. Na informačním displeji se zobrazí ikona RDM. Pro zrušení režimu prohlížení stiskn te tlačítko znovu. Ikona RDM zmizí a bude pokračovat p ehrávání aktuální písničky. Pásmo Stiskn te tlačítko Frekvence pro výb r frekvenčního pásma dle Vašeho výb ru v následujícím po adí: FM 1 FM 2 FM 3 AM 1 AM 2. Když vyberete nové frekvenční pásmo, poslední vybraná frekvence/stanice takové frekvence se bude p ehrávat. Obnovení továrního nastavení Stiskn te tlačítko OPEN na jednotce a odstra te p ední kryt. Poté špičkou ohnuté kancelá ské sponky stiskn te malé tlačítko RESET pro nastavení jednotky zp t do standardního továrního nastavení. Načtení a vysunutí disku Stiskn te tlačítko OPEN na p ístroji a otev ete p ední panel pro načtení nebo vyjmutí disku. Vložte jeden disk potišt nou stranou nahoru. Stiskn te tlačítko EJECT v p ípad, kdy v jednotce již disk je. Jemn zasu te disk do jednotky a neužívejte sílu, disk bude automaticky zasunut. Poznámka: Otisky prst a prach na povrchu disku m žou ovlivnit kvalitu zvuku. Pravideln disk čist te jemným bavln ným had íkem od st edu disku sm rem ven, ale nečist te disk kruhovými pohyby. Nepoužívejte jakýkoli typ rozpoušt dla, jako je edidlo, benzín, saponát, antistatický aerosol užívaný na vinyl, použití t chto tekutin m že zp sobit vážné poškození disku. Nevystavujte disk p ímému slunečnímu zá ení nebo jakémukoli zdroji tepla. Na disk nelepte žádný papír nebo samolepku. Používejte pouze 12cm kulaté disky, nevkládejte žádný jiný typ nebo velikost disku. Pokud se 12cm CD vysune, ale do 15 vte in se nevyjme, znovu se automaticky zasune, ale nezačne se p ehrávat. 8cm disky se automaticky nezasunou, p ed zav ením p ední desky je vyjm te. Pokud se disk jednou zasune, jednotka automaticky začne načítat disk, stažení počátečních dat disku zabere n kolik vte in, poté jednotka začne disk p ehrávat. Poznámka: Když je jednotka v pohotovostním režimu a disk je vložený/vyjmutý, jednotka se automaticky zapne. CZ-12

14 Podpora USB a ipod Vložte pam ový disk USB, MP3 USB p ehrávač, Apple ipod (Shuffl e, Mini, Nano, Video, atd.) nebo p ipojte externí 2,5 nebo 1,8 palcový USB pevný disk do tohoto USB portu. M žete tak poslouchat uložené MP3 nebo WMA písničky. Pokud je p ipojený USB pevný disk, jednotka rozpozná pouze pevné disky ve formátu FAT16 nebo FAT32. Pevné disky ve formátu NTFS nebo Linux NEJSOU podporované. Po p ipojení n kterého z t chto za ízení se na informačním dispeji zobrazí ikona USB. Pamatujte: na trhu existuje nepřeberné množství paměťových zařízení s nebo bez integrovaného MP3 přehrávače. Některá z těchto zařízení nejsou kompatibilní s touto jednotkou a nelze je přehrát. Po p ipojení ipod do USB portu se dobíjecí baterie začnou automaticky nabíjet, ale pouze v p ípad, že je ipod nabitý min. na 50%. Poznámka - Varování: N které externí pevné disky nebo MP4 p ehrávače a ipod, které nejsou nabité alespo na 50%, spot ebují p íliš mnoho energie, což m že zp sobit vypnutí nebo nesprávnou funkci jednotky a m že zp sobit poškození jednotky, které nebude kryté zárukou. V tomto p ípad se musí externí pevné disky nebo MP4 p ehrávače p ipojit k externímu zdroji napájení. Poznámka k podpo e ipod Na ipod jsou dv pam ové oblasti, tzv. pam ová oblast velkého množství dat a oblast itunes. Pokud je ipod p ipojený originálním USB kabelem, jednotka rozezná pouze pam ovou oblast velkého množství dat a bude p ehrávat pouze zde uložené MP3 nebo WMA soubory. itunes oblast a formát soubor AAC nejsou podporované. VAROVÁNÍ: P ipojujte ipod pouze originálním USB kabelem a ne USB kabelem a ipod p ipojením sluchátek nebo pouze ipod p ipojení sluchátek do 3,5mm pomocného vstupu této jednotky. M žete tak zp sobit poškození ipod a zrušení záruky. Slot pro SD karty Vložte SD nebo SDHC kartu do tohoto slotu a m žete poslouchat uložené MP3 nebo WMA písničky. Na informačním displeji se zobrazí ikona SD-CARD. Poznámka: Občas trvá několik vteřin, než se karta zaregistruje. Když stiskněte tlačítko MODE, a vyberete SD kartu, ale jednotka se vrací zpět do režimu rádia, znamená to, že karta ještě nebyla zaregistrovaná. Počkejte několik vteřin a poté stiskněte tlačítko MODE znovu, vyberte SD kartu, nevysunujte SD kartu, mohli byste poškodit obsah souboru. RDS Radio Data System (RDS) umož uje využívat jednotku vybavenou RDS na maximum. RDS umož uje rádio stanicím p enášet data, která usnadní používání. Rádio stanice mohou odesílat krátké zprávy na RDS a poskytnout dodatečné informace o p enášených programech, počasí, obecné informace, dopravní zprávy, název záznamu nebo číslo telefonu atd. RDS informace jsou p enášené mnoha rádio stanicemi, které vysílají na frekvenci FM. PS (Název programové služby) Jednotka je dodávaná s displejem, který zobrazí název vybrané rádio stanice. Když naprogramujete Vaše oblíbené rádio stanice do p ednastavených čísel stanic, neuloží se pouze frekvence, ale také identifi kace stanice. Pokud jste nastavili RADIO- JEDNA na tlačítko číslo jedna, každé stisknutí tohoto tlačítka aktivuje RADIO-JEDNA. AF (Alternativní frekvence) Automatické lad ní Jednotka získává informace o frekvencích v blízkosti vysílač. To umož uje výb r nejsiln jšího FM signálu pro vybrané stanice. Toto je užitečné a bezpečné zejména p i ízení, b hem ízení již nemusíte p ela ovat mezi r znými oblastmi pokrytými vysílačem. Regionální linky (REG On/Off) Mnoho místních rádiových stanic má pouze pár r zných frekvencí a plocha pokrytá jejich signálem je omezená. N které místní stanice jsou spojené podle regionu, takže pokud se signál místní rádio stanice zeslabí, jednotka p epne na jinou místní stanici ve stejném regionu. Pokud si p ejete, aby bylo rádio nalad né na stejnou stanici nehled na sílu nebo kvalitu signálu, musíte zapnout regionální za ízení, jak je popsáno na p edchozích stranách. CZ-13

15 TA a TP (Cestovní oznámení / Cestovní program) Když místní rádio stanice vysílají dopravní zprávy, jednotka je o tomto informovaná. Tato informace se m že využít a poskytnout cestovní informace, aniž byste po ád poslouchali tuto stanici. Když je cestovní oznámení vysílané, jednotka p eruší p ehrávané CD a automaticky p epne na oznámení. Na konci oznámení se jednotka vrátí do p vodního stavu p epnutím na SD, USB nebo CD. Pro tuto funkci musí být cestovní oznámení aktivované. Jednotka Vám umožní pouze naladit stanici, která je schopná zasílat relevantní RDS informace o cestovních oznámeních. Pokud signál vybrané rádio stanice zeslábne, jednotka se sama p eladí na jinou stanici, která poskytuje RDS cestovní informace. Na informačním displeji se rozsvítí symbol TP v p ípad, že byla nalezená nebo vybraná TP stanice. EON (Rozší ení dalších sítí) Jednotka je vybavená funkcí rozší ení dalších sítí (EON) a m že p epínat z národní sí ové stanice (nap. RADIO JEDNA) na místní rádiové cestovní oznámení, a poté zpátky na národní stanici po skončení oznámení. Nap íklad, jednotka je nalad ná na RADIO ČTY I a funkce TA je aktivovaná. M žete poslouchat RADIO ČTY I nebo stopu nebo m žete mít rádio ztlumené. Když blízká místní rádio stanice, jako je MÍSTNÍ RÁDIO, bude vysílat cestovní oznámení, RDS signál p esm rovaný na RÁDIO ČTY I ekne jednotce, aby naladila MÍSTNÍ RÁDIO kv li oznámení. Jednotka již bude znát frekvenci MÍSTNÍHO RÁDIA v této oblasti. Jednotka nejprve zkontroluje, že signál MÍSTNÍHO RÁDIA je uspokojivý a pokud je, p epne z RÁDIA ČTY I, zvýší hlasitost nebo p eruší p ehrávání po dobu vysílání oznámení. Po skončení oznámení se jednotka vrátí do p edchozího stavu a je p ipravená na další oznámení. S funkcí EON se jednotka dozvídá o frekvencích jiných rádio stanic v oblasti, jak místních, tak národních. Pokud zm níte stanice, jednotka se ihned dozví, které frekvence zkusit nejd íve. PTY (Typ programu) Mnoho rádio stanic dává jednotlivým program m kódy podle jejich typu. Jednotka Vám umožní vybrat požadovaný typ programu a vyhledá vysílání takového programu. Jsou k dispozici následující typy program : Proslov, zprávy, aktuální události, informace, sport, vzd lání, divadlo, kultura, v da, r zné proslovy (kvízy, komedie), Pop Music, Rock Music, M.O.R.M. Easy Listening, klasická hudba, další hudební žánry, počasí, fi nance, d ti, společnost, víra, telefony, cestování, volný čas, Jazz, Country, národní, staré hity, Folk a dokumenty. Pro aktivaci funkce stiskn te a držte tlačítko OK alespo 2 sekundy. Aktuální vybraný typ programu se zobrazí na informačním displeji. Pokud si nevyberete žádný speciální typ programu, na displeji bude zobrazeno PTY NONE. Pro vypnutí funkce stiskn te tlačítko OK znovu. Standardní nastavení této funkce jsou Zprávy. Otočte tlačítkem pro ovládání hlasitosti doleva nebo doprava pro pohyb mezi dostupnými typy program, poté stiskn te tlačítko OK znovu, jednotka nyní automaticky začne vyhledávání rádio stanice s požadovaným kódem typu programu. Čas a datum (CT-Clock Time) Část RDS dat se používá pro p enos aktuálního data a času. Čas se na jednotce nemusí nikdy nastavovat a automaticky se m ní podle letního a zimního času. Také počítá s p estupnými roky, a pokud cestujete do ciziny, také rozlišuje r zná časová pásma. CZ-14

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Auto CD/MP3/WMA přijímač

Auto CD/MP3/WMA přijímač MK_LAC-M5500R_CZE Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M5500R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE R CZ Pokročilá navigace INE-S900R PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. Návod k použití UPOZORNĚNÍ Pokud je vám něco z příručky ohledně

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více