SCD 6504MR SCD 6514MR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCD 6504MR SCD 6514MR"

Transkript

1 SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PĪEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD EN CZ SK HU PL

2 OBSAH P ED POUŽITÍM AUTORÁDIA... 3 Rozbalení a kontrola p íslušenství... 3 POPIS P ÍSTROJE... 4 Autorádio... 4 Displej... 5 Odejmutí a p ipojení p edního panelu... 5 SCHÉMA ZAPOJENÍ mm P EDNÍ POMOCNÝ VSTUP... 7 INSTALACE V P ÍSTROJOVÉ DESCE... 8 ZÁKLADNÍ POSTUPY... 9 Tlačítko pro zapnutí / ztlumení zvuku... 9 Tlačítko pro ovládání hlasitosti... 9 Nastavení systému... 9 Programování p ednastavených stanic Výb r p ednastavených stanic AS (Auto Store) / PS (Preset Scan) Vyhledávání souboru/adresá e Vyhledávání čísla stopy Vyhledávání názvu stopy Vyhledávání adresá e TA / TP AF REG PTY Režim / Automatické vyhledávání stanic Další stopa P edchozí stopa Rychlé p etáčení vp ed Rychlé p etáčení zp t P ehrávání/pozastavení Opakování Intro P ehrávání v náhodném po adí Pásmo Obnovení továrního nastavení Načtení a vysunutí disku Podpora USB a ipod Slot pro SD karty RDS TECHNICKÉ SPECIFIKACE CZ CZ-1

3 D kujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. P ejeme Vám mnoho p íjemných hodin poslechu Vaší oblíbené hudby. P i navrhování a výrob tohoto výrobku jsme brali v úvahu osobní bezpečnost, nicmén jakékoli nesprávné použití nebo provoz m že zp sobit elektrický šok, požár a/nebo jakákoli další rizika. Abyste se t mto rizik m vyhnuli, doporučujeme d kladn p ečíst tento manuál a dodržovat následující doporučení. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATĪENÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATĪENÍ - Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt p ístroje. P ístroj neobsahuje díly, které by mohl uživatel opravit sám. Veškeré opravy a se ízení p enechejte autorizovanému servisu. - Nevystavujte p ístroj kapající ani st íkající vod ani jiné kapalin. V žádném p ípad nelijte na nebo dovnit p ístroje jakoukoli kapalinu. Nepracujte s výrobkem, pokud máte mokré ruce. Nepoužívejte p ístroj ve vlhkém prost edí, blízko vodních ploch, vodních nádrží apod. - Nikdy nepracujte s výrobkem, pokud p echází ze studeného do teplého prost edí a naopak. Uvnit p ístroje se m že kondenzovat vlhkost, a proto nemusí pracovat správn. V tomto p ípad, zapn te p ístroj, vyjm te disk a počkejte nejmén minut, než se vlhkost vypa í. - K čišt ní p ístroje a jeho p íslušenství nepoužívejte čisticí prost edky zp sobující ot r, benzín nebo edidla. P ístroj ot ete jemným a suchým had íkem, a to pouze pokud je jednotka odpojená ze zdroje napájení. - Pro bezpečné ízení nastavujte hlasitost tak, abyste se mohli soust edit na provoz a stav na silnici. Z d vodu bezpečnosti nemanipulujte s ovládacími prvky p ístroje za jízdy. - Do otvoru CD p ehrávače nebo jakéhokoli jiného otvoru jednotky nikdy nedávejte cizí p edm ty, zabráníte tak poškození a úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: TENTO P ÍSTROJ POUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM.PRO ZAJIŠT NÍ SPRÁVNÉHO POUŽITÍ P ÍSTROJE SI POZORN P EČT TE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO POZD JŠÍ POUŽITÍ. POKUD JE POT EBNÝ SERVIS P ÍSTROJE, OBRA TE SE NA VAŠEHO PRODEJCE NEBO NA SERVISNÍ ST EDISKO. ABYSTE NEBYLI VYSTAVENI LASEROVÉMU PAPRSKU, NEOTEVÍREJTE KRYT P ÍSTROJE.M ŽE BÝT VYZA OVÁN VIDITELNÝ LASER, POKUD OTEV ETE SK Í NEBO PORUŠÍTE-LI BLOKOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPRSKU. UPOZORNĚNÍ: P ÍSTROJ JE LASEROVÝM VÝROBKEM T ÍDY 1. POUŽITÍ OVLADAČ NEBO ÚPRAVY NEBO PROVÁD NÍ JINÝCH POSTUPU, NEŽ JSOU UVEDENY ZDE, MOHOU MÍT ZA NÁSLEDEK NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ VYZA OVÁNÍ. JELIKOŽ JE POUŽÍVANÝ LASROVÝ PAPRSEK V TOMTO DVD VIDEO P EHRÁVAČI ŠKODLIVÝ OČÍM, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SK Í. VEŠKERÉ OPRAVY P ENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. PROVOZNÍ OPATĪENÍ - P ipojujte pouze k 12 V DC baterii se záporným uzemn ním. - P ístroj nevystavujte vysokým teplotám ani p ímému slunečnímu zá ení nebo velkou vlhkostí (p es 90%), nepokládejte na plochy s velkou prašností. V p ípad vysokých teplot, zchla te vnit ek auta ventilací nebo klimatizací. - S p ístrojem pracujte pouze na dob e ventilovaných plochách. - Nezapínejte a nevypínejte p ístroj v krátkých intervalech. P i vypínání počkejte nejmén 10 vte in p ed tím, než jednotku znovu zapnete. POZNÁMKA Vybité baterie zlikvidujte podle na ízení ve Vaší zemi. Veškerá zobrazení budou založené na anglické verzi. Design a specifi kace v manuálu se m žou lišit od aktuálního používaného výrobku. CZ-2

4 PĪED POUŽITÍM AUTORÁDIA Rozbalení a kontrola p íslušenství Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky a p íslušenství: Autorádio 1x Ochranné p enosné pouzdro pro vyjímatelný p ední panel. 1x Montážní svorka 1x Montážní páka 1x Šroub Bt5x20 4x Šroub M5 1x Matice M5 1x Plochá podložka 1x Pružná podložka 2x Páka pro vyjmutí jednotky Návod k použití CZ-3

5 POPIS PĪÍSTROJE Autorádio 1. TLAČÍTKO PRO ZAPNUTÍ / ZTLUMENÍ ZVUKU 2. TLAČÍTKO MODE (REŽIM) (RADIO, CD, SD, USB, AUX) 3. TLAČÍTKO SEL (VÝB R) 4. TLAČÍTKO BAND (FREKVENCE) (FM1/ FM2 / FM3) / TA-TP 5. TLAČÍTKO HLASITOSTI 6. TLAČÍTKO (LAD NÍ / NÁSLEDUJÍCÍ STOPA / RYCHLÉ P ETÁČENÍ DOP EDU) 7. TLAČÍTKO (LAD NÍ / P EDCHOZÍ STOPA / RYCHLÉ P ETÁČENÍ ZP T) 8. LCD DISPLAY 9. AUX IN (AUX VSTUP 3.5mm) 10. TLAČÍTKO MEM (PAM / ULOŽENÍ) 11. TLAČÍTKO OK (POTVRZENÍ/ ENTER / PTY) 12. TLAČÍTKO OPEN (OTEV ÍT) 13. USB PORT 14. SLOT PRO SD KARTU 15. TLAČÍTKO (VYSUNUTÍ DISKU) 16. VÝSTRAŽNÁ DIODA 17. OTVOR PRO DISK 18. RESET 19. KONTAKTY CZ-4

6 DISPLEJ Ikony jsou vysv tleny v tomto dokumentu. Nap íklad: WMA se rozsvítí, když se p ehrává WMA audio a MP3 se rozsvítí, když se p ehrává MP3 audio. Ikona Stereo se rozsvítí, když rádio p ijímá stanice Stereo. Ne všechny ikony se využívají nebo se zobrazí. Odejmutí a nasazení p edního panelu Odejmutí Otev ete p ední panel min. na 45 stup nebo ohn te do pozice dole. Jemn stiskn te pravou stranu sm rem doleva a opatrn odejm te p ední panel sm rem k sob. P ipojení Opatrn umíst te levou stranu p ední panelu na pojistný kolík, poté zacvakn te pravou stranu na pojistný kolík a zavírejte p ední panel, dokud neuslyšíte cvaknutí. VAROVÁNÍ: NEVSUNUJTE p ední panel na pravou stranu. M žete p ední panel poškodit. P i vyjímání nebo nasazování p edního panelu nikdy neužívejte sílu. P ední panel se m že snadno poškodit ot esy. Abyste p edešli poškození nebo potenciální krádeži, odejm te p ední panel, dejte ho do ochranného pouzdra a dávejte pozor, abyste ho neupustili nebo nevystavili silným ot es m. Zadní konektor, který spojuje hlavní jednotku a p ední panel je extrémn d ležitou součástí. Dávejte pozor, abyste ho nepoškodili tlakem prsty, perem, šroubováky, atd. CZ-5

7 SCHÉMA ZAPOJENÍ Autorádio je dodávané s vestav ným ISO konektorem a instalačními svorkami a je snadné ho namontovat do auta. Schéma ISO zapojení se používá ve v tšin aut. Pokud vaše vozidlo není vybaveno p ipojením ISO, m žete dokoupit opačný ISO konektor s odd lenými kabely a p ipojit kabely podle popisu ISO konektoru. Poznámka: Nikdy nep ipojujte kabely k systému, když jsou p ipojeny k baterii. Pokaždé, když jednotku odpojíte od baterie, p ednastavená pam se vymaže a jednotka se vrátí zp t do výchozího továrního nastavení. Pravý (Červený) Levý (Bílý) Subwoofer (Modrý) Pojistka (15Amp.) ISO ANTÉNNÍ p ipojení 1. Linie VÝSTUPU Levá + Pravá 2. Subwoofer VNITĪNÍ ISO KONEKTOR ISO-A A4 ŽLUTÁ B+. Vždy 12V DC, p ímo do baterie. A5 MODRÁ. Do koncovky systémové ovladače externího zesilovače nebo automatické antény (max. 100mA / 12V DC). A7 ČERVENÁ ACC P ipojení do 12V DC kontrolované startovacím klíčem / vypínačem. A8 GND. (Základ). P ipojení do čistých, odkrytých a nenabarvených kovových částí karoserie auta pro dobré uzemn ní. Poznámka k ISO-A konektoru: Uspo ádání vývod zde zobrazené je nejb žn ji používané, ale n kte í výrobci automobil (nap. VW, Audi, Opel, Vauxhall) m ní spojovací body A7 a A4, což vede k vymazání pam ti p ednastavených kanál a nastavení v p ípad, když se vypne zapalování. Pro správné p ipojení ISO konektoru do Vašeho auta viz p íručka Vašeho auta. ISO-B PĪEDNÍ REPRODUKTOR B3 Pravý + (Šedá) B4 Pravý (Šedá/černá) B5 Levý + (Bílá) B6 Levý (Bílá/černá) ZADNÍ REPRODUKTOR B1 Pravý + (Fialová) B2 Pravý (Fialová/černá) B7 Levý + (Zelená) B8 Levý (Zelená/černá) CZ-6

8 Poznámka: - Používejte pouze neuzemn né reproduktory. - Používejte pouze reproduktory o minimáln 30 W, užívání reproduktor o mén wattech m že vést k poškození vašich reproduktor p i vyšší hlasitosti. - Používejte pouze reproduktory o odporu 4~8 Ω (v ohmech), použití vyššího nebo nižšího odporu m že poškodit jednotku. - Nepoužívejte 3 kabelové reproduktory a nep ipojujte reproduktory v pozici minus (-) ke karoserii (GND). P ístroj používá BTL obvod a každý reproduktor musí být spojený s izolovanými kabely podle schématu. - Kabely reproduktoru anebo volitelné externí výkonné zesilovače musí být vždy vzdálené asi 30 cm od antény a/nebo prodlužovacích částí antény. P ipojte reproduktory podle následujícího schématu, nesprávné zapojení poškodí jednotku nebo reproduktory a záruka již nebude platná. Pīední levý Pīední pravý Zadní levý Zadní pravý Správné zapojení Nesprávné zapojení 3.5mm P EDNÍ POMOCNÝ VSTUP 3,5 mm pomocný vstup lze využít pro p ipojení externího audio za ízení prost ednictvím jejich výstupu pro sluchátka nebo jejich pomocného výstupu z p ístroje. Za ízení, jako jsou MP3 p ehrávače, mobilní telefony s MP3 p ehrávačem, kazetový p ehrávač, p ehrávač minidisk, atd., mohou být p ipojeny k jednotce. U p edního p ipojení je pro p ipojení t chto za ízení do tohoto pomocného vstupu pot eba kabel s 3.5mm konektorem. CZ-7

9 40 60 INSTALACE V PŘÍSTROJOVÉ DESCE Pokud je váš automobil vybaven jedním (1x) DIN otvorem pro auto audio systém, je možné p ístroj nainstalovat následovn. Poznámka: Jednotka by m la být instalována ve vodorovné poloze v úhlu menším než X DIN SLOT P ed instalací jednotky odstra te tyto dva šrouby. 1. Vložte montážní svorku do otvoru 1X DIN na palubní desce. 2. Ohn te montážní chlopn sm rem ven šroubovákem a upevn te montážní svorku na své místo. 3. P ipojte šroub M5 na zadní část jednotky. 4. Zkontrolujte elektrická zapojení podle návodu výše (bu zapojení ISO nebo odd lené kabely). 5. Do jednotky vložte ISO konektor. Zatlačte jednotku na montážní svorku, dokud neuslyšíte cvaknutí. Posu te montážní páku (kovový proužek s dírami) na šroub M5 a použijte matici M5 pro upevn ní montážní páky. 6. Použijte šroub Bt5x20 pro p ipevn ní druhé strany montážní páky na karoserii auta. 7. Umíst te p ední hranu p es jednotku a dokončete instalaci. Poznámka: Kroky 5 a 6 jsou možné pouze tehdy, když dosáhnete na zadní stranu jednotky uvnit palubní desky. Chcete-li odebrat jednotku, OPATRN odstra te p ední hranu (nepoužívejte p íliš velkou sílu, spojovací kolík hrany by se mohl zlomit) a umíst te dva extrakční klíče na levou a pravou stranu jednotky, dokud se nezacvaknou na místo a jednotku jemn vytáhn te z palubní desky. CZ-8

10 ZÁKLADNÍ POSTUPY Tlačítko zapnutí / ztlumení zvuku Stiskn te toto tlačítko a zapn te jednotku. Stiskn te dlouze znovu a jednotku vypnete. Stiskn te tlačítko krátce pro ztlumení zvuku. Pamatujte, že se hlasitost sníží na všech výstupních audio konektorech. Ikona ztlumení zvuku se zobrazí na informačním displeji. Pro návrat k p ehrávání znovu krátce stiskn te tlačítko. Tlačítko hlasitosti Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením knofl íku ve sm ru hodinových ručiček nebo proti sm ru hodinových ručiček. Když je jednotka vypnutá, p i p íštím zapnutí se spustí na úrovni hlasitosti INVOL. Nastavení systému Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením knofl íku ve sm ru hodinových ručiček nebo proti sm ru hodinových ručiček. Pokud je úrove hlasitosti pod 20 a jednotka je vypnutá, p i p íštím zapnutí se jednotka spustí na standardní úrovni hlasitosti 20. Pokud je úrove hlasitosti vyšší než 20, p i p íštím zapnutí se jednotka spustí na standardní úrovni hlasitosti 20. Krátce stiskn te tlačítko SEL pro výb r audio funkcí v následujícím po adí: VOLUME (hlasitost) BASS (hloubky) TREBLE (výšky) BALANCE (vyvážení L+R) FADER (vyvážení p edních a zadních reproduktor ) CURRENT MODE (aktuální režim) Pokud vyberete funkci BASS (hloubky) nebo TREBLE (výšky), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček zvýšíte basy nebo výšky, otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček snížíte basy nebo výšky. Pokud vyberete funkci BALANCE (vyvážení L+R), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost napravo (R), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost nalevo (L). Pokud vyberete funkci FADER (vyvážení p edních a zadních reproduktor ), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost vzadu (R), otáčením knofl íku pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost vp edu (F). V režimu Radio stiskněte tlačítko SEL po dobu 2 vteīin pro vstup do nabídky nastavení. Každým stisknutím postupn vyberete: (AF INVOL ADJ 12/24HOUR TAVOL EON PTY REG LOC MONO LOUD SUB BEEP DSP EXIT). Pokud vyberete funkci AF, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r AF OFF nebo ON. Otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček pro snížení standardní hlasitosti p i zapnutí jednotky. Pokud vyberete funkci ADJ, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček pro nastavení času. Pokud vyberete funkci 12/24HOUR, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro zm nu formátu času 12 nebo 24 hodin. Pokud vyberete funkci TAVOL, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti po sm ru hodinových ručiček pro zvýšení hlasitosti TA, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti proti sm ru hodinových ručiček pro snížení hlasitosti TA. Pokud vyberete funkci EON, (ON je standardní nastavení) otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci PTY, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r PTY ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci REG, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r REG ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci LOC, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF. Vyberte ON pro výb r krátké vzdálenosti nebo režimu stanic místních rádií (LOC) nebo vyberte OFF pro rádio stanice s dlouhou vzdáleností. Pokud vyberete funkci MONO, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r OFF (Stereo) nebo ON (Mono). Pokud vyberete funkci LOUD (hlasitost) otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON, nebo OFF (standard). Pokud vyberete funkci SUB, otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF Pokud vyberete funkci BEEP otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r ON nebo OFF. Pokud vyberete funkci DIGITAL SOUND PROCESSOR (DSP) otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r p eddefi novaného zvukového efektu vyrovnávače v následujícím po adí: NONE (žádný) POP ROCK CLASSIC FLAT (otev ený) NONE (žádný) Poznámka: Po 5 vte inách nečinnosti se displej vrátí do standardního zvoleného režimu. Pokud je možné zobrazení času, jednotka zobrazí čas v pohotovostním režimu. CZ-9

11 Programování p ednastavených stanic Výb r stanice je možný ručním nebo automatickým lad ním. Když najdete požadovanou stanici a frekvenci, stiskn te tlačítko OK, poté otáčejte knofl íkem pro ovládání hlasitosti pro výb r 1 6, stiskn te tlačítko OK pro potvrzení a uložení stanice. Tuto sekvenci m žete opakovat pro každou dostupnou frekvenci. Stiskn te tlačítko BAND pro výb r další dostupné frekvence a opakujte postup uvedený výše. Výběr p ednastavených stanic Vyberte požadovanou frekvenci. Nyní stiskn te tlačítko nebo pro výb r stanice. AS (Auto Store) / PS (Preset Scan) V režimu Tuner vyberte dostupnou frekvenci, poté stiskn te a držte tlačítko MEM alespo 2 vte iny a aktivujte Automatické hledání a funkci uložení. Jednotka vyhledá stanice vybraného frekvenčního pásma a uloží až 6 stanic do p ednastavené pam ti. Hledání se automaticky zastaví po zkontrolování celého frekvenčního spektra, po uložení p ednastavených stanic nebo po op tovném stisknutí tlačítka MEM. PS: Stiskn te tlačítko MEM krátce v režimu TUNER pro skenování p ednastavených stanic do pam ti aktuáln vybraného frekvenčního pásma. Každou p ednastavenou stanici uslyšíte 5 vte in. Stiskn te tlačítko MEM pro zastavení skenování. Vyhledávání souboru/adresá e V režimu MP3/USB/SD/CD: Stiskn te tlačítko MEM pro vstup do režimu vyhledávání (stiskn te tlačítko za sebou výb r mezi následujícími vyhledávacími režimy): FILE NUMBER (číslo souboru) FILE NAME (název souboru) FOLDER (adresá ) (Poznámka: Audio CD disky podporují pouze vyhledávací režim čísla stopy.). Vyhledávání čísla stopy Číslice 0 bude blikat na LCD obrazovce, otáčením tlačítka pro ovládání hlasitosti po nebo proti sm ru hodinových ručiček vložíte čísla stop. Stiskn te tlačítko pro ovládání hlasitosti pro vložení vybraného čísla a potvr te stisknutím tlačítka SEL. Opakujte, dokud se nezobrazí požadované číslo stopy. Nyní stiskn te tlačítko OK pro p ehrávání požadované stopy. Pokud stopu nelze nalézt, bude se p ehrávat poslední p ehrávaná stopa a funkce vyhledávání se zruší. Vyhledávání názvu stopy V režimu MP3/USB/SD/CD: Stiskn te tlačítko MEM opakovan pro vstup do režimu vyhledávání názvu stopy. Zobrazí se znak A * * Vložte písmena stopy otáčením tlačítka pro ovládání hlasitosti po nebo proti sm ru hodinových ručiček a vyberte mezi znaky A Z a 0 9. Potvr te blikající znak stisknutím tlačítka SEL. Opakujte, dokud se nezobrazí požadované znaky. Nyní stiskn te tlačítko OK pro p ehrávání požadované stopy. Pokud jednotka zobrazí více výsledk, vyberte mezi soubory otáčením tlačítka pro ovládání hlasitosti po nebo proti sm ru hodinových ručiček, poté stiskn te tlačítko OK pro potvrzení vybrané písničky. Pokud jednotka stopu nenajde, zobrazí se chybové hlášení a poté znak A * * a sekvence vyhledávání názvu souboru se m že zopakovat. Vyhledávání adresáīe V režimu MP3/USB/SD/CD: Stiskn te tlačítko MEM opakovan, dokud se na LCD obrazovce nezobrazí ko enové adresá e. Vstupte do režimu vyhledávání adresá e. Zobrazí se ko enové adresá e, a pokud jsou podadresá e, otáčejte tlačítkem pro ovládání hlasitosti pro pohyb mezi podadresá i a stiskn te tlačítko OK pro vstup do podadresá e. Jednotka začne p ehrávat písničky z tohoto podadresá e. CZ-10

12 Poznámka: Funkce není k dispozici pro komerční audio CD. Po 5 vte inách nečinnosti se displej vrátí do standardního vybraného režimu. Pokud je k dispozici zobrazení času, zobrazí jednotka čas na n kolik vte in a poté se vrátí do normálního zobrazení. TA / TP Dlouze stiskn te tlačítko BAND v režimu TUNER pro aktivaci nebo deaktivaci Cestovního oznámení (TA) / Cestovního programu (TP). Ve standardním nastavení je tato funkce vypnuta. Pokud je k dispozici TA nebo TP signál z nalad né rádio stanice, na informačním displeji se zobrazí ikona TP. Pokud je funkce TA/TP aktivovaná, ale není žádný signál RDS, ikona TP bude blikat na informačním displeji (více viz odstavec RDS operace). AF Nastavte AF na ON nebo OFF jak je popsáno v kapitole Nastavení systému. Standardní nastavení je ON, pokud je funkce AF aktivovaná (on) a dostupná pro aktuální rádio stanici, ikona AF bude zapnutá, pokud funkce není dostupná, ikona AF bude blikat. Pokud jednotka neustále vyhledává alternativní frekvence, m že to být zp sobeno místem se špatným signálem a je doporučováno v tomto p ípad funkci AF vypnout (OFF). REG Nastavte REG na ON nebo OFF, jak je popsáno v kapitole Nastavení systému. Standardní nastavení je OFF (pro více informací o REG viz kapitola RDS). PTY Dlouze stiskn te tlačítko OK v režimu TUNER a aktivujte nebo deaktivujte Typ programu (PTY). Standardní nastavení je off. Pokud je funkce PTY aktivovaná (on) a vybraný typ programu odpovídá, zobrazí se informace o PTY. Pokud se informace o PTY liší nebo není k dispozici, ikona PTY bliká. Stiskn te jakékoli tlačítko pro zastavení vyhledávání PTY (více viz RDS operace). Režim Stiskn te tlačítko Režim pro výb r mezi dostupnými audio zdroji v následujícím po adí: TUNER CD SD USB AUX TUNER. / Automatické vyhledávání stanic V režimu TUNER stiskn te a držte tlačítko (zvýšení frekvence) nebo (snížení frekvence) pro automatické vyhledávání stanic. Vyhledávání frekvence se zastaví, až se stanice najde nebo když znovu stiskn te tlačítko. Další stopa P i p ehrávání písničky z disku stiskn te tlačítko (NEXT ) pro p echod na další stopu. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. Pīedchozí stopa P i p ehrávání písničky z disku stiskn te tlačítko (PREVIOUS ) pro p echod na p edchozí stopu. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. Rychlé pīetáčení vpīed P i p ehrávání písničky z disku stiskn te a držte tlačítko alespo 2 sekundy pro rychlé p etáčení vp ed (FFWD) aktuální stopy. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. Rychlé pīetáčení zpět P i p ehrávání písničky z disku stiskn te a držte tlačítko alespo 2 sekundy pro rychlé p etáčení zp t (FREV) aktuální stopy. B hem této operace nebude jednotka vydávat žádný zvuk. CZ-11

13 P ehrávání/pozastavení V režimu CD/MP3/SD/USB stiskn te tlačítko OK pro pozastavení písničky, stiskn te tlačítko znovu pro návrat k p ehrávání. Opakování V režimu MP3/USB/SD/CD stiskn te tlačítko BAND opakovan pro výb r opakování p ehrávání, poté stiskn te tlačítko OK. Na informačním displeji se zobrazí ikona RPT. Pro zrušení režimu opakování stiskn te tlačítko znovu. Ikona RPT zmizí a bude pokračovat p ehrávání aktuální písničky. Intro V režimu MP3/USB/SD/CD stiskn te tlačítko BAND opakovan pro výb r intra, poté stiskn te tlačítko OK pro prohlížení médií pro každou písničku, písnička se bude p ehrávat 10 sekund. Na informačním displeji se zobrazí ikona INT. Pro zrušení režimu prohlížení stiskn te tlačítko znovu. Ikona INT zmizí a bude pokračovat p ehrávání aktuální písničky. P ehrávání v náhodném po adí V režimu MP3/USB/SD/CD stiskn te tlačítko BAND opakovan pro výb r náhodného p ehrávání, poté stiskn te tlačítko OK pro náhodné p ehrávání každé písničky. Na informačním displeji se zobrazí ikona RDM. Pro zrušení režimu prohlížení stiskn te tlačítko znovu. Ikona RDM zmizí a bude pokračovat p ehrávání aktuální písničky. Pásmo Stiskn te tlačítko Frekvence pro výb r frekvenčního pásma dle Vašeho výb ru v následujícím po adí: FM 1 FM 2 FM 3 AM 1 AM 2. Když vyberete nové frekvenční pásmo, poslední vybraná frekvence/stanice takové frekvence se bude p ehrávat. Obnovení továrního nastavení Stiskn te tlačítko OPEN na jednotce a odstra te p ední kryt. Poté špičkou ohnuté kancelá ské sponky stiskn te malé tlačítko RESET pro nastavení jednotky zp t do standardního továrního nastavení. Načtení a vysunutí disku Stiskn te tlačítko OPEN na p ístroji a otev ete p ední panel pro načtení nebo vyjmutí disku. Vložte jeden disk potišt nou stranou nahoru. Stiskn te tlačítko EJECT v p ípad, kdy v jednotce již disk je. Jemn zasu te disk do jednotky a neužívejte sílu, disk bude automaticky zasunut. Poznámka: Otisky prst a prach na povrchu disku m žou ovlivnit kvalitu zvuku. Pravideln disk čist te jemným bavln ným had íkem od st edu disku sm rem ven, ale nečist te disk kruhovými pohyby. Nepoužívejte jakýkoli typ rozpoušt dla, jako je edidlo, benzín, saponát, antistatický aerosol užívaný na vinyl, použití t chto tekutin m že zp sobit vážné poškození disku. Nevystavujte disk p ímému slunečnímu zá ení nebo jakémukoli zdroji tepla. Na disk nelepte žádný papír nebo samolepku. Používejte pouze 12cm kulaté disky, nevkládejte žádný jiný typ nebo velikost disku. Pokud se 12cm CD vysune, ale do 15 vte in se nevyjme, znovu se automaticky zasune, ale nezačne se p ehrávat. 8cm disky se automaticky nezasunou, p ed zav ením p ední desky je vyjm te. Pokud se disk jednou zasune, jednotka automaticky začne načítat disk, stažení počátečních dat disku zabere n kolik vte in, poté jednotka začne disk p ehrávat. Poznámka: Když je jednotka v pohotovostním režimu a disk je vložený/vyjmutý, jednotka se automaticky zapne. CZ-12

14 Podpora USB a ipod Vložte pam ový disk USB, MP3 USB p ehrávač, Apple ipod (Shuffl e, Mini, Nano, Video, atd.) nebo p ipojte externí 2,5 nebo 1,8 palcový USB pevný disk do tohoto USB portu. M žete tak poslouchat uložené MP3 nebo WMA písničky. Pokud je p ipojený USB pevný disk, jednotka rozpozná pouze pevné disky ve formátu FAT16 nebo FAT32. Pevné disky ve formátu NTFS nebo Linux NEJSOU podporované. Po p ipojení n kterého z t chto za ízení se na informačním dispeji zobrazí ikona USB. Pamatujte: na trhu existuje nepřeberné množství paměťových zařízení s nebo bez integrovaného MP3 přehrávače. Některá z těchto zařízení nejsou kompatibilní s touto jednotkou a nelze je přehrát. Po p ipojení ipod do USB portu se dobíjecí baterie začnou automaticky nabíjet, ale pouze v p ípad, že je ipod nabitý min. na 50%. Poznámka - Varování: N které externí pevné disky nebo MP4 p ehrávače a ipod, které nejsou nabité alespo na 50%, spot ebují p íliš mnoho energie, což m že zp sobit vypnutí nebo nesprávnou funkci jednotky a m že zp sobit poškození jednotky, které nebude kryté zárukou. V tomto p ípad se musí externí pevné disky nebo MP4 p ehrávače p ipojit k externímu zdroji napájení. Poznámka k podpo e ipod Na ipod jsou dv pam ové oblasti, tzv. pam ová oblast velkého množství dat a oblast itunes. Pokud je ipod p ipojený originálním USB kabelem, jednotka rozezná pouze pam ovou oblast velkého množství dat a bude p ehrávat pouze zde uložené MP3 nebo WMA soubory. itunes oblast a formát soubor AAC nejsou podporované. VAROVÁNÍ: P ipojujte ipod pouze originálním USB kabelem a ne USB kabelem a ipod p ipojením sluchátek nebo pouze ipod p ipojení sluchátek do 3,5mm pomocného vstupu této jednotky. M žete tak zp sobit poškození ipod a zrušení záruky. Slot pro SD karty Vložte SD nebo SDHC kartu do tohoto slotu a m žete poslouchat uložené MP3 nebo WMA písničky. Na informačním displeji se zobrazí ikona SD-CARD. Poznámka: Občas trvá několik vteřin, než se karta zaregistruje. Když stiskněte tlačítko MODE, a vyberete SD kartu, ale jednotka se vrací zpět do režimu rádia, znamená to, že karta ještě nebyla zaregistrovaná. Počkejte několik vteřin a poté stiskněte tlačítko MODE znovu, vyberte SD kartu, nevysunujte SD kartu, mohli byste poškodit obsah souboru. RDS Radio Data System (RDS) umož uje využívat jednotku vybavenou RDS na maximum. RDS umož uje rádio stanicím p enášet data, která usnadní používání. Rádio stanice mohou odesílat krátké zprávy na RDS a poskytnout dodatečné informace o p enášených programech, počasí, obecné informace, dopravní zprávy, název záznamu nebo číslo telefonu atd. RDS informace jsou p enášené mnoha rádio stanicemi, které vysílají na frekvenci FM. PS (Název programové služby) Jednotka je dodávaná s displejem, který zobrazí název vybrané rádio stanice. Když naprogramujete Vaše oblíbené rádio stanice do p ednastavených čísel stanic, neuloží se pouze frekvence, ale také identifi kace stanice. Pokud jste nastavili RADIO- JEDNA na tlačítko číslo jedna, každé stisknutí tohoto tlačítka aktivuje RADIO-JEDNA. AF (Alternativní frekvence) Automatické lad ní Jednotka získává informace o frekvencích v blízkosti vysílač. To umož uje výb r nejsiln jšího FM signálu pro vybrané stanice. Toto je užitečné a bezpečné zejména p i ízení, b hem ízení již nemusíte p ela ovat mezi r znými oblastmi pokrytými vysílačem. Regionální linky (REG On/Off) Mnoho místních rádiových stanic má pouze pár r zných frekvencí a plocha pokrytá jejich signálem je omezená. N které místní stanice jsou spojené podle regionu, takže pokud se signál místní rádio stanice zeslabí, jednotka p epne na jinou místní stanici ve stejném regionu. Pokud si p ejete, aby bylo rádio nalad né na stejnou stanici nehled na sílu nebo kvalitu signálu, musíte zapnout regionální za ízení, jak je popsáno na p edchozích stranách. CZ-13

15 TA a TP (Cestovní oznámení / Cestovní program) Když místní rádio stanice vysílají dopravní zprávy, jednotka je o tomto informovaná. Tato informace se m že využít a poskytnout cestovní informace, aniž byste po ád poslouchali tuto stanici. Když je cestovní oznámení vysílané, jednotka p eruší p ehrávané CD a automaticky p epne na oznámení. Na konci oznámení se jednotka vrátí do p vodního stavu p epnutím na SD, USB nebo CD. Pro tuto funkci musí být cestovní oznámení aktivované. Jednotka Vám umožní pouze naladit stanici, která je schopná zasílat relevantní RDS informace o cestovních oznámeních. Pokud signál vybrané rádio stanice zeslábne, jednotka se sama p eladí na jinou stanici, která poskytuje RDS cestovní informace. Na informačním displeji se rozsvítí symbol TP v p ípad, že byla nalezená nebo vybraná TP stanice. EON (Rozší ení dalších sítí) Jednotka je vybavená funkcí rozší ení dalších sítí (EON) a m že p epínat z národní sí ové stanice (nap. RADIO JEDNA) na místní rádiové cestovní oznámení, a poté zpátky na národní stanici po skončení oznámení. Nap íklad, jednotka je nalad ná na RADIO ČTY I a funkce TA je aktivovaná. M žete poslouchat RADIO ČTY I nebo stopu nebo m žete mít rádio ztlumené. Když blízká místní rádio stanice, jako je MÍSTNÍ RÁDIO, bude vysílat cestovní oznámení, RDS signál p esm rovaný na RÁDIO ČTY I ekne jednotce, aby naladila MÍSTNÍ RÁDIO kv li oznámení. Jednotka již bude znát frekvenci MÍSTNÍHO RÁDIA v této oblasti. Jednotka nejprve zkontroluje, že signál MÍSTNÍHO RÁDIA je uspokojivý a pokud je, p epne z RÁDIA ČTY I, zvýší hlasitost nebo p eruší p ehrávání po dobu vysílání oznámení. Po skončení oznámení se jednotka vrátí do p edchozího stavu a je p ipravená na další oznámení. S funkcí EON se jednotka dozvídá o frekvencích jiných rádio stanic v oblasti, jak místních, tak národních. Pokud zm níte stanice, jednotka se ihned dozví, které frekvence zkusit nejd íve. PTY (Typ programu) Mnoho rádio stanic dává jednotlivým program m kódy podle jejich typu. Jednotka Vám umožní vybrat požadovaný typ programu a vyhledá vysílání takového programu. Jsou k dispozici následující typy program : Proslov, zprávy, aktuální události, informace, sport, vzd lání, divadlo, kultura, v da, r zné proslovy (kvízy, komedie), Pop Music, Rock Music, M.O.R.M. Easy Listening, klasická hudba, další hudební žánry, počasí, fi nance, d ti, společnost, víra, telefony, cestování, volný čas, Jazz, Country, národní, staré hity, Folk a dokumenty. Pro aktivaci funkce stiskn te a držte tlačítko OK alespo 2 sekundy. Aktuální vybraný typ programu se zobrazí na informačním displeji. Pokud si nevyberete žádný speciální typ programu, na displeji bude zobrazeno PTY NONE. Pro vypnutí funkce stiskn te tlačítko OK znovu. Standardní nastavení této funkce jsou Zprávy. Otočte tlačítkem pro ovládání hlasitosti doleva nebo doprava pro pohyb mezi dostupnými typy program, poté stiskn te tlačítko OK znovu, jednotka nyní automaticky začne vyhledávání rádio stanice s požadovaným kódem typu programu. Čas a datum (CT-Clock Time) Část RDS dat se používá pro p enos aktuálního data a času. Čas se na jednotce nemusí nikdy nastavovat a automaticky se m ní podle letního a zimního času. Také počítá s p estupnými roky, a pokud cestujete do ciziny, také rozlišuje r zná časová pásma. CZ-14

16 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Užijte si poslouchání hudby Jedinečný, stylový 1x DIN CD p ehrávač do auta s FM RDS EON Radio. Tento systém jednoduchý na instalaci tvo í odnímatelná p ední deska, která p edstavuje prevenci krádeží. Zabudovaný 4x40 W výkonný zesilovač nabízí jedinečné HiFi vlastnosti zvuku. Provozní informace a informace o stanicích poskytovaných funkcí RDS se zobrazují na informačním displeji. Až 18 FM rádio stanic lze naprogramovat jako p ednastavené kanály. Provoz je snadný s uživatelsky p íjemnými a p ístupnými tlačítky. Vlastnosti: Odnímatelný kontrolní panel s ochranným p enosným pouzdrem Podporuje: CD, CD-R, a CD-RW disky (MP3 / WMA/ normální Audio CD) SD-SDHC karty nebo USB pam ové disky nebo Apple ipod nebo 2,5 palcový pevný disk pro p ehrávání MP3, WMA písniček Černá maska, černobílý informační displej Zabudovaný 4x 40 W (max) výkonný zesilovač, zat žovací odpor: 4-8 Ohm FM Rádio s funkcí RDS EON 18 FM p ednastavených kanál ( Mhz), Odpor antény: 50 Ohm 1x RCA dva kanály audio výstupu (levý a pravý) 1x 3.5mm vstup (stereo, na p ední desce) 1x USB p ipojení 1x SD / SDHC slot 1x DIN velikost Provozní výkon: Vdc Včetně: Ochranné p enosné pouzdro na kontrolní panel Instalační svorky a p íslušenství Zabudovaný ISO konektor Uživatelská p íručka Specifikace: Napájecí zdroj 12V ( V přípustný) Maximální proud <10 Ampér Rozm r 1x DIN (178mm [š] 175mm [h] 50mm [v]) Laser Polovodící laser, vlnová délka 650nm, 780nm Rozsah CD frekvence 48KHz impulsní modulace 20Hz 20KHz CD S/N pom r 60dB CD harmonická deformace THD <0,5% Audio S/N pom r a dynamický rozsah 80dB Harmonická deformace THD 0,1% Výstup zesilovače 4 x 40 W (Max) Zát žový odpor 4-8 Ω Rozsah FM frekvence MHz Odpor antény 50 Ω AUX IN frekvenční odpov Hz AUX IN Odpor vstupu 10KΩ AUX IN S/N pom r 70dB AUX IN Úrove vstupu 200mV (2V maximáln ) Audio RCA výstup 2,0 V (1KHz.0dB) ±0,2V Provozní teplota Temp: -20 C +60 C Teplota pam ti Temp: -30 C +80 C CZ-15

17 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY Nepoužívejte jednotku dlouhou dobu, aniž by motor b žel, vyčerpáte baterii z d vodu prevence správného nastartování motoru a snížíte tak životnost baterie. P i instalaci jednotky spolupracujte s kvalifi kovanými servisními techniky. P ed instalací jednotky do otvoru o velikosti 1x DIN na Vaší p ístrojové desce p ipojte kabely a ujist te se, že je vše p ipojené a pracuje správn. Používejte pouze části, které jsou součástí jednotky, abyste zajistili správnou instalaci. Použití neautorizovaných částí m že zp sobit nefunkčnost jednotky. Se svým nejbližší autoprodejcem zkonzultujte, zda je p i instalaci pot eba vyvrtat díry nebo jiné modifi kace karoserie auta. Instalujte jednotku do prostoru neomezujícího ízení a tam, kde nem že dojít ke zran ní pasažér v p ípad náhlého zastavení. S n kterými USB pam ovými disky nebudete moci užívat určité funkce. Tato jednotka je určená pro vozidla s 12 voltovými bateriemi se záporným uzemn ním. P ed instalací jednotky ve vozidle, nákladním vozidle nebo autobuse, zkontrolujte nap tí baterie. Pro prevenci zkrat elektrického systému se ujist te, že jste p ed instalací odpojili kabel baterie. Pro podrobnosti o p ipojení výkonného zesilovače a dalších jednotek se podívejte do této p íručky. Zajist te kabeláž kabelovými svorkami nebo adhezivní páskou. Pro ochranu kabel, obalte adhezivní pásku okolo kabel, které leží proti kovovým součástkám. Nasm rujte a zajist te všechny kabely, aby se nedotýkaly jakýchkoli pohyblivých částí, jako jsou adicí páky, ruční brzdy a vodící lišty sedadel. Nesm rujte kabely do míst, které se zah ívají, nap íklad blízko vývodu horkého vzduchu, pokud izolace kabel se rozpouští nebo se vytrhává, existuje nebezpečí zkratu v kabelech do karoserie. Nezkracujte vedení. Pokud ho zkrátíte, ochranný okruh m že selhat. Nikdy nenapájejte proudem jiná za ízení tím, že u íznete izolaci zdroje energie jednotky a p ivedení do vedení. Energetická kapacita vedení se zvýší a zp sobí p eh átí. P i vým n pojistky se ujist te, že používáte pouze pojistku stejné t ídy p edepsané pro tuto jednotku. Reproduktory p ipojené k této jednotce musí být vysoce výkonné s minimálním výkonem 30W a odporem 4-8 ohm. P ipojené reproduktory s výstupem anebo odporem jiným než zde uvedeným, m že zp sobit vznícení reproduktor, doutnání nebo poškození. Když je zdroj výrobku zapnutý, kontrolní signál je výstupem v podob modrého vedení. P ipojte na externí dálkovou regulaci napájení systému nebo na kontrolní terminál p enosu autoantény (max. 100 ma 12 V DC). Pokud je pro vozidlo charakteristická okenní anténa, p ipojte ji na napájecí terminál anténního regulátoru nap tí. Pokud tento systém používá externí výkonný zesilovač, ujist te se, že nep ipojujete modré vedení do terminálu zesilovače. Rovn ž nep ipojujte modré vedení do napájecího terminálu autoantény. Takové p ipojení by mohlo zp sobit nadm rnou spot ebu proudu a nesprávnou funkci. Pro p edejití zkratu, zakryjte odpojené vedení izolační páskou. Zvlášt izolujte nepoužité vedení reproduktor. Existuje možnost zkratu, pokud vedení neizolujete. Špína nebo orosení čoček uvnit této jednotky m že zp sobit nefunkčnost p ehrávání. P ehrávání disk nahraných na PC s použitím správného formátu je možné, ale v závislosti na aplikačním softwaru, nastavení prost edí a jiných faktor ovliv ujících p ehrávání. (na podrobnosti se zeptejte v obchod nebo u dealera, kde jste aplikační software zakoupili). CD-Extra disky lze p ehrávat jako hudební CD. Normální p ehrávání CD-R/CD-RW disk nahraných jinak než pomocí záznamu hudebních CD nemusí být možné. P ehrávání hudebních CD-R/CD-RW disk, i t ch nahraných pomocí p ehrávače hudebních CD, nemusí být možné u této jednotky z d vodu vlastností disku nebo špíny na disku. Špína nebo orosení čoček uvnit této jednotky m že zp sobit nefunkčnost p ehrávání. Názvy a jiné informace nahrané na discích CD-R/CD-RW (ID3TAG) lze na této jednotce zobrazit. Pokud vložíte CD-RW disk do této jednotky, čas na p ehrávání bude delší, než když do jednotky vložíte b žný CD nebo CD-R disk. P ed použitím CD-R/CD-RW disk si p ečt te bezpečnostní opat ení. ízení a telefonování za jízdy je nebezpečné, p ed zahájení telefonního rozhovoru zaparkujte. Dodavatel nenese žádnou a jakoukoli odpov dnost, pokud nebude toto varování dodrženo. CZ-16

18 LIKVIDACE BATERIE / BATERIÍ P i likvidaci baterií dodržujte místní na ízení nebo zavolejte místní m stský ú ad, službu likvidace domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Baterie nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu. Využijte za ízení na likvidaci ve Vašem okolí nebo obci, pokud je k dispozici. POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAĪÍZENÍ Tento symbol na produktech anebo v pr vodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být p idány do b žného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci p edejte tyto výrobky na určená sb rná místa. Alternativn v n kterých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích m žete vrátit své výrobky místnímu prodejci p i koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ud leny pokuty. PRO PODNIKOVÉ SUBJEKTY V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za ízení, vyžádejte si pot ebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. LIKVIDACE V OSTATNÍCH ZEMÍCH MIMO EVROPSKOU UNII Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si pot ebné informace o správném zp sobu likvidace od místních ú ad nebo od svého prodejce. Tento výrobek spl uje veškeré základní požadavky sm rnic EU, které se na n j vztahují. Zm ny v textu, designu a technických specifi kací se mohou m nit bez p edchozího upozorn ní a vyhrazujeme si právo na jejich zm nu. Copyright 2010, Fast ČR, a.s Revision 08/2010 CZ-17

19 CZ-18

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více