Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace Obsluha Hlavní zobrazení Nastavení zvuku Rádio Pøehrávaè CD/MP3 3...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3..."

Transkript

1

2

3

4

5 Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace Obsluha Hlavní zobrazení Nastavení zvuku Rádio Pøehrávaè CD/MP Vstup AUX Hledání závad Všeobecná upozornìní Glosáø Rejstøík Zobrazení menu

6 8

7 Struèný pøehled 9 Struèný pøehled Obrázky k tomuto struènému pøehledu najdete na pøední stranì obálky. Ovládací prvky 1 RDS Zobrazení názvu programu nebo frekvence rozhlasové stanice Aktualizace seznamu rozhlasových stanic 2 AS Aktivace/deaktivace úrovnì AS Automatické ukládání stanic 3 TP Rozhlasové informace o dopravní situaci 4 REG Zapínání/vypínání regionálních programù 5 FM/AM Reprodukce rozhlasového vysílání/pøepínání vlnových pásem Vstup AUX 3: Pøepnutí zvukového zdroje na externí vstup 6 BC Palubní poèítaè 3 1) 7 q Rádio: V pamìti stanic listovat zpìt, ruèní a automatické vyhledávání rozhlasových stanic CD/MP3 3: Minulé skladby, rychlý zpìtný bìh skladeb Zmìna hodnot menu 8 z P Zapnout a vypnout: stisknout Nastavení hlasitosti: otáèet 9 CD/MP3 CD/MP3 3 reprodukce Zmìna náhledu displeje Aktivace/deaktivace reprodukce v náhodném poøadí MP3 3: Zobrazit poslední pøehrávané album 0 OK Potvrzení výbìru Listování v nabídce Settings dopøedu a w Rádio: V pamìti stanic listovat vpøed, ruèní a automatické vyhledávání rozhlasových stanic CD/MP3 3: Další skladba, rychlý bìh skladeb vpøed Zmìna hodnot menu b Tlaèítka na volbu stanic c SETTINGS Nastavování zvuku a konfigurace systému d Štìrbina pro CD e SOUND Nastavování zvuku Ve zvukovém menu listovat vpøed f a Vysunutí CD 1) Viz návod k obsluze vozidla.

8 10 Struèný pøehled Dálkové ovládání na volantu 3 Dálkové ovládání nabízí spoleènì se zaøízením Mobile Phone Portal 3 další funkce. Viz Návod k zaøízení Mobile Phone Portal. j Å Otáèet: TID 1) : Ruèní vyhledávání vysílaèù 3 GID, BID 1) : Pøedchozí/následující záznam v palubním poèítaèi, ruèní vyhledávání vysílaèù 3 Stisknout: TID 1) : Žádná funkce k } Rádio: Další uložená stanice Audio CD: Nová pøehrávka CD MP3 CD 3: Další album l { Pøepínání mezi reprodukcí rádia/cd/mp3 3 a pøehráváním ze vstupu AUX 3 m I Rádio: Vyhledávání smìrem dolù, v pamìti rozhlasových stanic listovat zpìt CD/MP3 3: Posun na skladbu zpìt, rychlý zpìtný bìh skladeb n J Rádio: Vyhledávání smìrem nahoru, v pamìti rozhlasových stanic listovat vpøed CD/MP3 3: Posun na další skladbu, rychlý bìh skladeb vpøed o z Nastavení hlasitosti GID, BID 1) : Vyvolání/vynulování palubního poèítaèe 3 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

9 Struèný pøehled 11 Twin Audio 3 Podle typu vozidla jsou instalovány rùzné ovládací prvky (pøíklad uspoøádání). v Výstup pro náhlavní sluchátka w - + Nastavení hlasitosti x q Rádio: V pamìti rozhlasových stanic listovat zpìt CD/MP3 3: Posun na skladbu zpìt y TUNER Pøehrávání rádio/aux 3 z P Zapnutí/vypnutí! CD Pøehrávání CD/MP3 3 % w Rádio: V pamìti rozhlasových stanic listovat vpøed CD/MP3 3: Posun na skladbu dopøedu / - + Nastavení hlasitosti & Výstup pro sluchátka

10 12 Všeobecné informace Všeobecné informace CD 30 a CD 30 MP3 Vám poskytují Car Infotainment špièkové technologické úrovnì. Obrázek na stránce 3 zobrazuje CD 30 MP3. Pro každý vlnový rozsah (FM, AM) má rádio k dispozici devìt ruènì a devìt automaticky pøidìlitelných míst v pamìti rozhlasových stanic. Funkce RDS (Radio Data System) podstatnì usnadòuje vyhledávání požadovaného programu na VKV vèetnì jeho nerušeného pøíjmu a nabízí další užiteèné funkce. Integrovaný pøehrávaè CD Vám poskytuje zábavu nejenom prostøednictvím pøehrávání audio nýbrž také MP3 diskù 3. Systém Infotainment je vybaven, v závislosti na rychlosti vozidla, zvyšováním hlasitosti. Toto zvyšování hlasitosti lze mìnit. Digitální zvukový procesor Vám k dosažení dokonalejšího zvuku nabízí šest pøedem nastavených stupòù zbarvení tónu. Prostøednictvím infotainmentu je možné vyvolat palubní poèítaè 3. Podrobnosti k tomuto tématu viz návod k provozu vozidla. K systému Infotainment lze pøipojit externí zaøízení, napø. mobilní telefon. Systém lze na požádání vybavit dálkovým ovládáním 3 instalovaným na volantu vozidla nebo funkcí Twin Audio 3. Jeden ze zvukových zdrojù, napø. pøenosný pøehrávaè CD nebo MP3, který je pøipojen ke vstupu AUX 3, lze pøehrávat pøes reproduktory systému Infotainment resp. Twin Audio 3. Systém Infotainment lze vybavit zaøízením Mobile Phone Portal 3. Informace k tomuto tématu viz Návod k obsluze zaøízení Mobile Phone Portal. Dùkladnì promyšlený design ovládacích prvkù a velký knoflík pro zapínání/regulaci hlasitosti umožòují snadnou obsluhu systému. Všeobecné informace k tomuto návodu k obsluze Abyste rychle získali pøehled o rùzných funkcích systému Infotainment, najdete v kapitole Struèný pøehled na stránce 9 ve spojení s danou stránkou obálky pøehled všech zobrazovacích a ovládacích prvkù. Popis základních krokù ovládání systému Infotainment najdete v kapitole Obsluha na stránce 15. Podrobný popis funkcí k systému Infotainment najdete v kapitole Rádio na stránce 29 a Pøehrávaè CD/MP3 3 na stránce 35 a Vstup AUX 3 na stránce 41. Hledáte-li urèité téma, pomùže Vám rychle rejstøík na konci návodu. Rejstøík Vám pomuže také ohlednì zobrazení na displeji.

11 Všeobecné informace 13 Pokud se nìkdy stane, že systém Infotainment nebude fungovat podle oèekávání, pøeètìte si nejdøíve kapitolu Hledání závad na stránce 42 a Všeobecná upozornìní na stránce 43. Tyto problémy lze èasto rychle odstranit. Jednotlivé pojmy jsou vysvìtleny v kapitole Glosáø na stránce 44. Následující symboly Vám usnadní orientaci pøi ètení návodu k obsluze: Ruka pøed textem Vás vyzývá k provedení urèitého kroku. Háèek pøed textem pøedstavuje reakci systému Infotainment. Teèka pøed textem Vás upozoròuje na dodateèné informace ktématu. Pomlèka pøed textem oznaèuje výèet. 9 Bezpeènostní resp. výstražné upozornìní obsahuje dùležité informace ohlednì bezpeèného používání Vašeho systému Infotainment. 3 Hvìzdièka oznaèuje vybavení, které není instalováno ve všech vozidlech (v závislosti na modelu, dané zemi, zvláštním vybavení). 6 Šipka oznamuje, že aktuální téma pokraèuje na následující stránce. Dùležité upozornìní k ovládání systému a bezpeènosti dopravy 9 Používejte Váš systém Infotainment tak, abyste byli schopni Vaše vozidlo vždy bezpeènì øídit. V nejistém pøípadì zastavte a obsluhujte systém Infotainment, pokud vozidlo stojí. Ochrana proti krádeži Systém Infotainment je vybaven elektronickým bezpeènostním systémem na ochranu proti krádeži. Funguje výhradnì ve Vašem vozidle, pro zlodìje je tudíž bezcenný. Uspoøádání zobrazení na displeji Podle vybavení vozidla mohou být indikované údaje uspoøádány na tøech rùzných informaèních displejích. Nìkterá zobrazení závisí na nastavení pøístroje a výbavì vozidla a mohou se tedy lišit.

12 14 Všeobecné informace Trojitý informaèní displej (TID) 3 Zobrazení: èasu venkovní teploty data resp. systému Infotainment, pokud je zapnut Palubní informaèní displej (BID) 3 Zobrazení: èasu venkovní teploty dne v týdnu resp. systém Infotainment, pokud je zapnutý data resp. palubního poèítaè resp. informací systému Check Control 3 Grafický informaèní displej (GID) 3 Zobrazení: data resp. systému Infotainment, pokud je zapnut Mobile Phone Portal 3 data resp. palubního poèítaè resp. informací systému Check Control 3 venkovní teploty informací automatické klimatizace 3 èasu

13 Obsluha 15 Obsluha Zapínání a vypínání Stisknìte knoflík P 8. Systém Infotainment se zapne/vypne. Zapínání a vypínání se zapalováním (automatické zapínání) Je-li automatické zapínání aktivní, lze systém Infotainment vypínat a znovu zapínat prostøednictvím zapalování. Tato vazba mezi rádiem a zapalováním je aktivována pøi výrobì, je však možno ji deaktivovat. Pøi deaktivovaném automatickém zapínání lze systém Infotainment zapnout pouze knoflíkem P 8 nebo zasunutím CD, a rovnìž knoflíkem P 8 opì vypnout. Když se systém Infotainment pøi vypnutí zapalování vypne, lze jej nezávisle na aktuálním nastavení automatického zapínání zapnout pouze knoflíkem P 8 nebo zasunutím CD. Po odpojení systému Infotainment od provozního napìtí a opìtovném pøipojení se automatické zapínání vždy aktivuje. Aktivace / deaktivace automatického zapínání Pouze TID, BID 1) : Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio. Stisknìte levé šipkové tlaèítko q 7. Na displeji se zobrazí System. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji v závislosti na aktuálním nastavení objeví Ign.Logic ON nebo Ign.Logic OFF. Šipkovými tlaèítky q 7 nebo w a aktivujte požadovaný stav. Je-li na displeji Ign.Logic ON, je automatické zapínání prostøednictvím zapalování aktivováno. Je-li na displeji Ign.Logic OFF, je automatické zapínání prostøednictvím zapalování deaktivováno. Pøibližnì po 5. sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Pouze GID 1) : Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio a System. Stisknìte levé šipkové tlaèítko q 7. Zobrazí se nabídka systému. Stisknìte tlaèítko OK 0. Vybere se nabídka systému. Stisknìte levé šipkové tlaèítko q 7, dokud se v závislosti na aktuálním nastavení nezobrazí Ign.Logic nebo Ign.Logic. Chcete-li aktuální nastavení zmìnit, stisknìte tlaèítko OK ) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

14 16 Obsluha Zapnuté funkce poznáte podle zaškrtnutého kontrolního okénka pøed položkou nabídky. Vypnuté funkce poznáte podle prázdného kontrolního okénka pøed položkou nabídky. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte levé šipkové tlaèítko q 7, dokud se neobjeví Main. Potvrïte stisknutím tlaèítka OK 0. Tím opustíte nastavení Settings. Tisknìte pravé šipkové tlaèítko w a, dokud se neobjeví Return. Potvrïte stisknutím tlaèítka OK 0. Tím se v nabídce Settings dostanete o jednu úroveò zpìt. Automatické vypínání Jestliže jej zapnete pøi vypnutém zapalování, systém Infotainment se po uplynutí jedné hodiny automaticky vypíná. Displej Na prosvìtleném displeji vidíte informace palubního poèítaèe 3, systému Check Control 3, rádia, pøehrávaèe CD/MP3 3, automatické klimatizace 3, systému Mobile Phone Portal 3 a datum, èas a venkovní teplotu. Palubní poèítaè, systém Check Control a automatická klimatizace viz Uživatelská pøíruèka. Po zapnutí systému Infotainment se osvìtlí displej a uslyšíte naposledy nastavený zvukový zdroj. Pøi vypnutém systému Infotainment a zapnutém zapalování se zobrazí venkovní teplota, èas a datum. Hlasitost Otáèejte knoflík z 8. Systém Infotainment reprodukuje po zapnutí poslední poslouchanou hlasitostí, pokud je tato nižší než maximální hlasitost pro zapnutí. Rozhlasové dopravní informace a externí zvukové zdroje vstupují do vysílání s pøedem nastavenou minimální hlasitostí, viz Nastavení zvuku na stránkách 24 a 25. Hlasitost zdrojù zvuku, které jsou pøipojeny pøes vstup AUX 3, lze upravit podle hlasitosti ostatních zdrojù (napø. rádia). Viz Nastavení zvuku na stránce 22.

15 Obsluha 17 Pokud je pøíslušný zdroj aktivní, lze hlasitost hlášení o dopravní situaci, externích zvukových zdrojù, rádia acd/mp33 nastavit samostatnì. Externí zdroj Na systém infotainment je možné pøipojit externí zaøízení (napø. mobilní telefon, navigaèní systém atd.). Externí zdroj se zapíná po vypnutí systému Infotainment automaticky pomocí øídicího signálu z pøipojeného zaøízení. Na displeji se v tomto pøípadì zobrazí Extern In. Doporuèujeme, nechat provést dodateènou instalaci jedním z partnerù firmy Opel. Vstup AUX 3 Pøes vstup AUX ve Vašem vozidle lze pøipojit externí zvukový zdroj, napø. pøenosný pøehrávaè CD. Zvuk ve stereo kvalitì se z tohoto zdroje pøehrává pøes reproduktory systému Infotainment nebo pøes Twin Audio 3. Pøipojovací konektor se nachází ve støedové konzole. Vstup AUX musí být prùbìžnì udržován v èistém a suchém stavu. Aby kvalita zvuku byla optimální, mìl by být externí zvukový zdroj nastaven na maximální hlasitost. U zaøízení s Line-out je výstupní signál k dispozici s pevnì danou intenzitou zvuku, kterou nelze mìnit. Aby vstup AUX nebyl pøemodulovaný, musí být efektivní napìtí na výstupu vnìjšího zvukového zdroje menší než 1,5 V.

16 18 Obsluha Dálkové ovládání na volantu 3 Dálkové ovládání nabízí spoleènì se zaøízením Mobile Phone Portal 3 další funkce. Viz Návod k zaøízení Mobile Phone Portal. Ke zvýšení bezpeènosti pøi jízdì a pohodlí pøi obsluze jsou k dispozici následující tlaèítka na volantu: Otáèení regulaèního koleèka Åj Záznam palubního poèítaèe 3, ruèní vyhledávání vysílaèù 3 Pouze TID 1) : Pøi ruèním vyhledávání rozhlasové stanice otáèejte regulaèní koleèko Å j smìrem nahoru nebo dolù. Pouze BID, GID 1) : Otáèejte regulaèním koleèkem Å j nahoru, dokud se nezobrazí pøedchozí záznam palubního poèítaèe nebo dokud se nespustí ruèní vyhledávání vysílaèù. Otáèejte regulaèním koleèkem Å j dolù, dokud se nezobrazí další záznam palubního poèítaèe nebo dokud se nespustí ruèní vyhledávání vysílaèù. V kombinaci s palubním poèítaèem 3 není pøi otáèení regulaèního koleèka k dispozici žádná funkce pro rádio. Stisknutí regulaèního koleèka Å j Palubní poèítaè 3 Pouze TID 1) : Žádná funkce Pouze BID 1) : Tisknìte regulaèní koleèko Å j, dokud se nezobrazí nabídka palubního poèítaèe. Znovu stisknìte regulaèní koleèko Å j. Aktuální hodnota na palubním poèítaèi se resetuje. Držte regulaèní koleèko Å j stisknuté minimálnì 2 sekundy. Všechny hodnoty v palubním poèítaèi se resetují. Pouze GID 1) : Tisknìte regulaèní koleèko Å j, dokud se nezobrazí nabídka palubního poèítaèe. Znovu stisknìte regulaèní koleèko Å j a vyberte záznam v palubním poèítaèi. Znovu stisknìte regulaèní koleèko Å j a resetujte záznam v palubním poèítaèi. Tlaèítko } k Pamìt stanic, nové spuštìní CD, album MP3 3 2) Rádio: Pøepnutí na další uloženou rozhlasovou stanici. Audio CD: Nové spuštìní pøehrávky CD. MP3 3: Pøepnutí na další album. Tlaèítko { l Výbìr zvukového zdroje 2) Krátce stisknìte tlaèítko { l. Systém Infotainment pøepíná rádio, pøehrávání ze vstupu AUX 3 a pøehrávání CD/MP3 3. 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13. 2) Další informace Mobile Phone Portal Návod k obsluze.

17 Obsluha 19 Tlaèítka Im a Jn Tlaèítka na vyhledávání Rádio: Pamìt stanic vpøed/zpìt (pøi zapnutém RDS), vyhledávání vpøed/zpìt CD/MP3 3: krátké stisknutí: Posun k následující/ minulé skladbì dlouhé stisknutí: Rychlé vyhledávání skladeb smìrem vpøed/zpìt Regulaèní koleèko z o Nastavení hlasitosti Otáèením regulaèního koleèka z o nahoru resp. dolù se hlasitost zesiluje resp. zeslabuje. Pøidržíte-li regulaèní koleèko z o, bude se hlasitost mìnit plynule. Twin Audio 3 9 Twin Audio smìjí bìhem jízdy používat pouze spolucestující na zadních sedadlech a spolujezdec sedící na pøedním sedadle vedle øidièe. 9 Pøíliš vysoká hlasitost nesmí být nastavena pøíliš dlouhou dobu! Mohlo by dojít k poškození sluchu. Twin Audio nabízí cestujícím na zadních sedadlech možnost poslouchat hudbu nezávisle na zvukovém zdroji, který je pøipojen k systému Infotainment. Pøitom lze ze systému Twin Audio pøímo ovládat celou øadu funkcí, napø. vyhledávání skladeb nebo skok na skladbu pøi pøehrávání CD/MP3 3. Pro požitek z poslechu hudby jsou k dispozici dva stereovýstupy pro sluchátka (zdíøka 3,5 mm). Doporuèují se sluchátka s impedancí 32 ohmù. Hlasitost je možné regulovat oddìlenì. Sluchátka nejsou souèástí vybavení vozidla. Podle typu vozidla se instalují rùzné ovládací prvky. Zapínání /vypínání Infotainment musí být zapnutý. Chcete-li Twin Audio zapnout nebo vypnout, stisknìte tlaèítko P z. Pokud chcete používat Twin Audio, po zapnutí zapalování znovu stisknìte tlaèítko P z. Zvuk reproduktorù v zadní èásti vozidla se vypne, jakmile dojde k zapnutí Twin Audio. Zadní reproduktory se znovu zapnou, jakmile se Twin Audio vypne. Nastavení hlasitosti Pro nastavení hlasitosti stisknìte tlaèítko -/+ w pøíp. /.

18 20 Obsluha Volba audio zaøízení Pro pøepnutí na reprodukci rozhlasového programu/pøehrávání zdroje na výstupu AUX 3 stisknìte tlaèítko TUNER y. Pro pøepnutí na pøehrávání CD/MP3 diskù stisknìte tlaèítko CD! 3. Zvolte vlnový rozsah nebo vstup AUX 3 Jednou nebo nìkolikrát stisknìte tlaèítko TUNER y a pøepnìte na požadovaný vlnový rozsah FM, AM nebo na zvukový zdroj pøipojený ke vstupu AUX. Pøepínání mezi vlnovými rozsahy není možné, když je u systému infotainment zvoleno jako audio zaøízení rádio. Vyhledávání Vlnový rozsah FM: Chcete-li zvolit pøedchozí nebo další uloženou stanici, stisknìte tlaèítka q x nebo w %. Vlnový rozsah AM: Chcete li vyhledat všechny stanice, které lze pøijímat, stisknìte tlaèítka q x nebo w %. CD/MP3 3: Chcete-li zvolnit pøedchozí nebo další skladbu, stisknìte tlaèítka q x nebo w %. Tlaèítka q x nebo w % na Twin Audio nejsou aktivní, pokud je na systému Infotainment a Twin Audio nastaven stejný zvukový zdroj (rádio resp. CD/MP3 3). Omezení pøi obsluze Systémem Twin Audio je možné ovládat pouze audio zaøízení, které není v daný okamžik v provozu na systému Infotainment. Ovládání na systému Infotainment má vždy pøednost pøed ovládáním Twin Audio. Pøíklad: Cestující na pøedních sedadlech poslouchají VKV. V tomto pøípadì nelze pomocí systému Twin Audio pøepínat mezi jednotlivými vlnovými rozsahy ani stanicemi. Nicménì lze pomocí systému Twin Audio dálkovì ovládat pøehrávaè CD/MP3 3. Pokud na systému Infotainment zapnete TP a posloucháte CD/MP3 3, lze na systému Twin Audio pøi poslechu rádia pøepnout pouze na poslech jiné stanice TP. Zapnutí/vypnutí náhodného pøehrávaní CD/MP3 3 není u systému Twin Audio možné.

19 Hlavní zobrazení 21 Hlavní zobrazení Hlavní zobrazení je zobrazení na displeji po zapnutí systému Infotainment. Zobrazení se liší podle vybavení vozidla. Mohou být znázornìny následující informace: pøesný èas, venkovní teplota, audio informace, informace palubního poèítaèe 3 nebo datum, informace k zaøízení Mobile Phone Portal 3, informace automatické klimatizace 3, resp. pokyny systému Check Control 3. Informace palubního poèítaèe 3 Zobrazení informace palubního poèítaèe, která byla zvolena tlaèítkem BC 6. Viz návod k provozu vozidla. Audio informace Následující informace se zobrazují na displeji: Aktuální vlnový rozsah nebo AUX 3 resp. CD. Název aktuální stanice nebo vysílací frekvence resp. èíslo skladby nebo název skladby na CD. Je-li aktivována funkce regionálních programù, zobrazí se REG. Viz Regionální programy na stránce 32. Je-li aktivována úroveò AS, zobrazí se AS. Viz Automatické vyhledávání rozhlasových stanic na stránce 34. Je-li aktivována funkce RDS, zobrazí se RDS. Viz RDS (Radio Data System) na stránce 30. Jsou-li zapnuty rozhlasové informace o dopravní situaci, zobrazí se [TP] nebo [ ]. Viz Rozhlasové informace o dopravní situaci (TP = Traffic Program) na stránce 32. Je-li vloženo CD, zobrazí se na displeji CD nebo CDin. Viz Pøehrávaè CD/MP3 3 na stránce 36. Pokud se jedná o CD-MP3 3, zobrazí se vedle CD nebo CDin také MP3. Viz Pøehrávaè CD/MP3 3 na stránce 36. Pokud je CD pøehráváno v náhodném poøadí, zobrazí se na displeji RDM nebo symbol [. Viz Reprodukce v náhodném poøadí (Random) na stránce 40. Venkovní teplota Indikace aktuální venkovní teploty. Viz návod k obsluze vozidla. Èas Indikace aktuálního èasu. Viz návod k obsluze vozidla. Informace automatické klimatizace 3 Viz návod k obsluze vozidla. Informace k zaøízení Mobile Phone Portal 3 Viz Mobile Phone Portal Návod k obsluze.

20 22 Nastavení zvuku Nastavení zvuku Následující konfigurace systému a nastavení zvuku se volí tlaèítkem SETTINGS c: AUX Vol. 3: hlasitost vstupu AUX, napø. hlasitost pøenosného pøehrávaèe CD Fader: rozdìlení hlasitosti vpøedu vzadu Balance: rozdìlení hlasitosti vlevo vpravo Sound: výbìr ze šesti pøednastavených zbarvení zvuku TA Volume: minimální hlasitost pro dopravní informace SDVC: na rychlosti vozidla závislé zvýšení hlasitosti Ext. In Vol.: hlasitost pro externí zvukové zdroje, napø. mobilní telefon OnVolume: maximální hlasitost pøi zapnutí PTY: výbìr stanic podle typu programu AUX Vol. 3 Pomocí této funkce mùžete upravit hlasitost vstupu AUX v závislosti na ostatních zvukových zdrojích (napø. rádiu). Tato funkce je k dispozici pouze v pøípadì, že je aktivní vstup AUX se zvukovým zdrojem. Nastavte zvukový zdroj, napø. pøenosný pøehrávaè CD, na maximální hlasitost. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Stisknìte tlaèítko OK 0. Na displeji se zobrazí AUX Vol. a nastavená hodnota. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

21 Nastavení zvuku 23 Fader Pomocí této funkce mùžete nastavit rozdìlení hlasitosti v pøední a zadní èásti vozidla. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí Fader a nastavená hodnota. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Balance Pomocí této funkce mùžete nastavit rozdìlení hlasitosti na stranu øidièe a spolujezdce. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí Balance a nastavená hodnota. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Sound (Settings) Pomocí této funkce mùžete dosáhnout kvalitnìjšího zvuku. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí Sound a nastavená hodnota. Ze šesti odlišných zbarvení zvuku si pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a zvolte požadované. Máte k dispozici zbarvení zvuku Rock, Disco, Classic, Jazz, Vocal a Off. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. 6 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

22 24 Nastavení zvuku Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. TA Volume Pokud je zapnuta funkce TP, zvýší systém pøi každém hlášení dopravní situace standardnì hlasitost. Pomocí této funkce mùžete nastavit minimální hlasitost pro rozhlasové informace o dopravní situaci. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí TA Volume a nastavená hodnota. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Minimální hlasitost informací se nastaví pouze pokud je momentálnì nastavená hlasitost nižší než zvolená minimální hlasitost informací. SDVC Na kompenzaci okolního hluku a hluènosti pneumatik na vozovce se hlasitost systému Infotainment pøizpùsobuje rychlosti vozidla. Pomocí funkce SDVC mùžete na rychlosti závislou hlasitost nastavit. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí SDVC. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi 0 až 5. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

23 Nastavení zvuku 25 Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Ext. In Vol. Pomocí této funkce nastavte minimální hlasitost pro externí zvukové zdroje jako napø. mobilní telefon. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí Ext. In Vol.. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. On Volume Pomocí této funkce se nastavuje maximální hlasitost pøi zapnutí. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí On Volume. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. 6 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

24 26 Nastavení zvuku Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Zvolená maximální hlasitost pøi zapnutí se pøi zapnutí nastaví pouze když je hlasitost pøi vypnutí systému Infotainment vyšší než zvolená maximální hlasitost pøi zapnutí a systém Infotainment byl vypnutý nejménì po dobu 5 minut pøi vypnutém zapalování. PTY Pomocí této funkce mùžete volit druh programu. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí PTY. Vyberte si požadovaný program z 29 druhù jako napø. News nebo Entertainment šipkovými tlaèítky q 7 nebo w a. Držte tlaèítko OK 0 stisknuté, dokud se nespustí ruèní vyhledávání vysílaèù. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po spuštìní vyhledávání stanic se na displeji zobrazí informace rádia.

25 Nastavení zvuku 27 Tlaèítkem SOUND e se nastavují následující zbarvení zvuku: Fader: rozdìlení hlasitosti vpøedu vzadu Balance: rozdìlení hlasitosti vlevo vpravo Bass: zvýšení nebo snížení hlubokých tónù Treble: zvýšení nebo snížení vysokých tónù Aktuální nastavení zvuku: 6 odlišných nastavenízvuku Fader Pomocí této funkce mùžete nastavit rozdìlení hlasitosti v pøední a zadní èásti vozidla. Stisknìte tlaèítko SOUND e. Na displeji se zobrazí Fader. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace. Balance Pomocí této funkce mùžete nastavit rozdìlení hlasitosti na stranu øidièe a spolujezdce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí Balance. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace.

26 28 Nastavení zvuku Bass Pomocí této funkce se nastavují hluboké tóny. Dejte pozor, aby pøípadná optimalizace zvuku (viz Sound (Settings) na stránce 23) byla deaktivována. Nastavení hlubokých tónù platí pro momentálnì zvolený zvukový zdroj a pro FM, AM a CD se ukládají samostatnì. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí Bass. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace. Treble Pomocí této funkce se nastavují vysoké tóny. Dejte pozor, aby pøípadná optimalizace zvuku (viz Sound (Settings) na stránce 23) byla deaktivována. Nastavení vysokých tónù platí pro momentálnì zvolený zvukový zdroj a pro FM, AM a CD se ukládají samostatnì. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí Treble. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace. Aktuální nastavení zvuku Pomocí této funkce mùžete dosáhnout kvalitnìjšího zvuku. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí Sound a nastavené zabarvení zvuku. Ze šesti odlišných zbarvení zvuku si pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a zvolte požadované. Máte k dispozici zbarvení zvuku Rock, Disco, Classic, Jazz, Vocal a Off. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Jednou stisknìte tlaèítko SOUND e. Na displeji se zobrazí naposledy aktivní indikace.

27 Rádio 29 Rádio Zapínání systému Infotainment Stisknìte knoflík P 8. Na displeji se zobrazí infotainment informace. Slyšíte naposled nastavený zvukový zdroj. Rozhlasová reprodukce Chcete-li bìhem pøehrávky CD pøepnout na rozhlasovou reprodukci, postupujte následovnì: Stisknìte tlaèítko FM/AM 5. Naposled nastavená rozhlasová stanice se zobrazí na displeji. Slyšíte naposled nastavenou rozhlasovou stanici. Výbìr vlnového pásma Rádio je zapnuté. Stisknìte krátce tlaèítko FM/AM 5. Rádio pøepíná mezi vlnovými pásmy FM, FM-AS, AM a AM-AS. 1) Aktuální vlnové pásmo a v jeho rozsahu nastavená rozhlasová stanice se zobrazí na displeji. Nabídka vlnových pásem: FM = velmi krátké vlny (VKV), AM = støední vlny (SV). Vyhledávání rozhlasových stanic Rozhlasové stanice lze vyhledávat rùzným zpùsobem: Automatické vyhledávání vysílaèù, viz následující odstavec Ruèní vyhledávání vysílaèù, viz stránka 30 Vyhledávání vysílaèù RDS, viz stránka 31 Vyhledávání vysílaèù podle druhu programu, viz stránka 31 Rozhlasové informace o dopravní situaci: Vyhledávání vysílaèù, viz stránka 33 Automatické vyhledávání vysílaèù Rádio hledá nejbližší rozhlasovou stanici, jejíž signál lze pøijímat. Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém režimu (tlaèítko FM/AM 5). Je-li aktivní RDS, vyhledávají se pouze vysílaèe RDS. Pokud není RDS aktivní, vyhledávají se vysílaèe s RDS a vysílaèe bez RDS. Informace viz RDS zapnout/vypnout na stránce 30. Když je aktivní TP, vyhledávají se pouze vysílaèe s TP. Stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a po dobu cca 1 vteøiny. Na displeji se pøed vlnovou délkou zobrazí Seek. Rádio se ztiší, až je nalezen vysílaè. Nenajde-li rádio žádný vysílaè, pøepne automaticky na citlivìjší stupeò vyhledávání. Nenajde-li žádný vysílaè ani poté, nastaví se opìt poslední aktivní vlnová délka. 1) U CD 30 MP3 lze dále pøepnout na zvukový zdroj, který je pøipojen ke vstupu AUX 3.

28 30 Rádio Ruèní vyhledávání vysílaèù Tímto zpùsobem mùžete nastavit vysílaè se známou frekvencí: Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém režimu (tlaèítko FM/AM 5). Stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a po dobu cca 2 vteøin. Na displeji se pøed vlnovou délkou zobrazí MAN. Hrubé naladìní Pøidržte šipková tlaèítka q 7 nebo w a stisknutá tak dlouho, až budetémìø dosažena frekvence požadované rozhlasové stanice. Jemné doladìní Klepejte na šipková tlaèítka q 7 nebo w a tak dlouho, až se na displeji zobrazí pøesná vlnová délka vysílaèe. Když není pro vlnové pásmo FM RDS aktivní nebo je aktivní vlnové pásmo AM, hledá se pøi klepnutí na šipková tlaèítka q 7 nebo w a frekvence po jednotlivých krocích. RDS (Radio Data System) RDS je služba provozovatelù veøejnoprávního rozhlasu, podstatnì usnadòující nalezení požadovaného programu na VKV a jeho nerušený pøíjem. RDS funguje pouze ve vlnovém rozsahu FM. RDS zapnout/vypnout Zapnete/vypnete-li RDS, zobrazí se na ispleji název programu resp. vysílací frekvence rozhlasové stanice s RDS. RDS se na displeji nezobrazí. Stisknìte tlaèítko RDS 1, aby se RDS zapnul. Na displeji se zobrazí RDS a jméno programu vysílaèe s RDS. Pokud momentálnì nastavený vysílaè nevysílá RDS, rádio automaticky vyhledá další vysílaè RDS, který lze pøijímat. Když chcete RDS vypnout, stisknìte znovu tlaèítko RDS 1. RDS z displeje zmizí. Místo jména programu se zobrazí vysílací frekvence. Je-li aktivní automatické ukládání do pamìti (viz Automatické vyhledávání rozhlasových stanic na stránce 34), automaticky se zapne RDS. Nejdøíve se do pamìti uloží všechny vysílaèe RDS, které lze pøijímat.

29 Rádio 31 Seznam vysílaèù Váš systém Infotainment ukládá v pozadí všechny FM vysílaèe, jejichž signál je možno pøijmout. Tento seznam se automaticky aktualizuje, jakmile pøístroj hledá vysílaè s TP nebo pøi pøíležitosti automatického ukládání AS. RDS vysílaèe jsou v seznamu seøazeny podle provozovatelù veøejnoprávního rozhlasu (napø. HR1, HR2, atd.). Ruèní aktualizace seznamu vysílaèù Pøidržte tlaèítko RDS 1 stisknuté, až uslyšíte potvrzovací tón. Na displeji se zobrazí Memory FM, potom MEM a pøíslušná frekvence. Výbìr RDS vysílaèe Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém režimu (tlaèítko FM/AM 5). Funkce RDS musí být zapnuta. Klepnìte na šipková tlaèítka q 7 nebo w a. Rádio listuje k nejbližšímu, v seznamu vysílaèù uloženému RDS vysílaèi (viz Seznam vysílaèù ). Vyhledávání vysílaèù RDS Pøi vyhledávání RDS vysílaèù postupujte následovnì: Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém režimu (tlaèítko FM/AM 5). Funkce RDS musí být zapnuta. Stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a po dobu cca 1 vteøiny. Na displeji se pøed vlnovou délkou zobrazí Seek. Rádio se ztiší, až je nalezen vysílaè. Pøed vyhledáváním vysílaèe zapnìte rozhlasové informace o dopravní situaci (TP) (viz Rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout na stránce 32). Vyhledávat se budou pouze vysílaèe, které vysílají informace o dopravní situaci. Vyhledávání vysílaèù podle druhu programu Èetné RDS vysílaèe vysílají PTY kód, který udává druh vysílaného programu (napø. zprávy). Pomocí PTY kódu vyhledáváte vysílaèe podle druhu programu. (Vyhledávání vysílaèù, viz stránka 26). V pøípadì, že rádio žádný odpovídající vysílaè nenajde, uslyšíte naposled nastavenou rozhlasovou stanici.

30 32 Rádio Regionální programy Nìkteré RDS vysílaèe vysílají v urèitou dobu oblastnì odlišné programy na odlišných frekvencích. Vy máte možnost zabránit tomu, aby rádio pøi vyhledávání nejsilnìjšího signálu vysílací frekvence pøepnulo na jiný regionální program: Zapnutí regionalizace Chcete-li poslouchat regionální programy, musí být zapnutý RDS. REG se na displeji nezobrazí. Stisknìte tlaèítko REG 4. REG se zobrazí na displeji. Automatická aktivace regionalizace Stisknìte tlaèítko REG 4 po dobu cca 2 vteøin. Zobrazí se REG Auto On, poté se na displeji zobrazí REG. Rádio zùstává pøi vyhledávání nejsilnìjšího vysílacího signálu tak dlouho na frekvenci regionálního programu, až pøijímaný signál pøíliš zeslábne. Teprve poté rádio pøepne na jiný regionální program. Stisknìte znovu tlaèítko REG 4 po dobu cca 2 vteøin. Zobrazí se REG Auto Off, poté se na displeji zobrazí REG. Rádio zùstává pøi vyhledávání nejsilnìjší vysílacího signálu na nastavené frekvenci regionálního programu. Regionalizaci vypnout Chcete-li REG vypnout, stisknìte znovu krátce tlaèítko REG 4. REG z displeje zmizí. Rádio pøipustí pøepnutí na jiný regionální program. Rozhlasové informace o dopravní situaci (TP = Traffic Program) Vysílaèe rozhlasových informací o dopravní situaci jsou VKV RDS vysílaèe, které vysílají zprávy o dopravní situaci. Vysílaè s informacemi o dopravní situaci poznáte podle symbolu TP na displeji. Rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout Jsou-li rozhlasové informace o dopravní situaci zapnuté, na displeji se zobrazí [TP] nebo [ ]. Vysílá-li aktuální vysílaè informace o dopravní situaci, vidíte na displeji [TP]. Nevysílá-li aktuální vysílaè žádné zprávy o dopravní situaci, vyhledá rádio automaticky vysílaè dopravních informací s nejsilnìjším pøijímacím signálem. [ ] se na displeji nezobrazí. Stisknìte tlaèítko TP 3, aby se systém oznamování zpráv o silnièním provozu zapnul. [ ] se zobrazí na displeji.

31 Rádio 33 V režimu automatického vyhledávání vysílaèù se vyhledávají výhradnì vysílaèe s informacemi o dopravní situaci. Bìhem automatického vyhledávání vysílaèe nebo pokud není možný pøíjem vysílaèe s dopravními informacemi, se na displeji zobrazí [ ]. Rozhlasové informace o dopravní situaci lze aktivovat také bìhem pøehrávání CD/MP3 3. V dobì, kdy bude vysíláno hlášení o dopravní situaci, se toto pøehrávání pøeruší. Budete poslouchat hlášení o dopravní situaci s pøedem nastavenou hlasitostí. Viz TA Volume na stránce 24. Pro vypnutí dopravních informací stisknìte znovu tlaèítko TP 3. [ ] z displeje zmizí. Rozhlasové informace o dopravní situaci: Vyhledávání vysílaèù Tuto funkci lze aktivovat pouze na vlnách FM (tlaèítko FM/AM 5). Stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a na cca 1 vteøinu. Rádio vyhledává vysílaèe s informacemi o dopravní situaci. Vyhledávání vysílaèù s informacemi o dopravní situaci pomocí vyhledávání RDS vysílaèù, viz stránka 31. Poslouchat pouze informace o dopravní situaci Dopravní hlášení v rozhlase musí být zapnuto, viz Rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout Otoète knoflík z 8 doleva, aby se nastavil nejnižší stupeò hlasitosti. Hlášení o dopravní situaci budou vysílána s pøedem nastavenou hlasitostí. Viz TA Volume na stránce 24. Dopravní informace potlaèit Chcete-li napø. bìhem pøehrávky CD/MP3 3 dopravní informace potlaèit, postupujte následovnì: Stisknìte tlaèítko TP 3. Aktuální dopravní informace se pøeruší. Slyšíte naposled pøehrávanou skladbu CD/MP3 3. Rozhlasové informace o dopravní situaci zùstanou zapnuté, pøíští zprávu budete opìt slyšet. Rozhlasové zprávy o dopravní situaci: pøi aktivním externím zdroji Externí zdroj (napø. mobilní telefon) má pøednost pøed informacemi o dopravní situaci. Bìhem aktivního telefonního hovoru jsou dopravní informace akusticky potlaèeny a nezobrazují se.

32 34 Rádio Pamìt stanic Pro každý vlnový rozsah jsou k dispozici samostatná pamìt ová místa: 9 x FM (VKV), 9 x FM-AS (automaticky uložené VKV vysílaèe), 9 x AM (SV), 9 x FM-AS (automaticky uložené SV vysílaèe), Místa v pamìti volíte pøímo pomocí tlaèítek volby stanic 1 až 9 b. Viz Vyvolání uložených rozhlasových stanic na stránce 35. Aktivace/deaktivace úrovnì AS Klepnìte na tlaèítko AS 2. Je-li aktivována úroveò AS, zobrazí se AS. Není-li úroveò AS aktivní, AS se nezobrazí. Úroveò AS lze aktivovat a deaktivovat také pomocí tlaèítka FM/AM 5. Viz Výbìr vlnového pásma na stránce 29. Ruèní ukládání do pamìti Chcete-li vysílaèe uložit do pamìti ruènì, postupujte následovnì: Zvolte požadovaný vlnový rozsah (viz Výbìr vlnového pásma na stránce 29) a nastavte vysílaè (viz Vyhledávání rozhlasových stanic na stránce 29). Stisknìte tlaèítko pro výbìr stanic b pamìt ového místa, na kterém chcete nastavený vysílaè uložit, ca 2 vteøiny stisknuté. Rádio se na krátký okamžik utiší a zobrazí vysílaè, který je na tomto pamìt ovém místì uložen. Poté lze nastavenou rozhlasovou stanici opìt slyšet a je zobrazena na displeji. Rozhlasová stanice je na zvoleném pamìt ovém místì uložena. Pøi ukládání vysílaèe se ukládá souèasnì také RDS zap. nebo RDS vyp. Rozhlasové stanice mùžete ukládat do pamìti ruènì rovnìž na úrovni AS. Automatické vyhledávání rozhlasových stanic Ve vlnovém rozsahu FM a AM lze ukládat vysílaèe, jejichž signál je možno pøijímat, automaticky. Tyto vysílaèe se ukládají do samostatné AS pamìti. Postup pøi automatickém ukládání vysílaèù do pamìti: Zvolte požadovaný vlnový rozsah (viz Výbìr vlnového pásma na stránce 29). Podle potøeby zapnìte rozhlasové informace o dopravní situaci (viz Rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout na stránce 32). Pøidržte tlaèítko AS 2 stisknuté tak dlouho, až zazní potvrzovací tón. V daném pøípadì pøepne rádio na úroveò AS ve zvoleném vlnovém pásmu (FM-AS nebo AM-AS). Automatické ukládání do pamìti se spustí. 9 nejsilnìji pøijímaných rozhlasových stanic zvoleného vlnového pásma se uloží pod tlaèítky pro výbìr stanic 1 až 9 b.

33 Rádio 35 Pøi aktivaci automatického ukládání do pamìti se zapne RDS. Nejprve se uloží všechny vysílaèe, jež je možno pøijmout. Pokud však rozhlasové informace o dopravní situaci zapnete pøed automatickým ukládáním nebo bìhem nìho, rádio vyvolá po ukonèení automatického vyhledávání vysílaèù pamìt ové místo s vysílaèem s dopravním hlášením. Je-li systém oznamování zpráv o silnièním provozu bìhem automatického ukládání zapnutý, zùstane automatické vyhledávání rozhlasových stanic aktivní tak dlouho, až je nalezen nejménì jeden vysílaè s informacemi o dopravní situaci. Ukládání nových rozhlasových stanic prostøednictvím AS Jakmile bìhem jízdy opustíte oblast pøíjmu uložených vysílaèù, ukládají se nové vysílaèe. Viz kapitola Automatické vyhledávání rozhlasových stanic. Vyvolání uložených rozhlasových stanic Zvolte požadovaný vlnový rozsah (viz Výbìr vlnového pásma na stránce 29). Stisknìte eventuálnì krátce tlaèítko AS 2, abyste pøešli na úroveò AS. Tlaèítky pro výbìr rozhlasové stanice 1 až 9 b zvolte požadované pamìt ové místo (pamìt ová místa 1 až 9). Posloucháte zvolenou rozhlasovou stanici.

34 36 Pøehrávaè CD/MP3 3 Pøehrávaè CD/MP3 3 Na tomto pøístroji mùžete pøehrávat obvyklá CD o prùmìru 12 cm. 9 Tvarovaná CD (shape CD) jsou pro pøehrávání nevhodná. Za poškození pøehrávaèe CD v dùsledku pøehrávání nevhodných CD diskù se neruèí. 9 Nevkládejte do pøehrávaèe CD žádná DVD. Stále èastìji jsou audio CD opatøena tzv. mechanismem na ochranu proti kopírování, který zabraòuje jejich nelegálnímu rozmnožování. Tyto mechanismy však neodpovídají audio CD specifikaci (Red Book), podle níž jsou a dále budou všechny pøístroje pro pøehrávání audio CD vyvinuty. Váš pøístroj je schopen pøehrávat v dobì zahájení odbytu známá CD s odpovídajícími verzemi ochrany proti kopírování. To však není záruka, že budete moci pøehrávat CD s novými variantami tìchto mechanismù na ochranu proti kopírování i v budoucnu. Systém Infotainment je schopen pøehrávat i CD-R s hudebními soubory MP3 3. Pøíprava MP3 CD 3 Následkem kombinace vypalovaèky CD, programového vybavení pro vypalování CD, prázdných CD diskù a okolní teploty mùže dojít k potížím pøi pøehrávání CD diskù. Vyskytnou-li se potíže s CD, které jste vypálili sami, mìli byste u tohoto typu prázdných kompaktních diskù používat disky jiných výrobcù nebo jiné barvy. Nejlepších výsledkù lze dosáhnout s prázdnými disky s dobou pøehrávání 74 minut. CD musí mít formát ISO 9660 Level 1, Level 2 nebo JOLIET. Veškeré ostatní formáty nelze spolehlivì pøehrávat. K použití s systémem Infotainment mùžete na jeden MP3-CD uložit maximálnì 99 alb. Alba lze pomocí systému Infotainment volit jednotlivì. Celkem mùžete na jedno CD uložit 367 pøehrávatelných skladeb (tracks). Další skladby nelze pøehrát.

35 Pøehrávaè CD/MP D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 D05 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 D01 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 Každé album je možno pomocí PC pojmenovat. Jméno alba se mùže zobrazit na displeji systému Infotainment. Pojmenovávejte alba a skladby podle Vašeho vypalovacího programového vybavení. Pøíslušné pokyny najdete v návodu programového vybavení. Pøi vypalování alb a skladeb se vyhnìte pøehláskám a zvláštním znakùm. Pokud kladete dùraz na správné poøadí Vašich souborù, musíte použít vypalovací programové vybavení, které soubory seøadí v alfanumerickém poøadí. Není-li Vaše programové vybavení touto funkcí opatøeno, mùžete soubory seøadit také ruènì. Za tímto úèelem musíte pøed každý název vložit poøadové èíslo, napø. 001, 002 atd. Pøitom je zapotøebí zavést i nuly. Každou skladbu mùžete pojmenovat (ID3 tag). Název skladby lze rovnìž zobrazit na displeji. Pøi výrobì (kódování) souborù MP3 z audio souborù používejte pøenosovou rychlost max. 256 kbit/s. Abyste mohli soubory MP3 použít s systémem Infotainment, musí mít soubory MP3 pøíponu.mp3. Nepokoušejte se pøíponu.mp3 pøidìlit jiným než MP3 souborùm a tyto pøehrávat, protože takovýto soubor bude poznán a vynechán. Protože u jistého vypalovacího programového vybavení nemusí souhlasit èíslování, máte do koøenového alba (root album) D01 nahrávat buï pouze podadresáøe se skladbami (viz levý obrázek) nebo pouze skladby (viz pravý obrázek).

36 38 Pøehrávaè CD/MP3 3 Zapínání systému Infotainment Stisknìte knoflík P 8. Na displeji se zobrazí audio informace. Slyšíte naposled nastavený zvukový zdroj. Pøehrávka CD Pøehrávka vkládaného CD Pøístroj je vypnut nebo je v provozu rádio. Zasuòte CD (s potištìnou stranou nahoru) do štìrbiny pro CD d. Pøístroj CD automaticky vtáhne. Vtažení CD se nesmí pøekážet ani napomáhat. Read CD a symbol CD se zobrazí na displeji, poté se zobrazí poèet skladeb na CD. Stopa 1 a délka pøehrávky se zobrazí, jakmile se zaène pøehrávat první stopa. U MP3 CD 3 svítí na displeji symbol MP 3 a zobrazí se název prvního alba. Informace ohlednì stopy (název skladby, jméno interpreta...) se zobrazí, jakmile se zaène pøehrávat první stopa. Pøehrávka zasunutého CD Jestliže se CD již nachází ve štìrbinì pro CD, spust te pøehrávku následujícím zpùsobem: Na pøístroji je v provozu rádio. Stisknìte tlaèítko CD/MP3 9. Naposled pøehrávaná skladba na CD se zobrazí na displeji. Uslyšíte naposled pøehrávanou skladbu CD. zmìna náhledu displeje Mùžete si vybrat z nìkolika náhledù. Stisknìte dvakrát tlaèítko CD/MP3 9. Na displeji se zobrazí CD Info. Pro výbìr požadovaného náhledu displeje stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a. Po uplynutí 5 vteøin se zvolený náhled displeje pøevezme. V závislosti na druhu CD (audio CD s textem nebo bez textu, MP3-CD 3 s ID3 tags nebo bez nich) jsou možná následující zobrazení:

37 Pøehrávaè CD/MP Audio CD bez CD textu Èíslo skladby a délka pøehrávky Audio CD s CD textem 3 Název skladby Jméno interpreta Èíslo skladby a délka pøehrávky Název CD MP3-CD bez ID3 tags 3 Jméno souboru Èíslo skladby a délka pøehrávky Název alba MP3-CD s ID3 tags 3 Název skladby Jméno interpreta Èíslo skladby a délka pøehrávky Název alba Výbìr skladby Chcete-li bìhem pøehrávky CD zvolit urèitou skladbu, postupujte následujícím zpùsobem: Klepnìte na šipková tlaèítka q 7 nebo w a tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaná skladba. Uslyšíte zvolenou skladbu z CD. Rychlé vyhledávání vpøed/zpìt V pøípadì, že hledáte urèitou pasáž na CD, postupujte následovnì: Posloucháte jednu ze skladeb. Pøidržte šipková tlaèítka q 7 nebo w a stisknutá tak dlouho, až dosáhnete hledané pasáže. Bìhem rychlého vyhledávání vpøed/ zpìt bìží pøehrávka CD zvýšenou rychlostí a tišeji. MP3 3: Pøi rychlém vyhledávání zpìtným smìrem se vyhledávací bìh zastaví na zaèátku aktuální stopy. Výbìr MP3 alba 3 Pokud Vaše MP3 CD obsahuje více alb, mùžete si požadované album zvolit následujícím zpùsobem: Stisknìte tlaèítko CD/MP3 9. Poslední pøehrávané album se zobrazí na displeji. Klepnìte na šipková tlaèítka q 7 nebo w a tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované album. První skladba požadovaného alba se zobrazí na displeji. Uslyšíte první skladbu. Všechna alba, která neobsahují soubory MP3, se automaticky pøeskoèí. Napø. když posloucháte skladbu z alba D01 a šipkovým tlaèítkem w a zvolíte další album, pøeskoèí se album D02 a bude se pøehrávat album D03. Zobrazení na displeji se automaticky zmìní z D01 na D03.

38 40 Pøehrávaè CD/MP3 3 Reprodukce v náhodném poøadí (Random) Pomocí této funkce hraje pøehrávaè CD/MP3 3 skladby aktuálního CD v náhodném poøadí. Stisknìte tøikrát tlaèítko CD/MP3 9. Na displeji se zobrazí první aktuální nastavení funkce Random. Zvolte požadované nastavení šipkovými tlaèítky q 7 nebo w a. U audio CD máte k dispozici následující možnosti nastavení: Random on: reprodukci v náhodném poøadí aktivovat Random off: reprodukci v náhodném poøadí deaktivovat Následující nastavení jsou k dispozici u MP3-CD 3: Random Album: reprodukce skladeb jednoho alba v náhodném poøadí Random CD: reprodukce skladeb na CD v náhodném poøadí Random Off: reprodukci v náhodném poøadí deaktivovat Je-li aktivována funkce Random, rozsvítí se na displeji RDM nebo symbol [. Rozhlasové zprávy o dopravní situaci bìhem provozu CD/MP3 3 Bìhem pøehrávání CD/MP3 mùžete spustit poslech hlášení o dopravní situaci. Viz Rozhlasové informace o dopravní situaci (TP = Traffic Program) na stránce 32. Vysunout CD Stisknìte tlaèítko a f. Na displeji se zobrazí Eject CD. Slyšíte naposled nastavenou rozhlasovou stanici. CD mùžete z pøístroje vysunout i když je pøístroj vypnutý. Po odebrání CD se pøístroj opìt vypne. Pokud CD neodeberete, bude po uplynutí cca 10 vteøin automaticky opìt vtaženo.

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a samozřejmě i přiměřeně vzhledem k zemi prodeje. To platí

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 Obsah Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 OPEL ZAFIRA Infotainment System Touch & Connect Úvod... 4 Rádio... 20 CD přehrávač... 25 Vstup AUX... 30 USB

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Blues Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues 5E0012903CD Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment systém Blues (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER OBSAH Obsah Přehledný obrázek...2 Stručný návod...3 Důležitá upozornění...4 Provoz rádia a CD...5 Provoz RDS...17 DSP (Digitální zvukový procesor)...18 Informace

Více

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM 1 STRUČNÝ NÁVOD Rozhlasový režim Ruční ladění vysílačů FM, AM, 24 TIM a TMC (Volba zaznamenaných hlášení) 28 Režim měniče CD Volba skladby 31 Tlačítko FM, Aktivování

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ KDC-BT61U KDC-6051U CD PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0. Návod k použití CECHYA-0083

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0. Návod k použití CECHYA-0083 Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0 Návod k použití CECHYA-0083 VAROVÁNÍ Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech. Bezpečnostní

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK.

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. MAGic 9.50 Základní funkce a klávesové zkratky Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit program MAGic Zobrazit/Skrýt okno aplikace MAGic Propustit následující

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Madrid 210 7 649 068 510 / 7 649 069 510 San Francisco 310 7 649 073 510 / 7 649 074 510 Toronto 410 BT 7 640 000 510 / 7 640 001 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Parrot MK6000 ČESKY 2

Parrot MK6000 ČESKY 2 27 ČESKY Obsah ÚVODEM... p 29 OBSAH BALENÍ... p 29 PRVNÍ POUŽITÍ... p 29 Instalace soupravy MK6000... p 29 Popis soupravy MK6000... p 32 Připojení telefonu/pda Bluetooth... p 33 FUNKCE... p 33 Telefonování...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Návod k instalaci Danfoss SolarApp

Návod k instalaci Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci Danfoss SolarApp DLX Série Střídače s integrovaným ConnectSmart www.danfoss.com/solar Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 Úvod 2 Symboly 2 2.

Více

Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění...3 Instrukce k bezpečnému používání... 3 Hlavní funkce

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

RD4 OBSAH AUTORÁDIO / SADA HANDS-FREE

RD4 OBSAH AUTORÁDIO / SADA HANDS-FREE RD AUTORÁDIO / SADA HANDS-FREE Na internetových stránkách INFOTEC naleznete doplňkové a animované informace o autorádiu RD. Adresa: http://public.infotec.peugeot.com. Po jednoduchém zaregistrování získáte

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero 5L0012901DB Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment systémy Bolero a Amundsen (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Navigační systém Honda SD. Zvuk Navigace

Navigační systém Honda SD. Zvuk Navigace Navigační systém Honda SD Zvuk Navigace Předmluva Bezpečnostní zásady Čeština Při používání tohoto systému postupujte podle bezpečnostních zásad uvedených níže. Po přečtení příručku uchovejte na dostupném

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka 80 819 gps DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS Uživatelská příručka Obsah Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Pokyny k přehrávaným

Více

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více