A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva

2 A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice, nám. Míru 58, Nová Bystřice Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, starostou obce IČ: Bankovní spojení: Česká Spořitelna, Tábor Č. účtu: /0800 Zpracovatel dokumentace: P-atelier JH, s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec Zastoupený: ing. Milanem Moravcem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB J. Hradec Č. účtu: /0100 B. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce Areál Technických služeb Nové Bystřice se nachází v zastavěné části na jihovýchodním okraji města v průmyslové zóně. b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci Územní plán města Nová Bystřice byl zpracován Projektovým ateliérem AD s. r. o., Husova 4, Č. Budějovice. Schválen byl dne 25. června 2003 zastupitelstvem pod č. usnesení 57. Stanovisko vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního a stavebního řízení a investic 19. dubna 2003 pod č. jednacím OREG/1173/03/Sm. c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, Prostor areálu Technických služeb je v územním plánu označen jako plocha výrobní a výrobních služeb a plocha pro tříděný odpad. d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Viz. odd. E. Dokladová část e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Dopravní infrastruktura: areál je napojen dvěma stávajícími sjezdy z místní komunikace, tato dopravní vazba bude využita. Technická infrastruktura: elektřina - napojení je navrženo ze stávající přípojky

3 voda - napojení ze stávající přípojky, v případě přeložky vodovodu bude napojení novou vodovodní přípojkou kanalizace - napojení do stávající kanalizace novou přípojkou plyn - napojení novou přípojkou na veřejnou STL plynovodní síť f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území Dle znalostí místních poměrů a předchozích zkušeností v této lokalitě jsou jednoduché základové poměry, přesto doporučujeme provedení geologického průzkumu před zpracováním dalšího stupně PD. g) poloha vůči záplavovému území Areál TS neleží v záplavovém území. h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 406/19 - ostatní plocha i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy stávající dva sjezdy z místních komunikací j) zajištění vody a energií po dobu výstavby ze stávajících přípojek 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání a) účel užívání stavby Areál bude využíván jako manipulační prostor technických služeb - sběrný dvůr, sklady, dílna a garáže na vozidla a techniku, administrativní zázemí. b) trvalá nebo dočasná stavba trvalá c) novostavba nebo změna dokončené stavby novostavba na místě demolované haly d) etapizace výstavby Stavba bude realizována pokud možno jednorázově, případně dle finančních možností investora bude nejdříve postavena hala a následně přístřešky, zpevněné plochy a oplocení. 3. Orientační údaje stavby a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) V areálu je navrženo několik objektů: hlavní objekt haly (sběrný dvůr, sklad-zimní údržba, sklad-mobiliář, prodejní sklad, garážtechnika, dílna, garáž, administrativa se zázemím): obestavěný prostor: 4800 m 3 zastavěná plocha: 800 m 2 užitková plocha: 850 m 2

4 přístřešek - severní: zastavěná plocha: 125 m 2 přístřešek - jižní: zastavěná plocha: 135 m 2 zpevněné plochy: 1700 m 2 parkoviště: 140 m 2 b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody spotřeba tepla: vytápěný prostor cca 700 m 3 x 50 W = 35 kw celková spotřeba tepla: Q = 0,8 x 0,035 x 24 x 220 x 17/35 = 71,8 MWh Q = 71,8 MWh/rok = 258 GJ/rok c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) spotřeba vody: 3 os. - kanceláře 60 l/den/os. 180 l/den 10 os. - provoz, kde se voda nepoužívá k výrobě 80 l/den/os. 800 l/den 15 os. - provoz, kde se voda nepoužívá k výrobě, špinavé prostředí 180 l/den/os l/den mytí aut - 1 x za dva dny 700 l/mytí 350 l/den celkem 4030 l/den roční spotřeba 1000 m 3 /rok z toho technologie (mytí aut) 73 m 3 /rok d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod odpadní vody: 1000 m3/rok dešťové vody: střechy: 1060 m2 x 1 x 0,016 = 16,96 ll/s zp. plochy: 1840 m2 x 0,8 x 0,016 = 23,52 l/s kritický 15-ti minutový déšť: 40,48 l/s roční srážky cca 720 mm: 2900 m 2 x 0,72 m = 2088 m 3 e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě předpokládáme zřízení telefonní ústředny se vstupem cca pěti linek f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě Nejsou zvláštní požadavky.

5 g) předpokládané zahájení výstavby 04/2007 h) předpokládaná lhůta výstavby Při předpokládané jednorázové výstavbě celého areálu - do konce roku C. Souhrnná technická zpráva 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku Areál již slouží v současné době jako manipulační a skladová plocha Technickým službám a je ve vlastnictví investora. b) zhodnocení staveniště Stavební pozemek je oplocený areál TS, orientován severně od místní komunikace (z ní je přístup na pozemek stávajícím sjezdem) v průmyslové zóně v jihovýchodní části města Nová Bystřice. Na východě a severu sousedí s jiným průmyslovým areálem, na západě s místní komunikací, odkud je druhý přístup stávajícím sjezdem. Pozemek je mírně svažitý k jihu. c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Na základě zadání investora a místních podmínek byla zvolena urbanistická koncepce průjezdného areálu se střední halou s možností případného rozvoje areálu směrem na sever i východ. Architektonické řešení vyplývá z funkce navrhovaných objektů, je zvolena jednoduchá koncepce s maximálním ohledem na účelnost. d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního) Dispozičně je areál řešen jako průjezdný, je využito tvaru pozemku a omezení ochranným pásmem VN na východní straně. Hala je umístěna při jižní hranici areálu, je složena ze dvou křídel s průčelími podél JV a SZ hranice pozemku. Tvar a umístění hal zohledňuje potřebu přístupu z terénu k maximální možné ploše skladů a garáží. Prostory, které nevyžadují přístup z terénu (administrativa se zázemím), navrhujeme do 2. np. Jelikož většina prostor hal nebude vytápěna, jsou vytápěné prostory sdruženy - administrativa je umístěna nad prostory dílny a prodejny. Stavebně je objekt haly navržen s ohledem na ekonomičnost z tradičních materiálů - betonové bloky, sbíjené pultové vazníky, plechová krytina. Fasáda vytápěné části bude zateplena. e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu Navržené řešení je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

6 Nejedná se o změnu stávající stavby. 2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku Dle znalostí místních poměrů a předchozích zkušeností v této lokalitě jsou jednoduché základové poměry, přesto doporučujeme provedení geologického průzkumu před zpracováním dalšího stupně PD. b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany Ve východní části pozemku je nadzemní vedení VN, ve východní a jižní části podzemní vedení NN (provozovatel E-ON Česká republika, a. s.), v jižní části pozemku je vodovod LT 150 ve správě VAK JČ a. s. a telekomunikační kabel Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení všech sítí na místě. c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů Nejsou požadavky. d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé Nejsou požadavky. e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku Příjezd na stavební pozemek bude ze stávajících dvou sjezdů z místní komunikace a ze stávající silnice III/ Navrhujeme přeložku veřejného vodovodního řadu, kabelu NN a telekomunikačního kabelu. Napojení na vodu bude stávající upravenou přípojkou ukončenou ve stávající vodoměrné šachtě. Napojení na elektrickou energii a telefon bude stávajícími upravenými přípojkami ukončenými v pilířku, který bude součástí opocení. Napojení na plyn bude provedeno nově navrženou přípojkou na stávající STL plynovod, ukončení bude v oplocení v pilířku s HUP. Odvodnění a odkanalizování areálu bude provedeno do stávající jednotné kanalizace nově navrženou přípojkou. Vody ze zpevněných ploch budou odvedeny přes odlučovač ropných látek. f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy Pro zemní práce a případné deponie zeminy bude využito ploch ve stávajícím areálu. V prostoru areálu na plochách, které nebudou zpevněné, budou provedeny sadové úpravy. 3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu

7 V navrhovaném areálu TS Nová Bystřice je předpokládán provoz sběrného dvora, prodejny, administrativní části, uskladnění a manipulace s posypovým materiálem pro zimní údržbu, garážování a opravy vozidel a techniky. Provoz je navržen jednosměrný - vjezd jižním sjezdem a výjezd západním. b) předpokládané kapacity provozu a výroby Předpokládaný počet zaměstnanců: 15 mužů a 10 žen (na tento počet jsou dimenzovány šatny), v administrativní části max. 5 pracovníků. c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů viz. odd. C.3.a) d) návrh řešení dopravy v klidu viz. odd. C.3.a) e) odhad potřeby materiálů, surovin V areálu neprobíhá výroba. f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod Jedná se o provozovnu zabývající se likvidací odpadů. g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu V areálu neprobíhá výroba. h) řešení ochrany ovzduší Navrhovaná výstavba neobsahuje zdroj znečištění ovzduší. i) řešení ochrany proti hluku Ochrana proti hluku z navrhovaného provozu bude řešena dle požadavků DOS odborným posudkem v následujících stupních PD. j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob Areál TS bude opatřen oplocením. 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby: 1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 2. řešení evakuace osob a zvířat, 3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek, 4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, 5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, 6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva viz. samostatný oddíl - Požárně bezpečnostní řešení 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

8 Bezpečnost v průběhu výstavby bude zajištěna dle platných vyhlášek NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb Pro bezpečnost provozu v areálu a objektech bude provozovatelem zpracován provozní a havarijní řád. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených Navrhovaný provoz nepředpokládá užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků Navrhovaná výstavba neobsahuje zdroj znečištění ovzduší, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů Neuvažuje se. c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby Navrhovaný provoz neklade nároky na tyto pásma. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) povodně Areál TS neleží v záplavovém území. b) sesuvy půdy Neuvažuje se. c) poddolování Neuvažuje se. d) seizmicita Neuvažuje se. e) radon Ochrana proti radonovému záření bude řešena v následujících stupních PD. f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

9 Ochrana proti hluku z navrhovaného provozu bude řešena dle požadavků DOS odborným posudkem v následujících stupních PD. 9. Civilní ochrana a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva Neklade požadavky. b) řešení zásad prevence závažných havárií Tyto zásady budou obsaženy v provozním a havarijním řádu. c) zóny havarijního plánování Tyto zóny budou obsaženy v provozním a havarijním řádu. Jindřichův Hradec, leden 2007 ing. arch. Blanka Tancerová

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více