2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE"

Transkript

1 - 1 -

2 1. ÚVOD Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem při jeho obsluze, údržbě a instalaci by měla - mít příslušnou kvalifikaci - dodržovat instrukce z tohoto manuálu - uschovat manuál pro pozdější použití Děkujeme, že jste si vybrali právě náš OMNITRONIC CDP-180. Jestliže se budete řídit instrukcemi tohoto manuálu, jsme si jisti, že váš přístroj bude bez problémů fungovat mnoho let. Rozbalte váš OMNITRONIC CDP BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento přístroj opustil naší firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu přístroje a zajištění bezpečného provozu je nezbytně důležité dodržovat bezpečnostní instrukce a všechna varování uvedená v tomto manuálu. Důležité: Závady způsobené nedodržováním tohoto manuálu nejsou předmětem záruky. Prodejce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé tímto způsobem. Ujistěte se, že přístroj nebyl poškozen během přepravy k vám. Jestliže zjistíte poškození adaptéru či poškození krytu přístroje, neuvádějte přístroj do provozu a okamžitě se obraťte na vašeho prodejce. Jestliže byl přístroj vystaven velkým změnám teploty v krátké době (např. při přepravě), nezapínejte ho hned. Kondenzace vody uvnitř přístroje by ho mohla nenávratně zničit. Proto nechte přístroj aklimatizovat na pokojovou teplotu. Tento přístroj je zařazen do bezpečnostní třídy II. Síťovou zástrčku připojujte pouze do zásuvky, odpovídající bezpečnostním normám s provozním napětím a frekvencí stejných hodnot, jaké jsou uvedeny na přístroji. Dbejte, aby se síťový kabel nedotýkal ostatních kabelů, nedotýkejte se jej mokrýma rukama a vyvarujte se jakýchkoliv zásahů, které by mohly vést k jeho poškození a tím k nebezpečí úrazu elektrickým proudem! V případě nepoužívání přístroje nebo potřeby jeho očištění musí být vždy odpojen od sítě. Poblíž přístroje nikdy nemanipulujte s jakoukoliv tekutinou. Pokud by se i přesto do přístroje nějaká tekutina dostala, okamžitě ho vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě. Než budete přístroj znovu používat, nechte ho zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem. Jakékoliv poškození přístroje způsobené tekutinou není předmětem uplatnění záruky! Před zapnutím přístroje nastavte všechny potenciometry na "0" nebo "min". Berte prosím na vědomí, že poškození způsobená vlastním zásahem do přístroje nebo neodborným zacházením nekvalifikovanou osobou nejsou předmětem k uplatnění záruky! Upozornění: Jako poslední přístroj vždy zapínejte zesilovač(e) a jako první ho(je) vypínejte. Chraňte před dětmi a nekvalifikovanými osobami! Upozornění: Zvukový systém dokáže vyprodukovat nadměrný zvukový tlak, který může mít za následek nevratné poškození sluchu. Uvnitř přístroje nejsou opravitelné běžným uživatelem. Vnitřní údržba a servisní úkony mohou být prováděny pouze autorizovaným servisem. 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY Přístroj je profesionální CD přehrávač. Může pracovat pouze pod střídavým napětím V / 50 Hz nebo V, 60 Hz a je určen pouze pro vnitřní použití. Netřeste s přístrojem. Stejně tak se vyvarujte použití hrubé síly jak při instalaci, tak při samotném provozu. Přístroj provozujte pouze na místech, kde není vystaven velkému teplu, vlhkosti nebo prachu. Dbejte na umístění kabelů kolem přístroje. Ohrožovali by jste jak svojí bezpečnost, tak i bezpečnost druhých. Okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí -5 C až +45 C. Chraňte před přímou cirkulací vzduchu (např. kolem ohřívačů vzduchu). Relativní vlhkost prostředí nesmí překročit přes 50 % při okolní teplotě 45 C. Přístroj se smí používat pouze v nadmořské výšce od -20 do 2000 m. S přístrojem pracujte pouze po seznámení všech jeho funkcí. Nedovolte přístroj obsluhovat lidmi, kteří s ním nejsou seznámeni nebo nemají potřebnou kvalifikaci. Nejvíce poškození vzniká, právě neodborným zacházením! Nikdy nepoužívejte alkohol či jakákoliv jiná rozpouštědla k čištění přístroje.čistěte jemným,vlhkým hadříkem. K čištění faderů nikdy nepoužívejte sprejové čističe! Pro transport zařízení používejte originální obal. Neautorizované zásahy do zařízení jsou zakázány z bezpečnostních důvodů! Odstraněním čárového kódu ze zařízení přijdete o záruku. Jestliže se zařízením bude nakládáno jinak než je uvedeno v tomto návodu může se stát, že se poškodí a zanikne nárok na záruku. Kromě toho se vystavujete nebezpečí zkratu, požáru, elektrického šoku, atd. 4. POPIS PŘÍSTROJE 4.1 Profesionální CD přehrávač klasického vzhledu. Všechny prvky ovládání jsou přehledně uspořádány na předním panelu Jednoduchý výběr skladby pomocí tlačítek Track a +10 Rozměrná tlačítka Play/Pause a Cue Funkce Auto Cue: přehrávač automaticky najde začátky skladeb Funkce Back Cue: stisknutím tlačítka Cue se přehrávač vrátí na začátek skladby nebo vytvořený Cue bod Rozměrný a přehledný LCD displej Možnost zobrazení odehrané nebo zbývající doby skladby Vizuální varování 15 sekund před koncem skladby Ovládání rychlosti v rozsahu ± 12 % se zobrazením na displeji Tlačítka Pitch Bend pro synchronizaci rychlosti přehrávání Ovladač Jog/Shuttle pro rychlé vyhledávání Funkce opakovaného přehrávání Loop Možnost vytvoření programu až z 20 skladeb Režim Single pro přehrání jediné skladby Blokování tlačítka Open/Close při přehrávání Přední panel s úchyty pro montáž do 19" racku - 2 -

3 Přední panel (1) SÍŤOVÝ VYPÍNAČ Tímto spínačem zapnete přístroj. (2) VÝSUVNÁ CD MECHANIKA Pro vložení CD disku. (3) IR SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (4) TLAČÍTKO OPEN / CLOSE Stisknutím vysunete nebo zasunete CD mechaniku. (5) OVLÁDAČ SHUTTLE / JOG V režimu přehrávání: otočením vnějšího otočného ovladače Shuttle vlevo nebo vpravo spustíte rychlé vyhledávání v odpovídajícím směru. Čím více otočíte ovladačem, tím rychlejší je vyhledávání. Pomocí vnitřního ovladače Jog nastavujete rychlost přehrávání v rozsahu ± 12 %. V režimu pauzy: otočením ovladače Shuttle spustíte přehrání aktuálního místa skladby. Otáčením vnitřního ovladače Jog spouštíte pomalé vyhledávání ve skladbě v odpovídajícím směru. Tato funkce je vhodná například pro přesné vyhledání začátku skladby. (6) LCD DISPLEJ (7) TLAČÍTKA TRACK Pro volbu požadované skladby. (8) TLAČÍTKO CUE V režimu přehrávání: stiskem tlačítka Cue se přehrávač vrátí na začátek přehrávání a přepne do režimu pauzy. V režimu pauzy: stiskem a přidržením tlačítka Cue se přehrávač vrátí na začátek skladby. (9) TLAČÍTKO PLAY / PAUSE Pro spuštění a pozastavení přehrávání. (10) TLAČÍTKO STOP Pro zastavení přehrávání. (11) TLAČÍTKO PITCH Pro nastavení rychlosti přehrávání (rozsvítí se červená LED) pomocí potenciometru Pitch. Pro nastavení a synchronizaci rychlosti přehrávání v rozsahu ± 16 %. (13) POTENCIOMETR PITCH Pro nastavení rychlosti přehrávání po stisku tlačítka Pitch. Údaj v procentech je zobrazován na displeji. (14) TLAČÍTKO REPEAT Pro opakování přehrávané skladby (Repeat 1) nebo celého CD (Repeat All). (15) TLAČÍTKO TIME Pro přepínání zobrazení odehraného (Elapsed) nebo zbývajícího (Remain) času skladby. (16) TLAČÍTKO PROGRAM Pro naprogramování až 20 skladeb. (17) TLAČÍTKO SINGLE Pro volbu přehrání jedné skladby - po stisknutí zobrazí displej údaj SINGLE a po přehrání zvolené skladby přejde přehrávač do režimu pauzy. (18) TLAČÍTKO LOOP IN Pro uložení počátečního (Cue) bodu sekvence do paměti. (19) TLAČÍTKO LOOP OUT Pro uložení konečného bodu sekvence (Loop) do paměti a spuštění přehrávání uložené sekvence. Opětovným stiskem ukončí přehrávání. (20) TLAČÍTKO RELOOP Pro opětovné vyvolání uložené sekvence

4 Zadní panel (1) AC IN Přívodní kabel elektrického proudu. (2) PŘEPÍNAČ NAPĚTÍ Ujistěte se, že zvolená hodnota odpovídá napětí místní sítě. (3) VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY Pro připojení výstupního analogového stereo audio signálu do příslušného zařízení (např. mixeru). 5. INSTALACE Umístěte CD přehrávač na rovný a pevný podklad nebo do rackové skříně. Náklon přístroje nesmí přesáhnout 15, jinak není zaručeno bezchybné čtení CD. Instalace do rackové skříně: minimální hloubka je dána hloubkou přístroje, ke které nutno přidat alespoň 10 cm pro připojovací konektory a kabely na zadním panelu. Při instalaci do skříně je nutné zachovat nad i pod přístrojem dostatek prostoru pro odvod zahřátého vzduchu. Racková skříň by měla být vybavena chladícím větrákem. K připevnění použijte čtyři šrouby M6. UPOZORNĚNÍ: Před připojením do sítě se ujistěte, že je přístroj vypnutý, aby nedošlo k poškození připojených reproduktorů. Také se přesvědčte, že zvolená hodnota napětí odpovídá napětí místní sítě! Připojte přehrávač do mixážního pultu pomocí RCA (2x cinch) kabelu. Připojte přehrávač do elektrické sítě. 6. OVLÁDÁNÍ 6.1 Zapnutí Zapněte přístroj stiskem tlačítka Power. Není-li vložen žádný CD disk, na displeji se zobrazí "NO DISC". 6.2 CD mechanika Stiskem tlačítka Open / Close vysunete CD mechaniku, na displeji se zobrazí "OPEN". Vložte CD do mechaniky a opětným stiskem tlačítka Open / Close ji zavřete. Upozornění: Nezavírejte mechaniku tlakem, mohli byste ji tím poškodit! 6.3 LCD displej Objeví-li se na displeji "ERR" nebo "NO DISC", znamená to, že CD není správně vloženo do mechaniky. Pokud je správně vloženo, zobrazí se na displeji celkový počet stop a celkový čas CD. Přehrávač je v režimu pauzy a automaticky nastaven na začátek první skladby. Pod nápisem "TRACK" je číslo zvolené skladby, pod písmeny M (MIN), S (SEC) a F (FRAME) zbývající čas skladby. Stiskem tlačítka Time se přepne zobrazení zbývajícího (Remain) na odehraný (Elapsed) čas skladby. Nad údajem o čase je 10-dílný grafický údaj o zbývajícím čase skladby - s odehraným časem ubývá jednotlivých dílků, 15 sekund před koncem skladby začnou blikat. Nápis "CONTINU" znamená, že je přehrávač v normálním režimu přehrávání. Stiskem tlačítka Single přejde přehrávač do režimu přehrávání jedné skladby a na displeji se zobrazí údaj "SINGLE". Údaj "0.0" znamená, že rychlost přehrávání nebyla změněna. Změnu rychlosti přehrávání zobrazí displej odpovídající hodnotou v procentech. 6.4 Režimy Play a Pause V režimu Pause je údaj o čase na displeji zastaven a bliká. Stiskem tlačítka Play/Pause se spustí přehrávání první skladby.v režimu Playback (spuštěné přehrávání) údaj o čase běží a svítí nepřerušovaně. Stiskem tlačítka Play/Pause se přehrávání zastaví a zůstane na místě, kde bylo zastaveno. 6.5 Volba skladby tlačítky Track Tlačítky Track volíte žádanou skladbu. Přidržíte-li tlačítko, přehrávač automaticky zrychleně projíždí čísly skladeb ve zvoleném směru. Tlačítko «: Jedním stiskem zvolíte přehrání předchozí skladby od počátku. Přehrávanou skladbu spustí opět od počátku

5 Tlačítko +10 : Stiskem tohoto tlačítka zvolíte skladbu s číslem o 10 větším, než je zvolená (např. je-li právě nastavena skladba 06, bude zvolena skladba číslo 16, pak 26, atd.). Tlačítko» : Jedním stiskem zvolíte přehrání následující skladby od počátku, dalšími stisky postupujete volbou vpřed po jedné skladbě. V režimu přehrávání takto zvolenou skladbu začne ihned přehrávat od jejího počátku. 6.6 Synchronizace rychlosti přehrávání Přehrávač umožňuje synchronizaci rychlosti přehrávání s jiným zdrojem signálu. Postup 1: Spusťte přehrávání a připojte sluchátka do přehrávače. Stiskněte tlačítko Pitch, poslouchejte vnější zdroj signálu za pomoci odposlechu ze sluchátek synchronizujte rychlost přehrávání potenciometrem Pitch. Postup 2: Spusťte přehrávání připojte sluchátka do přehrávače. Poslouchejte rytmus vnějšího zdroje signálu za pomoci odposlechu ze sluchátek synchronizujte rytmus přehrávané skladby pomocí levého nebo pravého tlačítka Pitch Bend. 6.7 Programování Vytvoření programu: Stiskněte tlačítko Program. Na displeji se objeví "- -" pro číslo skladby a "01" pro číslo programu. Tlačítkem Track zvolte číslo požadované skladby. Stiskem tlačítka Program uložte tuto skladbu do paměti zvoleného programu. opětným stiskem tlačítka Track zvolte další skladbu, uložte a postupujte stejně dále až do maximálně 20 skladeb. Ověření programu: Kdykoliv během vytváření programu můžete opětovným stiskem tlačítka Program po uložení poslední skladby práci přerušit a opakovaným tisknutím tohoto tlačítka vyvolat čísla uložených skladeb. Kterékoliv zapsané číslo můžete změnit. Přehrání programu: Po vložení čísla poslední skladby uložte program stiskem tlačítka Program. Stiskem tlačítka Play/Pause spustíte přehrávání vámi vytvořeného programu - seznamu skladeb. Kdykoliv můžete stiskem tlačítka Program přejít do režimu programování a přidat další skladby. Smazání programu: Ke smazání programu dojde stiskem tlačítka Program a jeho přidržením na cca 3 sekundy, vysunutím CD mechaniky nebo vypnutím přístroje. 6.8 Vyhledávání a uložení začátku přehrávání (Cue) Funkce Auto-Cue: Po zapnutí přístroje nebo stisknutí tlačítka Track přehrávač automaticky vyhledá začátek skladby. Funkce Back-Cue: Stiskem tlačítka Cue během přehrávání se přehrávač vrátí na začátek přehrávané skladby a přepne do režimu pauzy. Tato funkce je aktivní v rámci jedné skladby. Nastavení a uložení začátku přehrávání (Cue-point): Během přehrávání přepněte stiskem tlačítka Play/Pause přehrávač do režimu pauzy. Pomocí ovladače Jog vyhledejte a nastavte požadované místo začátku přehrávání. Stiskem tlačítka Play/Pause zapněte přehrávání - červená Cue LED kontrolka dvakrát krátce blikne. Tímto postupem byl uložen začátek přehrávání ve zvoleném místě. Stiskem tlačítka Cue se nyní přehrávač vrátí na zvolené místo a přepne do režimu pauzy. 6.9 Funkce Loop (smyčka) Tato funkce umožňuje opakované přehrávání zvolené sekvence. Uložení začátku a konce smyčky: Postup 1: Stiskem tlačítka Loop během přehrávání zvolíte počátek smyčky, přehrávání pokračuje a bliká LED kontrolka Loop. Dalším stiskem tlačítka Loop zvolíte konec smyčky, kontrolka začne svítit nepřerušovaně. Přehrávač bude nyní opakovaně přehrávat tuto smyčku, přehrávání ukončíte opětovným stiskem tlačítka Loop. Postup 2: Během přehrávání přepněte stiskem tlačítka Play/Pause přehrávač do režimu pauzy. Pomocí ovladače Jog vyhledejte a nastavte požadované místo. Na displeji se zobrazí časový údaj (např. 3:42 22). Stiskem tlačítka Loop uložíte toto místo jako začátek smyčky, LED kontrolka Loop bliká. Opět pomocí ovladače Jog vyhledejte a nastavte místo konce smyčky (např. 3:51 11) a stisknutím tlačítka Loop jej uložte (LED kontrolka Loop začne svítit nepřerušovaně). Přehrávač bude nyní opakovaně přehrávat tuto smyčku, přehrávání ukončíte opětovným stiskem tlačítka Loop Ukončení provozu Před vypnutím přístroje se ujistěte, že je CD mechanika prázdná a řádně zasunutá. Přístroj vypněte stiskem tlačítka Power

6 7. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Na rozdíl od běžných stolních CD přehrávačů má tento přístroj robustnější a pevnější konstrukci, lépe odolávající zvýšeným nárokům na odolnost při předpokládaném profesionálním používání v diskotékách, častém převážení a podobně. Pro plynulé přehrávání doporučujeme použít pružné podložení přehrávače k omezení vlivu vibrací nízkých frekvencí. V případě potíží si prostudujte následující tabulku: PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Přístroj po zapnutí nereaguje Přístroj není připojen k síti Zkontrolujte síťový i prodlužovaní kabel Přístroj nespustí přehrávání CD je špatně vloženo nebo je znečištěné Vložte CD znovu nebo jej vyčistěte Žádný zvuk Nesprávné nebo vadné připojení přehrávače Zkontrolujte připojení přehrávače k reprodukčnímu zařízení Chyby při přehrávání Přístroj je vystaven vibracím. Umístěte přístroj na stabilnější podložku. Nepřehrává program Přehrávač je v režimu normálního přehrávání Stiskněte tlačítko Play/Pause a přeprogramujte Praskání Vadné propojení s mixem nebo zesilovačem Zkontrolujte kabely a konektory 8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Doporučujeme provádět pravidelnou odbornou prohlídku přístroje. Tato prohlídka by měla být prováděna jednou za rok vyškoleným odborníkem a jednou za čtyři roky odborným servisním pracovníkem. Při těchto prohlídkách by měly být kontrolovány především následující skutečnosti: 1) Všechny šrouby v přístroji jsou řádně utaženy a nejeví známky koroze. 2) Přístroj není nijak deformován, ani nemá poškozenou žádnou ze svých částí (skříň, spoje, výztuhy...). 3) Napájecí kabel není poškozen, ani nejeví známky opotřebení. Pokud je napájecí kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn za nový! ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ! Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel od sítě Doporučujeme přístroj pravidelně čistit. Nepoužívejte bavlněné hadříky. Používejte jemné a zvlhčené materiály. Nikdy nepoužívejte alkohol či jakákoliv jiná rozpouštědla! Uvnitř přístroje nejsou části opravitelné běžným uživatelem. Vnitřní údržba a servisní úkony mohou být prováděny pouze autorizovaným servisem. Používejte výhradně originální náhradní díly. Pro jakékoliv otázky prosím kontaktujte vašeho prodejce. 9. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: V AC, 50 Hz nebo V AC, 60 Hz Příkon: 14 W Typy CD disků: standardní 8 cm a 12 cm Převodník D/A: 1 Bit Samplovací frerekvece: 44.1 khz Paměť programu: Max. 20 skladeb Změna rychlosti: ± 12 % Displej: alfanumerický multifunkční LED Zkreslení: 0.02 % Odstup S/N: 88 db Odstup mezi kanály: 80 db Frekvenční rozsah: 20-20,000 Hz; +/- 1 db Audio výstup: nesymetrický stereo RCA (2 x cinch) Výstupní napětí: 2 Vrms Rozměry: 482 x 90 x 255 mm ; 19" instalace Váha: 4.5 kg - 6 -

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I

VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvod. Parametry. VDP575SC8M2 8KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I Pokyny pro všechny občany EU Důležité informace týkající se vlivu tohoto produktu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

X-SMART PLUS. mikromotor

X-SMART PLUS. mikromotor X-SMART PLUS mikromotor ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení X-SMART Plus mikromotoru. Před použitím zařízení si prosím nejdříve přečtěte návod k použití. Dbejte na dodržování jednotlivých doporučení a kroků.

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 CZ Návod k obsluze Obsah Přehled... 3 Vážený zákazníku,... 3 K tomuto návodu k obsluze... 3 1 Obecné bezpečnostní pokyny...

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

Dynamic LED Objednací číslo 43056

Dynamic LED Objednací číslo 43056 Dynamic LED Objednací číslo 43056 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Dynamic LED rozvášní každou akci. Na Showtec a jeho další produkty se můžete spolehnout.

Více

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou.

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou. VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM ČESKY VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ Logo DV je registrovanou obchodní známkou. Toto zařízení splňuje požadavky směrnic 89/336/EEC a 73/23/EEC v platném znění směrnic 93/68/EEC.

Více

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 - Obsah: I. Úvod...3 II. III. IV. II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 Začínáme...3 Před použitím tiskárny...3 Části fiskální tiskárny...3

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více