Metodický pokyn fakulty objednávky, fakturace a drobná vydání MP F3 2/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn fakulty objednávky, fakturace a drobná vydání MP F3 2/10"

Transkript

1 1 z 15 1 Účel Metodický pokyn stanovuje doporučení pro postupy týkající se zadávání, zpracování a vyřizování objednávek, faktur, platebních příkazů a drobného vydání. 2 Působnost Metodický postup platí jak pro interní zaměstnance Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze (dále fakulta), tak i pro externí pracovníky (interní a externí doktorandy apod.), přitom není rozhodující, zda nákupy jsou realizovány z fakultních prostředků, či prostředků grantů nebo prostředků získaných doplňkovou činností apod. 3 Definice pojmů Aktivní obchodní případ fakulta je dodavatelem produktu (zpravidla sluţby) jedná se o dodavatelskou zakázku. Pasivní obchodní případ fakulta vystupuje v roli odběratele produktu (zboţí či sluţeb) jedná se o odběratelskou zakázku. Průvodní list k zakázce formulář, jehoţ vyplnění, schválení příkazcem operace a správcem rozpočtu je nutné k vypracování oficiální objednávky, viz příloha č. 1. Objednávka prostředek, který slouţí k objednání zboţí či sluţeb. V případě pasivních obchodních operací, musí mít objednávka pouze písemnou podobu; na kaţdé objednávce musí být: - jasná specifikace předmětu objednání, mnoţství, popř. i termínu dodání a ceny, - přesná fakturační adresa odběratele včetně specifikace katedry (či jiného útvaru fakulty), - nesmí chybět klasifikace úhrady, - podpis tajemnice fakulty. Obchodní smlouva smluvní vztah pro aktivní nebo pasivní obchodní případ, kdy obchodní partneři na místo objednávky volí obchodní smlouvu. Faktura doklad vystavený dodavatelem, na základě kterého je poţadováno zaplacení za objednané a dodané zboţí nebo sluţby. Poznámka: Přijatá předběţná, tzn. proforma faktura se zásadně na fakultě neproplácí. Platební příkaz celoškolský formulář, jehoţ vyplnění, schválení příkazcem operace a správcem rozpočtu je nutné pro zaplacení dané částky v České republice nebo do zahraničí. Likvidační list faktury došlé celoškolský formulář, jehoţ vyplnění, schválení příkazcem operace a správcem rozpočtu je nutné k zaplacení a zaúčtování faktury.

2 2 z 15 4 Postupy oběhu obchodních a platebních dokladů na fakultě 4.1 Aktivní obchodní a platební operace Jedná se o situaci, kdy zaměstnanec nebo útvar fakulty poskytne zboţí nebo sluţbu jiné osobě (fyzické či právnické) na území ČR nebo i v zahraničí Objednávka, obchodní smlouva Situace, kdy zaměstnanec nebo útvar poskytne zboţí nebo sluţbu jiné osobě na území ČR nebo i v zahraničí, by měla být ošetřena objednávkou nebo obchodní smlouvou vystavenou ze strany objednatele Fakturace (aktivní) Fakturace subjektům v tuzemsku Nejprve je potřeba vyplnit formulář ţádost o vystavení faktury. Tento formulář je dostupný na webu fakulty a v příloze tohoto pokynu, viz příloha č. 2. Na formuláři je nutné vyplnit úplnou fakturační adresu včetně IČ a DIČ, zakázku, na kterou budou peníze zaúčtovány, fakturovanou částku, sazbu DPH a předmět fakturace. Tento formulář podepisuje osoba, která ţádá o vystavení faktury, příkazce operace a správce rozpočtu. K formuláři by měla být přiloţena kopie objednávky nebo smlouvy, na základě které se má fakturovat. Takto vyplněný a podepsaný formulář včetně příloh se dodá tajemnici fakulty. Ta zajistí vystavení a odeslání faktury dané osobě. Fakturace subjektům v zahraničí K fakturování do zahraničí je potřeba, aby zaměstnanec vyplnil formulář INVOICE, viz příloha č. 3 Za fakultu podepisuje tajemnice. Odeslání INVOICE dané osobě si zajišťuje zaměstnanec nebo útvar sám. 4.2 Pasivní obchodní a platební operace Jedná se o situaci, kdy zaměstnanec nebo útvar fakulty nakupuje a následně přijímá zboţí nebo sluţbu od jiné osoby podnikající na území ČR nebo v zahraničí Průvodní list k zakázce Pro vystavení objednávky je nutné vyplnit průvodní list k zakázce, viz příloha č. 1. Tento formulář je téţ k dispozici na webu školy nebo u sekretářek kateder. Průvodní list k zakázce vyplní osoba, která chce objednat zboţí nebo sluţbu. Formulář musí být kompletně vyplněn v části ţadatel, tzn. předmět objednávky, mnoţství, popř. termín dodávky a předpokládaná cena, jednoznačně musí být uvedena adresa dodavatele včetně IČ a DIČ a údaj o klasifikaci úhrady. Vyplněný formulář podepíše ţadatel, příkazce operace a předá tajemnici. Tajemnice odsouhlasí klasifikaci úhrady a její finanční krytí. Podepíše a předá ke zpracování sekretářce děkana Vystavení objednávky Vystavení objednávky provede sekretářka děkana na základě kompletně vyplněného průvodního listu k zakázce, a to centrálně pro celou fakultu. Objednávky se vystavují vţdy ve dvou originálech a za celou fakultu je podepisuje pouze tajemnice fakulty. Jedno vyhotovení objednávky zašle útvar

3 3 z 15 objednatele do dané firmy. Druhé vyhotovení si uschová útvar objednatele pro následnou kontrolu faktury. Fakturační adresa: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Zkratka útvaru např. KMIE nám. W.Churchilla Praha 3 IČ: DIČ: CZ Úhrada faktury Úhrada tuzemské faktury Po obdrţení faktury je objednací útvar fakulty vyzván ke kontrole faktury. K odsouhlasené faktuře přiloţí jedno vyhotovení objednávky, které zůstalo u útvaru, viz bod Toto dále předá interní poštou na EO. Pokud na faktuře bude uvedena chybná nebo neúplná fakturační adresa VŠE (viz výše), je povinností útvaru tuto skutečnost u dodavatele napravit a vyţádat si opravený originál faktury. Faktury s chybnou nebo neúplnou fakturační adresou nemohou být fakultou proplaceny. Maximálně do 3 pracovních dnů přijde em sekretářce děkana, tajemnici fakulty a děkanu z EO naskenovaná faktura a likvidační list k faktuře. Naskenované faktury s likvidačními listy centrálně za celou fakultu rozesílá sekretářka děkana sekretářkám jednotlivých útvarů. Pro rychlou a přesnou identifikaci slouţí zkratka objednávajícího útvaru osoby na fakturační adrese VŠE. Sekretářka útvaru vytiskne naskenovanou fakturu a likvidační list, zajistí klasifikaci úhrady a podpis příslušného příkazce operace. Toto celé předá tajemnici fakulty. Tajemnice kontroluje předmět fakturace, částku, klasifikaci úhrady. Svým podpisem odsouhlasí klasifikaci úhrady, její finanční krytí a likvidační list s podpisem příkazce operace a svým předá interní poštou na EO. Úhrada zahraniční faktury K zahraniční faktuře se nevystavuje oficiální fakultní objednávka. Ty platí pouze pro tuzemské faktury. K zahraniční faktuře by měl být přiloţen průvodní list k zakázce. Ten vyplňuje zaměstnanec nebo útvar před objednáním zboţí nebo sluţby. Podepisuje ţadatel, příkazce operace a správce rozpočtu. K zaplacení zahraniční faktury je potřeba vyplnit celoškolský formulář platební příkaz do zahraničí dostupný na webu školy v horní liště je kolonka download, viz příloha č. 4, podepisuje příkazce operace a správce rozpočtu. Dále je třeba přiloţit zahraniční fakturu a průvodní list k zakázce. Tajemnice zajistí předání na EO interní poštou. 1 K faktuře může být vyžadováno přiložení i dalších dokladů. Příkladem je výjezdní zasedání katedry, kdy k faktuře je třeba dodat u platby za autobus nebo za ubytování kopie cestovních příkazů, seznam cestujících apod.

4 4 z Úhrada vložného Úhrada vložného v tuzemsku K zaplacení vloţného na konferenci konanou v ČR je třeba vyplnit formulář příkaz k zaplacení vloţného v Česku, viz příloha č. 5. Tento formulář je dostupný téţ na webu školy. Nedílnou součástí tohoto příkazu jsou: - Informační materiál o konferenci, ze kterého je zřejmé: kdy a kde se konference koná, kolik činí vloţné. - Informace o čísle účtu a variabilním symbolu, kam zaslat platbu. Takto připravený materiál (formulář a příslušné 2 přílohy) podepíše příkazce operace a správce rozpočtu. Tajemnice zajistí předání na EO interní poštou. Úhrada vložného do zahraničí K zaplacení vloţného do zahraničí je potřeba vyplnit formulář platební příkaz do zahraničí, viz příloha č. 4. Nedílnou přílohou příkazu v tomto případě jsou: - informační materiál o konferenci kdy a kde se konference koná, kolik činí vloţné, - informace o příjemci a jeho bance (IBAN, SWIFT, č. účtu, adresy), - kopie vyplněného a podepsaného cestovní příkazu na příslušnou zahraniční cestu. Takto připravený materiál (formulář a příslušné 3 přílohy) podepíše příkazce operace a správce rozpočtu. Tajemnice zajistí předání na EO interní poštou Nákup literatury a periodik Nákupy literatury a periodik se liší v závislosti na jejich charakteru: Zahraniční knihy Ţadatel vyplní pouze údaje o knize a pošle ţádanku v příloze mailu do akvizice kde bude do 2 dnů doplněna cena a ţádanka bude zaslána zpět. V případě souhlasu s cenou objednávající ţádanku vytiskne, doplní zdroj financování, podpisy a razítka příkazce operace a správce rozpočtu (tajemnice fakulty) a doručí ji do akvizice České knihy - pokud je známa cena, objednávající ţádanku vyplní, vytiskne, doplní zdroj financování, podpisy a razítka příkazce operace a správce rozpočtu (tajemnice fakulty) a doručí ji do akvizice, - pokud není známa cena, postupuje ţadatel jako u zahraničních knih, Formulář: viz

5 5 z Periodika - obnovení předplatného - obnovovací seznam odebíraných periodik bude jako dosud rozesílán jednou ročně, a to ve formě tabulky, která nahrazuje dosavadní formát seznamu. V tabulce lze jako vţdy upravovat počet výtisků a rušit nebo doplňovat poţadované tituly. U kaţdého objednávaného titulu je nově třeba doplnit zdroj financování a podpisy a razítka příkazce operace a správce rozpočtu (tajemnice fakulty). Potvrzený seznam bude opět slouţit účtárně jako závazná objednávka při likvidaci faktur. - mimo hlavní proces obnovení předplatného lze jednotlivé tituly objednat ţádankou, předanou do agendy časopisů po upřesnění ceny a potvrzení příkazcem operace a správcem rozpočtu. Formulář, viz Nákup výpočetní techniky Nákup výpočetní techniky na fakultě probíhá pouze prostřednictvím fakultního střediska informatiky. Ţadatel vyplní ţádanku nákupu informační či komunikační techniky (ICT), předá ji do střediska. Vyřízení poţadavku závisí na posouzení jeho opodstatněnosti, finančních moţnostech fakulty, technických podmínkách připojení atd. O stanovisku k ţádosti a o jejím vyřízení bude ţadatel ze strany vedoucí střediska informován. Vlastní nákup je realizován zpravidla v součinnosti s výpočetním centrem školy a při respektování zásad výběrových řízení apod. Pro specifikaci poţadavků slouţí ţádanka nákupu, která je dostupná na adrese: 4.6 Drobná vydání Drobná vydání do 2 tis. Kč K uznání a proplacení drobného vydání je třeba doloţit tajemnici fakulty doklad o nákupu včetně dokladu o zaplacení. Na zadní straně dokladu je třeba uvést jméno osoby, která platila a které budou proplaceny peníze, klasifikaci úhrady a podpis příkazce operace. Proplácet peníze za doklady lze pouze osobám, které mají pracovněprávní vztah k VŠE. Při nákupu přes internet slouţí jako doklad o nákupu výtisk z u, výtisk z webu dané společnosti, ţe u ní bylo nakoupeno zboţí nebo sluţba a jako doklad o zaplacení výpis z účtu osoby, ţe daná částka byla za zboţí nebo sluţbu zaplacena. Všechny potřebné doklady se dodají do 25. dne měsíce tajemnici. Ta doklady zpracuje a na počátku následujícího měsíce proplatí jednotlivým osobám příslušnou hotovost Drobná vydání nad 2 tis. Kč Postup je shodný jako v předchozím bodu s tím rozdílem, ţe je třeba k dokladu ještě vyplnit formulář ţádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy, viz příloha č. 6. Tento formulář je dostupný na webu školy v horní liště je kolonka download. Hlavní důraz by se měl klást na správně vyplněné č. účtu. Formulář podepisuje příkazce operace a správce rozpočtu. Doklad o nákupu a zaplacení je přílohou tohoto formuláře. Tajemnice zajistí předání na EO přes interní poštu. EO formulář a doklady

6 6 z 15 zpracuje a přibliţně do jednoho týdne pošle dané osobě částku přímo na její účet. Opět platí, ţe peníze za doklady se proplácí pouze osobám, které mají pracovněprávní vztah k VŠE. 5 Závěrečná ustanovení Tento metodický pokyn fakulty je nový, nenahrazuje ţádný dosavadní předpis. Byl projednán a schválen děkanem fakulty. Vstupuje v platnost dnem 20. září Přílohy Příloha č. 1 Průvodní list k zakázce Příloha č. 2 Ţádost o vystavení faktury Příloha č. 3 Invoice Příloha č. 4 Platební příkaz do zahraničí Příloha č. 5 Příkaz k zaplacení vloţného Příloha č. 6 - Ţádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy Příloha č. 1

7 příkazce operace žadatel Metodický pokyn fakulty objednávky, 7 z 15 PRŮVODNÍ LIST K ZAKÁZCE žadatel (jméno a příjmení): název útvaru žadatele předmět plnění 1 účel použití/zdůvodnění návrh dodavatele požadovaný termín realizace plnění přibližná cena datum a podpis žadatele s DPH Poznámka: Příkazce operace převzato dne. požaduje stanovisko odborného útvaru 2) ANO / NE 3) Stanovisko odborného útvaru: převzato dne. doporučuji / nedoporučuji provedení operace 3) zdůvodnění záporného stanoviska: datum, podpis a razítko vedoucího útvaru klasifikace úhrady:

8 správce rozpočtu Metodický pokyn fakulty objednávky, 8 z 15 Zakázka bude realizována formou: OBJEDNÁVKY 3) Vyjádření příkazce operace: schvaluji / neschvaluji provedení operace 3) zdůvodnění zamítnutí operace: datum, podpis a razítko příkazce operace Správce rozpočtu převzato dne. schvaluji / neschvaluji provedení operace 3) zdůvodnění zamítnutí operace:.. datum, podpis a razítko příkazce správce rozpočtu Poznámky: 1) Pro objednávku uvést konkrétně druh zboží, služby rozsah množství, počet kusů, hodin apod. 2) Odborné útvary(tso, TSOJM, OIV,Výpočetní centrum, CIKS, CVT na FM, apod.) se vyjadřují zejména u komodit, které jsou běžně nakupované celoškolsky zpravidla formou veřejné zakázky 3) Nehodící se škrtněte

9 9 z 15 Příloha č. 2 Váţená paní Doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D. vedoucí ekonomického odboru zde Žádost o vystavení faktury Fakturační údaje: IČ DIČ Fakturovaná částka: + 20 % DPH Fakturujeme Vám na základě...za Žadatel Datum, podpis Příkazce operace Datum, razítko a podpis Správce rozpočtu Datum, razítko a podpis

10 10 z 15 Příloha č. 3

11 11 z 15 Příloha č. 4 PLATEBNÍ PŘÍKAZ DO ZAHRANIČÍ INFORMACE O PŘÍJEMCI PLATBY 2 INFORMACE O BANCE PŘÍJEMCE 3 Jméno* Ulice* Město* Země* SWIFT (BIC)* Název* Ulice* Město* Země* INFORMACE O ÚČTU PŘÍJEMCE Číslo účtu* IBAN (povinné pro platby v EHS) INFORMACE O PLATBĚ Měna, částka* 4 Účel platby* 5 POZNÁMKA PRO ÚČTÁRNU 1) PŘÍKAZCE OPERACE Klasifikace úhrady*: *Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit. 2 Jméno a adresa příjemce: název firmy nebo jméno příjemce; ulice nebo poštovní box; město; PSČ; země. 3 Název a adresa banky příjemce (banka, u které má příjemce veden účet): swiftová adresa pokud je známa; plný název banky; přesná adresa včetně země. 4 Měna a částka platby: měna třímístný kód ISO (viz kurzovní lístek ČNB); částka v měně platby. 5 Účel platby informace pro příjemce: u platby do zahraničí uveďte cizojazyčně (např. Invoice No. xx ).

12 12 z 15 Datum, podpis a razítko příkazce operace 2) SPRÁVCE ROZPOŘTU Datum, podpis a razítko správce rozpočtu 3) HLAVNÍ ÚŘETNÍ Převzato k přezkoušení dne: Přezkoušení vzorů: podpisových Datum, podpis a razítko hlavního účetního Poznámky: Práva a povinnosti příkazce operace a správce rozpočtu jsou uvedena v Kontrolním řádu a Systému řízené dokumentace v platném znění. *Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit. 1 Jméno a adresa příjemce: název firmy nebo jméno příjemce; ulice nebo poštovní box; město; PSČ; země. 1 Název a adresa banky příjemce (banka, u které má příjemce veden účet): swiftová adresa pokud je známa; plný název banky; přesná adresa včetně země. 1 Měna a částka platby: měna třímístný kód ISO (viz kurzovní lístek ČNB); částka v měně platby. 1 Účel platby informace pro příjemce: u platby do zahraničí uveďte cizojazyčně (např. Invoice No. xx ). Příloha č. 5

13 13 z 15 PŘÍKAZ K ZAPLACENÍ VLOŽNÉHO V ČESKU Vysoká škola ekonomická v Praze ÚŘTÁRNA Účetní doklad číslo: Došlo dne: Platba ve výši (Kč): Zaplaceno dne: Podpis pověřeného pracovníka účtárny INFORMACE K AKCI (podrobnřji v příloze, která je nezbytnou souřástí PŘíkazu) Název organizace: Místo konání: Účastníci : pořádající I Č Datum O konání: : Skladba vložného Ubytování / stravné Sborník / ostatní Celkem Částka v Kč Klasifikace úhrady Vložné uhradit na č.účtu: SCHVÁLENÍ s variabilním symbolem:

14 14 z 15 Datum, podpis a razítko příkazce operace Datum, podpis a razítko správce rozpočtu DOHODA S PRACOVNÍKEM PODLE 51 OBŘANSKÉHO ZÁKONÍKU Podpisem rektora (děkana, kvestora) tohoto cestovního příkazu je uzavřena dohoda podle 51 Občanského zákoníku s tím pracovníkem, který není v zaměstnaneckém poměru s VŠE. Uzavření dohody se nepožaduje pouze u smluvní účelové dotace, konkrétně uvádějící výši nároků studenta (zpravidla účelové příspěvky od zahraničních nadací, cesty financované v rámci získaných zahraničních projektů apod.). Dohodu není nutné uzavírat v případě, že je již s pracovníkem uzavřena v cestovním příkazu. Datum a podpis rektora (děkana, kvestora) HLAVNÍ ÚŘETNÍ Přezkoušení vzorů: podpisových Příkaz byl přezkoušen z formálního hlediska a byl předán k proplacení. Datum, podpis a razítko hlavního účetního Poznámky: Nutnou přílohou tohoto Příkazu je program a další podrobnosti akce. Práva a povinnosti příkazce operace a správce rozpočtu jsou uvedena v Kontrolním řádu a Systému řízené dokumentace v platném znění. Příloha č.6

15 15 z 15 Žádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy Příjmení a jméno: Celková částka: Účel: Číslo bankovního účtu: Počet příloh: Podpis žadatele: 1) PŘÍKAZCE OPERACE Klasifikace úhrady: Datum, podpis a razítko příkazce operace 2) SPRÁVCE ROZPOŘTU Datum, podpis a razítko správce rozpočtu 3) HLAVNÍ ÚŘETNÍ Převzato k přezkoušení dne: Přezkoušení vzorů: podpisových Předkontace: Datum, podpis a razítko hlavního účetního Poznámky: Práva a povinnosti příkazce operace a správce rozpočtu jsou uvedena v Kontrolním řádu a Systému řízené dokumentace v platném znění.

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Metodický pokyn pro vyplňování cestovních příkazů MP - F3 1/10

Metodický pokyn pro vyplňování cestovních příkazů MP - F3 1/10 1 z 10 1 Účel Metodický pokyn stanovuje doporučení pro vyplňování a postup pro vyřizování, jak tuzemských, tak i zahraničních cestovních příkazů spojených s realizací pracovní (pracovní) cesty. 2 Působnost

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od UST- 36 verze 5 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem?

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Obsah Podpis Dohody o poskytnutí dotace Výběrové řízení Realizace a administrace

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SK/2/2012 Druh: SMĚRNICE KVESTORA Název: Cestovní výdaje hrazené studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů Univerzity třetího věku (doplněná o dodatek č. 1

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.8. Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.8. Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.8 Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus 1 Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus 1. Typy dokladů na ústředí HB při zúčtovacích vztazích

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 Formulář pro Státní dotaci Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 N e i n v e s t i č n í státní dotace Vyplní ţadatel pro jednu z uvedených variant Oficiální ţádost podávána na vyhlášený PROGRAM č. : * III.

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Zakázka objednávka, smlouva

Zakázka objednávka, smlouva Druh: PD/ 13 /2016 Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti Název: na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky Organizační závaznost: Fakulta

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu PID ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce 2007 II. kolo 2008 Žadatel

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

Na základě ustanovení zákona o správních poplatcích je žadatel povinen za podání žádosti uhradit správní poplatky ,00 Kč laboratoře

Na základě ustanovení zákona o správních poplatcích je žadatel povinen za podání žádosti uhradit správní poplatky ,00 Kč laboratoře UST- 36 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka Platnost

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Na základě ustanovení zákona o správních poplatcích je žadatel povinen za podání žádosti uhradit správní poplatky.

Na základě ustanovení zákona o správních poplatcích je žadatel povinen za podání žádosti uhradit správní poplatky. UST- 36 verze 1 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a

Více

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků Finanční procedura ČSPH Verze: 02 Říjen 2011 Autor: Martina Motshagen, Petr Doležal Hlavním cílem je docílit na základě Vize 2015 transparentnosti ve finančním procesu ČSPH. Dojde k ujasnění odpovědnosti

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku Platnost od 1. 4. 2010 Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014 Vedení

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Libinská AGRO, a.s. Klopina 33, PSČ , IČ: zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1940

Libinská AGRO, a.s. Klopina 33, PSČ , IČ: zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1940 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Snížení emisí NH3 na farmě Šumvald V Klopině dne 29.09.2011 Obchodní společnost Libinská AGRO, a.s., se sídlem, zapsaná u OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1940, jejímž

Více

POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL

POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL 1. Schůzka s klientem Při schůzce s klientem je potřeba vysvětlit důvody, proč k této konverzi dochází a jaké výhody klient získá přechodem na

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

GAUK 2014 seminář pro příjemce grantu

GAUK 2014 seminář pro příjemce grantu GAUK 2014 seminář pro příjemce grantu Základní údaje Čerpat můžete od : 28.4. (lépe čerpat průběžně!), lze nechat proplatit i výdaje od 1.1.2014 Nutné podepsat smlouvu (dnes) a dodat podpisový vzor (http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddelenidekanatu/ekonomicke-oddeleni/formulare/)

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

Vnitřní granty 2014 Čerpání prostředků

Vnitřní granty 2014 Čerpání prostředků Vnitřní granty 2014 Čerpání prostředků Základní údaje Čerpat můžete od : 1. 2. (lépe čerpat průběžně!) Odměna vám bude vyplacena celá (změna oproti ZD) Nutné podepsat rozhodnutí a podpisový vzor Prostředky

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zabezpečení letecké přepravy a souvisejících služeb

Zabezpečení letecké přepravy a souvisejících služeb Česká republika Ministerstvo obrany Zabezpečení letecké přepravy a souvisejících služeb Zabezpečení letecké přepravy a souvisejících služeb 1 / 7 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ-2010-1900VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 05 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem,

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd V Praze dne Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení zaměstnance: Telefon/E-mail: Cesta

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA DISPOZIČNÍ PRÁVO NA FTK UP

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA DISPOZIČNÍ PRÁVO NA FTK UP UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA DISPOZIČNÍ PRÁVO NA OBSAH: Přílohy: směrnice upravuje na : - podpisová oprávnění - dispoziční práva, pověření - podpisové vzory -

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 12/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

GA UK. J a k n a n ě j

GA UK. J a k n a n ě j GA UK J a k n a n ě j Žadatel o grant si musí před samotným začátkem vyplňování žádosti projektu do webové aplikace GAUK pozorně přečíst pokyny Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze: http://www.cuni.cz/uk-33.html

Více

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2016 Elektronické žádosti a další podání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Toto opatření

Více

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1. Úvod Cílem programu je poskytování finanční podpory sportovním organizacím působícím na území města Třebíče

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

Smlouva o poskytování rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů

Smlouva o poskytování rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů Čj. 1239/2017-VLRZ/R/ON Výtisk číslo: Počet listů: 6 Smlouva o poskytování rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů uzavřená mezi smluvními stranami Vojenská lázeňská a rekreační zařízení zastoupená

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016 UNIVERZITA KARLOVA, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 čj. 829/2016 Praha, 6. prosince 2016 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016 k roční účetní závěrce za rok 2016 pro Koleje a menzy I. ÚTVAR UBYTOVACÍCH

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Vnitrofakultní směrnice,

Vnitrofakultní směrnice, Vnitrofakultní směrnice, která stanovuje podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a ÚP V Písku dne: 31. 1. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10. 02. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouva o poskytování služeb GEODATA on-line/e-utilityreport NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉSMLOUVY ZÁVAZNÁ NABÍDKA Č.

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉSMLOUVY ZÁVAZNÁ NABÍDKA Č. PRÁVNÍ OĚLENÍ AKTUALIZACE UBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉSMLOUVY ZÁVAZNÁ NABÍKA Č. V případě společné přihlášky podejte pouze jedinou přihlášku, která může být zaslána elektronickou poštou. Všechny

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více

působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění jejich krizové připravenosti (dále

působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění jejich krizové připravenosti (dále 5. 1. 2016 B. Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Město Horažďovice vyhlašuje na základě usnesení Rady města

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831

Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831 Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831 Obsah Obecné podmínky pro složení záruk... 2 Záruka na zálohovou

Více