ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA"

Transkript

1 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o.

2 Informace o Statutárním městě Prostějov Statutární město Prostějov je obcí s rozšířenou působností. V katastru města žije občanů. Město hospodaří s ročním rozpočtem ve výši cca 800 milionů Kč. Netto aktiva města k činí milionů Kč. V roce 2015 obdrželo město od agentury Moody s nejvyšší ratingové hodnocení Aaa. Při tomto objemu finančních prostředků je ročně zaúčtováno přibližně 10 tisíc agendových výdajových dokladů. Pro agendu účetnictví a rozpočtu využívá město Prostějov od r informační systém GINIS firmy GORDIC, spol. s r. o.

3 Stav předběžné finanční kontroly před implementací elektronické finanční kontroly Do roku 2014 probíhala předběžná finanční kontrola výhradně v analogové podobě. Doklady si předávali pracovníci jednotlivých odborů osobně. Podpisy příkazců operací, správce rozpočtu a hlavního účetního dokládající provedení finanční kontroly, byly kontrolovány na podpisové vzory schválené primátorem města. Předběžná kontrola před vznikem závazku byla zajišťována na příslušných odborech při vystavování objednávek a uzavírání smluv. Tyto dokumenty byly podepsány vedoucím odboru/příkazcem operace a správcem rozpočtu. Přehledy uzavřených smluv vedly jednotlivé odbory a centrálně odbor kanceláře tajemníka.

4 Stav předběžné finanční kontroly před implementací elektronické finanční kontroly Předběžná kontrola po vzniku závazku byla zajišťována prostřednictvím formuláře Krycí list faktury. Dodavatelské faktury byly do účetního softwaru zaevidovány finančním odborem. Následně byly předány na příslušný odbor, který zajistil vystavení krycího listu s uvedením rozpočtové skladby. Na krycím listu byly podpisy pracovníka zodpovědného za formální správnost, příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního. Krycí list se všemi podpisy předal příslušný odbor na finanční odbor, který zajistil likvidaci, proplacení a zaúčtování faktury. Platební poukazy byly vystavovány na odborech v analogové podobě, po zajištění všech podpisů potvrzujících provedení finanční kontroly, byly předány na finanční odbor, který je zaevidoval do modulu Platební poukazy, provedl jejich likvidaci, úhradu a zaúčtování.

5 Stav předběžné finanční kontroly před implementací elektronické finanční kontroly Nevýhodou byla zejména vysoká pracnost, prodlevy při předávání jednotlivých dokladů a reálná možnost ztráty dokladů přijatých jednotlivými zaměstnanci. Tento způsob finanční kontroly nezajišťoval jednoznačně dodržení všech postupů stanovených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kladl vysoké nároky na správce rozpočtu při ověřování vazby na rozpočet tj. ověřování volných prostředků na jednotlivých položkách rozpočtu a také na hlavního účetního, který prověřoval, zda byly dodrženy všechny postupy stanovené zákonem.

6 Průběh implementace el. PFK v IS GINIS Podnět vzešel z finančního odboru, do jehož kompetencí patří činnost správce rozpočtu a hlavního účetního. Počátkem roku 2013 byla ve spolupráci s odborem IT a dodavatelem IS GINIS firmou Gordic, spol. s r. o., provedena analýza používaného systému finanční kontroly. Na základě výsledků analýzy bylo rozhodnuto o implementaci elektronické finanční kontroly ve třech etapách.

7 1. etapa Průběh implementace el. PFK v IS GINIS V průběhu 3/4 roku 2013 příprava agendy SML Evidence smluv. Ve 4/4 roku 2013 byly do modulu SML naskenovány a vloženy platné smlouvy. 2. etapa K byla implementována finanční kontrola před vznikem závazku v modulu SML. Po schválení rozpočtu roku 2014 byl doplněn finanční profil do připravených smluv. Tímto byla zajištěna kontrola očekávaných výdajů na schválený rozpočet, tzn. nebylo možné čerpat větší objem finančních prostředků než kolik bylo rozpočtováno. Od stejného data jsou řešeny v agendě SML i objednávky a limitované přísliby, tedy veškeré doklady potřebné pro PFK před vznikem závazku.

8 Průběh implementace el. PFK v IS GINIS 3. etapa K byla implementována finanční kontrola po vzniku závazku v modulech KDF Kniha došlých faktur, POU Kniha poukazů a DDP Daně, dávky, pohledávky. Prvotní evidence faktur je prováděna v modulu Podatelna, který zajišťuje převzetí faktur v analogové i digitální podobě včetně jejich elektronického obrazu. Pro příjem elektronických faktur byla určena jedna ová adresa. Faktury v analogové podobě jsou ukládány na finančním odboru, veškerý oběh dokladů probíhá pouze elektronicky. Doklady předběžné finanční kontroly před a po vzniku závazku vytváří kompetenti jednotlivých odborů v modulech SML, KDF, POU a DDP. Podepsání a schválení je prováděno v Elektronické podpisové knize (EPK).

9 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence smlouvy, objednávky Založení dokladu v agendě SML, kde je odpovědným referentem zaevidována smlouva, objednávka či limitovaný příslib.

10 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence smlouvy, objednávky Založení dokladu v agendě SML, kde je odpovědným referentem zaevidována smlouva, objednávka či limitovaný příslib. Doplnění položek finančního profilu ke smlouvě s kontrolou proti rozpočtovaným prostředkům.

11 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence smlouvy, objednávky Založení dokladu v agendě SML, kde je odpovědným referentem zaevidována smlouva, objednávka či limitovaný příslib. Doplnění položek finančního profilu ke smlouvě s kontrolou proti rozpočtovaným prostředkům. Založení dokladu PFK před vznikem závazku s určením odpovědných osob, které budou doklad podepisovat schvalovat v el. podobě.

12 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence smlouvy, objednávky Založení dokladu v agendě SML, kde je odpovědným referentem zaevidována smlouva, objednávka či limitovaný příslib. Doplnění položek finančního profilu ke smlouvě s kontrolou proti rozpočtovaným prostředkům. Založení dokladu PFK před vznikem závazku s určením odpovědných osob, které budou doklad podepisovat schvalovat v el. podobě. Schvalování a podepisování dokladu PFK v elektronické podpisové knize.

13 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence smlouvy, objednávky Založení dokladu v agendě SML, kde je odpovědným referentem zaevidována smlouva, objednávka či limitovaný příslib. Doplnění položek finančního profilu ke smlouvě s kontrolou proti rozpočtovaným prostředkům. Založení dokladu PFK před vznikem závazku s určením odpovědných osob, které budou doklad podepisovat schvalovat v el. podobě. Schvalování a podepisování dokladu PFK v elektronické podpisové knize. Po kladném schválení dokladu PFK je možné schválit smlouvu (objednávku) a od té chvíle je možné ze smlouvy čerpat blokované rozpočtované prostředky. U objednávek je možné předat dodavateli el. či papírovou podobu objednávky, která je vygenerována ze SML.

14 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence faktury Faktura je založena na podatelně ve spisové službě, včetně naskenování faktury do formátu PDF.

15 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence faktury Faktura je založena na podatelně ve spisové službě, včetně naskenování faktury do formátu PDF. Na finančním odboru je dokument převzat do modulu KDF, kde jsou doplněny základní údaje faktury.

16 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence faktury Faktura je založena na podatelně ve spisové službě, včetně naskenování faktury do formátu PDF. Na finančním odboru je dokument převzat do modulu KDF, kde jsou doplněny základní údaje faktury. Faktura je předána na odbory, kde je provedena vazba na agendu SML (smlouvu, objednávku, limitovaný příslib) a doplněno rozpočtové krytí faktury, které je převzato z navázaného dokladu SML.

17 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence faktury Faktura je založena na podatelně ve spisové službě, včetně naskenování faktury do formátu PDF. Na finančním odboru je dokument převzat do modulu KDF, kde jsou doplněny základní údaje faktury. Faktura je předána na odbory, kde je provedena vazba na agendu SML (smlouvu, objednávku, limitovaný příslib) a doplněno rozpočtové krytí faktury, které je převzato z navázaného dokladu SML. Založí se doklad PFK po vzniku závazku, kde se určí osoby, které budou doklad podepisovat a schvalovat.

18 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Evidence faktury Faktura je založena na podatelně ve spisové službě, včetně naskenování faktury do formátu PDF. Na finančním odboru je dokument převzat do modulu KDF, kde jsou doplněny základní údaje faktury. Faktura je předána na odbory, kde je provedena vazba na agendu SML (smlouvu, objednávku, limitovaný příslib) a doplněno rozpočtové krytí faktury, které je převzato z navázaného dokladu SML. Založí se doklad PFK po vzniku závazku, kde se určí osoby, které budou doklad podepisovat a schvalovat. Faktura je dále podepisována v modulu EPK všemi dotčenými osoby a po kladném vyřízení je umožněno poslat platbu do banky k proplacení.

19 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Jak vypadá vyřízení v EPK?

20 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Jak vypadá vyřízení v EPK?

21 Postup vyřízení dokumentů v IS GINIS Jak vypadá vyřízení v EPK?

22 Avizace em Všem zaměstnancům, kteří podepisují v EPK je odeslán upozorňující mail s informací, že je připraven doklad k podpisu. Schvalující osoba má při podpisu možnost nahlížet do všech dokumentů souvisejících se schvalovaným výdajem.

23 PFK v dalších modulech IS GINIS Obdobně jako u faktur v modulu KDF je prováděna finanční kontrola v modulu POU Kniha poukazů, pouze s tím rozdílem, že prvotní evidenci provádí kompetent příslušného odboru. V modulu DDP Daně, dávky, pohledávky je předběžná finanční kontrola využívána pouze pro výdaje, tj. vratky přeplatků příjmů.

24 Výhody nového řešení PFK Největší výhodou a přínosem elektronické předběžné finanční kontroly je zajištění plnění 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tj. všechny výdaje jsou podloženy rozpočtem. Zvýšila se transparentnost rozpočtu a účetnictví města zavedením rozklikávacího rozpočtu a transparentního účtu. Data pro tyto aplikace vychází z IS GINIS. Nedochází k prodlevám při prvotní evidenci faktur, faktury jsou okamžitě zaevidovány do modulu Podatelna. Zrychlilo se vyřizování faktur a platebních poukazů. Zvýšila se produktivita práce zaměstnanců magistrátu. Snížila se spotřeba kancelářského papíru a tonerů. Nedochází ke ztrátám papírových dokladů (faktury, poukazy) a vše je snadno dohledatelné.

25 Plán rozvoje IS GINIS na městě Prostějov Elektronizace předběžné finanční kontroly příjmů města. Zveřejňování smluv s využitím modulu SML včetně anonymizace údajů. Zavedení aplikace interaktivní úřad pro oblast hospodaření příspěvkových organizací.

26 Děkujeme za pozornost Ing. Radim Carda Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil Gordic spol. s r.o.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu 1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti: pořízení

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího informačního prostředí Městského úřadu Tábor

Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího informačního prostředí Městského úřadu Tábor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Miroslav Šimončík Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího

Více

ODBOR: finanční a rozpočtový. STRUKTURA k 31.12.2014: ČINNOST ODBORU V ROCE 2014:

ODBOR: finanční a rozpočtový. STRUKTURA k 31.12.2014: ČINNOST ODBORU V ROCE 2014: ODBOR: finanční a rozpočtový STRUKTURA k 31.12.2014: vedoucl odboru: 1 sekretariát (asistentlka): 1 samostatné pracoviště: 1 -specialista v oblasti dani a pohledávek odděleni : 1) odděleni rozpočtu a ekonomických

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Financování obcí zprávy 3/2006

Financování obcí zprávy 3/2006 Financování obcí zprávy 3/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Národní program Phare 2003 část II 4 3.1 Smlouva o poskytnutí grantu

Více

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Informace o plnění Plánu kontrolních činností za II. pololetí 2014 Kontrolní činnost OKPIA v II. pololetí 2014 vycházela z Plánu kontrolních činností

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-OSS platná od

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-ÚSC platná

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více