NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

2 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů Verze Sestavily: Anna Vindušková a Marie Šatochinová Praha 2014

3 Tiráž Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů Autoři: Mgr. Anna Vindušková, Mgr. Marie Śatochinová Grafický návrh: Kristýna Šourková, DiS. Vydal Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4 Verze: ISBN:

4 O B S A H Úvod. I-II Celkové schéma třídění III-XII Bibliografický soupis: Třídění pro rok Přehled literatury Autorský rejstřík Názvový rejstřík Rejstřík klíčových slov jmenných Rejstřík klíčových slov korporativních Rejstřík klíčových slov věcných Seznam excerpovaných periodik Seznam zdrojových monografií I

5 Úvodní poznámka Oborový bibliografický soupis literatury k českému archivnictví za rok 2008 metodikou zpracování, záběrem oborů, typem dokumentů a výběrem záznamů navazuje na elektronické soupisy bibliografie českého archivnictví za rok 2004, 2005, 2006 a za rok 2007 a na tištěný soupis ŠATOCHINOVÁ, Marie et. al. Bibliografie českého archivnictví Vyd.1. Praha : Archivní správa MV ČR, s. ISBN (podrobný úvod: viz tamtéž, str. 3-6), který byl zpracováván ještě výhradně jen klasickým způsobem. Pro daný roční soupis (a další roční soupisy Bibliografie českého archivnictví po roce 1977) byl (a výhledově je) v podstatě zachován excerpční záběr dle typů dokumentů (mimo novin/denního tisku) a dle vědních oborů a to bibliografickým průzkumem především primárních fondů / přímou excerpcí. Vedle knižní produkce, časopiseckých článků, statí ze sborníků, drobného tisku, recenzí a referátů - jsou nově zařazovány záznamy elektronických zdrojů s větší vypovídací a informační hodnotou přístupných on-line. O tematickém rozsahu vypovídá celkové třídící schéma. Novou oblastí zájmu, oproti tištěnému soupisu, jsou záznamy odborné literatury týkající se digitalizace dokumentů a digitalizace pomůcek k fondům a záznamy literatury týkající se souvisejících problematik (standardy, digitalizační pracoviště, uložení, zpřístupňování, péče o digitalizované dokumenty). Novými tematikami jsou rovněž příspěvky, které se věnují: elektronickému zpracovávání archiválií aj. dokumentů a pomůcek k fondům, problematice a praxi jejich zpřístupnění on-line, přijímání elektronických dokumentů do archivu/digitálního archivu a problematice jejich výběru, skartaci, uložení apod.; novým metodám v ochraně a péči o všechny typy klasických paměťových médií; a dalších problematikám, které se s vývojem nových technologií a prostředků objevují a ovlivňují v těchto směrech i vývoj a rozvoj archivnictví jako takového. Tematické třídění doznalo určitého zjednodušení (pro účely elektronického zpracování); pro vyjádření více tematičnosti dokumentu je využíváno klíčových slov jako dalšího prostředku věcného zpracování dokumentů, které mohou toto zjednodušené tematické třídění doplnit a vystihnout např. v průběhu let stále se měnící organizační strukturu českého archivnictví a archivů nebo jejich názvů. Třídící schéma by tak mělo pokrýt zařaditelnost záznamů z oboru archivnictví a českých archivů přes všechna období jejich existence a nechat přitom prostor pro neustále nově vznikající další oblasti jejich vývoje a rozvoje. Rovněž tak je možné kdykoliv rozšířit excerpční záběr (dle personálních možností) směrem do budoucnosti, ale i retrospektivně (od roku 1977 do současnosti), ukládat záznamy do databáze, provádět výběr pro roční soupisy vydávat roční soupisy nebo vydat jejich nové rozšířené verze. V souhrnu všech tří etap přípravy (excerpce, ukládání záznamů, výběr záznamů pro daný roční soupis) jsou v 5% až 50% připraveny roční soupisy z let , Téměř zcela nepokryto zůstává období z let K naplnění záměru, tj. zpracování soupisů z těchto let, alespoň I

6 v rámci databáze DB/Dokumentační fond/bibliografie českého archivnictví při současných možnostech, vede ještě dlouhá cesta. Zpřístupněný soubor za rok 2008, zapracovaný do samostatné elektronické knihy, byl zpracován z dokumentační databáze knihovny Národního archivu DB/Bibliografie českého archivnictví v systému RELIEF (uložení záznamů, indexace třídníků dle Systému třídění bibliografie* a indexace vybraných záznamů pro soupis 2008). Za pomoci nadstavbového SW Rešeršní exity pak následně vznikl soupis, vybavený všemi potřebnými rejstříky (Tematický rejstřík*; Autorský rejstřík; Názvový rejstřík; Klíčová slova jmenná; Klíčová slova korporativní; Klíčová slova věcná; Seznam excerpovaných periodik; Seznam zdrojových monografií). Zpřístupnění tohoto původního souboru v aktivní formě pro vyhledávání ve formátu HTML - je zachováno: tento soubor je i nadále přístupný na webu Národního archivu: Z důvodu obsluhovatelnosti souboru je roční soupis omezen počtem záznamů (platí i pro další plánované roční soupisy oborové bibliografie) - vygenerování soupisu z databáze pomocí SW Rešeršní exity o rozsahu cca 1000 záznamů (bibliografických citací s rejstříkovým aparátem) trvá zhruba půl minuty (tzn., že i při otevření souboru nastane časová prodleva a je nutné vyčkat natažení souboru). Zároveň je tento rozsah soupisu svou velikostí ještě vhodný pro případnou přípravu soupisu k vydání tiskem, tj. především pro fázi převodu vygenerovaného souboru HTML do textového editoru k dalším redakčním a tiskovým úpravám což je (a bude) z ekonomických důvodů realizováno pouze touto formou elektronického vydání Bibliografie českého archivnictví. Přesto je možné v dalších verzích se souborem pracovat a doplňovat ho o další významné záznamy ze skupiny 2. Archivnictví (a to i za podmínky vyřazení méně významných záznamů z ostatních skupin třídění). S jakýmikoliv připomínkami a návrhy na doplnění záznamů se obracejte na sestavovatelky soupisu a to přes ovou adresu: * Vlastní soupis byl ponechán v úpravě tiskového výstupu z rešeršního exitu z dokumentační databáze RELIEF/Dokumentační fond/db Bibliografie českého archivnictví v den pořízení verze soupisu / Vlastnímu soupisu bylo ponecháno samostatné stránkování. Každý záznam má svoje pořadové číslo přidělené mu v rámci rešeršních exitů z databáze. K elektronicky zpracovanému soupisu se ve schématu třídění vypisují pouze použité třídníky, tzn., že nejsou vypsány vyšší úrovně třídníků, ve kterých byly záznamy zatříděny do nižších úrovní třídění a nejsou vypsány nepoužité nižší úrovně třídníků. Výstup z rešeršního exitu obsahuje tematické třídění (s funkcí tematického rejstříku), ale jen v tomto záběru záznamy obsazených tříd a třídníků. Tento zúžený obsah je doplněn rozsahem záznamů, vztahujícím se k dané třídě/podtřídě. Z těchto důvodů (pro představu o kompletním třídění) vlastnímu bibliografickému soupisu předchází samostatná kapitola celkové schéma třídění v česko-anglické verzi. V Praze dne Mgr. Marie Šatochinová II

7 Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Celkové schema věcného / systematického třídění Bibliography of Czech Archival Science for 2008 Selected bibliography of Czech archival science, auxiliary historical sciences and related disciplines. Comprehensive schema of systematic classification notace - TŘÍDNÍK / TEXT notation system - CLASS NUMBER / CLASS TEXT 1 BIBLIOGRAFIE, SOUPISY LITERATURY BIBLIOGRAPHIES, other LITERATURE LISTS 1.1 Všeobecné bibliografie General bibliographies 1.2 Bibliografie archivnictví Bibliographies of archival science Bibliografie československého (českého) archivnictví Bibliographies of Czechoslovak (Czech) archival science Mezinárodní bibliografie archivnictví International bibliographies of archival science 1.3 Regionální bibliografie Regional bibliographies 1.4 Oborové a speciální bibliografie z příbuzných vědních oborů Sectoral and Special bibliographies from related disciplines Dějiny History Československé dějiny Czechoslovak history Světové dějiny World history Pomocné vědy historické, historická geografie, kartografie, historická onomastika, historická demografie, historická statistika, archeologie, etnografie Auxiliary historical sciences, historical geography, cartography, historical onomastics, historical demography, historical statistics, archeology, etnography III

8 1.4.3 Informatika, knihovnictví, bibliografie a VTEI, knihověda Computer science, library science and librarianship, bibliografy and scientific, technical and economical information Muzejnictví Museums Památková péče a ochrana životního prostředí Monument preservation and environmental protection Stát, správa a právo State, administration and Law Ostatní obory Other disciplines Filozofie Philosophy Ekonomické vědy. Politická ekonomie Economic sciences. Political economy Mezinárodní vztahy. Politika International relations. Politics. Political Science Přírodní vědy Natural Sciences Technika. Průmysl Technology. Industry Zemědělství Agriculture Kultura. Školství a osvěta. Věda. Umění Culture. Education and awareness raising. Science. Art Jazykověda. Literatura a literární věda Linguistics. Literature and literary science. Literary criticism Žurnalistika Journalism 1.5 Informativní literatura Informative literature Biograficko-bibliografické soupisy Biographical bibliographic literature lists Bibliografie bibliografií Bibliography of bibliographies Ostatní informativní literatura Other informative literature 1.6 Bibliografie periodik Bibliographies of periodicals Bibliografie periodických publikací Bibliography of periodical publications Kumulativní rejstříky periodik Cumulative indexes of periodicals IV

9 2 ARCHIVNICTVÍ ARCHIVES. ARCHIVAL SCIENCE 2.1 Dějiny a organizace československého (českého) archivnictví a archivů History, organization and management of the Czechoslovak (Czech) archival science and the archives Dějiny československého (českého) archivnictví a archivů History of the Czechoslovak (Czech) archival science and the archives Organizace československého (českého) archivnictví a archivů Organization of the Czechoslovak (Czech) archival science and the archives Organizace československého (českého) archivnictví a archivů všeobecně Organization of the Czechoslovak (Czech) archival science and the archives - general Archivní zákonodárství Archival legislation (lawmaking) Organizace a řízení Organization and management Archivní organizace ČR. Archivní porady a zasedání Archival organizations in the Czech Republic. Archival meetings and sessions Archivní organizace ČR Archival organizations in the Czech Republic Archivní porady a zasedání Archival meetings and sessions Mezinárodní porady a zasedání International meetings and sessions Celostátní porady a zasedání National meetings and sessions Krajské porady a zasedání Regional meetings and sessions Jiné sjezdy s účastí archivářů Other congresses with the participation of archivist Mezinárodní vztahy a styky International Relations and Affairs Mezinárodní spolupráce International cooperation Mezinárodní styky archivářů International Relations of Archivists Restituce a výměna archiválií Restitution and exchange of archival records Organizace výzkumu v archivnictví Organization of scientific research in archives Výchova archivních pracovníků Education of archive staff Výchova budoucích archivářů a archivních pracovníků Education of future archivists and archive staff V

10 Doškolování archivářů a archivních pracovníků Further training of archivists and archive staff Archivní pracovníci personálie Archivists-personal data 2.2 Archivní teorie a metodika Archival theory and methodology Archivní teorie všeobecně (příručky, učebnice, ostatní teoretické práce) Archival theory in general (manuals, textbooks, other theoretical works) Terminologie a normalizace v archivnictví Terminology and standardization in archives Teoretické práce Theoretical works Archivní terminologické slovníky Archival glossaries Archivní normy a metodické pokyny Archival standards and guidelines Spisová služba a dozor nad ní Records management and supervision of records management Spisová služba a dozor nad ní - všeobecně Records management and supervision of records management - general Vzorové a rezortní spisové a skartační řády a plány Sample and departmental filling and appraisal rules and plans Hodnocení, výběr a skartace písemností Archival appraisal, selection and disposal of documents Evidence a doplňování archivních fondů Record keeping and acquisition of archival fonds Zpracování archiválií Archival processing 2.3 Využívání a propagace archiválií a archivů Use and propagation of archival records and archives Využívání a propagace archiválií a archivů všeobecně Use and propagation of archival records and archives general Studium archiválií v badatelnách archivů, badatelské řády, statistika badatelů a studovaných témat Studying archival records in reading rooms, access regulations, statistics of researchers and studied subjects Využívání archiválií v historickém výzkumu Using of archival records in historical research Využívání archiválií a archivů v ostatních vědních oborech, ve výzkumu, v národním hospodářství, v masové politické práci, v umělecké tvorbě atd. Using archival records and archives in other disciplines, in research, in the national economy, the mass political work, in art, etc. VI

11 2.3.5 Ostatní formy a metody využívání a propagace archiválií a archivů Other forms and methods of use and promotion of archival records and archives Výstavy (katalogy a průvodce po výstavách, informace o výstavách) Exhibitions (catalogs and a guide to exhibitions, information about exhibitions) Archivy a hromadné sdělovací prostředky Archives and mass media Archivy a škola Archives and school Ostatní propagační činnost (přednášky, besedy, exkurze v archivech atd.) Other promotional activities (lectures, discussions, excursions in the archives, etc.) Nálezy dokumentů Findings of documents Informace o pramenech, archiváliích a archivních fondech Information about sources, archival records and archival fonds 2.4 Archiválie a archivní fondy (rozbory, odborná publicistika) Archival records and archival fonds (analysis, professional journalism) Archiválie a archivní fondy v českých archivech Archival records and archival fonds in Czech archives Archiválie a archivní fondy v zahraničních archivech Archival records and archival fonds in foreign archives 2.5 Ediční činnost Publishing activities Vydávání historických pramenů The issue of historical sources Edice archivních dokumentů Edition of archival documents Archivní periodické publikace a časopisy Archive periodical publications and journals Archivní pomůcky Finding aids 2.6 Archivní technika Archival technology Archivní technika všeobecně Archival technology General Archivní budovy a jejich vybavení Archive buildings and equipment Archivní budovy a jejich vybavení - všeobecně Archive buildings and equipment general Konstrukce a projektování archivních budov Construction and design of archive buildings Vybavení a zařízení archivních budov Equipment and facilities of archive buildings Manipulace s materiálem, vnitřní doprava Material handling, internal transport VII

12 2.6.3 Ukládání a ochrana archiválií Record storing and preservation of archival records Ukládání a ochrana archiválií - všeobecně Record storing and preservation of archival records general Ukládání archiválií Storage of archival records Ukládání dokumentů všech typů klasických paměťových médií Storage of documents of all types of conventional storage media Ukládání digitálních dokumentů Storage of digital objects Hromadná preventivní péče o archiválie, hygienický režim v archivech Mass preventive care of archival records, hygienic regime in archives Živelní pohromy, likvidace následků, prevence Natural disasters, liquidation of consequences, prevention Konzervování a restaurování archiválií Conservation and restoration of archival records Konzervování a restaurování archiválií - všeobecně Conservation and restoration of archival records General Výzkum diagnostických metod a materiálů Research of diagnostic methods and materials Dezinfekce a dezinsekce archiválií Disinfection and disinfestation of archival records Konzervování a restaurování všech typů klasických paměťových médií (pergamenu, papíru, pečetí, psacích látek, foto-fono-kino dokumentů apod.) Conservation and restoration of all types of conventional storage media (parchment, paper, seals, writing materials, photo-, phono- and cine- documents, etc.) Historická knižní vazba The historical book binding Mechanizace a automatizace archivních činností Mechanization and automation of archival activities Mechanizace a automatizace archivních činností - všeobecně Mechanization and automation of archival activities General Prostředky malé a velké mechanizace Means of small and large mechanization Výpočetní technika Computer technology Reprografie Reprography Reprografie - všeobecně Reprography General Fotografie Photo Mikrografie Micrography Kopírování Copying VIII

13 Tisk Printing Digitalizace. Digitalizační pracoviště Digitization. Digitization workplace 2.7 Archivy Archives Archivy v ČR Archives in the Czech Republic Archivy v zahraničí Archives abroad 2.8 Archivní knihovny Archive libraries 3 PŘÍBUZNÉ VĚDNÍ OBORY Related disciplines 3.1 Historiografie Historiography Teoretické a metodologické základy historické práce, organizace historické práce Theoretical and methodological foundations of historical works, organization of historical work Československé dějiny (české dějiny, dějiny podniků) Czechoslovak history (Czech history, business history) Světové dějiny World History 3.2 Stát, správa a právo The state, administration and law Stát, správa a právo všeobecně The state, administration and law General Dějiny správy History of Administration Dějiny správy. Celková zpracování History of Administration. Overall works Dějiny správy. Období do r History of Administration. The period up to Dějiny správy. Období History of Administration. Period Dějiny správy. Období History of Administration. Period Dějiny správy. Období History of Administration. Period Dějiny správy. Období History of Administration. Period IX

14 Dějiny správy. Období History of Administration. Period Dějiny správy. Období od r do současnosti History of Administration. The period from 1993 up to the present 3.3 Pomocné vědy historické Auxiliary historical sciences Pomocné vědy historické všeobecně Auxiliary historical sciences General Archeografie, nauka o pramenech Archeography, source criticism Diplomatika Diplomatics Paleografie, epigrafika Palaeography, epigraphy Paleografie. Dějiny papíru a jeho výroby Paleography. History of paper and its production Epigrafika Epigraphy Kodikologie a staré tisky Codicology and old prints Genealogie, heraldika, vexilologie, faleristika Genealogy, heraldry, vexillology, faleristics Genealogie Genealogy Heraldika Heraldry Vexilologie Vexillology Faleristika Faleristic Sfragistika Sphragistics Chronologie Chronology Metrologie, numizmatika Metrology, numismatics Metrologie Metrology Numismatika Numismatics X

15 3.4 Ostatní příbuzné vědní obory Other related disciplines Regionální a vlastivědná práce (všeobecně, jednotlivé práce, kroniky a kronikářství) Regional and national historical and geographical works (generally, individual work, and chronicles) Historická geografie, kartografie, topografie Historical geography, cartography, topography Historická geografie a topografie Historical geography and topography Historická kartografie Historical cartography Historická toponomastika a onomastika Historical toponomastics and onomastics Historická demografie, historická statistika Historical demography, historical statistics Historická demografie Historical demography Historická statistika Historical statistics 3.5 Obory pečující o historickou dokumentaci Disciplines caring for historic documentation Knihovnictví Librarianship Muzejnictví (muzea a galérie) Museums (Museum and Gallery) Památková péče a ochrana životního prostředí Monuments and environmental protection 3.6 Ostatní obory a informativní literatura Other disciplines and informative literature Žurnalistika Journalism Bibliografie (všeobecně, oborová bibliografická pracoviště a výsledky jejich práce) Bibliography (general, branch bibliografphic workplaces and results of their work) Informatika Informatics Informativní literatura Informative literature XI

16 4. VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE Z ARCHIVNICTVÍ, POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH PŘÍVUZNÝCH VĚDNÍCH OBORŮ Theses and dissertations in archival science, auxiliary historical sciences and related science fields 4.1 Dizertační a konadidátské práce Dissertation and candidate theses Soupisy obhájených dizertačních a kandidátských prací z archivnictví, PVH, příbuzných vědních oborů Lists of defended dissertations and candidate theses in archival science, auxiliary historical sciences and related science fields Dizertační a kandidátské práce Dissertations and candidate theses 4.2 Diplomové práce Theses Soupisy obhájených diplomových prací z archivnictví, PVH, příbuzných vědních oborů Lists of defended theses in archival science, auxiliary historical sciences and related science fields Diplomové práce These XII

17 Bibliografie českého archivnictví - roční bibliografické soupisy literatury za období: arb2008. Stav ke dni: Přehled. Autorský rejstřík. Názvový rejstřík. Klíčová slova jmenná. Klíčová slova korporativní. Klíčová slova věcná. Tematický rejstřík. Seznam excerpovaných periodik. Seznam zdrojových monografií. Tematický rejstřík číslo záznamu / record number Bibliografie československého (českého) archivnictví Mezinárodní bibliografie archivnictví Regionální bibliografie Československé dějiny Pomocné vědy historické, historická geografie, kartografie, historická onomastika, historická demografie, historická statistika, archeologie, etnografie Muzejnictví Památková péče a ochrana životního prostředí Biograficko-bibliografické soupisy Bibliografie periodických publikací Kumulativní rejstříky periodik Dějiny československého (českého) archivnictví a archivů Organizace československého (českého) archivnictví a archivů - všeobecně Archivní zákonodárství Organizace a řízení Archivní organizace ČR Mezinárodní porady a zasedání Celostátní porady a zasedání Krajské porady a zasedání Jiné sjezdy s účastí archivářů Mezinárodní spolupráce Restituce a výměna archiválií Výchova budoucích archivářů a archivních pracovníků Archivní pracovníci - personálie Teoretické práce Archivní terminologické slovníky Spisová služba a dozor nad ní - všeobecně Zpracování archiválií Studium archiválií v badatelnách archivů, badatelské řády, statistika badatelů a studovaných témat Využívání archiválií v historickém výzkumu Výstavy (katalogy a průvodce po výstavách, informace o výstavách) Ostatní propagační činnost (přednášky, 1

18 besedy, exkurze v archivech atd.) Nálezy dokumentů Informace o pramenech, archiváliích a archivních fondech Archiválie a archivní fondy v českých archivech Archiválie a archivní fondy v zahraničních archivech Vydávání historických pramenů Edice archivních dokumentů Archivní periodické publikace a časopisy Archivní pomůcky Archivní budovy a jejich vybavení - všeobecně Manipulace s materiálem, vnitřní doprava Ukládání a ochrana archiválií - všeobecně Ukládání dokumentů všech typů klasických paměťových médií Ukládání digitálních dokumentů Hromadná preventivní péče o archiválie, hygienický režim v archivech Živelní pohromy, likvidace následků, prevence Konzervování a restaurování archiválií - všeobecně Výzkum diagnostických metod a materiálů Konzervování a restaurování všech typů klasických paměťových médií (pergamenu, papíru, pečetí, psacích látek, foto-fono-kino materiálů apod.) Fotografie Digitalizace. Digitalizační pracoviště Archivy v ČR Archivy v zahraničí Archivní knihovny Teoretické a metodologické základy historické práce, organizace historické práce Československé dějiny (české dějiny, dějiny podniků) Světové dějiny Stát, správa a právo - všeobecně Dějiny správy. Celková zpracování Dějiny správy. Období do r Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období od r do současnosti Diplomatika Paleografie. Dějiny papíru a jeho výroby Epigrafika Kodikologie a staré tisky Genealogie Heraldika Vexilologie Faleristika Sfragistika Numismatika Regionální a vlastivědná práce (všeobecně, jednotlivé práce, kroniky a kronikářství) Historická geografie a topografie Historická kartografie Historická toponomastika a onomastika

19 Historická demografie Historická statistika Knihovnictví Muzejnictví (muzea a galérie) Památková péče a ochrana životního prostředí Žurnalistika Informativní literatura Dizertační a kandidátské práce 976 3

20 1.2.1 Bibliografie československého (českého) archivnictví 1.ČÁP, Jaroslav Výběrová bibliografie Mgr. Lydie Baštecké ( ) : [článek] / Jaroslav Čáp In: Stopami Děj. Náchodska. - Sv. 12 (2008), S Baštecká, Lydia Mgr. (1948-, * Praha -, čes. archivářka a historička, ředitelka SOkA Náchod) výběrové bibliografie * r * bibliografie prací BA KAHUDA, Jan (1974-) Bibliografie Ivana Šťovíčka : [článek] / Jan Kahuda In: Ediční teorie a metodika : sborník autorových textů vydaný k jeho životnímu jubileu / Ivan Šťovíček ; ediční příprava a redakce Jan Bílek, Jan Kahuda. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2008, S Šťovíček, Ivan prom. hist., CSc. (1938-, * Praha -, čes. historik a archivář) bibliografie prací BA PŘEHLED Přehled nové literatury : [článek] In: ČAS v roce. - [Sv.] 2007 (2008), S archivy ČR * publikační činnost * r * přehledy * vydavatelská činnost BA PUBLIKAČNÍ Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2007 : [článek] / sest. Olga Pospíšilová In: Pag. Hist. - Č. 16 (2008), S Národní archiv, Praha publikační činnost * r * bibliografické soupisy BA PUBLIKAČNÍ Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2007 [elektronický zdroj] / sest. Olga Pospíšilová. - Verze 1, z Praha : Národní archiv, 2008 Způsob přístupu: World Wide Web.URL:http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-publ.aspx Publikováno ve formátu html, PDF, RTF Národní archiv, Praha publikační činnost * r * bibliografické soupisy BM PUBLIKAČNÍ Publikační činnost VHA : [článek] In: Ročen. VHA Praha [Roč.] 2007 (2008), S Vojenský historický archiv, Praha publikační činnost * r BA RYCHLÍKOVÁ, Jitka Publikační činnost zaměstnanců SOA Zámrsk v roce 2007 : [článek] / Jitka Rychlíková 4

21 In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 12 (2008), S Státní oblastní archiv, Zámrsk publikační činnost * archivy východočeské * r * bibliografické soupisy BA Mezinárodní bibliografie archivnictví 8.INFORMATIVNÍ Informativní přehled [elektronický zdroj] : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 28 / sest. Anna Vindušková, Marie Šatochinová ; excerpce Jaroslav Koláčný, Anna Vindušková, Hana Paulusová, Eva Gregorovičová, Alena Pazderová. - Verze 1, z Praha : Národní archiv, 2008 Způsob přístupu: World Wide Web. URL:http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-inf.aspx Publikováno ve formátu html, PDF, RTF Vícejazyčný text bibliografie * archivnictví * výběrové bibliografie * pomocné vědy historické ABE 343 BM INFORMATIVNÍ Informativní přehled [elektronický zdroj] : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 29 / sest. Anna Vindušková, Marie Šatochinová ; excerpce Anna Vindušková, Alena Pazderová, Eva Gregorovičová, Bronislava Bacílková, Dagmar Spáčilová, Jaroslav Koláčný, Josef Pospíšil, Jan Krlín. - Verze 1, z Praha : Národní archiv, 2008 Způsob přístupu: World Wide Web. URL:http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-inf.aspx Publikováno ve formátu html, PDF, RTF Vícejazyčný text bibliografie * archivnictví * výběrové bibliografie * pomocné vědy historické ABE 343 BM Regionální bibliografie 10.BIBLIOGRAFIE Bibliografie historicko-vlastivědné literatury severní Moravy a Slezska za léta : pomůcka pro vlastivědnou práci / zprac. Jana Indrová. - Opava : Zemský archiv v Opavě, s. ISBN: historicko-vlastivědná literatura * bibliografie * archivní pomůcky * Morava severní * Slezsko * r ABE 343 BM FENCL, Pavel Výběr z publikací s regionální tématikou vydaných v roce 2008 : [článek] / Pavel Fencl In: Zlatá Stezka Roč. 15 (2008), S Klostermann, Karel ( , * , čes. spisovatel) dílo K. Klostermanna * r * přehledy publikací * výbory z autorových prací BA FETTERS, Aleš Regionální literatura : [článek] / Aleš Fetters 5

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Autumn Archival School 2008

Autumn Archival School 2008 Mgr. Michaela Škvírová Moravský zemský archiv v Brně Autumn Archival School 2008 (Podzimní archivní škola 2008) Terst, 16.-23. listopadu 2008 Jak jsem se o projektu dozvěděla? IIAS-->Archivní správa MV-->Národní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní

Více

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010 90 let Mapové sbírky UK a co dál? d Digitalizace mapových sbírek a Vznik Mapové sbírky Vznik Mapové sbírky UK s Geografickým ústavem konec 19. stol. Albertov Novobarokní stavba z let 1909-12, dostavěná

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu BIBLIOGRAFIE NÁRODNÍ KNIHOVNY Kolektivizace venkova v Československu 1945-1960 1.4 České země Články z databáze ANL 1992-2006 Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná PROGRAM konference Archivy školám, archiváři učitelům. se koná ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v sídle Národního archivu, Archivní 4, 140 00 Praha 4 u příležitosti 60-tého výročí vzniku jednotné archivní

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Česká informační společnost, o.s. v roce 2013. PhDr. Radka Římanová IKI 2013, 21. 11. 2013 http:www.cisvts.cz zastupitelstvocis@seznam.

Česká informační společnost, o.s. v roce 2013. PhDr. Radka Římanová IKI 2013, 21. 11. 2013 http:www.cisvts.cz zastupitelstvocis@seznam. Česká informační společnost, o.s. v roce 2013 PhDr. Radka Římanová IKI 2013, 21. 11. 2013 http:www.cisvts.cz zastupitelstvocis@seznam.cz Česká informační společnost, o.s. Členská společnost Českého svazu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Archivnictví SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky směřujícík

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

JAK SE STÁT HISTORIKEM

JAK SE STÁT HISTORIKEM JAK SE STÁT HISTORIKEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Archivy, knihovny a muzea v 30. 11. 2011 Národní archiv, Praha Iveta Fürstová iveta.furstova@techlib.cz Přehled Šedá literatura v muzeu Význam šedé

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout problematiku z oblasti sociální komunikace, konkrétně dokumentové komunikace odborných informací včetně elektronického publikování. Součástí předmětu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více