NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

2 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů Verze Sestavily: Anna Vindušková a Marie Šatochinová Praha 2014

3 Tiráž Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů Autoři: Mgr. Anna Vindušková, Mgr. Marie Śatochinová Grafický návrh: Kristýna Šourková, DiS. Vydal Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4 Verze: ISBN:

4 O B S A H Úvod. I-II Celkové schéma třídění III-XII Bibliografický soupis: Třídění pro rok Přehled literatury Autorský rejstřík Názvový rejstřík Rejstřík klíčových slov jmenných Rejstřík klíčových slov korporativních Rejstřík klíčových slov věcných Seznam excerpovaných periodik Seznam zdrojových monografií I

5 Úvodní poznámka Oborový bibliografický soupis literatury k českému archivnictví za rok 2008 metodikou zpracování, záběrem oborů, typem dokumentů a výběrem záznamů navazuje na elektronické soupisy bibliografie českého archivnictví za rok 2004, 2005, 2006 a za rok 2007 a na tištěný soupis ŠATOCHINOVÁ, Marie et. al. Bibliografie českého archivnictví Vyd.1. Praha : Archivní správa MV ČR, s. ISBN (podrobný úvod: viz tamtéž, str. 3-6), který byl zpracováván ještě výhradně jen klasickým způsobem. Pro daný roční soupis (a další roční soupisy Bibliografie českého archivnictví po roce 1977) byl (a výhledově je) v podstatě zachován excerpční záběr dle typů dokumentů (mimo novin/denního tisku) a dle vědních oborů a to bibliografickým průzkumem především primárních fondů / přímou excerpcí. Vedle knižní produkce, časopiseckých článků, statí ze sborníků, drobného tisku, recenzí a referátů - jsou nově zařazovány záznamy elektronických zdrojů s větší vypovídací a informační hodnotou přístupných on-line. O tematickém rozsahu vypovídá celkové třídící schéma. Novou oblastí zájmu, oproti tištěnému soupisu, jsou záznamy odborné literatury týkající se digitalizace dokumentů a digitalizace pomůcek k fondům a záznamy literatury týkající se souvisejících problematik (standardy, digitalizační pracoviště, uložení, zpřístupňování, péče o digitalizované dokumenty). Novými tematikami jsou rovněž příspěvky, které se věnují: elektronickému zpracovávání archiválií aj. dokumentů a pomůcek k fondům, problematice a praxi jejich zpřístupnění on-line, přijímání elektronických dokumentů do archivu/digitálního archivu a problematice jejich výběru, skartaci, uložení apod.; novým metodám v ochraně a péči o všechny typy klasických paměťových médií; a dalších problematikám, které se s vývojem nových technologií a prostředků objevují a ovlivňují v těchto směrech i vývoj a rozvoj archivnictví jako takového. Tematické třídění doznalo určitého zjednodušení (pro účely elektronického zpracování); pro vyjádření více tematičnosti dokumentu je využíváno klíčových slov jako dalšího prostředku věcného zpracování dokumentů, které mohou toto zjednodušené tematické třídění doplnit a vystihnout např. v průběhu let stále se měnící organizační strukturu českého archivnictví a archivů nebo jejich názvů. Třídící schéma by tak mělo pokrýt zařaditelnost záznamů z oboru archivnictví a českých archivů přes všechna období jejich existence a nechat přitom prostor pro neustále nově vznikající další oblasti jejich vývoje a rozvoje. Rovněž tak je možné kdykoliv rozšířit excerpční záběr (dle personálních možností) směrem do budoucnosti, ale i retrospektivně (od roku 1977 do současnosti), ukládat záznamy do databáze, provádět výběr pro roční soupisy vydávat roční soupisy nebo vydat jejich nové rozšířené verze. V souhrnu všech tří etap přípravy (excerpce, ukládání záznamů, výběr záznamů pro daný roční soupis) jsou v 5% až 50% připraveny roční soupisy z let , Téměř zcela nepokryto zůstává období z let K naplnění záměru, tj. zpracování soupisů z těchto let, alespoň I

6 v rámci databáze DB/Dokumentační fond/bibliografie českého archivnictví při současných možnostech, vede ještě dlouhá cesta. Zpřístupněný soubor za rok 2008, zapracovaný do samostatné elektronické knihy, byl zpracován z dokumentační databáze knihovny Národního archivu DB/Bibliografie českého archivnictví v systému RELIEF (uložení záznamů, indexace třídníků dle Systému třídění bibliografie* a indexace vybraných záznamů pro soupis 2008). Za pomoci nadstavbového SW Rešeršní exity pak následně vznikl soupis, vybavený všemi potřebnými rejstříky (Tematický rejstřík*; Autorský rejstřík; Názvový rejstřík; Klíčová slova jmenná; Klíčová slova korporativní; Klíčová slova věcná; Seznam excerpovaných periodik; Seznam zdrojových monografií). Zpřístupnění tohoto původního souboru v aktivní formě pro vyhledávání ve formátu HTML - je zachováno: tento soubor je i nadále přístupný na webu Národního archivu: Z důvodu obsluhovatelnosti souboru je roční soupis omezen počtem záznamů (platí i pro další plánované roční soupisy oborové bibliografie) - vygenerování soupisu z databáze pomocí SW Rešeršní exity o rozsahu cca 1000 záznamů (bibliografických citací s rejstříkovým aparátem) trvá zhruba půl minuty (tzn., že i při otevření souboru nastane časová prodleva a je nutné vyčkat natažení souboru). Zároveň je tento rozsah soupisu svou velikostí ještě vhodný pro případnou přípravu soupisu k vydání tiskem, tj. především pro fázi převodu vygenerovaného souboru HTML do textového editoru k dalším redakčním a tiskovým úpravám což je (a bude) z ekonomických důvodů realizováno pouze touto formou elektronického vydání Bibliografie českého archivnictví. Přesto je možné v dalších verzích se souborem pracovat a doplňovat ho o další významné záznamy ze skupiny 2. Archivnictví (a to i za podmínky vyřazení méně významných záznamů z ostatních skupin třídění). S jakýmikoliv připomínkami a návrhy na doplnění záznamů se obracejte na sestavovatelky soupisu a to přes ovou adresu: * Vlastní soupis byl ponechán v úpravě tiskového výstupu z rešeršního exitu z dokumentační databáze RELIEF/Dokumentační fond/db Bibliografie českého archivnictví v den pořízení verze soupisu / Vlastnímu soupisu bylo ponecháno samostatné stránkování. Každý záznam má svoje pořadové číslo přidělené mu v rámci rešeršních exitů z databáze. K elektronicky zpracovanému soupisu se ve schématu třídění vypisují pouze použité třídníky, tzn., že nejsou vypsány vyšší úrovně třídníků, ve kterých byly záznamy zatříděny do nižších úrovní třídění a nejsou vypsány nepoužité nižší úrovně třídníků. Výstup z rešeršního exitu obsahuje tematické třídění (s funkcí tematického rejstříku), ale jen v tomto záběru záznamy obsazených tříd a třídníků. Tento zúžený obsah je doplněn rozsahem záznamů, vztahujícím se k dané třídě/podtřídě. Z těchto důvodů (pro představu o kompletním třídění) vlastnímu bibliografickému soupisu předchází samostatná kapitola celkové schéma třídění v česko-anglické verzi. V Praze dne Mgr. Marie Šatochinová II

7 Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Celkové schema věcného / systematického třídění Bibliography of Czech Archival Science for 2008 Selected bibliography of Czech archival science, auxiliary historical sciences and related disciplines. Comprehensive schema of systematic classification notace - TŘÍDNÍK / TEXT notation system - CLASS NUMBER / CLASS TEXT 1 BIBLIOGRAFIE, SOUPISY LITERATURY BIBLIOGRAPHIES, other LITERATURE LISTS 1.1 Všeobecné bibliografie General bibliographies 1.2 Bibliografie archivnictví Bibliographies of archival science Bibliografie československého (českého) archivnictví Bibliographies of Czechoslovak (Czech) archival science Mezinárodní bibliografie archivnictví International bibliographies of archival science 1.3 Regionální bibliografie Regional bibliographies 1.4 Oborové a speciální bibliografie z příbuzných vědních oborů Sectoral and Special bibliographies from related disciplines Dějiny History Československé dějiny Czechoslovak history Světové dějiny World history Pomocné vědy historické, historická geografie, kartografie, historická onomastika, historická demografie, historická statistika, archeologie, etnografie Auxiliary historical sciences, historical geography, cartography, historical onomastics, historical demography, historical statistics, archeology, etnography III

8 1.4.3 Informatika, knihovnictví, bibliografie a VTEI, knihověda Computer science, library science and librarianship, bibliografy and scientific, technical and economical information Muzejnictví Museums Památková péče a ochrana životního prostředí Monument preservation and environmental protection Stát, správa a právo State, administration and Law Ostatní obory Other disciplines Filozofie Philosophy Ekonomické vědy. Politická ekonomie Economic sciences. Political economy Mezinárodní vztahy. Politika International relations. Politics. Political Science Přírodní vědy Natural Sciences Technika. Průmysl Technology. Industry Zemědělství Agriculture Kultura. Školství a osvěta. Věda. Umění Culture. Education and awareness raising. Science. Art Jazykověda. Literatura a literární věda Linguistics. Literature and literary science. Literary criticism Žurnalistika Journalism 1.5 Informativní literatura Informative literature Biograficko-bibliografické soupisy Biographical bibliographic literature lists Bibliografie bibliografií Bibliography of bibliographies Ostatní informativní literatura Other informative literature 1.6 Bibliografie periodik Bibliographies of periodicals Bibliografie periodických publikací Bibliography of periodical publications Kumulativní rejstříky periodik Cumulative indexes of periodicals IV

9 2 ARCHIVNICTVÍ ARCHIVES. ARCHIVAL SCIENCE 2.1 Dějiny a organizace československého (českého) archivnictví a archivů History, organization and management of the Czechoslovak (Czech) archival science and the archives Dějiny československého (českého) archivnictví a archivů History of the Czechoslovak (Czech) archival science and the archives Organizace československého (českého) archivnictví a archivů Organization of the Czechoslovak (Czech) archival science and the archives Organizace československého (českého) archivnictví a archivů všeobecně Organization of the Czechoslovak (Czech) archival science and the archives - general Archivní zákonodárství Archival legislation (lawmaking) Organizace a řízení Organization and management Archivní organizace ČR. Archivní porady a zasedání Archival organizations in the Czech Republic. Archival meetings and sessions Archivní organizace ČR Archival organizations in the Czech Republic Archivní porady a zasedání Archival meetings and sessions Mezinárodní porady a zasedání International meetings and sessions Celostátní porady a zasedání National meetings and sessions Krajské porady a zasedání Regional meetings and sessions Jiné sjezdy s účastí archivářů Other congresses with the participation of archivist Mezinárodní vztahy a styky International Relations and Affairs Mezinárodní spolupráce International cooperation Mezinárodní styky archivářů International Relations of Archivists Restituce a výměna archiválií Restitution and exchange of archival records Organizace výzkumu v archivnictví Organization of scientific research in archives Výchova archivních pracovníků Education of archive staff Výchova budoucích archivářů a archivních pracovníků Education of future archivists and archive staff V

10 Doškolování archivářů a archivních pracovníků Further training of archivists and archive staff Archivní pracovníci personálie Archivists-personal data 2.2 Archivní teorie a metodika Archival theory and methodology Archivní teorie všeobecně (příručky, učebnice, ostatní teoretické práce) Archival theory in general (manuals, textbooks, other theoretical works) Terminologie a normalizace v archivnictví Terminology and standardization in archives Teoretické práce Theoretical works Archivní terminologické slovníky Archival glossaries Archivní normy a metodické pokyny Archival standards and guidelines Spisová služba a dozor nad ní Records management and supervision of records management Spisová služba a dozor nad ní - všeobecně Records management and supervision of records management - general Vzorové a rezortní spisové a skartační řády a plány Sample and departmental filling and appraisal rules and plans Hodnocení, výběr a skartace písemností Archival appraisal, selection and disposal of documents Evidence a doplňování archivních fondů Record keeping and acquisition of archival fonds Zpracování archiválií Archival processing 2.3 Využívání a propagace archiválií a archivů Use and propagation of archival records and archives Využívání a propagace archiválií a archivů všeobecně Use and propagation of archival records and archives general Studium archiválií v badatelnách archivů, badatelské řády, statistika badatelů a studovaných témat Studying archival records in reading rooms, access regulations, statistics of researchers and studied subjects Využívání archiválií v historickém výzkumu Using of archival records in historical research Využívání archiválií a archivů v ostatních vědních oborech, ve výzkumu, v národním hospodářství, v masové politické práci, v umělecké tvorbě atd. Using archival records and archives in other disciplines, in research, in the national economy, the mass political work, in art, etc. VI

11 2.3.5 Ostatní formy a metody využívání a propagace archiválií a archivů Other forms and methods of use and promotion of archival records and archives Výstavy (katalogy a průvodce po výstavách, informace o výstavách) Exhibitions (catalogs and a guide to exhibitions, information about exhibitions) Archivy a hromadné sdělovací prostředky Archives and mass media Archivy a škola Archives and school Ostatní propagační činnost (přednášky, besedy, exkurze v archivech atd.) Other promotional activities (lectures, discussions, excursions in the archives, etc.) Nálezy dokumentů Findings of documents Informace o pramenech, archiváliích a archivních fondech Information about sources, archival records and archival fonds 2.4 Archiválie a archivní fondy (rozbory, odborná publicistika) Archival records and archival fonds (analysis, professional journalism) Archiválie a archivní fondy v českých archivech Archival records and archival fonds in Czech archives Archiválie a archivní fondy v zahraničních archivech Archival records and archival fonds in foreign archives 2.5 Ediční činnost Publishing activities Vydávání historických pramenů The issue of historical sources Edice archivních dokumentů Edition of archival documents Archivní periodické publikace a časopisy Archive periodical publications and journals Archivní pomůcky Finding aids 2.6 Archivní technika Archival technology Archivní technika všeobecně Archival technology General Archivní budovy a jejich vybavení Archive buildings and equipment Archivní budovy a jejich vybavení - všeobecně Archive buildings and equipment general Konstrukce a projektování archivních budov Construction and design of archive buildings Vybavení a zařízení archivních budov Equipment and facilities of archive buildings Manipulace s materiálem, vnitřní doprava Material handling, internal transport VII

12 2.6.3 Ukládání a ochrana archiválií Record storing and preservation of archival records Ukládání a ochrana archiválií - všeobecně Record storing and preservation of archival records general Ukládání archiválií Storage of archival records Ukládání dokumentů všech typů klasických paměťových médií Storage of documents of all types of conventional storage media Ukládání digitálních dokumentů Storage of digital objects Hromadná preventivní péče o archiválie, hygienický režim v archivech Mass preventive care of archival records, hygienic regime in archives Živelní pohromy, likvidace následků, prevence Natural disasters, liquidation of consequences, prevention Konzervování a restaurování archiválií Conservation and restoration of archival records Konzervování a restaurování archiválií - všeobecně Conservation and restoration of archival records General Výzkum diagnostických metod a materiálů Research of diagnostic methods and materials Dezinfekce a dezinsekce archiválií Disinfection and disinfestation of archival records Konzervování a restaurování všech typů klasických paměťových médií (pergamenu, papíru, pečetí, psacích látek, foto-fono-kino dokumentů apod.) Conservation and restoration of all types of conventional storage media (parchment, paper, seals, writing materials, photo-, phono- and cine- documents, etc.) Historická knižní vazba The historical book binding Mechanizace a automatizace archivních činností Mechanization and automation of archival activities Mechanizace a automatizace archivních činností - všeobecně Mechanization and automation of archival activities General Prostředky malé a velké mechanizace Means of small and large mechanization Výpočetní technika Computer technology Reprografie Reprography Reprografie - všeobecně Reprography General Fotografie Photo Mikrografie Micrography Kopírování Copying VIII

13 Tisk Printing Digitalizace. Digitalizační pracoviště Digitization. Digitization workplace 2.7 Archivy Archives Archivy v ČR Archives in the Czech Republic Archivy v zahraničí Archives abroad 2.8 Archivní knihovny Archive libraries 3 PŘÍBUZNÉ VĚDNÍ OBORY Related disciplines 3.1 Historiografie Historiography Teoretické a metodologické základy historické práce, organizace historické práce Theoretical and methodological foundations of historical works, organization of historical work Československé dějiny (české dějiny, dějiny podniků) Czechoslovak history (Czech history, business history) Světové dějiny World History 3.2 Stát, správa a právo The state, administration and law Stát, správa a právo všeobecně The state, administration and law General Dějiny správy History of Administration Dějiny správy. Celková zpracování History of Administration. Overall works Dějiny správy. Období do r History of Administration. The period up to Dějiny správy. Období History of Administration. Period Dějiny správy. Období History of Administration. Period Dějiny správy. Období History of Administration. Period Dějiny správy. Období History of Administration. Period IX

14 Dějiny správy. Období History of Administration. Period Dějiny správy. Období od r do současnosti History of Administration. The period from 1993 up to the present 3.3 Pomocné vědy historické Auxiliary historical sciences Pomocné vědy historické všeobecně Auxiliary historical sciences General Archeografie, nauka o pramenech Archeography, source criticism Diplomatika Diplomatics Paleografie, epigrafika Palaeography, epigraphy Paleografie. Dějiny papíru a jeho výroby Paleography. History of paper and its production Epigrafika Epigraphy Kodikologie a staré tisky Codicology and old prints Genealogie, heraldika, vexilologie, faleristika Genealogy, heraldry, vexillology, faleristics Genealogie Genealogy Heraldika Heraldry Vexilologie Vexillology Faleristika Faleristic Sfragistika Sphragistics Chronologie Chronology Metrologie, numizmatika Metrology, numismatics Metrologie Metrology Numismatika Numismatics X

15 3.4 Ostatní příbuzné vědní obory Other related disciplines Regionální a vlastivědná práce (všeobecně, jednotlivé práce, kroniky a kronikářství) Regional and national historical and geographical works (generally, individual work, and chronicles) Historická geografie, kartografie, topografie Historical geography, cartography, topography Historická geografie a topografie Historical geography and topography Historická kartografie Historical cartography Historická toponomastika a onomastika Historical toponomastics and onomastics Historická demografie, historická statistika Historical demography, historical statistics Historická demografie Historical demography Historická statistika Historical statistics 3.5 Obory pečující o historickou dokumentaci Disciplines caring for historic documentation Knihovnictví Librarianship Muzejnictví (muzea a galérie) Museums (Museum and Gallery) Památková péče a ochrana životního prostředí Monuments and environmental protection 3.6 Ostatní obory a informativní literatura Other disciplines and informative literature Žurnalistika Journalism Bibliografie (všeobecně, oborová bibliografická pracoviště a výsledky jejich práce) Bibliography (general, branch bibliografphic workplaces and results of their work) Informatika Informatics Informativní literatura Informative literature XI

16 4. VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE Z ARCHIVNICTVÍ, POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH PŘÍVUZNÝCH VĚDNÍCH OBORŮ Theses and dissertations in archival science, auxiliary historical sciences and related science fields 4.1 Dizertační a konadidátské práce Dissertation and candidate theses Soupisy obhájených dizertačních a kandidátských prací z archivnictví, PVH, příbuzných vědních oborů Lists of defended dissertations and candidate theses in archival science, auxiliary historical sciences and related science fields Dizertační a kandidátské práce Dissertations and candidate theses 4.2 Diplomové práce Theses Soupisy obhájených diplomových prací z archivnictví, PVH, příbuzných vědních oborů Lists of defended theses in archival science, auxiliary historical sciences and related science fields Diplomové práce These XII

17 Bibliografie českého archivnictví - roční bibliografické soupisy literatury za období: arb2008. Stav ke dni: Přehled. Autorský rejstřík. Názvový rejstřík. Klíčová slova jmenná. Klíčová slova korporativní. Klíčová slova věcná. Tematický rejstřík. Seznam excerpovaných periodik. Seznam zdrojových monografií. Tematický rejstřík číslo záznamu / record number Bibliografie československého (českého) archivnictví Mezinárodní bibliografie archivnictví Regionální bibliografie Československé dějiny Pomocné vědy historické, historická geografie, kartografie, historická onomastika, historická demografie, historická statistika, archeologie, etnografie Muzejnictví Památková péče a ochrana životního prostředí Biograficko-bibliografické soupisy Bibliografie periodických publikací Kumulativní rejstříky periodik Dějiny československého (českého) archivnictví a archivů Organizace československého (českého) archivnictví a archivů - všeobecně Archivní zákonodárství Organizace a řízení Archivní organizace ČR Mezinárodní porady a zasedání Celostátní porady a zasedání Krajské porady a zasedání Jiné sjezdy s účastí archivářů Mezinárodní spolupráce Restituce a výměna archiválií Výchova budoucích archivářů a archivních pracovníků Archivní pracovníci - personálie Teoretické práce Archivní terminologické slovníky Spisová služba a dozor nad ní - všeobecně Zpracování archiválií Studium archiválií v badatelnách archivů, badatelské řády, statistika badatelů a studovaných témat Využívání archiválií v historickém výzkumu Výstavy (katalogy a průvodce po výstavách, informace o výstavách) Ostatní propagační činnost (přednášky, 1

18 besedy, exkurze v archivech atd.) Nálezy dokumentů Informace o pramenech, archiváliích a archivních fondech Archiválie a archivní fondy v českých archivech Archiválie a archivní fondy v zahraničních archivech Vydávání historických pramenů Edice archivních dokumentů Archivní periodické publikace a časopisy Archivní pomůcky Archivní budovy a jejich vybavení - všeobecně Manipulace s materiálem, vnitřní doprava Ukládání a ochrana archiválií - všeobecně Ukládání dokumentů všech typů klasických paměťových médií Ukládání digitálních dokumentů Hromadná preventivní péče o archiválie, hygienický režim v archivech Živelní pohromy, likvidace následků, prevence Konzervování a restaurování archiválií - všeobecně Výzkum diagnostických metod a materiálů Konzervování a restaurování všech typů klasických paměťových médií (pergamenu, papíru, pečetí, psacích látek, foto-fono-kino materiálů apod.) Fotografie Digitalizace. Digitalizační pracoviště Archivy v ČR Archivy v zahraničí Archivní knihovny Teoretické a metodologické základy historické práce, organizace historické práce Československé dějiny (české dějiny, dějiny podniků) Světové dějiny Stát, správa a právo - všeobecně Dějiny správy. Celková zpracování Dějiny správy. Období do r Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období od r do současnosti Diplomatika Paleografie. Dějiny papíru a jeho výroby Epigrafika Kodikologie a staré tisky Genealogie Heraldika Vexilologie Faleristika Sfragistika Numismatika Regionální a vlastivědná práce (všeobecně, jednotlivé práce, kroniky a kronikářství) Historická geografie a topografie Historická kartografie Historická toponomastika a onomastika

19 Historická demografie Historická statistika Knihovnictví Muzejnictví (muzea a galérie) Památková péče a ochrana životního prostředí Žurnalistika Informativní literatura Dizertační a kandidátské práce 976 3

20 1.2.1 Bibliografie československého (českého) archivnictví 1.ČÁP, Jaroslav Výběrová bibliografie Mgr. Lydie Baštecké ( ) : [článek] / Jaroslav Čáp In: Stopami Děj. Náchodska. - Sv. 12 (2008), S Baštecká, Lydia Mgr. (1948-, * Praha -, čes. archivářka a historička, ředitelka SOkA Náchod) výběrové bibliografie * r * bibliografie prací BA KAHUDA, Jan (1974-) Bibliografie Ivana Šťovíčka : [článek] / Jan Kahuda In: Ediční teorie a metodika : sborník autorových textů vydaný k jeho životnímu jubileu / Ivan Šťovíček ; ediční příprava a redakce Jan Bílek, Jan Kahuda. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2008, S Šťovíček, Ivan prom. hist., CSc. (1938-, * Praha -, čes. historik a archivář) bibliografie prací BA PŘEHLED Přehled nové literatury : [článek] In: ČAS v roce. - [Sv.] 2007 (2008), S archivy ČR * publikační činnost * r * přehledy * vydavatelská činnost BA PUBLIKAČNÍ Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2007 : [článek] / sest. Olga Pospíšilová In: Pag. Hist. - Č. 16 (2008), S Národní archiv, Praha publikační činnost * r * bibliografické soupisy BA PUBLIKAČNÍ Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2007 [elektronický zdroj] / sest. Olga Pospíšilová. - Verze 1, z Praha : Národní archiv, 2008 Způsob přístupu: World Wide Web.URL:http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-publ.aspx Publikováno ve formátu html, PDF, RTF Národní archiv, Praha publikační činnost * r * bibliografické soupisy BM PUBLIKAČNÍ Publikační činnost VHA : [článek] In: Ročen. VHA Praha [Roč.] 2007 (2008), S Vojenský historický archiv, Praha publikační činnost * r BA RYCHLÍKOVÁ, Jitka Publikační činnost zaměstnanců SOA Zámrsk v roce 2007 : [článek] / Jitka Rychlíková 4

21 In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 12 (2008), S Státní oblastní archiv, Zámrsk publikační činnost * archivy východočeské * r * bibliografické soupisy BA Mezinárodní bibliografie archivnictví 8.INFORMATIVNÍ Informativní přehled [elektronický zdroj] : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 28 / sest. Anna Vindušková, Marie Šatochinová ; excerpce Jaroslav Koláčný, Anna Vindušková, Hana Paulusová, Eva Gregorovičová, Alena Pazderová. - Verze 1, z Praha : Národní archiv, 2008 Způsob přístupu: World Wide Web. URL:http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-inf.aspx Publikováno ve formátu html, PDF, RTF Vícejazyčný text bibliografie * archivnictví * výběrové bibliografie * pomocné vědy historické ABE 343 BM INFORMATIVNÍ Informativní přehled [elektronický zdroj] : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 29 / sest. Anna Vindušková, Marie Šatochinová ; excerpce Anna Vindušková, Alena Pazderová, Eva Gregorovičová, Bronislava Bacílková, Dagmar Spáčilová, Jaroslav Koláčný, Josef Pospíšil, Jan Krlín. - Verze 1, z Praha : Národní archiv, 2008 Způsob přístupu: World Wide Web. URL:http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-inf.aspx Publikováno ve formátu html, PDF, RTF Vícejazyčný text bibliografie * archivnictví * výběrové bibliografie * pomocné vědy historické ABE 343 BM Regionální bibliografie 10.BIBLIOGRAFIE Bibliografie historicko-vlastivědné literatury severní Moravy a Slezska za léta : pomůcka pro vlastivědnou práci / zprac. Jana Indrová. - Opava : Zemský archiv v Opavě, s. ISBN: historicko-vlastivědná literatura * bibliografie * archivní pomůcky * Morava severní * Slezsko * r ABE 343 BM FENCL, Pavel Výběr z publikací s regionální tématikou vydaných v roce 2008 : [článek] / Pavel Fencl In: Zlatá Stezka Roč. 15 (2008), S Klostermann, Karel ( , * , čes. spisovatel) dílo K. Klostermanna * r * přehledy publikací * výbory z autorových prací BA FETTERS, Aleš Regionální literatura : [článek] / Aleš Fetters 5

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok... Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů.

Bibliografie českého archivnictví za rok... Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Bibliografie českého archivnictví za rok... Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Celkové schema věcného / systematického třídění Bibliography of

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů.

Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Celkové schema věcného / systematického třídění Bibliography of

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2006

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Spisová a archivní služba Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku. Úvod do archivnictví

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Česká informační společnost, o.s. v roce 2013. PhDr. Radka Římanová IKI 2013, 21. 11. 2013 http:www.cisvts.cz zastupitelstvocis@seznam.

Česká informační společnost, o.s. v roce 2013. PhDr. Radka Římanová IKI 2013, 21. 11. 2013 http:www.cisvts.cz zastupitelstvocis@seznam. Česká informační společnost, o.s. v roce 2013 PhDr. Radka Římanová IKI 2013, 21. 11. 2013 http:www.cisvts.cz zastupitelstvocis@seznam.cz Česká informační společnost, o.s. Členská společnost Českého svazu

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU

KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín Tento příspěvek má za cíl popsat z bibliografického hlediska situaci jednoho ze čtyř krajů, jehož území bylo

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha NUŠL a možnosti jeho využití pro NUŠL a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha 36. Seminář knihovníků AMG ČR, Uherské Hradiště,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena.

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena. Cyklus seminářů na téma: t Obrazové dokumenty Změna názvu n i pořad adí seminářů vyhrazena. Obrazové dokumenty/archiválie I. Fotografie 3. listopadu 2011 II. Bezpečnostn nostní snímkov mkování a dokumentace

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého. Vědecká knihovna v Olomouci

Spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého. Vědecká knihovna v Olomouci Spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého Lubomír Novotný Vědecká knihovna v Olomouci Spolupráce s Univerzitou Palackého v letech 2006-20082008 V roce 2006 započala spolupráce s Univerzitou

Více

galerie NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a

galerie NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha Obsah Šedá literatura Národní úloţiště šedé literatury

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Hana Pessrová, Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová INFORUM 2009 Praha, 27. - 29. 5. 2009 Univerzita Karlova v Praze, CERGE hana.pessrova@cerge-ei.cz

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

MANUSCRIPTORIUM Digitalizace rukopisů VKOL. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci

MANUSCRIPTORIUM Digitalizace rukopisů VKOL. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci MANUSCRIPTORIUM Digitalizace rukopisů VKOL Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci Rukopisný fond VKOL Počátky spjaty se založením jezuitské koleje v roce 1566 Základ současné sbírky po roce 1775 - zrušení

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I.

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 9. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Informatika, informace, informační

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010 90 let Mapové sbírky UK a co dál? d Digitalizace mapových sbírek a Vznik Mapové sbírky Vznik Mapové sbírky UK s Geografickým ústavem konec 19. stol. Albertov Novobarokní stavba z let 1909-12, dostavěná

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik kultury WWW.NIPOS-MK.CZ

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. I. svazek

Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. I. svazek Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). Encyklopedie českých právních dějin I. svazek A Č 2015 1 Vzor citace: Schelle, Karel Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A Č. Plzeň:

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více