Olomoucká Opava IČ: Dne: Doba,ke které je cena stanovena: Bruntál, Kavalcova 40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olomoucká 26 746 01 Opava IČ: 26793580. Dne: 6.12.2005. Doba,ke které je cena stanovena: 6.12.2005. Bruntál, Kavalcova 40"

Transkript

1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K ve věci ocenění souboru dokončených výrobků úpadce Posudek vyžádal: MEGAPOL, s.r.o.. Olomoucká Opava IČ: Dne: Účel vyžádání posudku: podklady pro nedobrovolnou dražbu úpadce LOGO trading a.s., Jakartovice 50 Doba,ke které je cena stanovena: Posudek vypracoval: Ing.Bohumil Heřbolt Bruntál, Kavalcova 40 Počet listů: 19 Počet předaných vyhotovení: 2 Znalecký posudek je vypracován podle znaleckých standardů

2 1. ÚVOD 10. ÚČEL PŘEDKLÁDANÉHO POSUDKU Podepsaný znalec byl pověřen zadavatelem tohoto posudku stanovit obvyklou cenu (tržní hodnotu) dokončených výrobků úpadce LOGO trading, a.s., Jakartovice 50. Účelem znaleckého posudku je ocenění posuzovaného zařízení v souvislosti s provedením nedobrovolné dražby majetku úpadce Předkládaný znalecký posudek je použitelný k uvedenému účelu. 11. OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY Tento znalecký posudek byl vypracován v souvislosti s těmito předpoklady a omezujícími podmínkami: 1. Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní záležitosti, včetně právního předpokladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž prodejné - zpeněžitelné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení, pokud by se nezjistilo něco jiného. 2. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá, nebo část tohoto znaleckého posudku jsou věrohodné, ale nebyly ověřovány. Nebylo žádné potvrzení, pokud se týká takové informace. 3. Nebere se žádná odpovědnost za změny v tržních a cenových podmínkách, kde by se zohlednily události nebo změněné podmínky, které se mohou vyskytnout po datu vypracování ocenění. 4. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 5. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy České republiky, platnými ke dni vypracování ocenění. 6. Tento znalecký posudek byl vypracován pouze za účelem zjištění obvyklé ceny v daném místě a čase. 7. Nepředpokládá se, že by vlivem změny ve využívání hodnoceného zařízení došlo k výrazné změně jeho technického stavu a životnosti oproti podmínkám, platným v době vypracování tohoto ocenění. Předpokládá se, že k těmto podmínkám nedojde během jednání vedoucích k uzavření kupní smlouvy. 8. Odhadnutá obvyklá cena je dána tržní situací na trhu České republiky, platnou v souladu s datem tohoto posudku.

3 12. PŘEDMĚT OCENĚNÍ Podepsaný znalec byl pověřen zadavatelem tohoto posudku stanovit obvyklou cenu vyčleněného souboru dokončených výrobků úpadce, které vyrobila firma LOGO trading, a.s., Jakartovice 50. Jedná se o strojírenské výrobky sloužící k montáži vysokotlakých, převážně hydraulických rozvodů. 13. VLASTNÍK MAJETKU V KONKURSU Název firmy: LOGO trading právní forma akciová společnost sídlo firmy: Jakartovice 50 IČO: DRAŽITEL Název firmy: MEGAPOL právní forma společnost s ručením omezením sídlo firmy: Opava, Olomoucká 26 IČO: OBJEDNAVATEL OCENĚNÍ Název firmy: MEGAPOL právní forma společnost s ručením omezením sídlo firmy: Opava, Olomoucká 26 IČO: ZPRACOVATEL OCENĚNÍ Ing.Bohumil Heřbolt znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady motorových vozidel a výrobků všeobecného strojírenství Bruntál, Kavalcova 40 tel , POUŽITÉ PODKLADY 1) Seznam materiálu na skladu 2) Znalecký standard, VŠDS Žilina ) Metodika oceňování hmotného movitého majetku, VÚT Brno, ÚSI, ) Mlčoch: Oceňování podniku, Linde Praha 1998

4 5) Zákon č. 151/97 Sb.o oceňování majetku ve znění zákona č.121/2000 Sb. 6) Vyhláška MF č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 151/97 Sb., o oceňování majetku ve znění vyhlášky č.452/2003 7) Dokumentace výrobců posuzovaného strojů a zařízení 2. NÁLEZ 21. ZÁKLAD HODNOTY HIM Základem hodnoty odhadu může být věcná hodnota (časová cena) nebo tržní hodnota ( obvyklá cena) oceňovaných výrobků.. Věcnou hodnotou se rozumí reprodukční cena, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebenému výrobku stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížené o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují jeho okamžité používání. Přitom reprodukční cena je cena, za kterou by bylo možno stejný výrobek pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Obvyklá cena jako objektivní tržní hodnota je definována jako "odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi potenciálním koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, kde by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku 22.ROZSAH ODHADU Rozsah práce vychází z toho, že by měly být zohledněny všechny rozhodující faktory, které mohou ovlivnit hodnotu majetku. Mezi tyto faktory lze zařadit: a) obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání b) účetní hodnota výrobku a jeho skutečný morální stav c) prodeje srovnatelných výrobků 23.POUŽÍTÉ NÁZVOSLOVÍ Úvodem jsou definovány názvy používané při ocenění (ohodnocení, zjištění hodnoty). l) Základní amortizace (dále jen ZA) je procentuální srážka vyjadřující dobu provozu 2) Technický stav (dále jen TSZ) vyjadřuje, zda stav je úměrný délce provozu. Odchylky jsou vyjádřeny procentuální přirážkou či srážkou vzhledem k ZA. 3) Technická hodnota (dále jen TH) vyjadřuje zbytek technického života předmětu ocenění ke dni ocenění, v porovnání se stavem továrně novým a prognózovanou životností. 4) Výchozí cena (dále jen VCZ) je cena věci neopotřebené, továrně nové. 5) Časová cena (dále jen CČZ) je cena věci k datu ocenění vypočtená tak, že od prodejní ceny k datu ocenění se odečte částka odpovídající skutečnému opotřebení dané věci

5 6) Obvyklá cena (dále jen COZ). je cena věci která by byla dosažena při prodejích stejné, případně obdobné věci v obchodním styku v tuzemsku k datu ocenění 7) Koeficient prodejnosti (dále jen KP) je poměr mezi průměrnými skutečně dosaženými prodejními cenami a průměrnými časovými cenami. 24.PROHLÍDKA POSUZOVANÉHO STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Podepsanému znalci bylo umožněno provést dne kontrolu a prohlídku předmětů vyčleněných v zadání posudku, nacházejících se v objektu úpadce v Jakartovicích č.50. Prohlídce byl přítomen za zadavatele p. Ing. Jan Lindovský. Z důvodu velkého množství ohodnocovaných výrobků nebylo možné ověřit prohlídkou skutečný počet kusů všech druhů výrobků. Proto ocenění provádím pro množství uvedené zadavatelem ve fyzické inventarizaci ke dni zpracování znaleckého posudku. Vlastní znalecká činnost spočívala v namátkové kontrole početního a technického stavu posuzovaných strojírenských výrobků, jakož i způsobu jejich uskladnění.. Podklady pro identifikaci jednotlivých výrobků získal podepsaný znalec z inventurního soupisu skladu materiálu dle fyzické inventury ke dni Dle vyjádření zadavatele platí tento soupis bez odchylek i v době odhadu. Posuzované výrobky jsou členěny dle čísla materiálu do 9 skupin. Materiálová skupina Počet položek kusů Celkem Ze sumarizace inventurního soupisu vyplývá, že předmětem ocenění je 268 druhových položek výrobků. Oceňované výrobky jsou uskladněny v přízemí suchého zděného objektu v originálních papírových krabicích označených názvem, normou a počtem kusů na dřevěných europaletách, některé jsou navíc v plastových obalech. Písemný doklad o době uskladnění jednotlivých výrobků nebyl znalci předán. Současný způsob uskladnění zabraňuje jejich znehodnocení. 3. POSUDEK

6 31. OCENĚNÍ POSUZOVANÝCH VÝROBKŮ Prohlídkou oceňovaných výrobků zjistil podepsaný znalec, že se jedná o nerealizovaný prodej 268 druhů továrně nových nepoužitých strojírenských výrobků sloužících k montáži převážně vysokotlakých hydraulických rozvodů a v menší skupině i nízkotlakých vzduchových rozvodů použitelných u konečných odběratelů VÝPOČET TECHNICKÉ HODNOTY POSUZOVANÝCH VÝROBKŮ Z uvedeného vyplývá, že u posuzovaných zásob výrobků bude: výchozí technický stav základní amortizace VTSZ = 100 % ZA = 0 % koeficient fyzického a morálního opotřebení K FM = 1,0 Neboť posuzované výrobky jsou plně funkční a odpovídají svými technickými parametry požadavkům odběratelů. Potom technický stav zásob posuzovaných výrobků VTSZ ZA K FM TSZ Technický stav zásob 100% kde: TSZ technický stav zásob výrobků (%) 312. VÝPOČET OBVYKLÉ CENY POSUZOVANÝCH VÝROBKŮ Obvyklou cenu zásob výrobků (dále jen COZ) vypočteme ze vztahu

7 COZ = VCZ x TSZ x KP kde platí VCZ výchozí (jednotková) cena odpovídá v daném případě výrobním nákladům úpadce KP koeficient prodejnosti vzhledem k výše v posudku uvedeným skutečnostem KP = 1,0 TSZ technický stav zásob - viz předchozí tabulka Vlastní výpočtová část je pro názornost zpracována ve formě tabulek v příloze tohoto posudku. Pro přehlednost je zachováno pořadí odpovídající zadavatelem předanému Seznamu materiálu na skladu í. Pro vlastní oceňování tohoto souboru bylo použito metodiky vyplývající ze znaleckých standardů akceptovaných Komorou soudních znalců ČR REKAPITULACE VÝSLEDKŮ OCENĚNÍ Materiálová skupina Obvyklá cena bez DPH s DPH , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Celkem , , ZÁVĚR

8 Podepsaný znalec dospěl k závěru, že průměrná cena posuzovaného souboru 268 druhů dokončených výrobků úpadce LOGO trading, a.s., Jakartovice 50, vyčleněných v zadání tohoto posudku činí po zaokrouhlení v úrovni cen bez DPH Kč slovy: Šest miliónů sedm set třicet tři tisíce korun českých s DPH Kč slovy: Osm miliónů dvanáct tisíc tři sta korun českých Takto stanovené ceny mohou být podkladem pro vyvolávací cenu dražební. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, ze dne č.j. SPR 314/67 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro oceňování motorových vozidel a výrobků všeobecného strojírenství.. Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem /05 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu účtuji podle připojené likvidace.. V Bruntále 26. prosince 2005 Ing. Bohumil Heřbolt

9 PŘÍLOHA Výpočet obvyklých cen zásob posuzovaných výrobků úpadce

10 Poř. Číslo Název a označení VJC Počet VCZB TSZ CČZB KP COZB COZD čís. materiálu Kč/ks ks Kč % Kč Kč Kč objímka H /04 12SC-2SN objímka H objímka H / objímka H / objímka H /05 Ghiera 3/ kuželka H12C / kuželka H12C / kuželka H12C / kuželka H12C /06 BSP 3/ kuželka H12C /06 CDF BSP 1/ kuželka H12C / kuželka H12C kuželka H12C / kuželka H12C /00 CFD.JIC9/ kuželka MH10 D oko O /12 2SC Celkem skupina

11 Poř. Číslo Název a označení VJC Počet VCZB TSZ CČZB KP COZB COZD čís. materiálu Kč/ks ks Kč % Kč Kč Kč objímka S1SN/2SN objímka S1SN/2SN 06 Super GRIP objímka S1SN/2SN 08 Super GRIP objímka S1SN/2SN 10 Super GRIP objímka ZS1T/S2T 08 SWAGE FERRULE Celkem skupina

12 Poř. Číslo Název a označení VJC Počet VCZB TSZ CČZB KP COZB COZD čís. materiálu Kč/ks ks Kč % Kč Kč Kč kuželka A P0606JCBS kuželka D P0404JCBS kuželka A P0W010JCBS kuželka F P0808JCBS kuželka H HA04A04NUS88B kuželka H0606MU85A kuželka C HA06A12MZ kuželka H H0606NJ88A kuželka J P0808FFD kuželka E P0815FDORRXA kuželka F P0606FFD kuželka D POH06NJ kuželka H P0404FFD35G kuželka JCBS88B kuželka A P0410FDORXA kuželka B P081R kuželka C P0408FDORXA kuželka D P0612FDORXA kuželka A 90610FDORXA kuželka F PT0506FF0RX kuželka E PT0506FBOD kuželka A P0408FDORX9071A Celkem skupina

13 Poř. Číslo Název a označení VJC Počet VCZB TSZ CČZB KP COZB COZD čís. materiálu. Kč ks Kč % Kč Kč Kč matice PN 04 AJ m-c kuželka PN 06 AOL (AFL) m-c kuželka PN 06 ARI kuželka PN 08 AFS kuželka PN 08 AR kuželka PN 08 AR 10 pug kuželka PN 10 AB kuželka PN 10 ALI kuželka PN 10 AR kuželka PN 10 AR kuželka PN 10 AR Celkem skupina

14 Poř. Materiál Název a označení VJC ks VCZ TSZ CČZ KP COZB COZD čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč brzdová koncovka DC brzdová koncovka. DD brzdová koncovka DD brzdová koncovka DE brzd.spojka DD1 (foukačka) brzdová koncovka DA brzdová koncovka DC kocovka hydr.hadic DKJ DN10 (M9/16-18UNF koncovka hydr.hadic DKL DN10 (M18x1,5) koncovka hydr.hadic DKL DN25 (M36x1,5) koncovka hydr.hadic DKL DN32 (M45x1,5) koncovka hydr.hadic DKOL 32 (45x1,5) koncovka hydr.hadicdkol DN16 (M26x1,5) koncovka hydr.hadic DKOL DN16 (M26x2) koncovka hydr.hadic DKOL DN25 (M36x1,5) koncovka hydr.hadic DKOL DN40 (M52x2) koncovka hydr.hadic DKOS 32 (52x2) koncovka hydr.hadic DKOS DN20 (M36x2) koncovka hydr.hadic DKR DN10 (M G3/8) koncovka hydr.hadic DKS 25 4SP (42x2) koncovka hydr.hadic DKS DN25 4SP (M42x2) 4D koncovka hydr.hadic DRF DN10/12 (M G1/2) hrdlo DN20 30x hrdlo DN20 M30x1, hrdlo DN08 M16x1, hrdlo DN10 M18x1, hrdlo DN16 M27x1, hrdlo DN16 M27x koncovka TATRA matice (1 1/4") matice DKR 10 3/ matice DN04 M12x1,5 DKLL

15 Poř. Materiál Název a označení VJC ks VCZ TSZ CČZ KP COZB COZD čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč matice DN06 G1/4 DKR matice DN06 M14x1, matice DN12 DKR G1/ matice DN12 G1/2 plyn matice DN12 G3/4 plyn matice DN16 M26x1, matice DN16 M26x matice DN16 M27x1, matice DN20 DKR G3/ matice DN20 G3/4 DKR matice DN20 M30x1, matice DN25 DKR G matice DN25 M36x1, matice DN25 M36x matice DN25 M38x1, matice DN25 M42x2 S matice DN32 M52x2 S matice DN40 M52x2 NTL matice G1 (has.přístroj) matice G1 1/ matice G1" 20/ matice G1/4" matice M20x1,5 HK nátrubek koncovky hydr.hadice 40 D nátrubek koncovky hydr.hadice DKOL nátrubek koncovky hydr.hadice DKOS nátrubek koncovky hydr.hadice DKOS nátrubek koncovky hydr.hadice DKR nátrubek kon.hydr.hadice DN06 DKL nátr.kon.hydr.had.dn06 DKOS M16x1, / nátrubek kon.hydr.hadice DN08 DKL nátrubek koncovky hydr.hadice DN08 DKOL

16 Poř. Materiál Název a označení VJC ks VCZ TSZ CČZ KP COZB COZD čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč nátr.kon.hydr.had.dn08 DKOS M20x1, / nátr.kon.hydr.hadice DN08 G1/2 plyn 03PL nátrubek koncovky hydr.hadice DN08 G3/4 plyn nátrubek koncovky hydr.hadice DN10 DKLL nátr.kon.hydr.hadice DN10 NTL (hasící přístroj) nátrubek koncovky hydr.hadice DN10 WAP nátrubek koncovky hydr.hadice DN10-90 DKR nátr.kon. hydr.hadice DN10/12 DKL nátr.kon.hydr.hadice DN10/12 DKL nátr. koncovky hydr.hadice DN12 (hasící přístroj) nátr.kon.hydr.hadice DN12 2 D (hasící přístroj) nátrubek koncovky hydr.hadice DN12 2D RA nátrubek koncovky hydr.hadice DN12 DKLL nátr. kon.hydr.hadice DN12 DKOL / nátr.kon. hydr.hadice DN12 DKOS / nátrubek koncovky hydr.hadice DN12 DVP nátr.kon.hydr.hadice DN12 G1/2 plyn 03PL nátrubek koncovky hydr.hadice DN12 G3/4 plyn nátrubek koncovky hydr.hadice DN12-45 DKOL nátr.kon.hydr.had.dn12-90 G1/2 plyn 04PL nátr.kon.hydr.hadice DN16 DKOL nátr.kon.hydr.hadice DN16 DKOS nátrubek koncovky hydr.hadice DN20 DKLL nátr.kon.hydr.hadice DN20 DKOL / nátr.kon.hydr.hadice DN20 DKOS / nátrubek koncovky hydr.hadice DN20 SFL nátrubek koncovky hydr.hadice DN20 SFS nátr.kon.hydr.hadice DN25 DKL / nátr.kon.hydr.hadice DN25 DKOL / nátrubek koncovky hydr.hadice DN25 DKOL 4SP nátr.kon.hydr.hadice DN25 DKOS / nátr.kon.hydr.hadice DN32 DKL /

17 Poř. Materiál Název a označení VJC ks VCZ TSZ CČZ KP COZB COZD čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč nátr.kon.hydr.hadice DN32 DKOL / nátrubek koncovky hydr.hadice DN40 DKR nátrubek koncovky hydr.hadice N09-90 G1/2 plyn objímka koncovky objímka koncovky 10 2ST objímka koncovky 12 DNF objímka koncovky 32 4SP objímka koncovky 4D NTL objímka koncovky DN06 2ST-2SN / objímka koncovky DN06 NTL objímka koncovky DN10 2ST-2SN / objímka koncovky DN12 2ST-2SN / objímka koncovky DN12 2ST/4SP objímka koncovky DN12 4SP objímka koncovky DN12 plyn 2OPL objímka koncovky DN16 1ST-2SC objímka koncovky DN20 1ST-2SC objímka koncovky DN20 4SH objímka koncovky DN25 1ST-2SC objímka koncovky DN25 4SH objímka koncovky DN32 4SH objímka koncovky DN40 4SH objímka koncovky DN40 D objímka koncovky PLYN oko DN04/6 NTL oko DN16/D oko RN DN06/ oko RN DN08/ oko RN DN08/12 NTL427HK08-80/ oko RN DN08/14 NTL427HK08-08/ oko RN DN10/ oko RN DN12/

18 čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč oko RN DN20/ oko RNR DN06/13, oko RNR DN10/ oko RNR DN10/ oko RN 6/ koncovka had.šachty STECKO DKOS koncovka had.šachty STECKO DN 10 DIN koncovka had.šachty STECKO DN08 VP koncovka had.šachty STECKO DN08/ koncovka had.šachty STECKO DN /1V koncovka had.šachty STECKO DN20 4SH koncovka had.šachty STECKO DN20 4SP koncovka had.šachty STECKO DN20 DVP koncovka had.šachty STECKO DN / koncovka had.šachty STECKO DN25 4SH koncovka had.šachty STECKO DN25 4SP koncovka had.šachty STECKO DN koncovka had.šachty STECKO DN32 4SH koncovka hydr.had. 14x1,5 NTL koncovka hydr.had AGJ DN12/16 7/8-14 UNF koncovka hydr.had AGR " koncovka hydr.had AGR 20/25 G1" koncovka hydr.had CEL DN06 M14x1, koncovka hydr.had CEL DN08 M16x1,5 H koncovka hydr.had CEL DN10 M18x1, koncovka hydr.had CEL DN12 M22x1, koncovka hydr.had CEL DN20 4SP koncovka hydr.had CES dn20 M30x

Znalecký posudek č.6611-263/2011

Znalecký posudek č.6611-263/2011 Znalecký posudek č.6611-263/2011 O ceně obvyklé bytu č.36 situovaného ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 929, v kat.území Čakovice, městská část Praha 9, obec hl. město Praha. Zadavatel : Účel

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 513-197/2011 Stanovení ceny obvyklé bytové jednotky č. 717/3 v bytovém domě č.p. 717 včetně podílů na

ZNALECKÝ POSUDEK č. 513-197/2011 Stanovení ceny obvyklé bytové jednotky č. 717/3 v bytovém domě č.p. 717 včetně podílů na ZNALECKÝ POSUDEK č. 513-197/2011 Stanovení ceny obvyklé bytové jednotky č. 717/3 v bytovém domě č.p. 717 včetně podílů na příslušenství, společných částech, katastrální území Prosek, vedeno u Katastrálního

Více

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Znalecký posudek 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Objednavatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Posudek / č. 124-167/2011

Posudek / č. 124-167/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 124-167/2011 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína ve spoluvlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, RČ: 666029/0670

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 420-1405/2014 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 4288 k. ú. Hlučín ve vlastnictví Robenek Josef, Severní 1185/23, Hlučín, PSČ 748 01 085 Ex 7447/13-84 Objednatel: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podnik "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podnik likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 123/2583/2012*I. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely číslo 2224/12 v katastrálním území Libeň, obci Praha, Hlavní město Praha. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 3/8 rodinného domu č.p. 83 na parcele parc. č. st. 76 a parcel parc. č. st. 76 a parc. č. 60/7, včetně příslušenství, vše kat. území

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 1/10 rodinného domu č.p. 172 na pozemku parc. č. st. 189 a pozemku parc. č. st. 189, včetně příslušenství, vše kat. území Černuc,

Více

Znalecký posudek číslo 142/2006

Znalecký posudek číslo 142/2006 ZNALECKÝ ÚSTAV ZAPSANÝ MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI ČR Znalecký posudek číslo 142/2006 ve věci stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) souboru aktiv sloužících provozování podniku společnosti Kovolijecká

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení.

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení. Posudek / č. 380-1058/2013 O obvyklé ceně nemovitostí Budova č.p. 1086 s pozemky parcela č. St. 2350, č. 2642/6 a č. 2646/17, zapsaných na LV č. 2821 k.ú. Vizovice ve vlastnictví White Star s.r.o., Brněnská

Více

Znalecký posudek č. 12/2015

Znalecký posudek č. 12/2015 Znalecký posudek č. 12/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 1542 k.ú. Holice u Olomouce Vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2554 24 / 08 dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 o ceně ideální 1/2 nemovitostí stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 625 a pozemků parc. č. 623, 624, 625, 626, 1383, 1478, 1529 a 1595,vč. příslušenství, zapsaných na LV

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více