Olomoucká Opava IČ: Dne: Doba,ke které je cena stanovena: Bruntál, Kavalcova 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olomoucká 26 746 01 Opava IČ: 26793580. Dne: 6.12.2005. Doba,ke které je cena stanovena: 6.12.2005. Bruntál, Kavalcova 40"

Transkript

1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K ve věci ocenění souboru dokončených výrobků úpadce Posudek vyžádal: MEGAPOL, s.r.o.. Olomoucká Opava IČ: Dne: Účel vyžádání posudku: podklady pro nedobrovolnou dražbu úpadce LOGO trading a.s., Jakartovice 50 Doba,ke které je cena stanovena: Posudek vypracoval: Ing.Bohumil Heřbolt Bruntál, Kavalcova 40 Počet listů: 19 Počet předaných vyhotovení: 2 Znalecký posudek je vypracován podle znaleckých standardů

2 1. ÚVOD 10. ÚČEL PŘEDKLÁDANÉHO POSUDKU Podepsaný znalec byl pověřen zadavatelem tohoto posudku stanovit obvyklou cenu (tržní hodnotu) dokončených výrobků úpadce LOGO trading, a.s., Jakartovice 50. Účelem znaleckého posudku je ocenění posuzovaného zařízení v souvislosti s provedením nedobrovolné dražby majetku úpadce Předkládaný znalecký posudek je použitelný k uvedenému účelu. 11. OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY Tento znalecký posudek byl vypracován v souvislosti s těmito předpoklady a omezujícími podmínkami: 1. Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní záležitosti, včetně právního předpokladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž prodejné - zpeněžitelné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení, pokud by se nezjistilo něco jiného. 2. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá, nebo část tohoto znaleckého posudku jsou věrohodné, ale nebyly ověřovány. Nebylo žádné potvrzení, pokud se týká takové informace. 3. Nebere se žádná odpovědnost za změny v tržních a cenových podmínkách, kde by se zohlednily události nebo změněné podmínky, které se mohou vyskytnout po datu vypracování ocenění. 4. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 5. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy České republiky, platnými ke dni vypracování ocenění. 6. Tento znalecký posudek byl vypracován pouze za účelem zjištění obvyklé ceny v daném místě a čase. 7. Nepředpokládá se, že by vlivem změny ve využívání hodnoceného zařízení došlo k výrazné změně jeho technického stavu a životnosti oproti podmínkám, platným v době vypracování tohoto ocenění. Předpokládá se, že k těmto podmínkám nedojde během jednání vedoucích k uzavření kupní smlouvy. 8. Odhadnutá obvyklá cena je dána tržní situací na trhu České republiky, platnou v souladu s datem tohoto posudku.

3 12. PŘEDMĚT OCENĚNÍ Podepsaný znalec byl pověřen zadavatelem tohoto posudku stanovit obvyklou cenu vyčleněného souboru dokončených výrobků úpadce, které vyrobila firma LOGO trading, a.s., Jakartovice 50. Jedná se o strojírenské výrobky sloužící k montáži vysokotlakých, převážně hydraulických rozvodů. 13. VLASTNÍK MAJETKU V KONKURSU Název firmy: LOGO trading právní forma akciová společnost sídlo firmy: Jakartovice 50 IČO: DRAŽITEL Název firmy: MEGAPOL právní forma společnost s ručením omezením sídlo firmy: Opava, Olomoucká 26 IČO: OBJEDNAVATEL OCENĚNÍ Název firmy: MEGAPOL právní forma společnost s ručením omezením sídlo firmy: Opava, Olomoucká 26 IČO: ZPRACOVATEL OCENĚNÍ Ing.Bohumil Heřbolt znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady motorových vozidel a výrobků všeobecného strojírenství Bruntál, Kavalcova 40 tel , POUŽITÉ PODKLADY 1) Seznam materiálu na skladu 2) Znalecký standard, VŠDS Žilina ) Metodika oceňování hmotného movitého majetku, VÚT Brno, ÚSI, ) Mlčoch: Oceňování podniku, Linde Praha 1998

4 5) Zákon č. 151/97 Sb.o oceňování majetku ve znění zákona č.121/2000 Sb. 6) Vyhláška MF č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 151/97 Sb., o oceňování majetku ve znění vyhlášky č.452/2003 7) Dokumentace výrobců posuzovaného strojů a zařízení 2. NÁLEZ 21. ZÁKLAD HODNOTY HIM Základem hodnoty odhadu může být věcná hodnota (časová cena) nebo tržní hodnota ( obvyklá cena) oceňovaných výrobků.. Věcnou hodnotou se rozumí reprodukční cena, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebenému výrobku stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížené o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují jeho okamžité používání. Přitom reprodukční cena je cena, za kterou by bylo možno stejný výrobek pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Obvyklá cena jako objektivní tržní hodnota je definována jako "odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi potenciálním koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, kde by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku 22.ROZSAH ODHADU Rozsah práce vychází z toho, že by měly být zohledněny všechny rozhodující faktory, které mohou ovlivnit hodnotu majetku. Mezi tyto faktory lze zařadit: a) obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání b) účetní hodnota výrobku a jeho skutečný morální stav c) prodeje srovnatelných výrobků 23.POUŽÍTÉ NÁZVOSLOVÍ Úvodem jsou definovány názvy používané při ocenění (ohodnocení, zjištění hodnoty). l) Základní amortizace (dále jen ZA) je procentuální srážka vyjadřující dobu provozu 2) Technický stav (dále jen TSZ) vyjadřuje, zda stav je úměrný délce provozu. Odchylky jsou vyjádřeny procentuální přirážkou či srážkou vzhledem k ZA. 3) Technická hodnota (dále jen TH) vyjadřuje zbytek technického života předmětu ocenění ke dni ocenění, v porovnání se stavem továrně novým a prognózovanou životností. 4) Výchozí cena (dále jen VCZ) je cena věci neopotřebené, továrně nové. 5) Časová cena (dále jen CČZ) je cena věci k datu ocenění vypočtená tak, že od prodejní ceny k datu ocenění se odečte částka odpovídající skutečnému opotřebení dané věci

5 6) Obvyklá cena (dále jen COZ). je cena věci která by byla dosažena při prodejích stejné, případně obdobné věci v obchodním styku v tuzemsku k datu ocenění 7) Koeficient prodejnosti (dále jen KP) je poměr mezi průměrnými skutečně dosaženými prodejními cenami a průměrnými časovými cenami. 24.PROHLÍDKA POSUZOVANÉHO STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Podepsanému znalci bylo umožněno provést dne kontrolu a prohlídku předmětů vyčleněných v zadání posudku, nacházejících se v objektu úpadce v Jakartovicích č.50. Prohlídce byl přítomen za zadavatele p. Ing. Jan Lindovský. Z důvodu velkého množství ohodnocovaných výrobků nebylo možné ověřit prohlídkou skutečný počet kusů všech druhů výrobků. Proto ocenění provádím pro množství uvedené zadavatelem ve fyzické inventarizaci ke dni zpracování znaleckého posudku. Vlastní znalecká činnost spočívala v namátkové kontrole početního a technického stavu posuzovaných strojírenských výrobků, jakož i způsobu jejich uskladnění.. Podklady pro identifikaci jednotlivých výrobků získal podepsaný znalec z inventurního soupisu skladu materiálu dle fyzické inventury ke dni Dle vyjádření zadavatele platí tento soupis bez odchylek i v době odhadu. Posuzované výrobky jsou členěny dle čísla materiálu do 9 skupin. Materiálová skupina Počet položek kusů Celkem Ze sumarizace inventurního soupisu vyplývá, že předmětem ocenění je 268 druhových položek výrobků. Oceňované výrobky jsou uskladněny v přízemí suchého zděného objektu v originálních papírových krabicích označených názvem, normou a počtem kusů na dřevěných europaletách, některé jsou navíc v plastových obalech. Písemný doklad o době uskladnění jednotlivých výrobků nebyl znalci předán. Současný způsob uskladnění zabraňuje jejich znehodnocení. 3. POSUDEK

6 31. OCENĚNÍ POSUZOVANÝCH VÝROBKŮ Prohlídkou oceňovaných výrobků zjistil podepsaný znalec, že se jedná o nerealizovaný prodej 268 druhů továrně nových nepoužitých strojírenských výrobků sloužících k montáži převážně vysokotlakých hydraulických rozvodů a v menší skupině i nízkotlakých vzduchových rozvodů použitelných u konečných odběratelů VÝPOČET TECHNICKÉ HODNOTY POSUZOVANÝCH VÝROBKŮ Z uvedeného vyplývá, že u posuzovaných zásob výrobků bude: výchozí technický stav základní amortizace VTSZ = 100 % ZA = 0 % koeficient fyzického a morálního opotřebení K FM = 1,0 Neboť posuzované výrobky jsou plně funkční a odpovídají svými technickými parametry požadavkům odběratelů. Potom technický stav zásob posuzovaných výrobků VTSZ ZA K FM TSZ Technický stav zásob 100% kde: TSZ technický stav zásob výrobků (%) 312. VÝPOČET OBVYKLÉ CENY POSUZOVANÝCH VÝROBKŮ Obvyklou cenu zásob výrobků (dále jen COZ) vypočteme ze vztahu

7 COZ = VCZ x TSZ x KP kde platí VCZ výchozí (jednotková) cena odpovídá v daném případě výrobním nákladům úpadce KP koeficient prodejnosti vzhledem k výše v posudku uvedeným skutečnostem KP = 1,0 TSZ technický stav zásob - viz předchozí tabulka Vlastní výpočtová část je pro názornost zpracována ve formě tabulek v příloze tohoto posudku. Pro přehlednost je zachováno pořadí odpovídající zadavatelem předanému Seznamu materiálu na skladu í. Pro vlastní oceňování tohoto souboru bylo použito metodiky vyplývající ze znaleckých standardů akceptovaných Komorou soudních znalců ČR REKAPITULACE VÝSLEDKŮ OCENĚNÍ Materiálová skupina Obvyklá cena bez DPH s DPH , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Celkem , , ZÁVĚR

8 Podepsaný znalec dospěl k závěru, že průměrná cena posuzovaného souboru 268 druhů dokončených výrobků úpadce LOGO trading, a.s., Jakartovice 50, vyčleněných v zadání tohoto posudku činí po zaokrouhlení v úrovni cen bez DPH Kč slovy: Šest miliónů sedm set třicet tři tisíce korun českých s DPH Kč slovy: Osm miliónů dvanáct tisíc tři sta korun českých Takto stanovené ceny mohou být podkladem pro vyvolávací cenu dražební. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, ze dne č.j. SPR 314/67 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro oceňování motorových vozidel a výrobků všeobecného strojírenství.. Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem /05 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu účtuji podle připojené likvidace.. V Bruntále 26. prosince 2005 Ing. Bohumil Heřbolt

9 PŘÍLOHA Výpočet obvyklých cen zásob posuzovaných výrobků úpadce

10 Poř. Číslo Název a označení VJC Počet VCZB TSZ CČZB KP COZB COZD čís. materiálu Kč/ks ks Kč % Kč Kč Kč objímka H /04 12SC-2SN objímka H objímka H / objímka H / objímka H /05 Ghiera 3/ kuželka H12C / kuželka H12C / kuželka H12C / kuželka H12C /06 BSP 3/ kuželka H12C /06 CDF BSP 1/ kuželka H12C / kuželka H12C kuželka H12C / kuželka H12C /00 CFD.JIC9/ kuželka MH10 D oko O /12 2SC Celkem skupina

11 Poř. Číslo Název a označení VJC Počet VCZB TSZ CČZB KP COZB COZD čís. materiálu Kč/ks ks Kč % Kč Kč Kč objímka S1SN/2SN objímka S1SN/2SN 06 Super GRIP objímka S1SN/2SN 08 Super GRIP objímka S1SN/2SN 10 Super GRIP objímka ZS1T/S2T 08 SWAGE FERRULE Celkem skupina

12 Poř. Číslo Název a označení VJC Počet VCZB TSZ CČZB KP COZB COZD čís. materiálu Kč/ks ks Kč % Kč Kč Kč kuželka A P0606JCBS kuželka D P0404JCBS kuželka A P0W010JCBS kuželka F P0808JCBS kuželka H HA04A04NUS88B kuželka H0606MU85A kuželka C HA06A12MZ kuželka H H0606NJ88A kuželka J P0808FFD kuželka E P0815FDORRXA kuželka F P0606FFD kuželka D POH06NJ kuželka H P0404FFD35G kuželka JCBS88B kuželka A P0410FDORXA kuželka B P081R kuželka C P0408FDORXA kuželka D P0612FDORXA kuželka A 90610FDORXA kuželka F PT0506FF0RX kuželka E PT0506FBOD kuželka A P0408FDORX9071A Celkem skupina

13 Poř. Číslo Název a označení VJC Počet VCZB TSZ CČZB KP COZB COZD čís. materiálu. Kč ks Kč % Kč Kč Kč matice PN 04 AJ m-c kuželka PN 06 AOL (AFL) m-c kuželka PN 06 ARI kuželka PN 08 AFS kuželka PN 08 AR kuželka PN 08 AR 10 pug kuželka PN 10 AB kuželka PN 10 ALI kuželka PN 10 AR kuželka PN 10 AR kuželka PN 10 AR Celkem skupina

14 Poř. Materiál Název a označení VJC ks VCZ TSZ CČZ KP COZB COZD čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč brzdová koncovka DC brzdová koncovka. DD brzdová koncovka DD brzdová koncovka DE brzd.spojka DD1 (foukačka) brzdová koncovka DA brzdová koncovka DC kocovka hydr.hadic DKJ DN10 (M9/16-18UNF koncovka hydr.hadic DKL DN10 (M18x1,5) koncovka hydr.hadic DKL DN25 (M36x1,5) koncovka hydr.hadic DKL DN32 (M45x1,5) koncovka hydr.hadic DKOL 32 (45x1,5) koncovka hydr.hadicdkol DN16 (M26x1,5) koncovka hydr.hadic DKOL DN16 (M26x2) koncovka hydr.hadic DKOL DN25 (M36x1,5) koncovka hydr.hadic DKOL DN40 (M52x2) koncovka hydr.hadic DKOS 32 (52x2) koncovka hydr.hadic DKOS DN20 (M36x2) koncovka hydr.hadic DKR DN10 (M G3/8) koncovka hydr.hadic DKS 25 4SP (42x2) koncovka hydr.hadic DKS DN25 4SP (M42x2) 4D koncovka hydr.hadic DRF DN10/12 (M G1/2) hrdlo DN20 30x hrdlo DN20 M30x1, hrdlo DN08 M16x1, hrdlo DN10 M18x1, hrdlo DN16 M27x1, hrdlo DN16 M27x koncovka TATRA matice (1 1/4") matice DKR 10 3/ matice DN04 M12x1,5 DKLL

15 Poř. Materiál Název a označení VJC ks VCZ TSZ CČZ KP COZB COZD čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč matice DN06 G1/4 DKR matice DN06 M14x1, matice DN12 DKR G1/ matice DN12 G1/2 plyn matice DN12 G3/4 plyn matice DN16 M26x1, matice DN16 M26x matice DN16 M27x1, matice DN20 DKR G3/ matice DN20 G3/4 DKR matice DN20 M30x1, matice DN25 DKR G matice DN25 M36x1, matice DN25 M36x matice DN25 M38x1, matice DN25 M42x2 S matice DN32 M52x2 S matice DN40 M52x2 NTL matice G1 (has.přístroj) matice G1 1/ matice G1" 20/ matice G1/4" matice M20x1,5 HK nátrubek koncovky hydr.hadice 40 D nátrubek koncovky hydr.hadice DKOL nátrubek koncovky hydr.hadice DKOS nátrubek koncovky hydr.hadice DKOS nátrubek koncovky hydr.hadice DKR nátrubek kon.hydr.hadice DN06 DKL nátr.kon.hydr.had.dn06 DKOS M16x1, / nátrubek kon.hydr.hadice DN08 DKL nátrubek koncovky hydr.hadice DN08 DKOL

16 Poř. Materiál Název a označení VJC ks VCZ TSZ CČZ KP COZB COZD čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč nátr.kon.hydr.had.dn08 DKOS M20x1, / nátr.kon.hydr.hadice DN08 G1/2 plyn 03PL nátrubek koncovky hydr.hadice DN08 G3/4 plyn nátrubek koncovky hydr.hadice DN10 DKLL nátr.kon.hydr.hadice DN10 NTL (hasící přístroj) nátrubek koncovky hydr.hadice DN10 WAP nátrubek koncovky hydr.hadice DN10-90 DKR nátr.kon. hydr.hadice DN10/12 DKL nátr.kon.hydr.hadice DN10/12 DKL nátr. koncovky hydr.hadice DN12 (hasící přístroj) nátr.kon.hydr.hadice DN12 2 D (hasící přístroj) nátrubek koncovky hydr.hadice DN12 2D RA nátrubek koncovky hydr.hadice DN12 DKLL nátr. kon.hydr.hadice DN12 DKOL / nátr.kon. hydr.hadice DN12 DKOS / nátrubek koncovky hydr.hadice DN12 DVP nátr.kon.hydr.hadice DN12 G1/2 plyn 03PL nátrubek koncovky hydr.hadice DN12 G3/4 plyn nátrubek koncovky hydr.hadice DN12-45 DKOL nátr.kon.hydr.had.dn12-90 G1/2 plyn 04PL nátr.kon.hydr.hadice DN16 DKOL nátr.kon.hydr.hadice DN16 DKOS nátrubek koncovky hydr.hadice DN20 DKLL nátr.kon.hydr.hadice DN20 DKOL / nátr.kon.hydr.hadice DN20 DKOS / nátrubek koncovky hydr.hadice DN20 SFL nátrubek koncovky hydr.hadice DN20 SFS nátr.kon.hydr.hadice DN25 DKL / nátr.kon.hydr.hadice DN25 DKOL / nátrubek koncovky hydr.hadice DN25 DKOL 4SP nátr.kon.hydr.hadice DN25 DKOS / nátr.kon.hydr.hadice DN32 DKL /

17 Poř. Materiál Název a označení VJC ks VCZ TSZ CČZ KP COZB COZD čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč nátr.kon.hydr.hadice DN32 DKOL / nátrubek koncovky hydr.hadice DN40 DKR nátrubek koncovky hydr.hadice N09-90 G1/2 plyn objímka koncovky objímka koncovky 10 2ST objímka koncovky 12 DNF objímka koncovky 32 4SP objímka koncovky 4D NTL objímka koncovky DN06 2ST-2SN / objímka koncovky DN06 NTL objímka koncovky DN10 2ST-2SN / objímka koncovky DN12 2ST-2SN / objímka koncovky DN12 2ST/4SP objímka koncovky DN12 4SP objímka koncovky DN12 plyn 2OPL objímka koncovky DN16 1ST-2SC objímka koncovky DN20 1ST-2SC objímka koncovky DN20 4SH objímka koncovky DN25 1ST-2SC objímka koncovky DN25 4SH objímka koncovky DN32 4SH objímka koncovky DN40 4SH objímka koncovky DN40 D objímka koncovky PLYN oko DN04/6 NTL oko DN16/D oko RN DN06/ oko RN DN08/ oko RN DN08/12 NTL427HK08-80/ oko RN DN08/14 NTL427HK08-08/ oko RN DN10/ oko RN DN12/

18 čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč oko RN DN20/ oko RNR DN06/13, oko RNR DN10/ oko RNR DN10/ oko RN 6/ koncovka had.šachty STECKO DKOS koncovka had.šachty STECKO DN 10 DIN koncovka had.šachty STECKO DN08 VP koncovka had.šachty STECKO DN08/ koncovka had.šachty STECKO DN /1V koncovka had.šachty STECKO DN20 4SH koncovka had.šachty STECKO DN20 4SP koncovka had.šachty STECKO DN20 DVP koncovka had.šachty STECKO DN / koncovka had.šachty STECKO DN25 4SH koncovka had.šachty STECKO DN25 4SP koncovka had.šachty STECKO DN koncovka had.šachty STECKO DN32 4SH koncovka hydr.had. 14x1,5 NTL koncovka hydr.had AGJ DN12/16 7/8-14 UNF koncovka hydr.had AGR " koncovka hydr.had AGR 20/25 G1" koncovka hydr.had CEL DN06 M14x1, koncovka hydr.had CEL DN08 M16x1,5 H koncovka hydr.had CEL DN10 M18x1, koncovka hydr.had CEL DN12 M22x1, koncovka hydr.had CEL DN20 4SP koncovka hydr.had CES dn20 M30x

19 Poř. Materiál Název a označení VJC ks VCZ TSZ CČZ KP COZB COZD čís. číslo Kč/ks Kč % Kč Kč Kč koncovka hydr.had DN08 G1/2 plyn koncovka hydr.had DN08 G3/4 plyn 05PL koncovka hydr.had DN10 M14x1,5 (has.přístroj) koncovka hydr.had DN12 G1/2 plyn 05PL koncovka hydr.had DN12 G3/4 plyn 05PL koncovka hydr.had DN25 AGR-G Celkem skupina

20 Poř. Číslo Název a označení VJC Počet CVCZB TSZ CČZB KP COZB COZD čís. materiálu Kč/ks ks Kč % Kč Kč Kč podložka tlumičů N podložka tlumičů N30/ Celkem skupina

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10206-086 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10206-086 / 14 ZP 10206-086/2014 1 Ing. Ivan K r e j s a, Leštinská 22, 789 01 Z á b ř e h, tel - 602 / 52 72 99 Soudní znalec v oboru doprava, ekonomika, strojírenství, podniky (www.crash.cz) Objednatel posudku : MORAVOLEN

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 9712-057 / 12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 9712-057 / 12 ZP 9712-057/12 1 Ing. Ivan K r e j s a, Leštinská 22, 789 01 Z á b ř e h, tel - 602 / 52 72 99 Soudní znalec v oboru doprava, ekonomika, strojírenství, podniky (www.crash.cz) Objednatel posudku : Ing.

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2479 09/15. / dodatek č. 1 - ocenění spoluvlastnického podílu /

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2479 09/15. / dodatek č. 1 - ocenění spoluvlastnického podílu / Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2479 09/15 / dodatek č. 1 - ocenění spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12 Adone Ing. Petr Schulmeister znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obory: doprava, odvětví: doprava silniční technické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

OCEŇOVACÍ POSUDEK. ředitel územního pracoviště

OCEŇOVACÍ POSUDEK. ředitel územního pracoviště OCEŇOVACÍ POSUDEK o stanovení tržní hodnoty přebytečného movitého majetku-cena obvyklá v evidenci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Územního pracoviště Brno II Ocenění vyžádal: Ing. Vladimír Slabák,

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6699-046/2012 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci PK č.104/8, PK 104/10, v kat.území Cholupice, obec hl.město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 368-10/15 O ceně pozemků p.č. 2349/9, 2349/10, 2349/11 a 2370/2 v k.ú.opava-předměstí, obec Opava, kraj Moravskoslezský Objednatel znaleckého posudku: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 435-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 435-11/2014 Marek Metz Znalec v oboru ekonomika Nerudova 50 odvětví: ceny a odhady 74601 Opava motorových vozidel ZNALECKÝ POSUDEK č. 435-11/2014 Zadavatel posudku: Gips trade s.r.o. U Hřiště 1285/2 74706 Opava IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6741-088/2012. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6741-088/2012. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6741-088/2012 o ceně obvyklé zemědělských pozemků vedených ve zjednodušené evidenci ( PK) dle LV č.109, v kat.území Ouběnice u Dobříše, obec Ouběnice, okres Příbram, kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03422-0054 C / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03422-0054 C / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03422-0054 C / 2015 o ceně nemovitostí - id. 1/2 zemědělský pozemků p.č.109/73 (PZE) a p.p.č.109/104 (PZE), v k.ú. Mutějovice, obec Mutějovice, kraj Středočeský. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ ZNALECKÝ POSUDEK č. 2571-170/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 321/9 orná půda, katastrální území Chrudichromy, obec Chrudichromy, okres Blansko, parcela č. 191/7 orná půda, katastrální území Bačov,

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 450-26/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 450-26/2014 Marek Metz Znalec v oboru ekonomika Nerudova 50 odvětví: ceny a odhady 74601 Opava motorových vozidel ZNALECKÝ POSUDEK č. 450-26/2014 Zadavatel posudku: KLASSA PLUS s.r.o. K Rybníčkům 332 74781 Otice IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 D / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor Ing.Richard Čepek - 1 - posudek č.1467-52/2015 ZNALECKÝ P O S U D E K č.1467-52/2015 o stanovení ceny obvyklé motorového vozidla Volvo XC 90 D5 AWD, rz 7A9 4465 Posudek vyžádán kým: JUDr.Jiří Bulvas, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6717-064/2012 o ceně obvyklé zemědělského pozemku PK č.845/1 v kat.území a obci Velim, okres Kolín, kraj Středočeský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 439-15/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 439-15/2014 Marek Metz Znalec v oboru ekonomika Nerudova 50 odvětví: ceny a odhady 74601 Opava motorových vozidel ZNALECKÝ POSUDEK č. 439-15/2014 Zadavatel posudku: Gips trade s.r.o. U Hřiště 1285/2 74706 Opava IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1606-105/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně pozemků parc.č. 510/5, 612/44, 2162/59, 2373/516, 2506/8, 2530/317, 2663/220, 2702/312 katastrální území Opava - Předměstí, parc.č.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

č. 27213 ocenění laserových dálkoměrů a vodováh

č. 27213 ocenění laserových dálkoměrů a vodováh ZNALECKÝ POSUDEK č. 27213 ocenění ových ů a vodováh Posudek vyžádán kým : Žádost usnesení č. j. : Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. Francouzská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2109/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2109/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2109/2013 O ceně obvyklé pozemků s podíly vedenými v katastru nemovitostí jako lesní pozemek č.par. 425 a pozemek č.par. 393, 426 a 427 orná půda PK v obci Řeřichy, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 100-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 100-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100-2012 o ceně zemědělského pozemku, k.ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk, Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03485-0117 A / 2015. o ceně nemovitostí - zemědělského pozemku p.č.958 (PZE), v k.ú. Čisovice, obec Čisovice, kraj Středočeský.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03485-0117 A / 2015. o ceně nemovitostí - zemědělského pozemku p.č.958 (PZE), v k.ú. Čisovice, obec Čisovice, kraj Středočeský. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03485-0117 A / 2015 o ceně nemovitostí - zemědělského pozemku p.č.958 (PZE), v k.ú. Čisovice, obec Čisovice, kraj Středočeský. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor Ing.Richard Čepek - 1 - posudek č.1457-42/2015 ZNALECKÝ P O S U D E K č.1457-42/2015 o stanovení ceny obvyklé motorového vozidla Škoda Superb 1.9 TDI, rz 9S5 5069 Č.j. 146 EX 1271/14 Posudek vyžádán kým:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13308-168/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hlavní 125 793 99 Osoblaha

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13308-168/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hlavní 125 793 99 Osoblaha ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13308-168/12 o ceně pozemku parc.č.3254/13 zapsaného na LV č.472 pro katastrální území a obec Bílov, okres Nový Jičín. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Pavel Ender Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3025-241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3025-241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3025-241/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 pozemku p.č.2130, orná půda, o velikosti 4757 m 2 včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.383 pro k.ú. Sudoměřice Objednatel posudku: Exekutorský

Více

č. 27313 ocenění nivelačních přístrojů, stativů a latí

č. 27313 ocenění nivelačních přístrojů, stativů a latí ZNALECKÝ POSUDEK č. 27313 ocenění ch ů, stativů a latí Posudek vyžádán kým : Žádost usnesení č. j. : Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. Francouzská

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2009/213 Pozemek, parcela č. 1284/13, v katastrálním území Přemyslovice, obec Přemyslovice, okres Prostějov, kraj Olomoucký. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

Znalecký posudek 959-43/2012

Znalecký posudek 959-43/2012 Znalecký posudek 959-43/2012 o ceně nemovitostí na LV č. 91 pozemků p.č. 527; 532; 533/1 ; vše v obci Ruda nad Moravou, katastrální území Hrabenov, okres Šumperk; spoluvlastnického podílu ve výši ½, cena

Více

Znalecký posudek č. 2011/191

Znalecký posudek č. 2011/191 Znalecký posudek č. 2011/191 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti zapsané na LV č. 2104 pro katastrální území, parcele č. 2533/1 v katastrálním území Horní Suchá, obec,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 689/6/11 o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná Objednatel posudku: Účel posudku: Pan JUDr. Marek Frank Exekutorský úřad Český Krumlov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 4024/13

Znalecký posudek č. 4024/13 Znalecký posudek č. 4024/13 O ceně nemovitosti: Pozemek parc.č. 4/6 v Josefově Dole kú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou obec Josefův Důl kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku: Účel

Více

- str. 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé a administrativní ceny pozemků č. parc. st. 1769/1 (celá výměra) a č. parc. 984/57 (1 m2 příslušný geometrický plán

Více

Znalecký posudek č. 2009/136 Pozemek, parcela č. 1029, v katastrálním území Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07 Výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5835-260 / 07 o ceně orné půdy 950/146 a orné půdy 950/238 v katastrálním území Dolní Třebonín, zapsaných na LV 525 pro obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03433-0065 B / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03433-0065 B / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03433-0065 B / 2015 o ceně nemovitostí - pozemkové parcely č.782/5, č.782/31, č.1147/4, č.1148, č.1151 a č.1152 v k.ú. Doubí u Liberce, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 391/37/2012 O ceně nemovitosti objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 465 včetně součástí a příslušenství zapsaný na LV 94, katastrální území Ploužnice pod Ralskem, obec Ralsko, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2076-85/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2076-85/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2076-85/2013 spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku p.č.1408/2 (zahrada) v kat.území : Řisuty u Slaného, obec: Řisuty, okres: Kladno. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 o ceně rodinného domu č.p. 187, k.ú. Týnec vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 174-84/15 o ceně spoluvlastnického podílu na pozemku - parcely č. 1537/2, 1537/3, 1537/4, k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem. Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 O ceně nemovitosti: Zemědělské pozemky katastrální území: Dražůvky katastrální území: Želetice okres: Hodonín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-venkov

Více

o stanovení ceny nákladního motorového vozidla Multicar M 26 L

o stanovení ceny nákladního motorového vozidla Multicar M 26 L ZNALECKÝ POSUDEK č. 24113 o stanovení ceny nákladního motorového vozidla Multicar M 26 L Posudek vyžádán kým : Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka C.S.Interier s.r.o., 17. listopadu 646/10 708

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

Znalecký posudek č. 2010/219

Znalecký posudek č. 2010/219 Znalecký posudek č. 2010/219 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1568, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 871-398/2012. o odhadu ceny obvyklé pozemků a lesních porostů v k.ú. a obci Sobotín, okres Šumperk (LV č.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 871-398/2012. o odhadu ceny obvyklé pozemků a lesních porostů v k.ú. a obci Sobotín, okres Šumperk (LV č. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 871-398/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemků a lesních porostů v k.ú. a obci Sobotín, okres Šumperk (LV č. 571) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr Jiří Trojanovský, Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13975-005/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13975-005/14 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13975-005/14 o ceně pozemku ve zjednodušené evidenci, parc.č.2999/1, katastrální území a obec Staříč, okres Frýdek - Místek. (LV č.1301) Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Pavel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Dodatek ke ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3564-387/2013

Dodatek ke ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3564-387/2013 Dodatek ke ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3564-387/2013 O ceně pozemků p.č.675/4, orná půda, o velikosti 19 m 2, p.č.1793/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o velikosti 37 m 2, p.č.1817/107, orná půda, o velikosti

Více

Odborný posudek. č. 1686/166/10

Odborný posudek. č. 1686/166/10 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 2014/027

Znalecký posudek č. 2014/027 Znalecký posudek č. 2014/027 o ceně nemovitosti, parcely č. 7201/35 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, zapsané na LV č. 161 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5103-123/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5103-123/13 Ladislav Charvát Kancelář tel./fax: 474 629 617 Člen Komory soudních znalců ČR mobil: 602 447 582 Člen České komory odhadců majetku Praha e - mail: charvatladislav@seznam.cz Člen Asociace znalců a odhadců

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2345-82/12. Č.j.: 169EX 4074/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2345-82/12. Č.j.: 169EX 4074/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2345-82/12 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 268/16, 268/17, 268/45, 268/47, 268/65, 268/66, 268/67, 268/68, 268/69, 268/70, 268/71, 268/72 zahrada a p.č. 268/51 ostatní plocha,

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

č. 26413 ocenění dílenských strojů

č. 26413 ocenění dílenských strojů ZNALECKÝ POSUDEK č. 26413 ocenění dílenských strojů Posudek vyžádán kým : Žádost usnesení č. j. : Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. Francouzská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 212-2013. Pozemek p.č. 2079/41, Pozemek Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Jeseník, k.ú. Jeseník

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 212-2013. Pozemek p.č. 2079/41, Pozemek Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Jeseník, k.ú. Jeseník ZNALECKÝ POSUDEK číslo 212-2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje: Adresa nemovitosti: Jeseník, 790 01 Pozemek p.č. 2079/41, Pozemek Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Jeseník, k.ú. Jeseník Vlastník pozemku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/2013 stanovení ceny obvyklé souboru movitého majetku LUKR prádelenská a.s., divize Sokolov

ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/2013 stanovení ceny obvyklé souboru movitého majetku LUKR prádelenská a.s., divize Sokolov ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/2013 stanovení ceny obvyklé souboru movitého majetku LUKR prádelenská a.s., divize Sokolov Předmět ocenění: Posudek vyžádán: Účel vyžádání posudku: Movitý majetek společnosti: LUKR

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemov. pro exekuční řízení č.j.043 EX 331/07

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemov. pro exekuční řízení č.j.043 EX 331/07 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12901-181/11 o ceně lesních pozemků a porostů na parc.č.318/2 pro kat.území Bohousová, obec Záchlumí a parc.č.1095/68 a 1581/7, kat.území a obec Cetoraz. Objednavatel posudku: Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12854-134/11 o ceně pozemku parc.č.3186 zapsaného na LV č.214, katastrální území Runářov, obec Konice, okres Prostějov. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Jiří Král Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 235-98/2011 o ceně pozemku (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 4708/1 orná půda v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obci Frýdek-Místek, okresu FrýdekMístek a o odhadu ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 21612. ocenění průmyslových kompresorů

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 21612. ocenění průmyslových kompresorů ZNALECKÝ POSUDEK č. 21612 ocenění průmyslových kompresorů Posudek vyžádán kým : Žádost usnesení č. j. : Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. Francouzská

Více