Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007"

Transkript

1 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU IZOLACI Classic 044, Classic 040, Naturoll 040, TI 140, TM 415, TI 140U, TPM 100, TP 116, TP 115, TPC 21, TI 416, TP 416, TI 140W, TM 100, Classic 037, TI 116, TI 100, TI 140T, TI 414, TP 414, TP 415 KD, TI 135H, Classic 035, Naturoll 035, TI 135U, TI 435U, TP 425, TP 425B, TP 430 KD, TPM 135, TI 415, TP 120A, TP 440, TP 435, TP 435B, TI 120

2 1. Identifikace látky/přípravku, společnosti /podniku: 1.1 Identifikace látky/přípravku: MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU IZOLACI Registrační číslo látky: Dosud nepřiděleno. Jiný název/identifikační číslo: CZ Použití látky/přípravku: Účel použití: Stavební materiály a přísady. 1.3 Identifikace společnosti/podniku: Jméno nebo obchodní jméno: KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Sídlo: Thákurova 4, , Praha 6 Výrobní závod: Pod Dolní drahou 110, , Krupka Identifikační číslo (IČO): Identifikační číslo (DIČ): CZ Telefon: Identifikace výrobce (v ČR): Jméno nebo obchodní jméno: KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Pod Dolní Drahou 110, Krupka Telefon/Fax: / WWW: Telefon pro naléhavé situace: Zpracovatel bezpečnostního listu: 1.4 Telefon pro naléhavé situace při ohrožení života a zdraví v ČR Nouzové telefonní číslo nepřetržitě: nebo Adresa: Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti Praha 2 2. Identifikace nebezpečnosti: 2.1 Údaje o nebezpečnosti a klasifikace/označování látky/přípravku: Má charakter nebezpečné látky/přípravku ve smyslu klasifikačních pravidel uvedených ve směrnicích 67/548/EHS nebo 1999/45/ES (v ČR podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění). Zhodnocení nebezpečnosti je doplněno o údaje výrobce z odborné literatury a databází. Přípravek je klasifikován/označován Xi, R 38, S Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka: Přípravek je klasifikován a označován jako nebezpečný pro zdraví. Mechanicky dráždí oči a kůži. 2.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí: Přípravek není podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění klasifikován/označován jako nebezpečný pro životní prostředí. 2.4 Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně chemických vlastností: Přípravek není podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění klasifikován/označován jako hořlavý ani jako oxidující. 2.5 Nesprávné použití a jiná nebezpečí: Odpadá 3. Složení/informace o složkách: 3.1 Chemická charakteristika látky/přípravku: Přípravek obsahuje nebezpečné látky ve smyslu kritérií zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 3.2 Nebezpečné látky a látky, pro které je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí (viz odstavec ): Chemický název: Koncentrace/ rozmezí (%): Ident. čísla: CAS: / ES: / Indexové ES: neuvedeno / neuvedeno / nenalezeno / nenalezeno / nepřiděleno Klasifikace (povinná): Karc.kat.3; R40 Xi; R38 Označování: Symbol nebezpečnosti: / R-věty: / S-věty (nepovinné): Minerální vlna *) cca 90% Xn / R-věty: **) / S-věty: (2-)36 37 Fenolformaldehydová pryskyřice ***) 5,5 Xn / R-věty: 36/38 / S-věty: (2-)24/ *) podle NV č. 369/2005 Sb., [Umělá skleněná(silikátová) vlákna s nahodilou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů alkalických zemin (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) větším než 18% hmotnostních] **) EUCEB European Certification Board for Mineral Wool Products vydal Certifikát č července 2006 pro Knauf Insulation spol. s.r.o. Česká republika, Krupka pro skleněná vlákna typu Glass Wool K 06, že tato vlákna splňují jednu z podmínek poznámky Q podle nařízení vlády č. 232/2004 Sb., v platném znění a proto není nutno je klasifikovat jako karcinogenní. Poznámka Q Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka splňuje jednu z následujících podmínek: - krátkodobý test bioperzistence při vdechování prokáže, že vlákna delší než 20 mikronů mají vážený poločas kratší než 10 dnů, nebo - krátkodobý test bioperzistence při intratracheální instilaci prokáže, že vlákna delší než 20 mikrom mají vážený poločas kratší než 40 dnů, nebo - příslušný intraperitoneální test prokáže, že neexistuje důkaz o zvýšení karcinogenity, nebo - nepřítomnost příslušných patogenních nebo neoplastických změn u vhodně dlouhodobého inhalačního testu. ***) Není v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek ( Tabulka C Přílohy č. 1 k vyhl. č. 232/2004 Sb., v platném znění). V Seznamu 2004 (český EINECS, ELINCS, NLP) nenalezena. V toxikologických databázích SZÚ nevyhledávána, jde o obecné skupinové označení. Klasifikace a značení této pryskyřice podle uvážení CPL-SZÚ s přihlédnutím k známému dráždivému účinku prachu takových pryskyřic.

3 4. Pokyny pro první pomoc: 4.1 Okamžitá lékařská pomoc: Při obvyklém použití přípravku není okamžitá lékařská pomoc zpravidla nutná. 4.2 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. v případě přetrvávajícího dráždění) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace obsažené na štítku (obalu) nebo v tomto bezpečnostním listu. 4.3 Při nadýchání: Příznaky a účinky: Při správném zacházení (podle návodu) je nebezpečí inhalační expozice minimální První pomoc: Opusťte kontaminované prostředí, přetrvává-li podráždění dýchacích cest více než den, vyhledejte lékařskou pomoc Při styku s kůží: Příznaky a účinky: V popředí akutního místního účinku je podráždění pokožky První pomoc: Setřást opatrně prach z oděvu. Při mytí postupovat opatrně, nejprve nechat vodu jen stékat po kůži, teprve pak se začít mýt. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc Při zasažení očí: Příznaky a účinky: V popředí místního účinku je podráždění očí, tj. zarudnutí spojivek a slzení První pomoc: Promývejte velkým množstvím čisté vlažné vody, přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 4.4 Při požití: Příznaky a účinky: Specifické příznaky a účinky nejsou známy První pomoc: Při správném zacházení (podle návodu) je nebezpečí expozice požitím minimální. Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. 4.5 Speciální prostředky k zabezpečení specifického a okamžitého ošetření: Specifické prostředky nejsou nutné. 5. Opatření pro hašení požáru: 5.1 Vhodná hasiva: Všechna hasiva s tím, že se hašení přizpůsobuje požáru v okolí. Přípravek sám je nehořlavý. 5.2 Nevhodná hasiva ( i ta, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů): Odpadá 5.3 Zvláštní nebezpečí způsobená expozicí látce/přípravku, produktům hoření, vznikajícím plynům: Odpadá 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Při požáru používejte celotělovou ochranu popř. vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj). 6 Opatření v případě náhodného úniku: 6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: Při manipulaci minimalizujte prašnost. Zabraňte dalšímu šíření prachu, např. navlhčením materiálu, je-li to možné. Zabraňte kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi. Používejte účinné osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Nepředpokládá se nebezpečí při úniku do životního prostředí. 6.3 Metody čištění a zneškodňování: Rozsypaný prach z přípravku opatrně smeťte nebo vysajte vysavačem s vhodným filtrem. Velké kusy seberte. Pokud zametáte, nejprve materiál pokropte. Nikdy nepoužijte pro čištění stlačený vzduch. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s platnými předpisy. 7. Zacházení a skladování: 7.1 Zacházení: Opatření pro bezpečné zacházení: Při používání v souladu s návodem nejsou nutná žádná specifická opatření. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví Opatření na ochranu životního prostředí: Při obvyklém použití odpadá Zvláštní požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s látkou/přípravkem: Odpadá. 7.2 Skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Na venkovních plochách lze výrobek skladovat výhradně v originálním a nepoškozeném obalu. Rozbalené paletové jednotky a volně ložené jednotlivé balíky (role) musí být chráněny před povětrnostními vlivy uložením v zastřešeném prostoru Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací prostory: Odpadá Požadavky na typ materiálu použitého na obaly nebo nádoby: Odpadá Specifické použití: Nejsou specifikovány. 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky: 8.1 Limitní hodnoty expozice: Expoziční limity v pracovním prostředí: Přípravek obsahuje látku, pro níž jsou stanoveny podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující koncentrační limity v pracovním prostředí (PEL, NPK-P): minerální vlna PEL početní koncentrace (počet respirabilních vláken / cm 3) 1 umělá minerální vlákna PEL hmotnostní koncentrace (mg.m -3 ) 4 Poznámka: Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace. prach fenolformaldehydových pryskyřic PELc 5, Doporučená metoda měření látek v pracovním ovzduší: Měření prašnosti podle metodiky obsažené v Příloze č. 3 nař. vl. č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Způsob a technika odběru a stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu inhalabilní a respirabilní frakce v pracovním ovzduší podle přijatých konvencí v ČSN EN 481 gravimetricky. Strategie měření, výběr vhodného měřicího postupu a zpracování výsledků podle ČSN EN 482 a ČSN EN 689.

4 Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů: Odpadá Scénáře expozice Zpráva o chemické bezpečnosti se nevyžaduje. 8.2 Omezování expozice: Kolektivní opatření a technické kontroly: Pečujte o dobré větrání, nevdechujte prach. Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Pracujte v dobře větratelné místnosti tak, aby nedocházelo k překračování expozičních limitů. Jinak používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů Osobní ochranné pracovní prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: Pokud koncentrace prachu v pracovním prostředí přesáhne PELc nebo ve špatně větratelném prostředí použijte filtrační polomasku s filtrem proti tuhým částicím / případně celoobličejovou masku. Tuto ochranu použít i při všech prašných operacích spojených např. s řezáním nebo s manipulací s deskami ve velmi omezeném prostoru. Podle ČSN EN Ochrana očí: Ochranné brýle podle ČSN EN Ochrana rukou: Ochranné rukavice (látkové, kožené nebo gumové) zkoušené podle ČSN EN Ochrana kůže (celého těla): Pracovní oděv (příp. kombinéza) má být na koncích rukávů, nohavic a u krku pevně upnuta, aby se prach nezanášel pod oděv a nedocházelo k možnému dráždění i na dalších místech těla. Používat i přikrývku hlavy. Není-li obuv součástí kombinézy, musí být uzavřená a snadno čistitelná Omezování expozice životního prostředí: Při obvyklém použití odpadá. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: 9.1 Obecné informace: Skupenství (při 20 C/vzhled): Pevná látka. Barva: Žlutohnědá. Zápach (vůně): Bez zápachu. 9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: Hodnota ph (při 20 C): Nestanovuje se. Bod varu / rozmezí bodu varu ( C): Odpadá. Bod vzplanutí ( C): Nehořlavý. Hořlavost: Odpadá. Výbušné vlastnosti: Není nebezpečný výbuchem. Horní mez (% obj.): Odpadá. Dolní mez (% obj.): Odpadá. Oxidační vlastnosti: Odpadá. Tenze par (při 20 C): Odpadá. Relativní hustota (při 20 C) (kg/m 3 ): Až 250 kg/m 3 Rozpustnost (při 20 C): ve vodě: Nerozpustný. Chemicky inertní. Viskozita (při 20 C): Odpadá. 9.3 Další informace: Odpadá 10. Stálost a reaktivita: Za normálního způsobu použití a při dodržení skladovacích podmínek podle položky 7, je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vlhkost (dochází k znehodnocení) Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Neuvedeny Nebezpečné produkty rozkladu: Při hoření vznikají oxid uhličitý, oxid uhelnatý a některé stopové plyny, které ovšem nejsou rizikové Další požadavky na stálost a reaktivitu: Potřeba stabilizátoru v přípravku: Odpadá. Možnost nebezpečné exotermní reakce: Odpadá. Důsledek změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku: Odpadá. Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku a vodou: Odpadá. Možnosti rozkladu přípravku na nestabilní produkty: Odpadá. 11. Toxikologické informace: 11.1 Toxicita látky/přípravku: Akutní toxicita: Přípravku: Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. LD 50, orálně, potkan (mg.kg-1): Údaje nejsou k dispozici. LD 50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): Údaje nejsou k dispozici. LD 50, inhalačně, potkan, pro aerosoly/částice (mg.m-3 za 4 h): Údaje nejsou k dispozici. LD 50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.m-3 za 4 h): Údaje nejsou k dispozici Komponent přípravku: Vzhledem k vlastnostem komponenty jde o přípravek akutně prakticky netoxický. Pro minerální vlnu nebyly výše uvedené toxikologické údaje nalezeny Dráždivost (odhad/netestováno): pro kůži: Mechanicky dráždí jemné píchání, vymizí po opláchnutí, u vnímavých jedinců může vymizet až po několika dnech. pro oči: Mechanicky dráždí Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena Subchronická chronická toxicita látky/přípravku (event. jeho komponent): Komponenty přípravku nemají chronický účinek.

5 Karcinogenita: EUCEB European Certification Board for Mineral Wool Products vydal Certifikát č. 092 pro Knauf Insulation spol. s.r.o. Česká republika, Krupka pro skleněná vlákna typu Glass Wool K 06, že tato vlákna splňují jednu z podmínek poznámky Q podle nařízení vlády č. 232/2004 Sb., v platném znění a proto není nutno je klasifikovat jako karcinogenní Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nemají mutagenní účinek Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou toxické pro reprodukci Toxikokinetika, metabolismus a distribuce látky/komponent přípravku: Údaje nenalezeny Zkušenosti z působení na člověka: Mechanicky dráždí dýchací cesty, oči a kůži. Dráždivý účinek závisí na masivnosti místního kontaktu s přípravkem. Žádná z epidemiologických studií posuzované IARC nepotvrdila karcinogenní účinek Další údaje např. je rozpor mezi údaji u jednotlivých látek a skutečným účinkem přípravku (nepovinné): Odpadá. 12 Ekologické informace: Podle sdělení výrobce není znám a neočekává se za normálního (obvyklého) způsobu použití negativní ekologický účinek Ekotoxicita: Nestanovena Akutní toxicita: Přípravku pro vodní organismy: LC 50, 96 hod., ryby (mg.l -1 ): Nestanovena. EC 50, 48 hod., dafnie (mg.l -1 ): Nestanovena. IC 50, 72 hod., řasy (mg.l -1 ): Nestanovena Komponent přípravku pro vodní organismy: LC 50, 96 hod., ryby (mg.l -1 ): Údaje nejsou k dispozici. EC 50, 48 hod., dafnie (mg.l -1 ): Údaje nejsou k dispozici. IC 50, 72 hod., řasy (mg.l -1 ): Údaje nejsou k dispozici Chronická toxicita: Přípravku pro vodní organismy: Nestanovena Komponent přípravku pro vodní organismy: Nestanovena Toxicita pro další organismy: Nestanovena Mobilita: Distribuce do složek životního prostředí: Nestanovena. Povrchové napětí: Nestanoveno. Absorpce nebo desorpce: Nestanovena Perzistence a rozložitelnost: Nemá vliv na potravinový řetězec Bioakumulační potenciál: Nestanoven Výsledky posouzení PBT: Dosud neprovedeny Jiné nepříznivé účinky: Údaje nejsou k dispozici. 13 Pokyny pro odstraňování (přípravku a obalu): 13.1 Možné riziko při odstraňování: Není známé Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Postupuje se podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování zvláštních/nebezpečných odpadů, v platném znění Způsoby zneškodňování znečištěného obalu: Vyprázdněné obaly mohou být, po odpovídajícím vyčištění, opět recyklovány. Postupuje se podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Citace platného znění příslušných předpisů viz 15.3.) 13.2 Doporučené zařazení odpadu podle (vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění): Katalogové číslo druhu odpadu/obalu: O Název druhu odpadu: Jiné izolační materiály. 14 Informace pro přepravu: Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o přepravě Bezpečnostní opatření pro dopravu a převoz obecně: Nejsou nutná Informace o přepravní klasifikaci: Námořní přeprava (IMDG): Nepoužívá se Silniční a železniční přeprava (ADR/RID): Přeprava zboží, které není klasifikováno jako nebezpečná látka či přípravek dle dohody ADR/RID Letecká přeprava (ICAO/IATA): Nepoužívá se. 15 Informace o právních předpisech a o značení na štítku: 15.1 Posouzení chemické bezpečnosti pro látku/přípravek: Bude provedeno při registraci.

6 15.2 Značení uvedená na štítku: Klasifikace a označování látky/přípravku: Přípravek je ve smyslu směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES klasifikován nebezpečný (v ČR podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve platném znění). Na obale, etiketě apod. je třeba jej takto specificky označovat Výstražný symbol/výstražné symboly a písmenné označení: Písmenná označení se na obalech látek nebo přípravků již nepoužívají. (Bod 35 zák. č. 345/2005 Sb., jímž se novelizuje původní ustanovení zákona č. 356/2003 Sb., který se týká 20 odst. 4 písm. c) a odst. 5 písm. d) a 21 odst. 8 tohoto zákona.) Dále u karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci se již neuvádí ani slovní označení uváděné pod symbolem. (Body 5, 6, 7 a 8 vyhl. č. 369/2005 Sb., jíž se novelizuje vyhláška č. 232/2004 Sb., které se týkají příloh č. 2 a 3 této vyhlášky.) Xi Dráždivý Chemický název nebezpečné látky nebo nebezpečných látek ve smyslu 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění. Minerální vlna Standardní věta označující specifickou rizikovost (R-věty) podle 6 a 8 a příloh č. 2, 5 a 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění: Poznámka: V označení (tj.na štítku látky/přípravku) se R-věty podle přílohy č. 5, uvedou pouze formou textu.(bod 9 vyhl. č. 369/2005 Sb., jíž se novelizuje vyhláška č. 232/2004 Sb., který se týká přílohy č. 5 této vyhlášky.) R38 Dráždí kůži Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) podle 7 a příloh č. 2, 6 a 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění (není-li možné tyto pokyny umístit na štítek nebo na obal, musí být k obalu přiloženy): Poznámka: V označení (tj.na štítku látky/přípravku) se S-věty podle přílohy č. 6, uvedou pouze formou textu.(bod 10 vyhl. č. 369/2005 Sb., jíž se novelizuje vyhláška č. 232/2004 Sb., který se týká přílohy č 6 této vyhlášky.) S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice Hmotnost nebo objem podle 20 odst. 5 písm. g) zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění, jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli Další povinné označení výrobků, které obsahují látky, uvedené pod položkami 29, 30 a 31 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 221/2004 Sb., v platném znění, resp. podle položek č. 28, 29 a 30 Přílohy XVII k nařízení REACH, platného od 1. června 2007: Nevztahuje se Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: Nejdůležitější přímo použitelné předpisy Společenství a další předpisy ES vztahující se k údajům v bezpečnostním listu: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Směrnice komise 91/322/EHS, o stanovení směrných limitních hodnot prováděním Směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci. Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). Směrnice komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. Směrnice komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES Nejdůležitější předpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a přípravkům, jimiž do českého právního řádu byly převedeny příslušné směrnice EU, vztahující se k chemickým látkám a přípravkům, které se týkají posuzované(ho) látky/přípravku: Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. Vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti, ve znění vyhlášky č. 10/2006 Sb. Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky č. 279/2005 Sb., Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence. Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb., vyhlášky č. 78/2006 Sb., vyhlášky č. 284/2006 Sb., vyhlášky č. 540/2006 Sb. Vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody zkoušení fyzikálně-chemických vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí, ve znění vyhlášky č. 389/2005 Sb. Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášek č. 369/2005 Sb., a č. 28/2007 Sb. Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znění vyhlášky č. 12/2006 Sb. Vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka. Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č. 449/2005 Sb Zdravotnické a bezpečnostní předpisy, které se týkají posuzované(ho) látky/přípravku: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.342/2006 Sb., Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. (v účinnosti od ) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (v účinnosti od ).

7 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb Nejdůležitější předpisy na ochranu životního prostředí vztahující se k chemickým látkám a přípravkům, které se týkají posuzované(ho) látky/ přípravku: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb Požární předpisy, které se týkají posuzované(ho) látky/přípravku: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb Nejdůležitější předpisy pro přepravu, které se týkají posuzovaného přípravku: Nevztahuje se. 16 Další informace: 16.1 Plná znění R-vět komponent přípravku, uvedených v položce 2 a 3: R36/38 Dráždí oči a kůži. R38 Dráždí kůži. R 40 Podezření na karcinogenní účinky Pokyny pro proškolování: Fyzické osoby provádějící jednotlivé činnosti v rámci nakládání s tímto nebezpečným přípravkem jsou zaškolovány a pravidelně, nejméně jednou ročně, proškolovány Doporučená omezení použití (tj. nezávazná doporučení dodavatele): Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí Další informace (písemné odkazy nebo kontaktní místo technických informací): Neuvedeny Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Údaje výrobce. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to humans, Man-made Vitreous Fibres, Vol. 81, Lyon Dále toxikologické databáze, a to zejména: Vol. 71: ChemKnowledgeR System from MICROMEDEXR, CCINFO (2006), zejména databáze ECB (European Chemicals Bureau), Seznam 2004, obsahující EINECS, ELINCS a NLP Přidané nebo upravené informace (v porovnání s minulou verzí bezpečnostního listu): Nejedná se o revizi bezpečnostního listu. Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje, které jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Tyto údaje nenahrazují jakostní specifikaci a nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí a zkušeností a jsou v souladu s našimi platnými právními předpisy. Za dodržování regionálních platných právních předpisů zodpovídá odběratel.

8 Knauf Insulation, spol. s r. o. ZÁKAZNICKÝ SERVIS Tel.: Fax: Petr Vozák KI-BL/CZ Knauf Insulation, spol. s r. o. Thákurova 4, Praha 6 Česká republika

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin Strana: 1 Bezpečnostní list MIDO 20 SL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÉSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin Účinná látka Imidakloprid Chemický název IUPAC

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více