Elektrická rozbuška - časovaná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrická rozbuška - časovaná"

Transkript

1 B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná Elektrické Electric podle vyhlášky č. 231/2004 Sb Obchodní název přípravku: Další názvy látky: Identifikace výrobce/dovozce Jméno nebo obchodní jméno: Místo podnikání nebo sídlo: Identifikační číslo: Telefon: Fax: Toxikologické informační středisko (TIS): 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Elektrická rozbuška časovaná ROCKSTAR, TIMESTAR, DEMZB, DEM, DED, DEP, COALSTAR Austin Detonator s.r.o. Jasenice 712, Vsetín Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1171/1, Praha 2 telefon nepřetržitě: nebo Indexové číslo: Rvěta: Světa: Indexové číslo: Rvěta: Světa: 2. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 2,2Bis(hydroxymetyl)propan1,3diyltetranitrát E Výbušný S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Azid olovnatý E Výbušný, T Toxický, N Nebezpečný pro životní prostředí R33 Nebezpečí kumulativních účinků. R61 Může poškodit plod v těle matky. R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S53 Zamezte expozici před použitím si obstarejte speciální instrukce. S45 V případě nehody, nebo necítíteli se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení). S60 S61 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Bezpečnostní list Elektrická rozbuška časovaná strana 1 IND

2 B E Z P E Č N O S T K V A L I T A T R A D I C E P A R T N E R S T V Í Rvěta: Světa: Rvěta: Světa: Chroman barnatý T Toxický, O Oxidující R45820/22 S5328 Oxid olovnatoolovičitý T Toxický, O Oxidující R45820/22 S4553 Údaje o produktu E Výbušný T Toxický N Nebezpečný pro životní prostředí Rvěta: Světa: R33 Nebezpečí kumulativních účinků. R61 Může poškodit plod v těle matky. R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S53 Zamezte expozici před použitím si obstarejte speciální instrukce. S45 V případě nehody, nebo necítíteli se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení). S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: exploze Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: exploze Možné nesprávné použití látky/přípravku: Exploze může nastat při kontaktu s otevřeným ohněm, působením sálavého tepla, VF nebo elektrostatické energie, elektrickým proudem dále nárazem nebo třením. Bezpečnostní list Elektrická rozbuška časovaná strana 2

3 B E Z P E Č N O S T K V A L I T A T R A D I C E P A R T N E R S T V Í 4. Pokyny pro první pomoc Material Safety Data Sheet Electric Všeobecné pokyny: Při nadýchání: Při styku s kůží: Při zasažení očí: Při požití: Uvedené látky jsou uzavřeny v utěsněném kovovém obalu. Jejich únik do okolí není možný Vhodná hasiva: Nevhodná hasiva: Zvláštní nebezpečí: Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: 5. Opatření pro hasební zásah podle charakteru okolního požáru Výrazné nebezpečí exploze, mohou se vyvíjet toxické plyny a páry. Při likvidaci následků případného požáru používat izolační dýchací přístroje. Nehasit. Provést okamžitou evakuaci osob z ohroženého prostoru. Nechat dohořet Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Doporučené metody čistění a zneškodnění: 6. Opatření v případě náhodného úniku Zabránit přístupu nepovolaných osob. Nepředpokládá se. Shromáždit do původních nebo náhradních obalů. Obaly řádně označit. Porušené výrobky v žádném případě nepoužívat! Zneškodňování porušených výrobků může provádět pouze osoba s oprávněním střelmistra nebo TVO (viz 35 z.č. 61/88 Sb.) na tomu schváleném a uzpůsobeném místě. V případě mechanického porušení rozbušek doporučujeme ihned kontaktovat výrobce, který zajistí odborné zničení nepoužitelných kusů Pokyny pro zacházení: Pokyny pro skladování: 7. Pokyny pro zacházení a skladování Manipulovat se zvýšenou opatrností. Po vybalení používat ochranné brýle. Dále viz. bod č.3 Skladovat v prostoru, kde je teplota v rozmezí 30 o C do +40 o C Technická opatření: Kontrolní parametry: Osobní ochranné prostředky: 8. Kontrola expozice a ochrana osob Ochrana dýchacích orgánů: respirátor v případě kontaktu s plyny po detonaci Ochrana očí: ochranné brýle Ochrana rukou: nevyžaduje se Ochrana kůže: nevyžaduje se Vyvarovat se dýchání plynů po detonaci Skupenství (při 20 C): Barva: Zápach (vůně): Hodnota ph (při 20 C): Teplota (rozmezí teplot) tání ( C): Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): Bod vzplanutí ( C): 9. Fyzikální a chemické vlastnosti všechny komponenty pevné skupenství bez zápachu Bezpečnostní list Elektrická rozbuška časovaná strana 3

4 B E Z P E Č N O S T K V A L I T A T R A D I C E P A R T N E R S T V Í Hořlavost: Samozápalnost: Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): dolní mez (% obj.): Oxidační vlastnosti: Tenze par (při 20 C): Hustota (při 20 C): Rozpustnost (při 20 C): ve vodě: v tucích Rozdělovací koeficient noktanol/voda: Další údaje nehořlavý obal, hořlavý obsah není samozápalný není stanoveno obsahuje oxidovadlo nerozpustný nerozpustný 10. Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Nebezpečné rozkladné produkty: Definovány v návodu. Exploze může nastat při kontaktu s otevřeným ohněm, působením sálavého tepla, VF nebo elektrostatické energie, elektrickým proudem dále nárazem nebo třením. Kyseliny a alkálie. Zplodiny s obsahem olova. 11. Toxikologické informace Akutní toxicita Subchronická chronická tox icita: Senzibilizace: Karcinogenita: Mutagenita: Toxicita pro reprodukci: Zkušenosti u člověka: Provedení zkoušek na zvířatech: LD50, orálně, potkan (mg.kg 1 ): > mg/kg (oxid olovnatoolovičitý) LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg 1 ): LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg 1 ): LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg 1 ): Při nadýchání zplodin rozkladu se může projevit slabost, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, při dlouhodobém působení může dojít k poruchám krvetvorby, poškození ledvin a CNS. 12. Ekologické informace Akutní toxicita pro vodní organismy: Rozložitelnost: Toxicita pro ostatní prostředí: ChSK: BSK: LD50, 96 hours, ryby (mg.kg 1 ):> mg/l (Gambusia affinis) (oxid olovnatoolovičitý) EC50, 48 hours, dafnie (mg.kg 1 ): IC50, 72 hours, řasy (mg.kg 1 ): Obsažené olovnaté soli a zplodiny po explozi jsou toxické pro ŽP. Bezpečnostní list Elektrická rozbuška časovaná strana 4

5 B E Z P E Č N O S T K V A L I T A T R A D I C E P A R T N E R S T V Í 13. Informace o zneškodňování Material Safety Data Sheet Electric Informace zde uvedené jsou založeny na našich současných znalostech. Příjemci výše popsaných výrobků přebírají zodpovědnost za dodržování platných zákonů a předpisů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Způsoby zneškodňování látky/ přípravku: Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Pozemní přeprava: Vnitrozemská vodní přeprava: Námořní přeprava: Letecká přeprava: Zneškodňování se provádí výbuchem na k tomu určeném a schváleném místě. Zneškodnění může provést pouze osoba s oprávněním střelmistra Kontaminace obalu se nepředpokládá. 14. Informace pro přepravu ADR/RID:, Třída: 1, Klasifikační kód: 1.4B, Výstražná tabule:, Číslo UN: 0255, Poznámka: nálepka 1.4 ADN/ADNR:, Třída: 1, Klasifikační kód: 1.4B, Číslo UN: 0255 Třída: 1, Číslo UN: 0255, IMDG:, Typ obalu: vnější obal z vlnité lepenky, Látka znečiš ující moře:, Technický název: Rozbuška elektrická Třída: 1.4B, Číslo UN: 0255, ICAO/IATA:, Typ obalu: vnější obal z vlnité lepenky, Technický název: Detonators, electric for blasting 15. Informace o právních předpisech Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o výbušninách. Vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost. Vyhláška ČBÚ č. 102/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin. Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o skladování výbušnin. Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh. Zákon č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o metrologii. Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí ADR, č. 65/2003 Sb. m. s. ve znění pozdějších předpisů. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF, příloha č.i, Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), č.46/2003 Sb.m.s. ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o chemických látkách a chemických přípravcích. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 232/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zákon č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady Austin Detonator v Výrobce a zákaznický servis: Austin Detonator Jasenice Vsetín Česká republika tel: fax: web:

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin Strana: 1 Bezpečnostní list MIDO 20 SL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÉSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin Účinná látka Imidakloprid Chemický název IUPAC

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Husté kaly

Více