HISTORIE FIRMY THE HISTORY OF COMPANY. Od historie po současnost From the history up to present days

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE FIRMY THE HISTORY OF COMPANY. Od historie po současnost From the history up to present days"

Transkript

1 HISTORIE FIRMY THE HISTORY OF COMPANY Od historie po současnost From the history up to present days

2

3

4

5 Obsah / Contents Úvod... 7 Introduction 1825 Založení továrny Josefem Zvěřinou The foundation of factory with Josef Zvěřina 1845 Továrnu kupuje Salomon Mayer-Rothschild The factory is bought by Baron Salomon Mayer-Rothschild 1861 Továrnu kupuje I. K. Machanek The factory is bought by I. K. Machanek 1887 Vybudována první smaltovna The erection of the first enamel works 1890 První registrace vzniku ochranné známky MORA The first registration of the trade mark MORA 1902 Zavedena výroba patentních kamen Meteor The patent-oven Meteor goes into production 1908 Zahájena výroba strojků pro domácnost The beginnings of kitchen appliance production 1919 První plynové přístroje pro domácnost The first gas home appliances 1936 Zahájena výroba kovového nábytku The start of metal furniture production 1948 Zavedena výroba absorpčních chladniček Production of absorption refrigerators is introduced 3

6 1949 Zavedena výroba prvních průtokových ohřívačů vody MORA PO 35 a řada kombinovaných sporáků MORA KS Production of the first MORA PO 35 continuous- flow water heaters and MORA KS 850 combined cookers 1958 Zavedena výroba plynových automatických praček Moretta The introduction of Moretta gas automatic washing machines 1965 Zavedena výroba prvních plynových stacionárních kotlů MORA řady Production of the first MORA, 663 series gas boilers 1970 MORAVIA začleněna mezi Závody všeobecného strojírenství v Brně MORAVIA was included to the company Závody všeobecného strojírenství from Brno 1971 Zahájena výroba kombinovaných sporáků MORA The production start of combined kitchen ranges of type MORA Zahájena výroba plynových závěsných kotlů MORA 673 a The production of wall mounted gas boilers of mark MORA 673/ Vzniká státní podnik jako nová právní forma The creation of state owned company as a new legal form of organization 1994 Privatizace státního podniku The privatization of state owned company 1997 Certifikát kvality ISO The quality certificate ISO Byla zahájena výroba sporáků 4. generace The start of production for the new cookers of 4 th generation 2005 Vstup GORENJE The entering of GORENJE Group 2006 Zavedena výroba indukčních sklokeramických desek...40 The start of production for the new series of glass-ceramic plates 4

7 Zaveden nový unifikovaný sporák 5. generace a výroba odsavačů par The introduction of new unified kitchen range of 5 th generation and of the production of kitchen hoods 2012 Zavedení výroby sporáků z Finska The production introduction of kitchen ranges from Finland 2014 Zavedena výroba indukčních sporáků The start of production for the induction kitchen ranges MORA MORAVIA, s. r. o. dnes MORA MORAVIA, s. r. o. today Linka Tranemo The Tranemo line Vysekávací stroj Euromac Die cutting machine Euromac Výrobní technologie The production technology Pivatic linka The Pivatic line Zařízení Planet The Planet equipment Černá smaltovací linka The black enameling line Lakovací linka The varnishing line Lepicí zařízení The gluing equipment Montážní linky The mounting lines 5

8

9 Úvod Historie vzniku výroby domácích spotřebičů v Mariánském Údolí sahá již do období před dvěma stoletími. Firmu MORA budovali dědové našich otců, naši otcové a dnes historii firmy budujeme my, její dnešní zaměstnanci. Společnost prošla ve třech stoletích bouřlivým rozvojem, kdy se ze slévárny a dvou továren v Hlubočkách a Mariánském Údolí vytvořila současná podoba, moderní technologická základna pro výrobu varné techniky, jejíž produkce směřuje do celosvětové prodejní sítě nynějšího majitele, koncernu GORENJE. Za celou dobu fungování továrny byly vytvořeny výrobky, které vždy svou technickou úrovní a provedením představovaly špičku domácích spotřebičů, ať již to byly patentní kamna v devatenáctém století, plynové kotle a ohřívače vody ve dvacátém století, či sporáky ve století jednadvacátém. Značka MORA byla a je synonymem kvality a umu českých lidí, což ukazuje i tato publikace. Kniha na unikátních fotografiích a komentářích zachycuje historické milníky vývoje firmy, rozvoje technologické základny, vznik celé řady spotřebičů, vlastnické vztahy až po vývoj na konci dvacátého a na začátku jednadvacátého století. Děkujeme všem, kteří se podíleli na shromáždění historických materiálů, faktů a kteří tak přispěli ke vzniku této publikace. Matija Zupanc výkonný ředitel a jednatel Ing.Vítězslav Růžička výkonný ředitel a jednatel 7

10

11 Introduction The history of home appliance production in Mariánské Údolí goes back two centuries. The company MORA was built by our fathers grand fathers, later our fathers, and is now carried forward by us its present employees. The company has been through tremendous changes over the last three centuries, starting from an iron foundry and two factories in Hlubočky and Mariánské Údolí it has grown into its present form, with a modern technological base for manufacturing a whole range of cooking appliances which are exported worldwide through a global sales network operated by the current owners, the GORENJE Group. Throughout the factory s existence it has produced goods of a high technical standard and top quality, such as their patented stove in the nineteen century, gas boilers and water heaters in the twentieth century, or today s induction cookers. The mark MORA was and still is a synonym for quality and the skill of the Czech people, as this booklet shows. Through unique photographs and commentaries this book attempts to map the historic milestones in the company's development, the growth of its technological base, the creation of a series of appliances, and changes in ownership up to the end of the twentieth century and into the beginning of the twenty- -first century. We express our sincere thanks to all those who participated in the collection of historical material and information and who contributed to the creation of this publication. Matija Zupanc C.E.O. and secretary Ing.Vítězslav Růžička C.E.O. and secretary 9

12

13 1825 / Založení továrny Josefem Zvěřinou Rokem, od něhož se začíná počítat tradice průmyslu a tím i historie dnešního podniku Mora, je letopočet Tehdy si Josef Zvěřina, psaný též Zwierzina ( ), zkušený báňský odborník ze středních Čech, pronajal pozemky v údolí říčky Bystřice pod vsí Hlubočky. Zvolená lokalita byla v té době neosídlenou přírodní krajinou, kde k lidským zásahům patřila jen vozová cesta a opuštěná důlní díla. Ta poskytovala od 18. století a snad i dříve rudy stříbra a mědi. Patronka, již havíři kvůli své ochraně uctívali (Těžířstvo Panny Marie Pomocné), se ostatně stala motivem pojmenování nově vzniklé železářské osady Mariánské Údolí (Marienthal). Pro Zvěřinu byly klíčovými faktory výskyt lokálních ložisek železné rudy a dostatek vodní energie. Nedaleké lesní revíry poskytovaly dřevěné uhlí, jež se v té době používalo jako palivo v černé metalurgii. Právě tak kalkuloval s poptávkou po železářských výrobcích v nedalekém městě Olomouci. Měšťanský podnikatel, mající za sebou už několik pokusů ve svém oboru, začal na úpatí vrchu Kravný stavět vysokou pec, která byla vysvěcena a zažehnuta roku 1827, rok před založením Vítkovických železáren. Od tohoto okamžiku se ruda, dovážená také od Medlova, Benkova, Ondrášova a z jiných ložisek, začala měnit na stále žádanější železo. Technologická stránka hutního provozu se osvědčila, problémy nastaly s financováním rozvíjejícího se podniku ambiciózního selfmademana. Zvěřina si byl vědom limitů využití dřevěného uhlí v metalurgii. Jeho enormní spotřeba spojená s vysokou cenou dřeva mu znemožnila pokračovat ve výrobě. Ukázalo se, že kapitálová náročnost těžkého průmyslu je nad síly nešlechtického podnikatele bez rozsáhlého majetkového zázemí / The foundation of factory with Josef Zvěřina The company s history starts as far back as 1825 in the same place as Mora still has its present-day factory. At that time Mr. Josef Zvěřina, also written as Zwierzina ( ), an experienced mining expert from Central Bohemia, rented land in the Bystřice valley below the village of Hlubočky. The chosen locality was at that time an uninhabited area of open countryside, where the only signs of human activity were a cart track and deserted mining excavations. The mine had provided copper and silver ore from the 18th century and maybe even earlier. The name of the patroness, who was venerated by the miners for their protection (Těžířstvo 11

14 Zakladatel továrny Josef Zvěřina Mr. Josef Zvěřina the founder of the factory Jáma Josef Zvěřinův důl v Ostravě The Josef Pit Zvěřina s mine in Ostrava Panny Marie Pomocné Our Lady of Succour Miners), was also adopted for the newly created settlement of iron workers, Mariánské Údolí (Marienthal The valley of Mary). For Mr. Zvěřina the key factors were the occurrence of local iron deposits and a sufficiency of water power. The nearby forests provided charcoal, which was used as fuel for the blacksmiths furnaces at that time. He counted on a demand for iron products in the nearby town of Olomouc. This middle class entrepreneur who had already made previous attempts at setting up businesses in this branch, had a blast furnace built at the foot of Kravný hill which was consecrated and ignited in 1827, one year before the founding of the renown iron works in Vítkovice. From that time ore was also transported from the nearby villages of Medlov, Benkov, Ondrášov and others to meet the ever increasing demand for iron. Though the technological problems of the metallurgical works were overcome other problems were arose in financing the development sought by this ambitious self-made man. Mr. Zvěřina was aware of the limits at using charcoal in metallurgy. Its enormous consumption in conjunction with the high price of wood meant that production could not continue. It was soon clear that the high capital demands of heavy industry were beyond the means of this businessman who had neither an aristocratic background or a large amount of property behind him. 12

15 Druhý majitel huti Salomon Mayer-Rothschild The second owner of the foundry, Salomon Mayer-Rothschild Stará huť v Anglii An old foundry in England 1845 / Továrnu kupuje Salomon Mayer-Rothschild Po dvaceti letech budování a úspěšného provozu se železárny stávají majetkem vídeňského bankéře, barona Salomona Mayera von Rothschild ( ). Toto jméno, jež se stalo synonymem bohatství, zanechalo sice na železárnách v Mariánském Údolí odlesk světovosti, pohnutky nového nabyvatele však byly čistě pragmatické. Majitel Vítkovických železáren a kamenouhelných dolů v Ostravské pánvi spatřoval ve Zvěřinově nové iniciativě ohrožení svého monopolního postavení. Ten začal v sousedství revíru ostravských uhlobaronů těžit uhlí (1839) a hodlal jej využívat ve svých železárnách, aby se zbavil závislosti na drahém dřevě od knížecího rodu Dietrichsteinů. Kromě toho jej chtěl dodávat nově budované Severní dráze Ferdinandově, kterou jednak Rothschildova banka financovala, jednak pro ni baron vyráběl koleje, železniční mosty a vagony. Zvěřina plánoval dokonce výstavbu dvou vysokých pecí na koks přímo u dráhy v prostoru dnešního olomouckého nádraží (1842). Tomuto záměru v sousedství táborové pevnosti ovšem armáda neudělila souhlas. Konkurenční zápas vedl k tomu, že Rothschild skoupil Zvěřinovy dluhy a přinutil jej tak 13

16 k prodeji železáren a omezení se na těžbu na Ostravsku. Po obou soupeřích se tam ostatně dochovaly památky v podobě těžních jam, které nesly jejich křestní jména Josef a Šalamoun. Zajímavostí je, že Zvěřinův prvorozený syn Hermann přišel na svět právě roku 1825, pracoval v těžířstvu barona Rothschilda a později se stal prvním starostou Moravské Ostravy / The factory is bought by Baron Salomon Mayer-Rothschild The ironworks, after twenty years of growth and successful operation, became the property of a banker from Vienna Baron Salomon Mayer von Rothschild ( ). This name became a synonym for wealth and gave a glimmer of international renown to the ironworks in Mariánské Údolí, but the new owner s motives were purely pragmatic. This owner of the famous Vítkovice ironworks and a coal mine in the Ostrava basin saw Zvěřina s new initiative as a threat to his monopoly. Mr. Zvěřina had begun mining coal within the vicinity of the mining districts the of Ostrava mineowners (1839) and commenced to use it in his ironworks in order to end his dependence on expensive wood from the aristocratic Dietrichstein family. Moreover, he wanted to transport it on the newly built Ferdinand Northern Railway, which was financed by the Rothschild's bank and for which the baron produced rails, railway bridges and wagons. Mr. Zvěřina even planned to erect two coke blast furnaces directly near the railway in the vicinity of the recently built Olomouc railway station (1842). However, the army would not agree to such a construction within the neighborhood of the fortress of Olomouc. This competitive struggle resulted in Rothschild buying up Zvěřina's debts and forcing him to sell the ironworks and to limit his mining to the Ostrava region. As memorials to these two rivals two coal shafts bore their first names Josef and Šalamoun (Solomon). It is interesting that Zvěřina's first born son, Hermann, was born in 1825, the year his father started the Marianský ironworks, and that he later worked in the Rothschild mineworks and eventually became the first mayor of Moravská Ostrava. 14

17 1861 / Továrnu kupuje I. K. Machanek Třetí významnou a zakladatelskou osobností současného podniku MORA se stal olomoucký měšťan a obchodník železářským zbožím Ignác Karel Machanek ( ). Ten si uvědomil, jakou výhodu by mu při obchodování skýtala vlastní výrobní základna, a roku 1861 zakoupil od barona Rothschilda jeho stagnující železářský závod. Tou dobou již v Hlubočkách sedm let intenzivně podnikal, když roku 1854 získal tzv. horní Josefský hamr mezi Hlubočkami a Hrubou Vodou. Na jeho místě vybudoval s pomocí odborníků z Anglie továrnu na výrobu hřebíků. Na ni navazovala obytná zástavba pro zaměstnance, která vyrostla na zelené louce. Tím Machanek založil další zcela novou osadu v Hlubočkách, jež byla podle produkce závodu nazvána Hřebíková či Nägelfabrik. Spojením obou závodů pod názvem Moravia doznal sortiment výrobků značné šíře a majitelé se pokoušeli přicházet na trh stále s novými produkty. Od litinových hřbitovních křížů přes šicí stroje, žehličky a zámky se postupně vyprofilovala výroba kamen, která firmě přinesla největší úspěch. Roku 1870 se Moravia stala akciovou společností. Ignác Karel Machanek, zakladatel železářské výroby Ignác Karel Machanek, founder of the ironworks production Železárny v Mariánském Údolí The ironworks in Mariánské Údolí 15

18 1861 / The factory is bought by I. K. Machanek The third important and founding personality of the present MORA factory was an ironmonger from Olomouc, Ignác Karel Machanek ( ). He realized the trade advantage he could gain by having his own production base so in 1861he bought the depressed iron works from baron Rothschild. He had been intensively involved in business in Hlubočky for seven years at that time, since he had acquired the so-called upper Josef's hammermill between the villages of Hlubočky and Hrubá Voda in With the help of specialist from England he erected a nailery there. An area of residential houses was erected for the employees on an adjoining meadow. Machanek also created a completely new settlement in Hlubočky which was named Hřebíková (Nägelfabrik nailery) after the factory s product. The assortment of products became larger with the amalgamation of the two factories under the name Moravia and the owners constantly tried to bring new products onto the market. Production was gradually expanded to include cast iron cemetery crucifixes, sewing machines, smoothing irons and locks and eventually to stove production, which proved to be the company s greatest success. Moravia became a joint stock company in Výkres smaltovací pece (Ilustrační obr.) A drawing of enameling furnace (Ilustration picture) Smaltovna v Mariánském Údolí, rok 1890 Enameling shop in Mariánské Údolí, in the year

19 1887 / Vybudována první smaltovna Ač je technika smaltu u nás doložena už na korunovačních klenotech Karla IV., pro průmyslovou úpravu litiny se začala používat ve větší míře teprve od poloviny 19. století. Povrchová ochrana ve formě smaltování má v podniku velmi dlouhou tradici, počínaje kamnářskou výrobou. Zatímco dnes se na plechové výlisky nanáší práškový smalt stříkacími pistolemi (suchý výrobní postup), dříve se tzv. smaltéřská břečka natírala, polévala, nebo se do ní díly máčely. Sklovina, tzv. frita, se připravovala přímo na místě a vypalování probíhalo v jednoduchých muflových pecích. Dnešními tunelovými pecemi již dílce procházejí automaticky / The erection of the first enamel works Even if enameling technology is documented in our country in connection with the crown jewels of Emperor Charles IV, this kind of industrial processing of cast iron was only carried out in significant quantities after the middle of the 19th century. Enamel surface protection has a very long tradition in this factory and was first used in stove production. Whereas today powdered enamel is applied to the surface of the pressed sheet-metal pieces with spray-guns (dry production process), previously a so-called enamel slurry was painted or poured onto the pieces or the pieces were dipped in the slurry. The enamel, the so-called fritted glass, was prepared directly on the spot and the firing was provided in simple muffle furnaces. Today the pieces pass through a tunnel furnace automatically. Nejstarší dochovaná fotografie závodu MORAVIA z roku 1886 v Mariánském Údolí The oldest preserved photo of the MORAVIA factory in Mariánské Údolí from the year

20 1890 / První registrace vzniku ochranné známky MORA Nejstarší zachovalá písemnost k oficiálnímu vzniku značky MORA je z 6. ledna roku 1890, kdy se registrovala tato značka MORA v Olomouci u Obchodní a živnostenské komory. Postupem času se značka měnila a pro různé trhy i různý sortiment výrobků se užívaly rozdílné symboly. Velmi rozšířená byla šesticípá hvězda, registrovaná pro léta 1933 až 1943, kterou nacházíme v katalozích, na propagačních materiálech i na fasádách továrních budov. Po záboru Sudet se hvězda, zvaná též Davidova, stala nežádoucí a nahradilo ji písmeno M. U plynových sporáků se začalo používat hlavně logo MORA s plameny šlehajícími z mísy. To se prosadilo nejsilněji a bylo tradičně spojováno se značkou MORA. Některé výrobky jako jsou například absorpční chladničky byly také označeny logem s plameny. Registrace tohoto loga byla provedena v roce 1927 v Olomouci u Obchodní a živnostenské komory. Logo MORA bez plamenů se používalo především pro sporáky na tuhá paliva a výrobky ze šedé litiny (žehličky). V častých případech se také výrobky označovaly pouze nápisem MORAVIA (mlýnky, masořezky, odšťavňovače). Kuriozní je logo s medvědem na zmrzlinových strojcích. 18

21 1890 / The first registration of the trade mark MORA The oldest preserved documentation of the official creation of trademark MORA is from January, the 6th, 1890, when this MORA trademark was registered at the Olomouc Chamber of Trade and Commerce. The trademark changed as time went on and different symbols were used for different markets and different assortments of products. The hexagram registered for the years 1933 to 1943, which can be found in catalogs, promotional materials and on the front of factory buildings, was widely used. This star, also called the Star of David, became problematic after the occupation of the Sudetenland and was replaced with the letter M. On gas cookers the logo MORA with a pot of blazing flames began to be used. This mark established itself most strongly and it became traditionally connected with the MORA trademark. Some products such as absorption refrigerators were also marked with the flames logo. This logo was registered with the Olomouc Chamber of Trade and Commerce in 1927.The MORA logo without flames was used namely for solid fuel kitchen ranges and for products from grey cast iron (smoothing irons). In many cases the products were just marked with the single inscription MORAVIA (grinders, meat mincers, juice extractors). A curiosity is the logo with a bear used on the ice-cream machines. 19

22 Medaile akciové společnosti MORAVIA A medal issued by the joint stock company MORAVIA Pamětní medaile K. Machanka z roku 1927 Commemorative medal of K. Machanek from the year 1927 Znak M na mlýnku na strouhanku a krytu kamen Meteor The M mark on a grater and on the door of a Meteor oven Označení symbolem M na obalu hřebíků The M symbol on packets of nails 20

23 1902 / Zavedena výroba patentních kamen Meteor Zlatá éra výroby kamen v podniku se započala roku 1902, kdy se do sortimentu Moravie dostala slavná kamna Meteor. Jednalo se o typ stáložárných kamen na koks nebo uhlí. Jejich popularita dlouho neutuchala. O úspěšnosti na trhu svědčí jeden milion prodaných kusů v tuzemsku i za hranicemi monarchie. Tento výrobek byl chráněn patentem a výrobce v katalozích nabádal spotřebitele, aby kupovali jen pravé Meteory, které se poznaly podle reliéfní ochranné známky ve formě hexagramu šesticípé hvězdy. Jeden z trojúhelníků tohoto starého znaku alchymistů symbolizoval živel ohně / The patent-oven Meteor goes into production The factory s golden era of stove production began in 1902, when the famous Meteor-oven was added to the Moravia range. It was a top- -fed stove, burning coke or coal. Its popularity lasted a considerable time. Such was its success that one million of these ovens were sold both at home and within the borders of the Austro- -Hungarian empire. This product was protected by a patent and in catalogues the producer urged customers to buy the genuine Meteor- -ovens, which could be recognized by the embossed trademark in the form of a hexagram- a six-pointed star. One of the triangles of this old alchemists mark symbolized the element of fire. Slavná kamna Meteor The famous Meteor-oven 21

24 1908 / Zahájena výroba strojků pro domácnost Přestože dnes většina domácností v kuchyni využívá elektrický robot, nemálo kuchařů a hospodyněk stále sází na klasické ruční mlýnky. Ty představovaly další úspěšnou součást výrobního programu závodu v Mariánském Údolí. Nešlo přitom pouze o mlýnky na maso, zvané masořezky. Známé jsou také odšťavňovače a mlýnky na strouhanku i na mák. Pro jihoamerický trh se dělaly dokonce mlýnky na kukuřici. Tyto výrobky nesly vedle šesticípé hvězdy další z řady ochranných známek firmy písmeno M ve čtverci stojícím na jednom z vrcholů / The beginnings of kitchen appliance production Even if the majority of households nowadays use an electric mixer, still many cooks and housewives prefer the classical manual grinders. These were another successful part of the production program of the factory in Mariánské Údolí. There were not just meat- -mincers. The company was also known for its juice extractors, crumb graters and poppy grinders. Even corn mills were produced for the South-American market. Besides the hexagram these products also carried the factory's other trademark a letter M in a square stamped in one of the points. Z výroby mlýnků na maso The production of meat-mincers 22

25 Mlýnky na strouhanku Crumb graters Masořezka Meat mincer 1919 / První plynové přístroje pro domácnost Plynové spotřebiče jsou sortimentem, který značku MORA proslavil. Na počátku stála topidla, která představovala posun od uhlí k palivu moderní doby. Plyn se vedle svícení začal používat k vytápění i vaření a od konce 1. světové války také k pohonu vozidel. Vedle topení vyráběla Moravia plynové vařiče a sporáky pro domácnost. Roku 1926 přibylo vybavení do provozoven živnostníků, jako např. varné kotle, pečicí skříně a udírny. Podnik byl veden snahou pokrýt trh s výrobky na plyn v co možná největší míře, což se mu dařilo. 23

26 1919 / The first gas home appliances Gas appliances are the assortment which brought fame to the Mora trademark. Gas heaters, which represent an important step up from coal to the appliances of the modern era, were just coming into use. As well as for lighting, gas was now being used for heating and cooking and, after the end of World War I, also for driving vehicles. Besides heaters Moravia also produced gas cookers and gas stoves for household use. In 1926 the production range was expanded to include equipment for businesses such as boiling pots, roasters and smoke-boxes. An effort was made by the company to try and cover the whole market of products using gas as far as possible and it succeeded in this. Kavárenský sporák Kitchen stove for a coffee house Stolový vařič Table cooker 1936 / Zahájena výroba kovového nábytku Třicátá léta jsou obdobím, kdy se za studena ohýbaný kovový nábytek stává velmi módním. Světlo světa spatřil koncem dvacátých let na škole designu Bauhaus v Německu. Moravia vyráběla trubkový nábytek pro školy, nemocnice, obchody a vybavení domácností. Pro tento sortiment zřídila prodejny v Olomouci, Brně a Bratislavě. Významným odběratelem byla firma Baťa, která potřebovala vybavit nábytkem své četné filiálky, ale též Baťův palác v Praze. Archivní materiály jsou na obrazové informace o tomto sortimentu kusé, 24

27 nedochovaly se katalogy ani prospekty. Snad proto, že už roku 1939, kdy bylo Mariánské Údolí přičleněno k Třetí říši, výroba nábytku z trubek skončila. Lze však vycházet z faktu, že výrobky odpovídaly standardním modelům konkurenčních výrobců, jakým byl např. Mücke & Melder ve Fryštátu s licencí od firmy Thonet / The start of metal furniture production Furniture made from cold bending of metal became very popular during the nineteen-thirties. It was first introduced to the world by the famous Bauhaus design school in Germany at the end of the twenties. Moravia produced furniture from metal tubing for schools, hospitals, shops and for households. It opened salesrooms for this assortment in Olomouc, Brno and Bratislava. One important customer was the company Baťa, which used this furniture not only for its numerous branch offices, but also for the Baťa-palace in Prague. Archive materials contain only a few images of this range as neither catalogues nor leaflets have been preserved. The reason for this maybe that when Mariánské Údolí was under Hitler's Third Reich in 1939, production of furniture from metal tubing was ended. This could have been due the fact that the products corresponded to standard models of their competitors, such as Mücke & Melder from Fryštát who were under license to the company Thonet. Křeslo (Ilustrační foto) Chair (Illustration photo) Židle (Ilustrační foto) Seat (Illustration photo) 25

28 1948 / Zavedena výroba absorpčních chladniček Bezkompresorová absorpční chladnička byla vyvinuta ve Švédsku ve dvacátých let 20. století. Vžilo se pro ni zavádějící označení plynová, protože vodu od chladicího média, jímž byl amoniak, většinou odděloval plynový plamének. V Moravii byla vyrobena nejprve menší zkušební série elektrických absorpčních chladniček o užitném obsahu 60 litrů. Roku 1949 byl spotřebič, známý pod typovým označením Maneta, vybaven termostatem a uveden do výroby. Následujícího roku se vylepšila izolace skříně a byla vyvinuta úspornější plynová verze. Roku 1951 rozhodlo ministerstvo o přesunu výroby do podniku ve Zlatých Moravcích, aby se uvolnily kapacity pro leteckou výrobu / Production of absorption refrigerators is introduced An absorption refrigerator, which worked without a compressor, was developed in Sweden in the nineteen-twenties. The misleading label of gas refrigerator was used for this product, as the water was separated from the cooling medium which was usually ammonia with help of a small gas flame. In Moravia a smaller test series of electric absorption refrigerators was first produced which had a usable volume of 60 liters. This appliance, known under the name Maneta, was fitted with a thermostat and went into production in Insulation of the case was improved and a new, more economical, gas version was developed the following year. The ministry responsible decided to move production to a factory in Zlaté Moravce (in Slovakia) ín 1951 to free up capacity for aircraft motor production. Montáž chladniček Maneta v Mariánském Údolí The assembly of Maneta-refrigerators in Mariánské Údolí 26

29 Chladnička Maneta 60 The Maneta 60 refrigerator První chladnička MORA The first MORA refrigerator 1949 / Zavedena výroba prvních průtokových ohřívačů vody MORA PO 35 a řada kombinovaných sporáků MORA KS 850 Průtokové ohřívače vody na plyn byly to jediné, co nemohla Moravia v širokém spektru výrobků na plyn nabídnout. Proto si už roku 1938 vyjednala výhradní zastoupení německé firmy Junkers z Dessau. Rovněž se snažila získat nejstaršího tuzemského výrobce průtokových ohřívačů, který dal tomuto zařízení jméno: Karma Karel Macháček Český Brod. Marně, a tak byl roku 1947 sestrojen prototyp s typovým označením PO 35, který se následně zaváděl do výroby. Vyráběl se v letech , což svědčí o jeho zdařilé koncepci / Production of the first MORA PO 35 continuous- flow water heaters and MORA KS 850 combined cookers Gas powered continuous-flow water heaters were the only products, which Moravia was unable to offer within its wide spectrum of gas appliances. They therefore negotiated exclusive representation for the German company Junkers from Dessau in They also 27

30 tried to acquire the oldest domestic producer of continuous-flow heaters a name once synonymous with continuous-flow heaters in this country: Karma Karel Macháček Český Brod. This attempt was unsuccessful so a prototype was prepared in 1947 with the type marking PO 35 which was subsequently put into production. It was produced in the years , which is a testament to the efficiency of its design. Montáž průtokového ohřívače PO 35 Assembly of PO 35 continuous-flow heaters Úspěšný model Průtokový ohřívač PO 35 A successful model the continuous-flow heater PO / Zavedena výroba plynových automatických praček Moretta Pračka, jak ji známe dnes, nebyla v padesátých letech samozřejmostí. Plynová pračka s italsky znějícím označením Moretta byla určena zejména do společných prádelen v činžovních domech. Byla plně automatická s elektrickým pohonem a plynovým ohřevem vody. V jednom pracím cyklu vyprala 3 až 5 kg suchého prádla za 75 minut. Svým vzhledem a technickým řešením se příliš neliší od současných praček. Vyrobeno bylo 2000 kusů, z nichž některé si lze prohlédnout v Národním technickém muzeu v Praze a dalších expozicích. O solidnosti výrobku vypovídá skutečnost, že některé jsou dodnes funkční a v provozu. 28

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR Firma AMOSDESIGN realizovala rekonstrukci interiéru vily TUGENDHAT a při této příležitosti zhotovila také repliky

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

( =>)8":(6&0?2&@"6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$&

( =>)8:(6&0?2&@6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$& Děličky těsta BONGARD PANEOTRAD PF9 C3/@= 73X 1// F2: S=F201 V:U0 F/: 293 20 :F =2: 93/0Q F91F?@289:X :2; 9 @CC89 :F3/@1F/@: @==97V2Y901D 0A@B:;$%&*:8) C"#&"'&;*))$%+& D")&8%&'"#& je proces výroby pečiva,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания Papírový model pro účastníky Mezinárodního sjezdu papírových modelářů Vypracoval: M A TT B E R GSTR O M Zámek Hampton ve

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD N I V O L A I R Výrobek odpovídá normám EN a je označen značkou CE PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD SPIRÁLA hmotnost 26 kg NIVOLAIR - projekční podklady NIVOLAIR - výměník Spirála: Cu-trubka (žebrovaná)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

georgia Smart and stylish solution ENG

georgia Smart and stylish solution ENG georgia Smart and stylish solution CZ ENG georgia CZ ENG Ideální pro cukrárny GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

portfolio kreativních prací

portfolio kreativních prací portfolio kreativních prací PROGR AM: PROGR AM: KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ + SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ + KLUBOVÁ VÝSTAVA POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH V SOBOTU 17. KVĚTNA 2008 SPORTOVNÍ HALA NOVESTA VE ZLÍNĚ PROGRAM:

Více

by time inspirováno časem

by time inspirováno časem ARTE U by time inspirováno časem Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více