HISTORIE FIRMY THE HISTORY OF COMPANY. Od historie po současnost From the history up to present days

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE FIRMY THE HISTORY OF COMPANY. Od historie po současnost From the history up to present days"

Transkript

1 HISTORIE FIRMY THE HISTORY OF COMPANY Od historie po současnost From the history up to present days

2

3

4

5 Obsah / Contents Úvod... 7 Introduction 1825 Založení továrny Josefem Zvěřinou The foundation of factory with Josef Zvěřina 1845 Továrnu kupuje Salomon Mayer-Rothschild The factory is bought by Baron Salomon Mayer-Rothschild 1861 Továrnu kupuje I. K. Machanek The factory is bought by I. K. Machanek 1887 Vybudována první smaltovna The erection of the first enamel works 1890 První registrace vzniku ochranné známky MORA The first registration of the trade mark MORA 1902 Zavedena výroba patentních kamen Meteor The patent-oven Meteor goes into production 1908 Zahájena výroba strojků pro domácnost The beginnings of kitchen appliance production 1919 První plynové přístroje pro domácnost The first gas home appliances 1936 Zahájena výroba kovového nábytku The start of metal furniture production 1948 Zavedena výroba absorpčních chladniček Production of absorption refrigerators is introduced 3

6 1949 Zavedena výroba prvních průtokových ohřívačů vody MORA PO 35 a řada kombinovaných sporáků MORA KS Production of the first MORA PO 35 continuous- flow water heaters and MORA KS 850 combined cookers 1958 Zavedena výroba plynových automatických praček Moretta The introduction of Moretta gas automatic washing machines 1965 Zavedena výroba prvních plynových stacionárních kotlů MORA řady Production of the first MORA, 663 series gas boilers 1970 MORAVIA začleněna mezi Závody všeobecného strojírenství v Brně MORAVIA was included to the company Závody všeobecného strojírenství from Brno 1971 Zahájena výroba kombinovaných sporáků MORA The production start of combined kitchen ranges of type MORA Zahájena výroba plynových závěsných kotlů MORA 673 a The production of wall mounted gas boilers of mark MORA 673/ Vzniká státní podnik jako nová právní forma The creation of state owned company as a new legal form of organization 1994 Privatizace státního podniku The privatization of state owned company 1997 Certifikát kvality ISO The quality certificate ISO Byla zahájena výroba sporáků 4. generace The start of production for the new cookers of 4 th generation 2005 Vstup GORENJE The entering of GORENJE Group 2006 Zavedena výroba indukčních sklokeramických desek...40 The start of production for the new series of glass-ceramic plates 4

7 Zaveden nový unifikovaný sporák 5. generace a výroba odsavačů par The introduction of new unified kitchen range of 5 th generation and of the production of kitchen hoods 2012 Zavedení výroby sporáků z Finska The production introduction of kitchen ranges from Finland 2014 Zavedena výroba indukčních sporáků The start of production for the induction kitchen ranges MORA MORAVIA, s. r. o. dnes MORA MORAVIA, s. r. o. today Linka Tranemo The Tranemo line Vysekávací stroj Euromac Die cutting machine Euromac Výrobní technologie The production technology Pivatic linka The Pivatic line Zařízení Planet The Planet equipment Černá smaltovací linka The black enameling line Lakovací linka The varnishing line Lepicí zařízení The gluing equipment Montážní linky The mounting lines 5

8

9 Úvod Historie vzniku výroby domácích spotřebičů v Mariánském Údolí sahá již do období před dvěma stoletími. Firmu MORA budovali dědové našich otců, naši otcové a dnes historii firmy budujeme my, její dnešní zaměstnanci. Společnost prošla ve třech stoletích bouřlivým rozvojem, kdy se ze slévárny a dvou továren v Hlubočkách a Mariánském Údolí vytvořila současná podoba, moderní technologická základna pro výrobu varné techniky, jejíž produkce směřuje do celosvětové prodejní sítě nynějšího majitele, koncernu GORENJE. Za celou dobu fungování továrny byly vytvořeny výrobky, které vždy svou technickou úrovní a provedením představovaly špičku domácích spotřebičů, ať již to byly patentní kamna v devatenáctém století, plynové kotle a ohřívače vody ve dvacátém století, či sporáky ve století jednadvacátém. Značka MORA byla a je synonymem kvality a umu českých lidí, což ukazuje i tato publikace. Kniha na unikátních fotografiích a komentářích zachycuje historické milníky vývoje firmy, rozvoje technologické základny, vznik celé řady spotřebičů, vlastnické vztahy až po vývoj na konci dvacátého a na začátku jednadvacátého století. Děkujeme všem, kteří se podíleli na shromáždění historických materiálů, faktů a kteří tak přispěli ke vzniku této publikace. Matija Zupanc výkonný ředitel a jednatel Ing.Vítězslav Růžička výkonný ředitel a jednatel 7

10

11 Introduction The history of home appliance production in Mariánské Údolí goes back two centuries. The company MORA was built by our fathers grand fathers, later our fathers, and is now carried forward by us its present employees. The company has been through tremendous changes over the last three centuries, starting from an iron foundry and two factories in Hlubočky and Mariánské Údolí it has grown into its present form, with a modern technological base for manufacturing a whole range of cooking appliances which are exported worldwide through a global sales network operated by the current owners, the GORENJE Group. Throughout the factory s existence it has produced goods of a high technical standard and top quality, such as their patented stove in the nineteen century, gas boilers and water heaters in the twentieth century, or today s induction cookers. The mark MORA was and still is a synonym for quality and the skill of the Czech people, as this booklet shows. Through unique photographs and commentaries this book attempts to map the historic milestones in the company's development, the growth of its technological base, the creation of a series of appliances, and changes in ownership up to the end of the twentieth century and into the beginning of the twenty- -first century. We express our sincere thanks to all those who participated in the collection of historical material and information and who contributed to the creation of this publication. Matija Zupanc C.E.O. and secretary Ing.Vítězslav Růžička C.E.O. and secretary 9

12

13 1825 / Založení továrny Josefem Zvěřinou Rokem, od něhož se začíná počítat tradice průmyslu a tím i historie dnešního podniku Mora, je letopočet Tehdy si Josef Zvěřina, psaný též Zwierzina ( ), zkušený báňský odborník ze středních Čech, pronajal pozemky v údolí říčky Bystřice pod vsí Hlubočky. Zvolená lokalita byla v té době neosídlenou přírodní krajinou, kde k lidským zásahům patřila jen vozová cesta a opuštěná důlní díla. Ta poskytovala od 18. století a snad i dříve rudy stříbra a mědi. Patronka, již havíři kvůli své ochraně uctívali (Těžířstvo Panny Marie Pomocné), se ostatně stala motivem pojmenování nově vzniklé železářské osady Mariánské Údolí (Marienthal). Pro Zvěřinu byly klíčovými faktory výskyt lokálních ložisek železné rudy a dostatek vodní energie. Nedaleké lesní revíry poskytovaly dřevěné uhlí, jež se v té době používalo jako palivo v černé metalurgii. Právě tak kalkuloval s poptávkou po železářských výrobcích v nedalekém městě Olomouci. Měšťanský podnikatel, mající za sebou už několik pokusů ve svém oboru, začal na úpatí vrchu Kravný stavět vysokou pec, která byla vysvěcena a zažehnuta roku 1827, rok před založením Vítkovických železáren. Od tohoto okamžiku se ruda, dovážená také od Medlova, Benkova, Ondrášova a z jiných ložisek, začala měnit na stále žádanější železo. Technologická stránka hutního provozu se osvědčila, problémy nastaly s financováním rozvíjejícího se podniku ambiciózního selfmademana. Zvěřina si byl vědom limitů využití dřevěného uhlí v metalurgii. Jeho enormní spotřeba spojená s vysokou cenou dřeva mu znemožnila pokračovat ve výrobě. Ukázalo se, že kapitálová náročnost těžkého průmyslu je nad síly nešlechtického podnikatele bez rozsáhlého majetkového zázemí / The foundation of factory with Josef Zvěřina The company s history starts as far back as 1825 in the same place as Mora still has its present-day factory. At that time Mr. Josef Zvěřina, also written as Zwierzina ( ), an experienced mining expert from Central Bohemia, rented land in the Bystřice valley below the village of Hlubočky. The chosen locality was at that time an uninhabited area of open countryside, where the only signs of human activity were a cart track and deserted mining excavations. The mine had provided copper and silver ore from the 18th century and maybe even earlier. The name of the patroness, who was venerated by the miners for their protection (Těžířstvo 11

14 Zakladatel továrny Josef Zvěřina Mr. Josef Zvěřina the founder of the factory Jáma Josef Zvěřinův důl v Ostravě The Josef Pit Zvěřina s mine in Ostrava Panny Marie Pomocné Our Lady of Succour Miners), was also adopted for the newly created settlement of iron workers, Mariánské Údolí (Marienthal The valley of Mary). For Mr. Zvěřina the key factors were the occurrence of local iron deposits and a sufficiency of water power. The nearby forests provided charcoal, which was used as fuel for the blacksmiths furnaces at that time. He counted on a demand for iron products in the nearby town of Olomouc. This middle class entrepreneur who had already made previous attempts at setting up businesses in this branch, had a blast furnace built at the foot of Kravný hill which was consecrated and ignited in 1827, one year before the founding of the renown iron works in Vítkovice. From that time ore was also transported from the nearby villages of Medlov, Benkov, Ondrášov and others to meet the ever increasing demand for iron. Though the technological problems of the metallurgical works were overcome other problems were arose in financing the development sought by this ambitious self-made man. Mr. Zvěřina was aware of the limits at using charcoal in metallurgy. Its enormous consumption in conjunction with the high price of wood meant that production could not continue. It was soon clear that the high capital demands of heavy industry were beyond the means of this businessman who had neither an aristocratic background or a large amount of property behind him. 12

15 Druhý majitel huti Salomon Mayer-Rothschild The second owner of the foundry, Salomon Mayer-Rothschild Stará huť v Anglii An old foundry in England 1845 / Továrnu kupuje Salomon Mayer-Rothschild Po dvaceti letech budování a úspěšného provozu se železárny stávají majetkem vídeňského bankéře, barona Salomona Mayera von Rothschild ( ). Toto jméno, jež se stalo synonymem bohatství, zanechalo sice na železárnách v Mariánském Údolí odlesk světovosti, pohnutky nového nabyvatele však byly čistě pragmatické. Majitel Vítkovických železáren a kamenouhelných dolů v Ostravské pánvi spatřoval ve Zvěřinově nové iniciativě ohrožení svého monopolního postavení. Ten začal v sousedství revíru ostravských uhlobaronů těžit uhlí (1839) a hodlal jej využívat ve svých železárnách, aby se zbavil závislosti na drahém dřevě od knížecího rodu Dietrichsteinů. Kromě toho jej chtěl dodávat nově budované Severní dráze Ferdinandově, kterou jednak Rothschildova banka financovala, jednak pro ni baron vyráběl koleje, železniční mosty a vagony. Zvěřina plánoval dokonce výstavbu dvou vysokých pecí na koks přímo u dráhy v prostoru dnešního olomouckého nádraží (1842). Tomuto záměru v sousedství táborové pevnosti ovšem armáda neudělila souhlas. Konkurenční zápas vedl k tomu, že Rothschild skoupil Zvěřinovy dluhy a přinutil jej tak 13

16 k prodeji železáren a omezení se na těžbu na Ostravsku. Po obou soupeřích se tam ostatně dochovaly památky v podobě těžních jam, které nesly jejich křestní jména Josef a Šalamoun. Zajímavostí je, že Zvěřinův prvorozený syn Hermann přišel na svět právě roku 1825, pracoval v těžířstvu barona Rothschilda a později se stal prvním starostou Moravské Ostravy / The factory is bought by Baron Salomon Mayer-Rothschild The ironworks, after twenty years of growth and successful operation, became the property of a banker from Vienna Baron Salomon Mayer von Rothschild ( ). This name became a synonym for wealth and gave a glimmer of international renown to the ironworks in Mariánské Údolí, but the new owner s motives were purely pragmatic. This owner of the famous Vítkovice ironworks and a coal mine in the Ostrava basin saw Zvěřina s new initiative as a threat to his monopoly. Mr. Zvěřina had begun mining coal within the vicinity of the mining districts the of Ostrava mineowners (1839) and commenced to use it in his ironworks in order to end his dependence on expensive wood from the aristocratic Dietrichstein family. Moreover, he wanted to transport it on the newly built Ferdinand Northern Railway, which was financed by the Rothschild's bank and for which the baron produced rails, railway bridges and wagons. Mr. Zvěřina even planned to erect two coke blast furnaces directly near the railway in the vicinity of the recently built Olomouc railway station (1842). However, the army would not agree to such a construction within the neighborhood of the fortress of Olomouc. This competitive struggle resulted in Rothschild buying up Zvěřina's debts and forcing him to sell the ironworks and to limit his mining to the Ostrava region. As memorials to these two rivals two coal shafts bore their first names Josef and Šalamoun (Solomon). It is interesting that Zvěřina's first born son, Hermann, was born in 1825, the year his father started the Marianský ironworks, and that he later worked in the Rothschild mineworks and eventually became the first mayor of Moravská Ostrava. 14

17 1861 / Továrnu kupuje I. K. Machanek Třetí významnou a zakladatelskou osobností současného podniku MORA se stal olomoucký měšťan a obchodník železářským zbožím Ignác Karel Machanek ( ). Ten si uvědomil, jakou výhodu by mu při obchodování skýtala vlastní výrobní základna, a roku 1861 zakoupil od barona Rothschilda jeho stagnující železářský závod. Tou dobou již v Hlubočkách sedm let intenzivně podnikal, když roku 1854 získal tzv. horní Josefský hamr mezi Hlubočkami a Hrubou Vodou. Na jeho místě vybudoval s pomocí odborníků z Anglie továrnu na výrobu hřebíků. Na ni navazovala obytná zástavba pro zaměstnance, která vyrostla na zelené louce. Tím Machanek založil další zcela novou osadu v Hlubočkách, jež byla podle produkce závodu nazvána Hřebíková či Nägelfabrik. Spojením obou závodů pod názvem Moravia doznal sortiment výrobků značné šíře a majitelé se pokoušeli přicházet na trh stále s novými produkty. Od litinových hřbitovních křížů přes šicí stroje, žehličky a zámky se postupně vyprofilovala výroba kamen, která firmě přinesla největší úspěch. Roku 1870 se Moravia stala akciovou společností. Ignác Karel Machanek, zakladatel železářské výroby Ignác Karel Machanek, founder of the ironworks production Železárny v Mariánském Údolí The ironworks in Mariánské Údolí 15

18 1861 / The factory is bought by I. K. Machanek The third important and founding personality of the present MORA factory was an ironmonger from Olomouc, Ignác Karel Machanek ( ). He realized the trade advantage he could gain by having his own production base so in 1861he bought the depressed iron works from baron Rothschild. He had been intensively involved in business in Hlubočky for seven years at that time, since he had acquired the so-called upper Josef's hammermill between the villages of Hlubočky and Hrubá Voda in With the help of specialist from England he erected a nailery there. An area of residential houses was erected for the employees on an adjoining meadow. Machanek also created a completely new settlement in Hlubočky which was named Hřebíková (Nägelfabrik nailery) after the factory s product. The assortment of products became larger with the amalgamation of the two factories under the name Moravia and the owners constantly tried to bring new products onto the market. Production was gradually expanded to include cast iron cemetery crucifixes, sewing machines, smoothing irons and locks and eventually to stove production, which proved to be the company s greatest success. Moravia became a joint stock company in Výkres smaltovací pece (Ilustrační obr.) A drawing of enameling furnace (Ilustration picture) Smaltovna v Mariánském Údolí, rok 1890 Enameling shop in Mariánské Údolí, in the year

19 1887 / Vybudována první smaltovna Ač je technika smaltu u nás doložena už na korunovačních klenotech Karla IV., pro průmyslovou úpravu litiny se začala používat ve větší míře teprve od poloviny 19. století. Povrchová ochrana ve formě smaltování má v podniku velmi dlouhou tradici, počínaje kamnářskou výrobou. Zatímco dnes se na plechové výlisky nanáší práškový smalt stříkacími pistolemi (suchý výrobní postup), dříve se tzv. smaltéřská břečka natírala, polévala, nebo se do ní díly máčely. Sklovina, tzv. frita, se připravovala přímo na místě a vypalování probíhalo v jednoduchých muflových pecích. Dnešními tunelovými pecemi již dílce procházejí automaticky / The erection of the first enamel works Even if enameling technology is documented in our country in connection with the crown jewels of Emperor Charles IV, this kind of industrial processing of cast iron was only carried out in significant quantities after the middle of the 19th century. Enamel surface protection has a very long tradition in this factory and was first used in stove production. Whereas today powdered enamel is applied to the surface of the pressed sheet-metal pieces with spray-guns (dry production process), previously a so-called enamel slurry was painted or poured onto the pieces or the pieces were dipped in the slurry. The enamel, the so-called fritted glass, was prepared directly on the spot and the firing was provided in simple muffle furnaces. Today the pieces pass through a tunnel furnace automatically. Nejstarší dochovaná fotografie závodu MORAVIA z roku 1886 v Mariánském Údolí The oldest preserved photo of the MORAVIA factory in Mariánské Údolí from the year

20 1890 / První registrace vzniku ochranné známky MORA Nejstarší zachovalá písemnost k oficiálnímu vzniku značky MORA je z 6. ledna roku 1890, kdy se registrovala tato značka MORA v Olomouci u Obchodní a živnostenské komory. Postupem času se značka měnila a pro různé trhy i různý sortiment výrobků se užívaly rozdílné symboly. Velmi rozšířená byla šesticípá hvězda, registrovaná pro léta 1933 až 1943, kterou nacházíme v katalozích, na propagačních materiálech i na fasádách továrních budov. Po záboru Sudet se hvězda, zvaná též Davidova, stala nežádoucí a nahradilo ji písmeno M. U plynových sporáků se začalo používat hlavně logo MORA s plameny šlehajícími z mísy. To se prosadilo nejsilněji a bylo tradičně spojováno se značkou MORA. Některé výrobky jako jsou například absorpční chladničky byly také označeny logem s plameny. Registrace tohoto loga byla provedena v roce 1927 v Olomouci u Obchodní a živnostenské komory. Logo MORA bez plamenů se používalo především pro sporáky na tuhá paliva a výrobky ze šedé litiny (žehličky). V častých případech se také výrobky označovaly pouze nápisem MORAVIA (mlýnky, masořezky, odšťavňovače). Kuriozní je logo s medvědem na zmrzlinových strojcích. 18

21 1890 / The first registration of the trade mark MORA The oldest preserved documentation of the official creation of trademark MORA is from January, the 6th, 1890, when this MORA trademark was registered at the Olomouc Chamber of Trade and Commerce. The trademark changed as time went on and different symbols were used for different markets and different assortments of products. The hexagram registered for the years 1933 to 1943, which can be found in catalogs, promotional materials and on the front of factory buildings, was widely used. This star, also called the Star of David, became problematic after the occupation of the Sudetenland and was replaced with the letter M. On gas cookers the logo MORA with a pot of blazing flames began to be used. This mark established itself most strongly and it became traditionally connected with the MORA trademark. Some products such as absorption refrigerators were also marked with the flames logo. This logo was registered with the Olomouc Chamber of Trade and Commerce in 1927.The MORA logo without flames was used namely for solid fuel kitchen ranges and for products from grey cast iron (smoothing irons). In many cases the products were just marked with the single inscription MORAVIA (grinders, meat mincers, juice extractors). A curiosity is the logo with a bear used on the ice-cream machines. 19

22 Medaile akciové společnosti MORAVIA A medal issued by the joint stock company MORAVIA Pamětní medaile K. Machanka z roku 1927 Commemorative medal of K. Machanek from the year 1927 Znak M na mlýnku na strouhanku a krytu kamen Meteor The M mark on a grater and on the door of a Meteor oven Označení symbolem M na obalu hřebíků The M symbol on packets of nails 20

23 1902 / Zavedena výroba patentních kamen Meteor Zlatá éra výroby kamen v podniku se započala roku 1902, kdy se do sortimentu Moravie dostala slavná kamna Meteor. Jednalo se o typ stáložárných kamen na koks nebo uhlí. Jejich popularita dlouho neutuchala. O úspěšnosti na trhu svědčí jeden milion prodaných kusů v tuzemsku i za hranicemi monarchie. Tento výrobek byl chráněn patentem a výrobce v katalozích nabádal spotřebitele, aby kupovali jen pravé Meteory, které se poznaly podle reliéfní ochranné známky ve formě hexagramu šesticípé hvězdy. Jeden z trojúhelníků tohoto starého znaku alchymistů symbolizoval živel ohně / The patent-oven Meteor goes into production The factory s golden era of stove production began in 1902, when the famous Meteor-oven was added to the Moravia range. It was a top- -fed stove, burning coke or coal. Its popularity lasted a considerable time. Such was its success that one million of these ovens were sold both at home and within the borders of the Austro- -Hungarian empire. This product was protected by a patent and in catalogues the producer urged customers to buy the genuine Meteor- -ovens, which could be recognized by the embossed trademark in the form of a hexagram- a six-pointed star. One of the triangles of this old alchemists mark symbolized the element of fire. Slavná kamna Meteor The famous Meteor-oven 21

24 1908 / Zahájena výroba strojků pro domácnost Přestože dnes většina domácností v kuchyni využívá elektrický robot, nemálo kuchařů a hospodyněk stále sází na klasické ruční mlýnky. Ty představovaly další úspěšnou součást výrobního programu závodu v Mariánském Údolí. Nešlo přitom pouze o mlýnky na maso, zvané masořezky. Známé jsou také odšťavňovače a mlýnky na strouhanku i na mák. Pro jihoamerický trh se dělaly dokonce mlýnky na kukuřici. Tyto výrobky nesly vedle šesticípé hvězdy další z řady ochranných známek firmy písmeno M ve čtverci stojícím na jednom z vrcholů / The beginnings of kitchen appliance production Even if the majority of households nowadays use an electric mixer, still many cooks and housewives prefer the classical manual grinders. These were another successful part of the production program of the factory in Mariánské Údolí. There were not just meat- -mincers. The company was also known for its juice extractors, crumb graters and poppy grinders. Even corn mills were produced for the South-American market. Besides the hexagram these products also carried the factory's other trademark a letter M in a square stamped in one of the points. Z výroby mlýnků na maso The production of meat-mincers 22

25 Mlýnky na strouhanku Crumb graters Masořezka Meat mincer 1919 / První plynové přístroje pro domácnost Plynové spotřebiče jsou sortimentem, který značku MORA proslavil. Na počátku stála topidla, která představovala posun od uhlí k palivu moderní doby. Plyn se vedle svícení začal používat k vytápění i vaření a od konce 1. světové války také k pohonu vozidel. Vedle topení vyráběla Moravia plynové vařiče a sporáky pro domácnost. Roku 1926 přibylo vybavení do provozoven živnostníků, jako např. varné kotle, pečicí skříně a udírny. Podnik byl veden snahou pokrýt trh s výrobky na plyn v co možná největší míře, což se mu dařilo. 23

26 1919 / The first gas home appliances Gas appliances are the assortment which brought fame to the Mora trademark. Gas heaters, which represent an important step up from coal to the appliances of the modern era, were just coming into use. As well as for lighting, gas was now being used for heating and cooking and, after the end of World War I, also for driving vehicles. Besides heaters Moravia also produced gas cookers and gas stoves for household use. In 1926 the production range was expanded to include equipment for businesses such as boiling pots, roasters and smoke-boxes. An effort was made by the company to try and cover the whole market of products using gas as far as possible and it succeeded in this. Kavárenský sporák Kitchen stove for a coffee house Stolový vařič Table cooker 1936 / Zahájena výroba kovového nábytku Třicátá léta jsou obdobím, kdy se za studena ohýbaný kovový nábytek stává velmi módním. Světlo světa spatřil koncem dvacátých let na škole designu Bauhaus v Německu. Moravia vyráběla trubkový nábytek pro školy, nemocnice, obchody a vybavení domácností. Pro tento sortiment zřídila prodejny v Olomouci, Brně a Bratislavě. Významným odběratelem byla firma Baťa, která potřebovala vybavit nábytkem své četné filiálky, ale též Baťův palác v Praze. Archivní materiály jsou na obrazové informace o tomto sortimentu kusé, 24

27 nedochovaly se katalogy ani prospekty. Snad proto, že už roku 1939, kdy bylo Mariánské Údolí přičleněno k Třetí říši, výroba nábytku z trubek skončila. Lze však vycházet z faktu, že výrobky odpovídaly standardním modelům konkurenčních výrobců, jakým byl např. Mücke & Melder ve Fryštátu s licencí od firmy Thonet / The start of metal furniture production Furniture made from cold bending of metal became very popular during the nineteen-thirties. It was first introduced to the world by the famous Bauhaus design school in Germany at the end of the twenties. Moravia produced furniture from metal tubing for schools, hospitals, shops and for households. It opened salesrooms for this assortment in Olomouc, Brno and Bratislava. One important customer was the company Baťa, which used this furniture not only for its numerous branch offices, but also for the Baťa-palace in Prague. Archive materials contain only a few images of this range as neither catalogues nor leaflets have been preserved. The reason for this maybe that when Mariánské Údolí was under Hitler's Third Reich in 1939, production of furniture from metal tubing was ended. This could have been due the fact that the products corresponded to standard models of their competitors, such as Mücke & Melder from Fryštát who were under license to the company Thonet. Křeslo (Ilustrační foto) Chair (Illustration photo) Židle (Ilustrační foto) Seat (Illustration photo) 25

28 1948 / Zavedena výroba absorpčních chladniček Bezkompresorová absorpční chladnička byla vyvinuta ve Švédsku ve dvacátých let 20. století. Vžilo se pro ni zavádějící označení plynová, protože vodu od chladicího média, jímž byl amoniak, většinou odděloval plynový plamének. V Moravii byla vyrobena nejprve menší zkušební série elektrických absorpčních chladniček o užitném obsahu 60 litrů. Roku 1949 byl spotřebič, známý pod typovým označením Maneta, vybaven termostatem a uveden do výroby. Následujícího roku se vylepšila izolace skříně a byla vyvinuta úspornější plynová verze. Roku 1951 rozhodlo ministerstvo o přesunu výroby do podniku ve Zlatých Moravcích, aby se uvolnily kapacity pro leteckou výrobu / Production of absorption refrigerators is introduced An absorption refrigerator, which worked without a compressor, was developed in Sweden in the nineteen-twenties. The misleading label of gas refrigerator was used for this product, as the water was separated from the cooling medium which was usually ammonia with help of a small gas flame. In Moravia a smaller test series of electric absorption refrigerators was first produced which had a usable volume of 60 liters. This appliance, known under the name Maneta, was fitted with a thermostat and went into production in Insulation of the case was improved and a new, more economical, gas version was developed the following year. The ministry responsible decided to move production to a factory in Zlaté Moravce (in Slovakia) ín 1951 to free up capacity for aircraft motor production. Montáž chladniček Maneta v Mariánském Údolí The assembly of Maneta-refrigerators in Mariánské Údolí 26

29 Chladnička Maneta 60 The Maneta 60 refrigerator První chladnička MORA The first MORA refrigerator 1949 / Zavedena výroba prvních průtokových ohřívačů vody MORA PO 35 a řada kombinovaných sporáků MORA KS 850 Průtokové ohřívače vody na plyn byly to jediné, co nemohla Moravia v širokém spektru výrobků na plyn nabídnout. Proto si už roku 1938 vyjednala výhradní zastoupení německé firmy Junkers z Dessau. Rovněž se snažila získat nejstaršího tuzemského výrobce průtokových ohřívačů, který dal tomuto zařízení jméno: Karma Karel Macháček Český Brod. Marně, a tak byl roku 1947 sestrojen prototyp s typovým označením PO 35, který se následně zaváděl do výroby. Vyráběl se v letech , což svědčí o jeho zdařilé koncepci / Production of the first MORA PO 35 continuous- flow water heaters and MORA KS 850 combined cookers Gas powered continuous-flow water heaters were the only products, which Moravia was unable to offer within its wide spectrum of gas appliances. They therefore negotiated exclusive representation for the German company Junkers from Dessau in They also 27

30 tried to acquire the oldest domestic producer of continuous-flow heaters a name once synonymous with continuous-flow heaters in this country: Karma Karel Macháček Český Brod. This attempt was unsuccessful so a prototype was prepared in 1947 with the type marking PO 35 which was subsequently put into production. It was produced in the years , which is a testament to the efficiency of its design. Montáž průtokového ohřívače PO 35 Assembly of PO 35 continuous-flow heaters Úspěšný model Průtokový ohřívač PO 35 A successful model the continuous-flow heater PO / Zavedena výroba plynových automatických praček Moretta Pračka, jak ji známe dnes, nebyla v padesátých letech samozřejmostí. Plynová pračka s italsky znějícím označením Moretta byla určena zejména do společných prádelen v činžovních domech. Byla plně automatická s elektrickým pohonem a plynovým ohřevem vody. V jednom pracím cyklu vyprala 3 až 5 kg suchého prádla za 75 minut. Svým vzhledem a technickým řešením se příliš neliší od současných praček. Vyrobeno bylo 2000 kusů, z nichž některé si lze prohlédnout v Národním technickém muzeu v Praze a dalších expozicích. O solidnosti výrobku vypovídá skutečnost, že některé jsou dodnes funkční a v provozu. 28

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2013 Vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká 2580, 438 19 Žatec tel.: 415 733 401 http://www.czhops.cz, e-mail: svaz@czhops.cz

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

Mgr. Ladislavě Nohovcové PhDr. Bohumíru Bromovi Archivu města Brna Karlu Kopřivovi Františku Květoňovi Albertu Orlitovi Václavu Pracnému

Mgr. Ladislavě Nohovcové PhDr. Bohumíru Bromovi Archivu města Brna Karlu Kopřivovi Františku Květoňovi Albertu Orlitovi Václavu Pracnému Praha 2009 Prague 2009 Autoři děkují Mgr. Ladislavě Nohovcové, vedoucí podnikového archivu Škoda a. s. Plzeň, stejně tak PhDr. Bohumíru Bromovi, vedoucímu archivní sekce čs. zahraničního obchodu Národního

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002 zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts Stručný přehled (v mil. Kč) 2002 2001 2000 Změna / At

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Top management of the HMMC plant and representatives of

Top management of the HMMC plant and representatives of Vážení kolegové, jak jistě víte, v první polovině října probíhal v Paříži mezinárodní autosalon. Společnost Hyundai Motor Company tam během tiskové konference naznačila své budoucí směřování včetně plánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

AVIA devadesátiletá 1919 2009

AVIA devadesátiletá 1919 2009 AVIA devadesátiletá 1919 2009 2 AVIA s Ninetieth Anniversary 1919 2009 AVIA devadesátiletá AVIA s Ninetieth Anniversary 1919 2009 3 AVIA devadesátiletá 1919 2009 4 AVIA s Ninetieth Anniversary 1919 2009

Více

Reference References 1/1

Reference References 1/1 Reference References 1/1 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE)

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) 13. ROČNÍK, č. 4/2004 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE

Více