Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje"

Transkript

1 Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje ZÁPIS č. 1/2007 Zápis z jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje ze dne Přítomni: Mgr. Ing. Jan Liška, předseda David Roznětinský, člen RNDr. Helena Chmelířová, člen Ing. Marcela Holovská, místostarostka jako host Zástupci investorů a veřejnost 1. Úvodní část Mgr. Ing. Jan Liška zahájil jednání výboru, konstatoval, že výbor byl řádně svolán oznámením na úřední desce a že je plně usnášeníschopný, neboť jsou přítomni všichni tři členové výboru. Dále uvedl, že budou projednány body programu, které byly uvedeny na pozvánce. Později uvedl, že do doby, než bude na internetové stránce městské části k dispozici vhodný publikační systém, budou dokumenty související s činností výboru publikovány na adrese 2. Kritéria pro posuzování stavebních záměrů a rozvojových projektů Mgr. Ing. Jan Liška seznámil přítomné s návrhem dokumentu Kritéria pro posuzování stavebních záměrů a rozvojových projektů na území městské části Praha Řeporyje. Zároveň zdůraznil, že dokument je pracovní, bude uveřejněn v Řeporyjském echu a na internetové adrese a výbor uvítá připomínky občanů k jeho obsahu. Bylo hlasováno o usnesení: Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje schvaluje obsah dokumentu Kritéria pro posuzování stavebních záměrů a rozvojových projektů na území Městské části Praha Řeporyje. Výsledek hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato. Plný text uvedeného dokumentu tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 3. Projednání stavby Rezidenční areál Siluria (Zadní Kopanina) K jednání se dostavili pan Jiras se synem, a prohlásili, že jsou majiteli předmětných pozemků. Dále uvedli, že investor stavby se pro nemoc projednání nezúčastní.

2 Pan Jiras seznámil výbor se záměrem postupného schvalování a výstavby areálu po jednotlivých domech na základě dohody investora se stavebním úřadem. Dále odkázal na písemné vyjádření investora zaslané úřadu městské části. Mgr. Ing. Jan Liška prezentoval názor výboru, a to že projekt nevyhovuje následujícím kritériím ve smyslu dokumentu schváleného v rámci bodu 2. výše: 2.2: Typ výstavby neodpovídá stanoveným prioritám. Výbor by na předmětném pozemku preferoval rozvolněnou výstavbu rodinných domů s většími zahradami. 3.1: Projekt nebude představovat pro městskou část žádný přínos. Naopak pro ni bude znamenat spíše zátěží. 3.4: Na území městské části jsou jiné stavební pozemky vhodné pro výstavbu bytových domů. Proto není důvod povolit takovou výstavbu na Zadní Kopanině, tj. na druhé straně městské části, než kde tato výstavba již existuje resp. vzniká. 3.5: Investor nepředložil studii EIA ani jinou obdobnou studii a výbor tedy nemohl posoudit možné dopady projektu na životní prostředí. 4.1: Napojení projektu na infrastrukturu je problematické to zejména platí o přístupové komunikaci, o odkanalizování projektu a o možných zdrojích pitné vody. 4.2: Na Zadní Kopanině v podstatě neexistuje žádná veřejná infrastruktura (obchody, služby, dětská zařízení, apd.). Počet obyvatel Zadní Kopaniny by se přitom v důsledku realizace projektu de facto zdvojnásobil. 4.3: Projekt nezapadá do krajinného rázu Zadní Kopaniny. Z hlediska architektonického se jedná o cizorodý prvek. 4.4: V důsledku chybějící infrastruktury by noví obyvatelé museli intenzívně používat osobní automobilovou dopravu. Navíc by vznikl precedens, který by motivoval další investory, aby se v dané lokalitě pokoušeli realizovat obdobné projekty. Obojí není akceptovatelné z pohledu udržitelného rozvoje daného území. 5.1: Předložená projektová dokumentace byla v určitých ohledech nedostatečná. Některými (zejména negativními) vlivy projetu na jeho okolí se investor vůbec nezabýval. 5.2: Projekt byl negativně přijat občany žijícími na Zadní Kopanině a investorovi se nepodařilo nalézt s nimi kompromis přijatelný pro obě strany. Poté vystoupil pan Ovečka a požádal o ověření, zda pozemek p. č. 85/4 není ve vlastnictví obce či státu (upozornil na nedořešené vlastnické vztahy k pozemku p.č. 85/4. Další občané vyjádřili souhlas s předneseným stanoviskem. Bylo hlasováno o usnesení:

3 Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje nesouhlasí, aby projekt Rezidenční areál Siluria byl realizován v podobě, v jaké byl investorem prezentován. Výsledek hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato. Mgr. Ing. Jan Liška následně odůvodnil toto usnesení takto: (i) (ii) (iii) projekt nevyhovuje z hlediska kritérií, podle kterých výbor posuzuje stavební záměry na území městské části; investor byl dne vyzván, aby se vyjádřil k určitých skutečnostem takové vysvětlení však nepodal; výbor se nebrání výstavbě na Zadní Kopanině resp. na uvedeném pozemku, musí se však jednat o výstavbu přiměřenou tamním poměrům, která nebude narušovat ráz Zadní Kopaniny. 3. Projednání projektu 2 Rodinné domy Řeporyje změna územního plánu Mgr. Ing. Jan Liška konstatoval, že se zástupce investora z jednání včas písemně omluvil pro nemoc, a odročil jednání k tomuto bodu na Poznamenal, že výbor není nakloněn změně územního plánu, která má změnit plochu určenou pro sady a zahrady na plochu čistě obytnou. 4. Projednání projektu Obytný soubor Šafránka, 4. etapa vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení K projednání se dostavil pan Štochl z firmy JANS a seznámil účastníky se situačním plánem. Vysvětlil, že se má se stavět další etapa projektu, v rámci které vznikne dalších 130 bytů. Mgr. Ing. Jan Liška informoval zástupce firmy JANS o negativními postoji občanů k této stavbě, a to jak s ohledem na její rozsah, tak i vzhledem k vybudování kontroverzní protihlukové zdi podél ulice Smíchovská. Dále je podle něj negativně vnímáno to, že investor, který přivádí do městské části cca 1500 nových obyvatel, se nijak nepodílí na vybudování infrastruktury obce. V Řeporyjích přitom chybí téměř všechno: kanalizace, kvalitní silnice, kapacita ve školách, atd. Investor, který buduje byty pro 1500 obyvatel, by měl vybudovat též zařízení, kde by tito lidé mohli trávit volný čas, jako např. hřiště. Vzhledem k tomu, že projekt byl schválen předcházejícím zastupitelstvem a možnosti toho současného jsou omezené, vyzval Mgr. Ing. Jan Liška zástupce investora, aby zvážil, zda neučinit určité gesto s tím, že návrh toho, co hodlá udělat pro obec a její občany může investor prezentovat na příštím veřejném zasedání zastupitelstva dne Pan Štochl odpověděl, že projekt již byl opakovaně schválen jak ze strany Řeporyjí, tak i všemi příslušnými správními orgány a investor postupuje v souladu ve všemi povoleními, která byla vydána. Výzvu Mgr. Ing. Jana Lišky bude tlumočit osobám, které jsou kompetentní pro takové rozhodnutí.

4 Na otázku RNDr. Heleny Chmelířové, zda bude řešeno přemostění Jeremiášovi ulice lávkou pro pěší pan Štochl odpověděl v tom smyslu, že si není úplně jist, zda bude nakonec realizována. 5. Projednání projektu Obytnou soubor Jeremiášova žádost o vynětí z podmíněnosti výstavby. Mgr. Ing. Jan Liška informoval výbor o předchozím jednání s tímto investorem a odkázal na zápis z jednání, který je k dispozici na internetové adrese Na jednání se dostavil zástupce investora pan Kohout a paní Ing. arch. Tylšová ze společnosti APRIS 3MP s.r.o, která výbor informovala o základních parametrech projektu Jeremiášova, zejména že má být postaveno cca 220 až 240 nových bytů. Mezi zástavbou bytových domů, které mají v rámci projektu vzniknout a zastavěnou částí Řeporyjí mají být posléze postaveny rodinné domy. Též zmínila možnost, že by městská část získala v souvislosti s realizací projektu do vlastnictví příslušnou obslužnou komunikaci, kterou dnes vlastní Delvita. Mgr. Ing. Jan Liška následně formuloval stanovisko výboru, které je následující: (i) (ii) (iii) pro městskou část je zásadní zajistit, aby území bylo řešeno jako celek a aby investor poskytl záruku, že nedojde k realizaci pouze lukrativní výstavby bytových domů (v rámci projektu Jeremiášova) s tím, že zbytek území zůstane nedotčen a za nějakou dobu jiný investor požádá, aby mohl postavit bytové domy i na této zbývající části území; vlastnictví obslužné komunikace nepřináší městské části žádný významný užitek, zejména s ohledem na náklady, které bude třeba vynakládat na její údržbu a opravy; výbor namísto toho preferuje, aby na daném území (tj. mezi Makrem a Hliníkem/Řeporou) vznikly zelené plochy, které zmenší intenzitu zástavby a budou sloužit jako klidové zóny. Pan Klepal se zeptal na protihlukovou zeď. Pan Schneider se zeptal na výstavbu hřiště pro děti nebo obdobného zařízení, neboť v nových bytech by mohlo žít cca 200 dětí. V této části Řeporyjí přitom žádné hřiště není. Ing. arch. Tylšová Paní architektka odpověděla, že hodnoty hluku jsou příznivé a že protihluková zeď není potřeba tuto funkci bude plnit buď izolační zeleň nebo protihlukový val. Dále nevyloučila, že investor v rámci výstavby na daném území hřiště postaví. Na další dotaz uvedla, že investor neuvažuje o novém řešení přechodu pro chodce, neboť to nepožadoval Odbor dopravy Prahy 13 a ani Útvar rozvoje HMP. Mgr. Ing. Jan Liška diskusi uzavřel s tím, že výbor očekává, že investor předloží studii celého dotčeného území, a teprve poté se bude věcí dále zabývat. 6. Projednání černé stavby PPL Dostavil se majitel předmětných nemovitostí pan Alexandrov. Uvedl, že chce předmětnou záležitost řešit a stěžoval si, že neproběhla schůzka mezi ním a zástupci městské části, která

5 měla proběhnout do 15. ledna 2007 a na které měla být dořešena dopravní obslužnost předmětné lokality. Mgr. Ing. Jan Liška v rámci diskuse uvedl, že nadále zastává své stanovisko prezentované již koncem minulého roku na zasedání zastupitelstva, a to, že nejprve je třeba dořešit dopravní obslužnost dané lokality, neboť problém dopravy je pro městskou část zásadní. Teprve poté se výbor může zabývat stavbou jako takovou. Dále uvedl, že výbor není příslušný pro řešení dopravních otázek a doporučil panu Alexandrovovi obrátit se v této věci na Mgr. Zajíčka, předsedu dopravního výboru ZMČ resp. na starostu MČ. 7. Umístění hasičské zbrojnice Mimo program jednání vystoupil na závěr pan Svoboda, zástupce řeporyjských hasičů. Uvedl, že se dozvěděl, že z popudu Mgr. Zajíčka a na základě předchozího rozhodnutí zastupitelstva byla na úrovni Magistrátu HMP pozastavena rekonstrukce hasičské zbrojnice, a že má údajně dojít k její relokaci v rámci obce. S tím nesouhlasí, neboť by se prodloužila doba, kterou hasiči potřebují k tomu, aby se po vyhlášení poplachu dostali do zbrojnice. Dotazoval se, zda výbor takové přemístění projednal nebo k němu dal podnět. David Roznětinský na to odpověděl v tom smyslu, že tato otázka byla řešena na minulé schůzi zastupitelstva. Zastupitelé k takovému kroku přistoupili v dobré víře na jedné straně chtěli vybudováním nové zbrojnice vytvořit lepší podmínky pro práci hasičů a na druhé straně by takový krok zapadal do koncepce zklidnění dopravy v centru,. Mgr. Ing. Jan Liška uvedl, že výbor o takové otázce nejednal a není ani příslušný pro řešení otázek souvisejících s fungováním hasičů. Umístění nové zbrojnice by výbor řešil pouze z urbanistického pohledu. Doporučil panu Svobodovi, aby tuto věc přednesl na zasedání zastupitelstva dne Všichni přítomní zastupitelé (Ing. Holovská, Mgr. Ing. Liška, pan Roznětinský) ujistili pana Svobodu, že zastupitelstvo bude řešit otázku hasičské zbrojnice ve spolupráci se zástupci hasičů a že se vynasnaží vytvořit jim co nejlepší podmínky pro práci. Zapsala RNDr. Helena Chmelířová

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z á p i s z 2. zasedání konaného dne 20. 12. 2010

Z á p i s z 2. zasedání konaného dne 20. 12. 2010 Městská část Praha 13 Zastupitelstvo městské části Z á p i s z 2. zasedání konaného dne 20. 12. 2010 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu jednání je uložen v oddělení

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Bohumilice

Návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Bohumilice Stránka 1 z 5 Návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Bohumilice 1) určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem seznámil

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ).

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ). Z á p i s ze 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 8. prosince 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ......

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zvole è. 1/2014/OOP ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLE OBEC ZVOLE ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 33,, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241890 Tel.: 257 760 337, fax: 257

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zeleneč è. 1/2011/OOP ze dne 13. prosince 2011 ZMĚNA Č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Více

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Místo konání: Předsedající: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 2/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 9 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp.zn.: S-MHMP 293495/2011/OST/Fr V Praze 27.1.2012 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní orgán

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

S výstavbou OCK nesouhlasíme z těchto důvodů:

S výstavbou OCK nesouhlasíme z těchto důvodů: PETICE NE! Obchodnímu centru Kaufland a stavbám obdobného typu na Barrandově dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním (plné znění) Adresáti: Zastupitelstvo městské

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více