Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Smlouva o dílo, darovací smlouva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Smlouva o dílo, darovací smlouva"

Transkript

1 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Smlouva o dílo, darovací smlouva Mgr. Ivana Svozilová KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/ ) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

2 Smlouvou o dílo se: zhotovitel (Z) zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel (O) se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Stačí dohodnut způsob určení ceny/určit odhadem. (bez určení = cena za srovnatelné dílo a podmínek) Dílem - zhotovení určité věci, (není-li KS), - údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. (vždy zhotovení, údržba, oprava/úprava stavby/její části). KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/ ) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

3 Provádění díla a jeho kontrola: Z POSTUPUJE SAMOSTATNĚ Příkazy ohledně způsobu provádění díla je vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí/bylo-li to ujednáno. O MÁ PRÁVO KONTROLOVAT PROVÁDĚNÍ DÍLA Zjistí-li, že Z porušuje svou pov., může požadovat, aby zajistil nápravu a prováděl dílo řádně. Neučiní-li tak ani v přiměřené době, může odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup k podstatnému porušení sml. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/ ) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

4 Z upozorní O bez zbytečného odkladu na: na nevhodnou povahu věci, kterou mu O předal, nebo příkazu, který mu O dal. (Neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani potřebné péči!) Překáží-li v řádném provádění díla, Z vše přeruší až do výměny věci/změny příkazu. (Trvá-li na tom O, může požadovat písemné potvrzení!) Lhůta pro dokončení se prodlužuje o dobu přerušením. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/ ) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

5 Zhotovitel má při nevhodných věcech či pokynech právo na: úhradu nákladů spojených s přerušením díla/s použitím nevhodných věcí do doby zjištění nevhodnosti, neodpovědnost za vady díla vzniklé nevhodností, na kterou upozornil a O na tom písemně trval, odstoupení od smlouvy trval-li O na nevhodných věcech či pokynech i po upozornění na nevhodnost. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/ ) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

6 Dílo je provedeno: je-li dokončeno (tzn. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit účelu) a předáno (lze i po částech díla, provádí-li se dílo postupně). Objednatel převezme dokončené dílo: s výhradami, nebo bez výhrad (S nepřizná pr. ze zjevné vady díla, namítne-li Z neuplatnění včas).

7 Svépomocný prodej je možný, jestliže: věc bez zbytečného odkladu nepřevezme O poté, co dílo mělo být/bylo dokončeno (vyrozumí o prodeji + stanoví lhůtu k převzetí 1 měsíc). se neznámý/nedosažitelný O nehlásí o dílo po dobu delší než 6 měsíců, (i bez vyrozumění), Se nehlásí-li O o věc po přiměřenou dobu + brání-li tomu povaha věci, (i bez vyrozumění).

8 Právo na zaplacení ceny díla vzniká: provedením díla, je-li dílo přejímáno po částech = zaplacení ceny za každou část při jejím provedení, Provádí-li se dílo po částech/se značnými náklady + neujednaly-li strany placení zálohy = může Z požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k nákladům.

9 Vady díla: Dílo má vadu - neodpovídá-li smlouvě. O pr. O z vadného plnění platí obdobně ustanovení o KS. (nelze požadovat náhradní dílo, nelze-li vrátit/předat Z). Má-li dílo při předání vadu = zakládá to povinnost Z z vadného plnění!

10 Soud nepřizná O právo z vadného plnění: neoznámil-li O vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil/zjistit měl, nejpozději však do 2 let od předání díla, + namítne-li Z, že právo bylo uplatněno opožděně. Dal-li Z za jakost díla záruku, použije se obdobně jako u KS. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.

11 Cena může být stanovena jako: pevná, odhadem, rozpočet: neúplný rozpočet nezávazný rozpočtu

12 Stavba jako předmět díla: Zvláštní úprava ust až 2630 NOZ: - nebezpečí škody při stavbě na klíč, - právo vyúčtování, - kontrola na určitém stupni provádění - skryté překážky na místě stavby, - nemožnost odmítnout dílo pro drobné vady, - nepřiznáni skrytých vad při nevčasném upl. (5 a 2 roky), - spoluzodpovědnost projektanta a st. dozoru.

13 Dílo s nehmotným výsledkem 2631 až 2635 NOZ: = dílo spočívá v jiném výsledku činnosti, postupuje Z při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě. Není-li předmětem díla hmotná věc, odevzdá Z výsledek své činnosti O (předané, je-li dokončeno a Z umožní užití). Dílo lze poskytnout i jiným osobám, bylo li tak ujednáno.

14 Darovací smlouvou: dárce bezplatně převádí vl. pr. k věci nebo se zavazuje věc bezplatně převést do vl. a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Plnění ze společenské úsluhy není darováním, je-li z chování stran zřejmé, že se nechtějí vázat. Kdo dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale kdo slib obdržel, má pr. požadovat náhradu náklady účelně vynaložené v očekávání daru.

15 Písemná darovací smlouva se vyžaduje při : darování věci zapsané do VS (nem.) neodevzdání věci s projevem darovat a přijmout! Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení. Dárce může od sml. odstoupit a odevzdání daru odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění vážně ohrozilo dárcovu výživu/plnění dárcovy vyživovací povinnosti (odevzdal-li část = odstupuje od zbytku)

16 Dárce může darovat: i všechen svůj současný majetek, budoucí majetek, pokud nepřesahuje ½ současného majetku. věci, kterou dárce nemá, jen zaváže-li se dárce ve smlouvě věc nabýt.

17 PODPORY Zaváže-li se dárce obdarovaného pravidelně podporovat, přechází pr. na podporu i pov. k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno. Darování: PRO PŘÍPAD SMRTI Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu.

18 Bylo-li darováno s příkazem: může dárce požadovat splnění příkazu, jen pokud již sám plnil. je-li splnění příkazu ve veřejném zájmu, může splnění příkazu po dárcově smrti požadovat také příslušný OVM/PO oprávněná takový zájem hájit.

19 Dárce nahradí škodu, když: daruje vědomě cizí věc a zatají-li to! vznikne z vady darované věci, pokud dárce o ní věděl a neupozornil na ni. (lze od smlouvy odstoupit a dar vrátit)

20 Zvláštní ustanovení o platnosti darování: Osoba omezená ve svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty/dar obvyklý. Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdrav./soc. služby/kt. takové zařízení spravuje/je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby (ne je-li obdarovaný osobou blízkou).

21 Odvolání daru pro nouzi: Upadne-li dárce do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní/na nutnou výživu vyživované osoby, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět/zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k výživě. Obdarovaný se zprostí pov. poskytováním toho, co je k výživě potřeba. (nemá tuto pov., je-li sám v obdobné nouzi jako dárce. Pr. odvolat dar nepřechází na dědice a nemá jej dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně/z nedbalosti.

22 Odvolání daru pro nevděk: Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně/z hrubé nedbalosti tak, že porušil dobré mravy + neprominul-li mu to, může lze od DS pro nevděk odstoupit (i vůči osobě blízké) Byl-li dar odevzdán = lze požadovat vydání daru/zaplacení obv.é ceny. Nevděk činí obdarovaného nepoctivým držitelem. Pr. odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru/zabránila-li vyšší moc.

23 Dárce může dar pro nevděk odvolat do: 1 roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do 1 roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru (dědic do 1 roku od smrti dárce). Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, S k odvolání nepřihlédne.

24 Společná ustanovení: Vzdá-li se dárce při darování mezi živými předem práva odvolat dar = nepřihlíží se k tomu. Pojí-li se s darem pov. zavazující obdarovaného podle DS, ruší se odvoláním daru pro budoucnost. Nemá-li již obdarovaný dar ani jeho plnou hodnotu, zavazuje ho odvolání daru k vydání toho, co mu z obohacení ještě zbývá (neplatí, zbavil-li se daru, aby vydání zmařil/odvolal-li dar pro nevděk dárce).

25 KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/ ) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky

Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Vydání 2014 Svaz spedice a logistiky České republiky jako odborná a zájmová organizace vydává ve smyslu 1751 odst. 3 zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více