ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ IČ: Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech otevřené zadávací řízení nadlimitní na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE článek 1 Základní údaje o sektorovém zadavateli Sektorový zadavatel: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Sídlo: Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ Jednající : Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou představenstva IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. Jana Halusková Telefon, , Profil zadavatele: Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (ust. 44 odst. 11 zákona). Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. článek 2 Základní údaje o veřejné zakázce, pojmy název: Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech druh: otevřené zadávací řízení nadlimitní na dodávky předpokládaná cena: a) Autobusy CNG do 10,7 m, nízkopodlažní, 2 dveře ,- Kč / ks (celkem 7 ks) b) Autobusy CNG do 13 m, nízkopodlažní, 3 dveře ,- Kč / ks (celkem 10 ks) evidenční číslo VZ: podání nabídek: do 10:00 hod. otevírání obálek: v 11:45 hod. Pro účely těchto zadávacích podmínek se rozumí :

2 - zákonem zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, - identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu, - profilem zadavatele konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup, - uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, - zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, - zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, - zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení, - zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, článek 3 Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: Část 1 předmětu veřejné zakázky: Dodávka 7 ks autobusů nízkopodlažní, délková kategorie do 10,7 m, 2 dveře, manuální převodovka, pohon CNG dodání: 3 ks v roce 2014, 4 ks do Část 2 předmětu veřejné zakázky: Dodávka 10 ks autobusů nízkopodlažní, délková kategorie do 13 m, 3 dveře, automatická převodovka, pohon CNG dodání: 5 ks v roce 2014, 5 ks do S ohledem na skutečnost, že je předmět veřejné zakázky rozdělen na části, uchazeč může předložit svou nabídku na kteroukoliv část samostatně nebo na několik částí nebo na všechny části. Vždy však musí předložit nabídku na celý rozsah plnění v dané části. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo uzavřít samostatné smlouvy na každou část předmětu veřejné zakázky. článek 4 Další požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky Uchazeč jako součást své nabídky předloží, bude-li plnit za pomocí subdodavatele, subdodavatelské schéma. Subdodavatelské schéma bude tvořit přílohu návrhu smlouvy uchazeče, přičemž změna subdodavatelů v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky (předmětu smlouvy) bude možná pouze s písemným souhlasem zadavatele (objednatele).

3 článek 5 Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

4 j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v tomto rozsahu: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)], d) čestného prohlášení [písm. c) až e) a g), i) až k)]. článek 6 Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, článek 7 Ostatní informace k prokazování kvalifikace 1. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( zákona) mohou prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle 127, odst. 1 písm. a) a b) výpisem z tohoto seznamu ne starším než 3 měsíce. V takovém případě není zadavatel oprávněn požadovat prokázání skutečností zapsaných do seznamu kvalifikovaných dodavatelů jinými doklady. 2. Uchazeči mohou prokázat splnění kvalifikace zadavateli předložením certifikátu v listinné podobě, který byl vydán v rámci systému certifikovaných uchazečů (dle 133 zákona) osobou akreditovanou pro činnost v systému certifikovaných uchazečů. Certifikát nahrazuje splnění kvalifikace uchazečem v rozsahu v něm uvedených údajů. 3. Zadavatel přijme za podmínek pod písm. a), b) a c) níže, výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Ustanovení 51 odst. 7 věty čtvrté zákona platí obdobně, tzn. že doklad prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán. Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění:

5 a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona nebo nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v tomto odstavci splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části. Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. 4. Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií a) Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl doklady, údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení zákona, nebo poskytl údaje, informace, doklady neúplné nebo nepravdivé. b) Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, budou z otevřeného řízení vyloučeni. c) Zadavatel písemně oznámí uchazeči vyloučení z dalšího řízení. 5. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám se řídí ust. 49 zákona. 6. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle ust. 50 odst. 1 písm. b) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ust. 54 písm. a) zákona. 7. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust. 50 odst. 1 písm. b) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 4 ust. 51 použije obdobně. 8. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ust. 51 odst. 5 společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 9. Do předmětného zadávacího řízení předkládá dodavatel pouze kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, kterému bude přidělena veřejná zakázka, je povinen v rámci poskytnuté součinnosti při uzavření smlouvy (ust. 82 odst. 3 zákona) předložit požadované listiny prokazující splnění požadované kvalifikace v originále nebo v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních

6 předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. 10. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle ust. 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. článek 8 Místo a doba a množství plnění předmětu veřejné zakázky 1. Místem plnění je Moravskoslezský kraj, sídlo zadavatele, nebude-li dohodnuto jinak. 2. Předpokladem pro zahájení plnění veřejné zakázky je ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy a vystavení písemné objednávky. Pokud dodavatel (uchazeč) neobdrží písemnou objednávku, nemůže se domáhat plnění ze smlouvy. 3. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je rozložena do jednotlivých dílčích plnění v období let Uchazeč se zavazuje dodat autobusy v období let v termínech, stanovených kupní smlouvou a dohodou vítězného uchazeče a zadavatele. 4. Zadavatel si vyhrazuje možnost odebrat i menší počet autobusů a to v závislosti na čerpání případných dotací a svých finančních možnostech. Tato možnost musí být uvedena v návrhu kupní smlouvy. V případě, že tak dodavatel neučiní, je zadavatel oprávněn dodavatele vyloučit. článek 9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Dodavatel (uchazeč) je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění s DPH, DPH a bez DPH. 2. Dodavatel (uchazeč) rovněž uvede nabídkovou cenu za jeden autobus v členění s DPH, DPH a bez DPH. 3. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná a musí obsahovat veškeré služby a dodávky související s dodávkou. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedená v čl. 2 těchto zadávacích podmínek. Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou. V případě, že uchazeč navrhne zadavateli cenu vyšší než je uvedená předpokládaná cena, zadavatel nebude moci s takovým uchazečem uzavřít smlouvu z důvodu nedostatku finančních prostředků na úhradu předmětu veřejné zakázky. 5. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a současně v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. 6. Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a včetně všech doplňků, které mají být do ceny autobusů zahrnuty. Nabídková cena je cenou pevnou a nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu české koruny. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, rozšíří-li nebo změní-li zadavatel v průběhu doby plnění veřejné zakázky požadavky na vybavenost dodávaných autobusů, a to nad rámec stanovený v nabídce z důvodu technologického vývoje v dané oblasti (zvýšení komfortu přepravy cestujících apod.). Výši nabídkové ceny je dále možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro dodávky, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. O této skutečnosti nebude potřeba uzavírat dodatek k uzavřené smlouvě. článek 10 Hlavní podmínky financování a platební podmínky

7 1. Zálohy na platby nebudou sjednány. 2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného autobusu je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 3. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně na základě příslušného účetního dokladu (faktury) vystaveného vybraným dodavatelem; splatnost dokladu je uvedena v textu kupní smlouvy a je pro dodavatele závazná. Dodavatel je oprávněn vystavit doklad na základě záznamu o předání a převzetí každého jednoho autobusu zadavateli. 4. Další podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách zadavatele, a to včetně podmínek, při jejichž splnění je možné nabídkovou cenu změnit. 5. Zadavatel pro plnění předmětu veřejné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou Kupní smlouvy. Obchodní podmínky tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen Obchodní podmínky zadavatele akceptovat. Zadavatel jejich změny ani úpravy neumožňuje, resp. neakceptuje. 6. Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU na základě žádosti o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí, výzva č. 57, prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, primární oblast podpory 2.1 zlepšování kvality ovzduší, podoblast podpory Alternativní doprava. článek 11 Obsah a podání nabídky 1. Dále popsané požadavky považuje sektorový zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž nesplnění ze strany dodavatele (uchazeče) bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek s důsledky vyplývajícími ze zákona. 2. Uchazeč je povinen předložit v rámci nabídky návrh kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Podává-li uchazeč nabídku na části veřejné zakázky, je povinen předložit kupní smlouvy samostatně na každou část plnění veřejné zakázky. Smlouva musí splňovat veškeré požadavky zadavatele v souladu s touto zadávací dokumentací a oznámením zadávacího řízení. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně písemně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie písemného zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Pokud zadavatel vynechal určitou část obchodních podmínek, které má na základě své nabídky doplnit uchazeč, musí tyto části v návrhu smlouvy doplnit uchazeč v plném rozsahu a v souladu s tímto návrhem a touto zadávací dokumentací. Uchazeč není oprávněn, s výjimkou údajů popsaných v předchozí větě, v návrhu smlouvy měnit nebo přidávat jakýkoliv údaj či ustanovení. Pokud toto pravidlo poruší, je tento postup důvodem pro vyloučení nabídky. Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (uchazečem) zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele (uchazeče) závazné a dodavatel (uchazeč) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (uchazeče). V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. 3. Dodavatel (uchazeč) je povinen v nabídce předložit doklad prokazující splnění požadavků 68, odst. 3 zákona. 4. Dodavatel (uchazeč) je v nabídce povinen předložit prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50, odst. 1, písm. c) zákona.

8 5. Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu název obchodní firmy, datum zapsání v obchodním rejstříku, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, e- mail a URL adresu. 6. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, a to včetně dokladů a informací prokazující splnění kvalifikace. 7. Dodavatel (uchazeč) může podat pouze jednu nabídku. 8. Varianty nabídky ( 70 zákona) nejsou přípustné. 9. Nabídky budou předloženy v českém jazyce. 10. Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky, tj. do do 10:00 hodin poštou na adresu sídla zadavatele nebo osobně na sekretariátu generálního ředitele ČSAD Frýdek-Místek, v provozovně ČSAD Frýdek-Místek na ul. Ostravská 264, Sviadnov, PSČ Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ust. 71 odst. 6 zákona. 12. Název veřejné zakázky: Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech Návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení a ostatní prohlášení a dokumenty, kde to tato zadávací dokumentace výslovně stanoví, budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a budou předložena v originále. V případě podpisu zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné moci, či úředně ověřenou kopii, či jiného písemného pověřovacího dokumentu. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky krycí list nabídky obsah nabídky základní kvalifikační předpoklady (čl. 5) profesní kvalifikační předpoklady (čl. 6) prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle 50, odst. 1, písm. c) zákona doklad o splnění požadavků 68, odst. 3 zákona smlouva o sdružení (pokud předkládá nabídku více osob společně) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, z nichž je patrné dodržení požadovaných vlastností a parametrů návrh smlouvy s přílohami plná moc zadavateli k ověřování skutečností uvedených v nabídkách doklad o složení jistoty prohlášení o počtu stránek nabídky ostatní, jinde neuvedené skutečnosti článek 12 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (dále v textu písemný dotaz ) k zadávacím podmínkám, a to poštou na adresu zadavatele nebo elektronickou poštou na adresu Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o právní úkon dodavatele, požaduje zadavatel, aby byl každý takový písemný dotaz podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Pokud bude adresovat zadavateli dodavatel více písemných dotazů, bude postačovat, když oprávnění podepisovat takový písemný dotaz doloží pouze u svého prvního písemného dotazu. 2. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

9 článek 13 Otevírání obálek s nabídkami 1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v zasedací místnosti č. 29 v provozovně ČSAD Havířov a.s. na adrese ČSAD Havířov a.s., Těšínská 911, Šenov, PSČ , ve lhůtě uvedené v článku 2 této zadávací dokumentace a v Oznámení o zakázce zveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. 2. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, kteří splní podmínky uvedené v ust. 71 odst. 7 zákona, vždy však maximálně dva zástupci od jednoho uchazeče. Zástupce dodavatele, či dodavatel je povinen prokázat svou totožnost a zástupce i plnou mocí v originále či úředně ověřené kopii a svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině. 3. Komise pro otevírání obálek jmenovaná zadavatelem bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla a bude kontrolovat úplnost nabídky, a to zda: je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách a rovněž informaci o nabídkové ceně. 4. Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky podle předchozího odstavce sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně. článek 14 Doručování 1. Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení budou zasílána na adresu sektorového zadavatele. Objednávka zadávacích podmínek nebo dotazy k obsahu zadávacích podmínek, budou zasílány písemně poštou na adresu sektorového zadavatele nebo elektronickou poštou na adresu 2. Dodavatel (uchazeč) je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. článek 15 Kritéria pro zadání veřejné zakázky 1. Vzhledem ke skutečnosti, že je předmět veřejné zakázky rozdělen na části, bude zadavatel hodnotit každou část veřejné zakázky samostatně. 2. Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. 3. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. článek 16 Jistota 1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši Pro část 1 veřejné zakázky: ,- Kč (slovy: sedmsettisíckorunčeských), a to jednou z forem uvedených v ust. 67 odst. 1 zákona.

10 Pro část 2 veřejné zakázky: ,- Kč (slovy: jedenmilonstodvacetdevěttisíckorunčeských), a to jednou z forem uvedených v ust. 67 odst. 1 zákona. 2. Číslo účtu pro složení peněžní částky (jistoty) na účet zadavatele: číslo účtu: /0100, variabilní symbol: IČ uchazeče. V případě, že dodavatel poskytne jistotu složením peněžní částky na shora uvedený účet zadavatele, uvede ve své nabídce formou čestného prohlášení číslo účtu, na který mu bude po skončení zadávacího řízení peněžní jistota uvolněna (vrácena). Uvedené čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. 3. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle ust. 43 zákona. Dodavatel ve své nabídce doloží kromě originálu jmenovaných listin rovněž jejich kopie. 4. Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ust. 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. 5. Jistota bude uchazečům uvolněna ve lhůtách stanovených v ust. 67 odst. 2 zákona. Výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí ust. 67 odst. 7 zákona. Doklad o poskytnutí jistoty jedním se shora uvedených způsobů musí být přiložen do nabídky. článek 17 Další informace k zadávacímu řízení 1. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a zadání veřejné zakázky zrušit a to ve smyslu ust. 84, odst. 5 zákona a dalších důvodů uvedených v zákoně. 2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky, a to v případech, kdy zadavatel veřejnou zakázku zrušil. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem a se zásadami definovanými v ust. 6 zákona. 4. Jakékoliv komunikace mezi zadavatele, resp. osobou pověřenou výkonem zadavatelské činnosti a jednotlivými dodavateli (po podání nabídky pak uchazeči) bude probíhat výslovně podle ust. 148 zákona. Telefonická, osobní nebo jiná komunikace je z tohoto důvodu nepřípustná. článek 18 Seznam příloh zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení základní kvalifikační kritéria Příloha č. 2 Technická specifikace Příloha č. 3 Krycí list nabídky Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) mimo procesní režim

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více