S T A N O V Y ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASOCIACE PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASOCIACE PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ"

Transkript

1 S T A N O V Y ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASOCIACE PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ K řízení své nejvyšší soutěže NBL a k ochraně a prosazení svých zájmů založili kluby NBL toto zájmové sdružení právnických osob zapsané v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Magistrátem hlavního města Prahy pod č. reg. ZS 31/4/98. Zájmové sdružení se zápisem do shora uvedeného registru stalo právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou a provozuje předmět činnosti pod svým názvem, na svou odpovědnost a řídí se následujícími stanovami: Článek 1 Název zájmového sdružení Název zájmového sdružení právnických osob je - Asociace prvoligových klubů (dále jen jako ALK nebo sdružení). Článek 2 Sídlo sdružení Sídlo sdružení je na adrese : Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou. Článek 3 Trvání sdružení Článek 4 Předmět činnosti Předmětem činnosti sdružení je: - organizování a pořádání sportovních akcí, soutěží a kurzů, - reklamní a zprostředkovatelská činnost. Část II MAJETKOVÉ POMĚRY A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY Článek 5 Majetkové poměry /1/ Majetek sdružení činil při založení Kč ( třistatisíc korun českých ) a byl tvořen peněžitými vklady jednotlivých zakladatelů a nevyčerpaným zůstatkem peněžních prostředků bývalého ALK, kterého je toto sdružení nástupcem. /2/ Vkladem zakladatele a člena sdružení je souhrn peněžních prostředků, kterými přispívá člen do majetku sdružení. /3/ Vklad, který je u všech členů stejný a činí celkem Kč (pět tisíc korun českých), zaplatil každý ze zakladatelů. Nově přistupující člen je povinen jej zaplatit před první členskou schůzí sdružení, které se zúčastní. Zaplacení vkladu se tak stává podmínkou členství ve sdružení. Vklad se stává majetkem sdružení a používá se k provozování činnosti sdružení a je součástí celkového majetku sdružení. Strana 1 (celkem 8)

2 /4/ Základní povinností člena ALK je zaplatit každoročně členský příspěvek ve výši a termínu, který určí Členská schůze ALK. /5/ Členské příspěvky budou splatné na samostatný účet sdružení, číslo účtu: /0100. Část III ORGANIZACE SDRUŽENÍ Článek 6 Členství ve sdružení /1/ Členy sdružení se mohou stát na základě své žádosti pouze ty právnické osoby, kterým vzniklo právo startu a účasti v Národní basketbalové lize (dále jen NBL) mužů a členství ve sdružení vzniká splacením vkladu. /2/ Člen sdružení je oprávněn ze sdružení vystoupit, a to jednostranným prohlášením o vystoupení, které nabývá účinnosti doručením statutárnímu zástupci sdružení. Při tomto ukončení členství ve sdružení nevzniká vystupujícímu subjektu právo na majetkové vypořádání. /3/ Členská schůze je oprávněna vyloučit člena sdružení za porušení těchto stanov nebo jiné hrubé porušení sportovní etiky. Při tomto způsobu ukončení členství ve sdružení také nevzniká vyloučenému členovi právo na majetkové vypořádání. /4/ Sestoupením, vyřazením nebo jiným způsobem ztráty práva startovat v NBL členství ve sdružení zaniká. V tomto případě obdrží tento člen jednorázovou náhradu svého zaplaceného vkladu ve výši Kč. /5/ Představenstvo ALK vede seznam všech členů, v němž je zapsáno: - firma nebo název a sídlo právnické osoby - identifikační číslo - právní forma člena - bankovní spojení - všechny změny těchto údajů, které je člen povinen bez zbytečného odkladu ALK sdělit a doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného příslušného registru, ve kterém je zapsán či evidován. Článek 7 Působnost ALK /1/ ALK je nedílnou součástí ČBF a jako taková se podílí na činnosti ČBF zejména tím, že navrhuje: - hrací systém NBL mužů a počet účastníků této soutěže, - postupové a sestupové klíče při respektování návaznosti na nižší soutěže, - podmínky pro účast v NBL, - Rozpis NBL a Organizaci, systém řízení a sportovně technické podmínky pro účast v Mistrovství ČR v basketbale mužů (dále jen STP), - strukturu těch celostátních soutěží mužů, ve kterých startují družstva NBL společně s družstvy nižších soutěží organizovaných ČBF (Český pohár mužů). /2/ Pří řízení NBL ALK schvaluje: - termínovou listinu NBL, - sazebník pokut a trestů pro NBL, - změnu řádů ČBF jen v případě, že se tato změna týká pouze NBL, - další řády, směrnice a dokumenty platné jen pro NBL. /3/ Pro operativní řízení NBL jmenuje ALK vrchního, sportovního a disciplinárního ředitele. Dle potřeb vytváří své vlastní orgány pro rozvoj své činnosti, např. marketingovou nebo legislativní komisi. /4/ Proces odvolání je upraven v STP. Strana 2 (celkem 8)

3 /5/ V případě, že ALK se stane nezávisle na ČBF sama vyhlašovatelem a organizátorem basketbalové soutěže mužů, přechází na ni veškerá rozhodovací pravomoc k takovéto soutěži. Článek 8 Práva a povinnosti členů ALK /1/ Základní povinností každého člena je plně respektovat a plnit přijatá rozhodnutí orgánů ALK a uhradit v určených termínech příspěvky ALK. V případě neuhrazení stanovených příspěvků do 15 dnů po jejich splatnosti pozbývá příslušný člen ALK hlasovací právo na členské schůzi a práva uvedená v čl. 8. do doby uhrazení dlužné částky. /2/ Jestliže člen nezaplatí shora uvedený příspěvek, sankci či jinou platbu, která mu byla orgánem ALK předepsána ani v náhradní lhůtě pro platbu stanovenou, vyloučí představenstvo ALK člena ze sdružení a vklad člena se použije ke splacení dlužné částky. Zbytek vkladu tak bude vrácen vyloučenému členovi po započtení nároků ALK z porušení jeho povinností. /3/ Každý člen ALK má právo být přítomen u všech jednání, která se přímo týkají jeho klubu a jsou projednávána v představenstvu ALK. /1/ Orgány sdružení jsou: a) členská schůze, b) představenstvo sdružení, c) revizor účtu. Článek 9 Orgány sdružení Článek 10 Členská schůze /1/ Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, skládá se ze zástupců jednotlivých členů sdružení. Každý člen je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Může tak činit osobně svým statutárním zástupcem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce na základě plné moci je povinen při příchodu na členskou schůzi odevzdat pověřené osobě písemnou plnou moc. Každý člen se účastní členské schůze na vlastní náklady. Pro posouzení oprávnění přítomných osob k účasti na členské schůzi je rozhodující seznam členů vedený společností. Osoba, která prokáže při prezenci před členskou schůzí, že je oprávněným členem, bude zapsána do listiny přítomných při prezenci. /2/ Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně dvakrát ročně, písemně nebo elektronickou poštou s potvrzením doručení alespoň 10 dnů před datem jejího konání. Písemná pozvánka musí obsahovat: a) název a sídlo sdružení, b) místo, datum a hodinu konání členské schůze, c) označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná členská schůze, d) pořad jednání členské schůze. /3/ Na žádost člena je představenstvo povinno doplnit program schůze a zařadit na pořad jednání jím určený bod programu, pokud žádost došla po zaslání pozvánky na členskou schůzi ve lhůtě do sedmi dnů před konáním členské schůze. Jestliže tato lhůta dodržena není, lze uvedenou záležitost zařadit na pořad jednání členské schůze jen za účasti a souhlasu všech členů ALK. /4/ Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina hlasů zástupců členů sdružení. Strana 3 (celkem 8)

4 /5/ Každý člen sdružení má při hlasování na členské schůzi jeden hlas rozhodující. Hlas rozhodující má i předseda představenstva sdružení v případě, že není příslušníkem člena sdružení. /6/ Do působnosti členské schůze patří: a) měnit obsah stanov, b) rozhodovat o členském příspěvku, c) volit a odvolávat předsedu představenstva a 2 členy představenstva d) volit a odvolávat své zástupce v subjektech, na jejichž činnosti se bude sdružení podílet, e) volit a odvolávat revizora účtů, f) schvalovat roční účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení zisku, g) rozhodovat o odměnách za funkce vykonávané v rámci ALK, h) rozhodovat v oblasti hospodaření o všech dispozicích s majetkem sdružení, i) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zrušení sdružení, j) vyloučit člena sdružení za porušení těchto stanov nebo hrubé porušení sportovní etiky, k) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti členské schůze nebo které si členská schůze vyhradí k rozhodnutí, l) navrhovat ČBF hrací systém NBL, postupové a sestupové klíče, m) rozhodovat o vstupech do kapitálových společností. /7/ Je-li členská schůze oprávněna určité rozhodnutí přijmout, je oprávněna rovněž takové rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud to neodporuje povaze tohoto rozhodnutí. /8/ Členská schůze je oprávněna svým usnesením udělovat pokyny představenstvu k operativnímu řízení ALK. /9/ Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných zástupců členů sdružení, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. /10/ Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu předneseném členem představenstva pověřeným zahájením schůze do zvolení řídícího schůze, poté řídícím schůze, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. /11/ Rozhodnutí o změně stanov, vyloučení ze sdružení, zvýšení nebo snížení členského příspěvku a o zrušení sdružení vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných zástupců členů sdružení. /12/ Členská schůze volí svého řídícího a zapisovatele. /13/ Zápis o členské schůzi obsahuje: a) název a sídlo sdružení, b) místo a dobu konání členské schůze, c) jméno řídícího členské schůze a zapisovatele. d) popis projednání jednotlivých bodů programu členské schůze, e) rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledku hlasování, f) obsah protestu zástupce člena sdružení týkající se rozhodnutí členské schůze, jestliže o to protestující požádá. /14/ Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o členské schůzi do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a řídící členské schůze a každý člen ALK musí být o všech přijatých rozhodnutích týkajících se jeho klubu písemně informován. /15/ Každý zástupce člena sdružení může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. /16/ Zápisy o členské schůzi spolu s pozváním na členskou schůzi a prezenční listina přítomných členů sdružení se uchovávají v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání. Strana 4 (celkem 8)

5 Článek 11 Postup při doplňování a změně stanov /1/ Ke změně stanov dochází rozhodnutím členské schůze o změně stanov, jiným rozhodnutím členské schůze nebo jinou právní skutečností. /2/ Je-li na programu členské schůze schválení změny stanov, musí pozvánka na schůzi: a) charakterizovat podstatu navrhovaných změn, b) obsahovat upozornění pro členy, že jsou oprávněni nahlédnout v sídle ALK do návrhu změn stanov. /3/ Ve lhůtě pro oznámení členské schůze musí být v sídle ALK k dispozici úplný návrh změn stanov k nahlédnutí. /4/ Jestliže člen hodlá uplatnit na členské schůzi protinávrhy k návrhu stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ALK nejméně 5 pracovních dnů před konáním členské schůze. Představenstvo je povinno sdělit jeho návrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání členské schůze ostatním členům ALK. /5/ Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutí členské schůze, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. Článek 12 Představenstvo /1/ Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost ALK a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech ALK, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze. Představenstvo má 3 členy a všechny členy představenstva volí členská schůze, která ze zvolených členů představenstva zvolí i předsedu. Funkční období člena představenstva je tříleté a mandát zaniká až zvolením nového člena. /2/ Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je povinen oznámit písemně svoje odstoupení představenstvu nebo oznámit své odstoupení z funkce na členské schůzi při jejím jednání. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit rovněž tak, že oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva. Orgánem příslušným k projednání odstoupení člena představenstva je představenstvo. Odstoupení je účinné dnem, kdy se koná nebo mělo konat zasedání představenstva společnosti. /3/ Rozhodnutí členské schůze mohou omezit právo představenstva jednat jménem sdružení, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. /4/ Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví sdružení a předkládá členské schůzi ke schválení roční účetní závěrku. Tuto závěrku předkládá členům sdružení nejpozději před zahájením členské schůze. /5/ Nejméně jedenkrát za rok předkládá představenstvo členské schůzi zprávu o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku. /6/ Představenstvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi písemně nebo elektronickou poštou s potvrzením doručení alespoň 10 dnů před datem jejího konání, jestliže sdružení je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti. /7/ Představenstvo společnosti může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů ALK či jiné osoby. /8/ Představenstvo může kooptovat jednoho člena představenstva do příští členské schůze. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. Strana 5 (celkem 8)

6 /9/ Představenstvo rozhoduje většinou hlasů a je oprávněno jednat pouze, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. /10/ Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí. Jejich porušení však nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. /11/ Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo sdružení způsobit škodu. /12/ Členové představenstva, kteří porušili své povinnosti, ručí za závazek k náhradě škody způsobené třetím osobám, jestliže náhrady této škody nelze dosáhnout od sdružení pro jeho platební neschopnost. /13/ Představenstvo svolává jeho předseda podle potřeb. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva. /14/ Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. /15/ Člen představenstva ALK je vyloučen z rozhodování a projednávání věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci lze mít pochybnost o nepodjatosti. Z projednávání a rozhodování je vyloučen také ten, kdo se v téže věci zúčastnil řízení na jiném stupni. /16/ Rozhodnutí v naléhavých případech může představenstvo přijmout i mimo zasedání (per rollam), musí být projednáno se všemi členy představenstva. Takové rozhodnutí je stejně platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání představenstva řádně svolaném a konaném. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajistí předseda představenstva. Článek 13 Jednání a podepisování jménem sdružení /1/ Jménem ALK jedná vždy předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. /2/ Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěnému nebo jinak napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. Článek 14 Revizor účtu /1/ Revizor účtu: - kontroluje hospodaření sdružení a účetní závěrku, - podává o své činnosti zprávu členské schůzi sdružení jednou ročně. /2/ Revizor účtu sdružení je jmenován pro první období zakladateli a posléze je volen členskou schůzí sdružení. Nemůže být současně členem představenstva ani zástupcem sdružení v subjektech, na jejichž činnosti se bude ALK podílet. Strana 6 (celkem 8)

7 Část IV HOSPODAŘENÍ Článek 15 Hospodaření ALK /1/ Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak. Na každý účetní rok sestavuje ALK rozpočet, který schvaluje členská schůze ALK. /2/ Sdružení je povinno zajišťovat řádné vedení účetní evidence. Evidence účetnictví společnosti je vedena příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Po skončení účetního období sestavuje ALK účetní závěrku podle obecně závazných předpisů. /3/ Základní příjmy jsou tvořeny: a) členskými příspěvky členů sdružení, b) příjmy z reklam a sponzorských příspěvků, c) příjmy z akcí sportovně-společenského charakteru, d) příjmy z podnikání, e) ostatní příjmy. /4/ Náklady sdružení jsou hrazeny z vlastních příjmů a administrativa se uskutečňuje prostřednictvím sekretariátu ČBF a rovněž v režii ALK. /5/ Funkce vykonávané v rámci ALK jsou odměňovány. Výši odměn určuje představenstvo. Článek 16 Odpovědnost za hospodaření /1/ Za hospodaření sdružení odpovídají členové představenstva sdružení. Ohledně odpovědnosti členů představenstva za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu své působnosti a ručení za závazky sdružení se použijí ustanovení právní úpravy akciových společností, konkrétně ust. 194 odst. 4 až 6 ObchZ. /2/ Sdružení odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové sdružení ručí za závazky sdružení způsobem uvedeným shora. Část V ZÁNIK SDRUŽENÍ Článek 17 Podmínky zániku /1/ Sdružení se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí členské schůze o zrušení, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti likvidací. Ke zrušení může dojít i dohodou všech členů ALK. /2/ Sdružení zaniká ke dni výmazu z registru sdružení. Zániku sdružení předchází jeho zrušení a likvidace, pokud jmění sdružení nepřechází na právního nástupce. /3/ Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými předpisy. Likvidaci provádí představenstvo sdružení a o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje členská schůze. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy ALK ve stejném poměru. Strana 7 (celkem 8)

8 Část VI PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 18 Platnost a účinnost Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti a platnosti dnem jejich schválení na členské schůzi konané dne v Praze. Strana 8 (celkem 8)

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti Obchodní firma společnosti je: ERFLEX, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Sídlo společnosti je: Praha Článek 2 Sídlo společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Předmětem podnikání

Více

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Návrh nového znění stanov společnosti společnosti e Flow a.s.,se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 795/40, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 247 29 973, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Stanovy akciové společnosti "Sportovní areál Harrachov a.s." I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Sportovní areál Harrachov a. s. 2. Sídlem společnosti

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK NÁVRH ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK STANOVY Část I. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) byla

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 12. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Technistone Trade, a.s. 1.2 Sídlem společnosti je: Praha. 2. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 2.1

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha č. 1 Návrh textu stanov ASOMPO, a.s. pro jednání valné hromady dne 8.10.2014 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost ASOMPO, a.s., IČ 25872826, byla

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 1. července 2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti Seco GROUP a.s. se sídlem Praha 8, Šaldova 408/30, PSČ 186 00, IČO 60193450, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 S T A N O V Y OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 ve znění změny a přizpůsobení úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00

NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00 NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1) TORQUES a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti DC Concept a.s., se sídlem Páteřní 7, 635 00 Brno, IČO 25590481, svolává podle 402 Zákona o obchodních korporacích mimořádnou valnou hromadu

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Tereos TTD, a.s. - 1 - I. ZÁKLADNÍ U STANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky Obchodní firma společnosti zní: Tereos TTD, a.s. Sídlo

Více