STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y"

Transkript

1 STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1

2 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti 1. Firma společnosti je : Statek Kostelec na Hané, a. s. 2. Sídlo společnosti : Smržická 537, Kostelec na Hané 2 Založení společnosti Společnost byla založena podle zák. č. 513/1991 Sb. 3 Předmět podnikání Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje Zámečnictví, nástrojářství Opravy silničních vozidel Obráběčství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 k W Výroba elektřiny. 2

3 4 Trvání společnosti Společnost se zřizuje na dobu neurčitou. II. Základní kapitál, akcie a akcionáři 5 Základní kapitál 1) Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy : čtyřicetdevět milionů třistašedesát sedm tisíc korun českých). 2) Základní kapitál je splacen v plné výši. 3) Základní kapitál je rozdělen na : ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 238 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč. 4) Na každých Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas při hlasování na valné hromadě. 6 Akcie 1. Akcie společnosti znějí na jméno akcionáře. Akcie jsou v listinné podobě. 2. Převod akcií je možný realizovat pouze se souhlasem představenstva. Účinek převodu nastává registrací převodu akcie v seznamu akcionářů. 3

4 7 Akcionáři Akcionář má právo na podíl na zisku určeném k rozdělení, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Stejně tak má právo v případě zrušení společnosti s likvidací na podíl na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jeho akcií. III. Organizace společnosti 8 Obecné zásady 1. Ve společnosti je zvolen dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. 2. Odměňování členů orgánů společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. Konkrétní výši těchto odměn schvaluje valná hromada. 3. Členové představenstva nebo dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit. Jsou však povinni oznámit to orgánu, jehož jsou členy. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy jejich odstoupení projednal nebo měl projednat orgán jehož jsou členy. Tento orgán je povinen projednat jejich odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se jejich odstoupení dověděl. 9 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou zaslanou akcionářům nejméně 30 dní před konáním valné hromady na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Představenstvo současně uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti. 3. Řádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat každoročně, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. 4

5 4. Do působnosti valné hromady náleží : a) rozhodování o změně stanov b) rozhodování o změně výše základního kapitálu c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů d) volba a odvolání členů představenstva e) volba a odvolání členů dozorčí rady f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, příp. mezitímní účetní závěrky g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti j) další rozhodnutí, které zákon svěřuje do působnosti valné hromady. 5. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buďto osobně nebo svým zástupcem, který je k tomu zmocněn speciální plnou mocí. 6. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje jinou většinu. Na každou akcii připadá jeden hlas. Valná hromada rozhoduje formou veřejného hlasování, pokud se v jednotlivých případech valná hromada neusnese na tajném hlasování. V případech stanovených zákonem se o rozhodnutí valné hromady pořizuje zápis veřejnou listinou. 7. O průběhu valné hromady a jejich rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. 10 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti. 2. Představenstvo se skládá ze 3 členů. Funkční období členů představenstva je upraveno smlouvou o výkonu funkce. 3. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. 4. Představenstvo zejména : 5

6 a) Vykonává usnesení valné hromady. b) Svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání. c) Uděluje a odvolává prokuru. d) Rozhoduje o dalších otázkách společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem, případně stanovami, vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání představenstva svolává jeho předseda. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 6. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. 7. Představenstvo, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 11 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada se skládá ze 3 členů. Funkční období členů dozorčí rady je upraveno smlouvou o výkonu funkce. 3. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. 4. Dozorčí rada zejména : a) Dohlíží na veškerou činnost společnosti a na výkon působnosti představenstva. b) Přezkoumává účetní uzávěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 5. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však za šest měsíců. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 6. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. 6

7 IV. Právní úkony a podepisování za společnost 12 Právní úkony Společnost navenek zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 13 Podepisování za společnost Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva s uvedením své funkce. V. Hospodaření společnosti 14 Finanční hospodaření 1. Po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů používá společnost zisk zejména k přídělům do rezervního fondu, pro další rozvoj společnosti, k výplatám dividend akcionářům a k výplatám tantiém. O použití disponibilního zisku rozhoduje valná hromada. 2. Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje částkou 5 % z čistého zisku, až do dosažení rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada. 7

8 VI. Společná ustanovení 15 Uveřejňování předepsaných skutečností Oznámení, pozvánky a další předepsané skutečnosti se doručují akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla, případně uveřejňují tiskem nebo na internetových stránkách společnosti, pokud to ukládá zákon. 16 Doplňování a změna stanov Veškeré doplňky a změny stanov podléhají schválení valné hromady. O takovém rozhodnutí musí být pořízen zápis veřejnou listinou. V Kostelci na Hané dne Ing.Jiří Toman předseda představenstva 8

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více