STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení"

Transkript

1 STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice vznikl resp. obnovuje svoji samostatnou činnost jako majetkový a právní nástupce Tělovýchovné jednoty Slavoj Praha, oddíl golfu Golfový klub Líšnice je sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. ze dne o sdružování občanů. Toto sdružení je právnickou osobou a může zřizovat organizační jednotky, zakládat jiné právní subjekty nebo se dle těchto stanov stát součástí jiných právních subjektů Sdružení má název: Golfový klub Líšnice. V textu těchto stanov je nadále užívána zkratka GKL Sídlem GKL je obec Líšnice, okr. Praha západ GKL je založen na dobu neurčitou Klubovými barvami jsou žlutá, bílá a červená. čl. 2. Cíl činnosti 2.1. Cílem činnosti GKL je sdružování osob za účelem provozování golfové hry a za tímto účelem i vytváření a zajišťování podmínek pro golfový sport, včetně veškerých služeb, spojených s touto činností, především v zájmu sportovního a společenského vyžití členů. čl. 3. Nabývání členství II. Členství 3.1. Členem GKL se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a cílem činnosti GKL a chce se na jejich naplňování podílet O nabytí členství v GKL rozhoduje výbor GKL a to na základě žádosti uchazeče o členství v GKL Přijetí do GKL (nabytí členství) může být vázáno na zaplacení poplatků příp. splnění dalších

2 podmínek. Výši a splatnost těchto poplatků určuje výbor GKL a schvaluje shromáždění členů GKL. čl. 4. Čestné členství 4.1. Čestné členství v GKL navrhuje výbor GKL a uděluje shromáždění členů GKL osobám, které se významně zasloužily o GKL. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako člen GKL, ale neplatí klubové poplatky. čl. 5. Zánik členství 5.1. Členství v GKL zaniká úmrtím člena, vystoupením, vyškrtnutím nebo vyloučením Člen ztrácí členství vyškrtnutím, když více než 1 rok neplní své poplatkové povinnosti. Vyškrtnutí je v pravomoci výboru GKL Člen ztrácí členství vyloučením z rozhodnutí shromáždění členů GKL, způsobí-li svým chováním újmu na dobrém jménu klubu, jedná-li proti jeho zájmům nebo při opakovaném hrubém porušování stanov klubu. čl. 6. Práva a povinnosti členů 6.1. Členové GKL mají práva a povinnosti dané těmito stanovami, vnitřními předpisy GKL, přijatými shromážděním členů popř. rozhodnutími výboru GKL Každý člen GKL je povinen plnit svoje poplatkové povinnosti ve výši a v termínech stanovených orgány GKL. Je povinen podrobit se pravomocným rozhodnutím orgánů GKL, zachovávat pravidla a etiku golfové hry a svým jednáním nepoškozovat GKL ani neomezovat práva ostatních členů GKL. čl. 7.Orgány GKL 7.1. Orgány GKL jsou: - shromáždění členů GKL, - prezident GKL, - výbor GKL, - revizor účtů. čl. 8. Shromáždění členů III. Organizace 8.1. Shromáždění členů GKL je nejvyšším orgánem sdružení. Shromáždění členů rozhoduje v těchto věcech: - o změnách a doplnění stanov, - volí a odvolává členy výboru GKL, - volí a odvolává revizora účtů, - schvaluje roční zprávu o hospodaření GKL, - schvaluje rozpočet GKL,

3 - rozhoduje o vyloučení člena z GKL, - uděluje na návrh výboru GKL čestné členství, - schvaluje zásadní disposice s majetkem GKL, zejména v případě prodeje nemovitého majetku GKL nebo použití nemovitého majetku GKL jako zástavy, - rozhoduje o ukončení činnosti GKL a rozpuštění občanského sdružení. Shromáždění členů má právo si vyhradit nezastupitelné rozhodování i v dalších věcech týkajících se GKL Právo zúčastnit se shromáždění členů GKL má každý člen GKL. Právo podílet se na rozhodování má každý člen po dovršení věku 18 let Řádné shromáždění členů GKL svolává výbor GKL nejméně jedenkrát za rok. Řádné volební shromáždění svolává výbor GKL jedenkrát za čtyři roky, vždy na konec volebního období stávajícího výboru GKL nebo tehdy, když poklesne počet členů výboru pod 5 členů. Řádné volební shromáždění má právo volit členy výboru GKL a revizora účtů. Dále je výbor GKL povinen svolat řádné shromáždění členů GKL pokud o to požádá nejméně jedna pětina členů GKL. Pozvánka na řádné shromáždění členů GKL musí být členům GKL odeslána nejpozději 21 dní před termínem konání shromáždění, pozvánka na řádné volební shromáždění členů GKL musí být členům GKL odeslána nejpozději 60 dnů před termínem volebního shromáždění Shromáždění členů dle bodu svolává výbor GKL jako řádné shromáždění členů GKL nebo řádné volební shromáždění členů GKL. Řádné shromáždění nebo řádné volební shromáždění členů GKL je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně jedné pětiny členů GKL s právem rozhodovacím. Mimořádné shromáždění nebo mimořádné volební shromáždění členů GKL svolává výbor GKL v případě, že svolané řádné shromáždění členů GKL není usnášeníschopné je přítomno méně než jedna pětina členů s právem rozhodovacím. O svolání mimořádného shromáždění nebo mimořádného volebního shromáždění členů GKL rozhodne výbor GKL po zjištění při prezenci, že je přítomno méně než jedna pětina členů GKL s právem rozhodovacím Řádné shromáždění členů GKL má právo doplnit program uvedený na pozvánce na shromáždění o další body, kromě doplnění o bod voleb orgánů GKL. Na mimořádném shromáždění členů GKL je možné projednat další body oproti programu, uvedenému na pozvánce na řádné shromáždění členů GKL, ale není možné k těmto bodům přijímat usnesení nebo pokud se nejedná o mimořádné volební shromáždění členů GKL, není možné volit Řádné i mimořádné shromáždění členů GKL přijímá svá rozhodnutí hlasováním na shromáždění přítomných členů GKL s právem rozhodovacím. Volba a odvolání výboru GKL, jeho jednotlivých členů a revizora účtů je prováděna tajným hlasováním hlasovacími lístky. V ostatních věcech rozhoduje shromáždění členů veřejným hlasováním aklamací. Voleni mohou být členové GKL starší 18 let s nejméně pětiletým členstvím v GKL ke dni voleb K platnosti rozhodnutí řádného i mimořádného shromáždění členů GKL je potřebný souhlas nadpoloviční většiny na shromáždění přítomných členů GKL s právem rozhodování.

4 K platnosti rozhodnutí shromáždění členů GKL o ukončení činnosti GKL a rozpuštění sdružení je potřebný souhlas tříčtvrtinové většiny na shromáždění přítomných členů GKL s právem rozhodovacím za podmínky přítomnosti nejméně tří čtvrtin všech členů GKL s právem rozhodovacím a k tomuto rozhodování není možné svolat mimořádné shromáždění Členství v GKL je dobrovolné, osobní rozhodnutí fyzické osoby, která souhlasí s vykonáváním práv a plněním povinností uvedených ve stanovách GKL. Jejich vykonávání a plnění jiným subjektem na základě plné moci stanovy GKL nepřipouští Řádné i mimořádné shromáždění členů GKL řídí 3-5 členné pracovní předsednictvo, které na návrh výboru GKL zvolí shromáždění přítomných členů GKL. Z jednání shromáždění členů GKL se pořizuje písemné, shromážděním schválené a přijaté usnesení. čl. 9. Výbor GKL 9.1. Výbor GKL je výkonným, statutárním a rozhodovacím orgánem GKL, voleným shromážděním členů GKL, je 5 7 členný a má 1-3 náhradníky. Výbor ze svých členů volí prezidenta klubu a viceprezidenta a obsazuje další funkce dle potřeby. Výbor je volen na období 4 let Výbor GKL rozhoduje o všech věcech týkajících se GKL s výjimkou těch, které jsou stanovami vyhrazeny k rozhodování shromáždění členů GKL nebo těch, které si shromáždění členů ve svých usneseních k rozhodování shromáždění členů GKL vyhradí Výbor GKL nebo jeho člen může být v průběhu funkčního období odvolán shromážděním členů GKL pouze ze závažných důvodů a to zejména způsobí-li svým chováním újmu na dobrém jménu klubu, jedná-li proti jeho zájmům, při opakovaném hrubém porušování stanov klubu nebo při dlouhodobém neplnění povinností člena výboru GKL Člen výboru GKL může rezignovat na své členství ve výboru GKL. V takovém případě zaniká mandát rezignujícího člena výboru GKL dnem, v němž bylo jeho oznámení o rezignaci na členství ve výboru GKL doručeno prezidentovi GKL Na uvolněné místo ve výboru GKL nastupuje náhradník výboru GKL ve zvoleném pořadí Prezident GKL: - svolává a řídí jednání výboru GKL a zastupuje GKL navenek, - jménem GKL je oprávněn provádět právní úkony a to na základě rozhodnutí výboru GKL nebo shromáždění členů GKL, - řídí a kontroluje činnost pracovníků GKL Ve výboru GKL se vždy ustavují a obsazují tyto funkce: - prezident, - viceprezident, - pokladník, - předseda sportovně technické komise, - propagace a marketing. Ostatní funkce se ustavují podle potřeby.

5 9.8. Výbor rozhoduje hlasováním na základě nadpoloviční většiny souhlasných hlasů členů výboru za podmínky přítomnosti více než poloviny členů výboru GKL. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta klubu Za GKL mohou dokumenty platně podepisovat prezident a členové výboru klubu, k platnosti a účinnosti jsou potřebné současně nejméně dva podpisy prezidenta a členů výboru klubu. Toto se netýká běžné korespondence. čl. 10. Revizor účtů Revizor účtů má právo průběžně kontrolovat účetnictví GKL. Každoročně přezkouší účetní uzávěrku a připraví písemnou zprávu pro shromáždění členů GKL o kontrole hospodaření GKL Revizor účtů nesmí být současně členem výboru GKL Revizor účtů je volen na období 4 let Revizor účtů může být v průběhu funkčního období odvolán shromážděním členů GKL pouze ze závažných důvodů a to zejména jedná-li proti zájmům GKL, při opakovaném hrubém porušování stanov klubu nebo při dlouhodobém neplnění povinností revizora účtů GKL. Čl. 11. Hospodaření GKL IV. Zásady hospodaření GKL hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí GKL výhradně do výše vlastního jmění. GKL samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok. V. Platnost a účinnost stanov Tyto stanovy byly schváleny shromážděním členů GKL dne... a nabyly účinnosti okamžikem schválení. Stanovy GKL podléhají registraci Ministerstvem vnitra ČR. Golfový klub Líšnice o.s.

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy sdružení Korektní podnikání

Stanovy sdružení Korektní podnikání Stanovy sdružení Korektní podnikání schválené ustavující valnou hromadou sdružení Korektní podnikání, která se konala dne 5. prosince 2003 v Praze. Tyto stanovy vymezují charakter, postavení, úkoly a organizaci

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více