Omluven: Lenka Cincibusová. Hosté: zástupci organizací a spolků v působnosti obce Košťálov: Kroužek břišních tanečnic Zlatuše Maryšková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluven: Lenka Cincibusová. Hosté: zástupci organizací a spolků v působnosti obce Košťálov: Kroužek břišních tanečnic Zlatuše Maryšková"

Transkript

1 Zápis z 04/2014. zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 24. února 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu a v kanceláři starosty obce Košťálov Zasedání ZO 04 Strana 1 (celkem 5) Přítomni: PaedDr. Miloslav Janata, Milan Havlík, Miroslav Doškař, Karel Čermák, RNDr. Jiří Jína, Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., Zdeněk Kopecký, Bohumil Matura, Luboš Máslo, Libor Vlček, Ivo Jiřiček a Lukáš Kmínek. Omluven: Lenka Cincibusová. Hosté: zástupci organizací a spolků v působnosti obce Košťálov: Kroužek břišních tanečnic Zlatuše Maryšková TJ Sokol Košťálov Iveta Piryová TJ Sokol Kundratice Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D. ČRS (Rybáři) Košťálov Petr Kubán AMBSKlub Košťálov Ing. Pavel Pěnička Ph.D. Výtvarná skupina Košťál Vladimír Klíma SDH Kundratice Jan Říha Včelaři Libštát Pavel Vejnar st. ČMS (Myslivci) Skalice Košťálov Vladimír Jindřišek a Bc. Martin Šváb FK Košťálov Leoš Moravec SDH Košťálov Miroslav Doškař Dech. hudba Táboranka RNDr. Jiří Jína Jednání zahájeno v zasedací místnosti 18:00 hodin Jednání zahájil starosta PaedDr. Miloslav Janata, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné. Do mandátové komise navrhl Lukáše Kmínka a Mgr. Pavlínu Hejskovou, do funkce zapisovatele Milana Havlíka, za členy návrhové komise RNDr. Jiřího Jínu a Miroslava Doškaře. Do funkce ověřovatele zápisu byli navrženi RNDr. Jiří Jína a Ivo Jiřiček, složení těchto komisí bylo jednomyslným hlasováním schváleno. Poté starosta přistoupil ke schválení programu, nejdříve vyzval přítomné k doplnění programu. Po projednání jednotlivých návrhů na doplnění byl aktualizovaný program jednání jednomyslně schválen všemi hlasy. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání bude provedena na příštím zasedání. V úvodu vystoupil starosta obce PaedDr. Miloslav Janata a seznámil přítomné zastupitele a představitele spolků s činností obce v roce 2013, přípravou rozpočtu a investičními prioritami na rok Už vzhledem k plánu budování kanalizace v letošním a příštím roce a s tím souvisejícími výdaji nelze zvyšovat příspěvky na činnost jednotlivým organizacím. Proto, jak zdůraznil starosta, nemůže v tomto období docházet k navýšení těchto příspěvků nebo jejich zcela plnému uspokojení dle předložených žádostí. Ne všechny organizace také předložily k žádosti údaje o členské základně, aktivních členech a především o

2 Strana 2 (celkem 5) počtech dětí a mládeže ve svých organizacích a spolcích. Poté vystoupili jednotliví zástupci s krátkými projevy: P. Zlatuše Maryšková - Kroužek břišních tanců čítá 28 dívek a kromě pravidelných nácviků a tréninků se účastní přehlídek např. v Náchodě, Jičíně, Turnově. Příspěvek na činnost použijí na nákup nových šatů a doplňků a především na úhradu cestovného a startovného. P. Iveta Piryová - TJ Sokol Košťálov vyvíjí svoji činnost celkem v 8 skupinách/oddílech. Cvičení dětí, florbal, 4 oddíly stolního tenisu, volejbalisti a cvičení rodičů s dětmi. Žádají o příspěvek na činnost ve výši 20 tis. Kč a 60 tis. Kč na opravu budovy sokolovny. Nadto Obec Košťálov hradí většinu nákladů na vodné, el. energii a plynové vytápění v budově sokolovny. Mgr. Pavlína Hejsková - TJ Sokol Kundratice, žádají o příspěvek na činnost ve výši 60 tis. Kč, kde kromě sportovní činnosti potřebují uhradit náklady na výměnu oleje v rolbě a vybudovat ochranné oplocení za fotbalovými brankami na kundratickém hřišti. Celkem se starají o více než 25 dětí a o bikrosový areál a lyžařský vlek. P. Petr Kubán - Místní organizace Českého rybářského svazu Košťálov, žádají o příspěvek ve výši 80 tis. Kč na činnost dětského rybářského kroužku a zřízení klubovny ve své budově - garáži u Skalských. Jednatel spolku uvedl, že organizace má 281 členů, z toho 51 dětí a mládeže. (V návrhu rozpočtu obce bude uvedena částka 40 tis. Kč na činnost) Ing. Pavel Pěnička Ph.D. - AMBSKlub Košťálov mimo dospělých organizuje také dětský a mládežnický kroužek se 13ti dětmi. Žádají o příspěvek ve výši 20 tis. Kč na úhradu startovného, cestovného a opravu závodních strojů. (V návrhu obce rozpočtu bude uvedena částka 10 tis. Kč) P. Vladimír Klíma - Výtvarná skupina Košťál, žádají částku 10 tis. Kč na pořádání tradiční výstavy. (V návrhu obce rozpočtu bude uvedena částka 7 tis. Kč) P. Jan Říha - hasiči Kundratice, mají celkem 119 členů z toho 12 aktivních dětí v kroužku. Žádají o příspěvek ve výši 20 Kč, stejně jako v minulých letech. P. Pavel Vejnar - včelaři Libštát, celkem 23 členů se stará o 223 včelstev a příspěvek ve výši 8 tis. Kč (dle návrhu rozpočtu obce) použijí na činnost a hlavně jako příspěvek na obnovu včelstev. P. Vladimír Jindřišek - myslivci Skalice Košťálov by se rádi starali o více dětí, ale "legislativa neumožňuje dětem držet lovecké zbraně". V současné době kromě příspěvku na činnost také žádají o druhý příspěvek na opravu jejich nemovitosti. (V návrhu rozpočtu je uvedena částka 40 tis. Kč a vybudování zpevněné cesty na obecním pozemku k jejich stodole dle žádosti z podzimu 2013). P. Leoš Moravec - Fotbalový klub Košťálov se stará celkem o 88 dětí v různých mužstvech a 98 dospělých, dále organizace čítá dalších 103 členů. Celkem za sezonu uskuteční 569 tréninků a 128 mistrovských a přátelských zápasů. Letos navíc plánují uspořádat náborový dětský sportovní den. Na činnost žádají 270 tis. Kč. P. Miroslav Doškař - hasiči Košťálov mají celkem 187 členů vč. dětí a žádají o příspěvek na činnost ve výši 40 tis. Kč. Na závěr tohoto bodu jednání zastupitelstva se spolky vystoupil opět starosta PaedDr. Janata a seznámil přítomné s navrhovanou výší příspěvku pro jednotlivé organizace a spolky v současném návrhu rozpočtu obce. Zasedání bylo přerušeno krátkou přestávkou, během které se zastupitelé přesunuli do kanceláře starosty, kde jednání pokračovalo.

3 Strana 3 (celkem 5) Pravidelnými body jsou projektové a stavební zakázky: 1. Informační centrum a WC k cyklostezce Nové zhotovitelské firmě STAVKO bylo po podepsání Smlouvy o dílo s oceněným výkazem výměr předáno staveniště a firma zahájila stavební práce. 2. Rekonstrukce restaurace Slávie. Stavba probíhá dle schváleného harmonogramu a je prováděno pokládání dlažby, obkladů a vnitřních omítek v suterénu a v 1NP. Projektant Ing. Kožnar předal návrh řešení 2 NP - zařízení penzionu. 3. Kanalizace a ČOV. Do výběrového řízení na zhotovitele se přihlásilo 10 uchazečů a probíhá jednání hodnotící komise, která podrobně posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a předložených oceněných výkazů výměr. Předpoklad ukončení jednání hodnotící komise na zhotovitele je v první polovině března, poté budou probíhat zákonné lhůty na možné odvolání neúspěšných uchazečů. Neustále platí předpoklad zahájení stavby v dubnu Obecní dům Kundratice. Smlouvy o dílo s vítěznými uchazeči byly podepsány a celá dokumentace k poskytnutí dotace (akceptace žádosti již proběhla) bude předána na SFŽP. Předpokládané zahájení stavby je plánováno na Do té dobu musí být objekt připraven na rekonstrukci a především v půdní části vyklizen. 5. Výměna svislých oken č.p.300/301 Na lednovém zasedání byl schválen záměr výměny svislých oken, balkonových dveří a vchodových dveří v bytovém domě č.p. 300/301. Výměna oken atd. bude provedena z prostředků správy bytů a na stavbě bude ustanoven stavební dozor Milan Horák, SHK s.r.o. IČO: Po seznámení se stavební dokumentací bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele oken a s montáží spojené zednické práce. Předpokládaný termín výměny oken je červen Pozn.: vlastní zateplení objektu a kompletní výměna všech balkonů proběhne až v období 3-5 let, po dokončení kanalizace. Starosta předložil návrh pravidel, na základě kterých bude poskytován nenávratný příspěvek na vybudování individuálních čistíren odpadních vod. Příspěvek ve výši 50% skutečných nákladů nejvýše však 50 tis. Kč bude poskytnut jen majitelům nemovitostí určených k trvalému bydlení a s trvalým a skutečným (nejméně jeden rok před podáním žádosti) pobytem v příslušné nemovitosti. Nemovitost se rovněž musí nacházet v místě, kde není možné její připojení na veřejnou kanalizační síť a částka bude vyplacena po pravomocném rozhodnutí o kolaudaci stavby ČOV po předložení finančních dokladů o platbě, resp. úhradě. Usnesení - viz příloha č. 1 bylo schváleno všemi hlasy. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy poskytnutí dvou příspěvků z programu ochrany obyvatelstva před hlukem z nákladní automobilové dopravy v celkové výši Kč. Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy o provedení deratizace ve všech třech katastrech obce. Deratizaci provede na náklady obce firma 3D, Na Strži 921, Nová Paka v termínu od 1. dubna do 31. května Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy financování resp. úhradu spoluúčasti na stavebních akcích, které jsou předmětem žádosti o dotaci. Z prostředků Fondu ochrany vod Libereckého kraje na Košťálov - doplnění vodovodní sítě, zásobní řád I a II a z prostředků Státního fondu životního prostředí na Obecní dům Kundratice - pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a zlepšení energetických vlastností obálky budovy. Spolufinancování obou akcí je součástí navrhovaného rozpočtu obce na rok 2014.

4 Strana 4 (celkem 5) Zastupitelstvo se seznámilo s informací, že v současné době probíhá zjišťovací řízení podle 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na Program rozvoje Libereckého kraje Zastupitelstvo schválilo pro zlepšení ekonomických ukazatelů uzavření smlouvy o termínovaném vkladu na částku 1 mil. Kč na dobu 6 měsíců u Poštovní spořitelny, Československé obchodní banky, a.s., IČ Starosta předložil návrh na zveřejnění Záměru na uzavření Pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 244/1 a 240 v k.ú. Košťálov. Majitel pozemků Obec Košťálov jako propachtovatel zamýšlí propachtovat (pronajmout) výše uvedené pozemky pachtýři p. Jiřímu Janouškovi, bytem Kundratice č.p. 72. Jednání ukončeno v 20:40 hodin.

5 Usnesení z 04/2014. zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 24. února 2014 od 18:00 hodin v kanceláři starosty obce Košťálov Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e: 025/14 Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Ivo Jiřička a RNDr. Jiřího Jínu. Návrhovou komisi ve složení RNDr. Jiří Jína a Miroslav Doškař. Mandátovou komisi ve složení Lukáš Kmínek a Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D. Zasedání ZO 04 Strana 5 (celkem 5) 026/14 Uzavření Smlouvy o dílo na dokončení stavby Informační centrum a WC k cyklostezce s firmou STAVKO - Jiří Kotas Libštát, IČ /14 Pravidla, na základě kterých bude poskytován nenávratný příspěvek na vybudování individuálních čistíren odpadních vod. Celý dokument- viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 028/14 Poskytnutí dvou příspěvků z programu ochrany obyvatelstva před hlukem z nákladní automobilové dopravy v celkové výši Kč. 029/14 Financování resp. úhradu spoluúčasti na stavebních akcích, které jsou předmětem žádosti o dotaci. Z prostředků Fondu ochrany vod Libereckého kraje na Košťálov - doplnění vodovodní sítě, zásobní řád I a II a z prostředků Státního fondu životního prostředí na Obecní dům Kundratice - pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a zlepšení energetických vlastností obálky budovy. 030/14 Uzavření smlouvy o termínovaném vkladu na částku 1mil. Kč na dobu 6 měsíců u Poštovní spořitelny, Československé obchodní banky, a.s., IČ /14 Zveřejnění záměru na uzavření Pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 244/1 a 240 v k.ú. Košťálov. V Košťálově dne 24. února 2014 Zapsal: Milan Havlík Ověřili: Ivo Jiřiček RNDr. Jiří Jína Vyvěšeno: Svěšeno:

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Ročník X číslo 3 17. července 2015 V této sestavě jsme se vydaly na výlet do Libštátu na Končina. Z jednání zastupitelstva Zastupitelstvo se na dubnových

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do

Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do www.hodslavice.cz ZÁRÍ ˇ 2013 Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do barevného a slušivého kabátu nové fasády, oken a střech. Školka už je v provozu od 12.srpna a líbí se dětem, rodičům

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více