Post infernum (August Strindberg II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Post infernum (August Strindberg II)"

Transkript

1 Zdeněk Hořínek Post infernum (August Strindberg II) 1. Druhým svazkem Her Augusta Strindberga dovršil Divadelní ústav podstatný výbor z dramatického díla švédského klasika. K prvnímu dílu, který zahrnoval hry naturalistického období a pět her historických, se vztahovala má studie Strindberg znova přečtený z roku Druhý díl obsahuje hry z období po existenciální a náboženské krizi, nazývané podle autobiografické prózy krizí Inferna. Svými tématy (zejména pojetím manželských a mileneckých vztahů jako boje pohlaví) navazují ovšem na díla předinfernální, ale nazírají je v nové perspektivě, způsoby a prostředky zpodobení pak rozvíjejí novými směry. Jestliže naturalistické hry (Otec, Slečna Julie, některé aktovky) se zaměřovaly na nemilosrdnou analýzu s negativním vyústěním, nové pokusy úporně a většinou nepřesvědčivě míří k hledání pozitivního východiska. Příznačný je v tomto smyslu dvoudílný Tanec smrti (1900), který můžeme chápat jako sumu i epilog naturalistického období. Nenávistné manželské soužití je zde pojato jako zápas na život a na smrt, jako ničivá hra, v níž obě strany využívají všech nevybíravých prostředků k ovládnutí a pokoření partnera. Způsob zpodobení už zde ztrácí hodnověrnost naturalisticky přesné kresby a nabývá rysů expresionisticky přízračné zběsilosti i groteskní komiky. Ve druhém, méně zdařilém (a divadelníky často pomíjeném - viz např. Dürrenmattovu adaptaci Play Strindberg) dílu se Strindberg pokusil zrušit bezvýchodný kruh odcizení milostnou vzpourou mladé dvojice potomků, ale výsledek není příliš přesvědčivý. Prvek naděje je zde spíše výrazem autorovy křečovité vůle než důsledkem psychologicky dostatečně motivované dramatické logiky. Jinou možnost představuje pašijová hra Velikonoce (1900). Nad zhanobenou rodinou ovdovělé paní Heystové, která svého údajně provinilého manžela považuje za oběť a mučedníka, se vznáší hrozba v podobě věřitele Lindqvista. Jeho děsivé obcházení (jeho stín se postupně zvětšuje do obrovských rozměrů ) vyvolává úzkost a stupňuje rodinnou krizi. V závěru se obávaný nepřítel náhle promění v opak - v dobroděje, přinášejícího odpuštění, smíření a očištění. Východisko přináší lidský deus ex machina za vydatné pomoci velikonočních rekvizit. Výsledek je nutně iluzorní. 2. V téže době jako Tanec smrti a Velikonoce vzniká postupně trilogie Do Damašku (l. a 2. díl , 3. díl ). Cesta k vysvobození z existenciální krize a vykoupení z viny je zde podána jako dramatický proces. Jeho subjekt je označen abstraktně jako Neznámý, tedy jakýsi Everyman moderní doby, ale okolnosti a příhody jeho životní dráhy zřetelně poukazují k zážitkům samotného autora. Titul hry je snadno čitelnou narážkou, v textu ostatně výslovně dešifrovanou. Matka: Synu! Odešel jsi z Jeruzaléma a jsi na cestě do Damašku. Jdi tam! Touž cestou, po níž jsi šel sem; a všude, kde se zastavíš, postav kříž, ale jen na sedmi zastaveních, pak přestaň; nemáš jich čtrnáct jako On (rozuměj Ježíš Kristus - pozn. ZH), ty ne! [...] Neznámý: Všimla sis, že než vyjde slunce, přeběhne člověku mráz po zádech? Jsme děti temnoty, když se chvějeme před světlem? Matka: To tě nikdy neunaví klást pořád otázky? Neznámý: Ne, nikdy! Toužím totiž po světle, víš? Matka: Tak tedy jdi a hledej! Pokoj tobě!2 Obrácení Šavla ve sv. Pavla bylo jednorázovým aktem, cesta Neznámého je krkolomná a značně zašmodrchaná. Je blouděním labyrintem světa s jeho pokušeními a nástrahami intimními (láska, žárlivost, milostné soupeření) i veřejnými (spisovatelská kariéra, vědecké, respektive pseudovědecké pokusy a jejich ohlasy), při němž Neznámému asistuje Zpovědník (Dominikán) jako duchovní rádce a Žebrák jako hrdinovo alter ego. (Podle obsazení ve druhém dílu je Zpovědník, Žebrák a Dominikán táž osoba.) Už v rané aktovce Věřitelé (1888) dostala dlužnicko-věřitelská závislost morální obsah a transcendentální dosah. Gustav: Děti si obyčejně hrajou na tatínka a maminku, a když vyrostou, hrajou si na bratříčka a sestřičku - aby utajily, co se má utajit. - A pak si slíbí cudnost - a pak si začnou hrát na schovávanou, až se ocitnou v nějakém

2 temném koutku a jsou si jisti, že je tam nikdo nevidí. (S hranou přísností.) Ale oba dobře cítí, že JEDEN člověk je tou tmou vidí - a leknou se - a v tom úleku je začne postava toho nepřítomného strašit - bere na sebe tvar a rozměr - proměňuje se a stává se z něho můra, budí je z jejich milostného spánku, věřitel, klepe na dveře, a oni vidí jeho černou ruku mezi svýma, když spolu snídají, slyší jeho nepříjemný hlas v tichu noci, které by jinak měl rušit jenom tep jejich srdcí. Nebrání jim, aby se dostali, ale ruší jejich štěstí. Oba cítí, jak jeho neviditelná moc jejich štěstí ruší, pak spolu nakonec uprchnou - ale marně prchají před vzpomínkou, protože je pronásleduje, před dluhem, který za sebou nechali, jsou vyděšení, co tomu řeknou ostatní, nemají dost síly, aby unesli svou vinu, a tak se musí z pastvy přivléct obětní beránek a zaříznout!3 Ve hře Do Damašku stále připomínají tuto vinu v transcendentální perspektivě oba pokušitelé k dobru, Zpovědník a Žebrák, k nimž posléze přistupuje i pokušitel ke zlu, pojmenovaný Versucher, vynálezce osmého smrtelného hříchu - zoufalství. Cesta labyrintem světa je nadmíru protahována celými dvěma díly s četnými oklikami, zákruty, návraty a opakováními. Díl třetí, představující spění k ráji srdce, nebyl do edice Divadelního ústavu zahrnut. Z hlediska ideového problematicky, z hlediska uměleckého pochopitelně. Je to nesporně nejslabší článek nastavovaného celku, dosahující kýženého pozitivního vyústění prostředky snad výmluvnými, leč příliš doslovnými a pramálo dramatickými - četnými reflexemi, výzvami a proklamacemi, liturgickými vycpávkami, nadužíváním náboženských alegorií a symbolů. V dalším pokusu o mapování cesty člověka, ve Hře snů ( ) Strindberg na podobnou koncepci rezignoval a zpodobil labyrint světa jako snůšku zla a utrpení. Láska, bohatství, sláva, krása jsou jen lživým pozlátkem, přeludem, iluzí. Dcera Indrova prožije na své trudné pouti bolest bytí, pro niž lidé zaslouží si politování. Jedinou útěchou zůstává buddhisticko-schopenhauerovské poznání: V utrpení je přece spása a smrt přináší vysvobození. 4 Trilogie Do Damašku tvoří sice smysluplný celek, dramaticky však málo uspokojivý a v úplnosti scénicky těžko proveditelný. Z hlediska umělecké metody a techniky však přináší inspirativní novum, které našlo pokračování v expresionistickém ich-dramatu i v pozdějších snahách o postižení niterních procesů zjevnými scénickými prostředky. Události, setkání a střetnutí jsou nazřeny ze subjektivní perspektivy dramatického hrdiny. Důsledkem této jednotící perspektivy (ještě důsledněji uplatněné v monologizujícím fragmentu Holanďan, 1902) je zrovnoprávnění realit vnějších a vnitřních, skutečných událostí a představ, snů, vidin. 3. V předmluvě k ranému mistrovskému dílu, k naturalistické truchlohře Slečna Julie (1888), se zabývá Strindberg mimo mnohé jiné otázkou motivace dramatického charakteru a jednání. Každou životní událost [...] vyvolá obvykle celá řada více či méně hlubinných motivů. Divák si však zpravidla vybere ten, který je pro něho nejsnáze pochopitelný nebo je nejlichotivější pro jeho úsudek. Dojde tu k sebevraždě. Mizerné obchody, řekne měšťák. - Nešťastná láska, volají ženské. - Tělesná nemoc, praví nemocný. - Zklamané naděje, vzdychá trosečník. Motiv však může být ve všem nebo v ničem, a nebožtík mohl třeba hlavní motiv skrývat a místo něho stavět na odiv nějaký úplně jiný, který na jeho památku vrhá příznivější světlo. Truchlivý osud slečny Julie jsem motivoval celou řadou okolností: matčinými scestnými instinkty, otcovou nesprávnou výchovou, její vlastní povahou i sugescí, jíž její slabý a degenerovaný mozek vystavoval snoubenec; dále pak slavnostní náladou svatojanské noci, otcovou nepřítomností, menstruací, tím, že se zabývá zvířaty, rozpalujícím vlivem tance, nočním přísvitem, prudkým pohlavně dráždivým účinkem květin, a konečně náhodou, která je oba svede potají do jedné místnosti, jakož i naléháním vzrušeného muže. 5 Nahrazení jednoznačné kauzality (příčina - následek, záměr - akce, reakce - protiakce) složitou, mnohoznačnou motivací (genetickou, společenskou, fyziologickou, psychologickou, vědomou i podvědomou) podmiňuje nejen prohloubení dramatické psychologie, ale též nové postupy při snování dramatického děje a dramatické kompozice. Souvisí-li kauzalita s tvorbou zápletky, kde dialektika akce a protiakce míří k rozuzlení, mnohoznačnost motivací toto směřování komplikuje, po případě narušuje a vede zákonitě k složitějším skladebným principům (mozaika, montáž, partitura příznačných motivů). Netřeba snad dodávat, že většinou se oba způsoby doplňují, spolupůsobí ve vzájemné komplementaritě. V hrách postinfernálního období dochází k osobitému posunu: motivy fungují i nadále v rovině psychologie, avšak navíc se osamostatňují, promítají do mimopsychologických znaků, dynamického (akčního) nebo statického (ornamentálního, ilustrativního, symbolického) rázu. 4.

3 Slovo motiv je odvozeno od latinského motus ( = pohyb, hnutí), movere ( = hýbat, uvádět v pohyb, v činnost, pohánět). Můžeme tedy pohyb dramatického děje, jeho charakter, průběh a směr, chápat jako svého druhu motiv. Dokonce motiv ústřední důležitosti. Strindberg volí způsob pohybu (který mu - jak řečeno - nahrazuje tradiční zápletku) velmi promyšleně, v souladu s charakterem a pojetím dramatických reálií. Jak prozrazuje už titul, je trilogie Do Damašku cestou a hledáním - ve smyslu doslovném, věcném i přeneseném, jinotajném. Dlouhá cesta vyžaduje přestávky pro odpočinek, hledání s sebou nese zacházky, okliky, návraty, bloudění. Jednotlivé zastávky (pro něž se tomuto způsobu výstavby dramatického děje dostalo označení Stationen-drama ) jsou v textu prvního a druhého dílu označeny: Na nároží, U Lékaře, Hotelový pokoj, U moře, Na silnici, Před soutěskou, V kuchyni, V růžovém pokoji, Útulek, Růžový pokoj, Kuchyně, Před soutěskou, Silnice, U moře, Hotelový pokoj, U Lékaře, Nároží; Před domem, Laboratoř, Růžový pokoj, Hostinec - Hostina, Vězení, Růžový pokoj, Hostinec, Soutěska, Růžový pokoj. Ve třetím díle k prostředím cizím i domácím, k exteriérům a interiérům přistupují (příznačně k blížícímu se vykoupení) i prostředí náboženského rázu: Křížová cesta vysoko v horách, Terasa Klášterní hory, Klášterní sál a posléze Klášterní kaple, kde Neznámý prodělává svou proměnu. Uléhá do rakve, aby zdánlivě zemřel, odložil staré jméno, povstal z mrtvých a byl za doprovodu liturgického zpěvu znovu pokřtěn jako novorozené dítě. Subjekt cesty Neznámý je nejen poutníkem, ale též pozorovatelem. Místa, v nichž se ocitá, jimiž prochází, mají význačné přesahy, zprostředkované různými výhledy a průhledy. Ať působí zcela reálně nebo jako zjevení, vize, halucinace, předznamenávají onu transcendenci, která přímo vstoupí do hry v závěrečné části. Již v 1. dějství prvního dílu čteme scénickou poznámku: Na kostelní věži začne vyzvánět, z mraků vysvitne slunce a osvítí barevné růžicové okno nad vchodem, ten se otevře, takže je vidět vnitřek kostela, je slyšet varhany a zpěv Ave Maris Stella. 6 Podobně ve 2. dějství druhého dílu: V otevřeném okně se objeví Dominikánova tvář, ani jeden z přítomných si jí nepovšimne. [...] Dominikán udělá před sebou znamení kříže a zmizí. 7 Nový kompoziční postup montáže, prudce střídající jednotlivá prostředí, se však trvale dostává do frapantního rozporu s naturalistickými požadavky na jejich zpředmětnění. Scéna U Lékaře je např. poznámkou charakterizována takto: Dvůr uzavřený budovami ze tří stran, jednopatrové dřevěné budovy s taškovou střechou. Všechny budovy mají malá okna. Vpravo skleněné dveře s verandou. Vlevo před okny růžový keř a včelí úly. Uprostřed dvora hranice naštípaných polínek v podobě orientální kupole, vedle ní studna. Nad prostřední budovou vyčnívá koruna velkého ořešáku. V pravém rohu dvířka do zahrady. U studny velká želva. Vpravo schůdky do vinného sklípku. Lednice na skladování ledu a popelnice. Před verandou stůl a židle. 8 Taková nepřiměřenost odsuzuje trilogii k existenci převážně knižního dramatu. Hru snů předznamenává autorská poznámka: Autor se v této hře, navazující na jeho předešlou hru Do Damašku, pokusil napodobit nesouvislou, ale zdánlivě logickou formu snu. Všechno se může stát, všechno je možné a pravděpodobné. Čas a místo neexistují, fantazie přede a tká na bezvýznamném podkladě skutečnosti nové vzory: směsici vzpomínek, prožitků, nespoutaných nápadů, absurdit a improvizací. Osoby se štěpí, zdvojují, znásobují, mizí, zhušťují, rozplývají, sdružují. Nad všemi vědomími však stojí jedno jediné, snílkovo - neexistují totiž žádná tajemství, žádná nedůslednost, žádné skrupule, žádný zákon. Snílek nesoudí ani nevysvobozuje, pouze vypráví. 9 Role pozorovatelská dominuje ve Hře snů nad rolí putovní. Labyrint světa je předváděn jako theatrum mundi, na něž se s odstupem díváme, abychom se stále znovu utvrzovali v přesvědčení o neuspokojivosti lidského údělu. Připadá nám to střídavě jako panoptikum (v původním smyslu - pan znamená řecky vše) a převrácený kaleidoskop-krasohled (tedy škarohled). Jednotlivé obrazy nejsou zřetelně odděleny jako zastávky na cestě, ale přelévají se s lehkostí a samozřejmostí snových výjevů beze zřetele k reálným zákonitostem. Loď v bouři se (alespoň v pohledu Básníka) promění ve dvoupatrový dům s telefonní věží, pak v zasněženou pláň, na niž vrhá věž kostela dlouhý stín, a posléze v chodbu v divadle. Vize se k nerozlišení mísí s reálným prostředím a proměny se dějí s libovolností snů, protože lidská myšlenka nepotřebuje žádné dráty k tomu, aby se někam přesunula.10 Snová libovolnost umožňuje i volný pohyb v čase, snadné přechody z přítomnosti do minulosti a zpět. Důstojník přináší své milované Viktorii kytici růží, během několika stránek se promění v odraného, bělovlasého starce, jeho kytice postupně usychá a nakonec drží v rukou holé stonky. Snový čas je relativní: Dcera: Pro bohy je rok pouhou minutou! Vrátná: A lidem může minuta připadat dlouhá jako celý rok!11 5. Strindbergova dramatická dráha se dovršuje čtveřicí komorních her, z nichž pozornosti zasluhují zejména prostřední dvě - Spáleniště a Strašidelná sonáta z roku Proti popisné extenzitě Do Damašku a Hry snů dosahují svou komorní intimností intenzity analytického přístupu. Tomu odpovídá i charakteristický pohyb zvenčí dovnitř, jehož funkcí je poznání ve zúženém smyslu demaskování konkrétních přetvářek a lží, i v širším smyslu destrukce iluzornosti lidského údělu.

4 První z komorních her Bouřka (1907) toto téma exponuje s jistou umírněností a závěrečnou smírností. Návrat bývalé manželky načas vyruší starce z jeho sebeobelháváním živené harmonie. Pánovy iluze hrozily rozpadnout se v prach prudkým dotykem skutečnosti, ale nebezpečí pomine, zůstane při výstražném, ale tichém blýskání na časy (jak byl výstižně pojmenován překlad F. O. Dostála z roku 1922). Ve Spáleništi dochází ke kritickému vyhrocení naznačeného rozporu. Požár domu barvíře Valströma vytváří situaci, v níž se postupně odhalují - tak jako dům obnažuje své nitro - vztahy mezi lidmi v domě i mimo něj. Proces se realizuje v řadě rozhovorů, připomínajících výslechy v detektivce. To je však falešné napětí. Nejde o to, kdo je žhářem, ale o zjištění, že počestný měšťanský dům byl hnízdem neřesti, tedy skladištěm kontrabandu, a jeho obyvatelé pašeráky. Očistný požár posloužil jako prostředek demaskování falešných hodnot. V Strašidelné sonátě, klíčové komorní hře a spolu se Slečnou Julií zřejmě Strindbergově vrcholném díle dramatickém, probíhá demystifikační proces formou návštěvy domu, kam byl hrdina hry označený jako Student (v doslovném i přeneseném významu - člověk v iniciačním životním stadiu) pozván domnělým dobrodincem ředitelem Hummelem. Na první pohled zaujme dům svým moderním přepychem. Příchod je lemován vavříny, vchází se po schodišti z bílého mramoru, mahagonové zábradlí je kováno mosazí. To je však jen povrch se svým pozlátkem. Musíme vejít dovnitř, abychom postupně poznali skutečný stav věcí. Nejdříve prostřednictvím subjektivních informací-svědectví, jež se skládají v pestrou mozaiku částečných pravd. Naplno pak při strašidelné večeři, kdy nezvaný host Hummel upře hostiteli Plukovníkovi otcovství, šlechtický erb, dobré jméno i hodnost. Oplátkou se stane předmětem odhalení mnohem strašnějších - Plukovníkova manželka Mumie ho, svého bývalého milence, obviní ze zločinu a vraždy. Představa laskavého dobrodince a po ní i celá řada dalších iluzí se definitivně hroutí vyjevením dávných vin, křivd, podvodů. Deziluzi v rovině etické dovršuje deziluze existenciální. Svět živých je prostoupen plíživě neodbytnou přítomností smrti, život se tak jeví jako deprimující proces degenerace, chátrání, upadání, umírání. Není to život, pouhé živoření. Hummel byl prý kdysi donchuán, dnes je jako stařecký mrzák upoután na invalidní vozík. Mumie byla kdysi krasavice, dnes je to bělovlasá, slabomyslná stařenka. Už dvacet let žije v šatně, oplakává svou vinu, považujíc se za papouška, jehož napodobuje svou mluvou. Ani Slečna (domněle Plukovníkova, ve skutečnosti Hummelova dcera), jejíž bledničkovitá krása načas omámila Studenta, neunikne této fatalitě úpadku a v závěru umírá - bez viny a symbolicky. Student: Ubohé dítě, dítě tohoto světa klamu, viny, utrpení a smrti, světa věčné proměny, zklamání a bolesti. Pán nebes ti buď milostiv na tvé pouti. (Pokoj mizí. Vzadu se objeví Böcklinův Ostrov mrtvých. Z ostrova zazní tichá, klidná, příjemná hudba.)12 6. Na rozmezí motivů dynamických a statických účinkují postupy, jež by se daly charakterizovat jako scénické básnění atmosférou. Strindberg mluví o náladě a znamená mu jiný výraz pro poezii. V trilogii Do Damašku s valným podílem exteriérových scén vytvářejí atmosféru různé přírodní úkazy, optické i akustické. Protiklad světla a tmy, sluneční záře, bouře, vidiny krajin; zvuk lodní sirény, mlýnu, větru, vodopádu, lesního rohu. To vše vytváří nezachytitelnou a stále se proměňující atmosféru světa. Závěrečné vykoupení připravují četné evokace liturgických úkonů a projevů. Pro Tanec smrti je příznačná bojová atmosféra, asociující domácí manželskou válku. Scéna prvního dílu představuje vnitřek pevnostní věže s výhledem na mořský břeh s dělostřeleckými bateriemi. U dveří stojí věšák se součástmi uniformy, šavlemi apod. Edgar je kapitánem pevnostního dělostřelectva, autorem učebnice střelby a jeho oblíbenou hudbou a tancem je Vpád bojarů. Jestliže v trilogii Do Damašku nebo v Tanci smrti tvoří atmosféra pouhé pozadí děje, ve Strašidelné sonátě přímo vstupuje do děje a vnější dění do značné míry nahrazuje. Hned v první replice hry se obrací Student na Mlékařku s žádostí o půjčení naběračky na vodu. Stařec (Hummel) však ženu nevidí a reaguje s postrašeným údivem. Nenápadný úkaz předjímá doslova strašidelnou atmosféru díla. Ve své první strindbergovské studii z roku 1967 jsem ji charakterizoval způsobem, k němuž nemám co dodat: Atmosféra strašidelná, přízračná v doslovném významu: domem chodí, procházejí, obcházejí duchové zemřelých. Personifikují dávné křivdy, zločiny, minulost jen zdánlivě mrtvou. Nejsou ve světě živých cizorodým elementem, protože jsou s nimi spjati nezrušitelnými svazky vin a tajemství. Fantastická symbióza ještě existujících a již neexistujících, živých a mrtvých strašidel. Živí se totiž od mrtvých tolik neliší, jsou jenom obtížnější a hlučnější. Mnohé vlastnosti mají společné. Plukovníkův služebník Bengtsson označuje Starce-Hummela za upíra, který chodíval do kuchyně a vysával všechnu šťávu z domu, takže se z nás staly takřka kostry. Smrtonosný je i parazitismus Plukovníkovy objemné Kuchařky, rovněž z upíří rodiny Hummelů. Podobné vlastnosti mají i hyacinty ve Slečnině pokoji, vydechující jedovatou vůni. Ty znamenají jakýsi přechod k mrtvému inventáři, jehož staré kusy jako mlčenliví svědkové také patří do pochmurného společenství živých a mrtvých. Panuje zde totiž i nepostižitelná

5 tyranie věcí, ony drobné, ale nesnesitelné maličkosti, které znechucují život a nedají se odstranit. V pokoji je zima, ale nelze zatopit, protože kamna kouří; držátko je věčně od inkoustu; stůl se viklá, Slečna jej denně podkládá, ale služka pokaždé odnese podložku; spánek je stále rušen okenicí, kterou služka pravidelně zapomíná zaháknout. Nic do sebe nezapadá, všude něco chybí, něco vadí. 13 Stálou přítomnost umírání pak připomíná rekvizita základní - zástěna, příznačně spojující dvojí funkci jako znak smrti i zastírání. Dvakrát - vždy v dramatických vrcholech, na konci 2. a 3. obrazu - je předsunuta před nebožtíka, aby marně a spíše formálně zakryla to, co už stejně bylo odhaleno. V závěru hry s hudebním názvem (vypůjčeným od Beethovena) se prolne hudební a výtvarný motiv. Ozve-li se, byť v mimojevištní pozici, i Wagnerova Valkýra, prozrazuje to, že Strindbergova tendence ke spojování různých smyslových vjemů (zrakových, sluchových, čichových i chuťových) a v umělecké rovině různorodých výrazových prostředků je záměrná. Gesamtkunstwerk jako syntetická náhražka veškerých uměn byl ovšem projektem utopickým, který nemohl uskutečnit ani dogmatický voluntarismus Wagnerův. Strindberg byl v tomto ohledu skromnější. Dokázal však využít výtvarné a hudební inspirace k nasycení a sublimaci rozviklané dramatické struktury jemnými významovými i náladovými odstíny, tajemnou dialektikou prvků reálných a fantaskních, vědomých a podvědomých. Jeho komorní Gesamtkunstwerk můžeme vnímat současně jako dramatický děj, výtvarnou koláž i hudební partituru. 7. Nevelká část Strindbergova bohatého dramatického dědictví dodnes žije na světových jevištích. Větší význam má však švédský dramatik jako iniciátor moderních dramatických a scénických postupů. S jeho vlivem se setkáme stejně u německých expresionistů jako u amerických dramatiků dvacátého století (Eugene O Neill, Tennessee Williams, Edward Albee), komorní hry pak můžeme považovat za předzvěst anglického a francouzského divadla absurdity (Samuel Beckett, EugŹne Ionesco, Harold Pinter).14 Nelze zde sledovat klikaté cesty, jimiž Strindbergovy literárně naznačené postupy a prostředky pronikají do inscenační praxe moderního divadla. K demonstraci snad postačí (jako pars pro toto) jediný příklad z divadla našeho a bezmála současného. Režisér Jan Nebeský si Strindberga vyzkoušel na rané aktovce Věřitelé, poté do strindbergovské tóniny transponoval Ibsenova Johna Gabriela Borkmana a svou umanutou cestu korunoval inscenací právě Strašidelné sonáty (Divadlo komedie 1995). Nespokojil se přímým, pasivním přenosem autorových informací a pokynů do scénických souřadnic, ale vynalézavě, tvořivě, autorsky usiloval o důslednou teatralizaci motivů literárních a dynamizaci motivů statických. Navazoval na autorovu představu, aby v ní pokračoval ve směru dramatické předlohy i mimo něj a nad něj. Nad složitou strukturou Strindbergova textu vyrůstá ještě složitější inscenační partitura. Hovoří-li se u Strindberga o návštěvě Wagnerovy Valkýry, režisér předvede klíčový fragment opery a Wotanův oštěp provede celou hrou; je-li zmínka o upíří kuchařce, režisér ji nechá figurovat v pozadí, kde se ohání mohutnou vařečkou a sekáčkem na maso vražedně rytmizuje čas; drobné reálné úkazy a úkony rozvíjí do rituálních procesů - hned úvodní scénka Studenta s Mlékařkou se mění v očistný obřad dramatického hrdiny a rozhovor Studenta se Slečnou v rafinovaně variovanou a ambivalentní milostnou hru zakončenou aktem rituální vraždy. Nebeský se však nespokojuje s rozvíjením Strindbergových představ, překračuje a přesahuje je četnými přídavky z magických textů staroegyptských, z veršů T. S. Eliota, z Shakespearovy Bouře. Nejde jen o posílení strašidelně kouzelnického živlu, Nebeský takto protrhává komorní horizont hry a posunuje vyznění do apokalyptické vize světového rozměru Gerhard Hauptmann kdysi napsal: Nejstarším jevištěm je lidská hlava. Hrálo se v ní dávno předtím, než bylo otevřeno první divadlo. Odjakživa bylo problémem dramatické tvorby, jak překonat dualismus vnitřního a vnějšího, jak promítnout vnitřně prožívané stavy a procesy do vnějších dramatických činů. K řadě možných způsobů (rétorických, situačních, psychologických), k technice řečí stranou, podtextů, rozdvojování dramatických postav přispěl August Strindberg (ale s ním a vedle něho i Maurice Maeterlinck nebo Henrik Ibsen symbolistického období) osobitou metodou, která hledá pro vnitřní prožitky, pocity, duševní stavy smyslově názorné ekvivalenty, která překračuje hranice mezi vnitřním a vnějším a ruší tak dualismus, který ve skutečnosti neexistuje. Poznámky 1) Byla původně určena jako doslov k edici nakladatelství Odeon, kterou po deseti letech převzal Divadelní ústav. Otištěna byla ještě před vydáním I. dílu Her v Divadelní revui 3, 1992, č. 1, přetištěna v knize Cesty moderního dramatu, Praha ) Strindberg, A.: Hry II, Praha 2004, s. 66, 67. 3) Strindberg, A.: Hry I, Praha 2000, s ) Hry II, s. 363.

6 5) Hry I, s ) Hry II, s ) Tamže, s ) Tamže, s ) Tamže, s ) Tamže, s ) Tamže, s ) Tamže, s ) Pohřbívání iluzí, Divadlo 1967, č. 4, s ) Stopy Strindbergova vlivu najdeme i v současném českém dramatu. Nejvýrazněji v tvorbě Arnošta Goldflama, ale i v některých hrách J. A. Pitínského. Ke Strašidelné sonátě poukazuje nejen únikový svět pokojíčku s jeho chorobně krásnou obyvatelkou Marií a celý iluzorní charakter domácnosti, ale i závěrečná vize totálního zmaru, o mluvícím kanárovi ani nemluvě. (Pokojíček z roku 1992, prem. 1993) S trochou přehánění najdeme i souvislost mezi Pitínského romantickou a zároveň kafkovskou robinsonádou, moderní variantou Komenského Labyrintu nazvanou Park - a Strindbergovou Hrou snů. 15) Podrobněji in: Spöksonaten Sonáta duchů 1995, Svět a divadlo 1995, č. 6, přetištěno v knize Divadlo mezi modernou a postmodernou, Praha 1998.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie Renesanční drama: 1. Dobový kontext: 2. Renesanční autoři: 3. Druhy renesančního dramatu: a) anglické (alžbětínské) W. Shakespeare b) španělské (veršované

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CJK4_2360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Světelná koncepce a nasvícení inscenace

Světelná koncepce a nasvícení inscenace JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní technologie a management Světelná koncepce a nasvícení inscenace

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

EU_12_sada2_12_ČJ_Detektivní_literatura_Dur

EU_12_sada2_12_ČJ_Detektivní_literatura_Dur EU_12_sada2_12_ČJ_Detektivní_literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Moderní malířství Malířství počínaje postimpresionismem přestává převážně popisovat viděné, ale začíná vyjadřovat názor autora, jeho pocity,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina.

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina. Za 60 let své literární činnosti vytvořil Lev Nikolajevič Tolstoj přes 200 děl, z nich ovšem pouze 3 romány ve vlastním slova smyslu Vojna a mír, Anna Karenina a Vzkříšení. Říká se, že v Anně Karenině

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality STŘEDOVĚKÉ DIVADLO Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část Pašijové hry (mystéria) a morality Mystérium pořádání celkové řízení her církev organizace, realizace náboženský spolek nebo světské bratrstvo

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012 Anotace - prezentace určená pro učitele

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ VNITŘNÍ MALÍŘSKÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR ECOLOR STYL v b a r v á c h k v a l i t y Vnitřní omyvatelné vodou ředitelné interiérové nátěry ECOLOR STYL nabízejí kolekci elegantních ů pro

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 1. - 15. 8. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: český jazyk literární výchova Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan autor(ka) této analýzy: Jana Ružbacká autor(ka) knihy / titul / rok (první) publikace /přibližná úroveň: Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči. 2004, 3. Úroveň

Více