Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí"

Transkript

1 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, letní semestr III. ročník (obor DMML ) Beskydová Eva Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci řádně cituji. Anotace: Tato semestrální práce se zabývá vznikem a zdroji oxidu dusíku, jeho chemickými vlastnostmi. Charakteristikou oxidu dusíku z hlediska dopravy. Jsou zde uvedeny i ostatní výfukové plyny negativně působící na životní prostředí. Tato práce také popisuje katalyzátory, které mají nemalý podíl na jeho ochraně. Zmiňuje i legislativní předpisy v České republice a Evropské unii, které upravují obsah výfukových plynů v ovzduší a ukazatele kvality ovzduší. Konkrétně se zabývá měřením oxidů dusíku v letech 2002 a 2001 v Ústí nad Orlicí. Klíčová slova: doprava, životní prostředí, znečištění ovzduší, emise výfukových plynů, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, znečištění půdy a vody, hluk, nehody, zábor půdy, oxidy dusíku, oxid dusnatý, oxid dusičitý, oxid dusný, oxid dusitý, oxid dusičný, těkavé organické látky, aromatické uhlovodíky, aldehydy, ozón, oxid siřičitý, olovo, prachové částice, kyselé deště, sluneční záření, ultrafialové světlo, atmosféra, inverzní vrstva, mobilní zdroje, stacionární zdroje, zážehové a vznětové motory, uhlovodíkové palivo, vodík, dusík, škodliviny, letní smog, nespálené uhlovodíky, pevné částice, zimní smog, saze, koncentrace, skleníkový efekt, globální oteplování, studený start, akcelerace, brždění, řazení, součinitel přebytku vzduchu lambda, palivo, zážeh směsi, přeskok jiskry, zapalovací svíčka, katalyzátor, filtry, Evropská hospodářská komise, Evropská unie, silniční daň, daňové úlevy, emisní norma, legislativa, legislativní normy, dieselový motor, mimosilniční stroje, analytické metody, manuální měření, venkovní ovzduší, měření, gravimetrické stanovení, prašný aerosol, automatická měřící stanice, analyzátor, monitoring, detekční limity, mobilní měřící stanice, polycyklické aromatické uhlovodíky, těkavé organické látky, monitorovací stanice, chemiluminiscence, dopravní špička, četnost, lokalita, aritmetický průměr, geometrický průměr, kvantil, imisní limit. 1

2 Obsah 1. ÚVOD VZNIK A ZDROJE OXIDŮ DUSÍKU NOX JAKO ŠKODLIVINA SKLADBA ZDROJŮ OXIDU DUSÍKU CHEMICKÉ VLASTNOSTI OXIDŮ DUSÍKU CHARAKTERISTIKA OXIDŮ DUSÍKU I JINÝCH VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z HLEDISKA DOPRAVY PROCES SPALOVÁNÍ ZÁŽEHOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ SLOŽENÍ SPALIN - ŠKODLIVÉ SLOŽKY SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ OPATŘENÍ U ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ OPATŘENÍ U VZNĚTOVÝCH MOTORŮ EMISNÍ PŘEDPISY VÝVOJ EMISNÍCH PŘEDPISŮ DAŇOVÉ ÚLEVY MOTORY VE VOZECH ŠKODA BUDOUCNOST LEGISLATIVA LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE LEGISLATIVA V EVROPSKÉ UNII UKAZATELE KVALITY OVZDUŠÍ POUŽÍVANÉ ANALYTICKÉ METODY PRO MANUÁLNÍ MĚŘENÍ MĚŘENÍ AUTOMATICKÝMI MĚŘÍCÍMI STANICEMI MĚŘENÍ MOBILNÍMI MĚŘÍCÍMI JEDNOTKAMI ANALYTICKÉ METODY PRO OSTATNÍ SLEDOVANÉ ŠKODLIVINY MĚŘENÍ OXIDŮ DUSÍKU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ V LETECH 2001 A ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

3 1. ÚVOD Doprava má řadu negativních vlivů na zdraví lidí a zvířat a na rostliny nebo na kvalitu životního prostředí vůbec. Mezi tyto vlivy patří: znečištění ovzduší emisemi výfukových plynů, emise oxidu uhličitého, znečištění půdy a vody, hluk, nehody, zábor půdy a parcelování krajiny a spotřeba energie. Výfukové plyny motorových vozidel jsou směsí chemických látek, jejíchž složení závisí na druhu paliva, typu a stavu motoru a případném užití zařízení na snížení emisí (filtrů u aut na naftu nebo katalyzátorů u aut na benzín). Citlivějšími skupinami lidí vůči negativním účinkům výfukových plynů jsou zejména děti a staří lidé, stejně tak jako osoby s dýchacími nebo srdečními chorobami. Mezi hlavní výfukové plyny patří: oxid uhličitý a uhelnatý, oxidy dusíku, těkavé organická látky, aromatické uhlovodíky, aldehydy, oxid siřičitý, olovo a prachové částice. Chemickými reakcemi těchto látek za účasti slunečního záření vzniká tzv. fotochemický smog, jehož hlavní součástí je přízemní ozón. Tato práce se zabývá především negativními vlivy oxidů dusíku na životní prostředí a měřením jejich koncentrací v ovzduší. V dnešní době se věnuje velká pozornost sledování koncentrací oxidů dusíku a ostatních výfukových plynů v ovzduší. V České republice je 50 monitorovacích stanic, které sledují stav těchto škodlivin. Tyto stanice hodnotí stav ovzduší pomocí různých ukazatelů. Výsledky těchto měření pak publikují ve svých výročních zprávách, na internetových stránkách a v médiích. Informace o těchto měřeních jsou pro lidskou společnost velice důležité, aby měla přehled o skutečném stavu životního prostředí a nehleděla jen na spotřební stránku života. V České republice i v okolním světě byla vytvořena řada legislativních norem, které určují únosnou míru emisních limitů, jejichž překročení je pro zdraví člověka škodlivé. Mělo by být pro společnost prioritní stále tuto legislativu zdokonalovat a vytvářet nové a dokonalejší programy pro ochranu životního prostředí. 3

4 2.Vznik a zdroje oxidů dusíku Po dosti dlouhou dobu byl za hlavní škodlivinu, obsaženou ve spalinách ze spalování sirnatých paliv považován výhradně oxid siřičitý. Obsahu oxidu siřičitého v ovzduší a kyselým dešťům byly připisovány škody pozorované v přírodě jejichž rozsah narůstal [1] NOx jako škodlivina Výzkum během posledních 10 až 15 let postupně prokázal, že škody vznikají mnohem složitějším mechanismem, v němž oxid siřičitý je pouze jednou z možných škodlivin. Tyto závěry byly potvrzeny řadou experimentů prováděných ve sklenících. Za další škodlivinu, jejíž důsledky na přírodu jsou podle některých vědců ještě výraznější, byly označeny oxidy dusíku, zejména oxid dusnatý (NO) a dusičitý (NO 2 ). Oxid dusnatý vzniká přímo při spalování paliv a oxid dusičitý jeho další oxidací. Mechanismus škod na rostlinách je v poslední době vysvětlován jako spolupůsobení tří hlavních složek: oxidu dusičitého,ozónu a oxidu siřičitého.podle této hypotézy tvoří oxid dusičitý za spolupůsobení slunečního záření, ozón (O 3 ), který narušuje buňky listů a jehličí. Kyselé deště vymývají z narušené tkáně důležité živiny, jako jsou dusík, draslík, fosfor, vápník, sodík a další. Rostliny se snaží úbytek řešit zvýšeným přísunem živin rozvětvováním drobných kořenů. Tím postupně dojde k narušení tvorby chlorofylu a rostlina odumírá. Vliv oxidů dusíku na živé organismy nebyl zatím beze zbytku objasněn, zdá se však, že by mohlo jít o určité analogie s říší rostlin. Hypotéza tím vysvětluje i výskyt narušených lesů v nadmořské výšce 600 až 800 m a zejména na úbočích přivrácených k jihu. Vyšší podíl ultrafialového světla na horách totiž podporuje intenzivnější tvorbu ozónu. Ten se v přízemní vrstvě atmosféry, kde se večer a v noci vytvoří inverzní vrstva, reakcí s oxidy dusíku spotřebuje. Nad inverzní vrstvou, kam je přenos oxidů dusíku omezen, zůstává koncentrace ozónu stálá i v noci. Proto jsou od nadmořské výšky 600 až 800 m škody na lesích zřetelně vyšší. Poznání škodlivosti NO x vedlo v řadě zemí k omezování jejich emise. Protože mechanismus tvorby těchto oxidů je podstatně složitější, než je tomu u oxidu siřičitého, je boj s nimi technicky složitější a jeho možnosti pestřejší [1] Skladba zdrojů oxidu dusíku Na emisích NO x se podílejí jak zdroje mobilní ( automobilová doprava, motorová trakce, lodě, letectví), tak stacionární (domácí topeniště, výtopny, teplárny, elektrárny, ale i drobné plynové spotřebiče, jako jsou sporáky, průtokové ohřívače užitkové vody, pečící trouby a grily apod.) [1]. 4

5 3. Chemické vlastnosti oxidů dusíku Zde je přehled všech oxidů dusíků s jejich chemickými vlastnostmi. Doprava, ale především produkuje oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO 2 ). a, Oxid dusný N 2 O. Připravuje se opatrným zahříváním směsí dusičnanu sodného a síranu amonného, kterou se nahrazuje explozívní dusičnan amonný: NH 4 NO 3 (s) N 2 O (g) + 2 H 2 O (l) Vznikající plyn se jímá nad horkou vodou. Rozkládá se na dusík a kyslík při teplotě asi 600 C podle reakce 2 N 2 O 2 N 2 + O 2 G 298 = -208,4 kj mol -1 takže v něm mnohé prvky za horka hoří nebo reagují za vzniku oxidů, např. 2 N 2 O (g) +C (s) 2 N 2 (g) + CO 2 (g) N 2 O (g) + Cu (s) N 2 (g) + CuO (s) Doutnající špejle má dostatečnou teplotu k vyvolání rozkladu, takže v oxidu dusném vzplane sejně jako v kyslíku. Od kyslíku lze oxid dusný odlišit podle toho, že uvolňuje dusík při průchodu nad žhavou mědí. Oxid dusný se užívá jako mírné anestetikum. Jeho anestetické vlastnosti, pro které bývá nazýván rajský plyn, objevil před více než stopadesáti lety Davy, který na sobě pozoroval po jeho jistých dávkách mírnou euforii. Strukturu molekuly N 2 O je možno dobře vyjádřit jako rezonanční hybrid nebo pomocí delokalizovaných elektronů: N w N = O N N O nebo N & = && N && & O b, Oxid dusnatý NO. Je hlavním produktem při působení mírně zředěné kyseliny dusičné na měď: 3 Cu (s) + 8 HNO 3 (aq) 3 Cu (NO 3 ) 2 (aq) + 2 NO (g) + 4 H 2 O (l) Při jímání vznikajícího plynu nad vodou se rozpouštějí ostatní oxidy dusíku, vznikající jako vedlejší produkty, takže je možno získat poměrně čistý oxid dusnatý. Vznikající oxid dusnatý je možno též absorbovat v roztoku síranu železnatého, se kterým tvoří hnědou sloučeninu, jejímž tepelným rozkladem za nepřístupu vzduchu se uvolňuje čistý oxid dusnatý. Může se připravit též katalytickou oxidací amoniaku a v malém výtěžku i přímým slučováním dusíku s kyslíkem při 2000 o C. Je to bezbarvý nerozpustný plyn, který již při laboratorní tepelně reaguje se vzdušným kyslíkem za vzniku barevného oxidu dusičitého: 2 NO (g) + O 2 (g) 2 NO 2 (g) G o 298 = -70,4 kj mol -1 5

6 Podobně jako oxid dusný se rozkládá na prvky: 2 NO (g) N 2 (g) + O 2 (g) G o 298 = 172,4 kj mol -1 K rozkladu je však nutná vyšší teplota (kolem 1000 o C), takže něm vzplanou jen snadno hořlavé látky jako hořčík nebo fosfor. Žahavými kovy je však redukován na dusík. Oxid dusnatý reaguje s roztoky železnatých solí, tj. s hydratovanými ionty [Fe(H 2 O) 6 ] 2+, za vzniku hnědého komplexního iontu [ Fe(H 2 O) 5 (NO)] 2+. Na vzniku tohoto iontu je založena známá prstencová reakce, sloužící k důkazu dusičnanů. Oxid dusnatý vystupuje jako ligand i v jiných komplexech, např. [Fe (CN) 5(NO)] 2-. Strukturu molekuly NO je možno dobře znázornit jako rezonanční hybrid nebo pomocí delokalizovaných elektronů: N O Rezonanční hybrid obsahuje atomy se sedmi elektrony; molekuly s podobnými strukturami se nazývají liché nebo elektronově deficitní. c, Oxid dusitý N 2 O 3. Připravuje se ochlazením ekvimolární směsi oxidu dusnatého a oxidu dusičitého. Existuje pouze v tuhém nebo kapalném stavu při teplotě nižší než -25 C; nad touto teplotou se rozkládá na výchozí oxidy. Je anhydritem kyseliny dusité, na kterou se s vodou slučuje; s alkáliemi reaguje za vzniku dusitanů. d, Oxid dusičitý NO 2, N 2 O 4. Vzniká při tepelném rozkladu dusičnanu olovnatého, při redukci koncentrované kyseliny dusičné mědí nebo smíšením oxidu dusnatého s kyslíkem: 2 Pb(NO 3 ) 2 (s) 2 PbO (s) + 4 NO 2 (g) + O 2 (g) Cu (s) + 4HNO 3 (ag) Cu(NO 3 ) 2 (ag) + 2 NO 2 (g) + 2 H 2 O (l) 2 NO (g) + O 2 (g) 2 NO 2 (g) Vznikající oxid dusičitý se nejlépe zachycuje zkapalněním v trubici U ponořené do parní lázně. Oxid dusičitý je červenohnědý jedovatý plyn odporného zápachu; při 21 C kondenzuje na žlutou kapalinu a při -11,2 C tuhne na světle žlutou látku složenou z molekul N 2 O 4. V kapalném stavu při teplotě blízké bodu tání je také složen převážně z molekul N 2 O 4, ty však se stoupající teplotou postupně disociují na NO 2, což je spojeno se zvyšováním intenzity červenohnědého zabarvení kapaliny. Disociace molekul N 2 O 4 pokračuje i v plynném stavu se zvyšováním teploty nad 21 C; zastoupení molekul N 2 O 4 a NO 2 v plynu při dané teplotě je možno zjistit měřením hustoty. Disociace je úplná při teplotě 140 C, kdy je plyn velmi intenzívně barevný. Nad touto teplotou se již molekuly NO 2 začínají rozkládat na NO a O 2, takže barva plynu opět postupně bledne, a asi při 600 C, kdy je rozklad úplný, je směs plynů bezbarvá. Při ochlazování pak dochází reverzibilně k opačným změnám: N 2 O 4 (l) 2 NO 2 (g) 2 NO (g) + O 2 (g) 6

7 Stejně jako ostatní oxidy dusíku je i oxid dusičitý redukován žhavými kovy na dusík a podporuje hoření snadno hořlavých prvků jako síry, fosforu a hořčíku, je-li zahřát na teplotu potřebnou k rozkladu: 2 NO 2 (g) N 2 (g) + 2 O 2 (g) G o 298 = -102,6 kj mol -1 Je smíšeným anhydritem, chovajícím se jako směs N 2 O 3 a N 2 O 5 ; s vodou dává směs kyseliny dusité a dusičné, s alkáliemi směs dusitanů a dusičnanů: 2 NO 2 (g) + H 2 O (l) HNO 2 (ag) + HNO 3 (ag) 2 NO 2 (g) + 2 NaOH (ag) NaNO 2 (ag) + NaNO 3 (ag) + H 2 O (l) Molekuly N 2 O 4 a NO 2 mohou být znázorněny jako rezonanční hybrid nebo pomocí delokalizovaných elektronů: Rezonanční struktury molekuly NO 2 mají lichý elektron na atomu dusíku. e, Oxid dusičný N 2 O 5. Připravuje se dehydratací kyseliny dusičné oxidem fosforečným. Je anhydritem kyseliny dusičné, na kterou se s vodou slučuje. Je tepelně nestálý a při teplotě kolem 0 C se rozkládá na oxid dusičitý a kyslík: 2 N 2 O 5 (g) 4 NO 2 (g) + O 2 (g) G o 298 = -11,2 kj mol -1 V plynném stavu se skládá z molekul N 2 O 5, v tuhém stavu je iontový (NO 2 )+(NO 3 ) - [2]. 7

8 4. Charakteristika oxidů dusíku i jiných výfukových plynů z hlediska dopravy 4. 1 Proces spalování zážehových a vznětových motorů Vlastní hoření směsi ve spalovacích motorech je složitý děj, který je ovlivňován mnoha faktory. Při spalování uhlovodíkového paliva (benzin, nafta) se vzduchem vzniká při dokonalém hoření oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O). Dokonalého spalování je však za běžných podmínek prakticky nemožné dosáhnout. Vlivem nedokonalého spalování a jiných faktorů je ve spalinách přítomný také oxid uhelnatý (CO), vodík (H2) a nespálené uhlovodíky (HC). Protože vzduch použitý při spalování obsahuje také dusík (N2), bude i on a jeho oxidy (NOx) produktem hoření.u vznětových motorů vznikají navíc nedokonalým shořením kapiček paliva saze [3] Složení spalin - škodlivé složky Již ze samotného označení příslušné složky spalin jako škodliviny je zřejmé, že její produkce by měla být co nejmenší. To je ovšem nezřídka spojeno se zhoršením jiných vlastností motoru, např. snížení produkce jedné škodliviny může vyvolat výrazné zvýšení tvorby jiné škodlivé látky. Proto je důležité v otázce emisních parametrů nalézt optimální řešení. Pro stanovení priorit je tedy nutné posoudit způsob a intenzitu působení jednotlivých složek na člověka a životní prostředí. Také je nutné posuzovat vliv snížení jejich podílu ve spalinách na chod motoru. Největší pozornost se věnuje emisím těchto plynů: Oxid uhelnatý (CO) - Váže se na krevní barvivo a blokuje přenos kyslíku krví. Nejcitlivějším orgánem na nedostatek kyslíku je mozek. Oxidy dusíku (NOx) - Některé z těchto oxidů způsobují již při malých koncentracích pocit dušení a nucení ke kašli. Na černou listinu sledovaných škodlivých látek se ovšem oxidy dusíku dostaly zejména kvůli významnému podílu na tvorbě tzv. letního smogu. Pro letní smog jsou typické především zvýšené koncentrace přízemního ozónu (O3), který je pro člověka jedovatý. Oxidy dusíku přispívají k chemické reakci, při níž ozón vzniká. Za jistých klimatických podmínek (teplé slunečné počasí a bezvětří) je tvorba tohoto smogu nejvýznamnějším negativním dopadem emisí na životní prostředí. Takové podmínky panují např. v Kalifornií, proto se někdy používá označení "kalifornský smog". Nespálené uhlovodíky (HC) - Některé skupiny uhlovodíků dráždí sliznici a oči. Také podporují tvorbu jedovatého ozónu.uhlovodíky jsou tedy významnou složkou při vzniku letního smogu. Navíc některé skupiny uhlovodíků mohou být karcinogenní. Pevné částice - Vznikají nejčastěji při provozu vznětových motorů. Jedná se zejména o pevný uhlík ve formě sazí. Saze mohou být nosičem rakovinotvorných látek, které se po vdechnutí usazují v plicních sklípcích. Pevné částice jsou též hlavní příčinou výskytu tzv. zimního smogu, typického pro inverzní charakter počasí v zimních měsících. Jedná se většinou o směs kouře a mlhy. Zimní smog se také projevuje zvýšenými koncentracemi oxidů dusíku. Oxid uhličitý (C02) - Není přímou škodlivinou, proto není legislativně omezen. Avšak přispívá k tvorbě tzv. skleníkového efektu, který má za následek globální oteplování Země [3]. 8

9 4. 3 Snižování emisí spalovacích motorů Na tvorbu škodlivin má vliv několik základních faktorů. Jedním z nich, který však nesouvisí s konstrukcí motoru, je provozní režim motoru. Rozdílné množství škodlivin lze sledovat v různých provozních stavech, jako jsou: studený start, akcelerace, brždění a řazení. Například pro studený start zážehových motorů jsou typické vysoké koncentrace oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků a nízké koncentrace oxidů dusíku. Opatření, která vedou ke snížení produkce škodlivin, jsou pro zážehové a vznětové motory odlišná. Všechna však lze zahrnout do následujících kategorií: Ovlivnění součinitele přebytku vzduchu lambda a tvorby směsi. Vnitřní opatření v motoru k ovlivnění průběhu spalování. Dodatečná redukce škodlivin za motorem [3] Opatření u zážehových motorů Pouhou volbou součinitele přebytku vzduchu v obvyklých mezích nelze rozhodujícím způsobem snížit emise všech škodlivin současně. V oblasti minimálních koncentrací CO a HC jsou totiž maximální emise Nox (obr. 1) [3]. Obr.1 Závislost hlavních škodlivin na součiniteli přebytku vzduchu lambda u zážehových motorů [3]. Pro dosažení co nejlepších výsledků je důležité co nejlepší rozprášení a promíchání optimálního množství paliva se vzduchem a dodržování přesně stanoveného součinitele přebytku vzduchu xxx. Respektování těchto požadavků dnes umožňují moderní vícebodové vstřikovací systémy (MPI). 9

10 Dalším důležitým faktorem je okamžik zážehu směsi.okamžik přeskoku jiskry na zapalovací svíčce je také optimalizován elektronickou řídicí jednotkou. V neposlední řadě je důležitá také pracovní teplota motoru a její rychlé dosažení po studeném startu. Katalyzátor Asi nejznámějším a jedním z nejúčinnějších opatření ke snížení škodlivin ve výfukových plynech je řízený třícestný katalyzátor. První katalyzátory se v automobilech začaly objevovat koncem sedmdesátých let (obr.2). Obr. 2 Schéma katalyzátoru [3] 1 - příruba ke sběrnému potrubí, 2 - lambda sonda, 3 - třícestný katalyzátor, 4 - naznačení chemické činnosti katalyzátoru, 5 - expanzní komora prvního (předního) tlumiče, 6 - dvojitý plášť s izolační vrstvou, 7 - tlumicí prvky druhého (zadního tlumiče), 8 - dvojitý plášť s izolační vrstvou, 9 - vyústění výfuku Chemicky je katalyzátor látka, která ovlivňuje průběh reakce, aniž se jí zúčastňuje. Katalyzátor není tedy žádný filtr, který zachycuje nečistoty, ale působí svojí přítomností. Katalyzátorem jsou v našem případě slabé vrstvičky drahých kovů (např. paladia a rhodia) nanesené na mřížce katalyzátoru, které vyvolávají reakce produktů nedokonalého hoření a jejich rozklad na méně nebezpečné látky. Optimální pracovní teplota uvnitř katalyzátoru je mezi 300 až 600 C, při vyšších teplotách by mohlo dojít k jeho poškození. Označení "třícestný" se používá pro typ katalyzátoru, který snižuje obsah tří nejnebezpečnějších složek výfukových plynů, tj. CO, NOx, HC. Někdy se také používá název oxidačně-redukční katalyzátor. V tomto názvu se vyskytují pojmenování obou chemických reakcí, které probíhají uvnitř tohoto katalyzátoru (oxidace a redukce). Třícestný katalyzátor dosahuje nejvyšší účinnosti tehdy, má-li spalovaná směs součinitel přebytku vzduchu lambda roven jedné. Aby byl tento poměr co nejvíce zachován, používá se před katalyzátorem lambda sonda, která měří množství kyslíku ve výfukových plynech, podle jeho obsahu nastavuje řídicí elektronika množství dodávaného paliva. Takto pracující systém se nazývá řízený katalyzátor (obr.3) [3]. 10

11 Obr. 3 Vliv součinitele přebytku vzduchu lambda na účinnost katalyzátoru [3]. Hlavní nevýhodou katalyzátoru je zvýšení protitlaku ve výfukovém systému a tím snížení výkonu motoru. V motorech vybavených katalyzátorem se nesmí používat olovnatý benzín, protože by došlo k zanášení aktivních ploch katalyzátoru a tím ke snížení jeho účinku, tzv. "otrávení' katalyzátoru [3] Opatření u vznětových motorů Složení škodlivin u vznětových motorů je možné ovlivnit především vhodnou tvorbou spalované směsi ve válci. Značný vliv na emise má okamžik vstřiku paliva. U přeplňovaných motorů lze snížení emisí NOx dosáhnout mezichlazením plnicího vzduchu (intercooler). Na kouřivost motoru má vliv především přebytek vzduchu při spalování a kvalita rozprášení paliva při vstřiku do válce. Jemnějšího rozprášení se dociluje většími vstřikovacími tlaky, např. použitím vysokotlakého systému čerpadlo-tryska. Použití klasického třícestného katalyzátoru je u vznětových motorů nevhodné, a proto se používá pouze tzv. oxidačního katalyzátoru, který snižuje obsah oxidu uhelnatého (CO) a nespálených uhlovodíků (HC). Důležitým prvkem jsou zde filtry, které snižují obsah pevných látek ve výfukových plynech (obr.4) [3]. Obr. 4 Závislost hlavních škodlivin na součiniteli přebytku vzduchu lambda u vznětového motoru [3]. 11

12 4. 6 Emisní předpisy Každé nově vyráběné vozidlo, které se dostane na trh, musí splňovat příslušné homologační předpisy. Proto jsou ještě před zahájením prodeje uskutečňovány náročná schvalovací měření - tzv. homologační zkoušky. Ve většině zemí jsou součástí těchto předpisů i ustanovení týkající se množství škodlivin ve výfukových plynech. Evropský standard pro automobilové motory je vytvářen Evropskou hospodářskou komisí (EHK) v rámci Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a vzájemné uznávaní homologace výbavy dílů motorových vozidel. Tyto předpisy EHK jsou platné ve většině evropských států. V rámci Evropské unie je navíc kompetentním orgánem v oblasti předpisové báze, vztahující se k emisnímu hodnocení automobilů, Motor Vehicle Emmission Group (MVEG), která je součásti administrativy EU [3] Vývoj emisních předpisů Prvním předpisem platným v Evropě byla směrnice EHK 15 zavedená v roce Ta obsahovala v původní verzi 4 jízdní cykly a počítala s měřením obsahu oxidu uhelnatého (CO) a nespálených uhlovodíků (HC). Později přibylo měření oxidů dusíku (NOx). Test se během let měnil a doplňoval. Po mnoha přepracováních bylo EHK 15 koncem osmdesátých let nahrazeno novou vyhláškou EHK 83. Ta se stala základem i pro dnes platné předpisy. Původní znění vstoupilo v platnost v roce 1989 (v ČR od 1991 ). Předpis specifikuje 3 typy hodnocení: Typ A je určen pro hodnocení vozidel se zážehovým motorem bez dodatečné úpravy spalin (dnes se již uplatňuje pouze na přezkušování emisních vlastností starších typů vozidel při jejich individuálním dovozu nebo při jejich přestavbě na použití alternativních paliv.). Typ B se používá pro hodnocení vozidel se zážehovým motorem s katalyzátorem (používajících bezolovnatý benzin). Typ C je určen pro hodnocení vozidel se vznětovými motory (používajících motorovou naftu). Předpis EHK 83 prošel od roku 1989 několika úpravami, které se většinou týkaly zpřísnění limitních hodnot. Na počátku devadesátých let v rámci jednotné legislativy ve státech Evropské unie vychází nové emisní předpisy, jejichž základem je právě EHK 83, ale nesou již název podle zvyklostí EU. Tyto emisní předpisy jsou spíše známější pod názvem EURO (někdy se používá jenom zkratka EU) plus číslo revize předpisu. V rámci sjednocování legislativy jsou tyto předpisy přijímány i v ostatních státech mimo Evropskou unii. Zde nesou označení jako příslušná verze EHK 83 (např. EHK 83.03). EURO 1 (EUI) V roce 1992 začal ve státech Evropské unie platit předpis 91 /441 /EG, známější spíše jako EURO 1, tento předpis začal platit v roce 1995 i jako druhá revize EHK 83 (označení EHK 83.02) v ostatních státech. EURO 2 (EU2) Od platily ve státech Evropské unie předpisy 94/12/EG a 96/69/EG, označované jako EURO 2. Tyto normy zavedly opět přísnější limity a ve státech řídících se podle předpisů 12

13 EHK vstoupily v platnost jako třetí a čtvrtá revize EHK 83 (EHK a EHK 83.04) v roce 1996, resp. v roce EURO 3 (EU3) Od platí ve státech Evropské unie předpis 98/69EG - A (EURO 3) a od jako předpis EHK platí i v ČR. Tento předpis již počítá s odděleným vyhodnocováním emisí oxidů dusíku (NOx) a nespálených uhlovodíků (HC), které byly dříve vyhodnocovány společně. Změny se též částečně týkají uspořádání jízdního cyklu. EURO 4 (EU4) V současné době je již zveřejněn předpis 98/69/EG - B (EUR04), který by měl začít platit od roku A již dnes někteří výrobci, mezi nimi i Škoda Auto, nabízejí motory, které splňují požadavky tohoto předpisu (obr. 5) [3]. Obr. 5 Vývoj emisních předpisů [3]. Státy mimo EU se co do platnosti jednotlivých revizí předpisu EHK mohou lišit. V Německé spolkové republice platil po jistou dobu předpis označovaný jako EURO 3D. Jeho limity byly přísnější než norma EURO 2 a vozy, které jej splňovaly, měly jisté daňové zvýhodnění. Všeobecně platí, že s datem začátku platnosti nového předpisu musí skončit výroba nebo dovoz vozů nesplňujících zpřísněné požadavky nového předpisu. Pro prodej nových vozů většinou platí, že jejich prodej musí skončit jeden rok od data začátku platnosti předpisu [3] Daňové úlevy V některých státech platí na vozy, které splňují vybrané emisní limity, daňové úlevy. v České republice tyto úlevy uplatňuje zákon o silniční dani. U vozidel splňujících emisní normu EURO 2 je snížení sazby daně o 25% (platí do ) a u vozidel vyhovujícím normě EURO 3 snížení sazby daně o 50% ( do ) a počínaje dnem o 25% [3]. 13

14 4. 9 Motory ve vozech Škoda Škoda Auto dnes nabízí širokou paletu motorů pro obě modelové řady Škoda Octavia a Škoda Fabia. Mnohé z motorů jsou prodávány v provedeních plnících různé emisní limity (tabulky1,2,3), podle požadavků legislativy státu, do kterého je automobil vyvážen. Některé z těchto motorů již dnes s předstihem splňují emisní předpisy EURO 4, které začnou platit až v roce Tyto motory jsou vybaveny dvěma katalyzátory, mají dvě sondy lambda a disponují samočinnou palubní diagnostikou všech řídicích funkcí EOBD. První katalyzátor je umístěn hned za vývodem výfukového potrubí z motoru, aby došlo k jeho rychlému ohřátí na pracovní teplotu. Slouží pouze ke snižování emisí při studeném startu motoru, kdy je účinnost klasického třícestného katalyzátoru nižší z důvodů jeho nedostatečné teploty. Funkce druhého katalyzátoru zůstává stejná jako u vozů s jedním katalyzátorem. První lambda sonda je umístěna před vstupem do katalyzátorů a má řídicí funkci. Druhá sonda je součástí systému a je situována až za oběma katalyzátory, kde kontroluje jejich funkčnost X [3]. Tab. 1 Motory Škoda Fabia (Combi, Sedan) a jejich emisní limity [3]. Škoda Fabia (Combi,Sedan) EURO 2 EURO 3 EURO 4 Poznámka 1.0 MPI / 37 kw X X pouze pro Škoda Fabia 1.4 MPI / 44 kw X X pouze pro Škoda Fabia 1.4 MPI / 50 kw X X 1.4 MPI 16V / 55 kw X s mechanicky řazenou převodovkou 1.4 MPI 16V / 55 kw X s automatickou převodovkou 1.4 MPI 16V / 74 kw X 2.0 MPI / 85 kw X 1.9 SDI / 47 kw X 1.9 TDI / 74 kw X 14

15 Tab. 2 Motory Škoda Octavia (Combi) a jejich emisní limity [3]. Škoda Octavia (Combi) EURO 2 EURO 3 EURO 4 Poznámka V MPI / 55 kw X 1.6 MPI / 55 kw X 1.6 MPI / 74 kw X s mechanicky řazenou převodovkou 1.6 MPI / 74 kw X s automatickou převodovkou 1.6 MPI / 75 kw X 2.0 MPI / 85 kw X V Turbo / 110 kw X X V Turbo / 132 kw X 1.9 SDI / 50 kw X 1.9 TDI / 66 kw X X 1.9 TDI / 81 kw X X Tab. 3 Motory Škoda Octavia (Combi) 4x4 a jejich emisní limity[3]. Škoda Octavia (Combi) 4x4 EURO 2 EURO 3 EURO 4 Poznámka 2.0 MPI / 85 kw X V Turbo / 110 kw X 1.9 TDI / 66 kw X 1.9 TDI / 74 kw X Budoucnost Protože emisní požadavky na nové motory se neustále zpřísňují, je nutné již dnes vyvíjet nové a dokonalejší motory, které se budou vyznačovat nízkou spotřebou a ještě nižší produkcí škodlivin. Neustále také pokračuje vývoj nových alternativních druhů pohonů, při jejichž provozu nevznikají žádné škodlivé látky [3]. 15

16 5. Legislativa 5.1 Legislativa v České republice Výfukové plyny spalovacích motorů obsahují množství látek škodlivých pro člověka i životní prostředí. Existují proto legislativní normy, jejichž účelem se snížit jejich množství těchto škodlivin nebo jejich negativní vliv na lidské zdraví. V současné době je v České republice stanoven Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorech a pracovištích zaměstnavatele a to v Nařízení vlády č. 378/2001sb. (příloha 3, odst. 8). To však neznamená, že lze provozovat spalovací motor s katalyzátorem v uzavřených prostorách bez dalšího omezení. Dalším předpisem je Nařízení vlády č. 178/2001, kde jsou v paragrafu 14 a v příloze č. 2 uvedeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v ovzduší na pracovišti a způsob jejich posuzování. Samozřejmě zde zasahuje i Zákoník práce, který v paragrafu 132, odst 3 stanovuje, že za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. Dále je v paragrafu 74, odst. 1 stanovena pro vedoucí zaměstnance povinnost vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A konečně paragraf 132a ukládá zaměstnavateli povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Naše právní normy zatím neposuzují škodlivý vliv výfukových plynů na životní prostředí u mimosilničních mobilních strojních zařízení. Mezi tyto zařízení patří zejména stavební stroje, manipulační a přepravní technika, ale také např. motorové lokomotivy [4] Legislativa v Evropské unii Regulační úřady v EU, USA a Japonsku postupují společně v harmonizaci emisních standardů, aby usměrňovaly vývoj a emisní certifikaci výrobců motorů. V EU jsou emisní standardy rozděleny do 3 etap 1 až III. Etapy I a II evropských standardů byly částečně harmonizovány a americkými standardy. Navrhované limity v etapě III jsou harmonizovány s americkými standardy TIER 3. Evropské direktivy musí být přeneseny do národních legislativ všech členských států EU. Pro zařízení vyrobená před datem implementace těchto nařízení je povolena lhůta pro jejich výprodej v délce 2 let. Přesný časový rámec implementace se může v jednotlivých členských státech EU lišit [4]. Etapa I a II První evropská legislativa regulující emise mimosilničních strojů s dieslovým motorem byla vyhlášena (direktiva 97/68/EC). Toto nařízení bylo připraveno ve dvou etapách: Etapa I implementována v r a Etapa II implementována v r v závislosti na výkonu motoru. Nařízení zahrnovalo vrtací stroje, kompresory, stavební kolové nakladače, buldozery, finišéry, vysokozdvižné vozíky, zařízení k údržbě silnic, sněhové pluhy, pozemní letištní techniku, zdvihací plošiny a mobilní jeřáby. Zemědělské a lesní stroje měly stejné emisní standardy, ale jiná data implementace (viz. direktiva 2000/25/EC z , Official 16

17 journal L173, ). Stroje používané v lodích, lokomotivách, letadlech a generátorech nejsou v etapách I a II zahrnuty navrhla Evropská komise novelu direktivy 97/68/EC přidáním emisních standardů také pro malá benzínová zařízení s výkonem do 19 kw. Tento návrh, publikovaný v dokumentu COM(2000)840, byl do značné míry v souladu s obdobnou směrnicí platnou v USA. Emise dle standardů etapy I a II nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 4. Emisní limity etapy I jsou určeny za motorem, před jakýmkoliv zařízením pro následné snížení emisí. Emise jsou měřeny podle normy ISO 8178 C1 v 8 režimovém cyklu a jsou vyjádřeny v g/kwh [4]. Tab. 4 Evropské emisní limity pro mimosilniční dieslové motory etapa I a II [4]. čistý výkon motoru termín emise CO emise HC emise NOx emise DPM kw g / kwh Etapa I Etapa II / / / / / / / ,0 1,3 9,2 0,54 5,0 1,3 9,2 0,70 6,5 1,3 9,2 0,85 3,5 1,0 6,0 0,2 5,0 1,0 6,0 0,3 5,0 1,3 7,0 0,4 5,5 1,5 8,0 0,8 Etapa III dokončila Evropská komise návrh etapy III emisních standardů pro mimosilniční stroje (dokument COM(2002)765). Standardy etapy III by měly být implementovány ve dvou fázích. První fáze III A zahrnuje pouze plynné látky a vstupuje v platnost mezi a Druhá fáze III B zahrnuje také pevné částice (DPM) a vstupuje v platnost mezi a Standardy etapy III zahrnují kromě zařízení regulovaných v etapách I a II také lodní stroje pro vnitrozemskou lodní dopravu. Navrhované emisní limity etapy III jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6. Ve srovnání s limity etapy II jsou limity NOx nižší o 30% [4]. 17

18 Tab. 5 Navrhované evropské emisní limity pro mimosilniční dieslové motory etapa III A [4]. kategori e čistý výkon motoru emise CO emise HC + NOx emise DPM termín kw g / kwh H ,5 4,0 0,2 I ,0 4,0 0,3 J ,0 4,7 0,4 K ,5 7,5 0, Tab. 6 Navrhované evropské emisní limity pro mimosilniční dieslové motory etapa III B [4]. kategori e čistý výkon motoru emise CO emise HC + NOx emise DPM * termín kw g / kwh L ,5 4,0 0,025 M ,0 4,0 0,025 N ,0 4,7 0, * 0,15 0,20 a 0,25 g/kwh pokud není možno použít filtr pevných částic Standardy etapy III B zahrnují také omezení množství pevných částic (DPM) 0,025 g / kwh pro všechny kategorie motorů. Aby byly splněny tyto limity, které znamenají snížení oproti etapě II o 90%, předpokládá se, že motory budou muset být vybaveny filtry pevných částic (sazí). Navíc, aby byly výsledky skutečně odpovídající reálným podmínkám, budou se emise pevných částic měřit podle metody Nonroad Transient Cycle (NRTC), což je testovací procedura vytvořena ve spolupráci s americkou organizací EPA. Referenční palivo pro schválení typu motoru v etapě III A má obsahovat ppm síry. Palivo pro etapu III B bude vyžadovat ultra nízký obsah síry ppm. Předpokládá se, že Evropská komise navrhne dodatek k direktivě 98/70/EC, aby zajistila celoevropské používání vhodného paliva. Na rozdíl od etap I a II jsou v etapě III zahrnuty také vnitrozemské lodní motory, ale s volnějšími požadavky na emise (viz. tabulka 7). Motory jsou rozděleny do kategorií podle obsahu motoru na jeden válec a čistého výkonu. Tyto kategorie jsou harmonizovány s americkými standardy pro lodní motory [4]. 18

19 Tab. 7 Navrhované evropské emisní limity pro vnitrozemské lodní motory etapa III [4]. kategorie obsah motoru emise CO emise HC + NOx emise DPM termín dm3 / 1 válec g / kwh V1:1 do 0,9 a výkon do 37kW 5,0 7,5 0,40 V1:2 0,9-1,2 5,0 7,2 0, V1:3 1,2-2,5 5,0 7,2 0,20 V1:4 2,5 5 3,5 7,2 0,20 V2: ,0 7,8 0,27 V2:2 V2: , výkon do 3300 kw 15-20, výkon od 3300 kw 5,0 8,7 0,50 5,0 9,8 0, V2: ,0 9,8 0,50 Č ,0 11,0 0,50 19

20 6. Ukazatele kvality ovzduší 6.1 Používané analytické metody pro manuální měření Analytické a odběrové postupy pro základní sledované škodliviny ve venkovním ovzduší tj. oxid siřičitý, suma oxidů dusíku, polétavý prach a oxid uhelnatý jsou uvedeny v platných Hygienických předpisech č. 60 / Tento předpis uvádí další analytické metody, a to pro stanovení anorganických sloučenin arzénu a pro stanovení olova. Novým platným předpisem je Soubor metodických předpisů pro měření základních znečišťujících látek ve venkovním ovzduší, Praha 1997, ČHMÚ. Manuální metody jsou pokryty předpisy č. 2 stanovení SO 2 podle West-Gaeke, metodický předpis č. 5 stanovení sumy oxidů dusíku a metodický předpis č. 11 gravimetrické stanovení celkového prašného aerosolu TSP včetně postupů AAS pro stanovení olova a kadmia v prašném aerosolu metodické předpisy č. 12 a 13 (tabulka 8) [5]. Tab.8 Detekční limity používaných aspiračních postupů a gravimetrické metody [5]. Látka metoda detekční limit oxid siřičitý (West-Gaeke - spektrofotometrie) 4 µg/m 3 suma oxidů dusíku (Saltzmann - spektrofotometrie) 8 µg/m 3 polétavý prach (gravimetrie) 10 µg/m 3 Pokud je výsledek stanovení pod mezí detekce příslušné metody, vkládá se jako reálná hodnota/výsledek hodnota rovná polovině intervalu mezi mezí detekce a nulou [5] Měření automatickými měřícími stanicemi a) Stanice provozované hygienickou službou. Patnáct instalovaných měřících stanic je výrobkem firmy MLU. Vybaveny jsou vždy čtyřmi analyzátory ve dvou variantách. Všechny jsou osazeny analyzátorem oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prašného aerosolu, frakce do 10 µm. Čtvrtým analyzátorem je alternativně buď analyzátor oxidu uhelnatého (Plzeň, Sokolov, Ústí nad Orlicí, Svitavy, České Budějovice, Havlíčkův Brod a Kolín) nebo ozónu (Hradec Králové, Žďár nad Sázavou, Klatovy, Hodonín, Olomouc). Mezi automatické stanice lze zařadit i další stanice provozované hygienickou službou, které jsou vybaveny jedním či více automatickými analyzátory a systémem sběru, archivace a přenosu dat (tabulka 9). Sem lze zařadit měřící síť v Děčíně, Praze, Ostravě, jednotlivé stanice v Mostě a Ústí nad Labem [5]. Tab. 9 Detekční limity instalovaných analyzátorů [5]. Látka detekční limit analyzátor SO 2 1 ppb (2,86 µg/m 3 ) analyzátor NO/NO 2 /NO X 1 ppb (1,35/2,05/2,05 µg/m 3 ) analyzátor CO 100 ppb (134 µg/m 3 ) analyzátor O 3 1 ppb (2,00 µg/m 3 ) analyzátor pr. aerosolu - měřená frakce PM µg/m 3 20

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, šk. r. 2OO3/4

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, šk. r. 2OO3/4 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, šk. r. 2OO3/4 Vypracovala: Marková Ludmila, KS, l. ročník DP KV Datum vypracování: 3.5.2004

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN je směs kapalných uhlovodíků s pěti až jedenácti atomy uhlíku v řetězci (C 5 - C 11 ). Jeho složení je proměnlivé podle druhu a zpracování ropy, ze které pochází. 60-65%

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Měření emisí motorových vozidel

Měření emisí motorových vozidel 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: xidy dusíku Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Monitoring těkavých organických látek

Monitoring těkavých organických látek Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Odborná zpráva za rok

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí: Emisní vlastnosti automobilů a automobilových motorů Ochrana životního prostředí: podíl automobilové dopravy na celkovém znečištění ovzduší Emisní předpisy: CARB, EPA, ECE (EHK), národní legislativa Emisní

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Jak to vlastně je.? Exponenciální nárůst počtu vozidel po roce 1989 Saturace komunikací v sídlech (tranzitní, obslužná a cílová doprava) až 80 tisíc vozidel/24

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

Emise zážehových motorů

Emise zážehových motorů Emise zážehových motorů Složení výfukových plynů zážehového motoru 1. Plynné složky: - oxid uhličitý CO 2 - oxid uhelnatý CO - oxidy dusíku NO x (majorita NO) - nespálené uhlovodíky HC (CH x ) Nejvýznamnější

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

PM 10 NEBO PM 2,5. (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1

PM 10 NEBO PM 2,5. (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1 PM 10 NEBO PM 2,5 (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1 OCHFL, CLČ OPVZ,, 2 OMZSO, COČ OPVZ - SZÚ, Šrobárova 48, 100 42, Praha 10 Ochrana ovzduší ve státní správě Beroun 9. -11.

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přírodní zdroje Neobnovitelné zdroje,

Více

Emise ve výfukových plynech PSM

Emise ve výfukových plynech PSM KATEDRA VZIDEL A MTRŮ Emise ve výfukových plynech PSM #11/14 Karel Páv Působení emisí PSM na člověka a na životní prostředí xid uhličitý C : Bez zápachu Při nadýchání způsobuje zvýšení krevního tlaku Při

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Národní program snižování emisí ČR

Národní program snižování emisí ČR Seminář Ochrana ovzduší ve státní správě II Sezimovo Ústí 14. 16. listopadu 2006 Národní program snižování emisí ČR Výsledky projektu VaV MŽP SM/9/9/04 Vladislav Bízek, Jana Kašková a Pavel Balahura DHV

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

14 denní experimentální měření imisí v lokalitě průmyslové zóny Napajedla

14 denní experimentální měření imisí v lokalitě průmyslové zóny Napajedla 14 denní experimentální měření imisí v lokalitě průmyslové zóny Napajedla 8.2.2013 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel Obsah Výchozí situace Obecný postup studie proveditelnosti Konkrétní kroky studie proveditelnosti Závěr

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov O X I D Y Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov CO TO JSOU OXIDY? Oxidy (starší název kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku, kromě vodíku. Mezi oxidy patří mnoho nerostů, průmyslových

Více

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH Roman Ličbinský Jiří Huzlík, Jiří Jedlička, Aleš Frýbort, Kateřina Kreislová 24. 10. 2014, Hrotovice OBSAH PŘEDNÁŠKY Motivace Charakterizace prostředí tunelů Lokalita

Více

Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší

Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší Státní zdravotní ústav Praha 10, Šrobárova 48 Ing. Věra Vrbíková RNDr. Bohumil Kotlík Iveta Laňková Program zkoušení způsobilosti laboratoří pro škodliviny

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Obsah: 1) Čistá mobilita a důvody pro její podporu 2) Čistá mobilita a národní

Více

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Autor: Jiří Huzlík, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN )

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více