Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vděk za obnovenou krásu Koštofranku"

Transkript

1 Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank, 19. prosince Doufejme, že opravený kostel bude důstojně reprezentovat duchovní i historické hodnoty a bude sloužit všem lidem bez rozdílu smýšlení, náboženství, politické příslušnosti i názoru, napsal v říjnu v Semilských novinách památkář Roman Hedvičák Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Jsou města, která jsou na památkové stavební objekty bohatá, jsou však i jiná, v nichž se stavební památky dají spočítat na prstech jedné ruky. Semily bohužel patří do té druhé skupiny. O to více si musíme cenit těch staveb, které jsou za památky na území města prohlášeny. Stav památek v širším slova smyslu byl po listopadu 1989 velmi rozdílný. Některé pamětihodnosti byly udržovány více než dobře, většina však v běhu času a událostí spíše strádala a chátrala. Největší tíži nezájmu (a s tím spojenou tíži nedostatku finančních prostředků na opravy) nesly bezesporu památky církevní povahy. Není tedy divu, že se velice brzy po pádu komunistické diktatury staly zbědované kostely, kapličky a sochy předmětem zájmu záchranných, konzervačních a restaurátorských prací. Stejně tomu bylo i v Semilech. Po opravě sloupu Panny Marie na Komenského náměstí byl opraven ifarní kostel sv. Petra a Pavla, několik drobných plastik v jeho okolí a po významné finanční pomoci Nadace B. J. Horáčka byl zásadním způsobem restaurován a rekonstruován Sbor Dr. Karla Farského pod nádražím. Na všech těchto akcích se podílelo i město a samozřejmě spousta farníků; ti mají obrovskou zásluhu na tom, že zmíněné pamětihodnosti můžeme opět obdivovat v jejich původní kráse. Ani sebevětší snaha všech věřících, individuálních dárců či dotace městské pokladny ovšem dlouho nestačily na důstojnou opravu jedné z nejvýznamnějších a nejkvalitnějších památek na území města kostela Umučení sv. Jana Křtitele na Koštofranku. Až nyní, zásluhou osobní iniciativy mnoha místních i přespolních občanů a především díky obdržené dotaci ze státního rozpočtu, se mohl kostel opět představit veřejnosti v původním provedení. Opraveny byly vnitřní i vnější omítky, byly provedeny nezbytné sanační práce na zdivu, věž se zvonicí obdržela nový plášť a celá stavba byla staticky zajištěna. Dosud provedené práce si vyžádaly náklady ve výši takřka šest milionů korun, další prostředky bude však třeba ještě investovat. I přes obrovské penzum provedené práce stále zbývá upravit vnitřní prostory kostela, kazatelnu, oltář ad. Už současnou obnovou kostela jsme ovšem dosáhli příznivého obratu v zanedbané péči o významnou církevní stavbu. Semily se tak mohou vzávěru roku pochlubit dalším opraveným objektem, který tvoří jednu z dominant města. Veliký dík patří všem, kteří se o tuto dobrou zprávu zasloužili. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ (Foto: O. Kudrnáč) Waldorfské lyceum se představuje Den otevřených dveří pořádá ve čtvrtek 12. ledna 2006 od do hod. nově vznikající střední škola - Waldorfské lyceum Semily. Akce se koná v budově Waldorfské základní školy, Tyršova 485, a je spojena s veřejnou přednáškou, zaměřenou na otázky: Co nabízí waldorfská střední škola vašim dětem? Jaké jsou její cíle a priority? V čem se liší od jiných středních škol? Jaké má možnosti zahraniční spolupráce? Jaké jsou zkušenosti se studenty a absolventy těchto středních škol, kterých je na světě přes 400? Přednáška začíná v hodin. Den otevřených dveří se bude posléze opakovat každý čtvrtek ve stejnou dobu až do konce února. (pš) Myšlenky pro rok 2006 Nemůžete čekat, že bude všechno stoprocentní. Jedenapadesát procent můžete považovat za vítězství. CHARLES BUKOWSKI Pokud napoprvé neuspějete, je třeba přehodnotit, co je to úspěch. ROBERT FULGHUM Stárnutí není nic jiného, než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas. ANDRÉ MAUROIS

2 Strana 2 Semilské noviny PROSINEC 2005 Informace z radnice Na nákladech provozu domova důchodců by se měla podílet i města a obce V Domově důchodců v Semilech pobývá v současné době 130 seniorů. Z tohoto počtu je semilských obyvatel 52, dalších 18 pochází z jedenadvaceti spádových obcí tzv. malého okresu. Zbývajících 60 klientů domova důchodců je původem ze vzdálenějších míst, jako jsou Liberec, Jablonec n. Nis, ale například i Praha. Na financování provozu domova důchodců získává město roční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 65 tis. Kč na jedno lůžko, každý z klientů také hradí nájemné včetně poskytovaných služeb částkou zhruba 70 tis. Kč ročně. Třetím zdrojem financování provozu domova důchodců je příspěvek z rozpočtu města, který v letošním roce činil 3,82 mil. Kč. Je zřejmé, že město tímto způsobem dotuje ze svého rozpočtu pobyt v domově důchodců i lidem, kteří v Semilech nikdy předtím nebydleli, a to na úkor vlastních občanů, tvrdí místostarosta města Vladimír Šimek. K odpadům a místnímu poplatku za jejich likvidaci Zastupitelstvo města Semily schválilo na svém zasedání dne 8. prosince vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 ve znění Obecné závazné vyhlášky č. 10/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Je zákonnou povinností města každý rok vyčíslit skutečně vynaložené náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu za rok předcházející (tj. za rok 2004), přepočítat je na jednoho poplatníka a případně upravit výši místního poplatku. K tomu uveďme několik čísel: Výše poplatku na rok 2006 zůstává nezměněna, tj. 500 Kč na poplatníka arok. K bylo evidováno celkem 9112 poplatníků (8986 občanů, 126 rekreačních objektů). Skutečně vynaložené náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu: - odvoz sběrných nádob včetně pronájmu: Kč - odpadové pytle: Kč - odpadkové koše, svoz pytlů: Kč CELKEM: Kč Některé další údaje za rok 2004: - likvidace černých skládek: Kč - sběrný dvůr (nebezpečný avelkoobjemový odpad): Kč - tříděný odpad (papír, sklo, PET lahve): Kč - příjem od EKO-KOM, a. s.: Kč - na poplatku vybráno: Kč - nedoplatky: Kč Zastupitelstvo města dále schválilo návrh majetkoprávního odboru městského úřadu na redukci objemu sběrných nádob na směsný komunální odpad a naopak rozšíření objemu nádob na odpad tříděný, atovčetně zavedení sběru směsných plastů z domácností a nápojových kartonů. Této problematice se budeme podrobněji věnovat v některém z dalších čísel Semilských novin. Se svými dotazy se můžete obracet na odbor majetkoprávní, paní Mašková, tel , ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ Rozpočtové provizorium Rozpočet města na rok 2006 bude schvalován na prvním veřejném zasedání zastupitelstva města v roce 2006, které se bude konat 9. února. Do té doby se chod města podle zákona o rozpočtových pravidlech řídí tzv. rozpočtovým provizoriem, které bylo zastupitelstvem schváleno na veřejném zasedání 8. prosince. V době rozpočtového provizoria budou hrazeny pouze nutné provozní výdaje, které zajišťují plynulé hospodaření města a organizací jím zřízených, dále náklady na případné havarijní stavy a jmenovité, smluvně zakotvené investiční akce. (red) To byl také důvod, proč se financováním pobytu klientů v domově důchodců zabývala rada města na svých schůzích 21. listopadu a 5. prosince. Po projednání této záležitosti uložila místostarostovi města V. Šimkovi a vedoucí odboru sociálních věcí A. Housové povinnost jednat s obcemi či městy, jejichž občané budou žádat o umístění do semilského domova důchodců, o poskytnutí daru na sociální služby a zdravotnictví ve výši 50 tis. Kč. Tato povinnost se samozřejmě nebude týkat města Semil a obcí, s nimiž město uzavřelo smlouvu upravující poskytování sociálních služeb. Nechceme zatěžovat samotné seniory, ale máme pochopitelně zájem na tom, aby se na krytí nákladů provozu našeho domova důchodců podílela města či obce, které nemohou své občany umístit do vlastních zařízení a jimž v případě volné kapacity vycházíme v Semilech vstříc, doplňuje Vladimír Šimek. Toto opatření se bude týkat žádostí o umístění do domova důchodců, které byly podány po 5. prosinci, tedy po dni schválení usnesení rady města. Žádostí podaných před tímto datem se usnesení rady nedotkne. O usnesení rady města, které se týká nových podmínek pro umísťování klientů do semilského domova důchodců, už informoval Vladimír Šimek vysvětlujícím dopisem starosty všech 21 spádových obcí malého okresu. (bam) Fondy z Evropské unie V anketě zastupitelů v minulém čísle Semilských novin se vyslovil pan Mgr. S. Pěnička, že funkcionáři odpovědnému za finance se nedostalo času k napsání jediné žádosti o peníze z evropských fondů. Tímto funkcionářem jsem já; nevím, zda je pan Mgr. S. Pěnička tak neznalý v administrativě, nebo se mne snaží pomluvit, že nesháním finanční prostředky. Ale popořádku. Z evropských fondů bylo získáno tis. Kč na modernizaci čističky odpadních vod a kanalizaci, což je 75 % z celkově uznaných nákladů tis. Kč. Kromě toho byla získána dotace od SFŽP ve výši Kč tis. Kč, což představuje 10 %. Tím je tato akce z 85 % dotována. Problémem při získávání příspěvků je velká administrativní náročnost. Jako příklad uvádím zkušenost z Vysokého Mýta, která proběhla tiskem. Tamní radnice si musela na zpracování žádosti najmout specializovanou firmu a složka žádosti se skládala z pěti fasciklů o tloušťce 10 centimetrů. Obdobná situace byla i u nás. Věřím v perspektivu čerpání finančních prostředků z fondů, a proto jsem podporoval přijetí nové pracovnice na městský úřad, která se fondy bude zabývat. Získávání finančních prostředků se musí naučit řada pracovníků na radnici, není to záležitost jedince, jak uvádí pan Mgr. S. Pěnička. Získávání finančních prostředků považuji za důležité, zvláště když slouží k nejdůležitějším potřebám města. Mám podíl na zabezpečení menších příspěvků pro Nemocnici s poliklinikou, Domov důchodců, na odkoupení KC Golf za 3 mil. Kč, projednával jsem příspěvky na opravu kostela na Koštofranku apod. Je pravda, že jsem se nesnažil získávat prostředky na projekty, ve kterých je potřebnost investic až druhořadá. Často se hodnotí schopnost získání prostředků. Za podstatnější považuji schopnost smysluplného využití prostředků. Ve vztahu k získávání prostředků je potřeba otevřeně říci, že většinu dotací zajistil pan poslanec Kraus. Všem obyvatelům města přeje dobrý rok 2006 VLADIMÍR ŠIMEK, místostarosta města Šťastný nový rok! Vážení občané města Semily, vážení občané spádových obcí, dovolte mi, abych Vám všem do nového roku 2006 popřál úspěšné vykročení, pevné zdraví a nezbytnou dávku štěstí. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, starosta města

3 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Pozvánka k zápisu dětí do prvních tříd Zápis dětí do 1. tříd se bude konat ve středu 18. ledna 2006 od 9.00 do hodin ve všech třech základních školách v našem městě: - v Základní škole I. Olbrachta, Komenského nám. 150, Semily, - v Základní škole Dr. F. L. Riegra, Jizerská 564, Semily, - v Základní škole waldorfské, Tyršova 485, Semily. Upozornění pro rodiče: V souvislosti s novým školským zákonem schválilo zastupitelstvo města dne Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2004, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Semily: Školský obvod Základní školy Ivana Olbrachta: městská část Semily I, Nouzov, městská část III Bítouchov, městská část IV Spálov. Školský obvod Základní školy Dr. F. L. Riegra: městská část Semily II Podmoklice Školský obvod Základní školy waldorfské se nevymezuje. Chválíme Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů nebo zákonných zástupců na volbu školy. O zařazení a přijetí dítěte do jiné než spádové školy rozhoduje ředitel, pouze však v případě volné kapacity. K zápisu je třeba přinést následující doklady: - rodný list dítěte, - občanský průkaz rodičů, - vyplněný dotazník, který je přiložen k pozvánce (vyplnit je třeba čitelně a důkladně ve všech kolonkách). V případě žádosti o odklad je nutné doporučení od pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře či mateřské školy. Formulář k žádosti o odklad obdrží rodiče v den zápisu ve škole. V případě již potvrzeného odkladu je třeba přinést rozhodnutí z pedagogicko-psychologické poradny. Zapsány mohou být všechny děti narozené od 1. září 1999 do 31. srpna 2000 nebo starší. V případě nemoci dítěte přijdou rodiče k zápisu sami. Pozvánku s dotazníky obdrží poštou začátkem ledna všichni rodiče dětí, které jsou v seznamu obyvatel města Semily, případně rodiče dětí, které nemají trvalý pobyt na území města, ale navštěvují semilskou mateřskou školu. Rodiče, kteří nemají trvalé bydliště v Semilech a počítají s nástupem svého dítěte do semilské školy, si mohou podklady vyzvednout na odboru školství MěÚ Semily do doby zápisu. EVA ŠÍROVÁ, odbor školství, kultury a vnějších vztahů Zastupitelé vzali na vědomí program investic Zastupitelstvo města vzalo na svém veřejném zasedání 8. prosince na vědomí program investic na rok 2006, který byl vypracován výborem pro rozvoj města. V pořadí stanoveném výborem v něm nalezneme následující investiční akce a jejich odhadované náklady: Opravy místních komunikací, chodníků a veřejných prostor 10 mil. Kč Opravy, obnova a provoz veřejného osvětlení 3 mil. Kč Opravy, údržba a obnova městského mobiliáře 250 tis. Kč Kanalizace v ul. 3. května, rozšíření kapacity ČOV 38,28 mil. Kč Chodník, veřejné osvětlení a inženýrské sítě v ul. 3. května 9,5 mil. Kč Domov důchodců II. etapa, výtah a požární schodiště 7,9 mil. Kč Rekonstrukce objektu bývalé vojenské správy na dům dětí a mládeže 200 tis. Kč Tělocvična pro judo u DDM 6 mil. Kč Rekonstrukce Základní školy Dr. F. L. Riegra stravovací část, interiér, střecha 24,2 mil. Kč Waldorfská škola rekonstrukce budovy v Žižkově ulici, I. etapa 15 mil. Kč Rekonstrukce rozvodu vody v mateřské škole Luční 1,9 mil. Kč Crossová cyklist. dráha 100 tis. Kč Lávka z Ostrova do Jatecké ulice 1,5 mil. Kč Osvětlení na Ostrově 500 tis. Kč Skate areál 400 tis. Kč Základní škola I. Olbrachta, výdejna na Komenského náměstí 1,9 mil. Kč Projekt regenerace sídliště Řeky rekonstrukce a přestavba Bavlnářské 9,6 mil. Kč Riegrovo náměstí I. etapa, prostor vokolí sochy 7,5 mil. Kč Kulturní centrum Golf, rekonstrukce kuchyně 2,5 mil. Kč Kulturní centrum Golf, výstavba odděleného schodiště pro restauraci 4,3 mil. Kč O čtvrté adventní neděli 18. prosince se v Muzeu a Pojizerské galerii téměř v kruhu rodinném sešlo zajímavé seskupení lidí, které spojuje vůle konat cosi pozitivního pro své spoluobčany. Pozvání občanského sdružení Cervus Semilensis přijali Zuzanka Bucková, Lenka Miksánková, Milan Beck, Miroslav Loupý, Jarmila, Jana a Jan Vávrovi, Tomáš Hyka, Eva a Kamil Farští, členové Podkrkonošské a pojizerské společnosti přátel Járy Cimrmana vedení docentem Proškem a konečně též kněžna Libuše Dana Dlabolová. Její vánoční poselství všem lidem dobré vůle rozšiřme o poděkování členům občanského sdružení Cervus Semilensis nechť jelen semilský je stále bujný i v letech příštích! Všem semilským občanům, kteří v průběhu roku podobnými akcemi na poli kulturním, společenském, ale i sportovním přispěli k pestrému dění v Semilech, patří v závěru roku pochvala a poděkování. JOSEF MATURA, tajemník MěÚ Úpravy Palackého sadů 1 mil. Kč Rekonstrukce koupaliště 28 mil. Kč Rekonstrukce Kina Jitřenka, I. etapa 16,2 mil. Kč Riegrovo náměstí, okružní křižovatka 900 tis. Kč Celkový odhad nákladů na vyjmenované investiční akce činí 190,6 mil. Kč a celá řada z nich je podmíněna dotacemi z cizích zdrojů (teoreticky by možné dotace mohly dosáhnout celkové výše 90,7 mil. Kč). O uskutečnění jednotlivých akcí bude zastupitelstvo města samozřejmě podrobně jednat až v rámci diskusí o rozpočtu města na rok (red) Město pronajme štítovou zeď Město Semily nabízí k pronajmutí část štítové zdi domu čp. 457 vtyršově ulici. Štítová zeď směřuje do náměstí a účelem pronájmu je umístění reklamní tabule. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Konečný vzhled reklamní tabule podléhá schválení odborem školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily a městským architektem. Obsah nabídky: návrh vzhledu tabule včetně rozměrů, nabízená výše ročního nájemného, fotokopie živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku. Nabídky zasílejte v zapečetěné obálce opatřené zpětnou adresou a označené heslem Štítová zeď na adresu: Město Semily, majetkoprávní odbor, Husova 82, Semily. Informace na tel (red) Dnes má slovo FRANTIŠEK MOJŽÍŠ starosta města I když mé zamyšlení bude čtenářům k dispozici až po Vánocích, rád bych se k jedné z nejkrásnějších částí roku vrátil s úvahou o proměnách společnosti v závislosti na čase. Na tuto myšlenku mne přivedlo zjištění, že čím jsem starší, tím se mi zdají roční intervaly mezi vánočními svátky nějak kratší Jako děti školou povinné jsme netrpělivě sledovaly kalendář; nekonečným se zdál každý den, který bylo nutno odškrtnout, než přišel Štědrý den se slavnostní večeří a dárky. A nyní? Jako dospělí dnes mnohdy zahlížíme na kalendář s marnou snahou alespoň přibrzdit čas, který ještě do Štědrého dne zbývá Zajímavá proměna. Isymboly Vánoc doznaly během času proměn. Ježíška nahradil v myslích dětí na dlouhou dobu agresivní Děda Mráz z východu, který byl v době nedávné vytlačen neméně agresivním Santa Klausem ze západu. Nic proti tomu, tradici má každý z těchto symbolů; jen se mi nelíbí jejich mnohdy násilné roubování do vánoční atmosféry našich českých svátků. Svou roli sehrává i momentální politické klima ve společnosti. Pro ilustraci si dovolím připomenout dobu, kdy jsem navštěvoval v šedesátých letech průmyslovou školu v pražské Betlémské ulici. Od názvu ulice byl logicky odvozen i znak školy, kterému pochopitelně vévodila betlémská hvězda, symbol Vánoc a narození Páně. Politickým diktátem byl znak školy znetvořen, z betlémské hvězdy se zachoval toliko chvost. Hvězda sama byla nahrazena kosmickou raketou s nápisem v azbuce. Opět zajímavá proměna Jsem velmi šťastný, že dnes už může kdokoliv z nás vyznávat symboly Vánoc podle svého přesvědčení. Je moc dobře, že se nevytratila tradice českých vánočních zvyků, ať církevních, nebo světských. Že si dokážeme najít čas a zastavit se, promluvit s přáteli a vstřebávat vánoční i novoroční atmosféru v příjemném a klidném prostředí našeho města. Ve vztahu k ne tak dávné době je to další proměna. Tentokrát bezesporu příjemná.

4 Strana 4 Semilské noviny PROSINEC 2005 Anketa Pět otázek zastupitelům V minulém čísle si čtenáři Semilských novin jistě se zájmem přečetli odpovědi zastupitelů města na pět anketních otázek. Příspěvky těch zastupitelů, kteří na otázky reagovali, byly zveřejněny v pořadí, v němž byly doručeny. Stala se však nemilá věc hrubým nedopatřením nebyly otištěny odpovědi Mgr. Jana Farského, který na anketní otázky reagoval jako jeden z prvních. I když jsem si jméno J. Farského poctivě odškrtl v seznamu a stejně poctivě uložil jeho odpovědi do paměti počítače, ukázalo se, že bylo takříkajíc všechno špatně Odpovědi totiž zůstaly uloženy v jiném souboru a při závěrečné korektuře už zafungovala obyčejná provozní slepota. Panu Mgr. Janu Farskému se za svou chybu ještě jednou omlouvám a jeho odpovědi na anketní otázky nabízím čtenářům dnes. VLASTIMIL BAMBAS, redaktor Mgr. JAN FARSKÝ Semilské zastupitelstvo má za sebou tři čtvrtiny čtyřletého mandátu. Co vy osobně považujete za největší úspěch a naopak za největší neúspěch práce zastupitelstva v uplynulých třech letech? Úspěchy se těžko hodnotí, když stavba předražené a hlavně nepotřebné nové budovy městského úřadu ve Vistě vzala hned na začátku volebního období mnoho energie, ochoty ke spolupráci a většinu peněz. Na otázku, proč stavět ve městě plném prázdných kanceláří a s nedostatkem pracovních míst další kanceláře, dodnes nikdo uspokojivě neodpověděl. Přestavba vzala z rozpočtu většinu volných prostředků, které pak chyběly např. na opravy kina, koupaliště, cest, KC GOLF atd. To evokuje další neúspěchy uzavření kina, neopravené koupaliště, KC GOLF bez kuchyně. Přesto se i úspěchy dají nalézt větší otevřenost města k občanům formou zveřejňování zápisů ze zastupitelstev na internetu, uvolnění atmosféry v domově důchodců, zlepšilo se nakládání s vlastním majetkem, prodeje nemovitostí jsou průhledné a za odpovídající ceny. Za velký úspěch také považuji zapojení veřejnosti do rozhodování při zamezení stavby dalšího supermarketu (LIDL) na místě autobusového nádraží. Jeho stavba měla podporu vedení města, ale tím, že občané otevřeně vyjádřili svůj názor, byla zastavena. Úspěchem je podle mého názoru také ustavení výboru pro rozvoj města, který navrhl ke schválení usnesení, jež vedla k větší otevřenosti k občanům, efektivnějšímu nakládání s prostředky města, zlepšení vzhledu města atd. Jakým konkrétním úkolům by mělo zastupitelstvo města věnovat největší pozornost v posledním roce svého mandátu? V prvé řadě by mělo město realizovat akce, na které se podařilo získat dotace dokončení rekonstrukce základní školy v Řekách, oprava podmoklické školy pro potřeby waldorfské školy. Vlastních prostředků ve vyčerpaném rozpočtu je bohužel minimum, takže je možné realizovat pouze nenákladné akce s maximálním přínosem (lávka na Ostrov z Jatecké ulice, multifunkční plocha pro skate, free-ride, in-line atd. v Řekách). Dále je nutné zlepšovat vzhled města údržbou ploch a mobiliáře. Naplňuje práce tohoto konkrétního zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Ne. Podklady pro rozhodování jsou často nedostatečné, více otázek vyvolávají než zodpovídají, usnesení a stanovené termíny často nejsou respektovány, jednání jsou rozvláčná, neřízená a nepřipravená. Dělná atmosféra podložená zájmem o město je často nahrazována prosazováním osobních zájmů. Hodláte se po zkušenostech z práce v zastupitelstvu ucházet o mandát v něm i v následujícím volebním období? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? Ano, i když zkušenosti by spíše odrazovaly. Nechci si ale na poměry stěžovat z povzdálí, jsem přesvědčen, že se atmosféra musí a dá změnit. Město má v sobě velký potenciál. Pokud budou peníze efektivně vynakládány na akce, které přinesou buď kvalitní pracovní místa, nebo dají lidem důvod k žití v Semilech, bude tady dobře. Rozhodování zastupitelů musí spojovat zájem o město, ne o vlastní prospěch. Osobní útoky musí nahradit argumenty. Chci v Semilech žít a bydlet a udělám vše pro to, aby i ostatní tady chtěli žít, v Semilech se jim líbilo a mohli být na své bydliště hrdí. A nakonec otázka poněkud osobnější. Jste po uplynulých třech letech činnosti zastupitelstva ochoten podat ruku každému z jeho členů, případně s každým z nich zajít obrazně řečeno na kávu či na pivo? Ano, ruku jsem ochoten podat každému. Čas nad kávou nebo pivem bych ale v některých případech považoval za ztracený. DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STŘEŠNÍ OKNA Tel V domově důchodců se tančilo Pan Petr Veleta, člen Národního divadla, choreograf a taneční terapeut, navštívil Domov důchodců v Semilech. Kulturní místnost ožila tancem a tančili opravdu i ti, kteří jsou již léta odkázáni na pomoc druhých včetně vozíčkářů. Byl to pro ně krásný návrat do let, kdy navštěvovali plesy ostatně sami na to při tanci s panem Veletou zavzpomínali Je potěšitelné, že tato akce nezůstane ojedinělou; jedna z ergoterapeutek domova důchodců totiž absolvovala kurz taneční terapie právě pod vedením Petra Velety. Taneční terapie má na seniory pozitivní vliv, zlepšuje jejich fyzickou kondici, navozuje dobrou náladu, příjemné pocity a celkově zlepšuje psychiku. Důležitá je též vzájemná komunikace mezi všemi účastníky terapie. V samém závěru roku bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří mi v uplynulých měsících pomáhali. Velký kus práce odvedla a obrovskou podporu mi věnovala sociální komise pod vedením Ludmily Karmáškové, pomohl místostarosta Vladimír Šimek, poděkování patří i celé řadě zaměstnanců, dobrovolníků, klientů i samotných občanů města. Všem přeji hodně štěstí a zdraví v novém roce. HELENA HOUSOVÁ, ředitelka Sociálních služeb Semily (Foto: archiv DD) Do domu dětí a mládeže nově i s kočárkem Centrum pro rodinu M.E.D v Semilech (místo pro Mateřství, Ekologii, Dětství) poskytuje zázemí pro rodiny s malými dětmi už po dva roky. V kronice můžeme nalistovat desítky akcí dětský den v Noemově arše, letní tábor se čtyřmi živly, sázení stromků v Sedmihorkách, podvečer s Mikulášem či Třemi králi, mobilní dětský koutek na Kozákově a Semilském pecnu ad. A ta všední, pravidelná setkání začneme počítat pomalu na stovky. Cvičíme při nich s dětmi i maminkami, muzicírujeme, vyrábíme, vaříme To vše se nám s novým rokem začne dařit ještě lépe. Loučíme se s modlitebnou fary Církve československé husitské, kterou jsme v začátcích přijali i užívali s vděčností, a těšíme se na prostory nové, větší. Našli jsme je v domě dětí a mládeže, jehož vstřícný pan ředitel Josef Zajíc nabídl maminkám přístřeší. Milí semilští rodiče, přijďte se k nám podívat. Zveme vás, kteří si potřebujete odpočinout, podělit se o své starosti, najít pochopení a možná i drobnou pomoc. Zveme vás, kteří hledáte přátele pro sebe či své děti, ale i vás, kteří jste jen zvědaví. Program centra: STŘEDA: hod.: Táčky. Vyrábění pro radost i užitek. Určeno pro všechny pro rodiče s dětmi, vítáme ale též prarodiče, tety a ostatní příbuzné i spřízněné hod.: Devětsil. Cvičení pro rodiče (prarodiče i ostatní) s dětmi hod.: Mateří-douška. Povídání o životě. Určeno pro rodiče, paralelní program pro děti je zajištěn hod.: Společný oběd hod.: Cvičení s balonem (rytmické cvičení, posilování, strečink). Určeno pro rodiče, paralelní program pro děti je zajištěn. ČTVRTEK: hod.: Společná snídaně (pro všechny) hod.: Anglická konverzace. Určeno pro rodiče, paralelní program pro děti je zajištěn hod.: Barvínek. Výtvarná dílna pro děti (a všechny ostatní). RODINNÁ NEDĚLE: Každá první neděle v měsíci (od února 2006) hod.: Bohoslužby s úvodním slovem pro děti (ve sboru CČSH) hod.: Rodinné muzicírování, vaření a oběd hod.: TY-MY-JÁN. Tvořivá dílna a divadlo. Kontakty: tel (Iva Hluštíková), (Anna Hudská),

5 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 5 Paragrafy ŠKODNÁ VE ŠKOLE. Dne 22. listopadu v dopoledních hodinách řádil zloděj v základní škole v Benešově u Semil, kde odcizil peněženky, finanční hotovost, mobilní telefon a další věci. Svým jednáním se dopustil trestného činu krádeže a dvěma poškozeným ženám ve věku 45 a 57 let způsobil škodu celkem za Kč. VÁHA A OBRAZ. Rekreační chalupu na Cimbále si za cíl svých nekalých zájmů vybral neznámý pachatel, který z ní v blíže neurčené době mezi 3. a 10. prosincem odcizil starou váhu a obraz. Majiteli objektu vznikla škoda ve výši 5500 Kč. VLOUPÁNÍ DO SKLEPA. Do sklepní kóje v domě v Na Olešce se vloupal pachatel, který si odtud odnesl motorovou pilu, křovinořez amotorový zemní vrták. K činu došlo 13. prosince a poškozenému 40letému muži vznikla škoda ve výši 24 tis. Kč. CÍLEM BYLY PENÍZE. Do domu v Chuchelně se v době mezi 11. a 12. prosincem vloupal pachatel, který nejprve celý objekt prohledal a následně z ložnice odcizil finanční hotovost. Poškozené 79leté ženě způsobil škodu ve výši 6100 Kč. POŠKODIL CENNOU OKENNÍ VÝPLŇ. Dne 12. prosince poškodil dosud neznámý pachatel skleněnou výplň okna budovy Sboru Dr. Karla Farského v semilské Nádražní ulici. Protože šlo o výplň atypickou a zhotovenou na zakázku dle výtvarného vzoru, činí její hodnota 55 tis. Kč. Podezřelým z vandalského činu je 31letý muž z Jablonecka. KRÁDEŽ VOZIDLA. Osobní vozidlo značka Škoda Octavia odcizil neznámý pachatel mezi 14. a 15. prosincem v Jizerské ulici. Hodnota odcizeného vozidla činí 270 tis. Kč. (sš) Městská policie informuje POMOC ZDRAVOTNÍKŮM. Dne 18. listopadu krátce před 22. hodinou byla městskou policií zajištěna součinnost při výjezdu rychlé záchranné služby k podnapilému muži. Strážníci měli pomoci odvrátit případné riziko napadení zdravotníků opilcem. MANŽELSKÉ NESHODY. Dne 20. listopadu došlo v Husově ulici k manželským neshodám; muž svoji manželku napadl slovně a hrozilo i její napadení fyzické. Zasahující hlídka městské policie spor urovnala, avšak vzhledem k tomu, že se konflikt odehrál mezi osobami blízkými, nebyla věc řešena na místě ve zkráceném řízení o přestupku. Pokud by žena podala návrh na projednání věci, činil by další opatření věcně a místně příslušný správní orgán. Dopravní nehody (VÝPIS ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ZA OBDOBÍ OD DO ) Město Semily se rozhodlo od příštího roku podstatně zkvalitnit služby poskytované městskou policií. Kromě posílení personálu o dva nové strážníky a příprav instalace kamerového dohlížecího systému bylo rozhodnuto pořídit také nový služební automobil. Upravenou Škodu Fabii už převzali u semilské pobočky firmy Havex vrchní strážník městské policie Jaroslav Ducháč (vlevo) a starosta města František Mojžíš. (Foto: archiv MěÚ) V listopadu 2005 se na silnicích okresu Semily stalo celkem 142 dopravních nehod, což je o 30 nehod více než v listopadu loňském. Žádný z účastníků nehod nebyl usmrcen (stejně), dva byli zraněni těžce (pokles odva) a 30 lehce (nárůst o 17). Hmotné škody dosáhly výše 6,19 mil. Kč (v loňském listopadu 4,58 mil. Kč). V šesti případech bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou a zadrženo bylo i dalších 33 podnapilých řidičů. Nejvíce nehod bylo zaviněno KRÁDEŽE V OBCHODECH. Ve dnech 28. a 29. listopadu byly městskou policií řešeny dvě krádeže v obchodech. V prvním případě byla pachatelkou nezletilá dívka, kterou pro nízký věk nebylo možno za majetkový přestupek postihnout; o jejím jednání byli proto informováni rodiče. V případě druhé krádeže byla pachateli při projednání přestupku přímo na místě uložena pokuta ve výši 1000 Kč. UHYNULÁ SRNA. Uhynulá srna byla 8. prosince před patnáctou hodinou nalezena městskou policií v Řekách. K úklidu uhynulého zvířete byl vyzván člen příslušného mysliveckého sdružení. NEZLETILCI SE ZÁBAVNOU PYROTECHNIKOU. K odpalování zábavné pyrotechniky docházelo 8. prosince před šestnáctou hodinou v prostoru semilského koupaliště. Zasahující pořádková služba městské policie na místě zjistila, že odpalováním se zabývají tři nezletilci. Hlídka školákům vysvětlila, že manipulace se zábavnou pyrotechnikou je v Semilech s výjimkou oslav příchodu nového roku zakázána. Chlapci pak byli vyzváni k opuštění místa, na což strážníci také dohlédli. JAROSLAV DUCHÁČ, vrchní strážník nesprávným způsobem jízdy (70), nepřiměřenou rychlostí (47) a nedáním přednosti (11), čtyři nehody zavinilo nesprávné předjíždění, dvě technická závada a osm lesní zvěř. Na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech došlo v listopadu ke 32 dopravním nehodám (nárůst o 10), při nichž bylo devět osob lehce zraněno (nárůst o sedm). Hmotné škody byly odhadnuty na 1,4 mil. Kč. Nejvíce nehod (15) bylo tentokrát zaviněno nepřiměřenou rychlostí jízdy, nesprávný způsob jízdy způsobil 11 nehod a nedání přednosti 4 nehody. Žádná nehoda nebyla zaviněna nesprávným předjížděním, žádnou nezavinili chodci ani řidiči s alkoholem v krvi. Jako dopravní nehodu měsíce jsem vybral tu nejzávažnější, ke které došlo v sobotu 19. listopadu kolem třinácté hodiny v semilské ulici 3. května (parkoviště u čerpadla LPG). V uvedenou dobu jela 26letá řidička s osobním automobilem Fiat Tipo směrem na Jilemnici. Protože nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám, dostala při průjezdu mírné levotočivé zatáčky s vozidlem smyk, který nezvládla, na pravé straně sjela zvozovky a narazila do dvou zaparkovaných vozidel. Mezi vozidly stáli manželé, majitelé jednoho z nich, kteří při nárazu utrpěli lehká zranění. Celková hmotná škoda byla odhadnuta na 90 tis. Kč. Fotografie zachycuje vozidlo řidičky, která je ze zavinění dopravní nehody podezřelá. Už druhý měsíc upozorňuji na zhoršování klimatických podmínek, které sebou přináší i zhoršování sjízdnosti vozovek. Že nejde o plané varování, dokazují i výše uvedená čísla. Po dlouhé době se na první místo v příčinách nehod zařadila nepřiměřená rychlost před nesprávný způsob jízdy. Mjr. Bc. MILAN ČERMÁK, vedoucí DI (Foto: archiv DI Semily)

6 Strana 6 Semilské noviny PROSINEC 2005 Školství Experimentální divadelní projekt na gymnáziu Na Gymnáziu Ivana Olbrachta vznikl za pomoci profesorů Stanislavy Vojtové, Daniely Hejralové a Luďka Štěpničky divadelní experimentální projekt, nazvaný Když děti ovládají svět. Zúčastnili se ho studenti z gymnázia v Semilech a z německého Neuss (poblíž Kolína nad Rýnem). Součástí tvorby je také výměnný pobyt zúčastněných devíti německých a dvanácti českých dobrovolníků. V týdnu od 20. do 26. listopadu se konala první část projektu (téma Proměna ) v aule semilského gymnázia, druhá část se uskuteční na jaře příštího roku v Neuss, kde němečtí studenti oplatí pohostinnost svým českým kolegům. Protože ne všichni měli dost zkušeností s divadlem, byla v prvních dnech práce soustředěna spíše na cvičení, které rozvíjelo vnímání sebe sama i ostatních, tolik důležité pro pohyb na jevišti. Uprostřed týdne jsme navštívili hrad Valdštejn a nechali se inspirovat jeho prostory, dále jsme rozvíjeli téma proměny a pomalu směřovali usilovnou práci k pátečnímu závěrečnému vystoupení pro studenty a profesory gymnázia. Naše snažení komplikovala (i nekomplikovala) jazyková bariéra. Mluvilo se německy, česky i anglicky a v průběhu společného soužití vznikal další divadelní jazyk babylónština. Její formální nesmyslnost bohatě převyšoval smyslný obsah, kterému každý rozuměl. V sobotu, v den odjezdu německých studentů, jsme se vypravili do Prahy, abychom jim ukázali nejznámější pražská zákoutí. Při loučení jsme si uvědomili, jak jsme si i přes jazykovou a kulturní rozdílnost blízcí a jak nás setkání obohatilo. Společně se těšíme na další spolupráci už aby bylo jaro! PAVEL MARTINEC (za českou část divadelního souboru Experdi ) Jak rozdávat radost a pomáhat S blížícím se koncem roku upadáme vždy do předvánočního shonu. Žijeme v rychlé době a mezi prsty nám protéká čas, byť jen na krátké zastavení a těšení se ze zdánlivě obyčejných věcí. Nenakoupíme je v supermarketech, nedají se vystát ve frontě a zaplatit u pokladny. Musíme si na ně udělat čas a opravdu se chvíli zastavit. Svoji zaneprázdněnost proměňujeme za dárky pro naše ratolesti. Dárky kvánocům patří a hřejí nás jiskřičky v očích dětí. Ale největší odměnou pro nás dospělé je pocit, že i ony si na nás vzpomněly, přestože jejich kasička nebyla penězi nabitá. Stačil jen malý příklad třeba v hodině výtvarné nebo rodinné výchovy, drobná rada učitele a školáci pak doma vytvořili dílka, jejichž hodnotu zaplatili trochou trpělivosti a píle a zažili pak radost těch, které obdarovaly. Rozdávat radost je třeba děti učit. Snad se nám to i letos v naší škole podařilo; ať už výtvarnými pracemi pro dětská oddělení nemocnic, finanční částkou na školné malé Jenifer, kterou žáci na dálku adoptovali, nebo finančním příspěvkem na výcvik koně, na němž jezdí v rámci hipoterapie postižené děti. Radost žáci rozdávali i při vánočním vystoupení u rozsvíceného stromu na semilském náměstí, nezapomněli ani na starší spoluobčany a přišli je potěšit do kulturního centra koledami. Těšme se z toho, co v nás budí pocit štěstí a dává nám zapomenout alespoň na chvíli na běžné denní starosti. Mnoho zdraví a šťastných dní v novém roce vám všem! IVA KVÍZOVÁ, ředitelka ZŠ I. Olbrachta Den otevřených dveří gymnázia Den otevřených dveří pořádá 14. ledna od 9.00 do hod. Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech. V tento den ředitel školy znovu podrobně vysvětlí a upřesní podmínky přijímacího řízení. Kromě ředitele školy budou připraveni s rodiči i uchazeči diskutovat zástupce ředitele, výchovný poradce i další pedagogové. Úvodní informace bude možné získat od 9.00 hod. v aule gymnázia. Následná prohlídka školy a možnost individuálních rozhovorů je samozřejmostí. (gio) WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEMILY Vás srdečně zve 12. ledna od hodin na svůj tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Od hod. se můžete zúčastnit přednášky Vstup dítěte do školy školní zralost Přijďte se podívat, na jakých základech budujeme waldorfskou střední školu v Semilech. Kterak ovládnout šicí stroj Kde je najdete? V domově mládeže ISŠ Semily, Pod Vartou 630 (naproti KC Golf). Kdy? Každý den od 7.00 do hodin. A koho? Dámské krejčové a pánského krejčího jinak žáky Integrované střední školy Semily, kteří pod vedením učitelek odborného výcviku Renaty Cvrčkové a Ludmily Noskové šijí pro sebe, rodinné příslušníky, ale i pro veřejnost (oblečení pro děti, ženy i muže) a pro firmy (ubrusy, pracovní oděvy). Jejich výrobky můžete vidět při koncertech dětského pěveckého souboru Sedmikráska (červené šatičky a chlapecké košilky), také dechová hudba Semilská 12 vystupuje ve stejnokrojích ze školní krejčovské dílny. Žáci také oděvy upravují a opravují dle přání zákazníků. Dílny, střihárna, sklad látek a prostor pro přijímání zakázek byly před 14 lety vybudovány z bývalých pokojů domova mládeže. Vybavení dílen je stále doplňováno novými elektrickými poloautomatickými šicími stroji, pomůckami, pracovními stoly, k dispozici je i průmyslový šicí stroj pro náročnější zakázky. Žáci během tří let průběžně zhotovují polštářky, povlečení, sukně, halenky, kalhoty, šaty či vesty s podšívkou, jejich závěrečnou prací je pak sako s podšívkou, které musí zkušební komisi předvést při ústní zkoušce. Šikovná děvčata šijí i společenské šaty a kabáty a další oblečení pro volný čas, sport a kulturní akce. Své výrobky prezentují i na módních přehlídkách. Po ukončení učebního oboru mohou po přijímacích zkouškách pokračovat v nástavbovém studiu podnikání. V praxi se děvčata uplatňují v zakázkové i sériové výrobě v menších i větších firmách v okolí, prodávají v textilu a metráži. (jir) (Foto: ISŠ) Den otevřených dveří v Základní škole Dr. F. L. Riegra V pátek 16. prosince se uskutečnil (za bouřlivých povětrnostních podmínek) Den otevřených dveří Základní školy Dr. F. L. Riegra, který byl spojen s tradičním Vánočním jarmarkem. Na návštěvníky čekala nejen prohlídka zajímavých prostor školy učeben informatiky, žákovské knihovny, tělocvičen, kmenových učeben apod. ale rodiče se mohli setkat i s pedagogy, zvláště těmi, kteří budou učit jejich děti v příštím školním roce. V učebně informatiky (viz foto) zhlédli zájemci i fotografie ze života školy. Ti, kdo přišli, se mohli na vlastní oči přesvědčit, že škola nabízí nejen pěkné prostory, ale také kvalitní nabídku pro kvalitní vzdělávání. (jav) (Foto: archiv školy)

7 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 7 Školství Česká školní inspekce v Semilech končí K 31. prosinci 2005 se ruší pracoviště České školní inspekce v Semilech. Děkujeme všem partnerům, školám, rodičům i úřadům za spolupráci a v novém roce 2006 přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti. Od 1. ledna se může veřejnost s podněty, otázkami a stížnostmi obracet na adresu: Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, Liberec. Telefon , fax , PRACOVNÍCI ČŠI SEMILY Zprávy ze Základní školy Dr. F. L. Riegra v Semilech INTERIÉRY ŠKOLY MĚNÍ SVŮJ VZHLED. V souladu s plánem údržby objednala škola 9. prosince u firmy Trevos zářivkové trubice, neboť staré ztratily svítivost a musí být vyměněny. Podaří se nám to prakticky ve všech třídách pavilonu U a významně se tak zlepší hygienické podmínky ve škole. Firma SAVA do konce roku opraví ostění ve staré tělocvičně. Do 14. prosince byly hotovy nátěry soklů u bočního vchodu ztextilní ulice a zhruba u dvou třetin starých šatnových klecí. Nátěrové práce budou dokončeny mezi Vánocemi anovým rokem. VEŘEJNÁ SBÍRKA. V rámci veřejné sbírky Pozvedněte slabé (15. a 16. prosince) vybrali žáci školy Kč ve prospěch Domova Tereza v Benešově u Semil. OHLAS. Vážení přátelé, chci vám touto cestou poděkovat za Vaši účast na listopadovém projektu Příběhy bezpráví komunistické Československo. Zapojilo se do něj 350 základních a středních škol z celé České republiky! Z vašich reakcí je zřejmé, že akce rozpoutala diskusi o tomto, dějepisci často opomíjeném úseku československých dějin, a že projekt tedy splnil svůj cíl. (Z děkovného dopisu paní Kateřiny Suché z pořádající společnosti Člověk v tísni ). Sdružení přátel waldorfské školy srdečně zve veřejnost na 1. PLES WALDORFSKÉ ŠKOLY Koná se 14. ledna 2006 od hodin v bozkovské sokolovně Vstupenky v ceně 80 Kč jsou v předprodeji v knihkupectví Hobit Součástí plesu je aukce uměleckých prací, pořádaná ve prospěch rekonstrukce budovy waldorfské školy V HUSOVĚ SBORU. Dne 20. prosince navštívily děti ze 6. až 9. ročníků školy pořad Tajemná Božena Němcová, který se konal v Husově sboru. Mnozí žáci se tak poprvé seznámili s krásnými interiéry této podivuhodné stavby, o které jim podala základní informace farářka Lada Kocourková. EKOLOGIE. Druhý sběr papíru se uskuteční ve dnech 10. až 13. ledna vždy od 7.00 do hodin. JAROSLAV VÁVRA Skautská hlídka Vánoční přenocování světlušek Poslední pátek před Vánocemi jsme využily k netradiční akci a přenocovaly v klubovně. Silný vítr nám malinko znepříjemnil cestu do klubovny, byly jsme nuceny i pozměnit program a všechny plánované hry přesunout z venku dovnitř. Zase jsme si ale libovaly, jak nám je ve vyhřáté klubovně krásně, když venku zuří sněhová vánice. Naši spokojenost završilo vaření vánočního pudingu, zručnost jsme si procvičily při výrobě strašidelných čertíků z plechovek. Zkouška odvahy přišla na řadu kolem půlnoci při noční hře, kdy všechna děvčata absolvovala sestup do strašidelného sklepa a všechna také přežila bez úhony Ranní vstávání bylo o to veselejší, že nás venku čekala bílá nadílka. (effa) Inzerce JVS, spol. s r. o. PEKAŘSTVÍ vyhlašuje výběrové řízení na funkci OBCHODNÍ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI Požadujeme středoškolské vzdělání nejlépe v potravinářském oboru, časovou flexibilitu, řidičský průkaz skupiny B podmínkou. Písemné nabídky s uvedením dosavadní praxe zašlete do 10 dnů od uveřejnění inzerátu na adresu: JVS, spol. s r. o. Pekařství, Rezlerova 512, Semily Kultura Adventní hudba v Semilech Myslím si, že u nás není mnoho měst, která se mohou pyšnit tak dobrými pěveckými a hudebními soubory, jako město naše. Ukázal to i adventní čas, který byl jakousi přehlídkou, v níž měly možnost se představit všechny obory základní umělecké školy. O třetí neděli adventní měla jako první svůj koncert Jizerka, její hlavní i komorní sbor a Čekanky. Koncert se uskutečnil tradičně v chrámu sv. Petra a Pavla. Jizerka je nositelem četných ocenění a uznání první kategorie, které získala většinou na svých zahraničních zájezdech. Umělecká úroveň koncertu tomuto renomé také odpovídala. Byly provedeny koledy z Podkrkonoší, moravské i koledy evropských národů. Zvláštní program tvořila pak vánoční duchovní hudba (K. B. Kopřiva, W. A. Mozart). Jako premiéra v Semilech zazněla závěrečná část ze mše Missa brevis od moravského skladatele Jiřího Pavlici. Jako sbormistři se osvědčili Jitka Strnadová, Alena a Václav Brádlovi, výborní byli četní sólisté z řad členů sboru, rovněž tak i komorní nástrojový doprovod. Na varhany hrál Jiří Horčička a průvodní slovo měl Miloš Plachta. Vkusně a výtvarně originální PF, které je dílem žáků výtvarného oboru, nám představilo celý program, který základní umělecká škola v předvánoční době uváděla. Taneční obor ZUŠ se představil v KC Golf, kde současně výtvarníci uspořádali ve foyer výstavu svých prací. Sedmikrásky a Čekanky zpívaly také ve Sboru Dr. Karla Farského. Je hodno chvály, že v Semilech je v současné době více prostor vhodných pro umělecké produkce. Netradiční, s dobrými akustickými podmínkami je například ve dvoraně Státního okresního archivu, kde se konají výstavy vytrvaných děl. O poslední neděli adventní se zde představil Komorní orchestr ZUŠ za řízení ředitele Jiřího Kurfiřta. Program byl vskutku pestrý, od hudby 17. století až po populární autory současné. Vedle komorního smyčcového orchestru vystoupili i sólisté tohoto tělesa a učitelé ZUŠ. Efektním číslem programu byla skladba pro dva akordeony Gustava Petera Vzpomínka na cirkus Renz, kterou hráli Kateřina a Petr Ochmanovi. Ve vánoční hudbě skladatelů J. I. Linka, G. Giordaniho, J. A. Sehlinga a J. J. Ryby zpíval svým příjemným barytonem Jaroslav Dolenský a basista Jiří Kurfiřt. Bylo vidět, že i hráči komorního orchestru hrají s radostí a že je muzicírování baví. Koncert končil podobně jako vystoupení Jizerky společným zpěvem koled. JOSEF ZUMR Jarní abonentní divadelní sezona Kulturní centrum Golf připravilo pro jarní sezonu tři divadelní představení na předplatné. Předplatitel získá slevu a má možnost si vybrat stálé místo v sále. Abonentní legitimace budou v prodeji v kanceláři KC Golf od 16. ledna v cenách 500 Kč (1. 6. řada) a 450 Kč ( řada). Vybraná představení: Neděle 26. února: B. Lassayques: Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete? Komedie, která byla pro velký úspěch natočena i francouzskou televizí. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová (J. Ježková), J. Dulava, N. Boudová (D. Černá), M. Hudečková, D. Čárová, Z. Vencl (P. Čtvrtníček). Režie P. Palouš. Čtvrtek 23. března: B. Smetana, Karel Sabina: Prodaná nevěsta. Komická zpěvohra v provedení souboru Klicperova divadla Hradec Králové. Režie Vladimír Morávek. Čtvrtek 27. dubna: John Murell: Poslední léto. Hra ze života Sáry Bernhardtové. Hrají Vlastimil Harapes a Marta Vančurová. Režie Hana Ižofová. (kc)

8 Strana 8 Semilské noviny PROSINEC 2005 Kultura Příjemné předvánoční setkání a křest druhého vydání knihy Krakonošův rok Jedinečná knížka Amálie Kutinové a Marie Kubátové Krakonošův rok je sestavena z vyprávění (tzv. poudaček) a slovesné tvorby krkonošských horalů. V těchto dnech se dočkala po téměř padesáti letech částečně upraveného druhého vydání a 8. prosince měli možnost se s ní seznámit čtenáři anávštěvníci semilské knihovny. Spisovatelka Marie Kubátová (vlevo) při podepisování knihy Krakonošův rok ve společnosti paní Růženy Komárkové. (Foto: MěK) Betlém Ivy Ouhrabkové na dvorku muzea poškodil vítr V sobotu 10. prosince byla slavnostní vernisáží v semilském muzeu zahájena výstava plastik liberecké výtvarnice Ivy Ouhrabkové s názvem Směřování ; současně byl na dvorečku muzea zpřístupněn i autorčin velký hliněný betlém (foto). V pátek 16. prosince bylo však sousoší poškozeno silným větrem a poničeny zůstaly plastiky dvou králů a anděla. Betlém i tak zůstane zpřístupněn veřejnosti až do konce ledna; jeho původní podobu návštěvníkům přiblíží velká fotografie. (im) (Foto: O. Kudrnáč) Pozvánka na koncert Vánoce s J. I. Linkou Pěvecký spolek Jizeran a Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra srdečně zvou všechny své příznivce v pátek 6. ledna 2006 v hodin do Státního okresního archivu v Semilech na pořad Vánoce s Jiřím Ignácem Linkou. Slavnostním koncertem bude zakončena Tříkrálová sbírka České katolické charity. (jav) Zájem o setkání s Marií Kubátovou byl opravdu velký. Její vzpomínky na Vánoce a život na horách doplnila lidová vypravěčka Slávka Hubačíková z Vysokého nad Jizerou, a za doprovodu klavíristky Jany Moravcové, ředitelky Kulturního domu v Jilemnici, zazpíval Karel Jakubů. Knížka Krakonošův rok vyšla díky aktivitě občanského sdružení Odkazy, které tvoří několik lidí s blízkým vztahem k historii našeho kraje a k hodnotám vytvořeným našimi předky. Předsedkyně sdružení Mária Karpašová spolu s Evou Koudelkovou, majitelkou nakladatelství Bor, seznámily pak přítomné s prací, která vydání knihy předcházela. Spolu s kmotrem Mgr. M. Plachtou pak všichni společně knihu pokřtili a popřáli jí hodně spokojených čtenářů. A pak se v podkroví městské knihovny v onen prosincový večer vyprávělo, zpívalo a vzpomínalo; lidé zkrátka přišli pobejt, jak to dříve bývalo běžné. Všichni uvítali možnost koupit si právě v předvánočním čase krásný dárek nejen pro sebe, ale i pro své milé. A ti, kteří na setkání nepřišli, mají stále možnost si knihu Krakonošův rok v knihovně zakoupit. (mv) (Foto: archiv MěK) NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V SEMILECH LISTOPAD 2005 KNIHKUPECTVÍ KODOŇOVÝCH: 1. Toulavá kamera 2. P. Jazairiová: Cestou hvězdy 3. J. Kraus: Uvolněte se, prosím 4. H. Pawlowská: Záhada žlutých žabek 5. Jan Šmíd: Obrázky z Paříže KNIHKUPECTVÍ HOBIT: 1. Česko 2. O. Sommerová: O čem sní muži 3. Christopher Paolini: Eldest 4. V. Brych, J. Rendek: České hrady a zámky 5. Paulo Coelho: Alchymista Sport Zlepšení sportovních podmínek pro míčové hry Tělovýchovná jednota Semily má pronajaty antukové volejbalové kurty, které využívá oddíl volejbalu, členové odboru Sportuj s námi, oddíl nohejbalu i sportovní kroužky. Probíhají zde tréninky všech oddílů, mistrovská utkání žákovských a dorosteneckých družstev i turnaje. Prostory využívá 300 až 350 členů jednotlivých oddílů, využívají je ale iškoly a veřejnost z blízkého sídliště. V některých případech tak dochází k překrývání časů tréninků a tím ikrůzným přesunům. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách navíc nelze antukové kurty využívat, neboť jsou podmáčené a jejich povrch neumožňuje bezpečné sportování. Vedle stávajících hřišť na volejbal se nachází prostor vhodný pro umístění hřiště universálního; vznikl po zrušení hřiště na minigolf (dříve tréninkový prostor pro fotbal avolejbal). TJ Semily proto požádala v říjnu letošního roku o grant ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ( Program podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy ) se záměrem vybudovat zde víceúčelové hřiště pro míčové hry (volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná, tenis ad.). Předpokládané náklady na vybudování hřiště se pohybují ve výši kolem 3 mil. Kč. Investiční záměr výstavby univerzálního sportovního hřiště obsahuje sanaci stávající plochy, výstavbu universální sportovní plochy (umělý trávník s křemičitým vsypem) včetně základního systémového sportovního vybavení, odvedení povrchových dešťových vod, vybudování ochranného oplocení (po kratších stranách stabilního, po delších stranách demontovatelného), opěrné zídky pro vyrovnání stávajících terénních rozdílů, přeložení stávajícího plynovodního řadu a konečně i terénní a sadové úpravy. Výstavbou univerzálního sportovního hřiště v těsné blízkosti kurtů dojde ke zlepšení využitelnosti celého areálu pro sportovní oddíly, ale i rekreační využití (košíková, házená, malá kopaná apod.). Předložený záměr plně koresponduje s platnou změnou územního plánu města Semily a odpovídá zásadám přestavby a dostavby tohoto areálu. VÝBOR TJ SEMILY

9 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 9 Sport Volejbalové týmy dospělých budou hrát o záchranu Semilským volejbalistům se nedaří. Tak špatný podzim asi nepamatují. V minulých letech tomu bylo naopak právě na podzim se dařilo hodně nahrát. Navíc jakoby našim hráčům nějak nepřáli rozhodčí II. LIGA MUŽŮ: VK Hronov TJ Elite Bohemia Semily 2:3 a 3:1. TJ Elite Bohemia Semily VK Ústí nad Orlicí 0:3 a 1:3. TJ Sokol Železný Brod TJ Elite Bohemia Semily 3:0 a 3:2. Ve srovnání s domácími byl semilský volejbal byl vždy lepší, ale časy se mění V družstvu Železného Brodu hraje cizinecká legie a v ní i dva semilští odchovanci Kouble a Kubeš. Oba zápasy pískali jablonečtí rozhodčí objektivně až do stavu 14:14 v tie breaku rozhodujícího setu druhého zápasu; pak byly Semily opět zaříznuty. Byl to už několikátý zápas, kdy naše družstvo bylo v rozhodujících chvílích rozhodčími vymazáno z palubovky Sokol Hnátnice TJ Elite Bohemia Semily 3:1 a 1:3. Cenné body! Ivprvním zápase měli ovšem naši muži body na dosah, když vedli 1:0 na sety a 18:12 ve druhém, pak ovšem nepochopitelně pustili set i celý zápas. TJ Elite Bohemia Semily Dukla Liberec B 1:3 a 3:0. Naši hráči s vedoucím družstvem tabulky bojovali, ale v prvním zápase byli hosté lepší a v poklidu si došli pro vítězství. Rozhodčí tentokrát rozděloval chyby spravedlivě na obě strany, snad jen vkoncovce 4. setu za stavu 23:20 pro Liberec neviděl jasný aut hostů, což mohlo ovlivnit set a možná i zápas. Ve druhém zápase hosté vystřídali, naši hráči se chytili a překvapivě hladce vyhráli. Získali tak velmi důležité body k záchraně. Hráli: Tomášek (Sedláček), libero Filinger, Mandys, Novák, Zelfel, Vyhlídko, střídali Soldát, Jodas ašvandrlík. V tabulce II. ligy je po podzimní části semilské družstvo na 8. místě, tedy třetí od konce. Tabulku uzavírají devátý Hronov a desátý Letohrad. Další zápasy na domácí půdě sportovního centra sehrají naši volejbalisté o sobotách 14. ledna (VK Moravské Budějovice), 21. ledna (Spartak Letohrad) a 4. února (VK Hronov). Ani družstvu TJ Semily B v oblastním přeboru se na podzim vůbec nevedlo. Tři dobří hráči odešli do týmu A, někteří přestali hrát (většinou kvůli náročnému studiu mimo Semily), takže na zápasy jezdili většinou dorostenci. Jsou výborní, ale potřebují získat ještě zkušenosti. Družstvo v posledních zápasech prohrálo dvakrát v Rumburku a dvakrát s Josefovým Dolem. Z dvojzápasu v Zákupech vyšla družstva smírně (3:1 a 1:3), důležité vítězství v boji o záchranu nás ale nakonec vůbec nepotěšilo. Na zpáteční cestě došlo totiž k havárii jednoho z vozidel a ke smrtelnému zranění Jiřího Lejska, hráče hostujícího ze Železného Brodu, který těžkým zraněním následující den podlehl. Je to velká rána nejen pro rodinu, ale i pro regionální volejbal. Odešel výborný hráč a kamarád, na kterého nezapomeneme Podobně jako áčko zůstává i družstvo TJ Semily B v tabulce třetí od konce. Věřme, že jaro bude příznivější. LIBOR HAMPL Ohlédnutí za soutěžemi v požárním sportu Každý spolek by si měl vychovávat nástupce, což platí i pro dobrovolné hasiče. Starosta Okresního sdružení hasičů v Semilech M. Miksánek k soutěžím mládeže řekl: Soutěže mají v okrese velikou oblibu. Těší mě stále stoupající počet startujících hlídek. Vždyť podzimního kola závodu hasičské všestrannosti v Horních Štěpanicích se zúčastnilo téměř devadesát pětičlenných hlídek! Dva kilometry závodní tratě v horském terénu tu byly proloženy kontrolními stanovišti, kde hlídky plnily úkoly (střelba ze vzduchovky, topografie, první pomoc, uzlování, určování prostředků požární ochrany a atraktivní překonávání překážky po laně). Pořadí v kategorii nejmladších: 1. Poniklá I, 2. Poniklá II, 3. Jablonec n. Jiz.,, 9. Bozkov I,, 21. Benešov u Semil,, 26. Bozkov II. Kategorie starších žáků: 1. Jablonec n. Jiz., 2. Jilemnice, 3. Poniklá. Smůla provázela starší mládež, když jedno družstvo bylo diskvalifikováno a druhé skončilo na 35. místě. Dobojováno je také v seriálu soutěží okresního poháru v požárním útoku. Tradičně poslední soutěží bývá Škodějovský pohár. Pořadí v kategorií žen: 1. Rybnice, 2. Semily-Podmoklice, 3. Želechy. Pořadí v kategorii mužů: 1. Veselá, 2. Jesenný, 3. Nouzov. Celkové hodnocení okresního poháru, muži: 1. Košťálov, 2. Veselá, 3. Jesenný, 4. Bozkov, 5. Semily-Podmoklice. Za lyžováním na Kozákov! Členové Sokola Chuchelna zvou všechny lyžaře a snowboardisty na dva kilometry upravených sjezdovek na Kozákově. Za příznivých klimatických podmínek jezdí vlek denně od 9.00 do hodin. Aktuální informace lze získat na telefonním čísle (to) (Foto: archiv) Úspěch sportovního střelce Člen Střeleckého sportovního klubu Semily a KVZ Hodkovice, sportovní střelec Daniel Medek, se v Rakovníku zúčastnil prestižního Setkání mistrů. Vedl si neobyčejně Celkové hodnocení okresního poháru, ženy: 1. Semily-Podmoklice, 2. Rybnice, 3. Nouzov, 4. Košťálov, 5. Libštát. Ceny předával starosta okresního sdružení M. Miksánek, který letošní ročník poháru zhodnotil jako velice úspěšný. Zvláštní cenu pak za dodržování tradic udělil mužům z Bítouchova, jejichž mašina PS-8 by se dala zařadit do kategorie veteránů a je o třídu slabší oproti ostatním strojům. Bítouchovští přesto skončili na hezkém 11. místě. Hodnoceno bylo 35 družstev. (čer) úspěšně, neboť skončil na 1. místě v kategorii revolver a stal se mistrem republiky ve střelbě na přesnost (60 mířených ran na tři druhy terčů). Na mistrovství republiky se svěřenec trenéra Vladimíra Vávry kvalifikoval po vítězství v Jizerské střelecké lize. V průběhu roku vyhrál tři její kola a celkem v šesti disciplínách získal vysokými nástřely šest mistrovských výkonnostních tříd; dosáhl také rekordního nástřelu 296 bodů z 300 možných! Nejlepší semilský závodník střílí sportovním revolverem Smith & Wasson a přesné náboje si vyrábí sám. Touto cestou také Daniel Medek děkuje vedení a všem členům semilského střeleckého klubu a KVZ Hodkovice n. Moh. za materiální podporu a možnost individuálních tréninků. (vil) (Foto: archiv SSK) Fotbalové novoroční přání Všem příznivcům, fotbalistům, trenérům, všem funkcionářům, kteří dobrovolně pomáhají zajišťovat utkání našich týmů, všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se v Semilech fotbal nehrál a všem lidem, kteří mají rádi náš nejkrásnější sport, přejeme v roce 2006 zdraví, spokojenost a radost ze života! VÝBOR FOTBALOVÉHO KLUBU SK SEMILY

10 Strana 10 Semilské noviny PROSINEC 2005 Sport Předvánoční krize florbalistů Po vynikajícím vstupu SCC Semily do sezony severovýchodního florbalového přeboru a šesti zápasech bez porážky přišel na hráče útlum. Další, tentokrát už méně lichotivá série znamenala šest porážek v řadě a postupný pokles z prvního až na šesté místo tabulky. Tabulka je navíc zkreslena nestejným počtem zápasů, přičemž SCC Semily patří k týmům, které mají odehráno nejvíce Šestý turnaj se hrál v Lomnici n. Pop., sedmý v Jičíně. Vítání občánků Dne 2. prosince byly mezi občany našeho města slavnostně přivítány tyto děti: Tomáš Hladík, Simona Kadlečková, Matyáš Zahradník, Nicol Jínová, Filip Novotný, Amelie Hladíková, Alex Balog, Viktorie Janatová, Michal Zupko, Iveta Bělonohá, Pavel Matura, Michaela Hovadová, Lukáš Jína, Marie Salavová, Martin Pánek, Matěj Strnad, Vojtěch Valenta a Daniel Šusta. (Foto: matrika) 6. TURNAJ SCC Semily FBK Tigers Vrchlabí 2:6 (1:6,0:0,1:0). Jakoby se naši hráči po ránu v lomnické hale teprve rozkoukávali Už ve 2. min. se soupeř dostal do vedení a i když ve 4. min. z nahození na branku V. Havrda vyrovnal, ve zbytku třetiny Vrchlabí spolehlivě trestalo velké individuální chyby semilských hráčů. Hrozivé skóre první třetiny 1:6 dalo ráz i dalšímu průběhu zápasu, který se už jen dohrával. Až v závěru snížil R. Havrda, jehož střelu si do branky srazil obránce Fakta: Branky V. Havrda, R. Havrda. Rozhodčí Škola a Tojnar, vyloučení 3:4 Death Stars FBC Liberec SCC Semily 5:4 (3:2,0:1,2:1). Pečlivá defenzíva v úvodu překvapivě nezabránila velkým šancím na obou stranách, z nichž techničtější Liberečtí dvě využili. Napadání v útoku se ale po chvíli vyplatilo i našim hráčům, když po spolupráci s R. Hypšmanem snížil Blažo. Činovec pak střelou z dálky vyrovnal, ale účet první třetiny podtrhlo proměněné trestné střílení Liberce. Ve druhé třetině se blýskl dobrým výkonem semilský gólman T. Šimon, svůj tým podržel a ve 26. min. vyrovnal technickou střelou Petrásek. Ve třetím dějství Blažo perfektním blafákem nejprve strhl vedení na semilskou stranu, zkušenější hosté ovšem za minutu vyrovnali a pět minut před koncem vstřelili vítězný gól. Průběhu utkání by ovšem remíza odpovídala více. Fakta: Branky Blažo 2, Činovec, Petrásek. Rozhodčí Škola a Martinec, vyloučení 2:0. Sestava SCC Semily na turnaji: T. Šimon V. Havrda, Sucharda, Hovad, Jandura, Ježek Blažo, J. Šimon, R. Hypšman, Činovec, R. Havrda, Schlesinger, Petrásek. 7. TURNAJ SCC Semily FBK Čelákovice 6:7 (0:3,3:1,3:3). V pohledném utkání zvolili hosté defenzivní taktiku s rychlými brejky a přesnou střelbou a už v 10. min. vedli 0:3. A když po pouhých 21 vteřinách druhé třetiny skórovali počtvrté, vypadalo to na debakl. Pak ovšem Semilští využili brejk, po třech minutách skóroval A. Hypšman a když v síti skončila i nepříliš povedená střela Činovce, bylo to rázem 3:4. Škoda, že na konci druhé třetiny rozhodčí Bukáček neuznal vyrovnávací gól Petráska, jehož střela se do branky odrazila od nohy L. Blaža Ve 4. min. třetí třetiny však přece jen A. Hypšman skóroval po rychlé akci celého útoku a bylo to 4:4! V tomto momentu byl tým SCC,,na koni, hosté však po pouhých dvou minutách strhli opět vedení na svoji stranu. V gólové přetahované nakonec rozhodla druhá slabá chvilka rozhodčího Bukáčka, který dvě minuty před koncem zápasu posoudil evidentní břevno Čelákovic jako rozhodující gól Fakta: Branky A. Hypšman 4, M. Strnad, Činovec, vyloučení 5:3. Sestava: T. Šimon Hloušek, Petrásek, Sucharda, R. Havrda J. Šimon, A. Hypšman, Blažo, M. Strnad, Činovec, R. Hypšman. SCC Semily SOS VL Český Dub 3:5 (0:1,0:3,3:1). Zápas poznamenaly chyby obrany. Hosté se už ve 2. min. dostali do vedení a stejně nešťastně začala pro SCC i druhá třetina, kdy dvakrát chyboval Sucharda a hosté utekli na 0:3. Po třetím gólu v bráně nevydržel T. Šimon a vystřídal ho T. Strnad. Semilští se po zbytek třetiny usilovně snažili výsledek zkorigovat, ale nepřálo jim štěstí; naopak na konci druhé třetiny inkasovali počtvrté. Šance na zvrat ožila již po čtyřech vteřinách třetího dějství, kdy M. Strnad skóroval ihned po buly. V 5. min. ovšem po další chybě obrany Český Dub zvýšil na 1:5. Pak v přesilovce snížil J. Šimon na 2:5, v dalších dvou minutách však další šance nevyužili J. Šimon, L. Blažo a M. Strnad, který trefil tyčku. Teprve dvě a půl minuty před koncem skončila tečovaná Šimonova střela v síti nad ramenem hostujícího gólmana, ale to už bylo na zvrat pozdě. Fakta: Branky J. Šimon 2, M. Strnad, vyloučení 3:4. Sestava: T. Šimon (od 17. min. T. Strnad) Petrásek, Sucharda, Hloušek J. Šimon, Blažo, A. Hypšman, R. Havrda, Činovec, M. Strnad. TABULKA: 1. Death Stars Lbc : FbK Vrchlabí : UFOS Ml.Bol : Čelákovice : Český Dub : SCC Semily : Slavia TU Lbc : FBK Jičín B : FBK Benátky :65 7 Tým SCC Semily zve příznivce 29. ledna na turnaj do semilského Sportovního centra, kde se od 9.00 hod. utká se Slávií TU Liberec a od hod. s UFOS Mladá Boleslav. (pj)

11 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 11 Servis Kulturní KC GOLF centrum GOLF Středa 4. ledna: Cimrman, Svěrák, Smoljak: Švestka. Tradiční představení Divadla Járy Cimrmana Praha. Začátek v hod. Vstupenky jsou v předprodeji v MIS a v kanceláři KC Golf. Čtvrtek 12. ledna: V. Peřina, M. Homolová: Písmenková polívka. Pohádka Naivního divadla Liberec pro děti z MŠ a ZŠ, začátky v 8.40 a hod. v sále KC Golf. Sobota 14. ledna: Ples hasičů Semily Podmoklice. Hrají Premiér z Jičína a Black Bell z Pardubic, v kavárně diskotéka A. Kvapila, občerstvení, bohatá tombola. Začátek ve hod. Předprodej vstupenek s místenkou od v MIS. Pondělí 16. ledna: Koncert absolventů ZUŠ Semily. Účast přislíbili studenti konzervatoří a vysokých škol J. Bachtík, R. Nesvadbová, K. Vávrová, J. Mašek, J. Vávrová, M. Pernecká, V. Jína, D. Petrásek, D. Hybler, M. Brádle. Pátý koncert 49. abonentní sezóny KPH. Začátek v hod. Úterý 17. ledna: W. A. Mozart: Apollo a Hyacinthus. Zájezd do Divadla F. X. Šaldy pro předplatitele skupiny O. Odjezd autobusu v hod. z Riegrova náměstí. Středa 18. ledna: Chile a Velikonoční ostrov. Cestovatelská beseda s promítáním diapozitivů, tentokrát s Blankou Nedvědickou. Začátek v hod. v předsálí. Pátek 20. ledna: Maturitní ples Gymnázia Turnov. Hraje Allegro, vkavárně diskotéka. Začátek ve hod. Pátek 27. ledna: Martina Trchová. Kytaristka, zpěvačka, autorka hudby itextů, pravidelně koncertuje v ČR i na Slovensku. Na jaře vydala první album Čerstvě natřeno, kde ji doprovází kytarista J. M. Rak, který spolu s flétnistkou K. Skalníkovou přijede i na klubový večer do Semil. Začátek v hod. v předsálí KC, předprodej od v kanceláři KC a MIS. Sobota 28. ledna: Ples hasičů Semily 1. Hraje Allegro, v kavárně diskotéka, předtančení, tombola, občerstvení. Začátek v hod. Předprodej vstupenek a místenek od v MIS a knihkupectví Kodoňových. Úterý 31. ledna: Nejúspěšnější sportovec okresu Semily. Vyhlášení ankety za rok Vystoupí: H. Zeťová, Revival Smokie, cyklotrialisté ad. Pořadem provází R. Šilhán, začátek v hod. Na únor připravujeme: 4. února: Maturitní ples GIO. 9. února: Zahájení kurzu tance pro manželské a přátelské páry (mírně pokročilí). 10. února: Koncert skupiny Jablkoň. Předprodej od 10. ledna v kanceláři KC Golf a MIS. 11. února: Hokejový ples. 12. února: Dětský karneval. 18. února: Maturitní ples ISŠ. 20. února: Jiří Stivín, koncert KPH. 26. února: B. Lassayques: Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete? První představení jarní sezony na předplatné, ostatní vstupenky v předprodeji od 1. února. Sportovní centrum centrum Sobota 7. ledna od do hod.: Turnaj I. CL v sálové kopané (pořádá SK SICO Jilemnice, p. Szabo). Sobota 7. ledna od do hod.: Turnaj v kopané mládeže přípravka starší (pořádá SK Semily, Jan Jína). Neděle 8. ledna od 8.00 do hod.: Turnaj v kopané mládeže elévové, roč a ml. (pořádá SK Semily, Jan Jína). Sobota 14. ledna v a ve hod.: TJ Elite Bohemia Semily VK Moravské Budějovice. Volejbal mužů II. liga. Neděle 15. ledna od 8.00 do hod.: Turnaj v kopané mládeže přípravka starší (pořádá SK Semily, Jan Jína). Sobota 21. ledna v a ve hod.: TJ Elite Bohemia Semily TJ Spartak OEZ Letohrad. Volejbal mužů II. liga. Neděle 22. ledna od 8.00 do hod.: Turnaj v kopané mládeže mladší žáci (pořádá SK Semily, Jan Jína). Sobota 28. ledna od 8.00 do hod.: Turnaj v kopané mládeže starší žáci (pořádá SK Semily, Jan Jína). Neděle 29. ledna od do hod.: Turnaj severovýchodního přeboru mužů, divize I, florbal (pořádá SCC Semily, Petr Ježek). Městská knihovna knihovna Úterý 10. ledna od hod.: Beseda s autorem knih o rozhlednách Janem Nouzou. Koná se při příležitosti vyhodnocení výstavy amatérských fotografií Rozhledny. Čtvrtek 26. ledna: Panáčková dílna pro děti i maminky. Výroba skřítků a panáčků. Pokusíme se vyrobit i látkovou panenku pro UNICEF. (Knihovna se zapojila do akce UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě, jejímž cílem je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň. Textilní panenky, které si může vyrobit každý sám, jsou prodávány za 600 Kč, což je suma potřebná pro očkování dítěte proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám. Každý, kdo by se chtěl zapojit, obdrží v knihovně návod k výrobě panenky včetně tzv. rodného listu. Knihovna je současně sběrným místem, kam je možné hotové panenky odevzdávat.) Sbor Dr. Karla Farského Farského 31. prosince od hod.: Pobožnost rozloučení se starým rokem. Poděkování za Boží ochranu a vedení v uplynulém roce, prosba o Boží požehnání do roku nadcházejícího, losování biblických hesel pro rok ledna 2006 od hod.: Novoroční bohoslužba. 7. ledna od hod.: Tříkrálová dětská besídka. Společné posezení s dětmi, rodiči i prarodiči, pásmo básniček, koledy a soutěže. Státní okresní archiv Státní okresní archiv Do 6. ledna trvá výstava Krajina v říši uhlí. Horní Lužice a Dolní Slezsko v malbě, grafice a fotografii Městské informační středisko VELETRHY 2006 S nadcházející zimou přichází také období výstav a veletrhů cestovního ruchu. Informační středisko představí město Semily a region Horní Pojizeří v rámci společné expozice Českého ráje mj. na mezinárodních veletrzích vbrně (Regiontour, ledna) apraze (Holidayworld, února). Zájemci z řad podnikatelů, provozovatelů služeb i neziskového sektoru se mohou prostřednictvím informačního střediska prezentovat formou propagačních a informačních materiálů. SBĚR DAT A INFORMACÍ Informační středisko bude stejně jako dosud i v roce 2006 shromažďovat informace o kulturních a sportovních akcích, ubytovacích zařízeních a firmách ve městě a přilehlém okolí. Využijte tuto možnost a pošlete nám informace o svém zařízení nebo vámi připravovaných akcích. ZNABÍDKY MIS TRIČKA. Městské informační středisko nabízí vlastní trička v klasické barevné kombinaci (krémová s černým potiskem, černá s potiskem bílým) a nově též trička sytě okrová s hnědým potiskem. Cena od 150 Kč, výběr ve velikostech S, M, L, XL. NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE. Informační středisko nabízí nástěnné kalendáře Gymnázia Ivana Olbrachta (cena 170 Kč) a Základní školy waldorfské (cena 120 Kč). NOVÁ POHLEDNICE. Na přelomu roku vyjde nová pohlednice s motivem nočních Semil. Osvětlené dominanty města (kostel sv. Petra (výstava z plenéru německých, polských, holandských, švýcarských ačeských umělců). Pátek 6. ledna v hod.: Vánoce s Jiřím Ignácem Linkou. Koncert k zakončení Tříkrálové sbírky. Účinkuje KSOKrM a Jizeran, řídí Karel Jakubů. Pátek 13. ledna v hod.: Zahájení výstavy Michail Ščigol: Špork Kuks Braun. Promluví prof. B. Skalický, v kulturním programu vystoupí Monika Havrdová (příčná flétna) a Jiřina Beránková (klavír). Otevřeno ve všední dny od 8.00 do hodin, v pondělí a ve středu do hodin, v pátek do hodin. Muzeum a Pojizerská galerie galerie Do 30. ledna trvá výstava plastik a hliněného betlému výtvarnice Ivy Ouhrabkové s názvem Směřování. Do 30. ledna trvá výstava ilustrací dětských autorů I. Šafránkové, P. Kadlece, P. Nikla a J. Černického, prodej dětských knih a leporel nakladatelství Meander. apavla, radnice a městský úřad) na ní představí méně obvyklou tvář města. JÍZDNÍ ŘÁD. Informační středisko nabízí jízdní řád ČSAD Semily, a. s., platný od 11. prosince 2005 do 9. prosince 2006 pro oblast Semily (33 Kč). Součástí jízdního řádu je i mapa tras autobusových linek Libereckého kraje. TURISTICKÉ NOVINY. Turistické noviny Český sever (10 Kč) přinášejí informace o lyžařských areálech, bazénech, sportovních halách, divadlech, muzeích, památkách, restauracích a v neposlední řadě nabízejí také kalendář akcí Libereckého kraje na zimu 2005/2006. ZIMNÍ MAPA. Zdarma je v informačním středisku k dostání zimní mapa Libereckého kraje, která přibližuje turistické běžecké trasy i sjezdařské lyžařské areály. TIP PRO ŠKOLY AŠKOLKY ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ. Zdarma je v informačním středisku k dostání znalostní historicko-geografická soutěž Za pověstmi Českého ráje, jejíž pomocí děti hravou formou poznávají Český ráj. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: první kategorie je určena předškolákům a dětem z 1. a 2. třídy (obrázky), druhá kategorie školákům ze 3. až 6. tříd (otázky, luštěnky, mapy, doplňovačky ). PF 2006 Všem našim partnerům a návštěvníkům přejeme hodně úspěchů a pohody v roce Současně věříme v úspěšné pokračování spolupráce i rozšířené využívání nabídky našich služeb. ZAMĚSTNANCI MIS

12 Strana 12 Semilské noviny PROSINEC 2005 Semilská společenská kronika Životní výročí Občanům, kteří oslavili svá významná životní jubilea, srdečně blahopřejeme. 93 LET Marie Harabišová Narodili se Tadeáš Buryanec Tomáš Šimůnek Vojtěch Plšek Simona Plšková Ornela Gažová Veronika Nechanická Kateřina Mifková Kronika čtenářů Děkuji všem zaměstnancům chirurgického oddělení semilské nemocnice, vedeného primářem MUDr. G. Karadzosem. J. BILINA, Dvůr Králové n. Lab. Přejeme všem sponzorům hodně zdraví a úspěchů v roce Děkujeme všem za věcné a peněžní dary věnované v roce LET Marie Vojtíšková ze Spálova 85 LET Josef Stránský Božena Sajdlová 84 LET Stanislav Dufek Božena Hradecká z Bítouchova Františka Valová 83 LET František Krajíc Štěpánka Hypšmanová Jiřina Kyloušková z Bítouchova 82 LET Zdeněk Špicar Jiří Kocour Karel Hampl Jan Navrátil Karla Hradecká 81 LET Miloslava Špicarová 80 LET Miloslav Mečíř Růžena Fišerová z Bítouchova Opustili nás V uplynulých týdnech nás navždy opustili naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Pavel Čihák Jiří Kocourek Božena Hlavová Milada Maršálová Marie Čiháková Marie Kordíková Zaniklé Semily Dne 22. prosince 2005 uplynulo 15 let od úmrtí paní Blaženky Melichové. S úctou a láskou vzpomíná DCERA SRODINOU DĚTSKÉ CENTRUM SEMILY Poděkování a přání Děkuji vám, čtenářům, za přízeň, kterou jste věnovali Semilským novinám v roce Děkuji též za přízeň všem inzerentům a za cennou spolupráci stálým i příležitostným přispěvatelům. Vám všem přeji do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví a v duši klid. VLASTIMIL BAMBAS, redaktor 70 LET Karel Holý z Bítouchova Milan Janouch Jarmila Mikulková Ervín Mojžíš Stanislav Vébr Alena Vojtíšková Na rohu Koštofranské a Sokolské ulice stával od roku 1765 přízemní zděný domek čp. 98 s dřevěným štítem. Od počátku 19. století jej obývali Boudovi, v roce 1873 si v něm zřídil soustružnickou dílnu František Bém a totéž řemeslo zastával i jeho syn Antonín. Bylo tu málo místa, a tak si museli pro uskladnění dřeva pronajímat pozemek až u tovární struhy. Své zboží nabízel pan Bém ve výkladci směrem do Husovy ulice, patrném i na naší fotografii. Počátkem 60. let byl výkladec nahrazen oknem, když nepotřebný krám přeměnila nová majitelka paní Laurichová na byt. Dům byl na počátku roku 1982 na náklad města zbourán, protože překážel vzrůstající dopravě. Foto František Havrda. (in) SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Vycházejí poslední den v měsíci. Vydavatel: Město Semily. Rediguje: Ing. Vlastimil Bambas, Kavánova 1097, Lomnice n. Pop. (tel. a fax , mob. tel , Příjem příspěvků a inzerce: Městské informační středisko (Riegrovo náměstí 68, tel ), Kulturní centrum Golf (Vejvarovo nábřeží 199, telefon ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon ) a vedoucí redaktor. Sazba: Ing. Vlastimil Bambas. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E Semilské noviny na internetu: ISSN

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více