Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vděk za obnovenou krásu Koštofranku"

Transkript

1 Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank, 19. prosince Doufejme, že opravený kostel bude důstojně reprezentovat duchovní i historické hodnoty a bude sloužit všem lidem bez rozdílu smýšlení, náboženství, politické příslušnosti i názoru, napsal v říjnu v Semilských novinách památkář Roman Hedvičák Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Jsou města, která jsou na památkové stavební objekty bohatá, jsou však i jiná, v nichž se stavební památky dají spočítat na prstech jedné ruky. Semily bohužel patří do té druhé skupiny. O to více si musíme cenit těch staveb, které jsou za památky na území města prohlášeny. Stav památek v širším slova smyslu byl po listopadu 1989 velmi rozdílný. Některé pamětihodnosti byly udržovány více než dobře, většina však v běhu času a událostí spíše strádala a chátrala. Největší tíži nezájmu (a s tím spojenou tíži nedostatku finančních prostředků na opravy) nesly bezesporu památky církevní povahy. Není tedy divu, že se velice brzy po pádu komunistické diktatury staly zbědované kostely, kapličky a sochy předmětem zájmu záchranných, konzervačních a restaurátorských prací. Stejně tomu bylo i v Semilech. Po opravě sloupu Panny Marie na Komenského náměstí byl opraven ifarní kostel sv. Petra a Pavla, několik drobných plastik v jeho okolí a po významné finanční pomoci Nadace B. J. Horáčka byl zásadním způsobem restaurován a rekonstruován Sbor Dr. Karla Farského pod nádražím. Na všech těchto akcích se podílelo i město a samozřejmě spousta farníků; ti mají obrovskou zásluhu na tom, že zmíněné pamětihodnosti můžeme opět obdivovat v jejich původní kráse. Ani sebevětší snaha všech věřících, individuálních dárců či dotace městské pokladny ovšem dlouho nestačily na důstojnou opravu jedné z nejvýznamnějších a nejkvalitnějších památek na území města kostela Umučení sv. Jana Křtitele na Koštofranku. Až nyní, zásluhou osobní iniciativy mnoha místních i přespolních občanů a především díky obdržené dotaci ze státního rozpočtu, se mohl kostel opět představit veřejnosti v původním provedení. Opraveny byly vnitřní i vnější omítky, byly provedeny nezbytné sanační práce na zdivu, věž se zvonicí obdržela nový plášť a celá stavba byla staticky zajištěna. Dosud provedené práce si vyžádaly náklady ve výši takřka šest milionů korun, další prostředky bude však třeba ještě investovat. I přes obrovské penzum provedené práce stále zbývá upravit vnitřní prostory kostela, kazatelnu, oltář ad. Už současnou obnovou kostela jsme ovšem dosáhli příznivého obratu v zanedbané péči o významnou církevní stavbu. Semily se tak mohou vzávěru roku pochlubit dalším opraveným objektem, který tvoří jednu z dominant města. Veliký dík patří všem, kteří se o tuto dobrou zprávu zasloužili. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ (Foto: O. Kudrnáč) Waldorfské lyceum se představuje Den otevřených dveří pořádá ve čtvrtek 12. ledna 2006 od do hod. nově vznikající střední škola - Waldorfské lyceum Semily. Akce se koná v budově Waldorfské základní školy, Tyršova 485, a je spojena s veřejnou přednáškou, zaměřenou na otázky: Co nabízí waldorfská střední škola vašim dětem? Jaké jsou její cíle a priority? V čem se liší od jiných středních škol? Jaké má možnosti zahraniční spolupráce? Jaké jsou zkušenosti se studenty a absolventy těchto středních škol, kterých je na světě přes 400? Přednáška začíná v hodin. Den otevřených dveří se bude posléze opakovat každý čtvrtek ve stejnou dobu až do konce února. (pš) Myšlenky pro rok 2006 Nemůžete čekat, že bude všechno stoprocentní. Jedenapadesát procent můžete považovat za vítězství. CHARLES BUKOWSKI Pokud napoprvé neuspějete, je třeba přehodnotit, co je to úspěch. ROBERT FULGHUM Stárnutí není nic jiného, než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas. ANDRÉ MAUROIS

2 Strana 2 Semilské noviny PROSINEC 2005 Informace z radnice Na nákladech provozu domova důchodců by se měla podílet i města a obce V Domově důchodců v Semilech pobývá v současné době 130 seniorů. Z tohoto počtu je semilských obyvatel 52, dalších 18 pochází z jedenadvaceti spádových obcí tzv. malého okresu. Zbývajících 60 klientů domova důchodců je původem ze vzdálenějších míst, jako jsou Liberec, Jablonec n. Nis, ale například i Praha. Na financování provozu domova důchodců získává město roční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 65 tis. Kč na jedno lůžko, každý z klientů také hradí nájemné včetně poskytovaných služeb částkou zhruba 70 tis. Kč ročně. Třetím zdrojem financování provozu domova důchodců je příspěvek z rozpočtu města, který v letošním roce činil 3,82 mil. Kč. Je zřejmé, že město tímto způsobem dotuje ze svého rozpočtu pobyt v domově důchodců i lidem, kteří v Semilech nikdy předtím nebydleli, a to na úkor vlastních občanů, tvrdí místostarosta města Vladimír Šimek. K odpadům a místnímu poplatku za jejich likvidaci Zastupitelstvo města Semily schválilo na svém zasedání dne 8. prosince vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 ve znění Obecné závazné vyhlášky č. 10/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Je zákonnou povinností města každý rok vyčíslit skutečně vynaložené náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu za rok předcházející (tj. za rok 2004), přepočítat je na jednoho poplatníka a případně upravit výši místního poplatku. K tomu uveďme několik čísel: Výše poplatku na rok 2006 zůstává nezměněna, tj. 500 Kč na poplatníka arok. K bylo evidováno celkem 9112 poplatníků (8986 občanů, 126 rekreačních objektů). Skutečně vynaložené náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu: - odvoz sběrných nádob včetně pronájmu: Kč - odpadové pytle: Kč - odpadkové koše, svoz pytlů: Kč CELKEM: Kč Některé další údaje za rok 2004: - likvidace černých skládek: Kč - sběrný dvůr (nebezpečný avelkoobjemový odpad): Kč - tříděný odpad (papír, sklo, PET lahve): Kč - příjem od EKO-KOM, a. s.: Kč - na poplatku vybráno: Kč - nedoplatky: Kč Zastupitelstvo města dále schválilo návrh majetkoprávního odboru městského úřadu na redukci objemu sběrných nádob na směsný komunální odpad a naopak rozšíření objemu nádob na odpad tříděný, atovčetně zavedení sběru směsných plastů z domácností a nápojových kartonů. Této problematice se budeme podrobněji věnovat v některém z dalších čísel Semilských novin. Se svými dotazy se můžete obracet na odbor majetkoprávní, paní Mašková, tel , ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ Rozpočtové provizorium Rozpočet města na rok 2006 bude schvalován na prvním veřejném zasedání zastupitelstva města v roce 2006, které se bude konat 9. února. Do té doby se chod města podle zákona o rozpočtových pravidlech řídí tzv. rozpočtovým provizoriem, které bylo zastupitelstvem schváleno na veřejném zasedání 8. prosince. V době rozpočtového provizoria budou hrazeny pouze nutné provozní výdaje, které zajišťují plynulé hospodaření města a organizací jím zřízených, dále náklady na případné havarijní stavy a jmenovité, smluvně zakotvené investiční akce. (red) To byl také důvod, proč se financováním pobytu klientů v domově důchodců zabývala rada města na svých schůzích 21. listopadu a 5. prosince. Po projednání této záležitosti uložila místostarostovi města V. Šimkovi a vedoucí odboru sociálních věcí A. Housové povinnost jednat s obcemi či městy, jejichž občané budou žádat o umístění do semilského domova důchodců, o poskytnutí daru na sociální služby a zdravotnictví ve výši 50 tis. Kč. Tato povinnost se samozřejmě nebude týkat města Semil a obcí, s nimiž město uzavřelo smlouvu upravující poskytování sociálních služeb. Nechceme zatěžovat samotné seniory, ale máme pochopitelně zájem na tom, aby se na krytí nákladů provozu našeho domova důchodců podílela města či obce, které nemohou své občany umístit do vlastních zařízení a jimž v případě volné kapacity vycházíme v Semilech vstříc, doplňuje Vladimír Šimek. Toto opatření se bude týkat žádostí o umístění do domova důchodců, které byly podány po 5. prosinci, tedy po dni schválení usnesení rady města. Žádostí podaných před tímto datem se usnesení rady nedotkne. O usnesení rady města, které se týká nových podmínek pro umísťování klientů do semilského domova důchodců, už informoval Vladimír Šimek vysvětlujícím dopisem starosty všech 21 spádových obcí malého okresu. (bam) Fondy z Evropské unie V anketě zastupitelů v minulém čísle Semilských novin se vyslovil pan Mgr. S. Pěnička, že funkcionáři odpovědnému za finance se nedostalo času k napsání jediné žádosti o peníze z evropských fondů. Tímto funkcionářem jsem já; nevím, zda je pan Mgr. S. Pěnička tak neznalý v administrativě, nebo se mne snaží pomluvit, že nesháním finanční prostředky. Ale popořádku. Z evropských fondů bylo získáno tis. Kč na modernizaci čističky odpadních vod a kanalizaci, což je 75 % z celkově uznaných nákladů tis. Kč. Kromě toho byla získána dotace od SFŽP ve výši Kč tis. Kč, což představuje 10 %. Tím je tato akce z 85 % dotována. Problémem při získávání příspěvků je velká administrativní náročnost. Jako příklad uvádím zkušenost z Vysokého Mýta, která proběhla tiskem. Tamní radnice si musela na zpracování žádosti najmout specializovanou firmu a složka žádosti se skládala z pěti fasciklů o tloušťce 10 centimetrů. Obdobná situace byla i u nás. Věřím v perspektivu čerpání finančních prostředků z fondů, a proto jsem podporoval přijetí nové pracovnice na městský úřad, která se fondy bude zabývat. Získávání finančních prostředků se musí naučit řada pracovníků na radnici, není to záležitost jedince, jak uvádí pan Mgr. S. Pěnička. Získávání finančních prostředků považuji za důležité, zvláště když slouží k nejdůležitějším potřebám města. Mám podíl na zabezpečení menších příspěvků pro Nemocnici s poliklinikou, Domov důchodců, na odkoupení KC Golf za 3 mil. Kč, projednával jsem příspěvky na opravu kostela na Koštofranku apod. Je pravda, že jsem se nesnažil získávat prostředky na projekty, ve kterých je potřebnost investic až druhořadá. Často se hodnotí schopnost získání prostředků. Za podstatnější považuji schopnost smysluplného využití prostředků. Ve vztahu k získávání prostředků je potřeba otevřeně říci, že většinu dotací zajistil pan poslanec Kraus. Všem obyvatelům města přeje dobrý rok 2006 VLADIMÍR ŠIMEK, místostarosta města Šťastný nový rok! Vážení občané města Semily, vážení občané spádových obcí, dovolte mi, abych Vám všem do nového roku 2006 popřál úspěšné vykročení, pevné zdraví a nezbytnou dávku štěstí. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, starosta města

3 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Pozvánka k zápisu dětí do prvních tříd Zápis dětí do 1. tříd se bude konat ve středu 18. ledna 2006 od 9.00 do hodin ve všech třech základních školách v našem městě: - v Základní škole I. Olbrachta, Komenského nám. 150, Semily, - v Základní škole Dr. F. L. Riegra, Jizerská 564, Semily, - v Základní škole waldorfské, Tyršova 485, Semily. Upozornění pro rodiče: V souvislosti s novým školským zákonem schválilo zastupitelstvo města dne Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2004, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Semily: Školský obvod Základní školy Ivana Olbrachta: městská část Semily I, Nouzov, městská část III Bítouchov, městská část IV Spálov. Školský obvod Základní školy Dr. F. L. Riegra: městská část Semily II Podmoklice Školský obvod Základní školy waldorfské se nevymezuje. Chválíme Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů nebo zákonných zástupců na volbu školy. O zařazení a přijetí dítěte do jiné než spádové školy rozhoduje ředitel, pouze však v případě volné kapacity. K zápisu je třeba přinést následující doklady: - rodný list dítěte, - občanský průkaz rodičů, - vyplněný dotazník, který je přiložen k pozvánce (vyplnit je třeba čitelně a důkladně ve všech kolonkách). V případě žádosti o odklad je nutné doporučení od pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře či mateřské školy. Formulář k žádosti o odklad obdrží rodiče v den zápisu ve škole. V případě již potvrzeného odkladu je třeba přinést rozhodnutí z pedagogicko-psychologické poradny. Zapsány mohou být všechny děti narozené od 1. září 1999 do 31. srpna 2000 nebo starší. V případě nemoci dítěte přijdou rodiče k zápisu sami. Pozvánku s dotazníky obdrží poštou začátkem ledna všichni rodiče dětí, které jsou v seznamu obyvatel města Semily, případně rodiče dětí, které nemají trvalý pobyt na území města, ale navštěvují semilskou mateřskou školu. Rodiče, kteří nemají trvalé bydliště v Semilech a počítají s nástupem svého dítěte do semilské školy, si mohou podklady vyzvednout na odboru školství MěÚ Semily do doby zápisu. EVA ŠÍROVÁ, odbor školství, kultury a vnějších vztahů Zastupitelé vzali na vědomí program investic Zastupitelstvo města vzalo na svém veřejném zasedání 8. prosince na vědomí program investic na rok 2006, který byl vypracován výborem pro rozvoj města. V pořadí stanoveném výborem v něm nalezneme následující investiční akce a jejich odhadované náklady: Opravy místních komunikací, chodníků a veřejných prostor 10 mil. Kč Opravy, obnova a provoz veřejného osvětlení 3 mil. Kč Opravy, údržba a obnova městského mobiliáře 250 tis. Kč Kanalizace v ul. 3. května, rozšíření kapacity ČOV 38,28 mil. Kč Chodník, veřejné osvětlení a inženýrské sítě v ul. 3. května 9,5 mil. Kč Domov důchodců II. etapa, výtah a požární schodiště 7,9 mil. Kč Rekonstrukce objektu bývalé vojenské správy na dům dětí a mládeže 200 tis. Kč Tělocvična pro judo u DDM 6 mil. Kč Rekonstrukce Základní školy Dr. F. L. Riegra stravovací část, interiér, střecha 24,2 mil. Kč Waldorfská škola rekonstrukce budovy v Žižkově ulici, I. etapa 15 mil. Kč Rekonstrukce rozvodu vody v mateřské škole Luční 1,9 mil. Kč Crossová cyklist. dráha 100 tis. Kč Lávka z Ostrova do Jatecké ulice 1,5 mil. Kč Osvětlení na Ostrově 500 tis. Kč Skate areál 400 tis. Kč Základní škola I. Olbrachta, výdejna na Komenského náměstí 1,9 mil. Kč Projekt regenerace sídliště Řeky rekonstrukce a přestavba Bavlnářské 9,6 mil. Kč Riegrovo náměstí I. etapa, prostor vokolí sochy 7,5 mil. Kč Kulturní centrum Golf, rekonstrukce kuchyně 2,5 mil. Kč Kulturní centrum Golf, výstavba odděleného schodiště pro restauraci 4,3 mil. Kč O čtvrté adventní neděli 18. prosince se v Muzeu a Pojizerské galerii téměř v kruhu rodinném sešlo zajímavé seskupení lidí, které spojuje vůle konat cosi pozitivního pro své spoluobčany. Pozvání občanského sdružení Cervus Semilensis přijali Zuzanka Bucková, Lenka Miksánková, Milan Beck, Miroslav Loupý, Jarmila, Jana a Jan Vávrovi, Tomáš Hyka, Eva a Kamil Farští, členové Podkrkonošské a pojizerské společnosti přátel Járy Cimrmana vedení docentem Proškem a konečně též kněžna Libuše Dana Dlabolová. Její vánoční poselství všem lidem dobré vůle rozšiřme o poděkování členům občanského sdružení Cervus Semilensis nechť jelen semilský je stále bujný i v letech příštích! Všem semilským občanům, kteří v průběhu roku podobnými akcemi na poli kulturním, společenském, ale i sportovním přispěli k pestrému dění v Semilech, patří v závěru roku pochvala a poděkování. JOSEF MATURA, tajemník MěÚ Úpravy Palackého sadů 1 mil. Kč Rekonstrukce koupaliště 28 mil. Kč Rekonstrukce Kina Jitřenka, I. etapa 16,2 mil. Kč Riegrovo náměstí, okružní křižovatka 900 tis. Kč Celkový odhad nákladů na vyjmenované investiční akce činí 190,6 mil. Kč a celá řada z nich je podmíněna dotacemi z cizích zdrojů (teoreticky by možné dotace mohly dosáhnout celkové výše 90,7 mil. Kč). O uskutečnění jednotlivých akcí bude zastupitelstvo města samozřejmě podrobně jednat až v rámci diskusí o rozpočtu města na rok (red) Město pronajme štítovou zeď Město Semily nabízí k pronajmutí část štítové zdi domu čp. 457 vtyršově ulici. Štítová zeď směřuje do náměstí a účelem pronájmu je umístění reklamní tabule. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Konečný vzhled reklamní tabule podléhá schválení odborem školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily a městským architektem. Obsah nabídky: návrh vzhledu tabule včetně rozměrů, nabízená výše ročního nájemného, fotokopie živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku. Nabídky zasílejte v zapečetěné obálce opatřené zpětnou adresou a označené heslem Štítová zeď na adresu: Město Semily, majetkoprávní odbor, Husova 82, Semily. Informace na tel (red) Dnes má slovo FRANTIŠEK MOJŽÍŠ starosta města I když mé zamyšlení bude čtenářům k dispozici až po Vánocích, rád bych se k jedné z nejkrásnějších částí roku vrátil s úvahou o proměnách společnosti v závislosti na čase. Na tuto myšlenku mne přivedlo zjištění, že čím jsem starší, tím se mi zdají roční intervaly mezi vánočními svátky nějak kratší Jako děti školou povinné jsme netrpělivě sledovaly kalendář; nekonečným se zdál každý den, který bylo nutno odškrtnout, než přišel Štědrý den se slavnostní večeří a dárky. A nyní? Jako dospělí dnes mnohdy zahlížíme na kalendář s marnou snahou alespoň přibrzdit čas, který ještě do Štědrého dne zbývá Zajímavá proměna. Isymboly Vánoc doznaly během času proměn. Ježíška nahradil v myslích dětí na dlouhou dobu agresivní Děda Mráz z východu, který byl v době nedávné vytlačen neméně agresivním Santa Klausem ze západu. Nic proti tomu, tradici má každý z těchto symbolů; jen se mi nelíbí jejich mnohdy násilné roubování do vánoční atmosféry našich českých svátků. Svou roli sehrává i momentální politické klima ve společnosti. Pro ilustraci si dovolím připomenout dobu, kdy jsem navštěvoval v šedesátých letech průmyslovou školu v pražské Betlémské ulici. Od názvu ulice byl logicky odvozen i znak školy, kterému pochopitelně vévodila betlémská hvězda, symbol Vánoc a narození Páně. Politickým diktátem byl znak školy znetvořen, z betlémské hvězdy se zachoval toliko chvost. Hvězda sama byla nahrazena kosmickou raketou s nápisem v azbuce. Opět zajímavá proměna Jsem velmi šťastný, že dnes už může kdokoliv z nás vyznávat symboly Vánoc podle svého přesvědčení. Je moc dobře, že se nevytratila tradice českých vánočních zvyků, ať církevních, nebo světských. Že si dokážeme najít čas a zastavit se, promluvit s přáteli a vstřebávat vánoční i novoroční atmosféru v příjemném a klidném prostředí našeho města. Ve vztahu k ne tak dávné době je to další proměna. Tentokrát bezesporu příjemná.

4 Strana 4 Semilské noviny PROSINEC 2005 Anketa Pět otázek zastupitelům V minulém čísle si čtenáři Semilských novin jistě se zájmem přečetli odpovědi zastupitelů města na pět anketních otázek. Příspěvky těch zastupitelů, kteří na otázky reagovali, byly zveřejněny v pořadí, v němž byly doručeny. Stala se však nemilá věc hrubým nedopatřením nebyly otištěny odpovědi Mgr. Jana Farského, který na anketní otázky reagoval jako jeden z prvních. I když jsem si jméno J. Farského poctivě odškrtl v seznamu a stejně poctivě uložil jeho odpovědi do paměti počítače, ukázalo se, že bylo takříkajíc všechno špatně Odpovědi totiž zůstaly uloženy v jiném souboru a při závěrečné korektuře už zafungovala obyčejná provozní slepota. Panu Mgr. Janu Farskému se za svou chybu ještě jednou omlouvám a jeho odpovědi na anketní otázky nabízím čtenářům dnes. VLASTIMIL BAMBAS, redaktor Mgr. JAN FARSKÝ Semilské zastupitelstvo má za sebou tři čtvrtiny čtyřletého mandátu. Co vy osobně považujete za největší úspěch a naopak za největší neúspěch práce zastupitelstva v uplynulých třech letech? Úspěchy se těžko hodnotí, když stavba předražené a hlavně nepotřebné nové budovy městského úřadu ve Vistě vzala hned na začátku volebního období mnoho energie, ochoty ke spolupráci a většinu peněz. Na otázku, proč stavět ve městě plném prázdných kanceláří a s nedostatkem pracovních míst další kanceláře, dodnes nikdo uspokojivě neodpověděl. Přestavba vzala z rozpočtu většinu volných prostředků, které pak chyběly např. na opravy kina, koupaliště, cest, KC GOLF atd. To evokuje další neúspěchy uzavření kina, neopravené koupaliště, KC GOLF bez kuchyně. Přesto se i úspěchy dají nalézt větší otevřenost města k občanům formou zveřejňování zápisů ze zastupitelstev na internetu, uvolnění atmosféry v domově důchodců, zlepšilo se nakládání s vlastním majetkem, prodeje nemovitostí jsou průhledné a za odpovídající ceny. Za velký úspěch také považuji zapojení veřejnosti do rozhodování při zamezení stavby dalšího supermarketu (LIDL) na místě autobusového nádraží. Jeho stavba měla podporu vedení města, ale tím, že občané otevřeně vyjádřili svůj názor, byla zastavena. Úspěchem je podle mého názoru také ustavení výboru pro rozvoj města, který navrhl ke schválení usnesení, jež vedla k větší otevřenosti k občanům, efektivnějšímu nakládání s prostředky města, zlepšení vzhledu města atd. Jakým konkrétním úkolům by mělo zastupitelstvo města věnovat největší pozornost v posledním roce svého mandátu? V prvé řadě by mělo město realizovat akce, na které se podařilo získat dotace dokončení rekonstrukce základní školy v Řekách, oprava podmoklické školy pro potřeby waldorfské školy. Vlastních prostředků ve vyčerpaném rozpočtu je bohužel minimum, takže je možné realizovat pouze nenákladné akce s maximálním přínosem (lávka na Ostrov z Jatecké ulice, multifunkční plocha pro skate, free-ride, in-line atd. v Řekách). Dále je nutné zlepšovat vzhled města údržbou ploch a mobiliáře. Naplňuje práce tohoto konkrétního zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Ne. Podklady pro rozhodování jsou často nedostatečné, více otázek vyvolávají než zodpovídají, usnesení a stanovené termíny často nejsou respektovány, jednání jsou rozvláčná, neřízená a nepřipravená. Dělná atmosféra podložená zájmem o město je často nahrazována prosazováním osobních zájmů. Hodláte se po zkušenostech z práce v zastupitelstvu ucházet o mandát v něm i v následujícím volebním období? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? Ano, i když zkušenosti by spíše odrazovaly. Nechci si ale na poměry stěžovat z povzdálí, jsem přesvědčen, že se atmosféra musí a dá změnit. Město má v sobě velký potenciál. Pokud budou peníze efektivně vynakládány na akce, které přinesou buď kvalitní pracovní místa, nebo dají lidem důvod k žití v Semilech, bude tady dobře. Rozhodování zastupitelů musí spojovat zájem o město, ne o vlastní prospěch. Osobní útoky musí nahradit argumenty. Chci v Semilech žít a bydlet a udělám vše pro to, aby i ostatní tady chtěli žít, v Semilech se jim líbilo a mohli být na své bydliště hrdí. A nakonec otázka poněkud osobnější. Jste po uplynulých třech letech činnosti zastupitelstva ochoten podat ruku každému z jeho členů, případně s každým z nich zajít obrazně řečeno na kávu či na pivo? Ano, ruku jsem ochoten podat každému. Čas nad kávou nebo pivem bych ale v některých případech považoval za ztracený. DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STŘEŠNÍ OKNA Tel V domově důchodců se tančilo Pan Petr Veleta, člen Národního divadla, choreograf a taneční terapeut, navštívil Domov důchodců v Semilech. Kulturní místnost ožila tancem a tančili opravdu i ti, kteří jsou již léta odkázáni na pomoc druhých včetně vozíčkářů. Byl to pro ně krásný návrat do let, kdy navštěvovali plesy ostatně sami na to při tanci s panem Veletou zavzpomínali Je potěšitelné, že tato akce nezůstane ojedinělou; jedna z ergoterapeutek domova důchodců totiž absolvovala kurz taneční terapie právě pod vedením Petra Velety. Taneční terapie má na seniory pozitivní vliv, zlepšuje jejich fyzickou kondici, navozuje dobrou náladu, příjemné pocity a celkově zlepšuje psychiku. Důležitá je též vzájemná komunikace mezi všemi účastníky terapie. V samém závěru roku bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří mi v uplynulých měsících pomáhali. Velký kus práce odvedla a obrovskou podporu mi věnovala sociální komise pod vedením Ludmily Karmáškové, pomohl místostarosta Vladimír Šimek, poděkování patří i celé řadě zaměstnanců, dobrovolníků, klientů i samotných občanů města. Všem přeji hodně štěstí a zdraví v novém roce. HELENA HOUSOVÁ, ředitelka Sociálních služeb Semily (Foto: archiv DD) Do domu dětí a mládeže nově i s kočárkem Centrum pro rodinu M.E.D v Semilech (místo pro Mateřství, Ekologii, Dětství) poskytuje zázemí pro rodiny s malými dětmi už po dva roky. V kronice můžeme nalistovat desítky akcí dětský den v Noemově arše, letní tábor se čtyřmi živly, sázení stromků v Sedmihorkách, podvečer s Mikulášem či Třemi králi, mobilní dětský koutek na Kozákově a Semilském pecnu ad. A ta všední, pravidelná setkání začneme počítat pomalu na stovky. Cvičíme při nich s dětmi i maminkami, muzicírujeme, vyrábíme, vaříme To vše se nám s novým rokem začne dařit ještě lépe. Loučíme se s modlitebnou fary Církve československé husitské, kterou jsme v začátcích přijali i užívali s vděčností, a těšíme se na prostory nové, větší. Našli jsme je v domě dětí a mládeže, jehož vstřícný pan ředitel Josef Zajíc nabídl maminkám přístřeší. Milí semilští rodiče, přijďte se k nám podívat. Zveme vás, kteří si potřebujete odpočinout, podělit se o své starosti, najít pochopení a možná i drobnou pomoc. Zveme vás, kteří hledáte přátele pro sebe či své děti, ale i vás, kteří jste jen zvědaví. Program centra: STŘEDA: hod.: Táčky. Vyrábění pro radost i užitek. Určeno pro všechny pro rodiče s dětmi, vítáme ale též prarodiče, tety a ostatní příbuzné i spřízněné hod.: Devětsil. Cvičení pro rodiče (prarodiče i ostatní) s dětmi hod.: Mateří-douška. Povídání o životě. Určeno pro rodiče, paralelní program pro děti je zajištěn hod.: Společný oběd hod.: Cvičení s balonem (rytmické cvičení, posilování, strečink). Určeno pro rodiče, paralelní program pro děti je zajištěn. ČTVRTEK: hod.: Společná snídaně (pro všechny) hod.: Anglická konverzace. Určeno pro rodiče, paralelní program pro děti je zajištěn hod.: Barvínek. Výtvarná dílna pro děti (a všechny ostatní). RODINNÁ NEDĚLE: Každá první neděle v měsíci (od února 2006) hod.: Bohoslužby s úvodním slovem pro děti (ve sboru CČSH) hod.: Rodinné muzicírování, vaření a oběd hod.: TY-MY-JÁN. Tvořivá dílna a divadlo. Kontakty: tel (Iva Hluštíková), (Anna Hudská),

5 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 5 Paragrafy ŠKODNÁ VE ŠKOLE. Dne 22. listopadu v dopoledních hodinách řádil zloděj v základní škole v Benešově u Semil, kde odcizil peněženky, finanční hotovost, mobilní telefon a další věci. Svým jednáním se dopustil trestného činu krádeže a dvěma poškozeným ženám ve věku 45 a 57 let způsobil škodu celkem za Kč. VÁHA A OBRAZ. Rekreační chalupu na Cimbále si za cíl svých nekalých zájmů vybral neznámý pachatel, který z ní v blíže neurčené době mezi 3. a 10. prosincem odcizil starou váhu a obraz. Majiteli objektu vznikla škoda ve výši 5500 Kč. VLOUPÁNÍ DO SKLEPA. Do sklepní kóje v domě v Na Olešce se vloupal pachatel, který si odtud odnesl motorovou pilu, křovinořez amotorový zemní vrták. K činu došlo 13. prosince a poškozenému 40letému muži vznikla škoda ve výši 24 tis. Kč. CÍLEM BYLY PENÍZE. Do domu v Chuchelně se v době mezi 11. a 12. prosincem vloupal pachatel, který nejprve celý objekt prohledal a následně z ložnice odcizil finanční hotovost. Poškozené 79leté ženě způsobil škodu ve výši 6100 Kč. POŠKODIL CENNOU OKENNÍ VÝPLŇ. Dne 12. prosince poškodil dosud neznámý pachatel skleněnou výplň okna budovy Sboru Dr. Karla Farského v semilské Nádražní ulici. Protože šlo o výplň atypickou a zhotovenou na zakázku dle výtvarného vzoru, činí její hodnota 55 tis. Kč. Podezřelým z vandalského činu je 31letý muž z Jablonecka. KRÁDEŽ VOZIDLA. Osobní vozidlo značka Škoda Octavia odcizil neznámý pachatel mezi 14. a 15. prosincem v Jizerské ulici. Hodnota odcizeného vozidla činí 270 tis. Kč. (sš) Městská policie informuje POMOC ZDRAVOTNÍKŮM. Dne 18. listopadu krátce před 22. hodinou byla městskou policií zajištěna součinnost při výjezdu rychlé záchranné služby k podnapilému muži. Strážníci měli pomoci odvrátit případné riziko napadení zdravotníků opilcem. MANŽELSKÉ NESHODY. Dne 20. listopadu došlo v Husově ulici k manželským neshodám; muž svoji manželku napadl slovně a hrozilo i její napadení fyzické. Zasahující hlídka městské policie spor urovnala, avšak vzhledem k tomu, že se konflikt odehrál mezi osobami blízkými, nebyla věc řešena na místě ve zkráceném řízení o přestupku. Pokud by žena podala návrh na projednání věci, činil by další opatření věcně a místně příslušný správní orgán. Dopravní nehody (VÝPIS ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ZA OBDOBÍ OD DO ) Město Semily se rozhodlo od příštího roku podstatně zkvalitnit služby poskytované městskou policií. Kromě posílení personálu o dva nové strážníky a příprav instalace kamerového dohlížecího systému bylo rozhodnuto pořídit také nový služební automobil. Upravenou Škodu Fabii už převzali u semilské pobočky firmy Havex vrchní strážník městské policie Jaroslav Ducháč (vlevo) a starosta města František Mojžíš. (Foto: archiv MěÚ) V listopadu 2005 se na silnicích okresu Semily stalo celkem 142 dopravních nehod, což je o 30 nehod více než v listopadu loňském. Žádný z účastníků nehod nebyl usmrcen (stejně), dva byli zraněni těžce (pokles odva) a 30 lehce (nárůst o 17). Hmotné škody dosáhly výše 6,19 mil. Kč (v loňském listopadu 4,58 mil. Kč). V šesti případech bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou a zadrženo bylo i dalších 33 podnapilých řidičů. Nejvíce nehod bylo zaviněno KRÁDEŽE V OBCHODECH. Ve dnech 28. a 29. listopadu byly městskou policií řešeny dvě krádeže v obchodech. V prvním případě byla pachatelkou nezletilá dívka, kterou pro nízký věk nebylo možno za majetkový přestupek postihnout; o jejím jednání byli proto informováni rodiče. V případě druhé krádeže byla pachateli při projednání přestupku přímo na místě uložena pokuta ve výši 1000 Kč. UHYNULÁ SRNA. Uhynulá srna byla 8. prosince před patnáctou hodinou nalezena městskou policií v Řekách. K úklidu uhynulého zvířete byl vyzván člen příslušného mysliveckého sdružení. NEZLETILCI SE ZÁBAVNOU PYROTECHNIKOU. K odpalování zábavné pyrotechniky docházelo 8. prosince před šestnáctou hodinou v prostoru semilského koupaliště. Zasahující pořádková služba městské policie na místě zjistila, že odpalováním se zabývají tři nezletilci. Hlídka školákům vysvětlila, že manipulace se zábavnou pyrotechnikou je v Semilech s výjimkou oslav příchodu nového roku zakázána. Chlapci pak byli vyzváni k opuštění místa, na což strážníci také dohlédli. JAROSLAV DUCHÁČ, vrchní strážník nesprávným způsobem jízdy (70), nepřiměřenou rychlostí (47) a nedáním přednosti (11), čtyři nehody zavinilo nesprávné předjíždění, dvě technická závada a osm lesní zvěř. Na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech došlo v listopadu ke 32 dopravním nehodám (nárůst o 10), při nichž bylo devět osob lehce zraněno (nárůst o sedm). Hmotné škody byly odhadnuty na 1,4 mil. Kč. Nejvíce nehod (15) bylo tentokrát zaviněno nepřiměřenou rychlostí jízdy, nesprávný způsob jízdy způsobil 11 nehod a nedání přednosti 4 nehody. Žádná nehoda nebyla zaviněna nesprávným předjížděním, žádnou nezavinili chodci ani řidiči s alkoholem v krvi. Jako dopravní nehodu měsíce jsem vybral tu nejzávažnější, ke které došlo v sobotu 19. listopadu kolem třinácté hodiny v semilské ulici 3. května (parkoviště u čerpadla LPG). V uvedenou dobu jela 26letá řidička s osobním automobilem Fiat Tipo směrem na Jilemnici. Protože nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám, dostala při průjezdu mírné levotočivé zatáčky s vozidlem smyk, který nezvládla, na pravé straně sjela zvozovky a narazila do dvou zaparkovaných vozidel. Mezi vozidly stáli manželé, majitelé jednoho z nich, kteří při nárazu utrpěli lehká zranění. Celková hmotná škoda byla odhadnuta na 90 tis. Kč. Fotografie zachycuje vozidlo řidičky, která je ze zavinění dopravní nehody podezřelá. Už druhý měsíc upozorňuji na zhoršování klimatických podmínek, které sebou přináší i zhoršování sjízdnosti vozovek. Že nejde o plané varování, dokazují i výše uvedená čísla. Po dlouhé době se na první místo v příčinách nehod zařadila nepřiměřená rychlost před nesprávný způsob jízdy. Mjr. Bc. MILAN ČERMÁK, vedoucí DI (Foto: archiv DI Semily)

6 Strana 6 Semilské noviny PROSINEC 2005 Školství Experimentální divadelní projekt na gymnáziu Na Gymnáziu Ivana Olbrachta vznikl za pomoci profesorů Stanislavy Vojtové, Daniely Hejralové a Luďka Štěpničky divadelní experimentální projekt, nazvaný Když děti ovládají svět. Zúčastnili se ho studenti z gymnázia v Semilech a z německého Neuss (poblíž Kolína nad Rýnem). Součástí tvorby je také výměnný pobyt zúčastněných devíti německých a dvanácti českých dobrovolníků. V týdnu od 20. do 26. listopadu se konala první část projektu (téma Proměna ) v aule semilského gymnázia, druhá část se uskuteční na jaře příštího roku v Neuss, kde němečtí studenti oplatí pohostinnost svým českým kolegům. Protože ne všichni měli dost zkušeností s divadlem, byla v prvních dnech práce soustředěna spíše na cvičení, které rozvíjelo vnímání sebe sama i ostatních, tolik důležité pro pohyb na jevišti. Uprostřed týdne jsme navštívili hrad Valdštejn a nechali se inspirovat jeho prostory, dále jsme rozvíjeli téma proměny a pomalu směřovali usilovnou práci k pátečnímu závěrečnému vystoupení pro studenty a profesory gymnázia. Naše snažení komplikovala (i nekomplikovala) jazyková bariéra. Mluvilo se německy, česky i anglicky a v průběhu společného soužití vznikal další divadelní jazyk babylónština. Její formální nesmyslnost bohatě převyšoval smyslný obsah, kterému každý rozuměl. V sobotu, v den odjezdu německých studentů, jsme se vypravili do Prahy, abychom jim ukázali nejznámější pražská zákoutí. Při loučení jsme si uvědomili, jak jsme si i přes jazykovou a kulturní rozdílnost blízcí a jak nás setkání obohatilo. Společně se těšíme na další spolupráci už aby bylo jaro! PAVEL MARTINEC (za českou část divadelního souboru Experdi ) Jak rozdávat radost a pomáhat S blížícím se koncem roku upadáme vždy do předvánočního shonu. Žijeme v rychlé době a mezi prsty nám protéká čas, byť jen na krátké zastavení a těšení se ze zdánlivě obyčejných věcí. Nenakoupíme je v supermarketech, nedají se vystát ve frontě a zaplatit u pokladny. Musíme si na ně udělat čas a opravdu se chvíli zastavit. Svoji zaneprázdněnost proměňujeme za dárky pro naše ratolesti. Dárky kvánocům patří a hřejí nás jiskřičky v očích dětí. Ale největší odměnou pro nás dospělé je pocit, že i ony si na nás vzpomněly, přestože jejich kasička nebyla penězi nabitá. Stačil jen malý příklad třeba v hodině výtvarné nebo rodinné výchovy, drobná rada učitele a školáci pak doma vytvořili dílka, jejichž hodnotu zaplatili trochou trpělivosti a píle a zažili pak radost těch, které obdarovaly. Rozdávat radost je třeba děti učit. Snad se nám to i letos v naší škole podařilo; ať už výtvarnými pracemi pro dětská oddělení nemocnic, finanční částkou na školné malé Jenifer, kterou žáci na dálku adoptovali, nebo finančním příspěvkem na výcvik koně, na němž jezdí v rámci hipoterapie postižené děti. Radost žáci rozdávali i při vánočním vystoupení u rozsvíceného stromu na semilském náměstí, nezapomněli ani na starší spoluobčany a přišli je potěšit do kulturního centra koledami. Těšme se z toho, co v nás budí pocit štěstí a dává nám zapomenout alespoň na chvíli na běžné denní starosti. Mnoho zdraví a šťastných dní v novém roce vám všem! IVA KVÍZOVÁ, ředitelka ZŠ I. Olbrachta Den otevřených dveří gymnázia Den otevřených dveří pořádá 14. ledna od 9.00 do hod. Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech. V tento den ředitel školy znovu podrobně vysvětlí a upřesní podmínky přijímacího řízení. Kromě ředitele školy budou připraveni s rodiči i uchazeči diskutovat zástupce ředitele, výchovný poradce i další pedagogové. Úvodní informace bude možné získat od 9.00 hod. v aule gymnázia. Následná prohlídka školy a možnost individuálních rozhovorů je samozřejmostí. (gio) WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEMILY Vás srdečně zve 12. ledna od hodin na svůj tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Od hod. se můžete zúčastnit přednášky Vstup dítěte do školy školní zralost Přijďte se podívat, na jakých základech budujeme waldorfskou střední školu v Semilech. Kterak ovládnout šicí stroj Kde je najdete? V domově mládeže ISŠ Semily, Pod Vartou 630 (naproti KC Golf). Kdy? Každý den od 7.00 do hodin. A koho? Dámské krejčové a pánského krejčího jinak žáky Integrované střední školy Semily, kteří pod vedením učitelek odborného výcviku Renaty Cvrčkové a Ludmily Noskové šijí pro sebe, rodinné příslušníky, ale i pro veřejnost (oblečení pro děti, ženy i muže) a pro firmy (ubrusy, pracovní oděvy). Jejich výrobky můžete vidět při koncertech dětského pěveckého souboru Sedmikráska (červené šatičky a chlapecké košilky), také dechová hudba Semilská 12 vystupuje ve stejnokrojích ze školní krejčovské dílny. Žáci také oděvy upravují a opravují dle přání zákazníků. Dílny, střihárna, sklad látek a prostor pro přijímání zakázek byly před 14 lety vybudovány z bývalých pokojů domova mládeže. Vybavení dílen je stále doplňováno novými elektrickými poloautomatickými šicími stroji, pomůckami, pracovními stoly, k dispozici je i průmyslový šicí stroj pro náročnější zakázky. Žáci během tří let průběžně zhotovují polštářky, povlečení, sukně, halenky, kalhoty, šaty či vesty s podšívkou, jejich závěrečnou prací je pak sako s podšívkou, které musí zkušební komisi předvést při ústní zkoušce. Šikovná děvčata šijí i společenské šaty a kabáty a další oblečení pro volný čas, sport a kulturní akce. Své výrobky prezentují i na módních přehlídkách. Po ukončení učebního oboru mohou po přijímacích zkouškách pokračovat v nástavbovém studiu podnikání. V praxi se děvčata uplatňují v zakázkové i sériové výrobě v menších i větších firmách v okolí, prodávají v textilu a metráži. (jir) (Foto: ISŠ) Den otevřených dveří v Základní škole Dr. F. L. Riegra V pátek 16. prosince se uskutečnil (za bouřlivých povětrnostních podmínek) Den otevřených dveří Základní školy Dr. F. L. Riegra, který byl spojen s tradičním Vánočním jarmarkem. Na návštěvníky čekala nejen prohlídka zajímavých prostor školy učeben informatiky, žákovské knihovny, tělocvičen, kmenových učeben apod. ale rodiče se mohli setkat i s pedagogy, zvláště těmi, kteří budou učit jejich děti v příštím školním roce. V učebně informatiky (viz foto) zhlédli zájemci i fotografie ze života školy. Ti, kdo přišli, se mohli na vlastní oči přesvědčit, že škola nabízí nejen pěkné prostory, ale také kvalitní nabídku pro kvalitní vzdělávání. (jav) (Foto: archiv školy)

7 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 7 Školství Česká školní inspekce v Semilech končí K 31. prosinci 2005 se ruší pracoviště České školní inspekce v Semilech. Děkujeme všem partnerům, školám, rodičům i úřadům za spolupráci a v novém roce 2006 přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti. Od 1. ledna se může veřejnost s podněty, otázkami a stížnostmi obracet na adresu: Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, Liberec. Telefon , fax , PRACOVNÍCI ČŠI SEMILY Zprávy ze Základní školy Dr. F. L. Riegra v Semilech INTERIÉRY ŠKOLY MĚNÍ SVŮJ VZHLED. V souladu s plánem údržby objednala škola 9. prosince u firmy Trevos zářivkové trubice, neboť staré ztratily svítivost a musí být vyměněny. Podaří se nám to prakticky ve všech třídách pavilonu U a významně se tak zlepší hygienické podmínky ve škole. Firma SAVA do konce roku opraví ostění ve staré tělocvičně. Do 14. prosince byly hotovy nátěry soklů u bočního vchodu ztextilní ulice a zhruba u dvou třetin starých šatnových klecí. Nátěrové práce budou dokončeny mezi Vánocemi anovým rokem. VEŘEJNÁ SBÍRKA. V rámci veřejné sbírky Pozvedněte slabé (15. a 16. prosince) vybrali žáci školy Kč ve prospěch Domova Tereza v Benešově u Semil. OHLAS. Vážení přátelé, chci vám touto cestou poděkovat za Vaši účast na listopadovém projektu Příběhy bezpráví komunistické Československo. Zapojilo se do něj 350 základních a středních škol z celé České republiky! Z vašich reakcí je zřejmé, že akce rozpoutala diskusi o tomto, dějepisci často opomíjeném úseku československých dějin, a že projekt tedy splnil svůj cíl. (Z děkovného dopisu paní Kateřiny Suché z pořádající společnosti Člověk v tísni ). Sdružení přátel waldorfské školy srdečně zve veřejnost na 1. PLES WALDORFSKÉ ŠKOLY Koná se 14. ledna 2006 od hodin v bozkovské sokolovně Vstupenky v ceně 80 Kč jsou v předprodeji v knihkupectví Hobit Součástí plesu je aukce uměleckých prací, pořádaná ve prospěch rekonstrukce budovy waldorfské školy V HUSOVĚ SBORU. Dne 20. prosince navštívily děti ze 6. až 9. ročníků školy pořad Tajemná Božena Němcová, který se konal v Husově sboru. Mnozí žáci se tak poprvé seznámili s krásnými interiéry této podivuhodné stavby, o které jim podala základní informace farářka Lada Kocourková. EKOLOGIE. Druhý sběr papíru se uskuteční ve dnech 10. až 13. ledna vždy od 7.00 do hodin. JAROSLAV VÁVRA Skautská hlídka Vánoční přenocování světlušek Poslední pátek před Vánocemi jsme využily k netradiční akci a přenocovaly v klubovně. Silný vítr nám malinko znepříjemnil cestu do klubovny, byly jsme nuceny i pozměnit program a všechny plánované hry přesunout z venku dovnitř. Zase jsme si ale libovaly, jak nám je ve vyhřáté klubovně krásně, když venku zuří sněhová vánice. Naši spokojenost završilo vaření vánočního pudingu, zručnost jsme si procvičily při výrobě strašidelných čertíků z plechovek. Zkouška odvahy přišla na řadu kolem půlnoci při noční hře, kdy všechna děvčata absolvovala sestup do strašidelného sklepa a všechna také přežila bez úhony Ranní vstávání bylo o to veselejší, že nás venku čekala bílá nadílka. (effa) Inzerce JVS, spol. s r. o. PEKAŘSTVÍ vyhlašuje výběrové řízení na funkci OBCHODNÍ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI Požadujeme středoškolské vzdělání nejlépe v potravinářském oboru, časovou flexibilitu, řidičský průkaz skupiny B podmínkou. Písemné nabídky s uvedením dosavadní praxe zašlete do 10 dnů od uveřejnění inzerátu na adresu: JVS, spol. s r. o. Pekařství, Rezlerova 512, Semily Kultura Adventní hudba v Semilech Myslím si, že u nás není mnoho měst, která se mohou pyšnit tak dobrými pěveckými a hudebními soubory, jako město naše. Ukázal to i adventní čas, který byl jakousi přehlídkou, v níž měly možnost se představit všechny obory základní umělecké školy. O třetí neděli adventní měla jako první svůj koncert Jizerka, její hlavní i komorní sbor a Čekanky. Koncert se uskutečnil tradičně v chrámu sv. Petra a Pavla. Jizerka je nositelem četných ocenění a uznání první kategorie, které získala většinou na svých zahraničních zájezdech. Umělecká úroveň koncertu tomuto renomé také odpovídala. Byly provedeny koledy z Podkrkonoší, moravské i koledy evropských národů. Zvláštní program tvořila pak vánoční duchovní hudba (K. B. Kopřiva, W. A. Mozart). Jako premiéra v Semilech zazněla závěrečná část ze mše Missa brevis od moravského skladatele Jiřího Pavlici. Jako sbormistři se osvědčili Jitka Strnadová, Alena a Václav Brádlovi, výborní byli četní sólisté z řad členů sboru, rovněž tak i komorní nástrojový doprovod. Na varhany hrál Jiří Horčička a průvodní slovo měl Miloš Plachta. Vkusně a výtvarně originální PF, které je dílem žáků výtvarného oboru, nám představilo celý program, který základní umělecká škola v předvánoční době uváděla. Taneční obor ZUŠ se představil v KC Golf, kde současně výtvarníci uspořádali ve foyer výstavu svých prací. Sedmikrásky a Čekanky zpívaly také ve Sboru Dr. Karla Farského. Je hodno chvály, že v Semilech je v současné době více prostor vhodných pro umělecké produkce. Netradiční, s dobrými akustickými podmínkami je například ve dvoraně Státního okresního archivu, kde se konají výstavy vytrvaných děl. O poslední neděli adventní se zde představil Komorní orchestr ZUŠ za řízení ředitele Jiřího Kurfiřta. Program byl vskutku pestrý, od hudby 17. století až po populární autory současné. Vedle komorního smyčcového orchestru vystoupili i sólisté tohoto tělesa a učitelé ZUŠ. Efektním číslem programu byla skladba pro dva akordeony Gustava Petera Vzpomínka na cirkus Renz, kterou hráli Kateřina a Petr Ochmanovi. Ve vánoční hudbě skladatelů J. I. Linka, G. Giordaniho, J. A. Sehlinga a J. J. Ryby zpíval svým příjemným barytonem Jaroslav Dolenský a basista Jiří Kurfiřt. Bylo vidět, že i hráči komorního orchestru hrají s radostí a že je muzicírování baví. Koncert končil podobně jako vystoupení Jizerky společným zpěvem koled. JOSEF ZUMR Jarní abonentní divadelní sezona Kulturní centrum Golf připravilo pro jarní sezonu tři divadelní představení na předplatné. Předplatitel získá slevu a má možnost si vybrat stálé místo v sále. Abonentní legitimace budou v prodeji v kanceláři KC Golf od 16. ledna v cenách 500 Kč (1. 6. řada) a 450 Kč ( řada). Vybraná představení: Neděle 26. února: B. Lassayques: Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete? Komedie, která byla pro velký úspěch natočena i francouzskou televizí. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová (J. Ježková), J. Dulava, N. Boudová (D. Černá), M. Hudečková, D. Čárová, Z. Vencl (P. Čtvrtníček). Režie P. Palouš. Čtvrtek 23. března: B. Smetana, Karel Sabina: Prodaná nevěsta. Komická zpěvohra v provedení souboru Klicperova divadla Hradec Králové. Režie Vladimír Morávek. Čtvrtek 27. dubna: John Murell: Poslední léto. Hra ze života Sáry Bernhardtové. Hrají Vlastimil Harapes a Marta Vančurová. Režie Hana Ižofová. (kc)

8 Strana 8 Semilské noviny PROSINEC 2005 Kultura Příjemné předvánoční setkání a křest druhého vydání knihy Krakonošův rok Jedinečná knížka Amálie Kutinové a Marie Kubátové Krakonošův rok je sestavena z vyprávění (tzv. poudaček) a slovesné tvorby krkonošských horalů. V těchto dnech se dočkala po téměř padesáti letech částečně upraveného druhého vydání a 8. prosince měli možnost se s ní seznámit čtenáři anávštěvníci semilské knihovny. Spisovatelka Marie Kubátová (vlevo) při podepisování knihy Krakonošův rok ve společnosti paní Růženy Komárkové. (Foto: MěK) Betlém Ivy Ouhrabkové na dvorku muzea poškodil vítr V sobotu 10. prosince byla slavnostní vernisáží v semilském muzeu zahájena výstava plastik liberecké výtvarnice Ivy Ouhrabkové s názvem Směřování ; současně byl na dvorečku muzea zpřístupněn i autorčin velký hliněný betlém (foto). V pátek 16. prosince bylo však sousoší poškozeno silným větrem a poničeny zůstaly plastiky dvou králů a anděla. Betlém i tak zůstane zpřístupněn veřejnosti až do konce ledna; jeho původní podobu návštěvníkům přiblíží velká fotografie. (im) (Foto: O. Kudrnáč) Pozvánka na koncert Vánoce s J. I. Linkou Pěvecký spolek Jizeran a Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra srdečně zvou všechny své příznivce v pátek 6. ledna 2006 v hodin do Státního okresního archivu v Semilech na pořad Vánoce s Jiřím Ignácem Linkou. Slavnostním koncertem bude zakončena Tříkrálová sbírka České katolické charity. (jav) Zájem o setkání s Marií Kubátovou byl opravdu velký. Její vzpomínky na Vánoce a život na horách doplnila lidová vypravěčka Slávka Hubačíková z Vysokého nad Jizerou, a za doprovodu klavíristky Jany Moravcové, ředitelky Kulturního domu v Jilemnici, zazpíval Karel Jakubů. Knížka Krakonošův rok vyšla díky aktivitě občanského sdružení Odkazy, které tvoří několik lidí s blízkým vztahem k historii našeho kraje a k hodnotám vytvořeným našimi předky. Předsedkyně sdružení Mária Karpašová spolu s Evou Koudelkovou, majitelkou nakladatelství Bor, seznámily pak přítomné s prací, která vydání knihy předcházela. Spolu s kmotrem Mgr. M. Plachtou pak všichni společně knihu pokřtili a popřáli jí hodně spokojených čtenářů. A pak se v podkroví městské knihovny v onen prosincový večer vyprávělo, zpívalo a vzpomínalo; lidé zkrátka přišli pobejt, jak to dříve bývalo běžné. Všichni uvítali možnost koupit si právě v předvánočním čase krásný dárek nejen pro sebe, ale i pro své milé. A ti, kteří na setkání nepřišli, mají stále možnost si knihu Krakonošův rok v knihovně zakoupit. (mv) (Foto: archiv MěK) NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V SEMILECH LISTOPAD 2005 KNIHKUPECTVÍ KODOŇOVÝCH: 1. Toulavá kamera 2. P. Jazairiová: Cestou hvězdy 3. J. Kraus: Uvolněte se, prosím 4. H. Pawlowská: Záhada žlutých žabek 5. Jan Šmíd: Obrázky z Paříže KNIHKUPECTVÍ HOBIT: 1. Česko 2. O. Sommerová: O čem sní muži 3. Christopher Paolini: Eldest 4. V. Brych, J. Rendek: České hrady a zámky 5. Paulo Coelho: Alchymista Sport Zlepšení sportovních podmínek pro míčové hry Tělovýchovná jednota Semily má pronajaty antukové volejbalové kurty, které využívá oddíl volejbalu, členové odboru Sportuj s námi, oddíl nohejbalu i sportovní kroužky. Probíhají zde tréninky všech oddílů, mistrovská utkání žákovských a dorosteneckých družstev i turnaje. Prostory využívá 300 až 350 členů jednotlivých oddílů, využívají je ale iškoly a veřejnost z blízkého sídliště. V některých případech tak dochází k překrývání časů tréninků a tím ikrůzným přesunům. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách navíc nelze antukové kurty využívat, neboť jsou podmáčené a jejich povrch neumožňuje bezpečné sportování. Vedle stávajících hřišť na volejbal se nachází prostor vhodný pro umístění hřiště universálního; vznikl po zrušení hřiště na minigolf (dříve tréninkový prostor pro fotbal avolejbal). TJ Semily proto požádala v říjnu letošního roku o grant ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ( Program podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy ) se záměrem vybudovat zde víceúčelové hřiště pro míčové hry (volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná, tenis ad.). Předpokládané náklady na vybudování hřiště se pohybují ve výši kolem 3 mil. Kč. Investiční záměr výstavby univerzálního sportovního hřiště obsahuje sanaci stávající plochy, výstavbu universální sportovní plochy (umělý trávník s křemičitým vsypem) včetně základního systémového sportovního vybavení, odvedení povrchových dešťových vod, vybudování ochranného oplocení (po kratších stranách stabilního, po delších stranách demontovatelného), opěrné zídky pro vyrovnání stávajících terénních rozdílů, přeložení stávajícího plynovodního řadu a konečně i terénní a sadové úpravy. Výstavbou univerzálního sportovního hřiště v těsné blízkosti kurtů dojde ke zlepšení využitelnosti celého areálu pro sportovní oddíly, ale i rekreační využití (košíková, házená, malá kopaná apod.). Předložený záměr plně koresponduje s platnou změnou územního plánu města Semily a odpovídá zásadám přestavby a dostavby tohoto areálu. VÝBOR TJ SEMILY

9 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 9 Sport Volejbalové týmy dospělých budou hrát o záchranu Semilským volejbalistům se nedaří. Tak špatný podzim asi nepamatují. V minulých letech tomu bylo naopak právě na podzim se dařilo hodně nahrát. Navíc jakoby našim hráčům nějak nepřáli rozhodčí II. LIGA MUŽŮ: VK Hronov TJ Elite Bohemia Semily 2:3 a 3:1. TJ Elite Bohemia Semily VK Ústí nad Orlicí 0:3 a 1:3. TJ Sokol Železný Brod TJ Elite Bohemia Semily 3:0 a 3:2. Ve srovnání s domácími byl semilský volejbal byl vždy lepší, ale časy se mění V družstvu Železného Brodu hraje cizinecká legie a v ní i dva semilští odchovanci Kouble a Kubeš. Oba zápasy pískali jablonečtí rozhodčí objektivně až do stavu 14:14 v tie breaku rozhodujícího setu druhého zápasu; pak byly Semily opět zaříznuty. Byl to už několikátý zápas, kdy naše družstvo bylo v rozhodujících chvílích rozhodčími vymazáno z palubovky Sokol Hnátnice TJ Elite Bohemia Semily 3:1 a 1:3. Cenné body! Ivprvním zápase měli ovšem naši muži body na dosah, když vedli 1:0 na sety a 18:12 ve druhém, pak ovšem nepochopitelně pustili set i celý zápas. TJ Elite Bohemia Semily Dukla Liberec B 1:3 a 3:0. Naši hráči s vedoucím družstvem tabulky bojovali, ale v prvním zápase byli hosté lepší a v poklidu si došli pro vítězství. Rozhodčí tentokrát rozděloval chyby spravedlivě na obě strany, snad jen vkoncovce 4. setu za stavu 23:20 pro Liberec neviděl jasný aut hostů, což mohlo ovlivnit set a možná i zápas. Ve druhém zápase hosté vystřídali, naši hráči se chytili a překvapivě hladce vyhráli. Získali tak velmi důležité body k záchraně. Hráli: Tomášek (Sedláček), libero Filinger, Mandys, Novák, Zelfel, Vyhlídko, střídali Soldát, Jodas ašvandrlík. V tabulce II. ligy je po podzimní části semilské družstvo na 8. místě, tedy třetí od konce. Tabulku uzavírají devátý Hronov a desátý Letohrad. Další zápasy na domácí půdě sportovního centra sehrají naši volejbalisté o sobotách 14. ledna (VK Moravské Budějovice), 21. ledna (Spartak Letohrad) a 4. února (VK Hronov). Ani družstvu TJ Semily B v oblastním přeboru se na podzim vůbec nevedlo. Tři dobří hráči odešli do týmu A, někteří přestali hrát (většinou kvůli náročnému studiu mimo Semily), takže na zápasy jezdili většinou dorostenci. Jsou výborní, ale potřebují získat ještě zkušenosti. Družstvo v posledních zápasech prohrálo dvakrát v Rumburku a dvakrát s Josefovým Dolem. Z dvojzápasu v Zákupech vyšla družstva smírně (3:1 a 1:3), důležité vítězství v boji o záchranu nás ale nakonec vůbec nepotěšilo. Na zpáteční cestě došlo totiž k havárii jednoho z vozidel a ke smrtelnému zranění Jiřího Lejska, hráče hostujícího ze Železného Brodu, který těžkým zraněním následující den podlehl. Je to velká rána nejen pro rodinu, ale i pro regionální volejbal. Odešel výborný hráč a kamarád, na kterého nezapomeneme Podobně jako áčko zůstává i družstvo TJ Semily B v tabulce třetí od konce. Věřme, že jaro bude příznivější. LIBOR HAMPL Ohlédnutí za soutěžemi v požárním sportu Každý spolek by si měl vychovávat nástupce, což platí i pro dobrovolné hasiče. Starosta Okresního sdružení hasičů v Semilech M. Miksánek k soutěžím mládeže řekl: Soutěže mají v okrese velikou oblibu. Těší mě stále stoupající počet startujících hlídek. Vždyť podzimního kola závodu hasičské všestrannosti v Horních Štěpanicích se zúčastnilo téměř devadesát pětičlenných hlídek! Dva kilometry závodní tratě v horském terénu tu byly proloženy kontrolními stanovišti, kde hlídky plnily úkoly (střelba ze vzduchovky, topografie, první pomoc, uzlování, určování prostředků požární ochrany a atraktivní překonávání překážky po laně). Pořadí v kategorii nejmladších: 1. Poniklá I, 2. Poniklá II, 3. Jablonec n. Jiz.,, 9. Bozkov I,, 21. Benešov u Semil,, 26. Bozkov II. Kategorie starších žáků: 1. Jablonec n. Jiz., 2. Jilemnice, 3. Poniklá. Smůla provázela starší mládež, když jedno družstvo bylo diskvalifikováno a druhé skončilo na 35. místě. Dobojováno je také v seriálu soutěží okresního poháru v požárním útoku. Tradičně poslední soutěží bývá Škodějovský pohár. Pořadí v kategorií žen: 1. Rybnice, 2. Semily-Podmoklice, 3. Želechy. Pořadí v kategorii mužů: 1. Veselá, 2. Jesenný, 3. Nouzov. Celkové hodnocení okresního poháru, muži: 1. Košťálov, 2. Veselá, 3. Jesenný, 4. Bozkov, 5. Semily-Podmoklice. Za lyžováním na Kozákov! Členové Sokola Chuchelna zvou všechny lyžaře a snowboardisty na dva kilometry upravených sjezdovek na Kozákově. Za příznivých klimatických podmínek jezdí vlek denně od 9.00 do hodin. Aktuální informace lze získat na telefonním čísle (to) (Foto: archiv) Úspěch sportovního střelce Člen Střeleckého sportovního klubu Semily a KVZ Hodkovice, sportovní střelec Daniel Medek, se v Rakovníku zúčastnil prestižního Setkání mistrů. Vedl si neobyčejně Celkové hodnocení okresního poháru, ženy: 1. Semily-Podmoklice, 2. Rybnice, 3. Nouzov, 4. Košťálov, 5. Libštát. Ceny předával starosta okresního sdružení M. Miksánek, který letošní ročník poháru zhodnotil jako velice úspěšný. Zvláštní cenu pak za dodržování tradic udělil mužům z Bítouchova, jejichž mašina PS-8 by se dala zařadit do kategorie veteránů a je o třídu slabší oproti ostatním strojům. Bítouchovští přesto skončili na hezkém 11. místě. Hodnoceno bylo 35 družstev. (čer) úspěšně, neboť skončil na 1. místě v kategorii revolver a stal se mistrem republiky ve střelbě na přesnost (60 mířených ran na tři druhy terčů). Na mistrovství republiky se svěřenec trenéra Vladimíra Vávry kvalifikoval po vítězství v Jizerské střelecké lize. V průběhu roku vyhrál tři její kola a celkem v šesti disciplínách získal vysokými nástřely šest mistrovských výkonnostních tříd; dosáhl také rekordního nástřelu 296 bodů z 300 možných! Nejlepší semilský závodník střílí sportovním revolverem Smith & Wasson a přesné náboje si vyrábí sám. Touto cestou také Daniel Medek děkuje vedení a všem členům semilského střeleckého klubu a KVZ Hodkovice n. Moh. za materiální podporu a možnost individuálních tréninků. (vil) (Foto: archiv SSK) Fotbalové novoroční přání Všem příznivcům, fotbalistům, trenérům, všem funkcionářům, kteří dobrovolně pomáhají zajišťovat utkání našich týmů, všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se v Semilech fotbal nehrál a všem lidem, kteří mají rádi náš nejkrásnější sport, přejeme v roce 2006 zdraví, spokojenost a radost ze života! VÝBOR FOTBALOVÉHO KLUBU SK SEMILY

10 Strana 10 Semilské noviny PROSINEC 2005 Sport Předvánoční krize florbalistů Po vynikajícím vstupu SCC Semily do sezony severovýchodního florbalového přeboru a šesti zápasech bez porážky přišel na hráče útlum. Další, tentokrát už méně lichotivá série znamenala šest porážek v řadě a postupný pokles z prvního až na šesté místo tabulky. Tabulka je navíc zkreslena nestejným počtem zápasů, přičemž SCC Semily patří k týmům, které mají odehráno nejvíce Šestý turnaj se hrál v Lomnici n. Pop., sedmý v Jičíně. Vítání občánků Dne 2. prosince byly mezi občany našeho města slavnostně přivítány tyto děti: Tomáš Hladík, Simona Kadlečková, Matyáš Zahradník, Nicol Jínová, Filip Novotný, Amelie Hladíková, Alex Balog, Viktorie Janatová, Michal Zupko, Iveta Bělonohá, Pavel Matura, Michaela Hovadová, Lukáš Jína, Marie Salavová, Martin Pánek, Matěj Strnad, Vojtěch Valenta a Daniel Šusta. (Foto: matrika) 6. TURNAJ SCC Semily FBK Tigers Vrchlabí 2:6 (1:6,0:0,1:0). Jakoby se naši hráči po ránu v lomnické hale teprve rozkoukávali Už ve 2. min. se soupeř dostal do vedení a i když ve 4. min. z nahození na branku V. Havrda vyrovnal, ve zbytku třetiny Vrchlabí spolehlivě trestalo velké individuální chyby semilských hráčů. Hrozivé skóre první třetiny 1:6 dalo ráz i dalšímu průběhu zápasu, který se už jen dohrával. Až v závěru snížil R. Havrda, jehož střelu si do branky srazil obránce Fakta: Branky V. Havrda, R. Havrda. Rozhodčí Škola a Tojnar, vyloučení 3:4 Death Stars FBC Liberec SCC Semily 5:4 (3:2,0:1,2:1). Pečlivá defenzíva v úvodu překvapivě nezabránila velkým šancím na obou stranách, z nichž techničtější Liberečtí dvě využili. Napadání v útoku se ale po chvíli vyplatilo i našim hráčům, když po spolupráci s R. Hypšmanem snížil Blažo. Činovec pak střelou z dálky vyrovnal, ale účet první třetiny podtrhlo proměněné trestné střílení Liberce. Ve druhé třetině se blýskl dobrým výkonem semilský gólman T. Šimon, svůj tým podržel a ve 26. min. vyrovnal technickou střelou Petrásek. Ve třetím dějství Blažo perfektním blafákem nejprve strhl vedení na semilskou stranu, zkušenější hosté ovšem za minutu vyrovnali a pět minut před koncem vstřelili vítězný gól. Průběhu utkání by ovšem remíza odpovídala více. Fakta: Branky Blažo 2, Činovec, Petrásek. Rozhodčí Škola a Martinec, vyloučení 2:0. Sestava SCC Semily na turnaji: T. Šimon V. Havrda, Sucharda, Hovad, Jandura, Ježek Blažo, J. Šimon, R. Hypšman, Činovec, R. Havrda, Schlesinger, Petrásek. 7. TURNAJ SCC Semily FBK Čelákovice 6:7 (0:3,3:1,3:3). V pohledném utkání zvolili hosté defenzivní taktiku s rychlými brejky a přesnou střelbou a už v 10. min. vedli 0:3. A když po pouhých 21 vteřinách druhé třetiny skórovali počtvrté, vypadalo to na debakl. Pak ovšem Semilští využili brejk, po třech minutách skóroval A. Hypšman a když v síti skončila i nepříliš povedená střela Činovce, bylo to rázem 3:4. Škoda, že na konci druhé třetiny rozhodčí Bukáček neuznal vyrovnávací gól Petráska, jehož střela se do branky odrazila od nohy L. Blaža Ve 4. min. třetí třetiny však přece jen A. Hypšman skóroval po rychlé akci celého útoku a bylo to 4:4! V tomto momentu byl tým SCC,,na koni, hosté však po pouhých dvou minutách strhli opět vedení na svoji stranu. V gólové přetahované nakonec rozhodla druhá slabá chvilka rozhodčího Bukáčka, který dvě minuty před koncem zápasu posoudil evidentní břevno Čelákovic jako rozhodující gól Fakta: Branky A. Hypšman 4, M. Strnad, Činovec, vyloučení 5:3. Sestava: T. Šimon Hloušek, Petrásek, Sucharda, R. Havrda J. Šimon, A. Hypšman, Blažo, M. Strnad, Činovec, R. Hypšman. SCC Semily SOS VL Český Dub 3:5 (0:1,0:3,3:1). Zápas poznamenaly chyby obrany. Hosté se už ve 2. min. dostali do vedení a stejně nešťastně začala pro SCC i druhá třetina, kdy dvakrát chyboval Sucharda a hosté utekli na 0:3. Po třetím gólu v bráně nevydržel T. Šimon a vystřídal ho T. Strnad. Semilští se po zbytek třetiny usilovně snažili výsledek zkorigovat, ale nepřálo jim štěstí; naopak na konci druhé třetiny inkasovali počtvrté. Šance na zvrat ožila již po čtyřech vteřinách třetího dějství, kdy M. Strnad skóroval ihned po buly. V 5. min. ovšem po další chybě obrany Český Dub zvýšil na 1:5. Pak v přesilovce snížil J. Šimon na 2:5, v dalších dvou minutách však další šance nevyužili J. Šimon, L. Blažo a M. Strnad, který trefil tyčku. Teprve dvě a půl minuty před koncem skončila tečovaná Šimonova střela v síti nad ramenem hostujícího gólmana, ale to už bylo na zvrat pozdě. Fakta: Branky J. Šimon 2, M. Strnad, vyloučení 3:4. Sestava: T. Šimon (od 17. min. T. Strnad) Petrásek, Sucharda, Hloušek J. Šimon, Blažo, A. Hypšman, R. Havrda, Činovec, M. Strnad. TABULKA: 1. Death Stars Lbc : FbK Vrchlabí : UFOS Ml.Bol : Čelákovice : Český Dub : SCC Semily : Slavia TU Lbc : FBK Jičín B : FBK Benátky :65 7 Tým SCC Semily zve příznivce 29. ledna na turnaj do semilského Sportovního centra, kde se od 9.00 hod. utká se Slávií TU Liberec a od hod. s UFOS Mladá Boleslav. (pj)

11 PROSINEC 2005 Semilské noviny Strana 11 Servis Kulturní KC GOLF centrum GOLF Středa 4. ledna: Cimrman, Svěrák, Smoljak: Švestka. Tradiční představení Divadla Járy Cimrmana Praha. Začátek v hod. Vstupenky jsou v předprodeji v MIS a v kanceláři KC Golf. Čtvrtek 12. ledna: V. Peřina, M. Homolová: Písmenková polívka. Pohádka Naivního divadla Liberec pro děti z MŠ a ZŠ, začátky v 8.40 a hod. v sále KC Golf. Sobota 14. ledna: Ples hasičů Semily Podmoklice. Hrají Premiér z Jičína a Black Bell z Pardubic, v kavárně diskotéka A. Kvapila, občerstvení, bohatá tombola. Začátek ve hod. Předprodej vstupenek s místenkou od v MIS. Pondělí 16. ledna: Koncert absolventů ZUŠ Semily. Účast přislíbili studenti konzervatoří a vysokých škol J. Bachtík, R. Nesvadbová, K. Vávrová, J. Mašek, J. Vávrová, M. Pernecká, V. Jína, D. Petrásek, D. Hybler, M. Brádle. Pátý koncert 49. abonentní sezóny KPH. Začátek v hod. Úterý 17. ledna: W. A. Mozart: Apollo a Hyacinthus. Zájezd do Divadla F. X. Šaldy pro předplatitele skupiny O. Odjezd autobusu v hod. z Riegrova náměstí. Středa 18. ledna: Chile a Velikonoční ostrov. Cestovatelská beseda s promítáním diapozitivů, tentokrát s Blankou Nedvědickou. Začátek v hod. v předsálí. Pátek 20. ledna: Maturitní ples Gymnázia Turnov. Hraje Allegro, vkavárně diskotéka. Začátek ve hod. Pátek 27. ledna: Martina Trchová. Kytaristka, zpěvačka, autorka hudby itextů, pravidelně koncertuje v ČR i na Slovensku. Na jaře vydala první album Čerstvě natřeno, kde ji doprovází kytarista J. M. Rak, který spolu s flétnistkou K. Skalníkovou přijede i na klubový večer do Semil. Začátek v hod. v předsálí KC, předprodej od v kanceláři KC a MIS. Sobota 28. ledna: Ples hasičů Semily 1. Hraje Allegro, v kavárně diskotéka, předtančení, tombola, občerstvení. Začátek v hod. Předprodej vstupenek a místenek od v MIS a knihkupectví Kodoňových. Úterý 31. ledna: Nejúspěšnější sportovec okresu Semily. Vyhlášení ankety za rok Vystoupí: H. Zeťová, Revival Smokie, cyklotrialisté ad. Pořadem provází R. Šilhán, začátek v hod. Na únor připravujeme: 4. února: Maturitní ples GIO. 9. února: Zahájení kurzu tance pro manželské a přátelské páry (mírně pokročilí). 10. února: Koncert skupiny Jablkoň. Předprodej od 10. ledna v kanceláři KC Golf a MIS. 11. února: Hokejový ples. 12. února: Dětský karneval. 18. února: Maturitní ples ISŠ. 20. února: Jiří Stivín, koncert KPH. 26. února: B. Lassayques: Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete? První představení jarní sezony na předplatné, ostatní vstupenky v předprodeji od 1. února. Sportovní centrum centrum Sobota 7. ledna od do hod.: Turnaj I. CL v sálové kopané (pořádá SK SICO Jilemnice, p. Szabo). Sobota 7. ledna od do hod.: Turnaj v kopané mládeže přípravka starší (pořádá SK Semily, Jan Jína). Neděle 8. ledna od 8.00 do hod.: Turnaj v kopané mládeže elévové, roč a ml. (pořádá SK Semily, Jan Jína). Sobota 14. ledna v a ve hod.: TJ Elite Bohemia Semily VK Moravské Budějovice. Volejbal mužů II. liga. Neděle 15. ledna od 8.00 do hod.: Turnaj v kopané mládeže přípravka starší (pořádá SK Semily, Jan Jína). Sobota 21. ledna v a ve hod.: TJ Elite Bohemia Semily TJ Spartak OEZ Letohrad. Volejbal mužů II. liga. Neděle 22. ledna od 8.00 do hod.: Turnaj v kopané mládeže mladší žáci (pořádá SK Semily, Jan Jína). Sobota 28. ledna od 8.00 do hod.: Turnaj v kopané mládeže starší žáci (pořádá SK Semily, Jan Jína). Neděle 29. ledna od do hod.: Turnaj severovýchodního přeboru mužů, divize I, florbal (pořádá SCC Semily, Petr Ježek). Městská knihovna knihovna Úterý 10. ledna od hod.: Beseda s autorem knih o rozhlednách Janem Nouzou. Koná se při příležitosti vyhodnocení výstavy amatérských fotografií Rozhledny. Čtvrtek 26. ledna: Panáčková dílna pro děti i maminky. Výroba skřítků a panáčků. Pokusíme se vyrobit i látkovou panenku pro UNICEF. (Knihovna se zapojila do akce UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě, jejímž cílem je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň. Textilní panenky, které si může vyrobit každý sám, jsou prodávány za 600 Kč, což je suma potřebná pro očkování dítěte proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám. Každý, kdo by se chtěl zapojit, obdrží v knihovně návod k výrobě panenky včetně tzv. rodného listu. Knihovna je současně sběrným místem, kam je možné hotové panenky odevzdávat.) Sbor Dr. Karla Farského Farského 31. prosince od hod.: Pobožnost rozloučení se starým rokem. Poděkování za Boží ochranu a vedení v uplynulém roce, prosba o Boží požehnání do roku nadcházejícího, losování biblických hesel pro rok ledna 2006 od hod.: Novoroční bohoslužba. 7. ledna od hod.: Tříkrálová dětská besídka. Společné posezení s dětmi, rodiči i prarodiči, pásmo básniček, koledy a soutěže. Státní okresní archiv Státní okresní archiv Do 6. ledna trvá výstava Krajina v říši uhlí. Horní Lužice a Dolní Slezsko v malbě, grafice a fotografii Městské informační středisko VELETRHY 2006 S nadcházející zimou přichází také období výstav a veletrhů cestovního ruchu. Informační středisko představí město Semily a region Horní Pojizeří v rámci společné expozice Českého ráje mj. na mezinárodních veletrzích vbrně (Regiontour, ledna) apraze (Holidayworld, února). Zájemci z řad podnikatelů, provozovatelů služeb i neziskového sektoru se mohou prostřednictvím informačního střediska prezentovat formou propagačních a informačních materiálů. SBĚR DAT A INFORMACÍ Informační středisko bude stejně jako dosud i v roce 2006 shromažďovat informace o kulturních a sportovních akcích, ubytovacích zařízeních a firmách ve městě a přilehlém okolí. Využijte tuto možnost a pošlete nám informace o svém zařízení nebo vámi připravovaných akcích. ZNABÍDKY MIS TRIČKA. Městské informační středisko nabízí vlastní trička v klasické barevné kombinaci (krémová s černým potiskem, černá s potiskem bílým) a nově též trička sytě okrová s hnědým potiskem. Cena od 150 Kč, výběr ve velikostech S, M, L, XL. NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE. Informační středisko nabízí nástěnné kalendáře Gymnázia Ivana Olbrachta (cena 170 Kč) a Základní školy waldorfské (cena 120 Kč). NOVÁ POHLEDNICE. Na přelomu roku vyjde nová pohlednice s motivem nočních Semil. Osvětlené dominanty města (kostel sv. Petra (výstava z plenéru německých, polských, holandských, švýcarských ačeských umělců). Pátek 6. ledna v hod.: Vánoce s Jiřím Ignácem Linkou. Koncert k zakončení Tříkrálové sbírky. Účinkuje KSOKrM a Jizeran, řídí Karel Jakubů. Pátek 13. ledna v hod.: Zahájení výstavy Michail Ščigol: Špork Kuks Braun. Promluví prof. B. Skalický, v kulturním programu vystoupí Monika Havrdová (příčná flétna) a Jiřina Beránková (klavír). Otevřeno ve všední dny od 8.00 do hodin, v pondělí a ve středu do hodin, v pátek do hodin. Muzeum a Pojizerská galerie galerie Do 30. ledna trvá výstava plastik a hliněného betlému výtvarnice Ivy Ouhrabkové s názvem Směřování. Do 30. ledna trvá výstava ilustrací dětských autorů I. Šafránkové, P. Kadlece, P. Nikla a J. Černického, prodej dětských knih a leporel nakladatelství Meander. apavla, radnice a městský úřad) na ní představí méně obvyklou tvář města. JÍZDNÍ ŘÁD. Informační středisko nabízí jízdní řád ČSAD Semily, a. s., platný od 11. prosince 2005 do 9. prosince 2006 pro oblast Semily (33 Kč). Součástí jízdního řádu je i mapa tras autobusových linek Libereckého kraje. TURISTICKÉ NOVINY. Turistické noviny Český sever (10 Kč) přinášejí informace o lyžařských areálech, bazénech, sportovních halách, divadlech, muzeích, památkách, restauracích a v neposlední řadě nabízejí také kalendář akcí Libereckého kraje na zimu 2005/2006. ZIMNÍ MAPA. Zdarma je v informačním středisku k dostání zimní mapa Libereckého kraje, která přibližuje turistické běžecké trasy i sjezdařské lyžařské areály. TIP PRO ŠKOLY AŠKOLKY ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ. Zdarma je v informačním středisku k dostání znalostní historicko-geografická soutěž Za pověstmi Českého ráje, jejíž pomocí děti hravou formou poznávají Český ráj. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: první kategorie je určena předškolákům a dětem z 1. a 2. třídy (obrázky), druhá kategorie školákům ze 3. až 6. tříd (otázky, luštěnky, mapy, doplňovačky ). PF 2006 Všem našim partnerům a návštěvníkům přejeme hodně úspěchů a pohody v roce Současně věříme v úspěšné pokračování spolupráce i rozšířené využívání nabídky našich služeb. ZAMĚSTNANCI MIS

12 Strana 12 Semilské noviny PROSINEC 2005 Semilská společenská kronika Životní výročí Občanům, kteří oslavili svá významná životní jubilea, srdečně blahopřejeme. 93 LET Marie Harabišová Narodili se Tadeáš Buryanec Tomáš Šimůnek Vojtěch Plšek Simona Plšková Ornela Gažová Veronika Nechanická Kateřina Mifková Kronika čtenářů Děkuji všem zaměstnancům chirurgického oddělení semilské nemocnice, vedeného primářem MUDr. G. Karadzosem. J. BILINA, Dvůr Králové n. Lab. Přejeme všem sponzorům hodně zdraví a úspěchů v roce Děkujeme všem za věcné a peněžní dary věnované v roce LET Marie Vojtíšková ze Spálova 85 LET Josef Stránský Božena Sajdlová 84 LET Stanislav Dufek Božena Hradecká z Bítouchova Františka Valová 83 LET František Krajíc Štěpánka Hypšmanová Jiřina Kyloušková z Bítouchova 82 LET Zdeněk Špicar Jiří Kocour Karel Hampl Jan Navrátil Karla Hradecká 81 LET Miloslava Špicarová 80 LET Miloslav Mečíř Růžena Fišerová z Bítouchova Opustili nás V uplynulých týdnech nás navždy opustili naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Pavel Čihák Jiří Kocourek Božena Hlavová Milada Maršálová Marie Čiháková Marie Kordíková Zaniklé Semily Dne 22. prosince 2005 uplynulo 15 let od úmrtí paní Blaženky Melichové. S úctou a láskou vzpomíná DCERA SRODINOU DĚTSKÉ CENTRUM SEMILY Poděkování a přání Děkuji vám, čtenářům, za přízeň, kterou jste věnovali Semilským novinám v roce Děkuji též za přízeň všem inzerentům a za cennou spolupráci stálým i příležitostným přispěvatelům. Vám všem přeji do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví a v duši klid. VLASTIMIL BAMBAS, redaktor 70 LET Karel Holý z Bítouchova Milan Janouch Jarmila Mikulková Ervín Mojžíš Stanislav Vébr Alena Vojtíšková Na rohu Koštofranské a Sokolské ulice stával od roku 1765 přízemní zděný domek čp. 98 s dřevěným štítem. Od počátku 19. století jej obývali Boudovi, v roce 1873 si v něm zřídil soustružnickou dílnu František Bém a totéž řemeslo zastával i jeho syn Antonín. Bylo tu málo místa, a tak si museli pro uskladnění dřeva pronajímat pozemek až u tovární struhy. Své zboží nabízel pan Bém ve výkladci směrem do Husovy ulice, patrném i na naší fotografii. Počátkem 60. let byl výkladec nahrazen oknem, když nepotřebný krám přeměnila nová majitelka paní Laurichová na byt. Dům byl na počátku roku 1982 na náklad města zbourán, protože překážel vzrůstající dopravě. Foto František Havrda. (in) SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Vycházejí poslední den v měsíci. Vydavatel: Město Semily. Rediguje: Ing. Vlastimil Bambas, Kavánova 1097, Lomnice n. Pop. (tel. a fax , mob. tel , Příjem příspěvků a inzerce: Městské informační středisko (Riegrovo náměstí 68, tel ), Kulturní centrum Golf (Vejvarovo nábřeží 199, telefon ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon ) a vedoucí redaktor. Sazba: Ing. Vlastimil Bambas. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E Semilské noviny na internetu: ISSN

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více