Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne od hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne od hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav Pilík Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Míka, Jakub Ryšavý Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 5 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Starostka navrhla doplnění programu o jeden bod upřesnění výměr schválené směny pozemků v k. ú. Nové Dvory mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Drábem, která byla schválena v letošním roce zastupitelstvem města. Doplnění bodu je navrženo před bod Různé, diskuse. Hlasování o programu: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 1. Úprava č. 13 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 Navržená úprava rozpočtu se týká jak příjmů, tak výdajů. V příjmové části je úprava navržena v kapitole Příjmy z dotací jedná se o dotaci z ROP na rekonstrukci místních komunikací, kde nebude ze strany poskytovatele dotace dokončena fyzická kontrola v roce 2012, a tím dojde k posunutí platby zbývající části dotace ve výši ,04 Kč na rok U Přístavby výtvarného ateliéru a Výstavby multifunkčního hřiště se úprava týká haléřového vyrovnání ateliér +0,08 Kč, hřiště minus 0,94 Kč. Dále je v příjmech dotace od úřadu práce zahrnuto zvýšení příjmů o Kč, naopak snížení příjmů u dotace na volby, kdy nebyla vyčerpána celá dotace minus Kč. Zvýšené jsou pak příjmy z vlastní činnosti o Kč čistírna + ostatní, o Kč pronájem pozemků, o Kč zvýšené příjmy za nájmy v DPS a o Kč zvýšený příjem za úhradu nákladů na změnu č. 3 územního plánu, které hradili žadatelé změny. Naopak se snižují o Kč příjmy z drobného prodeje. Celkem se úprava č. 13 v příjmové části týká snížení příjmů o ,91 Kč. Ve výdajích se úprava týká snížení výdajů v kapitole rekonstrukce místních komunikací (spoluúčast města) o Kč, dále o snížení výdajů na tříděné odpady o Kč a čerpání dotace na volby o Kč. Naopak zvýšení čerpání je v kapitolách kultura o Kč, bytové hospodářství zvýšené výdaje na opravy bytů v Jetřichovicích a v Prčici čp. 90 celkem o Kč, zvýšení nákladů na údržbu chodníků o Kč, o na údržbu kanalizace (havárie v Jetřichovicích), o Kč u veřejného osvětlení, o Kč na údržbě hřbitovů, o Kč v kapitole údržba majetku města, o Kč likvidace komunálního odpadu a o v kapitole údržba zeleně. Zvýšené náklady jsou také v kapitole Informační centrum o Kč a čerpání dotace od úřadu práce Kč. Celkem se úprava rozpočtu ve výdajové části týkají snížení výdajů o Kč. K návrhu úpravy rozpočtu č. 13 nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Dále starostka informovala přítomné o plnění rozpočtu města za období: 01-část 12/2012 celkové plnění v příjmové části 94,4%, z toho: daňové příjmy a poplatky 93,4%, příjmy z dotací 94,9%, příjmy z vlastní činnosti 95,8%. Celkové výdaje 97,14%, z toho výdaje na investice 98,15%, správa majetku a občanská vybavenost 91%, ostatní služby 100%, ostatní výdaje 97,7%. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh úpravy č. 13 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 včetně úprav jednotlivých kapitol s tím, že v příjmové části se jedná o

2 snížení příjmů celkem o částku ,91 Kč a ve výdajové části o snížení čerpání rozpočtu o celkovou částku minus Kč. 2. Schválení rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2013 Návrh rozpočtu města na rok 2013 byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce v elektronické i listinné podobě. Návrh rozpočtu obdrželi členové zastupitelstva již při 6. zasedání dne s tím, že mohli, stejně jako veřejnost, vznést připomínky nebo návrhy na úpravu a doplnění. Připomínky či námitky proti návrhu rozpočtu vzneseny nebyly. Na základě doporučení rady dochází k úpravě návrhu zahrnutí částky ve výši ,04 Kč do příjmů z dotací přesun přiznané dotace z roku 2012 do rozpočtu na rok Tyto prostředky se týkají doúčtování dotace na projekt Rekonstrukce místních komunikací Sedlec-Prčice, který byl v roce 2012 zrealizován, ale ze strany poskytovatele dotace zatím nedošlo k fyzické kontrole a úhradě dotačních prostředků. Formální úpravou původního návrhu je přesun prostředků z dotace na žáky do daňových příjmů (daň z přidané hodnoty), protože dle informací z MF ČR nebudou prostředky na žáky přeposílány obcím jako samostatná kapitola daňových příjmů. Další zahrnuté úpravy se týkají vyčlenění částky Kč na zpracování územního plánu případná spoluúčast k dotaci a zvýšení částky v kapitole údržba osad o Kč na základě požadavků osadních výborů. Rozpočet města na rok 2013 je navržen jako schodkový se zapojením přebytku hospodaření z let minulých ve výši ,96 Kč. Rozpočet města v oblasti příjmů je pro rok 2013 ve výši ,10 Kč a celkové výdaje města jsou pro rok 2013 ve výši ,06 Kč. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje rozpočet Města Sedlec-Prčice pro rok 2013 v členění dle jednotlivých kapitol v příjmové části ve výši ,10 Kč a ve výdajové části ve výši ,06 Kč s tím, že rozpočet je schvalován jako schodkový se zapojením přebytku hospodaření z let minulých ve výši ,96 Kč. 3. Schválení rozpočtového výhledu města na roky V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl zpracován návrh rozpočtového výhledu Města Sedlec-Prčice na roky , kde jsou zahrnuty předpokládané daňové, nedaňové a kapitálové příjmy včetně předpokládaných mimořádných i běžných dotací. Daňové příjmy na roky vycházejí jednak z predikce ministerstva financí, ale jsou s ohledem na předpokládané nenaplnění daňové výtěžnosti snížené o cca 30%. Celkové předpokládané příjmy v roce 2014 jsou navrženy ve výši 37,71 mil. Kč, v roce 2015 ve výši 38,07 mil. Kč a v roce 2016 ve výši 38,44 mil. Kč. Výdaje jsou rozděleny na běžné a kapitálové s tím, že v kapitálových výdajích jsou zahrnuty předpokládané investiční výdaje a spoluúčasti k případným dotacím na realizaci projektů v daných letech: rok 2014 na dokončení stavebních úprav MŠ, a v dalších letech na realizaci náměstí v Sedlci, zateplení ZŠ a rekonstrukci objektu čp. 89 v Sedlci (tzv. okresák). Výdaje v jednotlivých letech jsou ve stejné výši jako příjmy, tzn., že rozpočtový výhled je sestaven jako vyrovnaný na všechny tři roky. V rozpočtovém výhledu nejsou plánovány žádné dlouhodobé závazky města, což však může být změněno v případě aktuální potřeby.

3 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje rozpočtový výhled Města Sedlec-Prčice na roky dle předloženého návrhu. 4. Směna pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a spol. Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská, k. s., pobočka Vysoký Chlumec Na město se obrátila zástupkyně společnosti Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská, k. s., Praha s nabídkou na směnu pozemku pč. 625/2 o výměře m 2, lesní pozemek v k. ú. Sedlec u Votic ve vlastnictví společnosti za pozemky ve vlastnictví města pozemek pč. 118 o výměře m 2, lesní pozemek a pozemek pč. 228 o výměře m 2, ostatní plocha vše v k. ú. Veletín. Tato nabídka souvisí se záměrem společnosti scelit pozemky v jejich vlastnictví v jednotlivých katastrálních územích. Pozemek v k. ú. Sedlec u Votic, který je městu nabízen, sousedí s lesním pozemkem ve vlastnictví města jedná se o les na vrchu Porostlý. Nabídka byla projednána radou města a konzultována s lesním hospodářem. Na základě vyhodnocení byl záměr směny zveřejněn a rada doporučuje zastupitelstvu směnu schválit. Proti původní nabídce byla zveřejněna a je ke směně navržena pouze část pozemku pč. 228 v k. ú. Veletín (ostatní plocha), protože část tohoto pozemku je zastavěna komunikací ve vlastnictví města. Směna se proto týká pouze části vlevo od komunikace Veletín-Vratkov. Dle předběžné dohody by náklady na odměření pozemku a převod vlastnického práva v katastru nemovitostí nesly obě strany rovným dílem. Tento postup doporučuje rada města zastupitelstvu schválit. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje směnu pozemků: pozemek pč. 625/2, lesní pozemek v k. ú. Sedlec u Votic o výměře m 2 ve vlastnictví spol. Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská, k. s., Praha za pozemek pč. 118, lesní pozemek o výměře m 2 a část pozemku pč. 228, ostatní plocha o výměře cca m 2, oba v k. ú. Veletín ve vlastnictví Města Sedlec- Prčice s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán na pozemek pč. 228 v k. ú. Veletín a náklady za návrh na změnu vlastnického práva v katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany stejným dílem. 5. Směna pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a manželi Drábovými, Nové Dvory Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schválilo na svých jednáních dne a směnu pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a manželi Drábovými jednalo se o pozemky zastavěné komunikací do Nových Dvorů a komunikací Nové Dvory Veletín. Směna byla schválena v rozsahu Město manželům Drábovým celkem m 2 a naopak manželé Drábovi Městu m 2. Na základě geometrického plánu došlo k upřesnění výměr jednotlivých dotčených pozemků či jejich částí. Celkový rozsah směny je následující: Město manž. Drábovým katastrální území Nové Dvory u Kvasejovic schváleno skutečnost dle geometrického plánu část ppč. 328/1 500 m 2 díl c 380 m 2 +díl e 29 m2 = 409 m 2 část ppč m 2 díl d 654 m 2 celkem m m 2 manž. Drábovi Městu katastrální území Nové Dvory u Kvasejovic schváleno skutečnost dle geometrického plánu

4 část ppč. 301/1 a 301/2 930 m 2 díl g 471 m 2 + díl h 224 m 2 = 695 m 2 část ppč. 288/23 40 m 2 díl f 71m 2 část ppč m 2 díl a 81 m 2 část ppč. 277/1 20 m 2 díl b 189 m 2 část ppč. 277/ m 2 díl c 340 m 2 celkem m m 2 Nebyly vzneseny dotazy a připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje upřesněné výměry pozemků v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic, které jsou předmětem schválené směny pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a manželi Drábovými, Nové Dvory. Jedná se dle geometrických odměřovacích plánů zpracovaných ing. Práškem o část ppč. 328/1 - díl c o výměře 380 m 2 a díl e o výměře 29 m 2 a část ppč díl d o výměře 654 m 2 ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice, které budou směněny za část ppč. 301/1 a 301/2 - díl g o výměře 471 m 2 a díl h o výměře 224 m 2 a dále o část ppč. 288/23 díl f o výměře 71 m 2, část ppč. 207 díl a 81 m 2, část ppč. 277/1 díl b 189 m 2 a část ppč. 277/14 díl c 340 m 2 ve vlastnictví manželů Drábových, Nové Dvory. 6. Různé, diskuse a) Poděkování ing. Kofroně za přání k životnímu jubileu: starostka informovala přítomné o poděkování ing. Kofroně zastupitelstvu města za přání k životnímu jubileu. Přání jménem města předali osobně ing. Kofroňovi starostka města, radní Antonín Podzimek a pracovnice informačního a kulturního centra Alice Valsová. b) Zateplení ZŠ žádost o dotaci městu bylo doručeno rozhodnutí o nepřidělení dotačních prostředků z OPŽP na zateplení objektu ZŠ. Starostka informovala, že se v roce 2013 město pokusí v případě vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí o dotaci získat finanční prostředky na realizaci zateplení objektu. c) Příprava výběrového řízení na zajištění služby svoz a odstraňování komunálního odpadu starostka informovala, že rada v současné době pracuje na podkladech pro vyhlášení výběrového řízení na zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu ze správního území města Sedlec-Prčice, protože mandátní smlouva s firmou Compag Votice uzavřená má platnost pouze do O dalších krocích bude zastupitelstvo informováno na dalším zasedání. Vyhlášení výběrového řízení se předpokládá nejpozději v únoru Rada v diskusi o podmínkách výběrového řízení doporučila řešit tuto službu na dobu pěti let, protože může dojít ze zákona k zásadním změnám podmínek v otázce likvidace odpadů, ke změně ceny za ukládání atd. Závěrem starostka poděkovala všem za odvedenou práci pro město v roce 2012, veřejnosti poděkovala za účast při zasedáních zastupitelstva a popřála všem krásné a spokojené prožití svátků vánočních a hodně sil do nového roku. Slovo bylo předáno zastupitelům A. Podzimek podrobněji informoval přítomné o návštěvě u ing. Jiřího Kofroně. Poděkoval starostce za vykonávanou práci pro město. Dále poděkoval za práci členům finančního a kontrolního výboru, členům komise pro projednávání přestupků, členům bytové komise a týmu

5 pracovnic na úřadě a zaměstnancům všech organizačních složek a příspěvkových organizací města. Slova se ujal ředitel školy Mgr. J. Muška, který pozval přítomné na vánoční vystoupení dětí ZŠ ve čtvrtek od 16,30 hod. v kulturním sále v Sedlci, poděkoval zástupcům města za spolupráci se základní školou a za zájem vedení města o inovaci prostor tohoto školského zařízení. Závěrem popřál všem přítomným do nového roku hodně štěstí a zdraví. Zapsala: Jana Typtová USNESENÍ č. 7/2012 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne : Schválilo: doplnění jednoho bodu na program jednání směna pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a manželi Drábovými, Nové Dvory a následně schválilo program sedmého zasedání zastupitelstva předložený návrh úpravy č. 13 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 včetně úprav jednotlivých kapitol s tím, že v kapitole příjmy se jedná o snížení příjmů celkem o částku ,91 Kč a v kapitole výdaje o snížení čerpání rozpočtu o celkovou částku minus Kč. rozpočet Města Sedlec-Prčice pro rok 2013 v členění dle jednotlivých kapitol v příjmové části ve výši ,10 Kč a ve výdajové části ve výši ,06 Kč s tím, že rozpočet je schvalován jako schodkový se zapojením přebytku hospodaření z let minulých ve výši ,96 Kč rozpočtový výhled Města Sedlec-Prčice na roky směnu pozemků: pozemek pč. 625/2, lesní pozemek v k. ú. Sedlec u Votic o výměře m 2 ve vlastnictví spol. Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská, k. s., Praha za pozemek pč. 118, lesní pozemek o výměře m 2 a část pozemku pč. 228, ostatní plocha o výměře cca m 2, oba v k. ú. Veletín ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán na pozemek pč. 228 v k. ú. Veletín a náklady za návrh na změnu vlastnického práva v katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany stejným dílem. upřesněné výměry pozemků v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic, které jsou předmětem schválené směny pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a manželi Drábovými, Nové Dvory. Jedná se dle geometrických odměřovacích plánů zpracovaných ing. Práškem o část ppč. 328/1 - díl c o výměře 380 m 2 a díl e o výměře 29 m 2 a část ppč díl d o výměře 654 m 2 ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice, které budou směněny za část ppč. 301/1 a 301/2 - díl g o výměře 471 m 2 a díl h o výměře 224 m 2 a dále o část ppč. 288/23 díl f o výměře 71 m 2, část ppč. 207 díl a 81 m 2, část ppč. 277/1 díl b 189 m 2 a část ppč. 277/14 díl c 340 m 2 ve vlastnictví manželů Drábových, Nové Dvory Vzalo na vědomí: poděkování ing. Kofroně za blahopřání k životnímu jubileu informace starostky o zamítnutí žádosti o dotaci na zateplení objektu ZŠ Sedlec-Prčice ze SFŽP - OPŽP informace starostky o přípravě výběrového řízení na zajištění služeb na svoz a odstraňování komunálního odpadu.

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD, ZAPl S Z 21. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 12. 2013 P. Jaroslav Hložek, I. místostarosta přivítal členy zastupitelstva města a požádal o projev

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více