ekonomika ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví stavby obytné a stavby zemědělské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ekonomika ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví stavby obytné a stavby zemědělské"

Transkript

1 Ing. Zdeněk M a ň á k, znalec ekonomika ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví stavby obytné a stavby zemědělské Uh. Brod, Ječná 1931, tel , kancelář NEMO, Bří Lužů 107, tel+fax , mobil ZNALECKÝ POSUDEK číslo / 14 O ceně nemovitostí: bytové jednotky č. 679/5 v Bojkovicích, se všemi součástmi a příslušenstvím, podle LV č a 1821 pro k.ú. Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský, čj. 056 EX 8472/10 63 Exekutorský úřad Brno - město, Bratislavská 73, Brno Účel posudku: odhad ceny obvyklé (tržní) spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitostech a ceny práv a závad s nemovitostmi spojených, se stavem ke dni , ve věci výkonu exekuce prodejem nemovitostí, posudek lze použít nebo reprodukovat pro jiné účely pouze s písemným souhlasem autora Strany soudního sporu: Oprávněný HOME CREDIT, A.S., Moravské nám. 8/249, Brno střed Povinný Zdeněk Petřivalský, Bezručova Čtvrť 679, Bojkovice Tento znalecký posudek obsahuje 21 stran, včetně příloh, a předává se objednateli ve třech vyhotoveních, z toho 2x písemně a 1x ve formě souboru pdf zasláním na požadovanou adresu V Uherském Brodě dne Vyhotovení č. 3

2 A Nález A.1 Podklady pro vypracování posudku /1/ Metodické zásady pro oceňování nemovitostí v bankách a spořitelnách na území ČR /2/ Zákon číslo 151/1997 Sb. ze dne o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v aktuálním znění a vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku /3/ Malý lexikon obcí České republiky k /4/ Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013, RTS Brno /5/ Cenová mapa pozemků (tabulka) zpracovaná kolektivem odhadců okresu Uh. Hradiště na základě zadání znaleckého ústavu A CONSULT PLUS s.r.o. Praha, průběžně aktualizovaná /6/ Výpis z katastru nemovitostí Bojkovice LV č. 1981, vyhotovený dálkovým přístupem pro exekuční řízení dne /7/ Výpis z katastru nemovitostí Bojkovice LV č. 1821, vyhotovený dálkovým přístupem pro exekuční řízení dne /8/ Kopie katastrální mapy M 1 : 1000, vyhotovená dálkovým přístupem pro exekuční řízení dne /9/ Kolaudační rozhodnutí č.j. Výst/42/72-Vi, vydané SÚ v Bojkovicích dne /10/ Smlouva o převodu bytu ze dne , právní účinky vkladu /11/ Exekuční příkaz soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorský úřad Brno - město, ve věci čj. 056 EX 8472/10-17, ze dne /12/ Usnesení soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorský úřad Brno - město, ve věci čj. 056 EX 8472/10-63, ze dne /13/ Dlouhodobé a aktuální údaje z realitního trhu /14/ Údaje z místního šetření za účasti paní Marie Holíkové a pana Zdeňka Petřivalského, dne A.2 Úvod Podle usnesení /12/ je úkolem znalce ocenit podíl na nemovitostech podle LV /6/ a /7/ a to způsobem stanoveným v usnesení. Podle 336a občanského soudního řádu se pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí oceňují kromě nemovitostí i veškerá práva a závady spojené s nemovitostmi, nevyjímaje práva a závady, které podle následného stanoviska soudu (exekutora) v dražbě zaniknou. Na základě těchto dílčích cen pak stanoví soud (exekutor) podle 336a o.s.ř.: a) cenu nemovitosti a jejího příslušenství, b) cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených, c) závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, d) výslednou cenu. Vzhledem k tomu, že občanský soudní řád i exekuční řád požadují ocenění podle zvláštního předpisu, resp. cenou obvyklou podle zvláštního předpisu a tento předpis (z.č. 151/1997 Sb.) stanovuje v případě nemovitostí ocenění výlučně cenou zjištěnou podle vyhlášky, viz. 2, 4, 10, 11, 12, 13, 15 a 16 z.č. 151/1997 Sb., nelze v případě nemovitostí uvedené požadavky na ocenění cenou obvyklou podle zvláštního předpisu beze zbytku splnit. Jelikož však ocenění cenou zjištěnou podle vyhlášky mívá často jen velmi malou vypovídací schopnost s ohledem na požadovaný účel ocenění, jeví se jako nejadekvátnější upravit definici ceny obvyklé tak, že z definice podle 2 z.č. 151/97 Sb. se vypustí první věta, která brání oceňování nemovitostí (dále i cenných papírů, podniků aj.) cenou obvyklou. 2

3 Jedná se o víceméně formální úpravu, výsledná hodnota ceny obvyklé podle takto upravené definice však jinak číselně plně odpovídá hodnotě ceny obvyklé podle definice v z.č. 151/1997 Sb. a splňuje proto požadovaný účel ocenění podle občanského soudního řádu i exekučního řádu. Usnesení /12/ jsem obdržel dne , spolu s podklady /6/ - /8/ a /11/ - /12/. Doporučeným dopisem ze dne jsem vyzval pana Petřivalského k účasti na místním šetřením, které následně proběhlo dne za účasti obou spoluvlastníků bytu č. 679/5. Na místě jsem pořídil zaměření a fotodokumentaci nemovitosti a dále mi pan Petřivalský poskytnul k nastudování i důležitý podklad /10/, podklad /9/ jsem zajistil v archivu místního stavebního úřadu. Zbývající podklady ocenění jsem pořídil z vlastních zdrojů. A.3 Všeobecné místopisné údaje Bojkovice jsou průmyslovým městem při silnici II. třídy č. 495, na trase Uh. Brod Brumov Bylnice, do města je autobusové a vlakové spojení. Podle lexikonu /3/ má město obyvbatel. Vybavenost města je průměrná, odpovídající její velikosti a významu, je zde Městský úřad, Stavební úřad, Finanční úřad, policie, pošta, kompletní síť obchodů a služeb, základní devítiletá škola, střední ekonomická škola (část), mateřská škola, zdravotní středisko, lékárna, kulturní dům, knihovna, několik restaurací, kostel, klášter, zámek Světlov, sportovní areál s turistickou ubytovnou, hotel Hvězda, fotbalové hřiště, koupaliště, penzion, čerpací stanice, ČOV. Zaměstnanost obyvatelstva je zajištěna kromě uvedených služeb i v průmyslových podnicích Zeveta, ALBO SCHLENK, MORAVIA CANS, SKD, Astona, ZTS, MEPRO, SAO aj., část obyvatelstva za prací dojíždí. Bytový dům čp. 679 je umístěn v jižní části města na sídlišti Bezručova Čtvrť, vybudovaném na přelomu 60. a 70. let minulého století. Z pohledu oceňované nemovitosti se jedná o polohu vhodnou, v plně zainventované stabilizované obytné zóně, u málo frekventované silnice ve směru Krhov Bzová, pouhých 400 m od centra města. V sousedství je sídlištní zástavba bytovými domy, ale nově se zde rozrůstá i výstavba rodinných domů. Životní prostředí je zde nenarušené, jedná se o oblast s nízkým radonovým rizikem (I. stupeň), zdravé prostředí biosférické rezervace UNESCO CHKO Bílé Karpaty, přístup k nemovitosti je bezproblémový, přímo z místní komunikace přes veřejné prostranství na obecních pozemcích p.č. 446/2 a 515/21. Nemovitost je trvale obývána oběma spoluvlastníky paní Holíkovou a panem Petřivalským s rodinnými příslušníky. A.4 Údaje o nemovitosti Dům čp. 679 je volně stojící, třípodlažní, podsklepený, hlavní vchod je ze silnice od severozápadu přes chodník na veřejném prostranství. V suterénu domu jsou společné a technické prostory a po 2 sklepech ke každému bytu. V každém nadzemním podlaží jsou vyčleněné 3 bytové jednotky, takže celkem je v domě 9 bytů. Příslušenstvím k domu jsou i přípojky na vodovod, kanalizaci, elektřinu, telefon a zemní plyn, dále jsou to zpevněné plochy (chodníky) a věšáky na prádlo. Oceňovaný byt č. 679/5 je situován ve 2.NP, se 3 okny orientovanými k jihu. Dispozici bytu tvoří 2 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, předsíň a 2 sklepy v suterénu. Byt je napojen na rozvody kanalizace, vodovodu a elektřiny (230 V), dodávka elektřiny do bytu je však dočasně přerušena. Podle dokladu /9/ byl dům zkolaudován v roce 1972 a jeho stáří je tedy právě 42 roky, v souladu se zjištěným technickým stavem. Dům i byt mají standardní řešení a vybavení, zjištěný stav odpovídá uvedenému stáří, některé prvky krátkodobé životnosti v bytě však již po 42 letech užívání vykazují poměrně vysokou míru opotřebení, zejména dveře, podlahy, vybavení soc. zařízení a vnitřní rozvody 3

4 inženýrských sítí, menší stavební úpravy kromě bytu se v dohledné době očekávají i na fasádě domu a střešní krytině. Pozemek p.č.st. 947 je plně zastavěn bytovým domem, s nímž tak tvoří jednotný funkční celek. Podlahové plochy všech místností v domě připadají na 9 bytů a jedná se proto o bytový dům, podle 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v souladu s evidencí v KN /7/ a s kolaudačním rozhodnutím /9/. A.5 Bytový dům čp. 679 a bytová jednotka č. 679/5 Konstrukce a vybavení: základové pasy s hydroizolací, zdivo z bloků tloušťky 40 cm, stropy železobetonové, valbová střecha, krytina pálená, klempíře z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky štukové, fasádní omítky břízolitové, vnitřní keramické obklady kuchyně a koupelny, betonové schodiště s teracem, dveře hladké s nátěry, okna dřevěná zdvojená, podlahy vlýsky, dlažba, PVC, vytápění chybí, vnitřní rozvody elektřiny 230 V, kanalizace, studené a teplé vody, vybavení tvoří uhelný sporák, který je současně i jediným zdrojem vytápění v bytě, dále boiler, vana, umyvadlo, splachovací záchod, vestavěné skříně, vzduchotechnika, zděné jádro. Plocha bytu: 1 pokoj 17,50 m 2 2 pokoj 15,27 m 2 3 kuchyně 8,11 m 2 4 koupelna 2,38 m 2 5 WC 0,80 m 2 6 předsíň 4,86 m 2 7 sklep 3,05 m 2 8 sklep 2,81 m 2 Celková plocha bytu 54,78 m 2 A.6 Ostatní údaje V listu vlastnictví /6/ je uveden byt č. 679/1, v rovnodílném spoluvlastnictví Marie Holíkové a Zdeňka Petřivalského. Nabývacím titulem k bytu je smlouva o převodu bytu /10/. V LV /6/ je dále zapsáno omezení vlastnického práva v souvislosti s probíhajícími exekucemi, včetně zástavních práv exekutorských, žádné jiné omezení vlastnického práva nebylo zjištěno. V listu vlastnictví /7/ je zapsán bytový dům čp. 679 a pozemek p.č.st. 947 o výměře 203 m 2, ve spoluvlastnictví 10 subjektů, k oceňovanému bytu č. 679/1 náleží spoluvlastnický podíl na domě a na pozemku ve výši 5478/ Nemovitosti byly identifikovány podle katastrální mapy /8/. V nabývacím titulu /10/ nebyla zjištěna žádná ustanovení omezující vlastnická nebo uživatelská práva nad běžný rámec, podle sdělení obou spoluvlastníků bytu vyplývá současné omezení vlastníka pouze z dočasného přerušení dodávky elektrického proudu do bytu od E.ON Energie a.s. 4

5 B Posudek B.1 Metody ocenění Metoda pořizovací ceny Pořizovací cenou je cena, za kterou bylo možno danou věc pořídit v době jejího pořízení, vzniku (u staveb cena, náklady na postavení), za použití tehdy platných metodik cen a cenových relací na trhu, bez odpočtu opotřebení. Metoda věcné hodnoty (nákladová, technická) Reprodukční cena stavby je chápána jako součet nákladů na pořízení zcela ekvivalentní nové stavby v daném místě v době ocenění. Věcnou hodnotou stavby se rozumí reprodukční cena snížená o opotřebení. Celková věcná hodnota nemovitosti pak odpovídá věcné hodnotě všech stavebních objektů, ke které se přičítá hodnota pozemků tvořících se stavbami funkční celek. Hodnota pozemků je stanovena na základě vyhodnocení realizovaných prodejů a místního trhu nemovitostí, schválených cenových map obcí nebo doporučených směrných cen pozemků pro jednotlivé zóny obcí. Metoda výnosová (příjmová) Výnosová hodnota vyjadřuje hodnotu nemovitosti ve vazbě na její schopnost vytvářet výnos (zisk). K indikaci hodnoty se dospívá kapitalizací stabilizovaného, trvale dosažitelného ročního výnosu (příjmy náklady) odpovídající kapitalizační mírou, zohledňující stav na kapitálovém trhu a rizika spojená s pronajímáním nemovitosti. Výnosové ocenění je při tom založené na předpokládaných čistých výnosech (zisku) z pronájmu nemovitosti za přiměřené a za daných podmínek dosažitelné nájemné. Výnos musí odpovídat stavu objektu a možnému využití, v případě optimalizace je třeba výnos upravit o nutné náklady na stavební úpravy. Metoda povnávací (komparativní) Jedná se o výsledek vyhodnocení cen nedávno uskutečněných nebo uskutečňovaných prodejů a pronájmů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Při hodnotovém srovnání je třeba provést korekce indikované tržní hodnoty, které odrážejí rozdíly na stavu a využitelnosti oceňované nemovitosti v návaznosti na trh nemovitostí. Je třeba vycházet z průzkumu trhu a znalostí srovnatelných realizovaných prodejů. Cena zjištěná podle cenového předpisu Cena stanovená pro případy vymezené zákonem /2/ podle aktuálního cenového předpisu k datu ocenění, tj. v daném období podle zákona a vyhlášky /2/. Tato cena je často označována ve zkratce jako cena zjištěná, obecně je známá i jako cena administrativní, resp. vyhlášková. Mimo případy vymezené zákonem je toto ocenění používáno někdy jako podpůrné, pro odhad ceny obvyklé nebo tržní hodnoty. Obvyklá cena Výchozí definice podle zákona /2/: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny 5

6 okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Požaduje-li zákon ocenění nemovitostí cenou obvyklou, potom je patrně nutno (pokud se požaduje ocenění podle zvláštního předpisu), resp. vhodné (v ostatních případech), vycházet z definice podle zákona /2/, neboť žádná jiná definice se v našich předpisech nevyskytuje a tento pojem není definován ani mezinárodními standardy. První věta v definici v předchozím odstavci je úmyslně přeškrtnuta a odstraněna z definice pro případy oceňování nemovitostí (též cenných papírů, podniků aj.) cenou obvyklou podle zákona /2/, neboť při zohlednění této věty je nutno podle zákona /2/ oceňovat nemovitosti výhradně cenou zjištěnou podle vyhlášky, viz. 4, 10, 11, 12, 13, 15 a 16 zákona /2/, jiný způsob ocenění je vyloučen. Podobně tento zákon neumožňuje oceňování cenou obvyklou v případě majetkových práv, cenných papírů, platebních prostředků, podniků,... Při výkladu uvedené definice je nutno zohlednit patrně především 2 následující aspekty. Za prvé je to výklad pojmu obvyklá, který je podle Slovníku spisovné češtiny chápán jako běžná, pravidelně se opakující, odpovídající zvyku. Za druhé je to okolnost, že se zde ve 2. větě definice hovoří o prodejích, tedy opakovaných činnostech a cenu obvyklou tedy nelze stanovit pro daný možný konkrétní případ jediného prodeje určitému potencionálnímu zájemci (např. prodej pozemku zastavěného cizí stavbou je očekáván především vlastníkovi této stavby, resp. prodej spoluvlastnického podílu je očekáván především dalšímu spoluvlastníkovi, resp. spoluvlastníkům apod.). Je zřejmé, že cena obvyklá je velmi specifický pojem, vytvořený MF ČR především pro případy uvedené v 1 zákona /2/, který v mezinárodních předpisech a v mezinárodních standardech nemá obdobu a nelze tedy tento pojem slučovat s pojmem cena (hodnota) tržní. Cenu obvyklou je patrně nutno chápat jako cenu na trhu běžnou, pravidelně se opakující, odpovídající zvyku, vhodné by bylo doplnit ještě dovětek v daném místě, neboť je to jistě okolnost, která má na cenu obvyklou vliv, ceny obvyklé podle definice v tuzemsku se totiž podle lokalit mohou až diametrálně odlišovat, zejména v případě nemovitostí. Na základě uvedených skutečností se tedy cenou obvyklou zřejmě oceňuje majetek (a služby), který je na trhu běžně a opakovaně obchodovatelný, přičemž ale při porovnání cen je nutno nepřihlížet k cenám, dosaženým v mimořádných případech, definovaných v zákoně. Tímto je vyřazena možnost ocenění cenou obvyklou obrovské části majetku a služeb, které jsou jednak definovány v 1 zákona /2/, dále se jedná o majetek a služby, jejichž ceny jsou realizovány za mimořádných okolností definovaných v 2 zákona /2/ a konečně se jedná i o majetek a služby, které nejsou na trhu obchodovány běžně, pravidelně a podle místních zvyklostí. Cenou obvyklou je tedy možno ocenit majetek a služby, obchodované na trhu opakovaně. V takovém případě ocenění je nepochybně nutno použít především metodu srovnávací, jako pomocnou lze použít i kteroukoliv z dalších výše uvedených zbývajících metod, samozřejmě po náležité argumentaci. Pokud se však jedná o majetek a služby specifikované v 1 odst. (3) zákona /2/, resp. o ceny za majetek a služby realizované za mimořádných podmínek podle 2 zákona /2/ a konečně pokud se jedná o ceny za majetek a služby, které se nevyskytují na trhu běžně, pravidelně a podle místních zvyklostí, pak cenu obvyklou v takovýchto případech nelze stanovit (odhadnout). Tržní hodnota Podle definice EU: Tržní hodnota má vyjadřovat cenu, za kterou by pozemky a budovy mohly být prodány na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím v den ocenění za předpokladu, že majetek je veřejně vystaven na trhu, že tržní podmínky 6

7 dovolují řádný prodej a že obvyklá lhůta, zohledňující povahu majetku, je dosažitelná při jednáních o prodeji. Definice IVSC/TEGoVA, která je chápána jako definice rozšiřující předchozí definici EU: Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měla být aktiva směněna v den ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nestranné transakci po vhodném marketingu, kde obě strany jednají na základě znalosti, opatrně a z vlastní vůle. Profesor Miloš Mařík, ředitel Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze a současný přední expert v oboru v ČR, upřesňuje dále tuto definici, že se má jednat o transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery, čímž zdůrazňuje nutnost nezohledňovat osobní poměry, zvláštní oblibu a stavy tísně, tedy požadavky výslovně zakomponované i v definici ceny obvyklé v ČR. IVSC je zkratkou pro International Valuation Standards Committee, Mezinárodní výbor pro oceňovací standardy, jehož členy je více než 60 zemí celého světa, včetně ČR. TEGoVA je zkratkou pro The European Group of Valuers Associations (Skupina evropských sdružení pro oceňování), jehož členy je více než 30 evropských států, včetně ČR. Mezinárodní standardy vydávané těmito organizacemi jsou v civilizovaných státech světa a Evropy chápány jako zavazující, maximálně objektivní, v souladu s dlouhodobými i nejnovějšími poznatky expertů v oboru oceňování. Pouze v několika málo členských zemích s dosud ne zcela standardními tržními a právními poměry jsou preferovány výjimky od standardů těchto organizací, příkladem je například i definice ceny obvyklé v ČR. Nepochybně se však jedná pouze o dočasný stav, dříve nebo později bude nutno i v ČR v rámci integrace do EU a dalších evropských či světových společenstev, definovat pojmy tak, aby byly srozumitelné i v jiných členských zemích a aby tedy byly kompatibilní s pojmy, standardně užívanými v těchto společenstvech, čemuž bude samozřejmě nutno přizpůsobit i legislativu v ČR. Cena je pojem používaný pro částku, která je požadovaná, nabízená nebo zaplacená za zboží nebo službu. Je historickým faktem, ať už je zveřejněna nebo uchována v tajnosti. Cena je konkrétní vyjádření určité pevně dané částky, tedy je přesným číslem. Naproti tomu hodnota je ekonomický pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není faktem, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. Nelze tudíž hovořit o přesném čísle, ale pouze o možném optimálním rozpětí, o vzájemných srovnatelných relacích či o pravděpodobných limitech v závislosti na tom, z jakých hledisek, za jakých podmínek a k jakému účelu je hodnota zkoumána. Cenou je dále i částka zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům, než k prodeji, viz. 1 odst. 2 zákona č. 526/90 Sb. Z uvedeného je zřejmé, že cenu obvyklou je z matematického hlediska možno patrně chápat jako podmnožinu tržní hodnoty. Zatímco tržní hodnota se odhaduje pro jakýkoliv majetek (aktiva), který může být legálně obchodován na trhu, přičemž se může jednat i o zcela unikátní a ojedinělé případy, cena obvyklá se odhaduje pouze pro takový majetek a služby, jejichž ceny jsou realizovány na trhu běžně, pravidelně a podle místních zvyklostí. Jestliže v případě ocenění cenou obvyklou je nutno použít především metodu srovnávací a ostatní metody se používají pouze jako pomocné, pak v případě zjišťování tržní hodnoty nelze metodu srovnávací často použít vůbec (není dostupná databáze realizovaných cen s potřebnou vypovídací schopností, tedy cen srovnatelných), expert je nucen použít další standardní metody oceňování a na základě provedené analýzy pak odhadnout meze očekávané tržní hodnoty, i pro případy majetku, který v daném místě nemusel být dosud vůbec obchodován nebo bývá obchodován jen velmi zřídka a ještě navíc ve velmi specifických podmínkách, v případech nemovitostí se jedná např. o spoluvlastnické podíly na nemovitostech, o budovy na cizích pozemcích, o nemovitosti s právně nedořešeným přístupem apod. 7

8 B.2 Věcná hodnota, výnosová hodnota a cena zjištěná podle předpisu /3/ Dlouhodobé pronajímání daného typu nemovitosti není v místě obvyklé a výnosová hodnota se proto nezjišťuje. Podobně se nezjišťuje ani cena podle předpisu, který nezohledňuje reálně celou řadu tržních faktorů, proto se nezřídka až velmi výrazně odchyluje cena podle předpisu od reálné tržní hodnoty nemovitosti a pro laika v oboru oceňování nemovitostí může být tato cena velmi zavádějící. Prakticky ze stejných důvodů se nezjišťuje ani věcná hodnota, obvyklá cena bytů s identickou věcnou hodnotou se může až diametrálně odlišovat, v závislosti na poměru mezi nabídkou a poptávkou v různých lokalitách. B.3 Porovnávací hodnota Na základě analýzy databáze Ministerstva financí, tj. největší databáze prodaných bytů v České republice, která slouží pro tvorbu cenových předpisů a dále zejména na základě vlastních dlouhodobých zkušeností na daném tržním segmentu, mohu konstatovat vcelku jednoznačně stagnaci až pokles trhu s rezidenčními nemovitostmi a pokles cen na tomto trhu po roce 2009 v důsledku hospodářské krize, drobnější odchylky se vyskytují pouze ve specifických případech. Bojkovice patří k podstandardně žádaným lokalitám pro bydlení ve své velikostní kategorii, s dlouhodobým pozvolným poklesem počtu obyvatel. Nepřímo vypovídají o poklesu cen na daném tržním segmentu v Bojkovicích i předpisy pro oceňování, podle nichž došlo za poslední 2 roky k poklesu průměrné ceny za m 2 podlahové plochy bytu v Bojkovicích z Kč na Kč, tedy k poklesu o více než 10 % za rok!! Z hlediska obchodovatelnosti oceňované nemovitosti jsou obecně pozitivními faktory především dobrá poloha blízko centra města, v místě jsou asfaltové komunikace a veškeré sítě, dostatek parkovacích míst, menší plocha bytu ve zděném domě, poloha v nižším podlaží, negativní je mírně zastaralý a zanedbaný stav bytu, bez těles vytápění, tedy s poměrně vysokými očekávanými náklady na adaptaci a modernizaci bytu, ale i na revitalizaci domu. Po prostudování nabídkových cen na stránkách v městečku Bojkovice byly vyvozeny následující závěry: v nabídce je 14 bytových jednotek o velikosti m 2, nabídkové ceny se pohybují v rozmezí Kč, jednotkové ceny se pohybují v rozmezí Kč/m 2, průměrná jednotková cena činí Kč/m 2. Po prostudování nabídkových cen na stránkách v nedalekém městečku Slavičín, se obyvateli a s velmi podobnými parametry trhu s byty, jako v Bojkovicích, byly vyvozeny následující závěry: v nabídce je 19 bytových jednotek o velikosti m 2, nabídkové ceny se pohybují v rozmezí Kč, jednotkové ceny se pohybují v rozmezí Kč/m 2, průměrná jednotková cena (po vyřazení developerských nabídek v novostavbě) činí Kč/m 2. Z uvedeného je zřejmé, že průměrná nabídková cena běžných bytů (tj. s výjimkou novostaveb) se v obou srovnatelných městech pohybuje v rozmezí Kč/m Kč/m 2, přičemž je samozřejmě nutná mírná korekce nabídkových cen, neboť v mnoha případech bývá konečná prodejní cena nižší než je původní cena nabídková, takže průměrnou porovnávací hodnotu bytů v Bojkovicích lze očekávat patrně v oblasti mezi až Kč/m 2. U oceňovaného bytu jsou z hlediska jednotkové ceny pozitivními faktory poloha blízko centra města, menší velikost bytu a poloha 8

9 v nižším podlaží ve zděném domě, negativními faktory jsou především horší stav domu a zejména bytu, s očekávanými investicemi na opravy a modernizaci. Na základě uvedených porovnání, ale zejména na základě vlastních dlouhodobých zkušeností na daném tržním segmentu, očekávám jednotkovou obchodovatelnost nemovitosti v daném případě v rozmezí cca Kč/m 2 UP. Samozřejmě nemovitost zatížená exekucí a zástavními právy je nyní za tuto cenu jen obtížně prodejná, nicméně jedná se o cenu obvyklou, tj. o cenu, za kterou by byla nemovitost prodejná bez hrozby uvedených omezení (mimořádných okolností trhu) a pro běžného občana poměrně složitých právních úkonů s nepředvídatelným výsledkem. Za uvedených předpokladů lze odhadnout porovnávací hodnotu nemovitosti částkou ve výši 54,78 m 2 x Kč/m 2 = ,- Kč. Podle výše uvedených a předložených dokladů a provedenými závěry po důkladné analýze technických parametrů nemovitosti a parametrů tržního prostředí v dané lokalitě stanovuji porovnávací hodnotu nemovitosti bytové jednotky č. 679/5 částkou ve výši ,- Kč. B.4 Cena obvyklá Cenu obvyklou vyjadřuje v podobných případech zpravidla nejlépe cena porovnávací, jejíž věrohodnost bývá nejvíce ohrožena nedostatečnou databází realizovaných cen, resp. deformacemi databází úmyslně zkreslovaných cen při prodeji, ať už z důvodů daňových, z důvodů osobních poměrů k věci či k prodávajícímu, či z důvodů jiných. Stanovení ceny obvyklé je proto podmíněno nejen velmi dobrou znalostí trhu s nemovitostmi a dlouhodobým sledováním pohybů u jednotlivých tržních segmentů, ale především odborným posouzením rizik a jejich možného dopadu na tržní hodnotu majetku. V daném případě jsou v ceně porovnávací zohledněny zjištěné technické parametry nemovitosti i běžné (obvyklé) pozitivní a negativní faktory trhu. V případě mimořádných (neobvyklých) faktorů, které mohou zapříčinit někdy až neprodejnost nemovitostí a tedy i nemožnost zjištění (odhadu) ceny obvyklé, budou tyto faktory vyhodnoceny a odhadnuty samostatně, v souladu s požadavky zákona, jako závady na nemovitostech a práva spojená s nemovitostmi. Jedním z mimořádných faktorů trhu je v daném případě zejména prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitosti. Spoluvlastnické podíly nebývají předmětem prodejů v obvyklých podmínkách trhu, databáze porovnatelných prodejů proto prakticky neexistuje, resp. nemá prakticky žádnou vypovídací hodnotu. Osobně jsem se setkal s případy, kdy spoluvlastnický podíl ½ byl i po dlouhodobé nabídce zcela neprodejný, resp. byl nakonec prodán za nějakou víceméně symbolickou cenu, ale setkal jsem se i s případy, kdy takovýto podíl byl prodán za cenu dokonce převyšující ½ ceny obvyklé, platné pro celou nemovitost, neboť kupující získal s podílem ½ i další výhody. Na základě uvedených skutečností proto zohledňuji negativní vliv prodeje spoluvlastnického podílu v rámci závad na nemovitostech a tržní hodnotu stanovuji proto již bez zohlednění této závady pouze jako poloviční hodnotu obvyklé ceny nemovitosti, částkou odpovídající ½ její porovnávací hodnoty, tj : 2 = ,- Kč. 9

10 C Závěr Cílem předloženého znaleckého posudku bylo stanovit cenu obvyklou tržní spoluvlastnického podílu ve výši ½ na bytové jednotce č. 679/5 v Bojkovicích, podle LV č a 1821 pro k.ú. Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, se všemi součástmi a příslušenstvím, ke dni Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění, v souladu s metodikami standardně používanými na území ČR pro odhad ceny obvyklé tržní k uvedenému datu, je preferována tržní hodnota spoluvlastnického podílu stanovená metodou porovnávací hodnoty, bez zohlednění mimořádných závad a práv ve smyslu zákona, částkou ve výši: Slovy: dvěstěšedesátpěttisíckorunčeských ,- Kč Závady na nemovitostech: Omezení vlastníka v důsledku probíhajícího exekučního řízení a evidovaných zástavních práv. Dosažení obvyklé ceny na trhu je podmíněno kvalifikovaným způsobem prodeje, nejlépe prostřednictvím profesionálního realitního makléře a vyloučením mimořádných (mimotržních) vlivů prodeje. V případech prodeje proti vůli vlastníka, jako je např. výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti (exekuce), nebo formou realizace zástavního práva, nelze jistě hovořit o standardním tržním prostředí a často jsou zde proto dosahovány ceny i výrazně nižší, než je cena obvyklá, někdy se stává nemovitost i zcela neprodejnou. Tuto závadu na nemovitosti proto oceňuji částkou v intervalu 0,- až Kč. Negativní důsledky prodeje podílu ideální ½ na nemovitosti. Jak již bylo řečeno, nebývá prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech předmětem obchodů v obvyklých podmínkách trhu a nelze proto zodpovědně odhadnout cenu obvyklou spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitostech, viz. definice ceny obvyklé v zákoně o oceňování majetku. Z důvodů, které jsou uvedeny výše, oceňuji tuto závadu na nemovitostech podobně jako v předchozím případě částkou v intervalu 0,- až ,- Kč. Práva spojená s nemovitostmi: Nebyla zjištěna. V Uherském Brodě, dne

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1145-229/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 886/2 situované v bytovém domě č.p. 886 na pozemku parc.č. 710/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 928/15183 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 1989-06/12 o ceně bytu č. 105/3 v ulici Kunětické, v části obce Cihelna v budově označené čp. 101, čp. 102, čp. 103, čp. 104, čp. 105, čp. 106 a čp. 107 se stp.č. 8482, stp.č. 8483,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 156/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 221/32 - orná půda, zapsané na LV 335, katastrální území Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76 ZNALECKÝ POSUDEK č. 127-3927/14 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 121 (PK) a 122/2 (PK) v k.ú. Křičeň, obec Křičeň, okres Pardubice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek 3408-106/12

Znalecký posudek 3408-106/12 Znalecký posudek 3408-106/12 jehož předmětem je určení obvyklé ceny (tržní hodnoty) rodinného domu č.p.837 s pozemky parc.č.: 251/6, 251/3, 251/4, 251/6 vše situováno v k.ú. Chropyně, obci Chropyně, a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2306/120/13

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2306/120/13 ODBORNÝ POSUDEK č. 2306/120/13 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovitosti pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr ( PK ), vše zapsané na LV č. 160, včetně všech součástí a příslušenství,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek číslo 4864-167/09

Znalecký posudek číslo 4864-167/09 Znalecký posudek číslo 4864-167/09 O obvyklé ceně nemovitosti: bytové jednotky číslo 1972/6 ulice: Dlouhá 12 obec: Nový Jičín katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí okres: Nový Jičín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6508/29-2012 nemovitosti bytové jednotky č. 268/9 v bytovém domě čp. 268 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1487-73/2014 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 745/9 situované v bytovém domě č.p. 745 na pozemku parc.č. 1989/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2345-82/12. Č.j.: 169EX 4074/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2345-82/12. Č.j.: 169EX 4074/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2345-82/12 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 268/16, 268/17, 268/45, 268/47, 268/65, 268/66, 268/67, 268/68, 268/69, 268/70, 268/71, 268/72 zahrada a p.č. 268/51 ostatní plocha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 o obvyklé ceně ideální 1/3 nemovitosti - pozemku parc. č. 924/4 zahrada zapsané na listu vlastnictví č. 541 v katastrálním území Horní Lipová, obec Lipová-lázně Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 Okres:Bruntál Obec :Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1561/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.1561 v ulici Horní v Bruntále, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek č. 30 2015

Znalecký posudek č. 30 2015 Znalecký posudek č. 30 2015 O ceně bytové jednotky č.439/6 v objektu čp. 439, 440, dále podíl ve výši 728/11506 na společných částech domu čp. 439, 440 a pozemků č. parc. st. 675/2, st. 675/24, - vše zapsané

Více

Znalecký posudek č. 182-2612/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 182-2612/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 182-2612/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Pozemky par.č. St. 114/5 a 412. Obec: Rejchartice

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1008-92/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 - rodinného domu č.p. 526 na pozemku parc.č. st. 564, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Kozlovice, obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ ZNALECKÝ POSUDEK č. 2571-170/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 321/9 orná půda, katastrální území Chrudichromy, obec Chrudichromy, okres Blansko, parcela č. 191/7 orná půda, katastrální území Bačov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2698, 2701/5 a 2701/10, zapsaných LV číslo 89, katastrální území Drysice, obec Drysice, okres Vyškov a ocenění jednotlivých práv

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2341/155/13

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2341/155/13 ODBORNÝ POSUDEK č. 2341/155/13 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 1088/2 v objektu bytového domu č.p. 1087 a 1088 na p.p.č. 1895 a p.p.č. 1896, s p.p.č. 1895 a p.p.č. 1896, v katastrálním území a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 o ceně nemovitosti - budovy garáže bez čp/če včetně stavebních parcel číslo 1849 a 1895 a dalších pozemků zapsaných na LV č. 2331 v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná,

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6985-657/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6985-657/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

Odborný posudek. č. 1759/239/10

Odborný posudek. č. 1759/239/10 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více