ekonomika ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví stavby obytné a stavby zemědělské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ekonomika ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví stavby obytné a stavby zemědělské"

Transkript

1 Ing. Zdeněk M a ň á k, znalec ekonomika ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví stavby obytné a stavby zemědělské Uh. Brod, Ječná 1931, tel , kancelář NEMO, Bří Lužů 107, tel+fax , mobil ZNALECKÝ POSUDEK číslo / 14 O ceně nemovitostí: bytové jednotky č. 679/5 v Bojkovicích, se všemi součástmi a příslušenstvím, podle LV č a 1821 pro k.ú. Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský, čj. 056 EX 8472/10 63 Exekutorský úřad Brno - město, Bratislavská 73, Brno Účel posudku: odhad ceny obvyklé (tržní) spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitostech a ceny práv a závad s nemovitostmi spojených, se stavem ke dni , ve věci výkonu exekuce prodejem nemovitostí, posudek lze použít nebo reprodukovat pro jiné účely pouze s písemným souhlasem autora Strany soudního sporu: Oprávněný HOME CREDIT, A.S., Moravské nám. 8/249, Brno střed Povinný Zdeněk Petřivalský, Bezručova Čtvrť 679, Bojkovice Tento znalecký posudek obsahuje 21 stran, včetně příloh, a předává se objednateli ve třech vyhotoveních, z toho 2x písemně a 1x ve formě souboru pdf zasláním na požadovanou adresu V Uherském Brodě dne Vyhotovení č. 3

2 A Nález A.1 Podklady pro vypracování posudku /1/ Metodické zásady pro oceňování nemovitostí v bankách a spořitelnách na území ČR /2/ Zákon číslo 151/1997 Sb. ze dne o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v aktuálním znění a vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku /3/ Malý lexikon obcí České republiky k /4/ Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013, RTS Brno /5/ Cenová mapa pozemků (tabulka) zpracovaná kolektivem odhadců okresu Uh. Hradiště na základě zadání znaleckého ústavu A CONSULT PLUS s.r.o. Praha, průběžně aktualizovaná /6/ Výpis z katastru nemovitostí Bojkovice LV č. 1981, vyhotovený dálkovým přístupem pro exekuční řízení dne /7/ Výpis z katastru nemovitostí Bojkovice LV č. 1821, vyhotovený dálkovým přístupem pro exekuční řízení dne /8/ Kopie katastrální mapy M 1 : 1000, vyhotovená dálkovým přístupem pro exekuční řízení dne /9/ Kolaudační rozhodnutí č.j. Výst/42/72-Vi, vydané SÚ v Bojkovicích dne /10/ Smlouva o převodu bytu ze dne , právní účinky vkladu /11/ Exekuční příkaz soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorský úřad Brno - město, ve věci čj. 056 EX 8472/10-17, ze dne /12/ Usnesení soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorský úřad Brno - město, ve věci čj. 056 EX 8472/10-63, ze dne /13/ Dlouhodobé a aktuální údaje z realitního trhu /14/ Údaje z místního šetření za účasti paní Marie Holíkové a pana Zdeňka Petřivalského, dne A.2 Úvod Podle usnesení /12/ je úkolem znalce ocenit podíl na nemovitostech podle LV /6/ a /7/ a to způsobem stanoveným v usnesení. Podle 336a občanského soudního řádu se pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí oceňují kromě nemovitostí i veškerá práva a závady spojené s nemovitostmi, nevyjímaje práva a závady, které podle následného stanoviska soudu (exekutora) v dražbě zaniknou. Na základě těchto dílčích cen pak stanoví soud (exekutor) podle 336a o.s.ř.: a) cenu nemovitosti a jejího příslušenství, b) cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených, c) závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, d) výslednou cenu. Vzhledem k tomu, že občanský soudní řád i exekuční řád požadují ocenění podle zvláštního předpisu, resp. cenou obvyklou podle zvláštního předpisu a tento předpis (z.č. 151/1997 Sb.) stanovuje v případě nemovitostí ocenění výlučně cenou zjištěnou podle vyhlášky, viz. 2, 4, 10, 11, 12, 13, 15 a 16 z.č. 151/1997 Sb., nelze v případě nemovitostí uvedené požadavky na ocenění cenou obvyklou podle zvláštního předpisu beze zbytku splnit. Jelikož však ocenění cenou zjištěnou podle vyhlášky mívá často jen velmi malou vypovídací schopnost s ohledem na požadovaný účel ocenění, jeví se jako nejadekvátnější upravit definici ceny obvyklé tak, že z definice podle 2 z.č. 151/97 Sb. se vypustí první věta, která brání oceňování nemovitostí (dále i cenných papírů, podniků aj.) cenou obvyklou. 2

3 Jedná se o víceméně formální úpravu, výsledná hodnota ceny obvyklé podle takto upravené definice však jinak číselně plně odpovídá hodnotě ceny obvyklé podle definice v z.č. 151/1997 Sb. a splňuje proto požadovaný účel ocenění podle občanského soudního řádu i exekučního řádu. Usnesení /12/ jsem obdržel dne , spolu s podklady /6/ - /8/ a /11/ - /12/. Doporučeným dopisem ze dne jsem vyzval pana Petřivalského k účasti na místním šetřením, které následně proběhlo dne za účasti obou spoluvlastníků bytu č. 679/5. Na místě jsem pořídil zaměření a fotodokumentaci nemovitosti a dále mi pan Petřivalský poskytnul k nastudování i důležitý podklad /10/, podklad /9/ jsem zajistil v archivu místního stavebního úřadu. Zbývající podklady ocenění jsem pořídil z vlastních zdrojů. A.3 Všeobecné místopisné údaje Bojkovice jsou průmyslovým městem při silnici II. třídy č. 495, na trase Uh. Brod Brumov Bylnice, do města je autobusové a vlakové spojení. Podle lexikonu /3/ má město obyvbatel. Vybavenost města je průměrná, odpovídající její velikosti a významu, je zde Městský úřad, Stavební úřad, Finanční úřad, policie, pošta, kompletní síť obchodů a služeb, základní devítiletá škola, střední ekonomická škola (část), mateřská škola, zdravotní středisko, lékárna, kulturní dům, knihovna, několik restaurací, kostel, klášter, zámek Světlov, sportovní areál s turistickou ubytovnou, hotel Hvězda, fotbalové hřiště, koupaliště, penzion, čerpací stanice, ČOV. Zaměstnanost obyvatelstva je zajištěna kromě uvedených služeb i v průmyslových podnicích Zeveta, ALBO SCHLENK, MORAVIA CANS, SKD, Astona, ZTS, MEPRO, SAO aj., část obyvatelstva za prací dojíždí. Bytový dům čp. 679 je umístěn v jižní části města na sídlišti Bezručova Čtvrť, vybudovaném na přelomu 60. a 70. let minulého století. Z pohledu oceňované nemovitosti se jedná o polohu vhodnou, v plně zainventované stabilizované obytné zóně, u málo frekventované silnice ve směru Krhov Bzová, pouhých 400 m od centra města. V sousedství je sídlištní zástavba bytovými domy, ale nově se zde rozrůstá i výstavba rodinných domů. Životní prostředí je zde nenarušené, jedná se o oblast s nízkým radonovým rizikem (I. stupeň), zdravé prostředí biosférické rezervace UNESCO CHKO Bílé Karpaty, přístup k nemovitosti je bezproblémový, přímo z místní komunikace přes veřejné prostranství na obecních pozemcích p.č. 446/2 a 515/21. Nemovitost je trvale obývána oběma spoluvlastníky paní Holíkovou a panem Petřivalským s rodinnými příslušníky. A.4 Údaje o nemovitosti Dům čp. 679 je volně stojící, třípodlažní, podsklepený, hlavní vchod je ze silnice od severozápadu přes chodník na veřejném prostranství. V suterénu domu jsou společné a technické prostory a po 2 sklepech ke každému bytu. V každém nadzemním podlaží jsou vyčleněné 3 bytové jednotky, takže celkem je v domě 9 bytů. Příslušenstvím k domu jsou i přípojky na vodovod, kanalizaci, elektřinu, telefon a zemní plyn, dále jsou to zpevněné plochy (chodníky) a věšáky na prádlo. Oceňovaný byt č. 679/5 je situován ve 2.NP, se 3 okny orientovanými k jihu. Dispozici bytu tvoří 2 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, předsíň a 2 sklepy v suterénu. Byt je napojen na rozvody kanalizace, vodovodu a elektřiny (230 V), dodávka elektřiny do bytu je však dočasně přerušena. Podle dokladu /9/ byl dům zkolaudován v roce 1972 a jeho stáří je tedy právě 42 roky, v souladu se zjištěným technickým stavem. Dům i byt mají standardní řešení a vybavení, zjištěný stav odpovídá uvedenému stáří, některé prvky krátkodobé životnosti v bytě však již po 42 letech užívání vykazují poměrně vysokou míru opotřebení, zejména dveře, podlahy, vybavení soc. zařízení a vnitřní rozvody 3

4 inženýrských sítí, menší stavební úpravy kromě bytu se v dohledné době očekávají i na fasádě domu a střešní krytině. Pozemek p.č.st. 947 je plně zastavěn bytovým domem, s nímž tak tvoří jednotný funkční celek. Podlahové plochy všech místností v domě připadají na 9 bytů a jedná se proto o bytový dům, podle 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v souladu s evidencí v KN /7/ a s kolaudačním rozhodnutím /9/. A.5 Bytový dům čp. 679 a bytová jednotka č. 679/5 Konstrukce a vybavení: základové pasy s hydroizolací, zdivo z bloků tloušťky 40 cm, stropy železobetonové, valbová střecha, krytina pálená, klempíře z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky štukové, fasádní omítky břízolitové, vnitřní keramické obklady kuchyně a koupelny, betonové schodiště s teracem, dveře hladké s nátěry, okna dřevěná zdvojená, podlahy vlýsky, dlažba, PVC, vytápění chybí, vnitřní rozvody elektřiny 230 V, kanalizace, studené a teplé vody, vybavení tvoří uhelný sporák, který je současně i jediným zdrojem vytápění v bytě, dále boiler, vana, umyvadlo, splachovací záchod, vestavěné skříně, vzduchotechnika, zděné jádro. Plocha bytu: 1 pokoj 17,50 m 2 2 pokoj 15,27 m 2 3 kuchyně 8,11 m 2 4 koupelna 2,38 m 2 5 WC 0,80 m 2 6 předsíň 4,86 m 2 7 sklep 3,05 m 2 8 sklep 2,81 m 2 Celková plocha bytu 54,78 m 2 A.6 Ostatní údaje V listu vlastnictví /6/ je uveden byt č. 679/1, v rovnodílném spoluvlastnictví Marie Holíkové a Zdeňka Petřivalského. Nabývacím titulem k bytu je smlouva o převodu bytu /10/. V LV /6/ je dále zapsáno omezení vlastnického práva v souvislosti s probíhajícími exekucemi, včetně zástavních práv exekutorských, žádné jiné omezení vlastnického práva nebylo zjištěno. V listu vlastnictví /7/ je zapsán bytový dům čp. 679 a pozemek p.č.st. 947 o výměře 203 m 2, ve spoluvlastnictví 10 subjektů, k oceňovanému bytu č. 679/1 náleží spoluvlastnický podíl na domě a na pozemku ve výši 5478/ Nemovitosti byly identifikovány podle katastrální mapy /8/. V nabývacím titulu /10/ nebyla zjištěna žádná ustanovení omezující vlastnická nebo uživatelská práva nad běžný rámec, podle sdělení obou spoluvlastníků bytu vyplývá současné omezení vlastníka pouze z dočasného přerušení dodávky elektrického proudu do bytu od E.ON Energie a.s. 4

5 B Posudek B.1 Metody ocenění Metoda pořizovací ceny Pořizovací cenou je cena, za kterou bylo možno danou věc pořídit v době jejího pořízení, vzniku (u staveb cena, náklady na postavení), za použití tehdy platných metodik cen a cenových relací na trhu, bez odpočtu opotřebení. Metoda věcné hodnoty (nákladová, technická) Reprodukční cena stavby je chápána jako součet nákladů na pořízení zcela ekvivalentní nové stavby v daném místě v době ocenění. Věcnou hodnotou stavby se rozumí reprodukční cena snížená o opotřebení. Celková věcná hodnota nemovitosti pak odpovídá věcné hodnotě všech stavebních objektů, ke které se přičítá hodnota pozemků tvořících se stavbami funkční celek. Hodnota pozemků je stanovena na základě vyhodnocení realizovaných prodejů a místního trhu nemovitostí, schválených cenových map obcí nebo doporučených směrných cen pozemků pro jednotlivé zóny obcí. Metoda výnosová (příjmová) Výnosová hodnota vyjadřuje hodnotu nemovitosti ve vazbě na její schopnost vytvářet výnos (zisk). K indikaci hodnoty se dospívá kapitalizací stabilizovaného, trvale dosažitelného ročního výnosu (příjmy náklady) odpovídající kapitalizační mírou, zohledňující stav na kapitálovém trhu a rizika spojená s pronajímáním nemovitosti. Výnosové ocenění je při tom založené na předpokládaných čistých výnosech (zisku) z pronájmu nemovitosti za přiměřené a za daných podmínek dosažitelné nájemné. Výnos musí odpovídat stavu objektu a možnému využití, v případě optimalizace je třeba výnos upravit o nutné náklady na stavební úpravy. Metoda povnávací (komparativní) Jedná se o výsledek vyhodnocení cen nedávno uskutečněných nebo uskutečňovaných prodejů a pronájmů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Při hodnotovém srovnání je třeba provést korekce indikované tržní hodnoty, které odrážejí rozdíly na stavu a využitelnosti oceňované nemovitosti v návaznosti na trh nemovitostí. Je třeba vycházet z průzkumu trhu a znalostí srovnatelných realizovaných prodejů. Cena zjištěná podle cenového předpisu Cena stanovená pro případy vymezené zákonem /2/ podle aktuálního cenového předpisu k datu ocenění, tj. v daném období podle zákona a vyhlášky /2/. Tato cena je často označována ve zkratce jako cena zjištěná, obecně je známá i jako cena administrativní, resp. vyhlášková. Mimo případy vymezené zákonem je toto ocenění používáno někdy jako podpůrné, pro odhad ceny obvyklé nebo tržní hodnoty. Obvyklá cena Výchozí definice podle zákona /2/: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny 5

6 okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Požaduje-li zákon ocenění nemovitostí cenou obvyklou, potom je patrně nutno (pokud se požaduje ocenění podle zvláštního předpisu), resp. vhodné (v ostatních případech), vycházet z definice podle zákona /2/, neboť žádná jiná definice se v našich předpisech nevyskytuje a tento pojem není definován ani mezinárodními standardy. První věta v definici v předchozím odstavci je úmyslně přeškrtnuta a odstraněna z definice pro případy oceňování nemovitostí (též cenných papírů, podniků aj.) cenou obvyklou podle zákona /2/, neboť při zohlednění této věty je nutno podle zákona /2/ oceňovat nemovitosti výhradně cenou zjištěnou podle vyhlášky, viz. 4, 10, 11, 12, 13, 15 a 16 zákona /2/, jiný způsob ocenění je vyloučen. Podobně tento zákon neumožňuje oceňování cenou obvyklou v případě majetkových práv, cenných papírů, platebních prostředků, podniků,... Při výkladu uvedené definice je nutno zohlednit patrně především 2 následující aspekty. Za prvé je to výklad pojmu obvyklá, který je podle Slovníku spisovné češtiny chápán jako běžná, pravidelně se opakující, odpovídající zvyku. Za druhé je to okolnost, že se zde ve 2. větě definice hovoří o prodejích, tedy opakovaných činnostech a cenu obvyklou tedy nelze stanovit pro daný možný konkrétní případ jediného prodeje určitému potencionálnímu zájemci (např. prodej pozemku zastavěného cizí stavbou je očekáván především vlastníkovi této stavby, resp. prodej spoluvlastnického podílu je očekáván především dalšímu spoluvlastníkovi, resp. spoluvlastníkům apod.). Je zřejmé, že cena obvyklá je velmi specifický pojem, vytvořený MF ČR především pro případy uvedené v 1 zákona /2/, který v mezinárodních předpisech a v mezinárodních standardech nemá obdobu a nelze tedy tento pojem slučovat s pojmem cena (hodnota) tržní. Cenu obvyklou je patrně nutno chápat jako cenu na trhu běžnou, pravidelně se opakující, odpovídající zvyku, vhodné by bylo doplnit ještě dovětek v daném místě, neboť je to jistě okolnost, která má na cenu obvyklou vliv, ceny obvyklé podle definice v tuzemsku se totiž podle lokalit mohou až diametrálně odlišovat, zejména v případě nemovitostí. Na základě uvedených skutečností se tedy cenou obvyklou zřejmě oceňuje majetek (a služby), který je na trhu běžně a opakovaně obchodovatelný, přičemž ale při porovnání cen je nutno nepřihlížet k cenám, dosaženým v mimořádných případech, definovaných v zákoně. Tímto je vyřazena možnost ocenění cenou obvyklou obrovské části majetku a služeb, které jsou jednak definovány v 1 zákona /2/, dále se jedná o majetek a služby, jejichž ceny jsou realizovány za mimořádných okolností definovaných v 2 zákona /2/ a konečně se jedná i o majetek a služby, které nejsou na trhu obchodovány běžně, pravidelně a podle místních zvyklostí. Cenou obvyklou je tedy možno ocenit majetek a služby, obchodované na trhu opakovaně. V takovém případě ocenění je nepochybně nutno použít především metodu srovnávací, jako pomocnou lze použít i kteroukoliv z dalších výše uvedených zbývajících metod, samozřejmě po náležité argumentaci. Pokud se však jedná o majetek a služby specifikované v 1 odst. (3) zákona /2/, resp. o ceny za majetek a služby realizované za mimořádných podmínek podle 2 zákona /2/ a konečně pokud se jedná o ceny za majetek a služby, které se nevyskytují na trhu běžně, pravidelně a podle místních zvyklostí, pak cenu obvyklou v takovýchto případech nelze stanovit (odhadnout). Tržní hodnota Podle definice EU: Tržní hodnota má vyjadřovat cenu, za kterou by pozemky a budovy mohly být prodány na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím v den ocenění za předpokladu, že majetek je veřejně vystaven na trhu, že tržní podmínky 6

7 dovolují řádný prodej a že obvyklá lhůta, zohledňující povahu majetku, je dosažitelná při jednáních o prodeji. Definice IVSC/TEGoVA, která je chápána jako definice rozšiřující předchozí definici EU: Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měla být aktiva směněna v den ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nestranné transakci po vhodném marketingu, kde obě strany jednají na základě znalosti, opatrně a z vlastní vůle. Profesor Miloš Mařík, ředitel Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze a současný přední expert v oboru v ČR, upřesňuje dále tuto definici, že se má jednat o transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery, čímž zdůrazňuje nutnost nezohledňovat osobní poměry, zvláštní oblibu a stavy tísně, tedy požadavky výslovně zakomponované i v definici ceny obvyklé v ČR. IVSC je zkratkou pro International Valuation Standards Committee, Mezinárodní výbor pro oceňovací standardy, jehož členy je více než 60 zemí celého světa, včetně ČR. TEGoVA je zkratkou pro The European Group of Valuers Associations (Skupina evropských sdružení pro oceňování), jehož členy je více než 30 evropských států, včetně ČR. Mezinárodní standardy vydávané těmito organizacemi jsou v civilizovaných státech světa a Evropy chápány jako zavazující, maximálně objektivní, v souladu s dlouhodobými i nejnovějšími poznatky expertů v oboru oceňování. Pouze v několika málo členských zemích s dosud ne zcela standardními tržními a právními poměry jsou preferovány výjimky od standardů těchto organizací, příkladem je například i definice ceny obvyklé v ČR. Nepochybně se však jedná pouze o dočasný stav, dříve nebo později bude nutno i v ČR v rámci integrace do EU a dalších evropských či světových společenstev, definovat pojmy tak, aby byly srozumitelné i v jiných členských zemích a aby tedy byly kompatibilní s pojmy, standardně užívanými v těchto společenstvech, čemuž bude samozřejmě nutno přizpůsobit i legislativu v ČR. Cena je pojem používaný pro částku, která je požadovaná, nabízená nebo zaplacená za zboží nebo službu. Je historickým faktem, ať už je zveřejněna nebo uchována v tajnosti. Cena je konkrétní vyjádření určité pevně dané částky, tedy je přesným číslem. Naproti tomu hodnota je ekonomický pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není faktem, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. Nelze tudíž hovořit o přesném čísle, ale pouze o možném optimálním rozpětí, o vzájemných srovnatelných relacích či o pravděpodobných limitech v závislosti na tom, z jakých hledisek, za jakých podmínek a k jakému účelu je hodnota zkoumána. Cenou je dále i částka zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům, než k prodeji, viz. 1 odst. 2 zákona č. 526/90 Sb. Z uvedeného je zřejmé, že cenu obvyklou je z matematického hlediska možno patrně chápat jako podmnožinu tržní hodnoty. Zatímco tržní hodnota se odhaduje pro jakýkoliv majetek (aktiva), který může být legálně obchodován na trhu, přičemž se může jednat i o zcela unikátní a ojedinělé případy, cena obvyklá se odhaduje pouze pro takový majetek a služby, jejichž ceny jsou realizovány na trhu běžně, pravidelně a podle místních zvyklostí. Jestliže v případě ocenění cenou obvyklou je nutno použít především metodu srovnávací a ostatní metody se používají pouze jako pomocné, pak v případě zjišťování tržní hodnoty nelze metodu srovnávací často použít vůbec (není dostupná databáze realizovaných cen s potřebnou vypovídací schopností, tedy cen srovnatelných), expert je nucen použít další standardní metody oceňování a na základě provedené analýzy pak odhadnout meze očekávané tržní hodnoty, i pro případy majetku, který v daném místě nemusel být dosud vůbec obchodován nebo bývá obchodován jen velmi zřídka a ještě navíc ve velmi specifických podmínkách, v případech nemovitostí se jedná např. o spoluvlastnické podíly na nemovitostech, o budovy na cizích pozemcích, o nemovitosti s právně nedořešeným přístupem apod. 7

8 B.2 Věcná hodnota, výnosová hodnota a cena zjištěná podle předpisu /3/ Dlouhodobé pronajímání daného typu nemovitosti není v místě obvyklé a výnosová hodnota se proto nezjišťuje. Podobně se nezjišťuje ani cena podle předpisu, který nezohledňuje reálně celou řadu tržních faktorů, proto se nezřídka až velmi výrazně odchyluje cena podle předpisu od reálné tržní hodnoty nemovitosti a pro laika v oboru oceňování nemovitostí může být tato cena velmi zavádějící. Prakticky ze stejných důvodů se nezjišťuje ani věcná hodnota, obvyklá cena bytů s identickou věcnou hodnotou se může až diametrálně odlišovat, v závislosti na poměru mezi nabídkou a poptávkou v různých lokalitách. B.3 Porovnávací hodnota Na základě analýzy databáze Ministerstva financí, tj. největší databáze prodaných bytů v České republice, která slouží pro tvorbu cenových předpisů a dále zejména na základě vlastních dlouhodobých zkušeností na daném tržním segmentu, mohu konstatovat vcelku jednoznačně stagnaci až pokles trhu s rezidenčními nemovitostmi a pokles cen na tomto trhu po roce 2009 v důsledku hospodářské krize, drobnější odchylky se vyskytují pouze ve specifických případech. Bojkovice patří k podstandardně žádaným lokalitám pro bydlení ve své velikostní kategorii, s dlouhodobým pozvolným poklesem počtu obyvatel. Nepřímo vypovídají o poklesu cen na daném tržním segmentu v Bojkovicích i předpisy pro oceňování, podle nichž došlo za poslední 2 roky k poklesu průměrné ceny za m 2 podlahové plochy bytu v Bojkovicích z Kč na Kč, tedy k poklesu o více než 10 % za rok!! Z hlediska obchodovatelnosti oceňované nemovitosti jsou obecně pozitivními faktory především dobrá poloha blízko centra města, v místě jsou asfaltové komunikace a veškeré sítě, dostatek parkovacích míst, menší plocha bytu ve zděném domě, poloha v nižším podlaží, negativní je mírně zastaralý a zanedbaný stav bytu, bez těles vytápění, tedy s poměrně vysokými očekávanými náklady na adaptaci a modernizaci bytu, ale i na revitalizaci domu. Po prostudování nabídkových cen na stránkách v městečku Bojkovice byly vyvozeny následující závěry: v nabídce je 14 bytových jednotek o velikosti m 2, nabídkové ceny se pohybují v rozmezí Kč, jednotkové ceny se pohybují v rozmezí Kč/m 2, průměrná jednotková cena činí Kč/m 2. Po prostudování nabídkových cen na stránkách v nedalekém městečku Slavičín, se obyvateli a s velmi podobnými parametry trhu s byty, jako v Bojkovicích, byly vyvozeny následující závěry: v nabídce je 19 bytových jednotek o velikosti m 2, nabídkové ceny se pohybují v rozmezí Kč, jednotkové ceny se pohybují v rozmezí Kč/m 2, průměrná jednotková cena (po vyřazení developerských nabídek v novostavbě) činí Kč/m 2. Z uvedeného je zřejmé, že průměrná nabídková cena běžných bytů (tj. s výjimkou novostaveb) se v obou srovnatelných městech pohybuje v rozmezí Kč/m Kč/m 2, přičemž je samozřejmě nutná mírná korekce nabídkových cen, neboť v mnoha případech bývá konečná prodejní cena nižší než je původní cena nabídková, takže průměrnou porovnávací hodnotu bytů v Bojkovicích lze očekávat patrně v oblasti mezi až Kč/m 2. U oceňovaného bytu jsou z hlediska jednotkové ceny pozitivními faktory poloha blízko centra města, menší velikost bytu a poloha 8

9 v nižším podlaží ve zděném domě, negativními faktory jsou především horší stav domu a zejména bytu, s očekávanými investicemi na opravy a modernizaci. Na základě uvedených porovnání, ale zejména na základě vlastních dlouhodobých zkušeností na daném tržním segmentu, očekávám jednotkovou obchodovatelnost nemovitosti v daném případě v rozmezí cca Kč/m 2 UP. Samozřejmě nemovitost zatížená exekucí a zástavními právy je nyní za tuto cenu jen obtížně prodejná, nicméně jedná se o cenu obvyklou, tj. o cenu, za kterou by byla nemovitost prodejná bez hrozby uvedených omezení (mimořádných okolností trhu) a pro běžného občana poměrně složitých právních úkonů s nepředvídatelným výsledkem. Za uvedených předpokladů lze odhadnout porovnávací hodnotu nemovitosti částkou ve výši 54,78 m 2 x Kč/m 2 = ,- Kč. Podle výše uvedených a předložených dokladů a provedenými závěry po důkladné analýze technických parametrů nemovitosti a parametrů tržního prostředí v dané lokalitě stanovuji porovnávací hodnotu nemovitosti bytové jednotky č. 679/5 částkou ve výši ,- Kč. B.4 Cena obvyklá Cenu obvyklou vyjadřuje v podobných případech zpravidla nejlépe cena porovnávací, jejíž věrohodnost bývá nejvíce ohrožena nedostatečnou databází realizovaných cen, resp. deformacemi databází úmyslně zkreslovaných cen při prodeji, ať už z důvodů daňových, z důvodů osobních poměrů k věci či k prodávajícímu, či z důvodů jiných. Stanovení ceny obvyklé je proto podmíněno nejen velmi dobrou znalostí trhu s nemovitostmi a dlouhodobým sledováním pohybů u jednotlivých tržních segmentů, ale především odborným posouzením rizik a jejich možného dopadu na tržní hodnotu majetku. V daném případě jsou v ceně porovnávací zohledněny zjištěné technické parametry nemovitosti i běžné (obvyklé) pozitivní a negativní faktory trhu. V případě mimořádných (neobvyklých) faktorů, které mohou zapříčinit někdy až neprodejnost nemovitostí a tedy i nemožnost zjištění (odhadu) ceny obvyklé, budou tyto faktory vyhodnoceny a odhadnuty samostatně, v souladu s požadavky zákona, jako závady na nemovitostech a práva spojená s nemovitostmi. Jedním z mimořádných faktorů trhu je v daném případě zejména prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitosti. Spoluvlastnické podíly nebývají předmětem prodejů v obvyklých podmínkách trhu, databáze porovnatelných prodejů proto prakticky neexistuje, resp. nemá prakticky žádnou vypovídací hodnotu. Osobně jsem se setkal s případy, kdy spoluvlastnický podíl ½ byl i po dlouhodobé nabídce zcela neprodejný, resp. byl nakonec prodán za nějakou víceméně symbolickou cenu, ale setkal jsem se i s případy, kdy takovýto podíl byl prodán za cenu dokonce převyšující ½ ceny obvyklé, platné pro celou nemovitost, neboť kupující získal s podílem ½ i další výhody. Na základě uvedených skutečností proto zohledňuji negativní vliv prodeje spoluvlastnického podílu v rámci závad na nemovitostech a tržní hodnotu stanovuji proto již bez zohlednění této závady pouze jako poloviční hodnotu obvyklé ceny nemovitosti, částkou odpovídající ½ její porovnávací hodnoty, tj : 2 = ,- Kč. 9

10 C Závěr Cílem předloženého znaleckého posudku bylo stanovit cenu obvyklou tržní spoluvlastnického podílu ve výši ½ na bytové jednotce č. 679/5 v Bojkovicích, podle LV č a 1821 pro k.ú. Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, se všemi součástmi a příslušenstvím, ke dni Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění, v souladu s metodikami standardně používanými na území ČR pro odhad ceny obvyklé tržní k uvedenému datu, je preferována tržní hodnota spoluvlastnického podílu stanovená metodou porovnávací hodnoty, bez zohlednění mimořádných závad a práv ve smyslu zákona, částkou ve výši: Slovy: dvěstěšedesátpěttisíckorunčeských ,- Kč Závady na nemovitostech: Omezení vlastníka v důsledku probíhajícího exekučního řízení a evidovaných zástavních práv. Dosažení obvyklé ceny na trhu je podmíněno kvalifikovaným způsobem prodeje, nejlépe prostřednictvím profesionálního realitního makléře a vyloučením mimořádných (mimotržních) vlivů prodeje. V případech prodeje proti vůli vlastníka, jako je např. výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti (exekuce), nebo formou realizace zástavního práva, nelze jistě hovořit o standardním tržním prostředí a často jsou zde proto dosahovány ceny i výrazně nižší, než je cena obvyklá, někdy se stává nemovitost i zcela neprodejnou. Tuto závadu na nemovitosti proto oceňuji částkou v intervalu 0,- až Kč. Negativní důsledky prodeje podílu ideální ½ na nemovitosti. Jak již bylo řečeno, nebývá prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech předmětem obchodů v obvyklých podmínkách trhu a nelze proto zodpovědně odhadnout cenu obvyklou spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitostech, viz. definice ceny obvyklé v zákoně o oceňování majetku. Z důvodů, které jsou uvedeny výše, oceňuji tuto závadu na nemovitostech podobně jako v předchozím případě částkou v intervalu 0,- až ,- Kč. Práva spojená s nemovitostmi: Nebyla zjištěna. V Uherském Brodě, dne

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 Okres:Bruntál Obec :Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1561/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.1561 v ulici Horní v Bruntále, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 202/4 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: exekutora JUDr. Karla Urbana Bytová jednotka č. 1488/31 v domě č.p. 1488 na

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 Okres:Rokycany Obec :Rokycany ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.667/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.667 v ulici Čechova v Rokycanech, okres Rokycany, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 Okres:Zlín Obec :Zlín ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.727/21 v osobním vlastnictví v domě č.p.727 v ulici Tyršova ve Zlíně, okres Zlín, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: exekutorku Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2915/2 v domě č.p. 2915

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Byt č. 980/5 ve vlastnictví dokončený

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 418-7/2012 o ceně bytové jednotky číslo 2389/6 zapsané na listu vlastnictví číslo 7872 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6464/124-2011 nemovitosti bytové jednotky č. 116/23 v bytovém domě čp. 116 v k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Bytová jednotka č. 2/5 v domě č.p. 2 na pozemku parc.č. 15

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5780/ 119/2015 O ceně administrativní a ceně obvyklé nemovitých věcí: - spoluvlastnického podílu 613/44400 k pozemku p.č.st. 427 - bytové jednotky č. 1179/24 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6715/64-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 290/17 v bytovém domě čp. 290 v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek 2212-103/2012

Znalecký posudek 2212-103/2012 Znalecký posudek 2212-103/2012 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - sever PŘEDMĚT OCENĚNÍ : Ideální podíl ve výši 1/8 Zemědělské pozemky

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více