VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009

2 Hospodaření a) Rozpočet Tvorba rozpočtu byla realizována v souladu s pokyny nadřízeného orgánu, stanovené závazné ukazatele byly dodržovány a upravovány pouze na základě rozpočtových opatření nadřízeného orgánu. Rozpočtových opatření bylo realizováno ve sledovaném období celkem 71, z toho 49 vnitřních z důvodu přesunu finančních prostředků na nedostatečně kryté položky. Maximální pozornost byla věnována sledování vývoje čerpání stanovených měsíčních limitů a dodržování úsporných opatření. Ve druhé polovině roku nadřízený orgán navýšil rozpočet o částku 300 tis. Kč, v závěru roku o dalších 700 tis. Kč. Těchto prostředků jsme využili k doplnění skladových zásob materiálu, k úhradám energií a oprav. Aktuální čerpání rozpočtu bylo pravidelně vyhodnocováno na shromáždění vedoucích oddělení a samostatných referátů. Stanovené příjmy, které byly v nedaňové části poníženy nadřízeným orgánem o 270 tis. Kč, byly naplněny na 102,75 %. Srovnání vývoje příjmů a výdajů v letech jsou uvedeny v tabulce č. 1 a v grafu č. 1 a č. 2. Tabulka č rozpočet plnění rozpočet plnění rozpočet plnění Příjmy daňové Příjmy nedaňové Výdaje celkem Graf č. 1 Vývoj objemu rozpočtu a plnění daňových a nedaňových příjmů v letech v tis.kč příjmy daňové příjmy nedaňové 0 rozpočet plnění rozpočet plnění rozpočet plnění

3 Graf č. 2 Vývoj celkových výdajů v letech Výdaje celkem v tis.kč výdaje celkem b) Platy zaměstnanců Prostředky na platy občanských zaměstnanců pokryly veškeré nároky, u příslušníků byly chybějící prostředky ve výši Kč doplněny z rozpočtu roku V průběhu roku byly zaměstnancům uděleny vícekrát mimořádné odměny. Dodržování stanoveného limitu na osobní příplatky byla věnována maximální pozornost po celý uplynulý rok. V souladu s pokynem nadřízeného orgánu byly v závěru roku u občanských zaměstnanců, u kterých nebylo možno poskytnout do konce roku náhradní volno, proplaceny příplatky za svátek a přesčasové hodiny. Srovnání výdajů na platy a srovnání průměrných platů příslušníků a občanských zaměstnanců zobrazuje tabulka č. 2 a graf č. 3 a č. 4. Tabulka č. 2 Výdaje na platy v tis. Kč Průměrný Výdaje na Průměrný Výdaje na plat v Kč platy v tis. plat v Kč platy v tis. Průměrný plat v Kč Kč Kč příslušníci občanští zaměstnanci

4 Graf č. 3 Srovnání výdajů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců v letech výdaje v tis.kč příslušníci občanští zaměstnanci Graf č. 4 Srovnání průměrných platů příslušníků a občanských zaměstnanců v letech průměrný plat v Kč příslušníci občanští zaměstnanci c) Odměňování vězněných osob Mzdové prostředky pro odsouzené zařazené ve vnitřní režii byly plně dostačující, přebytek rozpočtu ve výši 30 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením přesunut na dohody. Celkové výdaje na odměny a průměrné odměny vězněných osob v rozmezí let 2007 až 2009 jsou uvedeny v tabulce č. 3 a graficky znázorněny v grafech č. 5 a č. 6. Tabulka č Celkové výdaje na odměny vězněných osob ve vnitřní režii v tis. Kč Průměrná odměna v Kč - vnitřní režie Průměrná odměna v Kč - cizí subjekty

5 Graf č. 5 Srovnání výdajů na odměny vězněných osob ve vnitřní režii v letech v tis.kč celkové výdaje na odměny vězněných osob ve vnitřní režii Graf č. 6 Srovnání vývoje průměrné reálné odměny ve vnitřní režii a u cizích subjektů v letech v Kč vnitřní režie cizí subjekty d) Vymáhání pohledávek Struktura pohledávek ve vazební věznici se dělí na pohledávky za vězni v aktuálním stavu, za propuštěnými vězni a ostatní pohledávky. Vývoj pohledávek v letech 2007 až 2009 znázorňuje tabulka č. 4. Objem pohledávek je v závislosti na stavu vězňů a doručování usnesení soudu o povinnosti k úhradě nákladů výkonu vazby. Z celkového objemu ostatních pohledávek, které jsou ve výši ,94 Kč, je částka ,48 Kč předepsána jako smluvní pokuta firmě R.M.G. Zlín za nedodržení smluvních podmínek a refundace nákladů spojených s opravami záručních závad jinou firmou. Ostatní pohledávky jsou vedeny za zdravotními pojišťovnami, nesplacené půjčky FKSP, za rekreace, pohledávky za škody, nájemné Telefonica O2 a zálohy dodavatelům. 5

6 Tabulka č Pohledávky vězněných osob - aktuální stav , , ,00 Pohledávky vězněných osob - po propuštění , , ,00 Ostatní pohledávky , , ,94 f) Projekty z finančních mechanismů EU a jiné zahraniční pomoci Projekty z finančních mechanismů EU a jiné zahraniční pomoci nebyly v naší organizační jednotce v hodnoceném období realizovány. g) Zaměstnávání vězněných osob Ve Vazební věznici Olomouc jsou vězni zařazeni jednak ve vnitřní režii, kde počet pracovně zařazených je závislý na přidělených prostředcích státního rozpočtu, tak i u cizích subjektů, kde se vazební věznice snaží zajistit práci pro co největší počet vězněných osob. V současné době má vazební věznice uzavřenou smlouvu se šesti soukromými firmami. Z důvodu finanční krize se soukromým firmám snížil objem zakázek a tím i celkové práce. Smlouvy na zaměstnávání vězněných osob však zůstávají uzavřeny, vše se firmy snaží řešit jen snížením počtu pracujících. Při průměrném zařazení 38,17 odsouzených ve vnitřní režii a 23,17 u cizích subjektů se zaměstnanost pohybovala v průměru 93,41 % za rok Graf č. 7 znázorňuje procentní vývoj zaměstnanosti v letech Graf č. 7 Vývoj zaměstnanosti v letech ,23 93,41 % ,88 vývoj zaměstnanosti v % h) Dávky sociálního zabezpečení Z dávek sociálního zabezpečení byly vazební věznicí vypláceny pouze nemocenské dávky a peněžitá pomoc v mateřství. Celkový objem dávek roku 2009 byl ve výši 325 tis. Kč, v roce 2008 ve výši 492 tis. Kč a v roce 2007 ve výši 204 tis. Kč. 6

7 Logistika a) Správa majetku V rámci plánovaných oprav nemovitostí byla provedena akce: Olomouc oprava venkovního kanalizačního řadu a vnitřního kanalizačního potrubí, která se prováděla v prostoru eskortního dvora a v objektu č. 1, v 1. PP a 1. NP. Investiční akce: Olomouc Digitalizace TV, předána do provozu v prosinci Z výdajů na operativní opravy nemovitostí byly provedeny tyto opravy: oprava ve výměníkové stanici (oprava APPS a vadných armatur), oprava rozvodu teplé a studené vody v objektu č. 1, 1. PP, oprava stropu, izolace proti zemní vlhkosti a podlahové krytiny v objektu č. 7, oprava přístřešku a klempířských prvků na hospodářském dvoře u objektu č. 1, oprava regulace jalového proudu v elektrorozvodně, oprava podlahové krytiny v objektu č. 2, 2. NP, oprava stropu v objektu č. 1, 3. NP. Vlastní údržbou bylo provedeno: stavební úpravy v objektu č. 7, 1. NP, zřízení prostoru pro volnočasové aktivity v prostoru hospodářského dvora, malování ubytovacích zařízení, kanceláří a chodeb, opravy elektroinstalace, vodoinstalace, topení, stolařské a zámečnické práce pro zajištění provozu vazební věznice. Evidence majetku/zásob: Evidence majetku/zásob se zpracovává v programu VIS-SKH, který neustále prochází různými úpravami ze strany Microsoftu, jsou dodělávány sestavy a zapracovávány požadavky věznic, které nebyly do této doby MS akceptovány. Zatím nedošlo k propojení oblastí VIS- EKO a VIS-SKH a nebyla dořešena problematika modulu VIS-RIP. Reforma účetnictví (vyhláška č.410/2009), která začala koncem roku se dotýká i referátu MTZ a služeb, podstatné změny budou zapracovávané v roce 2010 a bude připravována realizace odpisů majetku, která by měla začít ve VS ČR od 1. ledna Výstrojní a výzbrojní problematika: Centrální sklad dodával výstrojní a výzbrojní materiál v požadovaném sortimentu a množství, dodávky pokryly potřebu věznice. Skladování: Věznice má celkový nedostatek skladových prostor - tento problém je dlouhodobý. Majetek /zásoby/ je uložen v malých, nevyhovujících prostorách, kde navíc negativně působí vlhko a místy i plíseň. V roce 2005 byla rozpracována nová investiční akce Olomouc Hala pro MTZ. V roce 2006 byl zpracován investiční záměr a byla podána žádost o schválení a 7

8 registraci akce. Realizace by přinesla nové skladovací prostory a vyřešila dosavadní nevyhovující stav. b) Stravování a výživa V hodnoceném období byla provedena oprava venkovního kanalizačního řadu a vnitřního kanalizačního potrubí. Rekonstrukci vzduchotechniky se zajistit nepodařilo z důvodu nedostatku finančních prostředků. Ke konci roku byla dodána z prostředků GŘ VS ČR nová myčka na nádobí. Protože v dalších letech nebude provedena požadovaná rekonstrukce stravovacího provozu, je nutné zajistit modernizaci technologie. Pracovníci referátu stravování a výživy dbali v mezích daných finančních limitů na pestrost připravované stravy. Případné problémy byly operativně projednávány a řešeny. Ze strany vězňů nebyla podána ani jedna oprávněná stížnost na kvalitu stravy. Finanční prostředky na stravu odsouzených byly čerpány v souladu s NGŘ č. 4/2008. Přidělený rozpočet 5, Kč musel být v průběhu roku navýšen o Kč (navýšení počtu vězněných osob). Počet dávek /ks/ Denní norma /Kč/ Celkem /Kč/ Základní strava: Snídaně , Oběd , Večeře , Nedráždivá strava Diety: D D D D Bezlepková strava Těhotná žena Přídavek Přídavek Zpm Přídavek Zpv Balíček Zbo Balíček Zb Degustační porce Celkem čerpáno 5,

9 c) Energetika a vodohospodářství Porovnání spotřeby a nákladů na pitnou vodu a energie v roce 2008 a 2009: Spotřeba Poměr /%/ Finanční náklady /tis. Kč/ Poměr /%/ Rok Pitná voda m m ,7 Tepelná energie GJ GJ 106, ,7 El. energie kwh kwh 100, ,8 % 114,0 112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 Pitná voda Tepelná energie El. energie Spotřeba Náklady Komentář k tabulce odběrů a nákladů za pitnou vodu a energie: Pitná voda: Navýšení spotřeby vody v roce 2009 o m 3 bylo proti roku 2008 ovlivněno vyšším počtem ubytovaných odsouzených a obviněných a navýšením počtu pracovně zařazených odsouzených. V průběhu roku byly realizovány stavební akce prováděné vlastní údržbou, které také významně ovlivnily spotřebu vody. Vzniklo např. nové sociální zázemí pro psovody. V listopadu byla provedena revize hydrantů, spojená se zkouškou funkčnosti a výkonnosti pro potřeby protipožární ochrany vazební věznice. Všechna opatření pro úsporu vody (např. pouštění TUV na cely dle rozpisu, urychlené opravy protékajících splachovačů na celách) byla dodržována. Náklady na vodu jsou proti roku 2008 vyšší i z důvodu meziročního navýšení ceny za vodu ze strany dodavatele Veolia a.s. Průměrná cena za pitnou vodu se zvýšila z 61,36 Kč/m3 (rok 2008), na 65,92 Kč/m3 (rok 2009). 9

10 Tepelná energie: Mírné zvýšení spotřeby v roce 2009 o 456 GJ bylo proti roku 2008 ovlivněno klimatickými podmínkami. Důslednou kontrolou racionálního provozu zastaralého zařízení výměníkové stanice z roku 1985, tepelných rozvodů a kontrolou technologických zařízení na páru se snížil dopad klimatických podmínek. Průměrná cena za odběr páry se zvýšila z 290,29 GJ (rok 2008), na 295,65 GJ (rok 2009). Průměrná cena ovlivnila i zvýšené finanční náklady za odběr páry v roce Elektrická energie: Mírné navýšení spotřeby v roce 2009 o 3,4 MWh bylo proti roku 2008 úměrné nově zabudovaným elektrickým spotřebičům. Na základě úkolu z porady GŘ č.20/06 byla provedena všechna navrhovaná reálná opatření k racionalizaci spotřeby el. energie. Průměrná cena za odběr elektrické energie se zvýšila z 2,99 Kč/kWh (rok 2008) na 3,26 Kč/kWh (rok 2009) a ovlivnila i zvýšené finanční náklady za odběr elektrické energie v roce Revize: Veškeré plánované revize byly provedeny bez závad bránících bezpečnému provozu revidovaných zařízení. Kontroly a revize vyhrazených technických zařízení: Kontroly a revize spotřebičů a zařízení se provádí na základě plánu revizí a kontrol, který je zpracován do roku 2011 a je uložen u energetika. Tento plán je průběžně plněn. Kontrola výměníkové stanice: Revize provádí revizní technik tlakových nádob 1x ročně. Revizní zpráva je uložena u energetika. Kontrola tlakových nádob: Revize provádí revizní technik tlakových nádob 1x ročně. Revizní zprávy jsou uloženy u energetika. Seznam tlakových nádob: bojler teplé vody na 2000 litrů, 2x APPS 0,5, dochlazovač, 2x kompresory, parní kotle v kuchyních. Kontrola armatur (bezpečnostní ventily, uzávěry, havarijní ventily, redukční ventily): Kontroly provádí energetik 1x měsíčně a zapisuje do knihy kontrol armatur. Kontrola potrubí (rozvody tepla + vody v celém objektu vazební věznice): Kontroly provádí energetik 1x za 3 měsíce a zapisuje do knihy kontrol potrubí. Revize elektrických zařízení: Revize provádí revizní technik dle rozpisu revizí, revizní zprávy jsou uloženy u energetika. Revize hlavní elektrické rozvodny NN: Prohlídky provádí energetik, nebo elektrikář 2x týdně, o kontrole je proveden zápis v knize kontrol hlavní rozvodny NN. 10

11 Revize elektrických spotřebičů a nářadí: Revize provádí revizní technik dle rozpisu revizí, revize jsou uloženy u energetika. Revize náhradního zdroje elektrické energie: Revize provádí 1x ročně odborná firma a protokol je uložen u energetika. Zkouška náhradního zdroje energetikem 1x týdně po dobu 5 minut zápis v provozní knize. Revize výtahů: Revize výtahů o nosnosti 1000 kg z roku 1995, 500 kg z roku 1993, řetězového výtahu z roku 1994 a zdvihací plošiny z roku 2004 provádí odborná firma 1x za 3 měsíce a protokoly jsou uloženy u energetika. Kontrolu výtahů provádí energetik, nebo elektrikář 1x za 14 dní a zapisuje do knihy kontrol výtahů. Revize RTG techniky: Revize RTG techniky na Zdravotnickém středisku a RTG techniky zabezpečovací, provádí odborné firmy na základě rozpisu revizí, který je uložen u energetika. Revize zabezpečovací techniky: Revize zabezpečovací techniky provádí odborné firmy na základě rozpisu revizí, který je uložen u energetika. Revize záchranné techniky: Revize záchranné techniky provádí odborná firma na základě rozpisu revizí, který je uložen u energetika. Technický stav energetických zařízení: Automatická předávací stanice páry APPS -0,5 /II: Je z roku 1987, tedy 23 roků stará, a dodavatel firma ČKD Praha n.p. již neexistuje, tzn, veškeré opravy a náhradní díly je nutno zadávat u odborných firem. Na opravy a údržbu výměníkové stanice, jejíž hlavní částí je APPS 0,5, se vydává průměrně ročně cca ,- Kč. K tomu je potřeba počítat i s náklady na pravidelnou údržbu uvedeného zařízení, bez které by zastaralé zařízení nebylo schopno provozu. Náhradní zdroj páry parní kotel E-IV: Je z roku 1987, tedy 23 roků starý, a firma ŽDB Bohumín n.p., která středotlaký kotel o výkonu 493 kw vyrobila již neexistuje a všechny případné opravy je nutno řešit s odbornými firmami. Parní kotel slouží jako náhradní zdroj páry v případě přerušení dodávky páry od dodavatele Dalkia a.s. Olomouc. Může zásobovat parou kuchyně a dále dodávat páru pro parní bojler, který zásobuje teplou vodou vazební věznici. S tímto náhradním zdrojem nelze vytápět vazební věznici. Hlavní rozvodna NN: Je zastaralá a nevhodně umístěná v suterénu vazební věznice, kde musí být přes časový spínač prováděno odvětrávání uvedeného prostoru, jelikož na zdech se tvoří neustále plíseň a z toho důvodu opadává omítka ze zdí a stropu i do elektrických rozvodů. Je nutno pravidelně kontrolovat stav elektro zařízení, aby nedošlo k případné poruše. Přívod do vazební věznice je 11

12 z trafostanice Komerční banka dvěmi kabely 3x 240 mm mm. Zařízení rozvodny je nutno minimálně 2x týdně průběžně kontrolovat a prvky, které jeví opotřebení ihned vyměňovat. Náhradní zdroj elektrické energie: Typ 6S110 o výkonu 75 kva. Uvedený náhradní zdroj z roku 1989 je díky pravidelným ročním revizím prováděných odbornou firmou a dále týdenními kontrolami se zkušebním provozem v relativně dobrém stavu. Z důvodu rozšíření zabezpečovací techniky, nutných zařízení, které musí při výpadku pracovat, uvedený náhradní zdroj pracuje na hranici svého výkonu. Z toho důvodu bylo nutno přikročit k úpravám zapojení osvětlení chodeb a cel, aby bylo možno 100% zabezpečit chod nutných vybraných zařízení bez toho, že by kapacita náhradního zdroje nestačila pro nutný provoz vazební věznice. Náhradní zdroj užitkové vody: Vrtaná studna na eskortním dvoře, s hloubkou 25 m, slouží jako záložní zdroj užitkové vody v případě výpadku pitné vody od dodavatele Veolia a.s. (zalévání WC, zalévání zahrady a pro potřebu údržby). Energetický audit: V energetickém auditu, který byl zpracován pro Vazební věznici Olomouc v roce 2005 je současná situace, ale i návrhy pro zlepšení detailně popsány. Uvedený audit schválila i Státní energetická inspekce. Odstraňování poruch: V roce 2009 nedošlo k závažnějším poruchám na zařízení vazební věznice. Pouze v měsíci září bylo za pomoci firmy SOLID TEAM provedeno měření kvality elektrické sítě vazební věznice jednak v hlavní elektro rozvodně NN a dále ve strojovně serverů pro PC a zabezpečovací techniku. Důvodem byly časté problémy s náhradními zdroji UPS pro tyto servery. Měřením elektrické sítě se podařilo najít problémová místa v rozvaděči, který napájí dobíjení UPS a úpravou zapojení se odstranily problémy s vybíjením UPS. Následná rekonstrukce zařízení na kompenzaci účiníku elektrické energie v hlavní elektro rozvodně NN přispěla k úplnému odstranění výše uvedených problémů. Provedená kontrola hlavním energetikem dne byla zaměřena na technický stav energetických zařízení, na odběry vstupních energií, provádění revizí vyhrazených technických zařízení a vedení příslušné technické evidence a dokumentace. Byla provedena kontrola technického stavu výměníkové stanice, náhradního zdroje páry, náhradního zdroje elektrické energie, hlavní elektro rozvodny NN a vedení příslušné evidence. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné závady. Výkon vazby a trestu K nejdůležitějším oblastem činnosti oddělení výkonu vazby a trestu (dále jen OVVaT ), které je výkonnou organizační složkou Vazební věznice Olomouc (dále jen VV Olomouc ), patřilo v roce 2009 dodržování a naplňování příslušných ustanovení zákona č. 169/1999 Sb., o 12

13 výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ZVTOS ), zák. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (dále jen ZVV ) a dalších právních předpisů, které upravují výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. V polovině roku byla rozšířena kapacita oddělení vazby se zmírněným režimem a dále byl vybudován nový vycházkový prostor. V budoucnu bychom chtěli rozšířit vazbu se zmírněným režimem až na 38% celkové ubytovací kapacity věznice určené pro ubytování obviněných. Tento nelehký úkol bude odvislý od dostatku finančních prostředků na přebudování kulturní místnosti a vybudování samostatné koupelny. Dále se sociální pracovníci pokusí opětovně navázat spolupráci s místním úřadem práce. a) Programy zacházení Během pobytu odsouzeného v nástupním oddělení vazební věznice je každému zpracována komplexní zpráva, která obsahuje komplexní posouzení všech odborných zaměstnanců a vychovatelů a zobrazuje shrnutí pedagogického, psychologického a sociálního posouzení daného vězně. Délka pobytu odsouzeného na nástupním oddělení je stanovována individuálně a zpravidla nepřevyšuje dle 8 odst. 2 vyhl. č. 345/1999 Sb, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ŘVTOS ) stanovené 2 týdny. Na základě komplexní zprávy je odsouzenému stanoven program zacházení, který tvoří základní formu cílevědomého a komplexního působení na osobnost odsouzeného. Na přelomu roku 2008 a 2009 byla změněna koncepce zacházení s odsouzenými. Nově byly programy zacházení zaměřeny na trestnou činnost, které se odsouzení dopustili. Programy zacházení jsou rozčleněny na jednotlivé kategorie dle trestných činů proti majetku, proti rodině a občanskému soužití, násilné trestné činy a trestné činy zaměřené na maření úředního rozhodnutí. Odsouzenému je dle jeho konkrétní trestné činnosti stanoven odpovídající program zacházení. V případě, že svojí trestnou činností spadá do dvou a více oblastí, je mu stanoven takový program zacházení, který nejvíce odpovídá jeho spáchanému trestnému činu a povaze odsouzeného. Některé aktivity jsou odsouzeným společné, některé jsou určené pouze pro danou specifickou skupinu odsouzených dle druhu spáchaného trestného činu. Odborní zaměstnanci realizovali v roce 2009 všechny typy aktivit plynoucích z ustanovení 41 ZVTOS. Konkrétně odsouzeným byly nabízeny tyto speciálně výchovné aktivity Základy slušného chování v občanské společnosti, Sociálně psychologický trénink, Sociálně psychologický výcvik, Ergoterapie, Encounter skupina, Socializační koučink a Výcvik sociálních dovedností. Ze vzdělávacích aktivit to byly Rodinná výchova, Trestný čin a přestupek očima občana, Biblická hodina, Řízené samostudium cizích jazyků, Konverzace v angličtině, Dopravní kurz, Výchovně vzdělávací program a Předvýstupní a reintegrační poradenství. Ze zájmových aktivit mohli odsouzení navštěvovat Sportovní hry, Kroužek kondičního posilování, Akvaristický kroužek, Bohoslužbu, Zahradnický kroužek a Hraní her na počítači. Cílem aktivit je prevence kriminality zaměřená na zprostředkování nových náhledů na chybné postoje a chování, prevence asociálního chování orientovaná na posilování morálního uvědomění, poskytování chybějících informací, které posílí připravenost odsouzených na reálné životní situace apod. S ohledem na to, že převážná část odsouzených byla pracovně zařazena a to buď na nestřežených pracovištích mimo VV Olomouc, nebo ve vnitřní režii, byly aktivity realizovány převážně v odpoledních a večerních hodinách či o víkendech. V roce 2009 strávili odsouzení v aktivitách celkem hodin, což je mnohonásobně více, než v roce

14 b) Specializovaná oddělení Specializovaná oddělení se ve Vazební věznici Olomouc nenacházejí. c) Problematika specifických skupin vězňů V roce 2009 se mohli obvinění mladiství a blízcí věku mladistvých zapojit do 23 druhů nabízených programových aktivit. Z toho 10 bylo preventivně výchovných, 5 vzdělávacích, 7 zájmových a 1 sportovní. Množství hodin, které ML a mladí obvinění trávili na některé z programových aktivit, dosáhl v roce 2009 čísla Ve srovnání s předchozím rokem, kdy to bylo hodin, je to o zhruba 130% více. V prvním pololetí roku 2009 v rámci stanoveného individuálního plánu a ve spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ DC 90, s.r.o. dokončil jeden mladistvý obviněný povinnou školní docházku. Těžiště práce odborných zaměstnanců s mladistvými obviněnými spočívalo i nadále v individuálním i ve skupinovém přístupu. Počet mladistvých obviněných se v loňském roce pohyboval v průměru 5 osob během kalendářního měsíce. I obviněné ženy v roce 2009 hojně využívaly širokou nabídku programových aktivit. Počet vazebně stíhaných žen se v uplynulém roce pohyboval v rozmezí 3 9 osob v průběhu kalendářního měsíce, což je přibližně stejný počet jako v roce Obviněným cizím státním příslušníkům byla ve VV Olomouc také umožněna účast na programových aktivitách. S ohledem na jejich jazykové možnosti více využívali individuální práci, ale účastní se také sportovních a zájmových aktivit. Koordinátorem pro práci s cizinci byl a stále je ustanoven speciální pedagog oddělení VVaT. d) Otevírání nových kapacit V souvislosti s evropským trendem zlepšování podmínek osob ve výkonu vazby jsme od 1. srpna 2009 rozšířili oddělení vazby se zmírněným režimem. Toto se podařilo realizovat i přes skutečnost, že ubytovací kapacita oddělení výkonu vazby byla v roce 2009 trvale překročena o 10 až 15%. Celková kapacita tohoto nově vzniklého oddělení je 24 obviněných, což činí více jak 20% celkové ubytovací kapacity věznice určené pro ubytování obviněných. Skupina vězňů zde umístěná má možnost se v určitém čase volně pohybovat ve vymezeném prostoru a stýkat se s dalšími obviněnými, kteří jsou umístěni v tomto oddělení. Součástí tohoto oddělení je i kulturní místnost, na které mají obvinění k užívání, z důvodu podporování samoobslužných činností, rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu. Samozřejmostí je i televize, video a DVD přehrávač. Společné prostory oddělení jsou přiměřeně vyzdobeny květinami a nástěnkami. V rámci podporování sociálních vazeb s původním prostředím, především rodinou a jejími příslušníky, byla se souhlasem ředitele vazební věznice rozšířena doba návštěv na 2 hodiny 1x za 14 dnů. VV Olomouc na rozšíření kapacity vazby se zmírněným režimem ze svých prostředků poskytla částku cca Kč. V uplynulém roce jsme žádali GŘ VS ČR o poskytnutí financí na zřízení sociálního zařízení (koupelny). Požadovaná částka však nebyla poskytnuta a VV na vybudování koupelny již neměla ze svých finančních zdrojů žádné prostředky. V rámci vycházek mohou obvinění z vazby se zmírněným režimem a odsouzení zařazení k VTOS v naší vazební věznici využívat nově dovybavený a zestetizovaný vycházkový dvůr, který slouží také jako víceúčelové hřiště. Tento prostor si v roce 2009 převážně sami zestetizovali právě zmiňovaní odsouzení v rámci pracovní terapie. Na tomto hřišti mají vězni možnost si zahrát petanque, kuželky, dále stolní tenis, lehce si zaposilovat na cvičebních strojích nebo si jen tak odpočinout na lavičkách. 14

15 e) Spolupráce s institucemi a organizacemi V sociální oblasti zaměstnanci vazební věznice spolupracovali v roce 2009 s příslušnými odděleními a referáty Magistrátu města Olomouce, s úřady práce, s Probační a mediační službou ČR (dále jen PMS ČR ), Poradnou pro otázky občanství (v loňském roce nikdo z vězněných nežádal o vyřízení českého státního občanství), Českým červeným křížem (hygienické potřeby pro nesolventní vězněné), OSSZ (vyřizování žádostí o důchod) a Charitou Olomouc. Byly realizovány besedy s pracovníky z některých těchto institucí a koordinovány postupy při společné péči o svěřené osoby. Například besed s koordinátory péče o občany tzv. společensky nepřizpůsobenými se zúčastnilo 49 odsouzených, se zástupci Probační a mediační služby ČR 135 odsouzených, s pracovníky organizace Podané ruce se zúčastnilo 186 odsouzených a s pracovníky Charity Olomouc se zúčastnilo 135 odsouzených. Besedy s pracovníky ÚP Olomouc nejsou již druhým rokem realizovány z důvodu nezájmu ze strany ÚP Olomouc. Zapříčiněno to bylo i personálními změnami ve vedení ÚP Olomouc. Veškeré informace o činnosti ÚP byly odsouzeným podány na besedách sociálními kurátory Magistrátu města Olomouc a sociálními pracovníky VV Olomouc. Na základě Dohody o spolupráci uzavřené mezi Vězeňskou službou ČR a občanským sdružením Sdružení podané ruce Walhalla Olomouc (dále jen SPR ), docházejí pracovníci této společnosti do VV Olomouc za účelem poskytování odborných služeb v oblasti protidrogové prevence pro cílenou skupinu vězněných osob a následně pak jejich návaznost v případě potřeby po jejich propuštění. Tyto služby jsou poskytovány formou individuálního poradenství. Ve výkonu vazby je kontakt určován subjektivní potřebou obviněných, kteří mají možnost prostřednictvím psychologa VV požádat o zprostředkování návštěvy pracovníka SPR. Tyto kontakty jsou realizovány formou návštěvy. Osoby ve VTOS mají konzultaci svých problémů umožněnou v rámci pravidelných návštěv pracovníka SPR ve středu, v odpoledních hodinách. Další spolupráce s pracovníky sdružení spočívá v jejich účasti v Poradně drogové prevence. V rámci činnosti této poradny dochází k pravidelným schůzkám odborných zaměstnanců věznice s kontaktními pracovníky SPR, jejichž cílem je kromě výměny pro práci obou stran nutných informací o vězněných osobách, také seznamování se odborných zaměstnanců s novými informacemi z oblasti užívání návykových látek. Spolupráce s PMS ČR je kromě výše uvedených besed také v oblasti podmíněného propuštění odsouzeného s dohledem probačního úředníka. Pokud odsouzený projeví zájem, je mu nejpozději tři měsíce před termínem možného podmíněného propuštění předán Podnět k zahájení spolupráce s Probační a mediační službou ČR, která v závěru svého kontaktu na odsouzeného zpracuje zprávu, ve které se opírá i o informace ze strany vězeňského personálu a další údaje. Nadále byla poskytována pomoc vězněným osobám při vyřizování občanských průkazů, kterých bylo v roce 2009 pro odsouzené či obviněné vyhotoveno nebo přeposláno z jiných matričních úřadů cca 50, pracovnicemi matriky Magistrátu města Olomouc bylo ověřeno celkem 32 podpisů nebo listin, včetně tří přiznání otcovství. V loňském roce proběhlo ve vazební věznici několik odborných stáží a to jednak studentů VOŠ nebo VŠ pedagogicko-sociálního, psychologického či dalších směrů a jednak v rámci spolupráce VS ČR a PMS ČR byly zajišťovány také povinné stáže nových pracovníků PMS ČR. Vazební věznice také v loňském roce spolupracovala s Policií ČR a Okresním soudem Olomouc, kdy uvedeným institucím zabezpečila odsouzené, kteří jim pomohli při stěhování jednak v rámci jednotlivých kanceláří okresního soudu a jednak při stěhování Krajského ředitelství Policie ČR do nové budovy. 15

16 f) Dozorčí služba Dozorčí služba v roce 2009 byla zajišťována inspektory dozorčí služby inspektory, dozorci inspektory, dozorci vrchními asistenty a vrchními dozorci vrchními inspektory v souladu s příslušnými zákony a předpisy upravujícími výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v souladu se zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V rámci předvádění vězněných osob uvnitř vazební věznice zajišťovala dozorčí služba předvádění k duchovnímu, k nákupům, k návštěvám, ke specialistům, ke konání programových aktivit a různým denním činnostem zabezpečujícím naplňování práv obviněných i odsouzených. V celém širokém spektru své činnosti, se dozorčí služba vždy řídila zásadami bezpečné práce a přitom slušného jednání s vězněnými osobami neponižujícího lidskou důstojnost. Ve své činnosti OVVaT úzce spolupracuje s oddělením VaJS, kdy v rámci personálních možností dochází ke vzájemné výpomoci při zajišťování výkonu služby. Vzdělávání vězněných osob a) Vzdělávání vězňů Cílem vzdělávacích aktivit je nejen posilovat zájem odsouzených o vzdělávání, seberozvíjení a sebezdokonalování se, ale rovněž prevence kriminality zaměřená na zprostředkování nových náhledů na chybné postoje a chování a v rámci některých aktivit také prevence asociálního chování orientovaná na posilování morálního uvědomění. Navíc se u odsouzených rozšiřuje jejich možnost uplatnění na trhu práce. Během roku 2009 jsme v rámci programů zacházení rozšířili nabídku vzdělávacích aktivit. Aktivity jsou orientovány jak na rozšiřování úrovně jazykových znalostí vězňů, tak na získávání vědomostí potřebných pro aktivní přístup k dalšímu životu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Od nového roku v souvislosti s novou koncepcí zacházení s odsouzenými, kdy je program zacházení zaměřen na jejich trestnou činnost, bylo schváleno pět nových aktivit ( Rodinná výchova, Základy etiky a etikety, Trestný čin a přestupek očima občana, Sociální komunikace a Všeobecně vzdělávací cyklus ). Aktivita Předvýstupní a reintegrační poradenství byla z důvodu změny svého obsahového zaměření od ledna 2009 přesunuta mezi aktivity vzdělávací. V červnu 2009 byla realizována změna na pozici vychovatelů a proto byla zrušena aktivita Všeobecně vzdělávací cyklus a nově zavedena aktivita Výchovně vzdělávací program. Odsouzeným byla i v tomto hodnotícím období nabídnuta možnost absolvování vzdělávacích kurzů, které byly buď realizovány ve Školských vzdělávacích střediscích nebo kurzy, které si věznice zajišťovaly samy např. pánský kadeřník. Dále VV Olomouc obdržela nabídku od externího školícího střediska, kde byla odsouzeným nabídnuta možnost získání osvědčení o rekvalifikaci na pracovní činnost: obsluha přenosné motorové pily, křovinořezu a benzínové sekačky. Odsouzeným také byla opětovně nabídnuta možnost bakalářského studia v oboru Teologické nauky. Žádné z nabízených možností rozšíření či doplnění vzdělání však odsouzení nevyužili. Zde je však nutno zdůraznit to, že podmínkou pro absolvování kurzů je přemístění z VV Olomouc do jiné věznice, což odsouzení odmítají z důvodu toho, že kurzy probíhají ve věznicích, které jsou od jejich bydliště hodně vzdáleny a pro rodinu by bylo problematické dojíždění. Dalším důvodem, který je odrazuje od absolvování kurzu je to, že si uvedené kurzy musí hradit sami. 16

17 b) Statistika Během roku 2009 si žádný odsouzený ve Vazební věznici Olomouc nedoplnil ani nerozšířil vzdělání. Vězeňská a justiční stráž a) Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské a justiční stráže Na oddělení vězeňské a justiční stráže je zásluhou téměř stoprocentní naplněnosti systemizovaných tabulkových míst situace stabilizovaná a jeho činnost lze za rok 2009 hodnotit jako velmi dobrou. V průběhu roku nedošlo k žádnému pokusu o útěk, ani k žádnému odchodu odsouzeného z nestřeženého pracoviště, což svědčí o velmi dobré úrovni výkonu služby příslušníků oddělení vězeňské a justiční stráže (dále jen VaJS ) a to ve strážní službě, na eskortách i při předvádění. Největší problémy na oddělení VaJS způsobila zabezpečovací technika. Během roku se vyskytovaly poruchy na střežícím počítači operačního střediska, který vykazoval stálé restarty a celý objekt vazební věznice byl díky tomu několikrát denně bez elektronického střežení. Také systém detekce mobilních telefonů nepracoval bez poruch v důsledku kterých byl určitý úsek vazební věznice na delší dobu bez kontroly. Minimálně 2x za rok vypadlo dorozumívací zařízení uvnitř vazební věznice a z několika katrů musel být kvůli poruše nahrazen elektrický zámek mechanickým. Během roku 2009 se ovšem podařilo všechny výše uvedené nedostatky odstranit a v současné době jsou všechny zabezpečovací systémy funkční. Díky tomu, že je ve vazební věznici na velmi dobré úrovni výcvik příslušníků, kteří provádějí zákrok pod jednotným velením a eskorty dle Metodiky eskort nebezpečných osob, zúčastnili se v roce 2009 příslušníci oddělení vězeňské a justiční stráže řady sportovních a ukázkových akcí, z nichž nejvýznamnější byla účast na ukázce činnosti Vězeňské služby ČR na dnech NATO. Všechny tyto ukázkové akce, měly u veřejnosti značný ohlas a ukázaly, že si příslušníci vězeňské služby v ničem nezadají s příslušníky armády, policie nebo celní zprávy. b) Bezpečnost Otázce bezpečnosti byla v průběhu uplynulého roku věnována patřičná pozornost. Jedenkrát týdně je situace hodnocena na bezpečnostní komisi a jedenkrát měsíčně na poradách odd. VaJS a VVaT. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, je na něj okamžitě reagováno na operativních poradách, které probíhají každý den. Z každé bezpečnostní komise se pořizuje písemný záznam a pokud z tohoto jednání vyplynou nějaké úkoly jsou rovněž vydány písemnou formou v elektronické podobě. V rámci pravidelných kontrol plnění úkolů a výkonu služby jsou příslušníci přezkušováni ze znalostí předpisů a všechna pochybení ve výkonu služby a veškeré situace ohrožující bezpečnost vazební věznice jsou probírána na rozdílení do služby a na poradách oddělení. Během roku 2009 nedošlo k žádné události, která by výrazně narušila bezpečnost vazební věznice. Nejvýznamnější události, které by mohly ovlivnit bezpečnost jsou výše uvedené restarty střežícího počítače operačního střediska. Tyto restarty byly nečekané a než opět počítač naběhl do plného provozu, což bylo i několik minut, byla celá vazební věznice bez elektronického střežení. I z těchto důvodů byl kladen velký důraz na strážní a zásahovou hlídku, ve složení strážný psovod + pes a jejich činnost při střežení vazební věznice. Z hlediska bezpečnosti by ovšem bylo spolehlivější, kdyby ve strážní a zásahové hlídce byl 17

18 ještě další příslušník, což ovšem momentální systemizovaný stav příslušníků oddělení VaJS nedovoluje. Naopak k zajištění bezpečnosti vazební věznice přispělo dodání nového RTG zavazadel na strážní st. č. 1 (vstup do VV) a instalování detekčního rámu na kontrolu vězněných osob. c) Eskorty Eskortní služba plní dlouhodobě úkoly na velmi dobré úrovni. Na úseku eskortní služby se stále nejvíce projevuje nedostatek příslušníků na oddělení a to tím, že na konci roku měli příslušníci eskortní směny nejvíce hodin dle 54 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb. I přes osobní kontakt s předsedy soudů docházelo v roce 2009 k nárůstu soudních dnů jednotlivých soudů. V současné době provádíme eskorty k deseti soudům různých stupňů (OS Uherské Hradiště převzala od VV a UPVZD Brno). V průběhu roku bylo k soudnímu jednání eskortováno 3195 vězněných osob, což je o 536 více než v roce Do civilních zdravotnických zařízení bylo eskortováno 405 vězněných osob, což je o 19 více než v roce Značný počet vězňů byl eskortován do zdravotnických zařízení v mimopracovní době a to 101 (v roce ). Ve 26 případech byla na požádání provedena dálková eskorta, pokud VV Ostrava nebyla schopna všechny vězněné osoby přepravit do Olomouce vlastními vozidly. Při dálkové eskortě bylo přepraveno 421 vězněných osob (v roce ). V roce 2009 jsme eskortovali 26 vězněných osob (v roce ) dle Metodiky eskort nebezpečných osob. Pro tyto eskorty byla vycvičena a stále se zdokonaluje vybraná skupina příslušníků. Eskortní místnosti, celkové zabezpečení i prostorové možnosti pro příslušníky eskortní směny jsou na dobré úrovni. Ze strany soudců nebyly v hodnoceném období k činnosti příslušníků žádné připomínky. Grafické znázornění vývoje počtu eskortovaných vězněných osob v roce 2009 Tisíce 3,5 3 2,5 2 1, ,5 0 soud.jednání civ.zdr.zařízení mim.prac.doba esk.nebezp.os. dálkové esk. 18

19 d) Služební kynologie Na úseku služební kynologie se v uplynulém roce podařil navýšit systemizovaný stav služebních psů z osmi na deset. Šest psů je zařazeno do kategorie všestranní, dva do kategorie obranní a dva služební psi, které se podařilo zakoupit na konci roku, do kategorie specialisti. Pro tyto psy byly v první polovině roku 2009 vybudovány dva nové kotce, které splňují ty nejpřísnější měřítka. Služební psi specialisti mají ovšem před sebou mnoho hodin výcviku, než budou moci být plnohodnotně využiti ke služebním účelům. V hodnoceném období byli služební psi využíváni k posilování eskort k soudům s velkým počtem vězňů nebo s nebezpečnými vězni, což bylo v 95 případech, k zajišťování bezpečnosti uvnitř vazební věznice a k pochůzkové službě strážní a zásahové hlídky. Inspektor strážní služby pro psovody v hodnoceném období zabezpečil v prostorách psince stanovený pořádek a požadovanou péči o psy. V areálu vazební věznice jsou vybudovány prostory pro výcvik služebních psů. Ke komplexnímu výcviku bylo využíváno kynologické cvičiště v Bystrovanech. Velmi dobrá byla spolupráce se střediskem drogových psů ve Věznici Mírov. Pravidelně dvakrát měsíčně a v případě potřeby i častěji dojíždí psovod se služebním psem do vazební věznice provést speciální prohlídku vytypovaných prostor, popřípadě balíků. V roce 2009 došlo k jednomu odhalení nepovoleného předmětu pomocí služebního psa. Veterinární péče o služební psy je ve vazební věznici na velmi dobré úrovni. Psi jsou pravidelně kontrolováni a vakcinováni. e) Justiční stráž Vazební věznici Olomouc bylo v uplynulém roce přiděleno 11 místních jednotek justiční stráže spádových soudů a státních zastupitelství v oblasti č. 10. Systemizace počtu příslušníků justiční stráže se ustálila na 107 tabulkových místech. Spolupráce mezi vedoucím oddělení VaJS a oblastním velitelem JS i mezi vazební věznicí a jednotlivými místními jednotkami justiční stráže byla v hodnoceném období na velmi dobré úrovni. Materiální a technické vybavení jednotek justiční stráže se i v roce 2009 postupně vylepšovalo. Spolupráce s orgány Policie ČR je rovněž na velmi dobré úrovni, jak v oblasti uvalovaní vazeb, tak i v objektové bezpečnosti jednotlivých justičních pracovišť a případných součinnostních opatřeních. Spolupráce s předsedy soudů a státními zástupci probíhala na standardní bezproblémové úrovni. Příslušníci justiční stráže stanovené úkoly v hodnoceném období splnili v plném rozsahu. f) Vyzbrojování a vystrojování V roce 2009 bylo zahájeno několik projektů, které byly založeny na optimalizaci počtů služebních zbraní potřebných k výkonu služby. Vazební věznici Olomouc byl přidělen projekt, který zahrnoval odebrání SA vz. 61 části příslušníků. Tento projekt byl na konci roku 2009 vyhodnocen jako nesystémový a nic nepřinášející. Během roku byly odebrány některé výstrojní součástky a nahrazeny novými (kasr, služební brašna, brašnička na obvaz), které lépe vyhovují výkonu služby. Zdravotnictví a) Poskytování zdravotní péče příslušníkům, občanským zaměstnancům a vězňům Léčebně preventivní péče, včetně diagnostické, terapeutické a dispenzární byla na zdravotnickém středisku realizována dvěma lékaři, kteří se dělili o pracovali na úvazek 1,0. 19

20 Dále čtyřmi zdravotními sestrami na plný pracovní úvazek a jednou zdravotní sestrou na dohodu o pracovní činnosti na 20 hodin týdně. Externí lékaři zajišťují odbornou péči psychiatrickou, interní, dermatovenerologickou a stomatologickou. V uplynulém období došlo ke změně na pozici vedoucí lékařky. Posudkovou činnost vykonává lékař OLK č.4 vždy 1x měsíčně. V rámci vnitřního kontrolního systému bylo realizováno zdravotnickým personálem za rok 2009 celkem 56 průběžných kontrol, při kterých nebyly zjištěny závažnější nedostatky, drobné nedostatky byly ihned odstraněny. V roce 2009 byly podány dvě stížnosti na léčebnou péči z řad obviněných a odsouzených. Tyto byly vyhodnoceny jako nedůvodné. Obvinění a odsouzení: V roce 2009 bylo na zdravotnickém středisku ošetřeno a prohlédnuto praktickým lékařem pacientů, což je o 842 pacienty více než v loňském roce. Odborní lékaři ošetřili celkem 1412 pacientů, což je o 153 méně než v loňském roce. Stomatolog poskytl péči 1945 pacientům, což je o 445 pacientů víc než v loňském roce. Bylo vystaveno 21 pracovních neschopností, o 75 DPN méně než v loňském roce. Pro úraz bylo vystaveno 9 pracovních neschopností, stejně jak v loňském roce. Ve vězeňské nemocnici v Brně a v Praze bylo hospitalizováno celkem 41 pacientů, o 12 pacientů méně než v loňském roce. V civilním zařízení byl hospitalizován a střežen 1 pacient, stejně jako v loňském roce. Došlo k úmrtí dvou odsouzených. V rámci LSPP, RZS bylo za rok 2009 ošetřeno celkem 72 pacientů, to je o 15 pacientů více než v loňském roce. V civilním zdravotnickém zařízení bylo ošetřeno odbornými lékaři celkem 302 obv. a ods., to je o 84 pacientů méně než v loňském roce. V roce 2009 jsme měli zaevidováno celkem 268 toxikomanů, včetně alkoholiků. To je o 6 osob více než v loňském roce. V rámci protidrogového opatření byl proveden screening moče u 88 vytypovaných osob. 3 klienti byli pozitivní a vzorky byly zaslány ke konfirmaci s pozitivním výsledkem na BZD a THC. Máme dispenzarizováno celkem 12 odsouzených. Zaměstnanci VV Olomouc: V roce 2009 bylo ošetřeno lékaři ve věznici praktickým lékařem 725 pacientů o 166 pacientů méně než v roce Stomatologem bylo ošetřeno 75 pacientů, o 10 pacientů méně než v roce Ošetřeno u odborných lékařů v civilním sektoru bylo 175 pacientů. A hospitalizováno bylo 19 pacientů což je o 9 pacientů více než v roce Pracovní neschopnosti přísl. I.pololetí 2009 II.pololetí 2009 Celkový počet prostonaných dní: Průměrná doba trvání 1 případu: 23,5 dne 14 dní Celkové procento dočasné PN: 3,76 1,78 Vyhodnocení PN u příslušníků V roce 2009 došlo ke snížení celkového procenta o 0,96%, 20

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Vazební věznice Praha Pankrác rok 2005

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Vazební věznice Praha Pankrác rok 2005 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Vazební věznice Praha Pankrác rok 2005 I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI A OBVINĚNÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉČE A. Výsledky práce a hlavní problémy oddělení výkonu trestu a oddělení výkonu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV. Identifikátor školy: 600 045 358 Zřizovatel:

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA V ROCE 2008 O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV. Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01. 14. ledna 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA V ROCE 2008 O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV. Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01. 14. ledna 2009 Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01 14. ledna 2009 Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky sekretariát generálního ředitele Praha ------- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV V ROCE 2008 Vrchní

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010 Servisní středisko www.esl.cz 06 / 2010 Autorizované zastoupení firmy Alfa Laval PROVÁDÍME SERVIS výrobků Alfa Laval deskové výměníky výměníkových stanic plynových kotelen předávací stanice Alfa Laval

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení *

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení * *Povinné pole Jméno a Příjmení * Firma * IČ DIČ Dana Lindová Dana Lindová osoba osoba odborně odborně způsobilá způsobilá v PO v a PO v prevenci a v prevenci rizik rizik koordinátor koordinátor bezpečnosti

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více