VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009

2 Hospodaření a) Rozpočet Tvorba rozpočtu byla realizována v souladu s pokyny nadřízeného orgánu, stanovené závazné ukazatele byly dodržovány a upravovány pouze na základě rozpočtových opatření nadřízeného orgánu. Rozpočtových opatření bylo realizováno ve sledovaném období celkem 71, z toho 49 vnitřních z důvodu přesunu finančních prostředků na nedostatečně kryté položky. Maximální pozornost byla věnována sledování vývoje čerpání stanovených měsíčních limitů a dodržování úsporných opatření. Ve druhé polovině roku nadřízený orgán navýšil rozpočet o částku 300 tis. Kč, v závěru roku o dalších 700 tis. Kč. Těchto prostředků jsme využili k doplnění skladových zásob materiálu, k úhradám energií a oprav. Aktuální čerpání rozpočtu bylo pravidelně vyhodnocováno na shromáždění vedoucích oddělení a samostatných referátů. Stanovené příjmy, které byly v nedaňové části poníženy nadřízeným orgánem o 270 tis. Kč, byly naplněny na 102,75 %. Srovnání vývoje příjmů a výdajů v letech jsou uvedeny v tabulce č. 1 a v grafu č. 1 a č. 2. Tabulka č rozpočet plnění rozpočet plnění rozpočet plnění Příjmy daňové Příjmy nedaňové Výdaje celkem Graf č. 1 Vývoj objemu rozpočtu a plnění daňových a nedaňových příjmů v letech v tis.kč příjmy daňové příjmy nedaňové 0 rozpočet plnění rozpočet plnění rozpočet plnění

3 Graf č. 2 Vývoj celkových výdajů v letech Výdaje celkem v tis.kč výdaje celkem b) Platy zaměstnanců Prostředky na platy občanských zaměstnanců pokryly veškeré nároky, u příslušníků byly chybějící prostředky ve výši Kč doplněny z rozpočtu roku V průběhu roku byly zaměstnancům uděleny vícekrát mimořádné odměny. Dodržování stanoveného limitu na osobní příplatky byla věnována maximální pozornost po celý uplynulý rok. V souladu s pokynem nadřízeného orgánu byly v závěru roku u občanských zaměstnanců, u kterých nebylo možno poskytnout do konce roku náhradní volno, proplaceny příplatky za svátek a přesčasové hodiny. Srovnání výdajů na platy a srovnání průměrných platů příslušníků a občanských zaměstnanců zobrazuje tabulka č. 2 a graf č. 3 a č. 4. Tabulka č. 2 Výdaje na platy v tis. Kč Průměrný Výdaje na Průměrný Výdaje na plat v Kč platy v tis. plat v Kč platy v tis. Průměrný plat v Kč Kč Kč příslušníci občanští zaměstnanci

4 Graf č. 3 Srovnání výdajů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců v letech výdaje v tis.kč příslušníci občanští zaměstnanci Graf č. 4 Srovnání průměrných platů příslušníků a občanských zaměstnanců v letech průměrný plat v Kč příslušníci občanští zaměstnanci c) Odměňování vězněných osob Mzdové prostředky pro odsouzené zařazené ve vnitřní režii byly plně dostačující, přebytek rozpočtu ve výši 30 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením přesunut na dohody. Celkové výdaje na odměny a průměrné odměny vězněných osob v rozmezí let 2007 až 2009 jsou uvedeny v tabulce č. 3 a graficky znázorněny v grafech č. 5 a č. 6. Tabulka č Celkové výdaje na odměny vězněných osob ve vnitřní režii v tis. Kč Průměrná odměna v Kč - vnitřní režie Průměrná odměna v Kč - cizí subjekty

5 Graf č. 5 Srovnání výdajů na odměny vězněných osob ve vnitřní režii v letech v tis.kč celkové výdaje na odměny vězněných osob ve vnitřní režii Graf č. 6 Srovnání vývoje průměrné reálné odměny ve vnitřní režii a u cizích subjektů v letech v Kč vnitřní režie cizí subjekty d) Vymáhání pohledávek Struktura pohledávek ve vazební věznici se dělí na pohledávky za vězni v aktuálním stavu, za propuštěnými vězni a ostatní pohledávky. Vývoj pohledávek v letech 2007 až 2009 znázorňuje tabulka č. 4. Objem pohledávek je v závislosti na stavu vězňů a doručování usnesení soudu o povinnosti k úhradě nákladů výkonu vazby. Z celkového objemu ostatních pohledávek, které jsou ve výši ,94 Kč, je částka ,48 Kč předepsána jako smluvní pokuta firmě R.M.G. Zlín za nedodržení smluvních podmínek a refundace nákladů spojených s opravami záručních závad jinou firmou. Ostatní pohledávky jsou vedeny za zdravotními pojišťovnami, nesplacené půjčky FKSP, za rekreace, pohledávky za škody, nájemné Telefonica O2 a zálohy dodavatelům. 5

6 Tabulka č Pohledávky vězněných osob - aktuální stav , , ,00 Pohledávky vězněných osob - po propuštění , , ,00 Ostatní pohledávky , , ,94 f) Projekty z finančních mechanismů EU a jiné zahraniční pomoci Projekty z finančních mechanismů EU a jiné zahraniční pomoci nebyly v naší organizační jednotce v hodnoceném období realizovány. g) Zaměstnávání vězněných osob Ve Vazební věznici Olomouc jsou vězni zařazeni jednak ve vnitřní režii, kde počet pracovně zařazených je závislý na přidělených prostředcích státního rozpočtu, tak i u cizích subjektů, kde se vazební věznice snaží zajistit práci pro co největší počet vězněných osob. V současné době má vazební věznice uzavřenou smlouvu se šesti soukromými firmami. Z důvodu finanční krize se soukromým firmám snížil objem zakázek a tím i celkové práce. Smlouvy na zaměstnávání vězněných osob však zůstávají uzavřeny, vše se firmy snaží řešit jen snížením počtu pracujících. Při průměrném zařazení 38,17 odsouzených ve vnitřní režii a 23,17 u cizích subjektů se zaměstnanost pohybovala v průměru 93,41 % za rok Graf č. 7 znázorňuje procentní vývoj zaměstnanosti v letech Graf č. 7 Vývoj zaměstnanosti v letech ,23 93,41 % ,88 vývoj zaměstnanosti v % h) Dávky sociálního zabezpečení Z dávek sociálního zabezpečení byly vazební věznicí vypláceny pouze nemocenské dávky a peněžitá pomoc v mateřství. Celkový objem dávek roku 2009 byl ve výši 325 tis. Kč, v roce 2008 ve výši 492 tis. Kč a v roce 2007 ve výši 204 tis. Kč. 6

7 Logistika a) Správa majetku V rámci plánovaných oprav nemovitostí byla provedena akce: Olomouc oprava venkovního kanalizačního řadu a vnitřního kanalizačního potrubí, která se prováděla v prostoru eskortního dvora a v objektu č. 1, v 1. PP a 1. NP. Investiční akce: Olomouc Digitalizace TV, předána do provozu v prosinci Z výdajů na operativní opravy nemovitostí byly provedeny tyto opravy: oprava ve výměníkové stanici (oprava APPS a vadných armatur), oprava rozvodu teplé a studené vody v objektu č. 1, 1. PP, oprava stropu, izolace proti zemní vlhkosti a podlahové krytiny v objektu č. 7, oprava přístřešku a klempířských prvků na hospodářském dvoře u objektu č. 1, oprava regulace jalového proudu v elektrorozvodně, oprava podlahové krytiny v objektu č. 2, 2. NP, oprava stropu v objektu č. 1, 3. NP. Vlastní údržbou bylo provedeno: stavební úpravy v objektu č. 7, 1. NP, zřízení prostoru pro volnočasové aktivity v prostoru hospodářského dvora, malování ubytovacích zařízení, kanceláří a chodeb, opravy elektroinstalace, vodoinstalace, topení, stolařské a zámečnické práce pro zajištění provozu vazební věznice. Evidence majetku/zásob: Evidence majetku/zásob se zpracovává v programu VIS-SKH, který neustále prochází různými úpravami ze strany Microsoftu, jsou dodělávány sestavy a zapracovávány požadavky věznic, které nebyly do této doby MS akceptovány. Zatím nedošlo k propojení oblastí VIS- EKO a VIS-SKH a nebyla dořešena problematika modulu VIS-RIP. Reforma účetnictví (vyhláška č.410/2009), která začala koncem roku se dotýká i referátu MTZ a služeb, podstatné změny budou zapracovávané v roce 2010 a bude připravována realizace odpisů majetku, která by měla začít ve VS ČR od 1. ledna Výstrojní a výzbrojní problematika: Centrální sklad dodával výstrojní a výzbrojní materiál v požadovaném sortimentu a množství, dodávky pokryly potřebu věznice. Skladování: Věznice má celkový nedostatek skladových prostor - tento problém je dlouhodobý. Majetek /zásoby/ je uložen v malých, nevyhovujících prostorách, kde navíc negativně působí vlhko a místy i plíseň. V roce 2005 byla rozpracována nová investiční akce Olomouc Hala pro MTZ. V roce 2006 byl zpracován investiční záměr a byla podána žádost o schválení a 7

8 registraci akce. Realizace by přinesla nové skladovací prostory a vyřešila dosavadní nevyhovující stav. b) Stravování a výživa V hodnoceném období byla provedena oprava venkovního kanalizačního řadu a vnitřního kanalizačního potrubí. Rekonstrukci vzduchotechniky se zajistit nepodařilo z důvodu nedostatku finančních prostředků. Ke konci roku byla dodána z prostředků GŘ VS ČR nová myčka na nádobí. Protože v dalších letech nebude provedena požadovaná rekonstrukce stravovacího provozu, je nutné zajistit modernizaci technologie. Pracovníci referátu stravování a výživy dbali v mezích daných finančních limitů na pestrost připravované stravy. Případné problémy byly operativně projednávány a řešeny. Ze strany vězňů nebyla podána ani jedna oprávněná stížnost na kvalitu stravy. Finanční prostředky na stravu odsouzených byly čerpány v souladu s NGŘ č. 4/2008. Přidělený rozpočet 5, Kč musel být v průběhu roku navýšen o Kč (navýšení počtu vězněných osob). Počet dávek /ks/ Denní norma /Kč/ Celkem /Kč/ Základní strava: Snídaně , Oběd , Večeře , Nedráždivá strava Diety: D D D D Bezlepková strava Těhotná žena Přídavek Přídavek Zpm Přídavek Zpv Balíček Zbo Balíček Zb Degustační porce Celkem čerpáno 5,

9 c) Energetika a vodohospodářství Porovnání spotřeby a nákladů na pitnou vodu a energie v roce 2008 a 2009: Spotřeba Poměr /%/ Finanční náklady /tis. Kč/ Poměr /%/ Rok Pitná voda m m ,7 Tepelná energie GJ GJ 106, ,7 El. energie kwh kwh 100, ,8 % 114,0 112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 Pitná voda Tepelná energie El. energie Spotřeba Náklady Komentář k tabulce odběrů a nákladů za pitnou vodu a energie: Pitná voda: Navýšení spotřeby vody v roce 2009 o m 3 bylo proti roku 2008 ovlivněno vyšším počtem ubytovaných odsouzených a obviněných a navýšením počtu pracovně zařazených odsouzených. V průběhu roku byly realizovány stavební akce prováděné vlastní údržbou, které také významně ovlivnily spotřebu vody. Vzniklo např. nové sociální zázemí pro psovody. V listopadu byla provedena revize hydrantů, spojená se zkouškou funkčnosti a výkonnosti pro potřeby protipožární ochrany vazební věznice. Všechna opatření pro úsporu vody (např. pouštění TUV na cely dle rozpisu, urychlené opravy protékajících splachovačů na celách) byla dodržována. Náklady na vodu jsou proti roku 2008 vyšší i z důvodu meziročního navýšení ceny za vodu ze strany dodavatele Veolia a.s. Průměrná cena za pitnou vodu se zvýšila z 61,36 Kč/m3 (rok 2008), na 65,92 Kč/m3 (rok 2009). 9

10 Tepelná energie: Mírné zvýšení spotřeby v roce 2009 o 456 GJ bylo proti roku 2008 ovlivněno klimatickými podmínkami. Důslednou kontrolou racionálního provozu zastaralého zařízení výměníkové stanice z roku 1985, tepelných rozvodů a kontrolou technologických zařízení na páru se snížil dopad klimatických podmínek. Průměrná cena za odběr páry se zvýšila z 290,29 GJ (rok 2008), na 295,65 GJ (rok 2009). Průměrná cena ovlivnila i zvýšené finanční náklady za odběr páry v roce Elektrická energie: Mírné navýšení spotřeby v roce 2009 o 3,4 MWh bylo proti roku 2008 úměrné nově zabudovaným elektrickým spotřebičům. Na základě úkolu z porady GŘ č.20/06 byla provedena všechna navrhovaná reálná opatření k racionalizaci spotřeby el. energie. Průměrná cena za odběr elektrické energie se zvýšila z 2,99 Kč/kWh (rok 2008) na 3,26 Kč/kWh (rok 2009) a ovlivnila i zvýšené finanční náklady za odběr elektrické energie v roce Revize: Veškeré plánované revize byly provedeny bez závad bránících bezpečnému provozu revidovaných zařízení. Kontroly a revize vyhrazených technických zařízení: Kontroly a revize spotřebičů a zařízení se provádí na základě plánu revizí a kontrol, který je zpracován do roku 2011 a je uložen u energetika. Tento plán je průběžně plněn. Kontrola výměníkové stanice: Revize provádí revizní technik tlakových nádob 1x ročně. Revizní zpráva je uložena u energetika. Kontrola tlakových nádob: Revize provádí revizní technik tlakových nádob 1x ročně. Revizní zprávy jsou uloženy u energetika. Seznam tlakových nádob: bojler teplé vody na 2000 litrů, 2x APPS 0,5, dochlazovač, 2x kompresory, parní kotle v kuchyních. Kontrola armatur (bezpečnostní ventily, uzávěry, havarijní ventily, redukční ventily): Kontroly provádí energetik 1x měsíčně a zapisuje do knihy kontrol armatur. Kontrola potrubí (rozvody tepla + vody v celém objektu vazební věznice): Kontroly provádí energetik 1x za 3 měsíce a zapisuje do knihy kontrol potrubí. Revize elektrických zařízení: Revize provádí revizní technik dle rozpisu revizí, revizní zprávy jsou uloženy u energetika. Revize hlavní elektrické rozvodny NN: Prohlídky provádí energetik, nebo elektrikář 2x týdně, o kontrole je proveden zápis v knize kontrol hlavní rozvodny NN. 10

11 Revize elektrických spotřebičů a nářadí: Revize provádí revizní technik dle rozpisu revizí, revize jsou uloženy u energetika. Revize náhradního zdroje elektrické energie: Revize provádí 1x ročně odborná firma a protokol je uložen u energetika. Zkouška náhradního zdroje energetikem 1x týdně po dobu 5 minut zápis v provozní knize. Revize výtahů: Revize výtahů o nosnosti 1000 kg z roku 1995, 500 kg z roku 1993, řetězového výtahu z roku 1994 a zdvihací plošiny z roku 2004 provádí odborná firma 1x za 3 měsíce a protokoly jsou uloženy u energetika. Kontrolu výtahů provádí energetik, nebo elektrikář 1x za 14 dní a zapisuje do knihy kontrol výtahů. Revize RTG techniky: Revize RTG techniky na Zdravotnickém středisku a RTG techniky zabezpečovací, provádí odborné firmy na základě rozpisu revizí, který je uložen u energetika. Revize zabezpečovací techniky: Revize zabezpečovací techniky provádí odborné firmy na základě rozpisu revizí, který je uložen u energetika. Revize záchranné techniky: Revize záchranné techniky provádí odborná firma na základě rozpisu revizí, který je uložen u energetika. Technický stav energetických zařízení: Automatická předávací stanice páry APPS -0,5 /II: Je z roku 1987, tedy 23 roků stará, a dodavatel firma ČKD Praha n.p. již neexistuje, tzn, veškeré opravy a náhradní díly je nutno zadávat u odborných firem. Na opravy a údržbu výměníkové stanice, jejíž hlavní částí je APPS 0,5, se vydává průměrně ročně cca ,- Kč. K tomu je potřeba počítat i s náklady na pravidelnou údržbu uvedeného zařízení, bez které by zastaralé zařízení nebylo schopno provozu. Náhradní zdroj páry parní kotel E-IV: Je z roku 1987, tedy 23 roků starý, a firma ŽDB Bohumín n.p., která středotlaký kotel o výkonu 493 kw vyrobila již neexistuje a všechny případné opravy je nutno řešit s odbornými firmami. Parní kotel slouží jako náhradní zdroj páry v případě přerušení dodávky páry od dodavatele Dalkia a.s. Olomouc. Může zásobovat parou kuchyně a dále dodávat páru pro parní bojler, který zásobuje teplou vodou vazební věznici. S tímto náhradním zdrojem nelze vytápět vazební věznici. Hlavní rozvodna NN: Je zastaralá a nevhodně umístěná v suterénu vazební věznice, kde musí být přes časový spínač prováděno odvětrávání uvedeného prostoru, jelikož na zdech se tvoří neustále plíseň a z toho důvodu opadává omítka ze zdí a stropu i do elektrických rozvodů. Je nutno pravidelně kontrolovat stav elektro zařízení, aby nedošlo k případné poruše. Přívod do vazební věznice je 11

12 z trafostanice Komerční banka dvěmi kabely 3x 240 mm mm. Zařízení rozvodny je nutno minimálně 2x týdně průběžně kontrolovat a prvky, které jeví opotřebení ihned vyměňovat. Náhradní zdroj elektrické energie: Typ 6S110 o výkonu 75 kva. Uvedený náhradní zdroj z roku 1989 je díky pravidelným ročním revizím prováděných odbornou firmou a dále týdenními kontrolami se zkušebním provozem v relativně dobrém stavu. Z důvodu rozšíření zabezpečovací techniky, nutných zařízení, které musí při výpadku pracovat, uvedený náhradní zdroj pracuje na hranici svého výkonu. Z toho důvodu bylo nutno přikročit k úpravám zapojení osvětlení chodeb a cel, aby bylo možno 100% zabezpečit chod nutných vybraných zařízení bez toho, že by kapacita náhradního zdroje nestačila pro nutný provoz vazební věznice. Náhradní zdroj užitkové vody: Vrtaná studna na eskortním dvoře, s hloubkou 25 m, slouží jako záložní zdroj užitkové vody v případě výpadku pitné vody od dodavatele Veolia a.s. (zalévání WC, zalévání zahrady a pro potřebu údržby). Energetický audit: V energetickém auditu, který byl zpracován pro Vazební věznici Olomouc v roce 2005 je současná situace, ale i návrhy pro zlepšení detailně popsány. Uvedený audit schválila i Státní energetická inspekce. Odstraňování poruch: V roce 2009 nedošlo k závažnějším poruchám na zařízení vazební věznice. Pouze v měsíci září bylo za pomoci firmy SOLID TEAM provedeno měření kvality elektrické sítě vazební věznice jednak v hlavní elektro rozvodně NN a dále ve strojovně serverů pro PC a zabezpečovací techniku. Důvodem byly časté problémy s náhradními zdroji UPS pro tyto servery. Měřením elektrické sítě se podařilo najít problémová místa v rozvaděči, který napájí dobíjení UPS a úpravou zapojení se odstranily problémy s vybíjením UPS. Následná rekonstrukce zařízení na kompenzaci účiníku elektrické energie v hlavní elektro rozvodně NN přispěla k úplnému odstranění výše uvedených problémů. Provedená kontrola hlavním energetikem dne byla zaměřena na technický stav energetických zařízení, na odběry vstupních energií, provádění revizí vyhrazených technických zařízení a vedení příslušné technické evidence a dokumentace. Byla provedena kontrola technického stavu výměníkové stanice, náhradního zdroje páry, náhradního zdroje elektrické energie, hlavní elektro rozvodny NN a vedení příslušné evidence. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné závady. Výkon vazby a trestu K nejdůležitějším oblastem činnosti oddělení výkonu vazby a trestu (dále jen OVVaT ), které je výkonnou organizační složkou Vazební věznice Olomouc (dále jen VV Olomouc ), patřilo v roce 2009 dodržování a naplňování příslušných ustanovení zákona č. 169/1999 Sb., o 12

13 výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ZVTOS ), zák. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (dále jen ZVV ) a dalších právních předpisů, které upravují výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. V polovině roku byla rozšířena kapacita oddělení vazby se zmírněným režimem a dále byl vybudován nový vycházkový prostor. V budoucnu bychom chtěli rozšířit vazbu se zmírněným režimem až na 38% celkové ubytovací kapacity věznice určené pro ubytování obviněných. Tento nelehký úkol bude odvislý od dostatku finančních prostředků na přebudování kulturní místnosti a vybudování samostatné koupelny. Dále se sociální pracovníci pokusí opětovně navázat spolupráci s místním úřadem práce. a) Programy zacházení Během pobytu odsouzeného v nástupním oddělení vazební věznice je každému zpracována komplexní zpráva, která obsahuje komplexní posouzení všech odborných zaměstnanců a vychovatelů a zobrazuje shrnutí pedagogického, psychologického a sociálního posouzení daného vězně. Délka pobytu odsouzeného na nástupním oddělení je stanovována individuálně a zpravidla nepřevyšuje dle 8 odst. 2 vyhl. č. 345/1999 Sb, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ŘVTOS ) stanovené 2 týdny. Na základě komplexní zprávy je odsouzenému stanoven program zacházení, který tvoří základní formu cílevědomého a komplexního působení na osobnost odsouzeného. Na přelomu roku 2008 a 2009 byla změněna koncepce zacházení s odsouzenými. Nově byly programy zacházení zaměřeny na trestnou činnost, které se odsouzení dopustili. Programy zacházení jsou rozčleněny na jednotlivé kategorie dle trestných činů proti majetku, proti rodině a občanskému soužití, násilné trestné činy a trestné činy zaměřené na maření úředního rozhodnutí. Odsouzenému je dle jeho konkrétní trestné činnosti stanoven odpovídající program zacházení. V případě, že svojí trestnou činností spadá do dvou a více oblastí, je mu stanoven takový program zacházení, který nejvíce odpovídá jeho spáchanému trestnému činu a povaze odsouzeného. Některé aktivity jsou odsouzeným společné, některé jsou určené pouze pro danou specifickou skupinu odsouzených dle druhu spáchaného trestného činu. Odborní zaměstnanci realizovali v roce 2009 všechny typy aktivit plynoucích z ustanovení 41 ZVTOS. Konkrétně odsouzeným byly nabízeny tyto speciálně výchovné aktivity Základy slušného chování v občanské společnosti, Sociálně psychologický trénink, Sociálně psychologický výcvik, Ergoterapie, Encounter skupina, Socializační koučink a Výcvik sociálních dovedností. Ze vzdělávacích aktivit to byly Rodinná výchova, Trestný čin a přestupek očima občana, Biblická hodina, Řízené samostudium cizích jazyků, Konverzace v angličtině, Dopravní kurz, Výchovně vzdělávací program a Předvýstupní a reintegrační poradenství. Ze zájmových aktivit mohli odsouzení navštěvovat Sportovní hry, Kroužek kondičního posilování, Akvaristický kroužek, Bohoslužbu, Zahradnický kroužek a Hraní her na počítači. Cílem aktivit je prevence kriminality zaměřená na zprostředkování nových náhledů na chybné postoje a chování, prevence asociálního chování orientovaná na posilování morálního uvědomění, poskytování chybějících informací, které posílí připravenost odsouzených na reálné životní situace apod. S ohledem na to, že převážná část odsouzených byla pracovně zařazena a to buď na nestřežených pracovištích mimo VV Olomouc, nebo ve vnitřní režii, byly aktivity realizovány převážně v odpoledních a večerních hodinách či o víkendech. V roce 2009 strávili odsouzení v aktivitách celkem hodin, což je mnohonásobně více, než v roce

14 b) Specializovaná oddělení Specializovaná oddělení se ve Vazební věznici Olomouc nenacházejí. c) Problematika specifických skupin vězňů V roce 2009 se mohli obvinění mladiství a blízcí věku mladistvých zapojit do 23 druhů nabízených programových aktivit. Z toho 10 bylo preventivně výchovných, 5 vzdělávacích, 7 zájmových a 1 sportovní. Množství hodin, které ML a mladí obvinění trávili na některé z programových aktivit, dosáhl v roce 2009 čísla Ve srovnání s předchozím rokem, kdy to bylo hodin, je to o zhruba 130% více. V prvním pololetí roku 2009 v rámci stanoveného individuálního plánu a ve spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ DC 90, s.r.o. dokončil jeden mladistvý obviněný povinnou školní docházku. Těžiště práce odborných zaměstnanců s mladistvými obviněnými spočívalo i nadále v individuálním i ve skupinovém přístupu. Počet mladistvých obviněných se v loňském roce pohyboval v průměru 5 osob během kalendářního měsíce. I obviněné ženy v roce 2009 hojně využívaly širokou nabídku programových aktivit. Počet vazebně stíhaných žen se v uplynulém roce pohyboval v rozmezí 3 9 osob v průběhu kalendářního měsíce, což je přibližně stejný počet jako v roce Obviněným cizím státním příslušníkům byla ve VV Olomouc také umožněna účast na programových aktivitách. S ohledem na jejich jazykové možnosti více využívali individuální práci, ale účastní se také sportovních a zájmových aktivit. Koordinátorem pro práci s cizinci byl a stále je ustanoven speciální pedagog oddělení VVaT. d) Otevírání nových kapacit V souvislosti s evropským trendem zlepšování podmínek osob ve výkonu vazby jsme od 1. srpna 2009 rozšířili oddělení vazby se zmírněným režimem. Toto se podařilo realizovat i přes skutečnost, že ubytovací kapacita oddělení výkonu vazby byla v roce 2009 trvale překročena o 10 až 15%. Celková kapacita tohoto nově vzniklého oddělení je 24 obviněných, což činí více jak 20% celkové ubytovací kapacity věznice určené pro ubytování obviněných. Skupina vězňů zde umístěná má možnost se v určitém čase volně pohybovat ve vymezeném prostoru a stýkat se s dalšími obviněnými, kteří jsou umístěni v tomto oddělení. Součástí tohoto oddělení je i kulturní místnost, na které mají obvinění k užívání, z důvodu podporování samoobslužných činností, rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu. Samozřejmostí je i televize, video a DVD přehrávač. Společné prostory oddělení jsou přiměřeně vyzdobeny květinami a nástěnkami. V rámci podporování sociálních vazeb s původním prostředím, především rodinou a jejími příslušníky, byla se souhlasem ředitele vazební věznice rozšířena doba návštěv na 2 hodiny 1x za 14 dnů. VV Olomouc na rozšíření kapacity vazby se zmírněným režimem ze svých prostředků poskytla částku cca Kč. V uplynulém roce jsme žádali GŘ VS ČR o poskytnutí financí na zřízení sociálního zařízení (koupelny). Požadovaná částka však nebyla poskytnuta a VV na vybudování koupelny již neměla ze svých finančních zdrojů žádné prostředky. V rámci vycházek mohou obvinění z vazby se zmírněným režimem a odsouzení zařazení k VTOS v naší vazební věznici využívat nově dovybavený a zestetizovaný vycházkový dvůr, který slouží také jako víceúčelové hřiště. Tento prostor si v roce 2009 převážně sami zestetizovali právě zmiňovaní odsouzení v rámci pracovní terapie. Na tomto hřišti mají vězni možnost si zahrát petanque, kuželky, dále stolní tenis, lehce si zaposilovat na cvičebních strojích nebo si jen tak odpočinout na lavičkách. 14

15 e) Spolupráce s institucemi a organizacemi V sociální oblasti zaměstnanci vazební věznice spolupracovali v roce 2009 s příslušnými odděleními a referáty Magistrátu města Olomouce, s úřady práce, s Probační a mediační službou ČR (dále jen PMS ČR ), Poradnou pro otázky občanství (v loňském roce nikdo z vězněných nežádal o vyřízení českého státního občanství), Českým červeným křížem (hygienické potřeby pro nesolventní vězněné), OSSZ (vyřizování žádostí o důchod) a Charitou Olomouc. Byly realizovány besedy s pracovníky z některých těchto institucí a koordinovány postupy při společné péči o svěřené osoby. Například besed s koordinátory péče o občany tzv. společensky nepřizpůsobenými se zúčastnilo 49 odsouzených, se zástupci Probační a mediační služby ČR 135 odsouzených, s pracovníky organizace Podané ruce se zúčastnilo 186 odsouzených a s pracovníky Charity Olomouc se zúčastnilo 135 odsouzených. Besedy s pracovníky ÚP Olomouc nejsou již druhým rokem realizovány z důvodu nezájmu ze strany ÚP Olomouc. Zapříčiněno to bylo i personálními změnami ve vedení ÚP Olomouc. Veškeré informace o činnosti ÚP byly odsouzeným podány na besedách sociálními kurátory Magistrátu města Olomouc a sociálními pracovníky VV Olomouc. Na základě Dohody o spolupráci uzavřené mezi Vězeňskou službou ČR a občanským sdružením Sdružení podané ruce Walhalla Olomouc (dále jen SPR ), docházejí pracovníci této společnosti do VV Olomouc za účelem poskytování odborných služeb v oblasti protidrogové prevence pro cílenou skupinu vězněných osob a následně pak jejich návaznost v případě potřeby po jejich propuštění. Tyto služby jsou poskytovány formou individuálního poradenství. Ve výkonu vazby je kontakt určován subjektivní potřebou obviněných, kteří mají možnost prostřednictvím psychologa VV požádat o zprostředkování návštěvy pracovníka SPR. Tyto kontakty jsou realizovány formou návštěvy. Osoby ve VTOS mají konzultaci svých problémů umožněnou v rámci pravidelných návštěv pracovníka SPR ve středu, v odpoledních hodinách. Další spolupráce s pracovníky sdružení spočívá v jejich účasti v Poradně drogové prevence. V rámci činnosti této poradny dochází k pravidelným schůzkám odborných zaměstnanců věznice s kontaktními pracovníky SPR, jejichž cílem je kromě výměny pro práci obou stran nutných informací o vězněných osobách, také seznamování se odborných zaměstnanců s novými informacemi z oblasti užívání návykových látek. Spolupráce s PMS ČR je kromě výše uvedených besed také v oblasti podmíněného propuštění odsouzeného s dohledem probačního úředníka. Pokud odsouzený projeví zájem, je mu nejpozději tři měsíce před termínem možného podmíněného propuštění předán Podnět k zahájení spolupráce s Probační a mediační službou ČR, která v závěru svého kontaktu na odsouzeného zpracuje zprávu, ve které se opírá i o informace ze strany vězeňského personálu a další údaje. Nadále byla poskytována pomoc vězněným osobám při vyřizování občanských průkazů, kterých bylo v roce 2009 pro odsouzené či obviněné vyhotoveno nebo přeposláno z jiných matričních úřadů cca 50, pracovnicemi matriky Magistrátu města Olomouc bylo ověřeno celkem 32 podpisů nebo listin, včetně tří přiznání otcovství. V loňském roce proběhlo ve vazební věznici několik odborných stáží a to jednak studentů VOŠ nebo VŠ pedagogicko-sociálního, psychologického či dalších směrů a jednak v rámci spolupráce VS ČR a PMS ČR byly zajišťovány také povinné stáže nových pracovníků PMS ČR. Vazební věznice také v loňském roce spolupracovala s Policií ČR a Okresním soudem Olomouc, kdy uvedeným institucím zabezpečila odsouzené, kteří jim pomohli při stěhování jednak v rámci jednotlivých kanceláří okresního soudu a jednak při stěhování Krajského ředitelství Policie ČR do nové budovy. 15

16 f) Dozorčí služba Dozorčí služba v roce 2009 byla zajišťována inspektory dozorčí služby inspektory, dozorci inspektory, dozorci vrchními asistenty a vrchními dozorci vrchními inspektory v souladu s příslušnými zákony a předpisy upravujícími výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v souladu se zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V rámci předvádění vězněných osob uvnitř vazební věznice zajišťovala dozorčí služba předvádění k duchovnímu, k nákupům, k návštěvám, ke specialistům, ke konání programových aktivit a různým denním činnostem zabezpečujícím naplňování práv obviněných i odsouzených. V celém širokém spektru své činnosti, se dozorčí služba vždy řídila zásadami bezpečné práce a přitom slušného jednání s vězněnými osobami neponižujícího lidskou důstojnost. Ve své činnosti OVVaT úzce spolupracuje s oddělením VaJS, kdy v rámci personálních možností dochází ke vzájemné výpomoci při zajišťování výkonu služby. Vzdělávání vězněných osob a) Vzdělávání vězňů Cílem vzdělávacích aktivit je nejen posilovat zájem odsouzených o vzdělávání, seberozvíjení a sebezdokonalování se, ale rovněž prevence kriminality zaměřená na zprostředkování nových náhledů na chybné postoje a chování a v rámci některých aktivit také prevence asociálního chování orientovaná na posilování morálního uvědomění. Navíc se u odsouzených rozšiřuje jejich možnost uplatnění na trhu práce. Během roku 2009 jsme v rámci programů zacházení rozšířili nabídku vzdělávacích aktivit. Aktivity jsou orientovány jak na rozšiřování úrovně jazykových znalostí vězňů, tak na získávání vědomostí potřebných pro aktivní přístup k dalšímu životu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Od nového roku v souvislosti s novou koncepcí zacházení s odsouzenými, kdy je program zacházení zaměřen na jejich trestnou činnost, bylo schváleno pět nových aktivit ( Rodinná výchova, Základy etiky a etikety, Trestný čin a přestupek očima občana, Sociální komunikace a Všeobecně vzdělávací cyklus ). Aktivita Předvýstupní a reintegrační poradenství byla z důvodu změny svého obsahového zaměření od ledna 2009 přesunuta mezi aktivity vzdělávací. V červnu 2009 byla realizována změna na pozici vychovatelů a proto byla zrušena aktivita Všeobecně vzdělávací cyklus a nově zavedena aktivita Výchovně vzdělávací program. Odsouzeným byla i v tomto hodnotícím období nabídnuta možnost absolvování vzdělávacích kurzů, které byly buď realizovány ve Školských vzdělávacích střediscích nebo kurzy, které si věznice zajišťovaly samy např. pánský kadeřník. Dále VV Olomouc obdržela nabídku od externího školícího střediska, kde byla odsouzeným nabídnuta možnost získání osvědčení o rekvalifikaci na pracovní činnost: obsluha přenosné motorové pily, křovinořezu a benzínové sekačky. Odsouzeným také byla opětovně nabídnuta možnost bakalářského studia v oboru Teologické nauky. Žádné z nabízených možností rozšíření či doplnění vzdělání však odsouzení nevyužili. Zde je však nutno zdůraznit to, že podmínkou pro absolvování kurzů je přemístění z VV Olomouc do jiné věznice, což odsouzení odmítají z důvodu toho, že kurzy probíhají ve věznicích, které jsou od jejich bydliště hodně vzdáleny a pro rodinu by bylo problematické dojíždění. Dalším důvodem, který je odrazuje od absolvování kurzu je to, že si uvedené kurzy musí hradit sami. 16

17 b) Statistika Během roku 2009 si žádný odsouzený ve Vazební věznici Olomouc nedoplnil ani nerozšířil vzdělání. Vězeňská a justiční stráž a) Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské a justiční stráže Na oddělení vězeňské a justiční stráže je zásluhou téměř stoprocentní naplněnosti systemizovaných tabulkových míst situace stabilizovaná a jeho činnost lze za rok 2009 hodnotit jako velmi dobrou. V průběhu roku nedošlo k žádnému pokusu o útěk, ani k žádnému odchodu odsouzeného z nestřeženého pracoviště, což svědčí o velmi dobré úrovni výkonu služby příslušníků oddělení vězeňské a justiční stráže (dále jen VaJS ) a to ve strážní službě, na eskortách i při předvádění. Největší problémy na oddělení VaJS způsobila zabezpečovací technika. Během roku se vyskytovaly poruchy na střežícím počítači operačního střediska, který vykazoval stálé restarty a celý objekt vazební věznice byl díky tomu několikrát denně bez elektronického střežení. Také systém detekce mobilních telefonů nepracoval bez poruch v důsledku kterých byl určitý úsek vazební věznice na delší dobu bez kontroly. Minimálně 2x za rok vypadlo dorozumívací zařízení uvnitř vazební věznice a z několika katrů musel být kvůli poruše nahrazen elektrický zámek mechanickým. Během roku 2009 se ovšem podařilo všechny výše uvedené nedostatky odstranit a v současné době jsou všechny zabezpečovací systémy funkční. Díky tomu, že je ve vazební věznici na velmi dobré úrovni výcvik příslušníků, kteří provádějí zákrok pod jednotným velením a eskorty dle Metodiky eskort nebezpečných osob, zúčastnili se v roce 2009 příslušníci oddělení vězeňské a justiční stráže řady sportovních a ukázkových akcí, z nichž nejvýznamnější byla účast na ukázce činnosti Vězeňské služby ČR na dnech NATO. Všechny tyto ukázkové akce, měly u veřejnosti značný ohlas a ukázaly, že si příslušníci vězeňské služby v ničem nezadají s příslušníky armády, policie nebo celní zprávy. b) Bezpečnost Otázce bezpečnosti byla v průběhu uplynulého roku věnována patřičná pozornost. Jedenkrát týdně je situace hodnocena na bezpečnostní komisi a jedenkrát měsíčně na poradách odd. VaJS a VVaT. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, je na něj okamžitě reagováno na operativních poradách, které probíhají každý den. Z každé bezpečnostní komise se pořizuje písemný záznam a pokud z tohoto jednání vyplynou nějaké úkoly jsou rovněž vydány písemnou formou v elektronické podobě. V rámci pravidelných kontrol plnění úkolů a výkonu služby jsou příslušníci přezkušováni ze znalostí předpisů a všechna pochybení ve výkonu služby a veškeré situace ohrožující bezpečnost vazební věznice jsou probírána na rozdílení do služby a na poradách oddělení. Během roku 2009 nedošlo k žádné události, která by výrazně narušila bezpečnost vazební věznice. Nejvýznamnější události, které by mohly ovlivnit bezpečnost jsou výše uvedené restarty střežícího počítače operačního střediska. Tyto restarty byly nečekané a než opět počítač naběhl do plného provozu, což bylo i několik minut, byla celá vazební věznice bez elektronického střežení. I z těchto důvodů byl kladen velký důraz na strážní a zásahovou hlídku, ve složení strážný psovod + pes a jejich činnost při střežení vazební věznice. Z hlediska bezpečnosti by ovšem bylo spolehlivější, kdyby ve strážní a zásahové hlídce byl 17

18 ještě další příslušník, což ovšem momentální systemizovaný stav příslušníků oddělení VaJS nedovoluje. Naopak k zajištění bezpečnosti vazební věznice přispělo dodání nového RTG zavazadel na strážní st. č. 1 (vstup do VV) a instalování detekčního rámu na kontrolu vězněných osob. c) Eskorty Eskortní služba plní dlouhodobě úkoly na velmi dobré úrovni. Na úseku eskortní služby se stále nejvíce projevuje nedostatek příslušníků na oddělení a to tím, že na konci roku měli příslušníci eskortní směny nejvíce hodin dle 54 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb. I přes osobní kontakt s předsedy soudů docházelo v roce 2009 k nárůstu soudních dnů jednotlivých soudů. V současné době provádíme eskorty k deseti soudům různých stupňů (OS Uherské Hradiště převzala od VV a UPVZD Brno). V průběhu roku bylo k soudnímu jednání eskortováno 3195 vězněných osob, což je o 536 více než v roce Do civilních zdravotnických zařízení bylo eskortováno 405 vězněných osob, což je o 19 více než v roce Značný počet vězňů byl eskortován do zdravotnických zařízení v mimopracovní době a to 101 (v roce ). Ve 26 případech byla na požádání provedena dálková eskorta, pokud VV Ostrava nebyla schopna všechny vězněné osoby přepravit do Olomouce vlastními vozidly. Při dálkové eskortě bylo přepraveno 421 vězněných osob (v roce ). V roce 2009 jsme eskortovali 26 vězněných osob (v roce ) dle Metodiky eskort nebezpečných osob. Pro tyto eskorty byla vycvičena a stále se zdokonaluje vybraná skupina příslušníků. Eskortní místnosti, celkové zabezpečení i prostorové možnosti pro příslušníky eskortní směny jsou na dobré úrovni. Ze strany soudců nebyly v hodnoceném období k činnosti příslušníků žádné připomínky. Grafické znázornění vývoje počtu eskortovaných vězněných osob v roce 2009 Tisíce 3,5 3 2,5 2 1, ,5 0 soud.jednání civ.zdr.zařízení mim.prac.doba esk.nebezp.os. dálkové esk. 18

19 d) Služební kynologie Na úseku služební kynologie se v uplynulém roce podařil navýšit systemizovaný stav služebních psů z osmi na deset. Šest psů je zařazeno do kategorie všestranní, dva do kategorie obranní a dva služební psi, které se podařilo zakoupit na konci roku, do kategorie specialisti. Pro tyto psy byly v první polovině roku 2009 vybudovány dva nové kotce, které splňují ty nejpřísnější měřítka. Služební psi specialisti mají ovšem před sebou mnoho hodin výcviku, než budou moci být plnohodnotně využiti ke služebním účelům. V hodnoceném období byli služební psi využíváni k posilování eskort k soudům s velkým počtem vězňů nebo s nebezpečnými vězni, což bylo v 95 případech, k zajišťování bezpečnosti uvnitř vazební věznice a k pochůzkové službě strážní a zásahové hlídky. Inspektor strážní služby pro psovody v hodnoceném období zabezpečil v prostorách psince stanovený pořádek a požadovanou péči o psy. V areálu vazební věznice jsou vybudovány prostory pro výcvik služebních psů. Ke komplexnímu výcviku bylo využíváno kynologické cvičiště v Bystrovanech. Velmi dobrá byla spolupráce se střediskem drogových psů ve Věznici Mírov. Pravidelně dvakrát měsíčně a v případě potřeby i častěji dojíždí psovod se služebním psem do vazební věznice provést speciální prohlídku vytypovaných prostor, popřípadě balíků. V roce 2009 došlo k jednomu odhalení nepovoleného předmětu pomocí služebního psa. Veterinární péče o služební psy je ve vazební věznici na velmi dobré úrovni. Psi jsou pravidelně kontrolováni a vakcinováni. e) Justiční stráž Vazební věznici Olomouc bylo v uplynulém roce přiděleno 11 místních jednotek justiční stráže spádových soudů a státních zastupitelství v oblasti č. 10. Systemizace počtu příslušníků justiční stráže se ustálila na 107 tabulkových místech. Spolupráce mezi vedoucím oddělení VaJS a oblastním velitelem JS i mezi vazební věznicí a jednotlivými místními jednotkami justiční stráže byla v hodnoceném období na velmi dobré úrovni. Materiální a technické vybavení jednotek justiční stráže se i v roce 2009 postupně vylepšovalo. Spolupráce s orgány Policie ČR je rovněž na velmi dobré úrovni, jak v oblasti uvalovaní vazeb, tak i v objektové bezpečnosti jednotlivých justičních pracovišť a případných součinnostních opatřeních. Spolupráce s předsedy soudů a státními zástupci probíhala na standardní bezproblémové úrovni. Příslušníci justiční stráže stanovené úkoly v hodnoceném období splnili v plném rozsahu. f) Vyzbrojování a vystrojování V roce 2009 bylo zahájeno několik projektů, které byly založeny na optimalizaci počtů služebních zbraní potřebných k výkonu služby. Vazební věznici Olomouc byl přidělen projekt, který zahrnoval odebrání SA vz. 61 části příslušníků. Tento projekt byl na konci roku 2009 vyhodnocen jako nesystémový a nic nepřinášející. Během roku byly odebrány některé výstrojní součástky a nahrazeny novými (kasr, služební brašna, brašnička na obvaz), které lépe vyhovují výkonu služby. Zdravotnictví a) Poskytování zdravotní péče příslušníkům, občanským zaměstnancům a vězňům Léčebně preventivní péče, včetně diagnostické, terapeutické a dispenzární byla na zdravotnickém středisku realizována dvěma lékaři, kteří se dělili o pracovali na úvazek 1,0. 19

20 Dále čtyřmi zdravotními sestrami na plný pracovní úvazek a jednou zdravotní sestrou na dohodu o pracovní činnosti na 20 hodin týdně. Externí lékaři zajišťují odbornou péči psychiatrickou, interní, dermatovenerologickou a stomatologickou. V uplynulém období došlo ke změně na pozici vedoucí lékařky. Posudkovou činnost vykonává lékař OLK č.4 vždy 1x měsíčně. V rámci vnitřního kontrolního systému bylo realizováno zdravotnickým personálem za rok 2009 celkem 56 průběžných kontrol, při kterých nebyly zjištěny závažnější nedostatky, drobné nedostatky byly ihned odstraněny. V roce 2009 byly podány dvě stížnosti na léčebnou péči z řad obviněných a odsouzených. Tyto byly vyhodnoceny jako nedůvodné. Obvinění a odsouzení: V roce 2009 bylo na zdravotnickém středisku ošetřeno a prohlédnuto praktickým lékařem pacientů, což je o 842 pacienty více než v loňském roce. Odborní lékaři ošetřili celkem 1412 pacientů, což je o 153 méně než v loňském roce. Stomatolog poskytl péči 1945 pacientům, což je o 445 pacientů víc než v loňském roce. Bylo vystaveno 21 pracovních neschopností, o 75 DPN méně než v loňském roce. Pro úraz bylo vystaveno 9 pracovních neschopností, stejně jak v loňském roce. Ve vězeňské nemocnici v Brně a v Praze bylo hospitalizováno celkem 41 pacientů, o 12 pacientů méně než v loňském roce. V civilním zařízení byl hospitalizován a střežen 1 pacient, stejně jako v loňském roce. Došlo k úmrtí dvou odsouzených. V rámci LSPP, RZS bylo za rok 2009 ošetřeno celkem 72 pacientů, to je o 15 pacientů více než v loňském roce. V civilním zdravotnickém zařízení bylo ošetřeno odbornými lékaři celkem 302 obv. a ods., to je o 84 pacientů méně než v loňském roce. V roce 2009 jsme měli zaevidováno celkem 268 toxikomanů, včetně alkoholiků. To je o 6 osob více než v loňském roce. V rámci protidrogového opatření byl proveden screening moče u 88 vytypovaných osob. 3 klienti byli pozitivní a vzorky byly zaslány ke konfirmaci s pozitivním výsledkem na BZD a THC. Máme dispenzarizováno celkem 12 odsouzených. Zaměstnanci VV Olomouc: V roce 2009 bylo ošetřeno lékaři ve věznici praktickým lékařem 725 pacientů o 166 pacientů méně než v roce Stomatologem bylo ošetřeno 75 pacientů, o 10 pacientů méně než v roce Ošetřeno u odborných lékařů v civilním sektoru bylo 175 pacientů. A hospitalizováno bylo 19 pacientů což je o 9 pacientů více než v roce Pracovní neschopnosti přísl. I.pololetí 2009 II.pololetí 2009 Celkový počet prostonaných dní: Průměrná doba trvání 1 případu: 23,5 dne 14 dní Celkové procento dočasné PN: 3,76 1,78 Vyhodnocení PN u příslušníků V roce 2009 došlo ke snížení celkového procenta o 0,96%, 20

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A

Č E S K Á R E P U B L I K A Č E S K Á R E P U B L I K A VĚZ EŇSKÁ S L U Ž B A ČESKÉ REPUBLIK Y V a z e b n í věznice P r a h a R u z yně - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Č.j.: 216/2006-34 Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Předkládá:....... Vrchní rada

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ě Z N I C E Z N O J M O za rok 2009 Zpracoval: služební zástupce ředitele právník rada plk.mgr. Zdeněk Geyer Mgr. Kamila Šafářová Schvaluji: vrchní rada plk. Ing. Vladimír Fronko

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele středních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. Cíl příspěvku aktuality 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I V Ě Z N I C E O S T R O V V R O C E 2 0 0 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I V Ě Z N I C E O S T R O V V R O C E 2 0 0 4 Č.j.: 144/2005-07/01 18. ledna 2005 Vězeňská služba České republiky generální ředitelství sekretariát generální ředitelky P r a h a ---------- V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V Ě Z N I C E

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V I N A Ř I C E V Ě Z N I C E. za rok 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V I N A Ř I C E V Ě Z N I C E. za rok 2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V I N A Ř I C E V Ě Z N I C E za rok 2009 1 Úvodní slovo V současnosti je věznice profilována pro odsouzené s ostrahou a s dozorem. Její normová ubytovací kapacita

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 212 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 6 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 7 1. Úkoly Vězeňské služby České republiky... 8 2. Organizační

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Střežíme pro vás Nabídka služeb a profil společnosti ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Podnik zajišťující ostrahu majetku a osob Obsluha telefonní

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A

Č E S K Á R E P U B L I K A Č E S K Á R E P U B L I K A VĚZ EŇSKÁ S L U Ž B A ČESKÉ REPUBLIK Y V a z e b n í věznice P r a h a R u z yně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 29. prosince 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 29. prosince 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 29. prosince 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 447. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více