VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009

2 Hospodaření a) Rozpočet Tvorba rozpočtu byla realizována v souladu s pokyny nadřízeného orgánu, stanovené závazné ukazatele byly dodržovány a upravovány pouze na základě rozpočtových opatření nadřízeného orgánu. Rozpočtových opatření bylo realizováno ve sledovaném období celkem 71, z toho 49 vnitřních z důvodu přesunu finančních prostředků na nedostatečně kryté položky. Maximální pozornost byla věnována sledování vývoje čerpání stanovených měsíčních limitů a dodržování úsporných opatření. Ve druhé polovině roku nadřízený orgán navýšil rozpočet o částku 300 tis. Kč, v závěru roku o dalších 700 tis. Kč. Těchto prostředků jsme využili k doplnění skladových zásob materiálu, k úhradám energií a oprav. Aktuální čerpání rozpočtu bylo pravidelně vyhodnocováno na shromáždění vedoucích oddělení a samostatných referátů. Stanovené příjmy, které byly v nedaňové části poníženy nadřízeným orgánem o 270 tis. Kč, byly naplněny na 102,75 %. Srovnání vývoje příjmů a výdajů v letech jsou uvedeny v tabulce č. 1 a v grafu č. 1 a č. 2. Tabulka č rozpočet plnění rozpočet plnění rozpočet plnění Příjmy daňové Příjmy nedaňové Výdaje celkem Graf č. 1 Vývoj objemu rozpočtu a plnění daňových a nedaňových příjmů v letech v tis.kč příjmy daňové příjmy nedaňové 0 rozpočet plnění rozpočet plnění rozpočet plnění

3 Graf č. 2 Vývoj celkových výdajů v letech Výdaje celkem v tis.kč výdaje celkem b) Platy zaměstnanců Prostředky na platy občanských zaměstnanců pokryly veškeré nároky, u příslušníků byly chybějící prostředky ve výši Kč doplněny z rozpočtu roku V průběhu roku byly zaměstnancům uděleny vícekrát mimořádné odměny. Dodržování stanoveného limitu na osobní příplatky byla věnována maximální pozornost po celý uplynulý rok. V souladu s pokynem nadřízeného orgánu byly v závěru roku u občanských zaměstnanců, u kterých nebylo možno poskytnout do konce roku náhradní volno, proplaceny příplatky za svátek a přesčasové hodiny. Srovnání výdajů na platy a srovnání průměrných platů příslušníků a občanských zaměstnanců zobrazuje tabulka č. 2 a graf č. 3 a č. 4. Tabulka č. 2 Výdaje na platy v tis. Kč Průměrný Výdaje na Průměrný Výdaje na plat v Kč platy v tis. plat v Kč platy v tis. Průměrný plat v Kč Kč Kč příslušníci občanští zaměstnanci

4 Graf č. 3 Srovnání výdajů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců v letech výdaje v tis.kč příslušníci občanští zaměstnanci Graf č. 4 Srovnání průměrných platů příslušníků a občanských zaměstnanců v letech průměrný plat v Kč příslušníci občanští zaměstnanci c) Odměňování vězněných osob Mzdové prostředky pro odsouzené zařazené ve vnitřní režii byly plně dostačující, přebytek rozpočtu ve výši 30 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením přesunut na dohody. Celkové výdaje na odměny a průměrné odměny vězněných osob v rozmezí let 2007 až 2009 jsou uvedeny v tabulce č. 3 a graficky znázorněny v grafech č. 5 a č. 6. Tabulka č Celkové výdaje na odměny vězněných osob ve vnitřní režii v tis. Kč Průměrná odměna v Kč - vnitřní režie Průměrná odměna v Kč - cizí subjekty

5 Graf č. 5 Srovnání výdajů na odměny vězněných osob ve vnitřní režii v letech v tis.kč celkové výdaje na odměny vězněných osob ve vnitřní režii Graf č. 6 Srovnání vývoje průměrné reálné odměny ve vnitřní režii a u cizích subjektů v letech v Kč vnitřní režie cizí subjekty d) Vymáhání pohledávek Struktura pohledávek ve vazební věznici se dělí na pohledávky za vězni v aktuálním stavu, za propuštěnými vězni a ostatní pohledávky. Vývoj pohledávek v letech 2007 až 2009 znázorňuje tabulka č. 4. Objem pohledávek je v závislosti na stavu vězňů a doručování usnesení soudu o povinnosti k úhradě nákladů výkonu vazby. Z celkového objemu ostatních pohledávek, které jsou ve výši ,94 Kč, je částka ,48 Kč předepsána jako smluvní pokuta firmě R.M.G. Zlín za nedodržení smluvních podmínek a refundace nákladů spojených s opravami záručních závad jinou firmou. Ostatní pohledávky jsou vedeny za zdravotními pojišťovnami, nesplacené půjčky FKSP, za rekreace, pohledávky za škody, nájemné Telefonica O2 a zálohy dodavatelům. 5

6 Tabulka č Pohledávky vězněných osob - aktuální stav , , ,00 Pohledávky vězněných osob - po propuštění , , ,00 Ostatní pohledávky , , ,94 f) Projekty z finančních mechanismů EU a jiné zahraniční pomoci Projekty z finančních mechanismů EU a jiné zahraniční pomoci nebyly v naší organizační jednotce v hodnoceném období realizovány. g) Zaměstnávání vězněných osob Ve Vazební věznici Olomouc jsou vězni zařazeni jednak ve vnitřní režii, kde počet pracovně zařazených je závislý na přidělených prostředcích státního rozpočtu, tak i u cizích subjektů, kde se vazební věznice snaží zajistit práci pro co největší počet vězněných osob. V současné době má vazební věznice uzavřenou smlouvu se šesti soukromými firmami. Z důvodu finanční krize se soukromým firmám snížil objem zakázek a tím i celkové práce. Smlouvy na zaměstnávání vězněných osob však zůstávají uzavřeny, vše se firmy snaží řešit jen snížením počtu pracujících. Při průměrném zařazení 38,17 odsouzených ve vnitřní režii a 23,17 u cizích subjektů se zaměstnanost pohybovala v průměru 93,41 % za rok Graf č. 7 znázorňuje procentní vývoj zaměstnanosti v letech Graf č. 7 Vývoj zaměstnanosti v letech ,23 93,41 % ,88 vývoj zaměstnanosti v % h) Dávky sociálního zabezpečení Z dávek sociálního zabezpečení byly vazební věznicí vypláceny pouze nemocenské dávky a peněžitá pomoc v mateřství. Celkový objem dávek roku 2009 byl ve výši 325 tis. Kč, v roce 2008 ve výši 492 tis. Kč a v roce 2007 ve výši 204 tis. Kč. 6

7 Logistika a) Správa majetku V rámci plánovaných oprav nemovitostí byla provedena akce: Olomouc oprava venkovního kanalizačního řadu a vnitřního kanalizačního potrubí, která se prováděla v prostoru eskortního dvora a v objektu č. 1, v 1. PP a 1. NP. Investiční akce: Olomouc Digitalizace TV, předána do provozu v prosinci Z výdajů na operativní opravy nemovitostí byly provedeny tyto opravy: oprava ve výměníkové stanici (oprava APPS a vadných armatur), oprava rozvodu teplé a studené vody v objektu č. 1, 1. PP, oprava stropu, izolace proti zemní vlhkosti a podlahové krytiny v objektu č. 7, oprava přístřešku a klempířských prvků na hospodářském dvoře u objektu č. 1, oprava regulace jalového proudu v elektrorozvodně, oprava podlahové krytiny v objektu č. 2, 2. NP, oprava stropu v objektu č. 1, 3. NP. Vlastní údržbou bylo provedeno: stavební úpravy v objektu č. 7, 1. NP, zřízení prostoru pro volnočasové aktivity v prostoru hospodářského dvora, malování ubytovacích zařízení, kanceláří a chodeb, opravy elektroinstalace, vodoinstalace, topení, stolařské a zámečnické práce pro zajištění provozu vazební věznice. Evidence majetku/zásob: Evidence majetku/zásob se zpracovává v programu VIS-SKH, který neustále prochází různými úpravami ze strany Microsoftu, jsou dodělávány sestavy a zapracovávány požadavky věznic, které nebyly do této doby MS akceptovány. Zatím nedošlo k propojení oblastí VIS- EKO a VIS-SKH a nebyla dořešena problematika modulu VIS-RIP. Reforma účetnictví (vyhláška č.410/2009), která začala koncem roku se dotýká i referátu MTZ a služeb, podstatné změny budou zapracovávané v roce 2010 a bude připravována realizace odpisů majetku, která by měla začít ve VS ČR od 1. ledna Výstrojní a výzbrojní problematika: Centrální sklad dodával výstrojní a výzbrojní materiál v požadovaném sortimentu a množství, dodávky pokryly potřebu věznice. Skladování: Věznice má celkový nedostatek skladových prostor - tento problém je dlouhodobý. Majetek /zásoby/ je uložen v malých, nevyhovujících prostorách, kde navíc negativně působí vlhko a místy i plíseň. V roce 2005 byla rozpracována nová investiční akce Olomouc Hala pro MTZ. V roce 2006 byl zpracován investiční záměr a byla podána žádost o schválení a 7

8 registraci akce. Realizace by přinesla nové skladovací prostory a vyřešila dosavadní nevyhovující stav. b) Stravování a výživa V hodnoceném období byla provedena oprava venkovního kanalizačního řadu a vnitřního kanalizačního potrubí. Rekonstrukci vzduchotechniky se zajistit nepodařilo z důvodu nedostatku finančních prostředků. Ke konci roku byla dodána z prostředků GŘ VS ČR nová myčka na nádobí. Protože v dalších letech nebude provedena požadovaná rekonstrukce stravovacího provozu, je nutné zajistit modernizaci technologie. Pracovníci referátu stravování a výživy dbali v mezích daných finančních limitů na pestrost připravované stravy. Případné problémy byly operativně projednávány a řešeny. Ze strany vězňů nebyla podána ani jedna oprávněná stížnost na kvalitu stravy. Finanční prostředky na stravu odsouzených byly čerpány v souladu s NGŘ č. 4/2008. Přidělený rozpočet 5, Kč musel být v průběhu roku navýšen o Kč (navýšení počtu vězněných osob). Počet dávek /ks/ Denní norma /Kč/ Celkem /Kč/ Základní strava: Snídaně , Oběd , Večeře , Nedráždivá strava Diety: D D D D Bezlepková strava Těhotná žena Přídavek Přídavek Zpm Přídavek Zpv Balíček Zbo Balíček Zb Degustační porce Celkem čerpáno 5,

9 c) Energetika a vodohospodářství Porovnání spotřeby a nákladů na pitnou vodu a energie v roce 2008 a 2009: Spotřeba Poměr /%/ Finanční náklady /tis. Kč/ Poměr /%/ Rok Pitná voda m m ,7 Tepelná energie GJ GJ 106, ,7 El. energie kwh kwh 100, ,8 % 114,0 112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 Pitná voda Tepelná energie El. energie Spotřeba Náklady Komentář k tabulce odběrů a nákladů za pitnou vodu a energie: Pitná voda: Navýšení spotřeby vody v roce 2009 o m 3 bylo proti roku 2008 ovlivněno vyšším počtem ubytovaných odsouzených a obviněných a navýšením počtu pracovně zařazených odsouzených. V průběhu roku byly realizovány stavební akce prováděné vlastní údržbou, které také významně ovlivnily spotřebu vody. Vzniklo např. nové sociální zázemí pro psovody. V listopadu byla provedena revize hydrantů, spojená se zkouškou funkčnosti a výkonnosti pro potřeby protipožární ochrany vazební věznice. Všechna opatření pro úsporu vody (např. pouštění TUV na cely dle rozpisu, urychlené opravy protékajících splachovačů na celách) byla dodržována. Náklady na vodu jsou proti roku 2008 vyšší i z důvodu meziročního navýšení ceny za vodu ze strany dodavatele Veolia a.s. Průměrná cena za pitnou vodu se zvýšila z 61,36 Kč/m3 (rok 2008), na 65,92 Kč/m3 (rok 2009). 9

10 Tepelná energie: Mírné zvýšení spotřeby v roce 2009 o 456 GJ bylo proti roku 2008 ovlivněno klimatickými podmínkami. Důslednou kontrolou racionálního provozu zastaralého zařízení výměníkové stanice z roku 1985, tepelných rozvodů a kontrolou technologických zařízení na páru se snížil dopad klimatických podmínek. Průměrná cena za odběr páry se zvýšila z 290,29 GJ (rok 2008), na 295,65 GJ (rok 2009). Průměrná cena ovlivnila i zvýšené finanční náklady za odběr páry v roce Elektrická energie: Mírné navýšení spotřeby v roce 2009 o 3,4 MWh bylo proti roku 2008 úměrné nově zabudovaným elektrickým spotřebičům. Na základě úkolu z porady GŘ č.20/06 byla provedena všechna navrhovaná reálná opatření k racionalizaci spotřeby el. energie. Průměrná cena za odběr elektrické energie se zvýšila z 2,99 Kč/kWh (rok 2008) na 3,26 Kč/kWh (rok 2009) a ovlivnila i zvýšené finanční náklady za odběr elektrické energie v roce Revize: Veškeré plánované revize byly provedeny bez závad bránících bezpečnému provozu revidovaných zařízení. Kontroly a revize vyhrazených technických zařízení: Kontroly a revize spotřebičů a zařízení se provádí na základě plánu revizí a kontrol, který je zpracován do roku 2011 a je uložen u energetika. Tento plán je průběžně plněn. Kontrola výměníkové stanice: Revize provádí revizní technik tlakových nádob 1x ročně. Revizní zpráva je uložena u energetika. Kontrola tlakových nádob: Revize provádí revizní technik tlakových nádob 1x ročně. Revizní zprávy jsou uloženy u energetika. Seznam tlakových nádob: bojler teplé vody na 2000 litrů, 2x APPS 0,5, dochlazovač, 2x kompresory, parní kotle v kuchyních. Kontrola armatur (bezpečnostní ventily, uzávěry, havarijní ventily, redukční ventily): Kontroly provádí energetik 1x měsíčně a zapisuje do knihy kontrol armatur. Kontrola potrubí (rozvody tepla + vody v celém objektu vazební věznice): Kontroly provádí energetik 1x za 3 měsíce a zapisuje do knihy kontrol potrubí. Revize elektrických zařízení: Revize provádí revizní technik dle rozpisu revizí, revizní zprávy jsou uloženy u energetika. Revize hlavní elektrické rozvodny NN: Prohlídky provádí energetik, nebo elektrikář 2x týdně, o kontrole je proveden zápis v knize kontrol hlavní rozvodny NN. 10

11 Revize elektrických spotřebičů a nářadí: Revize provádí revizní technik dle rozpisu revizí, revize jsou uloženy u energetika. Revize náhradního zdroje elektrické energie: Revize provádí 1x ročně odborná firma a protokol je uložen u energetika. Zkouška náhradního zdroje energetikem 1x týdně po dobu 5 minut zápis v provozní knize. Revize výtahů: Revize výtahů o nosnosti 1000 kg z roku 1995, 500 kg z roku 1993, řetězového výtahu z roku 1994 a zdvihací plošiny z roku 2004 provádí odborná firma 1x za 3 měsíce a protokoly jsou uloženy u energetika. Kontrolu výtahů provádí energetik, nebo elektrikář 1x za 14 dní a zapisuje do knihy kontrol výtahů. Revize RTG techniky: Revize RTG techniky na Zdravotnickém středisku a RTG techniky zabezpečovací, provádí odborné firmy na základě rozpisu revizí, který je uložen u energetika. Revize zabezpečovací techniky: Revize zabezpečovací techniky provádí odborné firmy na základě rozpisu revizí, který je uložen u energetika. Revize záchranné techniky: Revize záchranné techniky provádí odborná firma na základě rozpisu revizí, který je uložen u energetika. Technický stav energetických zařízení: Automatická předávací stanice páry APPS -0,5 /II: Je z roku 1987, tedy 23 roků stará, a dodavatel firma ČKD Praha n.p. již neexistuje, tzn, veškeré opravy a náhradní díly je nutno zadávat u odborných firem. Na opravy a údržbu výměníkové stanice, jejíž hlavní částí je APPS 0,5, se vydává průměrně ročně cca ,- Kč. K tomu je potřeba počítat i s náklady na pravidelnou údržbu uvedeného zařízení, bez které by zastaralé zařízení nebylo schopno provozu. Náhradní zdroj páry parní kotel E-IV: Je z roku 1987, tedy 23 roků starý, a firma ŽDB Bohumín n.p., která středotlaký kotel o výkonu 493 kw vyrobila již neexistuje a všechny případné opravy je nutno řešit s odbornými firmami. Parní kotel slouží jako náhradní zdroj páry v případě přerušení dodávky páry od dodavatele Dalkia a.s. Olomouc. Může zásobovat parou kuchyně a dále dodávat páru pro parní bojler, který zásobuje teplou vodou vazební věznici. S tímto náhradním zdrojem nelze vytápět vazební věznici. Hlavní rozvodna NN: Je zastaralá a nevhodně umístěná v suterénu vazební věznice, kde musí být přes časový spínač prováděno odvětrávání uvedeného prostoru, jelikož na zdech se tvoří neustále plíseň a z toho důvodu opadává omítka ze zdí a stropu i do elektrických rozvodů. Je nutno pravidelně kontrolovat stav elektro zařízení, aby nedošlo k případné poruše. Přívod do vazební věznice je 11

12 z trafostanice Komerční banka dvěmi kabely 3x 240 mm mm. Zařízení rozvodny je nutno minimálně 2x týdně průběžně kontrolovat a prvky, které jeví opotřebení ihned vyměňovat. Náhradní zdroj elektrické energie: Typ 6S110 o výkonu 75 kva. Uvedený náhradní zdroj z roku 1989 je díky pravidelným ročním revizím prováděných odbornou firmou a dále týdenními kontrolami se zkušebním provozem v relativně dobrém stavu. Z důvodu rozšíření zabezpečovací techniky, nutných zařízení, které musí při výpadku pracovat, uvedený náhradní zdroj pracuje na hranici svého výkonu. Z toho důvodu bylo nutno přikročit k úpravám zapojení osvětlení chodeb a cel, aby bylo možno 100% zabezpečit chod nutných vybraných zařízení bez toho, že by kapacita náhradního zdroje nestačila pro nutný provoz vazební věznice. Náhradní zdroj užitkové vody: Vrtaná studna na eskortním dvoře, s hloubkou 25 m, slouží jako záložní zdroj užitkové vody v případě výpadku pitné vody od dodavatele Veolia a.s. (zalévání WC, zalévání zahrady a pro potřebu údržby). Energetický audit: V energetickém auditu, který byl zpracován pro Vazební věznici Olomouc v roce 2005 je současná situace, ale i návrhy pro zlepšení detailně popsány. Uvedený audit schválila i Státní energetická inspekce. Odstraňování poruch: V roce 2009 nedošlo k závažnějším poruchám na zařízení vazební věznice. Pouze v měsíci září bylo za pomoci firmy SOLID TEAM provedeno měření kvality elektrické sítě vazební věznice jednak v hlavní elektro rozvodně NN a dále ve strojovně serverů pro PC a zabezpečovací techniku. Důvodem byly časté problémy s náhradními zdroji UPS pro tyto servery. Měřením elektrické sítě se podařilo najít problémová místa v rozvaděči, který napájí dobíjení UPS a úpravou zapojení se odstranily problémy s vybíjením UPS. Následná rekonstrukce zařízení na kompenzaci účiníku elektrické energie v hlavní elektro rozvodně NN přispěla k úplnému odstranění výše uvedených problémů. Provedená kontrola hlavním energetikem dne byla zaměřena na technický stav energetických zařízení, na odběry vstupních energií, provádění revizí vyhrazených technických zařízení a vedení příslušné technické evidence a dokumentace. Byla provedena kontrola technického stavu výměníkové stanice, náhradního zdroje páry, náhradního zdroje elektrické energie, hlavní elektro rozvodny NN a vedení příslušné evidence. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné závady. Výkon vazby a trestu K nejdůležitějším oblastem činnosti oddělení výkonu vazby a trestu (dále jen OVVaT ), které je výkonnou organizační složkou Vazební věznice Olomouc (dále jen VV Olomouc ), patřilo v roce 2009 dodržování a naplňování příslušných ustanovení zákona č. 169/1999 Sb., o 12

13 výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ZVTOS ), zák. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (dále jen ZVV ) a dalších právních předpisů, které upravují výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. V polovině roku byla rozšířena kapacita oddělení vazby se zmírněným režimem a dále byl vybudován nový vycházkový prostor. V budoucnu bychom chtěli rozšířit vazbu se zmírněným režimem až na 38% celkové ubytovací kapacity věznice určené pro ubytování obviněných. Tento nelehký úkol bude odvislý od dostatku finančních prostředků na přebudování kulturní místnosti a vybudování samostatné koupelny. Dále se sociální pracovníci pokusí opětovně navázat spolupráci s místním úřadem práce. a) Programy zacházení Během pobytu odsouzeného v nástupním oddělení vazební věznice je každému zpracována komplexní zpráva, která obsahuje komplexní posouzení všech odborných zaměstnanců a vychovatelů a zobrazuje shrnutí pedagogického, psychologického a sociálního posouzení daného vězně. Délka pobytu odsouzeného na nástupním oddělení je stanovována individuálně a zpravidla nepřevyšuje dle 8 odst. 2 vyhl. č. 345/1999 Sb, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ŘVTOS ) stanovené 2 týdny. Na základě komplexní zprávy je odsouzenému stanoven program zacházení, který tvoří základní formu cílevědomého a komplexního působení na osobnost odsouzeného. Na přelomu roku 2008 a 2009 byla změněna koncepce zacházení s odsouzenými. Nově byly programy zacházení zaměřeny na trestnou činnost, které se odsouzení dopustili. Programy zacházení jsou rozčleněny na jednotlivé kategorie dle trestných činů proti majetku, proti rodině a občanskému soužití, násilné trestné činy a trestné činy zaměřené na maření úředního rozhodnutí. Odsouzenému je dle jeho konkrétní trestné činnosti stanoven odpovídající program zacházení. V případě, že svojí trestnou činností spadá do dvou a více oblastí, je mu stanoven takový program zacházení, který nejvíce odpovídá jeho spáchanému trestnému činu a povaze odsouzeného. Některé aktivity jsou odsouzeným společné, některé jsou určené pouze pro danou specifickou skupinu odsouzených dle druhu spáchaného trestného činu. Odborní zaměstnanci realizovali v roce 2009 všechny typy aktivit plynoucích z ustanovení 41 ZVTOS. Konkrétně odsouzeným byly nabízeny tyto speciálně výchovné aktivity Základy slušného chování v občanské společnosti, Sociálně psychologický trénink, Sociálně psychologický výcvik, Ergoterapie, Encounter skupina, Socializační koučink a Výcvik sociálních dovedností. Ze vzdělávacích aktivit to byly Rodinná výchova, Trestný čin a přestupek očima občana, Biblická hodina, Řízené samostudium cizích jazyků, Konverzace v angličtině, Dopravní kurz, Výchovně vzdělávací program a Předvýstupní a reintegrační poradenství. Ze zájmových aktivit mohli odsouzení navštěvovat Sportovní hry, Kroužek kondičního posilování, Akvaristický kroužek, Bohoslužbu, Zahradnický kroužek a Hraní her na počítači. Cílem aktivit je prevence kriminality zaměřená na zprostředkování nových náhledů na chybné postoje a chování, prevence asociálního chování orientovaná na posilování morálního uvědomění, poskytování chybějících informací, které posílí připravenost odsouzených na reálné životní situace apod. S ohledem na to, že převážná část odsouzených byla pracovně zařazena a to buď na nestřežených pracovištích mimo VV Olomouc, nebo ve vnitřní režii, byly aktivity realizovány převážně v odpoledních a večerních hodinách či o víkendech. V roce 2009 strávili odsouzení v aktivitách celkem hodin, což je mnohonásobně více, než v roce

14 b) Specializovaná oddělení Specializovaná oddělení se ve Vazební věznici Olomouc nenacházejí. c) Problematika specifických skupin vězňů V roce 2009 se mohli obvinění mladiství a blízcí věku mladistvých zapojit do 23 druhů nabízených programových aktivit. Z toho 10 bylo preventivně výchovných, 5 vzdělávacích, 7 zájmových a 1 sportovní. Množství hodin, které ML a mladí obvinění trávili na některé z programových aktivit, dosáhl v roce 2009 čísla Ve srovnání s předchozím rokem, kdy to bylo hodin, je to o zhruba 130% více. V prvním pololetí roku 2009 v rámci stanoveného individuálního plánu a ve spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ DC 90, s.r.o. dokončil jeden mladistvý obviněný povinnou školní docházku. Těžiště práce odborných zaměstnanců s mladistvými obviněnými spočívalo i nadále v individuálním i ve skupinovém přístupu. Počet mladistvých obviněných se v loňském roce pohyboval v průměru 5 osob během kalendářního měsíce. I obviněné ženy v roce 2009 hojně využívaly širokou nabídku programových aktivit. Počet vazebně stíhaných žen se v uplynulém roce pohyboval v rozmezí 3 9 osob v průběhu kalendářního měsíce, což je přibližně stejný počet jako v roce Obviněným cizím státním příslušníkům byla ve VV Olomouc také umožněna účast na programových aktivitách. S ohledem na jejich jazykové možnosti více využívali individuální práci, ale účastní se také sportovních a zájmových aktivit. Koordinátorem pro práci s cizinci byl a stále je ustanoven speciální pedagog oddělení VVaT. d) Otevírání nových kapacit V souvislosti s evropským trendem zlepšování podmínek osob ve výkonu vazby jsme od 1. srpna 2009 rozšířili oddělení vazby se zmírněným režimem. Toto se podařilo realizovat i přes skutečnost, že ubytovací kapacita oddělení výkonu vazby byla v roce 2009 trvale překročena o 10 až 15%. Celková kapacita tohoto nově vzniklého oddělení je 24 obviněných, což činí více jak 20% celkové ubytovací kapacity věznice určené pro ubytování obviněných. Skupina vězňů zde umístěná má možnost se v určitém čase volně pohybovat ve vymezeném prostoru a stýkat se s dalšími obviněnými, kteří jsou umístěni v tomto oddělení. Součástí tohoto oddělení je i kulturní místnost, na které mají obvinění k užívání, z důvodu podporování samoobslužných činností, rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu. Samozřejmostí je i televize, video a DVD přehrávač. Společné prostory oddělení jsou přiměřeně vyzdobeny květinami a nástěnkami. V rámci podporování sociálních vazeb s původním prostředím, především rodinou a jejími příslušníky, byla se souhlasem ředitele vazební věznice rozšířena doba návštěv na 2 hodiny 1x za 14 dnů. VV Olomouc na rozšíření kapacity vazby se zmírněným režimem ze svých prostředků poskytla částku cca Kč. V uplynulém roce jsme žádali GŘ VS ČR o poskytnutí financí na zřízení sociálního zařízení (koupelny). Požadovaná částka však nebyla poskytnuta a VV na vybudování koupelny již neměla ze svých finančních zdrojů žádné prostředky. V rámci vycházek mohou obvinění z vazby se zmírněným režimem a odsouzení zařazení k VTOS v naší vazební věznici využívat nově dovybavený a zestetizovaný vycházkový dvůr, který slouží také jako víceúčelové hřiště. Tento prostor si v roce 2009 převážně sami zestetizovali právě zmiňovaní odsouzení v rámci pracovní terapie. Na tomto hřišti mají vězni možnost si zahrát petanque, kuželky, dále stolní tenis, lehce si zaposilovat na cvičebních strojích nebo si jen tak odpočinout na lavičkách. 14

15 e) Spolupráce s institucemi a organizacemi V sociální oblasti zaměstnanci vazební věznice spolupracovali v roce 2009 s příslušnými odděleními a referáty Magistrátu města Olomouce, s úřady práce, s Probační a mediační službou ČR (dále jen PMS ČR ), Poradnou pro otázky občanství (v loňském roce nikdo z vězněných nežádal o vyřízení českého státního občanství), Českým červeným křížem (hygienické potřeby pro nesolventní vězněné), OSSZ (vyřizování žádostí o důchod) a Charitou Olomouc. Byly realizovány besedy s pracovníky z některých těchto institucí a koordinovány postupy při společné péči o svěřené osoby. Například besed s koordinátory péče o občany tzv. společensky nepřizpůsobenými se zúčastnilo 49 odsouzených, se zástupci Probační a mediační služby ČR 135 odsouzených, s pracovníky organizace Podané ruce se zúčastnilo 186 odsouzených a s pracovníky Charity Olomouc se zúčastnilo 135 odsouzených. Besedy s pracovníky ÚP Olomouc nejsou již druhým rokem realizovány z důvodu nezájmu ze strany ÚP Olomouc. Zapříčiněno to bylo i personálními změnami ve vedení ÚP Olomouc. Veškeré informace o činnosti ÚP byly odsouzeným podány na besedách sociálními kurátory Magistrátu města Olomouc a sociálními pracovníky VV Olomouc. Na základě Dohody o spolupráci uzavřené mezi Vězeňskou službou ČR a občanským sdružením Sdružení podané ruce Walhalla Olomouc (dále jen SPR ), docházejí pracovníci této společnosti do VV Olomouc za účelem poskytování odborných služeb v oblasti protidrogové prevence pro cílenou skupinu vězněných osob a následně pak jejich návaznost v případě potřeby po jejich propuštění. Tyto služby jsou poskytovány formou individuálního poradenství. Ve výkonu vazby je kontakt určován subjektivní potřebou obviněných, kteří mají možnost prostřednictvím psychologa VV požádat o zprostředkování návštěvy pracovníka SPR. Tyto kontakty jsou realizovány formou návštěvy. Osoby ve VTOS mají konzultaci svých problémů umožněnou v rámci pravidelných návštěv pracovníka SPR ve středu, v odpoledních hodinách. Další spolupráce s pracovníky sdružení spočívá v jejich účasti v Poradně drogové prevence. V rámci činnosti této poradny dochází k pravidelným schůzkám odborných zaměstnanců věznice s kontaktními pracovníky SPR, jejichž cílem je kromě výměny pro práci obou stran nutných informací o vězněných osobách, také seznamování se odborných zaměstnanců s novými informacemi z oblasti užívání návykových látek. Spolupráce s PMS ČR je kromě výše uvedených besed také v oblasti podmíněného propuštění odsouzeného s dohledem probačního úředníka. Pokud odsouzený projeví zájem, je mu nejpozději tři měsíce před termínem možného podmíněného propuštění předán Podnět k zahájení spolupráce s Probační a mediační službou ČR, která v závěru svého kontaktu na odsouzeného zpracuje zprávu, ve které se opírá i o informace ze strany vězeňského personálu a další údaje. Nadále byla poskytována pomoc vězněným osobám při vyřizování občanských průkazů, kterých bylo v roce 2009 pro odsouzené či obviněné vyhotoveno nebo přeposláno z jiných matričních úřadů cca 50, pracovnicemi matriky Magistrátu města Olomouc bylo ověřeno celkem 32 podpisů nebo listin, včetně tří přiznání otcovství. V loňském roce proběhlo ve vazební věznici několik odborných stáží a to jednak studentů VOŠ nebo VŠ pedagogicko-sociálního, psychologického či dalších směrů a jednak v rámci spolupráce VS ČR a PMS ČR byly zajišťovány také povinné stáže nových pracovníků PMS ČR. Vazební věznice také v loňském roce spolupracovala s Policií ČR a Okresním soudem Olomouc, kdy uvedeným institucím zabezpečila odsouzené, kteří jim pomohli při stěhování jednak v rámci jednotlivých kanceláří okresního soudu a jednak při stěhování Krajského ředitelství Policie ČR do nové budovy. 15

16 f) Dozorčí služba Dozorčí služba v roce 2009 byla zajišťována inspektory dozorčí služby inspektory, dozorci inspektory, dozorci vrchními asistenty a vrchními dozorci vrchními inspektory v souladu s příslušnými zákony a předpisy upravujícími výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v souladu se zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V rámci předvádění vězněných osob uvnitř vazební věznice zajišťovala dozorčí služba předvádění k duchovnímu, k nákupům, k návštěvám, ke specialistům, ke konání programových aktivit a různým denním činnostem zabezpečujícím naplňování práv obviněných i odsouzených. V celém širokém spektru své činnosti, se dozorčí služba vždy řídila zásadami bezpečné práce a přitom slušného jednání s vězněnými osobami neponižujícího lidskou důstojnost. Ve své činnosti OVVaT úzce spolupracuje s oddělením VaJS, kdy v rámci personálních možností dochází ke vzájemné výpomoci při zajišťování výkonu služby. Vzdělávání vězněných osob a) Vzdělávání vězňů Cílem vzdělávacích aktivit je nejen posilovat zájem odsouzených o vzdělávání, seberozvíjení a sebezdokonalování se, ale rovněž prevence kriminality zaměřená na zprostředkování nových náhledů na chybné postoje a chování a v rámci některých aktivit také prevence asociálního chování orientovaná na posilování morálního uvědomění. Navíc se u odsouzených rozšiřuje jejich možnost uplatnění na trhu práce. Během roku 2009 jsme v rámci programů zacházení rozšířili nabídku vzdělávacích aktivit. Aktivity jsou orientovány jak na rozšiřování úrovně jazykových znalostí vězňů, tak na získávání vědomostí potřebných pro aktivní přístup k dalšímu životu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Od nového roku v souvislosti s novou koncepcí zacházení s odsouzenými, kdy je program zacházení zaměřen na jejich trestnou činnost, bylo schváleno pět nových aktivit ( Rodinná výchova, Základy etiky a etikety, Trestný čin a přestupek očima občana, Sociální komunikace a Všeobecně vzdělávací cyklus ). Aktivita Předvýstupní a reintegrační poradenství byla z důvodu změny svého obsahového zaměření od ledna 2009 přesunuta mezi aktivity vzdělávací. V červnu 2009 byla realizována změna na pozici vychovatelů a proto byla zrušena aktivita Všeobecně vzdělávací cyklus a nově zavedena aktivita Výchovně vzdělávací program. Odsouzeným byla i v tomto hodnotícím období nabídnuta možnost absolvování vzdělávacích kurzů, které byly buď realizovány ve Školských vzdělávacích střediscích nebo kurzy, které si věznice zajišťovaly samy např. pánský kadeřník. Dále VV Olomouc obdržela nabídku od externího školícího střediska, kde byla odsouzeným nabídnuta možnost získání osvědčení o rekvalifikaci na pracovní činnost: obsluha přenosné motorové pily, křovinořezu a benzínové sekačky. Odsouzeným také byla opětovně nabídnuta možnost bakalářského studia v oboru Teologické nauky. Žádné z nabízených možností rozšíření či doplnění vzdělání však odsouzení nevyužili. Zde je však nutno zdůraznit to, že podmínkou pro absolvování kurzů je přemístění z VV Olomouc do jiné věznice, což odsouzení odmítají z důvodu toho, že kurzy probíhají ve věznicích, které jsou od jejich bydliště hodně vzdáleny a pro rodinu by bylo problematické dojíždění. Dalším důvodem, který je odrazuje od absolvování kurzu je to, že si uvedené kurzy musí hradit sami. 16

17 b) Statistika Během roku 2009 si žádný odsouzený ve Vazební věznici Olomouc nedoplnil ani nerozšířil vzdělání. Vězeňská a justiční stráž a) Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské a justiční stráže Na oddělení vězeňské a justiční stráže je zásluhou téměř stoprocentní naplněnosti systemizovaných tabulkových míst situace stabilizovaná a jeho činnost lze za rok 2009 hodnotit jako velmi dobrou. V průběhu roku nedošlo k žádnému pokusu o útěk, ani k žádnému odchodu odsouzeného z nestřeženého pracoviště, což svědčí o velmi dobré úrovni výkonu služby příslušníků oddělení vězeňské a justiční stráže (dále jen VaJS ) a to ve strážní službě, na eskortách i při předvádění. Největší problémy na oddělení VaJS způsobila zabezpečovací technika. Během roku se vyskytovaly poruchy na střežícím počítači operačního střediska, který vykazoval stálé restarty a celý objekt vazební věznice byl díky tomu několikrát denně bez elektronického střežení. Také systém detekce mobilních telefonů nepracoval bez poruch v důsledku kterých byl určitý úsek vazební věznice na delší dobu bez kontroly. Minimálně 2x za rok vypadlo dorozumívací zařízení uvnitř vazební věznice a z několika katrů musel být kvůli poruše nahrazen elektrický zámek mechanickým. Během roku 2009 se ovšem podařilo všechny výše uvedené nedostatky odstranit a v současné době jsou všechny zabezpečovací systémy funkční. Díky tomu, že je ve vazební věznici na velmi dobré úrovni výcvik příslušníků, kteří provádějí zákrok pod jednotným velením a eskorty dle Metodiky eskort nebezpečných osob, zúčastnili se v roce 2009 příslušníci oddělení vězeňské a justiční stráže řady sportovních a ukázkových akcí, z nichž nejvýznamnější byla účast na ukázce činnosti Vězeňské služby ČR na dnech NATO. Všechny tyto ukázkové akce, měly u veřejnosti značný ohlas a ukázaly, že si příslušníci vězeňské služby v ničem nezadají s příslušníky armády, policie nebo celní zprávy. b) Bezpečnost Otázce bezpečnosti byla v průběhu uplynulého roku věnována patřičná pozornost. Jedenkrát týdně je situace hodnocena na bezpečnostní komisi a jedenkrát měsíčně na poradách odd. VaJS a VVaT. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, je na něj okamžitě reagováno na operativních poradách, které probíhají každý den. Z každé bezpečnostní komise se pořizuje písemný záznam a pokud z tohoto jednání vyplynou nějaké úkoly jsou rovněž vydány písemnou formou v elektronické podobě. V rámci pravidelných kontrol plnění úkolů a výkonu služby jsou příslušníci přezkušováni ze znalostí předpisů a všechna pochybení ve výkonu služby a veškeré situace ohrožující bezpečnost vazební věznice jsou probírána na rozdílení do služby a na poradách oddělení. Během roku 2009 nedošlo k žádné události, která by výrazně narušila bezpečnost vazební věznice. Nejvýznamnější události, které by mohly ovlivnit bezpečnost jsou výše uvedené restarty střežícího počítače operačního střediska. Tyto restarty byly nečekané a než opět počítač naběhl do plného provozu, což bylo i několik minut, byla celá vazební věznice bez elektronického střežení. I z těchto důvodů byl kladen velký důraz na strážní a zásahovou hlídku, ve složení strážný psovod + pes a jejich činnost při střežení vazební věznice. Z hlediska bezpečnosti by ovšem bylo spolehlivější, kdyby ve strážní a zásahové hlídce byl 17

18 ještě další příslušník, což ovšem momentální systemizovaný stav příslušníků oddělení VaJS nedovoluje. Naopak k zajištění bezpečnosti vazební věznice přispělo dodání nového RTG zavazadel na strážní st. č. 1 (vstup do VV) a instalování detekčního rámu na kontrolu vězněných osob. c) Eskorty Eskortní služba plní dlouhodobě úkoly na velmi dobré úrovni. Na úseku eskortní služby se stále nejvíce projevuje nedostatek příslušníků na oddělení a to tím, že na konci roku měli příslušníci eskortní směny nejvíce hodin dle 54 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb. I přes osobní kontakt s předsedy soudů docházelo v roce 2009 k nárůstu soudních dnů jednotlivých soudů. V současné době provádíme eskorty k deseti soudům různých stupňů (OS Uherské Hradiště převzala od VV a UPVZD Brno). V průběhu roku bylo k soudnímu jednání eskortováno 3195 vězněných osob, což je o 536 více než v roce Do civilních zdravotnických zařízení bylo eskortováno 405 vězněných osob, což je o 19 více než v roce Značný počet vězňů byl eskortován do zdravotnických zařízení v mimopracovní době a to 101 (v roce ). Ve 26 případech byla na požádání provedena dálková eskorta, pokud VV Ostrava nebyla schopna všechny vězněné osoby přepravit do Olomouce vlastními vozidly. Při dálkové eskortě bylo přepraveno 421 vězněných osob (v roce ). V roce 2009 jsme eskortovali 26 vězněných osob (v roce ) dle Metodiky eskort nebezpečných osob. Pro tyto eskorty byla vycvičena a stále se zdokonaluje vybraná skupina příslušníků. Eskortní místnosti, celkové zabezpečení i prostorové možnosti pro příslušníky eskortní směny jsou na dobré úrovni. Ze strany soudců nebyly v hodnoceném období k činnosti příslušníků žádné připomínky. Grafické znázornění vývoje počtu eskortovaných vězněných osob v roce 2009 Tisíce 3,5 3 2,5 2 1, ,5 0 soud.jednání civ.zdr.zařízení mim.prac.doba esk.nebezp.os. dálkové esk. 18

19 d) Služební kynologie Na úseku služební kynologie se v uplynulém roce podařil navýšit systemizovaný stav služebních psů z osmi na deset. Šest psů je zařazeno do kategorie všestranní, dva do kategorie obranní a dva služební psi, které se podařilo zakoupit na konci roku, do kategorie specialisti. Pro tyto psy byly v první polovině roku 2009 vybudovány dva nové kotce, které splňují ty nejpřísnější měřítka. Služební psi specialisti mají ovšem před sebou mnoho hodin výcviku, než budou moci být plnohodnotně využiti ke služebním účelům. V hodnoceném období byli služební psi využíváni k posilování eskort k soudům s velkým počtem vězňů nebo s nebezpečnými vězni, což bylo v 95 případech, k zajišťování bezpečnosti uvnitř vazební věznice a k pochůzkové službě strážní a zásahové hlídky. Inspektor strážní služby pro psovody v hodnoceném období zabezpečil v prostorách psince stanovený pořádek a požadovanou péči o psy. V areálu vazební věznice jsou vybudovány prostory pro výcvik služebních psů. Ke komplexnímu výcviku bylo využíváno kynologické cvičiště v Bystrovanech. Velmi dobrá byla spolupráce se střediskem drogových psů ve Věznici Mírov. Pravidelně dvakrát měsíčně a v případě potřeby i častěji dojíždí psovod se služebním psem do vazební věznice provést speciální prohlídku vytypovaných prostor, popřípadě balíků. V roce 2009 došlo k jednomu odhalení nepovoleného předmětu pomocí služebního psa. Veterinární péče o služební psy je ve vazební věznici na velmi dobré úrovni. Psi jsou pravidelně kontrolováni a vakcinováni. e) Justiční stráž Vazební věznici Olomouc bylo v uplynulém roce přiděleno 11 místních jednotek justiční stráže spádových soudů a státních zastupitelství v oblasti č. 10. Systemizace počtu příslušníků justiční stráže se ustálila na 107 tabulkových místech. Spolupráce mezi vedoucím oddělení VaJS a oblastním velitelem JS i mezi vazební věznicí a jednotlivými místními jednotkami justiční stráže byla v hodnoceném období na velmi dobré úrovni. Materiální a technické vybavení jednotek justiční stráže se i v roce 2009 postupně vylepšovalo. Spolupráce s orgány Policie ČR je rovněž na velmi dobré úrovni, jak v oblasti uvalovaní vazeb, tak i v objektové bezpečnosti jednotlivých justičních pracovišť a případných součinnostních opatřeních. Spolupráce s předsedy soudů a státními zástupci probíhala na standardní bezproblémové úrovni. Příslušníci justiční stráže stanovené úkoly v hodnoceném období splnili v plném rozsahu. f) Vyzbrojování a vystrojování V roce 2009 bylo zahájeno několik projektů, které byly založeny na optimalizaci počtů služebních zbraní potřebných k výkonu služby. Vazební věznici Olomouc byl přidělen projekt, který zahrnoval odebrání SA vz. 61 části příslušníků. Tento projekt byl na konci roku 2009 vyhodnocen jako nesystémový a nic nepřinášející. Během roku byly odebrány některé výstrojní součástky a nahrazeny novými (kasr, služební brašna, brašnička na obvaz), které lépe vyhovují výkonu služby. Zdravotnictví a) Poskytování zdravotní péče příslušníkům, občanským zaměstnancům a vězňům Léčebně preventivní péče, včetně diagnostické, terapeutické a dispenzární byla na zdravotnickém středisku realizována dvěma lékaři, kteří se dělili o pracovali na úvazek 1,0. 19

20 Dále čtyřmi zdravotními sestrami na plný pracovní úvazek a jednou zdravotní sestrou na dohodu o pracovní činnosti na 20 hodin týdně. Externí lékaři zajišťují odbornou péči psychiatrickou, interní, dermatovenerologickou a stomatologickou. V uplynulém období došlo ke změně na pozici vedoucí lékařky. Posudkovou činnost vykonává lékař OLK č.4 vždy 1x měsíčně. V rámci vnitřního kontrolního systému bylo realizováno zdravotnickým personálem za rok 2009 celkem 56 průběžných kontrol, při kterých nebyly zjištěny závažnější nedostatky, drobné nedostatky byly ihned odstraněny. V roce 2009 byly podány dvě stížnosti na léčebnou péči z řad obviněných a odsouzených. Tyto byly vyhodnoceny jako nedůvodné. Obvinění a odsouzení: V roce 2009 bylo na zdravotnickém středisku ošetřeno a prohlédnuto praktickým lékařem pacientů, což je o 842 pacienty více než v loňském roce. Odborní lékaři ošetřili celkem 1412 pacientů, což je o 153 méně než v loňském roce. Stomatolog poskytl péči 1945 pacientům, což je o 445 pacientů víc než v loňském roce. Bylo vystaveno 21 pracovních neschopností, o 75 DPN méně než v loňském roce. Pro úraz bylo vystaveno 9 pracovních neschopností, stejně jak v loňském roce. Ve vězeňské nemocnici v Brně a v Praze bylo hospitalizováno celkem 41 pacientů, o 12 pacientů méně než v loňském roce. V civilním zařízení byl hospitalizován a střežen 1 pacient, stejně jako v loňském roce. Došlo k úmrtí dvou odsouzených. V rámci LSPP, RZS bylo za rok 2009 ošetřeno celkem 72 pacientů, to je o 15 pacientů více než v loňském roce. V civilním zdravotnickém zařízení bylo ošetřeno odbornými lékaři celkem 302 obv. a ods., to je o 84 pacientů méně než v loňském roce. V roce 2009 jsme měli zaevidováno celkem 268 toxikomanů, včetně alkoholiků. To je o 6 osob více než v loňském roce. V rámci protidrogového opatření byl proveden screening moče u 88 vytypovaných osob. 3 klienti byli pozitivní a vzorky byly zaslány ke konfirmaci s pozitivním výsledkem na BZD a THC. Máme dispenzarizováno celkem 12 odsouzených. Zaměstnanci VV Olomouc: V roce 2009 bylo ošetřeno lékaři ve věznici praktickým lékařem 725 pacientů o 166 pacientů méně než v roce Stomatologem bylo ošetřeno 75 pacientů, o 10 pacientů méně než v roce Ošetřeno u odborných lékařů v civilním sektoru bylo 175 pacientů. A hospitalizováno bylo 19 pacientů což je o 9 pacientů více než v roce Pracovní neschopnosti přísl. I.pololetí 2009 II.pololetí 2009 Celkový počet prostonaných dní: Průměrná doba trvání 1 případu: 23,5 dne 14 dní Celkové procento dočasné PN: 3,76 1,78 Vyhodnocení PN u příslušníků V roce 2009 došlo ke snížení celkového procenta o 0,96%, 20

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK 2010 1 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2010 činí 42,303.819,18 Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V Ě Z N I C E K A R V I N Á Fryštátská 178, P.O.Box 42, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596308111, fax: 596316991, e-mail: 29podatelna@vez.kna.justice.cz Č.j.: VS 83/2009-29/Všeob/000

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH

Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH Úvodní slovo Ekonomika Vězněné osoby Bezpečnost Personalistika Zdravotnická služba Logistika Legislativní a právní činnost Ekologie Informatika Vnější

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009 Čj.: VS/51/5/2010-30/Všeob/002 Výtisk číslo : Počet listů : Počet příloh : VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009 V Brně dne 28. ledna 2010

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Předkládá: Ing. Milan

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství

Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství Bakalářská práce Pardubice 2009 Petr Šrubař Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859 CPT/Inf (2014) 4 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zaslal vládě České republiky po návštěvě České

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více