Nakládání s majetkem státu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakládání s majetkem státu"

Transkript

1 Nakládání s majetkem státu

2 Úvodem nakládání s majetkem státu založeno na soukromoprávních úkonech veřejnoprávní specifika omezení autonomie vůle státu specifické veřejnoprávní instituty jednostranné opatření, zápis, jednostranné upuštění od vymáhání pohledávky

3 Nakládání mezi organizačními složkami a státními organizacemi nemění se subjekt vlastnického práva, zůstává jím stát 2 typy vztahů majetko-správní nakládání mezi organizačními složkami majetkoprávní nakládání mezi organizačními složkami a státními organizacemi/mezi státními organizacemi navzájem

4 Obecné zásady 1. vztahy k majetku státu co nejméně komplikovat 2. organizační složka státu/státní organizace může založit svou příslušnost k hospodaření s majetkem státu pouze v těchto případech majetek potřebuje pro výkon své působnosti a stanovených činností vyžaduje to veřejný zájem ukládá to prováděcí vyhláška k ZMS (vyhláška č. 62/2001 Sb.) 3. prioritu má nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami a státními organizacemi 4. nelze zakládat vztahy neslučitelné s předmětem činnosti dané složky/státní organizace nebo se způsobem jejího financování

5 Nakládání mezi organizačními složkami 2 specifické veřejnoprávní instituty 1. zápis specifický majetkosprávní institut, založený na konsensu shodný projev vůle organizačních součástí, připomíná koordinační veřejnoprávní smlouvu nakládání s majetkem po horizontále prováděcí vyhláška stanovuje, že obsah se řídí přiměřeně ustanoveními obecných právních předpisů upravujících smluvní obsahově nejbližší

6 Nakládání mezi organizačními složkami - pokračování plnění sjednaná zápisem nelze vymáhat soudní ani správní cestou, jediná schůdná cesta aktivity zřizovatele problémy řada věcí neupravena Co když je zápis nesrozumitelný nebo neurčitý? Co když je plnění nemožné? Co když je podepíše neoprávněná osoba? analogie s obecnou právní úpravou nemá zákonnou oporu

7 Nakládání mezi organizačními složkami - pokračování 2. jednostranné opatření nakládání s majetkem po vertikále rovněž majetkosprávní institut použitelné pouze v taxativně stanovených případech zřizovatel svěřuje majetek nově zřizované organizační složce zřizovatel mění rozsah majetku, s nímž je složka příslušná hospodařit zřizovatel nakládá s majetkem zrušené organizační složky Ministerstvo financí odstraňuje pochybnosti o příslušnosti k hospodaření Ministerstvo financí odebírá majetek v závažných případech nedostatků při hospodaření zjištěných při kontrole

8 Nakládání mezi organizačními složkami - pokračování jednostranné opatření se doručuje dotčeným organizačním složkám/státním organizacím zřizovatelům dotčených složek/organizací, pokud opatření vydává Ministerstvo financí katastrálnímu úřadu, pokud se nakládá s majetkem, který se eviduje v katastru nemovitostí na vydání opatření se nevztahují předpisy o správním řízení opatření není soudně přezkoumatelné

9 Nakládání mezi organizačními složkami a státními organizacemi jedná se o nakládání s majetkem mezi jednotkami, které mají právní subjektivitu v tomto případě se nakládá smlouvou nepřevádí se vlastnické právu (vlastníkem zůstává stát), nýbrž příslušnost k hospodaření s majetkem přiměřeně se použijí ustanovení obecných právním předpisů upravujících smluvní typ dané smlouvě nejbližší

10 Společná omezení pro zápis a smlouvu nelze zakládat vztahy neslučitelné s předmětem činnosti dané složky/státní organizace nebo se způsobem jejího financování zákaz leasingových smluv zákaz zřizování zástavního práva věcné břemeno lze sjednat pouze za úplatu a v rozsahu, který dané složce nebrání v její činnosti, a to pouze v těchto případech pro účely zřízení a provozu sítě technického vybavení pro účely zřízení a provozu veřejně prospěšné stavby k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě v ostatních případech na základě výjimky povolené Ministerstvem financí

11 Rozhodování sporů spory mezi organizačními složkami, pokud nemají povahu pochybností o příslušnosti k hospodaření, rozhodují jejich zřizovatelé nebo věcně příslušné ústřední správní úřady spory mezi státem a státními organizacemi rozhodují soudy

12 Peněžitá plnění základní pravidlo organizační složky státu a státní organizace si mohou sjednat plnění za úplatu peněžitá plnění se neposkytují mezi organizačními složkami státu pokud to stanoví zvláštní právní předpis zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech peněžitá plnění se neposkytují mezi organizačními složkami v působnosti jednoho správce kapitoly organizační složkou státu a jí zřízenou příspěvkovou organizací za užívání nemovitosti mezi organizačními složkami státu namísto peněžitého plnění může být sjednáno plnění věcné

13 Převody vlastnictví zcizování věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví FO a PO mimo stát uskutečňuje se soukromoprávními smlouvami kupní, směnná, darovací atd. pouze ve 2 případech se stát může zbavovat majetku 1. prodej zboží v obchodě věci předem určené k prodeji 2. věci trvale pro stát nepotřebné vláda může po vyjádření Ministerstva financí povolit výjimku

14 Převody vlastnictví - pokračování smluvní převod má být výjimečný, musí předcházet 2 kroky písemné rozhodnutí o tom, že majetek je trvale nepotřebný pro danou organizační složku/státní organizaci širší nabídka zda o majetek nemá zájem jiná organizační složka/státní organizace omezení zákaz leasingových smluv zákaz smlouvy o prodeji podniku oba zákazy jsou absolutní

15 Úplatný převod stanovena minimální cena tržní cena při porušení je smlouva pro rozpor se zákonem absolutně neplatná postup při hledání zájemce upravuje vyhláška č. 62/2001 Sb.) výběrové řízení nebo nabídka uveřejněná v oborových nabídkových katalozích nebo inzercí

16 Úplatný převod - pokračování při zjišťování zájemců musí být stanovená kritéria výběru cena se stanovuje znaleckým posudkem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku lhůta pro přihlášení zájemců nesmí přesahovat 1 měsíc postup lze opakovat

17 Bezúplatný převod přichází v úvahu pouze ve 3 taxativně vypočítaných případech 1. je na tom veřejný zájem tradiční, např. humanitární pomoc státu vybraným subjektům Ministerstvo financí zmocněno k vydání vyhlášky, dosud vydána nebyla

18 Bezúplatný převod - pokračování 2. je to hospodárnější něž jiné naložení určující zpravidla budou náklady na fyzickou likvidaci (např. odstranění stavby) musí předcházet nabídka ostatním organizačním složkám/státním organizacím a marný pokus o úplatný převod 3. pokud to stanoví zvláštní právní předpis 60a ZMS zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holokaustem zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského materiálu

19 Bezúplatný převod - pokračování schvalovací režim obligatorní Ministerstvo financí schvaluje převody nemovitostí, které se evidují v katastru nemovitostí výjimky, metodický materiál čj. 22/13414/2001 Ministerstvo kultury schvaluje převody věcí prohlášených za kulturní památku a sbírek muzejní povahy Ministerstvo životního prostředí schvaluje převody nemovitostí ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu fakultativní schvalování převodů movitých věcí si může vyhradit zřizovatel/ústřední správní úřad/ministerstvo financí vláda si může vyhradit schválení věcí majících strategickou nebo značnou peněžitou/jinou hodnotu univerzální výjimka smlouvy uzavírané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

20 Přechody vlastnictví přechod vlastnictví = změna vlastníka na základě jiné právní skutečnosti než projevu vůle tvoří součást nakládání s majetkem státu v širším slova smyslu 2 případy přechody zákonem přechody rozhodnutím příslušného orgánu

21 Přechody zákonem několik příkladů restituční a privatizační zákony přechody majetku na obce a kraje zákon č. 172/1991 Sb. zákon č. 290/2002 Sb. zrušení okresních úřadů zákon č. 320/2002 Sb. přechod movitých věcí

22 Přechody rozhodnutím příslušného orgánu přechody na obce zákon č. 172/1991 Sb. na žádost obce mohl o přechodu konkrétních věcí rozhodnout okresní úřad a v Praze Ministerstvo financí vyžadoval se souhlas Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci rozhodnutí nebylo rozhodnutím ve správním řízení

23 Přechody rozhodnutím příslušného orgánu - pokračování přechody na kraje zákon č. 157/2000 Sb. na kraje přecházely věci ve vlastnictví státu, se kterými hospodařily státní příspěvkové organizace a vyjmenované organizační složky státu, a to dnem účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu rozhodnutí nebylo rozhodnutím ve správním řízení některé organizační složky státu se staly organizačními složkami krajů

24 Přechody rozhodnutím příslušného orgánu - pokračování některé další případy zákon č. 166/2004 Sb. přechod některých věcí, se kterými hospodařila Česká správa letišť, s.p., do vlastnictví některých krajů občanský zákoník rozhoduje soud v občanském soudním řízení např. vypořádání spoluvlastnictví, pokud stát jedním ze spoluvlastníků

25 Přenechání majetku státu do užívání jiným osobám majetek zůstává ve vlastnické sféře státu, do budoucna se s ní nadále počítá pro plnění funkcí státu týká se pouze hmotného majetku nemění se příslušnost k hospodaření s dotčeným majetkem organizační složka/státní organizace nadále vede majetek v účetnictví a plní i další povinnosti podle ZMS

26 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování věc ve vlastnictví státu nebo její část může být přenechána do užívání pouze ve 2 případech 1. příslušná organizační složka/státní organizace ji dočasně nepotřebuje zřejmě bude potřeba věc nejdříve nabídnout k užívání další složkám/státním organizacím 2. bude tak dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci při zachování hlavního účelu dvojí paralelní užívání věci, typicky nemovitosti, příklad využití rekreačního nebo školícího střediska pro obdobné aktivity jiných subjektů Ministerstvo financí může povolit výjimku

27 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování užívání věci lze sjednat pouze na dobu určitou, nejdéle 8 let pro 1 uživatele, smlouvu lze prodloužit nebo sjednat znovu, opět nejdéle na 8 let, Ministerstvo financí může povolit výjimku smlouva musí obsahovat možnost ukončit vztah výpovědí možnost odstoupit od smlouvy, pokud uživatel neplní řádně a včas své povinnosti nebo nejsou nadále splněny podmínky pro přenechání věci do užívání

28 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování úplatné užívání věci smluvní typy nájem ( 2201 a násl. NOZ), pacht ( 2332 a násl. NOZ) minimální výše nájemného stanovená zvláštním právním předpisem v ostatních případech obvyklé (tržní) nájemné

29 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování bezúplatné užívání věci smluvní typ výprosa ( 2189 a násl. NOZ), výpůjčka ( 2193 a násl. NOZ) lze sjednat za současného splnění 2 podmínek 1. lze sjednat pouze s osobami, které se nezabývají podnikáním 2. lze sjednat pouze pro 12 taxativně vypočítaných účelů výkon státní správy v přenesené působnosti, sociální účely, humanitární účely, požární ochrana, ochrana obyvatelstva, IZS, vzdělávací účely, vědecké účely, kulturní účely, sportovní a tělovýchovné účely, ochrana životního prostředí a práce s dětmi a mládeží Ministerstvo financí může povolit výjimku

30 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování schvalovací režim pouze fakultativní schvalování si může vyhradit zřizovatel věcně příslušný ústřední správní úřad Ministerstvo financí

31 Nakládání s pohledávkami a dalším nehmotným majetkem největší význam má nakládání s peněžitými pohledávkami u ostatního nehmotného majetku pravidla platí obdobně výjimka cenné papíry, pokládají se za věc movitou

32 Plnění ve splátkách může být výhodné pro obě strany, přesto jsou zde rizika u majetku státu se pokládá za výjimečné nesmí sloužit jako skrytá bezúročná půjčka 2 případy nesplatný dluh vázáno na 2 kumulativní podmínky dlužník předem prokáže schopnost svůj závazek včas splnit nebude z okolností zřejmé, že splnění závazku bude ujednáním ohroženo splatný dluh - může být sjednáno jen ze závažných důvodů, vázáno na 2 alternativní podmínky uznání dluhu co do důvodu a výše přiznán pravomocným rozhodnutím

33 Plnění ve splátkách- pokračování v obou případech musí být sjednáno splatnost celé pohledávky při nesplnění kterékoliv splátky u splatného dluhu musí být dále sjednáno placení úroků z prodlení možnost státu od dohody odstoupit v případě zlepšení majetkových poměrů dlužníka

34 Postoupení pohledávky základní pravidlo pohledávku státu lze postoupit nestátnímu subjektu jen za úplatu schválení zřizovatelem/věcně příslušným ústředním správním úřadem/ Ministerstvem financí se vyžaduje, pokud sjednaná cena nedosahuje 60% nominální hodnoty pohledávky včetně příslušenství se pohledávka postupuje bezplatně má být pohledávka předmětem veřejné dražby

35 Poměrné uspokojení podstata pohledávka věřitele je uspokojena jen částečně stát může na poměrné uspokojení přistoupit pouze ve 2 případech při reorganizaci při oddlužení (zákon č. 182/2006 Sb.)

36 Prominutí dluhu výjimečné naložení s pohledávkou státu má povahu vzdání se práva, následkem je nevratný zánik pohledávky, nikdy v budoucnu ji už nebude možné vymáhat, pohledávka se vyvede z účetnictví lze sjednat s dlužníkem, který je fyzickou osobou, pokud to odůvodňují jeho tíživé sociální poměry uzavírá se písemná dohoda vždy je potřeba zvažovat jiné řešení např. rozložení dluhu do splátek

37 Prominutí dluhu - pokračování dluh nelze prominout, jestliže dluh vznikl v souvislosti s trestnou činností dlužníka dlužník má pohledávku vůči státu, ledaže by sám přistoupil k jejímu prominutí dlužník má majetek, z něhož může být pohledávka státu uspokojena zda dlužník má majetek, je nutné důkladně prověřit, možnost požadovat prohlášení o majetku Ministerstvo financí může ze závažných důvodů povolit výjimku z důvodu prominutí dluhu z důvodu vylučujících prominutí dluhu

38 Prominutí dluhu - pokračování novela ZMS zvláštní pravidla pro dluh vzniklý porušením podmínek smlouvy o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu tento dluh lze prominou i z jiných důvodů než tíživých sociálních poměrů dlužníka dluh nelze prominou pouze ve 2 případech dluh vznikl v souvislosti s trestnou činností dlužníka dlužník má pohledávku vůči státu

39 Prominutí dluhu - pokračování schvalovací režim obligatorní: pokud nominální hodnota dluhu včetně příslušenství přesahuje 500 tis. Kč, je nutné schválení Ministerstvem financí fakultativní: u nižších pohledávek si schválení může vyhradit zřizovatel/věcně příslušný ústřední správní úřad/ministerstvo financí

40 Jednostranné upuštění od vymáhání pohledávky specifický veřejnoprávní institut, který nemá soukromoprávní kořeny jednostranný akt učiněný uvnitř organizační složky státu/státní organizace, dlužník o něj nežádá, ani se o něm nevyrozumívá pohledávka nezaniká, může být v budoucnu znovu vymáhána, nadále se vede v účetnictví (na podrozvahovém účtu) upuštění od vymáhání musí být písemné

41 Upuštění od vymáhání pohledávky - pokračování od vymáhání pohledávky lze jednostranně upustit pouze v taxativně vypočítaných případech, lze utřídit do 3 kategorií 1. nedobytnost pohledávky pokud dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích ze všech okolností případu je zřejmé, že další vymáhání by bylo neúspěšní dlužník nemá majetek pohledávka se promlčela a dlužník odmítá plnit dobrovolně

42 Upuštění od vymáhání pohledávky - pokračování 2. neprůkaznost pohledávky nelze prokázat její existenci nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud/jiný orgán její výši určil 3. nepatrnost pohledávky nominální hodnota pohledávky včetně příslušenství nepřekračuje 1 000,-Kč a dlužník odmítá dluh splnit dobrovolně u 1 dlužníka lze během 1 kalendářního roku od vymáhání upustit jen 1x, ledaže by součet pohledávek nepřevyšoval 1 000,-Kč dvousečná zbraň výhoda stát si uvolňuje ruce riziko zhoršení platební kázně dlužníků

43 Upuštění od vymáhání pohledávky - pokračování schvalovací režim obligatorní: pokud nominální hodnota dluhu včetně příslušenství přesahuje 500 tis. Kč, je nutné schválení Ministerstvem financí fakultativní: u nižších pohledávek si schválení může vyhradit zřizovatel/věcně příslušný ústřední správní úřad/ministerstvo financí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákonů č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 202/2002

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů Ročník: 2001 Číslo: 3 V Praze dne 15.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů Ročník: 2001 Číslo: 3 V Praze dne 15. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů Ročník: 2001 Číslo: 3 V Praze dne 15. června 2001 OBSAH: strana 1. Zdravotní pojištění pracovníků OkÚ

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003 http://denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Stanovisko Ministerstva financí

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Nakládání s majetkem obcí a krajů

Nakládání s majetkem obcí a krajů Nakládání s majetkem obcí a krajů Úvodem nakládání s majetkem obcí a krajů je postaveno na soukromoprávních úkonech veřejnoprávní specifika je jich podstatně méně než u nakládání s majetkem státu většinou

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z

Více

1. Úhrada za propůjčení místa na pohřebišti a služby s tím poskytované. čj.: 124/47 450/1996 - ref. Mgr. Sabová

1. Úhrada za propůjčení místa na pohřebišti a služby s tím poskytované. čj.: 124/47 450/1996 - ref. Mgr. Sabová 1 1. Úhrada za propůjčení místa na pohřebišti a služby s tím poskytované čj.: 124/47 450/1996 - ref. Mgr. Sabová V souladu s ust. 19 odst. l vyhlášky č.19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví,

Více

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem,

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem, ZÁKON 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Zajištění závazku v.8x2012

Zajištění závazku v.8x2012 Zajištění závazku v.8x2012 vč.obecných odkazů na právní úpravu v NOZ Z89/2012 Sb. (PPT-PDF studijní pomůcka) (2007 ) 2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net K čemu je dobré zajištění závazku? Snižuje

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO

PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO xposs04 01 Obchodní právo a obchodní zákoník 02 Podnikání a obchodní firma 03 Jednání podnikatele 04 Základní pojmy obchodního práva 05 Právní podmínky podnikání

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více