VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK XPS SKUPINY SYNTHOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK XPS SKUPINY SYNTHOS"

Transkript

1 Příloha k usnesení představenstva Synthos S.A. nr VII / 3 / 2014 Ze dne VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK XPS SKUPINY SYNTHOS I. DEFINICE 1. VPD je označení těchto Všeobecných podmínek dodávek XPS Skupiny Synthos. 2. Smlouva je označení kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem spolu s přílohami, které jsou její nedílnou součástí, včetně Všeobecných podmínek dodávek XPS Skupiny.Synthos. 3. Produkt je označení produktu XPS, který je předmětem prodeje v rámci této Smlouvy. 4. Dodavatel je označení společnosti Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna /nebo Synthos Kralupy a.s. a/nebo jakékoliv jiné společnosti, která je členem Skupiny Synthos, v závislosti na tom, která z nich je smluvní stranou. 5. Odběratel je označení libovolného subjektu tuzemského nebo zahraničního buď osoby kupující Produkty od Dodavatele. 6. Strana, Strany - je označení Dodavatele, Odběratele nebo obou stran. 7. Objednávka písemná objednávka předložená Odběratelem, podepsaná osobou/osobami zplnomocněnými k zastupování Odběratele. 8. První objednávka první objednávka zaslána Odběratelem Dodavateli. Tato objednávka musí obsahovat přinejmenším následující údaje: adresu sídla/firmy Odběratele, DIČ Odběratele, IČ Odběratele, výpis z podnikového rejstříku, pokud tento existuje; dokumenty potvrzující zplnomocnění osoby/osob podepsané na objednávce k zastupování Odběratele (např. plná moc), pokud existuje. II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto VPD určují zásady týkající se uzavření Smlouvy a také práv, závazků a rozsahu odpovědnosti Stran vztahující se k veškerým smlouvám v oblasti prodeje a dodávky Produktu Dodavatele a jsou nedílnou součástí všech Smluv. 2. Jestliže kterékoli z ustanovení VPD odporuje ustanovením Smlouvy, pak budou závazná ustanovení Smlouvy. 3. Jestliže kterékoli z ustanovení VPD odporuje ustanoveními jiných dokumentů než Smlouva (např. Všeobecné podmínky odběratele), pak mají přednost ustanovení těchto VPD.

2 III. PRODUKTY A CENY 1. Dodavatel dodává Produkty v souladu z ustanoveními Smlouvy, ale neodpovídá za jejich následné použití neshodné s určením doporučeným Dodavatelem v souladu s platnými předpisy. 2. Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH. Dodavatel stanoví příslušné daně v souladu s požadavky platných právních předpisů. IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Strany mohou uzavřít Smlouvu na základě: a. podepsání smlouvy vypracované Stranami v písemné formě, b. Objednávky potvrzené a přijaté Dodavatelem. Korespondence týkající se Objednávky musí probíhat písemnou formou prostřednictvím obyčejné poštovní zásilky, u nebo faxu. 2. Objednávka není pro Dodavatele závazná, pokud nebude jím uznána, přičemž chybějící odpověď ze strany Dodavatele v žádném případě nebude chápána jako přijetí objednávky. 3. Každá Objednávka musí obsahovat níže uvedené údaje: a. údaje o Odběrateli, adresu a přesnou adresu pro dodávku (včetně PSČ), pokud adresa pro dodávku se liší od adresy Odběratele, navíc čitelné jméno a příjmení a tel. číslo osoby zmocněné ke styku s Dodavatelem ve věci realizace Objednávky, b. čitelné jméno a příjmení, tel. číslo osoby oprávněné Odběratelem k potvrzení jménem Odběratele převzetí Produktu, c. podrobné informace týkající se objednaného Produktu (technická specifikace, množství, atp.), d. podpis Odběratele nebo podpis osoby/osob oprávněných k podání Objednávky, e. preferované datum dodávky. 4. Smlouva je považována za uzavřenou v okamžiku potvrzení Objednávky Odběratele Dodavatelem v souladu s podmínkami ustanoveními stanovenými v potvrzení Objednávky. 5. Objednávky přijímá Oddělení pro styk se zákazníky v pracovních dnech 24 hodin denně. Objednávky předané Oddělení pro styk se zákazníky do h jsou považovány za podány v daném pracovním dni, objednávky, které dojdou po h, jsou považovány za přijaté v následujícím pracovním dni. 6. Odběratel má možnost změny nebo zrušení objednávky za následujících podmínek: a. Změnit nebo zrušit Objednávku na standardní produkty lze během 24 h od okamžiku obdržení potvrzení o přijetí objednávky Odběratelem; b. v případě změny Objednávky se lhůta její realizace počítá od okamžiku podání změněné objednávky; c. v případě změny nebo zrušení objednávky na produkty standardních rozměrů po uplynutí termínu stanoveného v bodě IV.6 písmeno a, Odběratel zaplatí Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50 % hodnoty Objednávky bez DPH; V. DODACÍ PODMÍNKY 1. Produkty mohou být dodány pouze odběrateli nebo jeho zástupci určenému osobou oprávněnou k zastupování Odběratele.

3 2. Dodávky budou probíhat podle zásad INCOTERMS 2010 uvedených ve Smlouvě, pokud Strany písemnou formou nestanoví jinak. Jestliže dojde ke změně dodacích podmínek stanovených ve Smlouvě, uplatní se ustanovení obsažené v potvrzení Objednávky Odběrateli vyhotoveném Dodavatelem. 3. V případě vlastní dopravy, Odběratel ručí za čistotu a technickou kvalitu dopravních prostředků v souladu s normami platnými pro dopravu Produktů, které jsou předmětem Objednávky, a také vhodnou velikost dopravního prostředku se zohledněním ustanovení níže uvedeného bodu V.7. Dodavatel nezodpovídá za škody vzniklé následkem nedodržení výše uvedených podmínek, a zároveň Odběratel zbavuje Dodavatele jakékoli povinnosti ověřovat a oznamovat, že dopravní prostředky Odběratele jsou nevhodné. 4. Dodavatel je oprávněn přerušit dodávku v případě opoždění plateb Odběratelem schválených a. poplatků; b. cen; c. částek podle níže uvedeného bodu VI Převod rizika probíhá podle zásad stanovených ve výše uvedeném bodě V Dodavatel může změnit dříve odsouhlasené termíny dodávek i z jiných příčin než vyšší moci, a zvláště v případě výskytu logistických komplikací nebo snížení možností přepravců. V tom případě Dodavatel neprodleně informuje Odběratele nejpozději během 2 pracovních dní od vzniku takových překážek, a určí nový termín dodávky, který nesmí být delší než 14 dní od původního data dodávky. 7. Veškeré zboží je přepravováno v továrním balení (balíky na paletě). 8. Nejmenší objednávané množství je paleta balíků, na kterou se v závislosti na tloušťce produktu vejde 3,48 až 3,78 m Dodávky v rozsahu plného automobilu - 20 až 24 palet (v závislosti na dopravním prostředku) na libovolné místo na území země jsou realizovány během 48 hodin od data potvrzení přijetí Objednávky, není-li Stranami dohodnuta delší lhůta, kdežto dodávky menšího rozsahu jsou realizovány výhradně po potvrzení Zákaznickým oddělením nebo předepsaným způsobem FCA sklad Dodavatele. 10. Dodavatel nezajišťuje vykládku zboží, povinností Odběratele je zajistit vykládku a uhradit v plné výši její případné náklady. 11. V případě realizace dodávky Dodavatelem, vykládka musí být dokončena během 3 hodin od okamžiku příjezdu na určené místo s podmínkou, že automobil přijel v dohodnutém termínu mezi 8.00 a hodinou. Odběratel se zavazuje uhradit v plné výši náklady způsobené překročením výše uvedené doby vykládky. 12. Objednávka zboží jiných rozměrů než je uvedeno v aktuální nabídce pokaždé vyžaduje předchozí potvrzení jeho výrobních možností a termínu dodávky.

4 VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Odběratel zplnomocňuje Dodavatele k vystavení faktury DPH bez podpisu Odběratele. 2. Strany prohlašují, že jsou plátci DPH. 3. Jestliže dodávka je transakcí uvnitř Evropského společenství v souladu s definicí obsaženou v čl. 138 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 ohledně společného systému daně DPH, Odběratel oznámí Dodavateli písemnou formou před realizací dodávky DIČ pro každou transakci a v případě, že Dodavatel nezajišťuje dopravu, také že Produkt bude dopravovat Odběratel nebo někdo jeho jménem do jiné členské země EU. Za výše uvedené situace, vystaví Odběrateli Dodavatel fakturu s 0% sazbou DPH, a Odběratel předloží Dodavateli v nejkratším možném čase doklady potvrzující, že Produkt byl přepraven do jiné členské země EU. Odběratel nese zodpovědnost za DPH a veškeré pokuty příslušné/uhrazené Dodavatelem v případě, že výše uvedené doklady nebudou předány Dodavateli včas nebo obsahují chybné, nepřesné nebo nesprávné údaje. Jestliže číslo DPH se nedá ověřit u finančních orgánů včas nebo když ověření není potvrzeno, dodávka bude považována za vnitrostátní a cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Jestliže zboží je přepravováno Dodavatelem nebo jeho jménem a daňové orgány neuznají doklad o tom, že Produkt byl přepraven do jiné členské země EU, pak Odběratel vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil Dodavateli další informace a pomohl mu získat uznání dokladu. 4. Odběratel provede úhradu částek příslušných/uhrazených Dodavatelem v souladu s výše uvedeným bodem VI.3 (včetně DPH). V případě prodlení Odběratele s vyrovnáním platby, Dodavatel srazí uvedené částky z plateb prováděných na účet Odběratele(např. z výplat bonusů). 5. Faktury budou odesílány Odběrateli po zásilce Produktu. 6. Úhrnná platba za Produkt bude provedena vcelku na základě faktury během 60 kalendářních dnů od data jejího vystavení na bankovní účet Dodavatele uvedený na Faktuře, pokud se Strany nedohodnou písemně jinak. 7. Platba bude uznána za provedenou v den, ve kterém se pohledávka objeví na bankovním účtu Dodavatele. Jestliže úhrada za Produkt je provedena před dodávkou, úhrada bude považována za zálohu, která v okamžiku dodávky bude uznána za úhradu za dodaný Produkt. 8. V případě jakéhokoli prodlení úhrad, Odběratel zaplatí úroky z prodlení v zákonné výši. Tyto úroky, jakž i jiné částky, mohou být sraženy z příštích plateb Odběratele. VII. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA 1. Přechod vlastnického práva k Produktu v žádném případě nenastává před provedením úhrnné platby. V případě, že Odběratel neprovede úhradu v den splatnosti uvedený na faktuře, Dodavatel je oprávněn požádat o vracení Produktu během 3 dnů od zaslání Odběrateli písemné výzvy k vrácení Produktu. Avšak v případě vybalení Produktu z továrního balení, vlastnictví Produktu přechází na Odběratele a Dodavatel je oprávněn obdržet úhradu ceny včetně příslušných úroků. 2. Zpětné převzetí Produktu neznamená rozvázání ani zneplatnění Smlouvy ani jakékoli z jejich klauzulí, pokud to nebude zřetelně prohlášeno písemně Dodavatelem.

5 VIII. REKLAMACE 1. Jestliže se ukáže, že kvalita a/nebo množství dodaného Produktu neodpovídá specifikaci uvedené ve Smlouvě, pak Odběratel neprodleně, avšak nejpozději během pěti (5) pracovních dnů ode dne dodání Produktu, oznámí tuto skutečnost Dodavateli. 1a. Odběratel bude ověřovat množství dodávaného Produktu při vykládce a jakékoli nároky souvisící s množstvím dodaného Produktu je Odběratel povinen také písemně potvrdit v dodacím listu, pod hrozbou jejich úplného zániku. 2. V souladu s výše uvedeným bodem VII.1 bude každá reklamace týkající se kvality zaslána Dodavateli se snímky Produktu považovaného za vadný. 3. Dodavatel oznámí Odběrateli rozhodnutí o podané reklamaci během deseti (10) pracovních dnů od data obdržení reklamace od Odběratele. 4. Jestliže podmínky stanovené ve Smlouvě týkající se množství nebo kvality jsou porušeny, což bude prokázáno v souladu s body VIII.1 až VIII.3 jako vina Dodavatele, pak Dodavatel podle vlastního uvážení dodá bezvadný Produkt, odstraní existující vady na vlastní náklady nebo vhodně upraví množství na faktuře vystavené Odběrateli. Odběratel tímto uznává, že náhrada za utrpěnou škodu o které je zmínka v tomto bodě, je jedinečným a výhradním právním prostředkem Odběratele vůči Dodavateli. IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Pokud Smlouva nebyla uzavřena na dobu určitou, každá ze Stran může smlouvu vypovědět písemně s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně. 2. Dodavatel může odstoupit od této Smlouvy s okamžitým účinkem po písemném oznámení když: a. Odběratel je v prodlení s platebními závazky a toto prodlení překračuje 14 dnů, a Odběratel neuhradí své závazky během 7 dnů od obdržení od Dodavatele písemné výzvy k úhradě. b. ve shodě se znalostí Dodavatele opírající se na opodstatněných základech, Odběratel může být neschopen úhrady svých závazků, které jsou popsány v těchto VPD nebo Smlouvách. 3. Odstoupení od Smlouvy ze strany Dodavatele nikterak nezbavuje Odběratele povinnosti úhrady za produkt již dodaný nebo objednaný. X. VYŠŠÍ MOC 1. Strany jsou zbaveny odpovědnosti z titulu částečného nebo celkového nesplnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, když je to způsobeno působením vyšší moci, a zejména: požárem, povodní, zemětřesením nebo jinou živelní pohromou, jakož i válečnými operacemi, lokálními konflikty, nepokoji, stávkami, teroristickými akcemi, nukleární reakci nebo radioaktivním zamořením, narušením dodávek surovin, zhroucením výroby nebo distribuce, zavedením embarga nebo jiného rozhodnutí státních nebo místních úřadů omezujících import a export, v případech když uvedené okolnosti přímo nebo nepřímo ovlivňují realizaci Smlouvy. Za této situace Termín realizace závazků vyplývajících ze Smlouvy bude prodloužen o dobu působení vyšší moci. 2. Strana, která není schopná splnit své smluvní závazky v souvislosti s působením vyšší moci neprodleně odešle druhé straně písemné oznámení s uvedením začátku a předpokládaného konce působení vyšší moci, nejpozději 3 dny od začátku působení vyšší moci. V případě když vyšší moc působí déle než 30 dnů, Strany se sejdou za účelem nalezení řešení uspokojujícího obě Strany.

6 XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Odběratel není oprávněn postoupit svá práva nebo závazky vyplývající ze Smlouvy třetí straně bez písemného souhlasu Dodavatele. 2. Všechny přílohy, změny a doplňky ke Smlouvě jsou platné pouze tehdy, když byly pořízené písemně a příslušně podepsány oběma Stranami. 3. Jestliže jakékoli ustanovení VPD nebo Smlouvy pozbude platnosti, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. V souladu s obsahem tohoto bodu, jestliže jakékoli ustanovení VPD nebo Smlouvy pozbude platnost, Strany se zavazují zahájit jednání za účelem domluvení náhradních ustanovení. 4. Celková odpovědnost Dodavatele vyplývající ze Smlouvy nebo s ní souvisící v žádném případě nepřekročí nákupní cenu dodávky Produktu, na který se reklamace vztahuje, ledaže škoda byla způsobena přímo hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Tímto Strany výslovně vylučují právo Odběratele k vymáhání dodatečného odškodnění, včetně následných nebo nepřímých škod, ztracených příjmů a zisků. 5. Smlouva a VPD jsou podřízené a budou vykládány v souladu s právními předpisy země sídla Dodavatele. V případě, když je stranou této smlouvy několik Dodavatelů, budou uplatněny polské zákony. 6. Všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo VPD anebo s nimi související bude projednávat soud příslušný pro sídlo Dodavatele. V případě, když stranou této smlouvy je několik Dodavatelů, příslušným soudem bude soud v Krakově (Polsko). 7. Navíc, Dodavatel má právo podat žalobu na Odběratele u soudu příslušného pro sídlo Odběratele. 8. Úmluva Spojených národů o mezinárodních smlouvách prodeje zboží se nevztahuje na VPD ani na Smlouvu. 9. Dodavatel neručí za kvalitu a způsobilost Produktu pro konkrétní účel jiný než stanovený Dodavatelem v souladu s platnými předpisy. 10. V rozsahu, ve kterém to dovoluje zákon, veškeré záruky a prohlášení vztahující se ke kvalitě Produktu se tímto ruší, ledaže byly výslovně odsouhlaseny oběma stranami písemně. 11. Dodavatel výslovně prohlašuje, že neposkytuje Odběrateli žádné licence ani další licence, ani nepřevádí práva duševního vlastnictví vztahující se k Produktu. Jestliže Odběratel využívá Produkt Dodavatele pro výrobní účely nebo zpracovává Produkt na jiné produkty, nepřísluší Odběrateli právo, bez předchozího souhlasu Dodavatele vyjádřeného písemně, k používání označení výrobků Dodavatele, zejména ochranných značek Dodavatele na vzniklých výrobcích nebo obalech či jakýchkoli reklamních materiálech. 12. Tyto VPD mohou podléhat revizím a změnám provedeným Dodavatelem. Nejnovější verze VPD je přístupná na internetové straně Dodavatele:

7 XII. OCHRANA A NEZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ 1. Strany budou dodržovat důvěrnost znalosti, dokumentů a údajů vyplývajících ze Smlouvy, jejich smluvních spojení nebo jiných existujících vztahů potud - pokud sdělení těchto informací třetím stranám není požadováno pro realizací Smlouvy nebo nařízeno platným zákonem. Strany zajistí, že jejich pracovníci a všichni zástupci, jednatelé a účastníci smluvních jednání budou dodržovat stejné požadavky týkající se důvěrnosti, pokud tyto osoby mají přístup k věcným informacím. 2. V okamžiku odstoupení od Smlouvy nezávisle na příčině, dokumentace musí být vracena majiteli v souladu s příslušnými směrnicemi nebo alternativně, pod podmínkou předchozího souhlasu té Strany, zničená, přičemž všechny závazky týkající se dodržení důvěrnosti platí po dobu tří (3) let od odstoupení od Smlouvy, ledaže Strany se dohodly jinak při zachování písemné formy.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SYNTHOS GROUP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

SYNTHOS GROUP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Oświęcim, 11. února 2013 SYNTHOS GROUP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE I. DEFINICE 1. VPP znamená tyto Všeobecné podmínky prodeje. 2. Smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím spolu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1 Předmět Předmětem všeobecných prodejních podmínek je stanovení pravidel pro prodej výrobků dodavatele odběrateli. 2 Práva a povinnosti smluvních stran 1. Dnem podpisu smlouvy

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající ) 2.

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku I. Smluvní strany 1.Objednatel Identifikace ( název, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu) Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít (pokud nevyplývá toto

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. Kupující:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Kupní smlouva č. uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Kupní smlouva č. uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Kupní smlouva č. Supellex centrum, s.r.o. IČO: 25596551, DIČ: CZ25596551, se sídlem: Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 36981, jejímž

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo.

SMLOUVA O DÍLO číslo. SMLOUVA O DÍLO číslo. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 1.2 Zhotovitel:.. Zastoupený:..

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka kartonů 2016 č. smlouvy kupujícího: K 640 009 140 16 č. smlouvy prodávajícího: 21607209 evid. číslo registru VZ: 6405071 Čl. 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Název: Správa

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVU uzavřenou podle 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

KUPNÍ SMLOUVU uzavřenou podle 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany Kupující se sídlem náměstí Republiky 1090/5 110 00 Praha 1 Staré Město IČ: 27251918 DIČ: CZ27251918 Zastoupené: Mgr. Vlastimil Ježek předseda představenstva, Ing. Pavel Klaška - místopředseda

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více