Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Chebu, dne Karel Volena

3 Poděkování Děkuji panu Ing. Vladimíru Benešovi za jeho cenné rady, pomoc a konzultace během psaní mé bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat generálnímu řediteli firmy Lázně Františkovy Lázně a.s., panu Ing. Josefu Ciglanskému, za jeho důvěru a podporu během celého mého studia.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na seznámení s problematikou cloud computingu, vysvětlení základních pojmů, technologií, modelů nasazení, výhod a nevýhod. Zachycuje též ekonomický pohled na cloudové služby. Klíčová slova: Cloud computing, Virtualizace, Distribuční model, Model nasazení, SaaS, PaaS, IaaS Annotation This thesis focuses on introducing the issue of cloud computing, the explanation of basic concepts, technologies, deployment models, advantages and disadvantages. It also explores the economic view of cloud services. Key words: Cloud computing, Virtualization, Distribution model, Deployment model, SaaS, PaaS, IaaS

5 Obsah Úvod Co je to cloud computing? Vysvětlení pojmu Cloudové řešení Klienti Distribuované servery Datová centra Důvody vzniku cloud computingu Virtualizace Co je to virtualizace? Výhody virtualizace Nevýhody virtualizace Používané platformy pro virtualizaci VMware Hyper-V Hyper-V vs VMware Ostatní virtualizační platformy Datová centra Vysvětlení pojmu Zabezpečení datacenter Ekonomický přínos využívání datových center Výhody použití datových center pro zákazníky Nevýhody použití datových center pro zákazníky Cloud computing Model nasazení... 26

6 4.1.1 Veřejný cloud Privátní cloud Hybridní Cloud Komunitní cloud Distribuční modely IAAS - infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service) PAAS - platforma jako služba (Platform as a Service) SAAS - software jako služba (Software as a Service) Obavy z přechodu na cloudové služby Výhody Cloud computingu Nevýhody Cloud computingu Prognóza vývoje Cloud Computingu Ekonomická stránka služby Cloud Computing Nabídka služeb SmartCloud České Radiokomunikace a.s Porovnání služby SmartCloud ČRa a.s. a nabídky na dodávku vlastní infrastruktury Závěr Použitá literatura... 52

7 Úvod Rozhodl jsem se zpracovat bakalářskou práci na téma cloud computing. V současnosti je to téma velmi aktuální a hodně diskutované. Mnoho organizací se dynamicky rozvíjí a právě cloudové služby mohou být odpovědí na jejich potřeby. Cloud nabízí mnoho zajímavých služeb za neméně zajímavé náklady, ale ne vždy je to ideální řešení pro všechny organizace. Je nutné pro každé specifické nasazení cloudových služeb vzít v potaz všechny výhody a nevýhody s touto technologií spojené a na základě toho se dále rozhodovat. Cílem této práce je komplexní seznámení s problematikou poskytování cloudových služeb, použitých technologií, modelů nasazení a distribučních modelů. Pokusím se zmínit známé výhody a nevýhody, které jsou s použitím cloudu spojené a v neposlední řadě i velmi podstatný finanční aspekt věci. Díky tomu, že jsme byli v naší organizaci nedávno postaveni před rozhodnutí, zda si zachovat a modernizovat vlastní infrastrukturu nebo se vydat cestou cloud computingu, jsem měl možnost blíže se seznámit s nabízenými službami a technologiemi. Prostřednictvím této práce bych chtěl sdělit své poznatky, zkušenosti a názory na cloud computing. 7

8 1 Co je to cloud computing? 1.1 Vysvětlení pojmu Cloud computing je slovo v současném IT světě velmi populární. Jeho název je odvozen od zobrazení internetu v síťových schématech, kde bývá obvykle znázorněn jako obláček (cloud). Cloud computing je v zásadě koncepce, která umožňuje přistupovat k aplikacím, jež jsou ve skutečnosti umístěny jinde než v místním počítači nebo zařízení připojením k internetu. Základní myšlenkou Cloud computingu je poskytovat hardware, software anebo vývojovou a aplikační platformu ve formě služby. Samotný zákazník musí vlastnit pouze nějaký terminál umožňující mu přístup ke službám cloudu (např. počítač, notebook, mobil, tablet apod.) a konektivitu k internetu. Jedná se o léta ověřený koncept, který využívají stovky milionů uživatelů po celém světě. V cloudu můžete mít poštovní server, CRM systém 1, intranetový portál anebo třeba jen serverovou infrastrukturu pro vaše vlastní aplikace. Samotná myšlenka sdílení výpočetní kapacity jako veřejné služby se objevila již na konci 60. let a je připisovaná počítačovému vědci Johnu McCarthymu. Ke konci 90-tých let se pak objevila terminálová služba ve WIN NT 4.0, která byla vyvinuta společně s firmou Citrix, kde lze také spatřit hodně společných znaků. Na principu cloudových služeb pracují také například již více než 15 let používané webmaily různých společností např. Hotmail.com nebo .cz. Cloud má tři klíčové charakteristiky, služba je dostupná ihned po registraci, případně zaplacení. Vše potřebné je během pár minut k dispozici. Druhým charakteristickým prvkem je škálovatelnost. Kapacitu můžete měnit dynamicky a skokově. Třetí charakteristikou je pak vysoká míra samoobslužnosti. 1 CRM - Customer relationship management (řízení vztahů se zákazníky) - je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. 8

9 1.2 Cloudové řešení Architektura cloud computingu je tvořena několika základními prvky. Jsou to klienti, distribuované servery a datová centra Klienti Pod pojmem klient cloudových služeb si můžeme představit obvyklé pracovní stanice tak jak je známe z lokální sítě LAN. Jsou to zařízení, jejichž prostřednictvím přistupují koncoví uživatelé ke svým datům v cloudu. Základní dělení klientů: Mobilní - mezi ně patří především notebooky, tablety a chytré telefony (smartphone). Vzhledem k přístupnosti služeb z jakéhokoliv místa, kde je dostupný internet jsou mobilní klienti velice oblíbeným a užitečným zařízením a jejich použití se neustále rozšiřuje. Tlustý - obvykle to bývají klasické pracovní stanice (PC), které se ke cloudu připojují pomocí webového prohlížeče. Z bezpečnostního hlediska jsou náchylnější než tencí klienti. Obvykle se přistupuje k části aplikací do cloudu a podnikově kritické aplikace se provozují lokálně. Jsou vhodné, pokud uživatelé potřebují uchovávat část dat ve vlastních počítačích nebo provozují aplikace, které nejsou v cloudu k dispozici. Tenký - většinou to bývá levný pracovní terminál, který koncovému uživateli poskytuje pouze grafické rozhraní a veškerá funkčnost se odehrává na straně serveru. Vzhledem k nízké pořizovací ceně jsou tito klienti ve spojení s využitím cloudových služeb čím dál více oblíbení. Kromě toho přináší i celou řadu dalších výhod jako např. snazší správu, vyšší bezpečnost, menší spotřebu energie. Všechna data jsou uložena na serveru, takže nehrozí jejich ztráta a při případné poruše jej stačí jednoduše vyměnit a uživatel po přihlášení nepozná žádné rozdíly. Obvyklé použití je v rámci privátního cloudu (kapitola 4.1.2) Distribuované servery Část architektury, kterou by při správné funkci uživatel neměl vůbec zaznamenat. Poskytovatel služeb rozptýlí servery ve více lokalitách a tím získá jejich vzájemnou 9

10 zástupnost v případě poruchy nebo momentálního přetížení. Ačkoliv jsou servery geograficky různě rozmístěné, chovají se jako by byly součástí jednoho celku. Pokud by došlo k výpadku některé lokality, bude služba i nadále přístupná prostřednictvím lokality jiné. Další výhodou je, že v případě nutnosti hardwarového rozšíření, není nutné server fyzicky umisťovat do stejné místnosti určené pro provoz serverové techniky, ale lze přidat v kterékoliv lokalitě a pouze začlenit do cloudu Datová centra Klíčová součást architektury, které je blíže věnovaná kapitola č. 3. Jsou to specializované prostory pro provoz serverové techniky. Rozlišujeme je podle velikosti na od malých přes střední, které se běžně provozují v rámci organizací, až po velké, které nabízejí služby datového centra třetím stranám. Je v nich umístěna skupina serverů, na nichž hostují aplikace a uživatelé k nim přistupují prostřednictvím internetu. 1.3 Důvody vzniku cloud computingu V dnešní době jsou téměř všechny organizace velmi závislé na informačních technologiích. Jakýkoliv problém nebo výpadek služeb znamená pro organizaci velké potíže a ztráty. Aby se tomu předešlo, vyžaduje infrastruktura periodické a dosti významné investice nejen na její pořízení, ale i na její provoz, údržbu a podporu ze strany dodavatelů. Nároky současných aplikací na výkon a datová úložiště neustále narůstají. Proto se po sečtení nákladů na provoz vlastní infrastruktury nabízí jako velmi zajímavá alternativa tyto služby outsourcovat 2 a nadále se jen soustředit na rozvíjení procesů, které organizaci přinášejí zisk a to je hlavním důvodem vzniku cloud computingu. Dalším důvodem vzniku bylo to, že velké technologické společnosti zjistily, že výpočetní kapacita jejich datového centra je nevyužita, obzvláště v noci, kdy jejich servery zahálí, zatímco na opačné straně zeměkoule, kde je den, by mohly být účelně využity a tak se rozhodly volnou výpočetní kapacitu a zdroje nabízet. Tím vznikli první poskytovatelé cloudů 2 Outsourcing - (angl. out, vně, a source, zdroj) - firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti 10

11 neboli CP (Cloud Providers). Ti co jejich služeb využívají se pak označují jako CS (Cloud Subscribers). [4] V neposlední řadě je nutné zmínit faktor, bez kterého by se cloud computing nemohl nikdy rozšířit a tím je spolehlivé, nejlépe redundantní, vysokorychlostní připojení k internetu, které nebylo donedávna běžně dostupné. Protože se v poslední době trend poskytování IT služeb hodně rozšiřuje, je mnoho firem, které tyto služby nabízejí. Jejich hlavní předností je, že jsou schopné za předem známou cenu garantovat sjednaný rozsah služeb, který může být velmi flexibilně rozšiřován či naopak zeštíhlován podle aktuálních potřeb organizace. 11

12 2 Virtualizace 2.1 Co je to virtualizace? Jako virtualizace se v prostředí počítačů označují postupy a techniky, které umožňují k dostupným zdrojům přistupovat jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd. Virtualizované prostředí může být mnohem snáze přizpůsobeno potřebám uživatelů, snáze se používat, případně před uživateli zakrývat pro ně nepodstatné detaily (jako např. rozmístění hardwarových prostředků). Virtualizovat lze na různých úrovních, od celého počítače (tzv. virtuální stroj), po jeho jednotlivé hardwarové komponenty (např. virtuální procesory, virtuální paměť atd.) [15] Dalším pojmem, se kterým se můžeme často setkat, je tzv. virtualizace platforem. Ta přináší možnost provozování více tzv. virtuálních počítačů na jednom fyzickém počítači. Operační systém virtuálního počítače většinou nemusí být nijak upravován a svůj běh ve virtuálním prostředí ani nepozná. Totéž platí i o provozovaných aplikacích. Jednotlivé virtuální počítače jsou navzájem izolovány, pouze vzájemně sdílejí prostředky (výkon) hostitelského fyzického počítače. Při plné virtualizaci je tak možné provozovat různé operační systémy (MS Windows, Linux, atd.) nezávisle na operačním systému hostitelského (fyzického) počítače. Obr. 1: Virtuální architektura Zdroj obrázku 12

13 2.2 Výhody virtualizace Toto řešení nabízí mnoho výhod. Vzhledem k tomu, že současný software je velmi komplikovaný a náročný, je již delší dobu zvykem ho provozovat odděleně na samostatném hardwaru. Běžně se provozují servery čistě jen aplikační, databázové, poštovní, webové, souborové atd. To by za běžných podmínek vedlo k vysokému počtu potřebných serverů, se špatným využitím výkonu, velkou spotřebou energie, náročnou údržbou a v neposlední řadě potřebou dobře vybavené a dostatečně veliké technologické místnosti. Východisko z této situace nabízí konsolidace serverů (obr. 2). Tím se rozumí provozování vyššího počtu virtuálních serverů na menším počtu fyzických serverů. Znamená to úsporu na prostoru, energiích i na nákladech, protože jsme schopni lépe využívat výkonu serverů dle okamžitých potřeb. Zároveň jsme schopni dosáhnout vyšší dostupnosti a vyšší spolehlivosti poskytovaných služeb díky rychlé a efektivní možnosti zálohovat celé virtuální servery, které jsme zároveň v případě nutnosti schopni rychle obnovit do požadovaného stavu. I v případě havárie fyzického serveru je obnovení původního stavu o mnoho snazší. Stačí na nový server nainstalovat pouze virtualizační prostředí a ze záloh obnovit původní servery. Odpadá tak nutnost instalace operačního systému, všech aplikací a jejich testování. Další výhodou je sjednocení provozního a testovacího prostředí, které může být díky těmto možnostem prakticky totožné. Obr. 2: Konsolidace serverů Zdroj obrázku 13

14 2.3 Nevýhody virtualizace Virtualizace má však i určitá negativa, je potřeba počítat s režií virtualizačního prostředí, tudíž s lehce sníženým výkonem procesorů a také s nárůstem operační paměti. Tento problém řeší nové procesory, které mají přímou podporu virtualizace. Dalším problémem může být díky jednoduchosti pořízení vysoký nárůst provozovaných virtuálních serverů (testovací prostředí, klony, atd.), což pak vyžaduje mít dostatečně dimenzované nástroje pro správu a monitorování systému. Popsaná situace může vést i k nárůstu poplatků za softwarové licence. Je tedy nutné správně rozvrhnout prostředky a jejich využití, abychom mohli ideálně využívat výhod virtuálního prostředí. 2.4 Používané platformy pro virtualizaci Virtualizace platforem Přináší možnost provozování více tzv. virtuálních počítačů na jednom fyzickém počítači. Operační systém virtuálního počítače většinou nemusí být nijak upravován a svůj běh ve virtuálním prostředí ani nepozná. Pro tyto účely se používá tzv. Hypervisor Jedná se o dílčí SW aplikaci, která umožňuje partitioning (rozdělení) HW na logické jednotky a tvoří tak virtualizační vrtvu. Jeho úkolem je obhospodařovat paměť a obsluhovat vstupní a výstupní operace, které zprostředkovává hostům Hypervisor (VMM, virtual machine monitor) je program, který běží buď v hostitelském systému (Windows, Linux), potom jej nazýváme hosted hypervisor nebo je nainstalován a spouštěn přímo z HW serveru a potom jej nazýváme bare-metal (native) hypervisor. Tento nám následně umožňuje spouštění virtuálních systémů a řízení přidělování jejich prostředků. 14

15 2.4.1 VMware VMware, Inc. je vývojářem proprietárního virtualizačního softwaru pro počítače založené na architektuře x86 3. V současnosti můžeme VMware zařadit na špičku firem nabízejících virtualizační a cloudová řešení. Tato firma se v roce 2004 stala velmi důležitou akvizicí společnosti EMC, která je špičkou v oblasti datových úložišť, zálohování, datové bezpečnosti dat, zpracování a analýzy velkých objemů dat a dalším tématům, spojeným se životním cyklem informací. VMware nabízí celou řadu produktů pro datová centra a infrastrukturu cloudu a jejich správu. VMware vsphere Stěžejním produktem pro budování cloud infrastruktury je VMware vsphere, aktuálně ve verzi 5.1. Skládá se z několika základních prvků. Nejdůležitějším jsou hypervisory VMware ESX/ESXi servery 4, které tvoří výkonnou část. Nad těmito servery jsou provozovány virtuální stroje. ESX/ESXi servery mohou být spravovány buď samostatně nebo pomocí vcenter serveru, který je součástí vsphere. vcenter umožňuje management všech fyzických a virtuálních serverů z jednoho centrálního panelu (obr. 3) se souhrným monitoringem výkonu clusterů, hostitelů a virtuálních strojů. Díku tomu může jediný administrátor spravovat rozsáhlé systémy a produktivita je oproti správě fyzické infrastruktury mnohonásobně vyšší. Další důležitou funkcí vsphere je High Availability (vysoká dostupnost), která při výpadku fyzického serveru zajistí automatické spuštění postižených virtuálních serverů na zbývajících ESX serverech, čímž pravděpodobně dojde ke zvýšení zátěže na funkčních serverech, ale všechny virtuální servery budou dostupné a funkční. Při potřebě přesunout běžící virtuální server z jednoho ESX serveru na druhý je k dispozici fukce vmotion. Toho se dá využít např. při odstávce ESX serveru nebo pro optimalizaci rozložení výkonu na jednotlivé ESX servery. 3 4 x86 - označení definuje hardwarovou počítačovou platformu (architekturu) označovanou jako IBM PC kompatibilní. x86 je také označení několika rodin instrukčních sad pro procesory. VMware ESX/ESXi server - plnohodnotný, nativní, hypervisor, díky kterému je možno na jednom hardwarovém zařízení provozovat více operačních systémů. Lze ho zdarma používat i v komerční sféře. 15

16 Na vmotion navazuje funkce DRS (Distributed Resource Scheduler), pomocí které lze automaticky efektivně využívat zdrojů jednotlivých ESX serverů. Pro efektivní využití místa na úložištích se pak používá služba Virtual Disk Thin Provisioning, která umožňuje vytvářet virtuální disky, které na úložišti obsadí pouze tolik místa, kolik v danou chvíli virtuální server právě potřebuje. K dispozici je i mnoho dalších nástrojů a funkcí, které se odvíjejí od pořízené verze produktu. Velkou výhodou produktů VMware je možnost jejich stažení v trial verzi a následné otestování na produkčním prostředí. Hypervizory ESX a ESXi mají rozhodující podíl na trhu. Při virtulizaci na jednom hardwarovém serveru lze použít hypervizor bezplatně a pro jeho správu použít volně dostupný nástroj VMware vsphere Client. Malá velikost a spolehlivost na úrovni hardware umožňují systému VMware ESXi integraci do standardních serverů na platformě x86 od předních výrobců jako je IBM, HP, DELL. Obr. 3: VMware vcenter Server Zdroj: https://www.vmware.com/files/images/evals/demos/dgrm_vcenterserver_vsphereclient_q209.jpg 16

17 2.4.2 Hyper-V Alternativou virtualizační platformy od Microsoftu je Hyper-V, který ve své první verzi spatřil světlo světa v roce 2008 jako součást některých edic Windows Serveru Následovala druhá generace, dostupná jako role ve Windows Serveru 2008 R2, případně jako samostatný produkt Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, který je k dispozici zdarma. Funkcionalitu doplnily technologie Dynamic Memory a RemoteFX, obsažené v Service Packu 1 pro Windows Server 2008 R2. Aktuálně dostupná je třetí generace Hyper-V, jež je integrovanou součástí Windows Serveru Společnost Microsoft poskytuje virtualizační platformu Hyper-V ve dvou verzích buď jako roli operačního systému Windows Server 2008 R2 nebo jako samostatný produkt. Poslední verze Windows Server 2012 Hyper-V umožňuje provozovat až 1000 hostů na jednom hostiteli, 8000 hostů v rámci clusteru. Na jednom fyzickém serveru podporuje využití až 320 procesorových jader a 4 TB paměti. Pro jeden virtuální server je možno použít až 64 virtuálních procesorů, 1 TB paměti a 255 disků (každý až o velikosti 64 TB). Architektura a princip je velmi podobný jako v případě VMware. Ucelená sada nástrojů pro správu fyzických a virtuálních prostředků se jmenuje Microsoft System Center. Pro správu virtualizačního prostředí je použit System Center Virtual Machine Manager. Dalším zajímavým nástrojem je Dynamic memory, který zajišťuje, aby virtuální server nenarazil na hranici přidělené paměti. Je schopen dynamicky alokovat nevyužívanou paměť jiných virtuálních strojů a tu dočasně přidělit vytíženým serverům. I Hyper-V zajišťuje vysokou dostupnost pomocí Hyper-V Replication - replikace virtuálního stroje na jiný Hyper-V vs VMware VMware by se dal považovat za tvůrce trhu s virtualizačními platformami. Jeho náskok byl oproti konkurenci značný a několik let ovládal tento trh. Stále nabízí oproti konkurenci řešení s nejbohatší sadou nástrojů, uživatelsky přívětivou administrační konzoly a množství funkcí jako např. migraci storage 5 za provozu, přidělování další CPU nebo RAM virtuálním strojům za provozu, Fault Tolerance umožňující nepřetržitou dostupnost 5 Storage datové úložiště 17

18 virtuálního stroje. Je to stále nejlepší a nejvybavenější řešení na trhu, čemuž také odpovídá cena, ale konkurence se velmi rychle přibližuje. Jak uvádí Jiří Novák ve svém článku Microsoft vs. VMware: Válka hypervizorů pokračuje: Vzhledem k tomu, že Hyper-V Server od Microsoftu je jako samostatný produkt zdarma a je také dodáván spolu s operačními systémy Windows Server, už to samo způsobilo na trhu s virtualizačními řešeními revoluci. To, na čem Microsoft vydělává, jsou pak další řešení pro správu a orchestraci virtuálních strojů, jako System Center. VMware podle analytiků navíc na tuto situaci nezareagoval optimálním způsobem, když během minulého léta spolu s uvolněním vsphere 5 změnil i licenční a cenový model, kdy místo snížení cen v řadě případů zdražil, což zákazníci tvrdě kritizovali. I když VMware pak couvl zpět a některé ze změn zrušil, podle Jaysona Nolanda, senior analytika agentury Robert W. Baird si tím u řady zákazníků pošramotil svoji pověst (s tím, že se chová podobně jako třeba Oracle) a i když nelze pozorovat, že by klesalo využití jeho řešení pro strategické a klíčové systémy ve firmách, podle Nolanda lze očekávat hlavní dopad v oblasti méně důležitých systémů, kde se pravděpodobně stále více zákazníků rozhodne ozkoušet řešení Microsoftu. [11] Ostatní virtualizační platformy Kromě WMvare a Hyper-V existují samozřejmě i další platformy pro virtualizaci. Jejich význam na trhu není v současnosti tak veliký, ale to se může samozřejmě změnit. Za zmínku určitě stojí produkt firmy Red Hat, který se jmenuje Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), který je výkonově vhodným řešením pro nasazení s Linuxem. Další známou platformou je Citrix XenServer, který je komerční implementací virtualizačního open source řešení Xen. Všechny jmenované platformy nabízí nástroje pro jednoduchou správu virtuálních strojů a dá se říci, že jsou si funkčně podobné. 18

19 3 Datová centra Obr. 4: Datové centrum společnosti Google Zdroj:http://www.slashgear.com/google-data-center-hd-photos-hit-where-the-internet-lives-gallery / 3.1 Vysvětlení pojmu Jsou to specializované prostory pro provoz serverové techniky. Rozlišujeme je podle velikosti na od malých přes střední, které se běžně provozují v rámci organizací, až po velké, které nabízejí služby datového centra třetím stranám. Může se jednat o provoz vlastních serverů v zabezpečeném prostředí (tzv. kolokace serverů), kdy zákazník využívá zabezpečeného prostředí v datovém centru i podporu jeho obsluhy, nebo o pronájem výpočetních prostředků od poskytovatelů služeb datových center. Tato datová centra běžně provozují velké telekomunikační nebo technologické firmy. S rozvojem cloudových služeb a virtualizačních technologií vyrůstá v poslední době mnoho velkých a moderních datových center jak ve světě, tak u nás. Disponují obrovským výpočetním výkonem generovaným až několika tisíci provozovaných serverů a gigantickými datovými úložišti. Pro lepší představu o rozsahu datových center je třeba zmínit např. největší datové centrum, které momentálně buduje firma T-systems, na území Německé spolkové republiky a jehož rozloha bude m² (cca 30 fotbalových hřišť). Pomocí moderních technologií a efektivnímu využívání zdrojů bude mít toto datové centrum až o 40% nižší náklady na 19

20 energie než je při dané velikosti a výpočetní kapacitě obvyklé. Dokončeno by mělo být v průběhu roku Zabezpečení datacenter Obr. 5: Zabezpečení datového centra zdroj: Bezpečnost datových center dělíme do dvou základních skupin. První z nich je technologická bezpečnost a druhou je fyzická bezpečnost. Technologickou bezpečnost bude mít zákazník zajištěnou garantovanou úrovní služeb - SLA 6 (Service Level Agreement), například se jedná o zajištění napájení, chlazení atd. Je to velmi důležitá část smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Jak odpověděl obchodní ředitel datového centra CE Cola, které poskytuje své služby např. Active24, Marius Marcolla při rozhovoru se Zdeňkem Brůnou na otázku Jaké jsou 6 SLA - označuje smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem služby a jejím konzumentem. Většinou se SLA týká oblasti IT. Měla uživateli i výrobci vymezit jasná pravidla, jak se o produkt dále starat, jak jej používat a jeho cenu. 20

21 klíčové služby pro datová centra a jak jsou u Vás zajištěny? Energetická a chladící část jsou klíčovými dílčími službami. U nich platí, že v těchto systémech nesmí nastat tzv. Single point of failure. Jinými slovy, systémy jsou navrženy tak, že jednotlivá chyba zařízení neohrožuje ani neomezuje jakýmkoliv způsobem provoz zákaznického zařízení. Prakticky tedy do stojanu zákazníka vedou dva energetické přívody, ze dvou samostatných napájecích větví. Každé zařízení je navíc instalováno v tzv. N+1 modu, což znamená, že na plnou kapacitu dané části je vždy instalováno jedno zařízení navíc pro případ výpadku nebo údržby. Stejně tak i chlazení každé místnosti je zajištěno dvěma přepínatelnými větvemi apod. [2] Fyzická bezpečnost zahrnuje zabezpečení samotné budovy datového centra, kamerový a přístupový systém, protipožární systém, oprávnění k vstupům do datových sálů, klecí a racků. Do této části spadá i lidský faktor, protože ten je jedním z největších bezpečnostních rizik. Obsluha datového centra by měla být tvořena týmem profesionálů a tím minimalizovat rizika fyzické bezpečnosti. Při budování moderních datových center je důležité určit požadovanou velikost, spolehlivost a tyto vlastnosti pokud možno splnit s co nejnižší energetickou zátěží. Ve velkých datových centrech mohou energie tvořit až polovinu nákladů na celkový provoz. K hodnocení efektivity využití energie v datovém centru se používá ukazatel PUE (Power Usage Effectiveness ). Jedná se o celkovou energetickou zátěž související s provozem IT systémů, tedy rozvod elektřiny, zvlhčování a chlazení apod. PUE s hodnotou 2,0, která je u dnešních datových center vcelku běžná, znamená, že na každou korunu využitou pro provoz IT infrastruktury musíte utratit další korunu za energii na podpůrné systémy. Některé provozy mají průměrnou roční PUE 3,0, což je velmi vysoké číslo, ta nejlepší datová centra mají pak hodnotu PUE kolem 1,3. Podle všech výše uvedených kritérií mohou datová centra splňovat požadavky na bezpečnost označované jako TIER I až IV a podle tohoto stupně je očekávána dostupnost služeb. TIER I Provozovatel je typicky malá až střední společnost, která se svou činnost nesměřuje do IT, pouze IT využívá pro svůj provoz a není na IT kriticky závislá. Provoz obvykle 5 x 8h týdně, technologická odstávka z pohledu potřeb provozovatele je možná. Provoz IT infrastruktury s korektním ukončením funkce v případě výpadku napájení díky použití UPS. 21

22 Infrastruktura je trvale ochráněna proti přepětí a podpětí v síti. Výhodou je pořizovací cena a naopak nevýhodou nízká dostupnost služeb. TIER II Splňuje podmínky TIER I a navíc má redundantně řešené systémy UPS a chlazení. TIER III Provozováno obvykle větší společností, infrastruktura využita pro provozování byznys kritických IT aplikací nebo k pronájmu části provozované plochy k provozu IT infrastruktury zákazníků. Nepřetržitý provoz 7 x 24. Rozdíl proti třídě II je zajištění neustálé dodávky elektrického proudu pomocí motorgenerátoru. TIER IV Splňuje podmínky TIER III a navíc má plně redundantně řešené systémy pro napájení a chlazení včetně motorgenerátoru. Neexistuje SPOF (single point of failure chyba kritické komponenty sítě) a má zaručenou vysokou dostupnost. Nevýhodou jsou velké náklady na pořízení. Tab. 1: Klasifikace zabezpečení datových center zdroj: 22

23 3.3 Ekonomický přínos využívání datových center Náklady na energie - Náklady na elektřinu neustále rostou a jejich podíl na celkových nákladech na vlastnictví (TCO) 7 se bude zvyšovat. Energetická účinnost podle metriky Power Usage Effectiveness (PUE) je za předpokladu splnění základních podmínek pro budování datových center výrazně vyšší ve velkých zařízeních. Velcí poskytovatelé mohou platit i méně než jednu čtvrtinu obvyklé sazby za elektřinu podle celostátního průměru. Dosáhnou toho umístěním svých datových center do míst s levnou dodávkou elektřiny a prostřednictvím velkoobjemových kupních smluv. Mzdové náklady v rámci infrastruktury automatizací mnoha opakujících se činností správy se výrazně snižují mzdové náklady, přičemž větší zařízení jsou schopna v porovnání s menšími je nadále snižovat. V podniku s vlastní infrastrukturou může jediný správce systému obsluhovat až 140 serverů 8. V datovém centru jich obsluhuje tisíce. Zabezpečení a spolehlivost v důsledku téměř fixní úrovně investic potřebných k dosažení provozní bezpečnosti a spolehlivosti bez ohledu na velikost dochází k významnému snížení nákladů. Kupní síla - Provozovatelé velkých datových center mohou v porovnání s těmi menšími získat mnohem výhodnější ceny na nákup hardwaru, a to především díky standardizaci na omezený počet hardwarových a softwarových architektur, které tvoří homogenní infrastrukturu umožňující dosahovat úspor z rozsahu. Úspory z rozsahu - na základě amortizace nákladů a jejich rozprostření mezi větší počet serverů dochází k vysokým úsporám nákladů. Jak je vidět na obr. 6, kde je patrné, že datové centrum se servery má ve srovnání s datovým centrem s servery o 80 % nižší celkové náklady na vlastnictví jednoho serveru. 7 8 TCO je metodika při investičním hodnocení IT systémů, beroucí v úvahu nejen pořizovací cenu, ale celkové náklady po celou dobu vlastnictví - tedy např. nákladů na implementaci, opravy, konzultace, upgrady, energie atd. Zdroj: James Hamilton, Microsoft Research,

24 Obr. 6: Celkové náklady na vlastnictví/server Zdroj: Microsoft:Ekonomické výhody využívání Cloudu 3.4 Výhody použití datových center pro zákazníky Přístup k nejnovějším technologiím poskytovatelé služeb datových center používají téměř vždy jen ty nejvýkonnější a nejspolehlivější technologie. Zajištění vysoké dostupnosti služeb datová centra, která poskytují služby třetím stranám, dosahují minimálně stupně TIER III, spíše TIER IV u kterého je garantována dostupnost 99,999 %, což představuje průměrnou roční dobu výpadků 15 minut. Možnost přístupu k datům odkudkoliv - prostřednictvím internetu. Škálovatelnost v případě potřeby lze jednoduše a rychle navýšit procesorový výkon nebo velikost datového úložiště bez nutnosti složité instalace a konfigurace zařízení. Jednoduchá správa odpadá nutnost údržby infrastruktury a upgrade základního software vlastními silami. Snadné a bezpečné zálohování kromě záloh celých virtuálních serverů v rámci datového centra je zvykem provádět zálohu i v náhradní lokalitě, která v případě problémů může ve velmi krátkém čase převzít roli. Profesionální podpora od dodavatele služeb hotline podpora, zpravidla 24/7/365 s dobou reakce garantovanou SLA (service level agreement). 24

25 Odpadá nutnost provozovat vlastní infrastrukturu klíčové části infrastruktury se provozují v zabezpečeném prostoru dodavatele služeb datového centra. Na straně klienta je třeba jen zajistit dostatečně rychlé a spolehlivé připojení k internetu. Snížení nákladů na IT oddělení možnost snížení počtu pracovníků IT oddělení nebo zaměření na úkoly, které souvisí s činností organizace. 3.5 Nevýhody použití datových center pro zákazníky Ztráta kontroly nad citlivými daty zvýšené riziko zneužití dat způsobené ztrátou nad jejich kontrolou. Závislost na třetí straně rozhodnutím o využívání služeb datového centra se organizace odevzdává do rukou poskytovatele. Hrozí tu mnoho nebezpečí, které mohou ovlivnit dodávku služeb. Je nutné vybrat si silného a spolehlivého partnera, který dokáže tato nebezpečí minimalizovat. Závislost na konektivitě k datovému centru při ztrátě konektivity do datového centra nemohou být poskytovány služby. Latence při přenosu dat servery jsou geograficky vzdáleny od sídla organizace, což může v některých případech způsobit zpoždění při přenosu dat Vyšší riziko pokusů o útok ze strany hackerů i přes maximální zabezpečení datového centra existuje reálné riziko hackerského útoku. Pravděpodobnost, že se cílem sofistikovaného hackerského útoku stane spíše veliké datové centrum než malá firemní síť je vysoká. Chybějící legislativní předpisy v současnosti nedostatečně řešený problém týkající se vlastnictví dat, ochrany osobních a citlivých údajů. Významným problémem může také být geopolitická otázka, protože v rámci velkých poskytovatelů služeb datových center je velmi pravděpodobné, že se naše data jednoduše mohou dostat do jiné země, kde platí jiná pravidla a zákony. 25

26 4 Cloud computing 4.1 Model nasazení Model nasazení nám říká jakým způsobem je cloud poskytován. Rozlišujeme 3 základní modely nasazení, veřejný, privátní, hybridní a jeden speciální model nasazení a tím je komunitní cloud. Obr. 7: Modely nasazení cloudu Zdroj: Veřejný cloud Veřejný cloud, který bývá také označován jako klasický model. V rámci tohoto modelu je nabízena služba široké veřejnosti i organizacím. Je poskytován obvykle globální technologickou firmou, která veškerou má infrastrukturu umístěnou ve vlastním datovém centru. Uživatelem veřejného cloudu je prakticky každý uživatel internetu prostřednictvím služeb jako jsou Skype, Gmail, Yahoo, Seznam atd. Základem je cluster složený z tisíců fyzických serverů, nad kterými jsou vybudovány virtuální stroje. Veřejný cloud obvykle využívá speciální hardware a upravený serverový software. Např. v případě Microsoftu se jedná o platformu Windows Azure, která kromě standardního serverového operačního software obsahuje některá specifická rozšíření pro obsluhu rozsáhlé infrastruktury. 26

27 Největší výhodou veřejného cloudu je téměř neomezená škálovatelnost výpočetního výkonu a to v reálném čase. Dále vysoká míra samoobslužnosti virtuálního prostředí a pravidelná úhrada služeb podle skutečné spotřeby Privátní cloud Privátním cloudem se rozumí, že si organizace provozuje vlastní datacentrum a využívá cloudových služeb jen pro vlastní potřebu. S veřejným cloudem sdílí mnoho vlastností jako např. fond prostředků, samoobslužné funkce, škálovatelnost, pružnost. Dosáhne tím efektivnějšího využití prostředků, snadnější administrace prostředí a není nucena poskytovat svá data třetí straně. Oproti veřejnému cloudu tu ale zůstává nutnost provozovat vlastní technologickou místnost, vlastní hardwarové prostředky a IT oddělení. Rozdílem mezi virtualizací a privátním cloudem je abstrakce výpočetních prostředků od infrastruktury, maximální automatizace všech činností, škálovatelnost a možnost vyčíslení nákladů. Tím je možné dosáhnout přínosů cloudových služeb - vyššího využití prostředků, lepšího přizpůsobení potřebám organizace a snížení celkových nákladů na provoz ICT. Privátní cloud je mezičlánkem mezi cloudem veřejným a virtualizací, je ideálním řešením pro organizace, které z různých důvodů nechtějí veřejný cloud, ale zároveň chtějí využívat jeho výhody Hybridní Cloud Hybridní cloud je spojením obou předchozích variant, kdy je kvůli bezpečnosti nebo legislativním omezením část infrastruktury provozována v rámci organizace a část je pronajímána od třetí strany. To může být výhodné např. v případě sezónních špiček, kdy je potřeba krátkodobě využívat vyšší výkon nebo třeba v případě, že chce mít organizace část svých dat pod kontrolou a část může být mimo. Typicky to může být třeba mail server nebo kancelářské softwarové balíky Komunitní cloud Komunitní cloud je zvláštní model cloudu, který lze popsat jako privátní sdílený cloud. Infrastruktura je sdílena více organizacemi nebo komunitou lidí, kteří jsou spojeny 27

28 stejnými požadavky nebo druhem zájmu. Tím může být např. sdílení dat nebo konfigurace, bezpečnost, soulad se zákony atd. Tento koncept může být přínosný např. ve sféře státní administrativy. 4.2 Distribuční modely Distribučním modelem je myšleno to, co všechno je v rámci služby nabízeno. Obvykle to bývá infrastruktura, platforma, software a v poslední době též databáze. Na obrázku č. 8 je vidět jak jsou jednotlivé vrstvy hierarchicky řazené a také úroveň kontroly a nákladové efektivnosti. Základem je vždy infrastruktura hardwarové a softwarové vybavení, většinou speciálně navržené pro provoz cloudových služeb (IaaS). Další vrstvou je platforma jako služba (PaaS). Zde poskytovatel nabízí platformu a kompletní prostředky pro tvorbu webových aplikací a služeb. Poslední vrstvou je software jako služba (SaaS). Aplikace jsou licencovány a jako služba pronajímány uživatelům. Ti si tedy kupují přístup k aplikaci a ne aplikaci samotnou. SaaS je ideální pro ty, kteří potřebují jen běžné aplikační software a požadují přístup odkudkoliv a kdykoliv. Obr. 8: Distribuční modely cloud computingu Zdroj: 28

29 Na níže uvedeném obr. 9 je patrné jaké části infrastruktury jsou v různých distribučních modelech ve správě poskytovatele a jaké ve správě odběratele služeb. Obr. 9: Správa infrastruktury jednotlivých distribučních modelů Zdroj: IAAS - infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service) V tomto modelu si zákazník pronajímá pouze škálovatelnou infrastrukturu. Odpadá mu tím starost a náklady na provoz vlastní infrastruktury, které na sebe bere provozovatel datového centra. V rámci této je služby nabízena IT infrastruktura tvořená virtuálními stroji, u kterých si zákazník určuje potřebný procesorový výkon, operační paměť a operační systém. Další důležitou částí je datové úložiště, které je nabízeno v různých variantách dle rychlosti podle které se odvíjí cena služby. Dále je poskytnuta potřebná síťová infrastruktura, případně aplikace, ale také např. služby firewallu, load balancingu, zálohovací služby apod. Zřízení služby probíhá po důkladné analýze potřeb zákazníka. Jejím výstupem bývá návrh poskytovatele služeb na zřízení virtuálního datového centra s rezervovaným (maximálně dosažitelným) a alokovaným (minimálním garantovaným) výkonem výpočetních prostředků. Cena služeb se pak odvíjí od alokovaného výkonu a případné přesahy nad jeho rámec jsou v provozních špičkách vykryty sdílenou kapacitou cloudu. Tím je možno dosáhnout nižší měsíční paušální ceny s úhradou nadlimitního vytížení serverů dle skutečně využitého výkonu. Druhou částí nabídky je návrh parametrů úložiště. Jelikož je to ve výsledku velmi podstatná částka, je důležité správně vyhodnotit potřebnou velikost úložišť 29

30 a frekvenci přístupu k jednotlivým datům. Prostor vyhrazený pro zálohy může být až 4x levnější než prostor na kterém by měla být uložena např. produkční databáze. Spolupráce dodavatele se zákazníkem funguje obdobně jako u webových serverů. Veškerý obsah je plně ve správě zákazníka, dodavatel mu pouze zajišťuje potřebné prostředky a poskytuje rozhraní pro správu. Je na zákazníkovi, aby si zajistil veškeré licence potřebné k provozování softwaru. Tato služba je zajímavou alternativou pro firmy, které provozují vlastní infrastrukturu a blíží se doba, kdy je třeba ji modernizovat. Vyhnou se tak vysoké počáteční investici do nové infrastruktury i vysokým provozním nákladům za energie, zabezpečení a personál. Volné prostředky mohou pak využít jinde. Navíc v organizacích, kde jsou sledovány náklady na jednotlivé projekty, je možné přesně říci, kolik IT zdrojů konkrétní projekt či oddělení spotřebovalo. Jedním z velkých poskytovatelů na našem trhu je například firma České radiokumunikace se svým produktem Smartcloud nebo O2 s řešením O2Cloud. V celosvětovém hledisku je pak podle průzkumu ze 4. čtvrtletí roku 2012 společnosti Synergy Research Group největším hráčem americká společnost Amazon s podílem 36 % trhu. S velkým odstupem za ním je pak IBM a British Telecom s podílem okolo 5 %. Meziročně pak využívání služeb IaaS vzrostlo o 55 %. I v poskytování ostatních cloudových služeb je Amazon jedním z největších poskytovatelů služeb jak je vidět na obr. č. 10. Obr. 10: Největší poskytovatelé cloudových služeb ve 4.čtvtletí 2012 Zdroj: 30

31 4.2.2 PAAS - platforma jako služba (Platform as a Service) V rámci tohoto modelu jsou poskytovány kompletní prostředky pro podporu celého životního cyklu tvorby a poskytování webových aplikací a služeb plně k dispozici na Internetu. Poskytovatel provozuje všechny hardwarové i softwarové prostředky, které umožňují fungování platformy, na které zákazník vyvíjí a provozuje svoje aplikace. Ty pak zákazník může nabízet dále jako v rámci modelu software jako služba (SaaS). Zjednodušeně lze říct, že je to kompletní vývojové prostředí založené na cloudových službách. Mezi největší poskytovatele PaaS patří např. Salesforce.com, Amazon Web Services, Windows Azure Platform nebo Google App Engine. Salesforce.com S 19 % trhu největší poskytovatel PaaS, který se zaměřuje na byznysové aplikace pro firmy. Jméno si získala díky své automatizační aplikaci Salesforce.com. Nabízí platformu Force.com, která je založena na technologii Visualforce (založen na HTML, Ajax a Flex a webových prezentačních technologiích). Umožňuje vývojářům a nezávislým dodavatelům softwaru návrh téměř jakékoliv aplikace. Poskytuje globální infrastrukturu a služby pro databáze, logiku, workflow, integraci, uživatelské rozhraní a výměnu aplikací. V rámci Force.com jsou k dispozici jsou tyto prvky: relační databáze, možnosti uživatelského rozhraní, obchodní logika, apex integrované vývojové prostředí, modul pracovního postupu a nasazování, programovatelné rozhraní, automatické nasazení mobilních zařízení. integrace webových služeb, vykazování a analytika. V současné době se společnost soustřeďuje na tři hlavní oblasti. The Sales Cloud oblíbená cloudová aplikace pro prodej. 31

32 The Service Cloud platforma zákaznické služby, která umožňuje firmám využít data v konverzaci se zákazníky. Your Cloud výkonné možnosti pro vývoj vlastních aplikací na firemní platformě cloud computingu Sales.com. Společnost tuto platformu zpřístupnila jiným firmám, které mohou vyvíjet a nasazovat vlastní softwarové služby. Společnost Salesforce.com zabývá i dalšími službami cloudu. Mezi špičku patří také v poskytování aplikací pro správu vztahů se zákazníky (CRM) - Salesforce.com CRM nebo správu podnikového obsahu Salesforce.com Content. V rámci adresáře aplikací AppExchange je možné zakoupit si aplikace, které na platformě force.com vytvořili vývojáři třetích stran. Právě v tuto chvíli ( :47) je jich tam nabízeno 1778 a byly instalovány x. V níže uvedených grafech je patrné v jakých kategoriích. Obr.11: Aplikace nabízené v rámci platformy Salesforce.com Zdroj: https://appexchange.salesforce.com/ Amazon Web Services (AWS) Jedná se v současnosti pravděpodobně o jeden z nejvíce rozvinutých cloudů co do velikosti a počtu nabízených služeb. Klíčovou službou je Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Je to webová služba nabízející výpočetní kapacitu s proměnným rozsahem a snadným škálováním. Pomocí jednoduchého webového rozhraní lze získávat a konfigurovat prostředky. 32

33 Úložiště řeší služba Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní umožňuje ukládat a načítat libovolný objem dat z jakéhokoli zařízení s přístupem k internetu. Pro databázové funkce je nabízena služba Amazon SimpleDB, která poskytuje klíčové databázové funkce indexování dat a dotazování. Díky tomu, že služba spolupracuje se službami Amazon EC2 a Amazon S3 lze ukládat, zpracovávat a dotazovat se na data uložené v cloudu. Z dalších služeb stojí za zmínku např. Amazon CloudFront, služba pro poskytování obsahu. Amazon Simple Queue Services (Amazon SQS) služba pro ukládání zpráv putujících mezi počítači. Umožňuje vytvářet automatické pracovní postupy a je úzce integrována s Amazon EC2 a dalšími službami Amazon Web Services. Microsoft Azure Services Platform Společnost Microsoft nabízí cloudové služby organizacím libovolné velikosti od jednotlivce až po velké korporace. Velká část nabídky je tvořena variantami produktů, které již lidé běžně používají a přechod na verze kompatabilní s cloudem proto nejsou těžké. Windows Azure je cloudový operační systém, který obsahuje prostředí pro vývoj, hostování a správu služeb architektury Azure Services Platform. Vývojářům nabízí prostředí s možností zpracování a ukládání dat na vyžádání. Při vývoji aplikací mohou využít sadu Visual Studio, dále Azure navíc podporuje standardy typu SOAP, REST a XML. SQL services je webová služba rozšiřující možnosti databáze SQL Server do prostředí cloudu. Díky tomu lze ukládat struktutovaná, částečně strukturovaná nebo nestrukturovaná data. Mezi integrované funkce SQL Services patří relační dotazy, hledání, vykazování, analýza, integrace a synchronizace dat..net services je sada služeb, která vývojářům poskytuje komponenty pro cloudové aplikace. Podobá se architektuře.net Framework a nabízí prostředí pro tvorbu robustních programů. Google App Engine Je to platforma pro vývoj a hosting webových aplikací na stejné infrastruktuře, která pohání vlastní aplikace společnosti Google. Protože firma nabízí část funkcionality zdarma, je tato platforma velmi oblíbená a rozšířená. 33

34 Přináší podobné výhody jako ostatní řešení - vysoká dostupnost, škálovatelnost, snadný vývoj aplikací (podporuje programovací jazyky Python, Java a Go), bezpečnost a ochrana dat i aplikace samotné. Pro vývoj aplikací v Javě jsou k dispozici všechny webové nástroje a API 9 důležité pro tvorbu aplikací SAAS - software jako služba (Software as a Service) Je to model, v němž je aplikace hostována a nabízena jako služba zákazníkům, kteří k ní přistupují prostřednictvím internetu. Zákazník není nucen zajišťovat správu ani podporu používané aplikace. Na druhou stranu nemůže ovlivňovat změny aplikace v případě, že se k nim poskytovatel rozhodne. Koncepce vychází z toho, že se používá hotový software a není nutná složitá integrace s jinými systémy. Výhodou je možnost přístupu k aplikacím odkudkoliv prostřednictvím webového rozhraní, vysoká spolehlivost aplikací, zrychlené uvedení nových produktů a používání nejaktuálnějších verzí programů. Problémem naopak může být nalezení aplikace v případě, že zákazník má velmi specifické výpočetní a datové potřeby. Koncepce SaaS také čelí konkurenci open source produktů, které mnohdy mohou splňovat potřeby zákazníků bez nutnosti utrácet za ně prostředky. Náklady nemusí být v tomto případě vždy výhodné. Namísto jednorázového uhrazení softwaru v případě jeho koupě, je zde nutná pravidelná platba za přístup k softwaru. Ve většině případů se platí přímo úměrně používání aplikací. Na druhou stranu není potřeba vysoké prvotní investice a odpadá starost s aktualizacemi a správou aplikace. Klasickým případem SaaS jsou již řadu let používané ové služby jako např. Gmail (Google), Hotmail (Microsoft) nebo služby pro sdílení obsahu jako třeba Dropbox nebo Google Disk. V podnikovém měřítku jsou to pak služby Google Apps, Microsoft Office Web Apps nebo IBM Blue Cloud. 9 API (Application Programming Interface) - rozhraní pro programování aplikací. sbírka procedur, funkcí, tříd či protokolů knihovny, které může programátor využívat. API určuje, jakým způsobem jsou funkce knihovny volány ze zdrojového kódu programu. 34

35 Google Apps Nabídka SaaS společnosti Google zahrnuje služby Google Apps a Google Apps pro firmy a školy, která zahrnuje služby pro komunikaci a spolupráci a je určena pro firmy všech velikostí. Google Apps je bezplatně nabízena od roku Zahrnuje sadu aplikací včetně webového u Gmail (10GB), sdíleného kalendáře Google Calendar, aplikace pro komunikaci Google Talk, sdílené datové úložiště Google Disk a kancelářský balík Google Docs. Služba je samoobslužná, takže zřízení a konfigurace je možná kdykoliv a odkudkoliv, kde je k dispozici připojení k internetu a to i prostřednictvím mobilních zařízení. Obr. 12: SaaS řešení Google Apps for Bussines Zdroj: Google Apps for Bussines navíc nabízí: úložiště 25 GB na uživatele, rozhraní API pro podnikovou integraci pro migraci dat, pořizování uživatelů, jednotné přihlášení a poštovní brány umožňující přizpůsobení služeb vlastnímu prostředí, intranet, extranet, web, až 600 vlastních domén, správu mobilních zařízení, dostupnost služeb 99,9 %, nízké poplatky 4 měsíčně nebo 40 ročně na jednoho uživatele. 35

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Virtuální desktopová infrastruktura I. Virtuální desktopová infrastruktura II. využívání

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud Jan Tkáč 27.5. 2014 AutoCont Privátní cloud Co je to AC Privátní cloud? AC Privátní cloud = vlastní produkt AutoContu AC Privátní cloud = Privátní datacentrum, které se nespravuje AC Privátní cloud = UNIKÁTNÍ

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Physical, Virtual, Cloud (PVC) Fyzické prostředí Windows a Linux operační systémy, servery a pracovní stanice

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA Windows Server 2012 Novinky Petr Špetlík Cloud & Server PTA TOP Hotel Praha Více než virtualizace Síla mnoha serverů, jednoduchost jednoho Každá aplikace, Jakýkoliv Cloud 7. 8. 3. 2012 2 Moderní Pracovní

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Obsah Kdo, co a kde je Azure IaaS vs PaaS vs SaaS Infrastructure as a service Platform as a service Kolik to stojí Kudy do Azure Druhá polovina září (16. 17.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb?

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Tomáš Novák, technický ředitel December 08 th 2015 2015 Cloud4com, a.s. All rights reserved. www.cloud4com.com Společnost Cloud4com, a.s. Přední český poskytovatel

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack http://www.ulticloud.com http://www.openstack.org Představení OpenStacku 1. Co OpenStack je a není 2.

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

Ekonomické přínosy Cloud Computingu

Ekonomické přínosy Cloud Computingu Ekonomické přínosy Cloud Computingu Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Trendy Ekonomické přínosy, rysy Porovnání nákladovosti v rámci tradičního IT versus Cloud prostředí, 3 modelové případy:

Více

Konference economia - outsourcing

Konference economia - outsourcing Konference economia - outsourcing Tomáš Knoll 27. února 2013 Member of the Agenda 1. Představení společnosti 2. Reální zákazníci jak Cloud pomáhá 3. DEMO 4. Q&A, závěr 2. Představení společnosti O společnosti

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER

Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER 1/6 Jaroslav Přibyl, 1. 2. 2008 Přehled použitých termínů a zkratek, základní pojmy Availability Reliability MTBF MTTR Redundancy SPOF (single

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Vladimír Jelen Channel Manager CZ, SK, HU +420 777 200 350 vladimir.jelen@veeam.com Veeam Backup & Replication pro VMware a Hyper-V Ochrana dat

Více

ICZ - Sekce Bezpečnost

ICZ - Sekce Bezpečnost ICZ - Sekce Bezpečnost Petr Řehoř, ICZ a.s. 31. října 2013 1 Agenda Sekce Bezpečnost Důvěryhodná výpočetní základna bezpečnost sítí Microsoft Windows ICZ Protect Boot ochrana dat při ztrátě nebo odcizení

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Webový knihovní systém. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webový knihovní systém. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webový knihovní systém Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Co všechno nabízíme? ISHARE REKS Smartkatalog www.lanius.cz www.skat.cz RFID UHF Carmen Clavius Požadavky na moderní KIS Základní: zajištění provozu

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Správa a zabezpečení mobilních zařízení. Ochrana/záloha firemních dat. Ctirad Navrátil Client Technical Professional. 2014 IBM Corporation

Správa a zabezpečení mobilních zařízení. Ochrana/záloha firemních dat. Ctirad Navrátil Client Technical Professional. 2014 IBM Corporation Správa a zabezpečení mobilních zařízení Ochrana/záloha firemních dat Ctirad Navrátil Client Technical Professional Fiberlink MaaS360 Správa a zabezpečení mobilních zařízení Bezpečný kontejner Bezpečné

Více

Virtualizace síťových prvků

Virtualizace síťových prvků Virtualizace síťových prvků Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 O čem se budeme bavit... o virtualizaci síťových prvků provozovaných jako VM v virtualizačních infrastrukturách

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Ctibor Duda, Client Technical Professional Ctirad Navrátil, Client Technical Professional 1 2011 IBM Corporation Co dělá cloud cloudem Workflow

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011!

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Unikátní pokročilé funkce nyní za cenu low-endu NetApp FAS2020 Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Velmi jednoduchá a efektivní správa celého

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více