John. John. Elton. Opet v Praze... po dvaceti letech. Green Day. Dubnová PROGRAM V SAZKA ARENĚ ROZHOVORY PROFILY. Jana. Moby: Nevyzpytatelný hoteliér

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "John. John. Elton. Opet v Praze... po dvaceti letech. Green Day. Dubnová PROGRAM V SAZKA ARENĚ ROZHOVORY PROFILY. Jana. Moby: Nevyzpytatelný hoteliér"

Transkript

1 2/2005 ZDARMA KONCERTY / SPORT / ZAJÍMAVOSTI / PROGRAMY / INFORMACE MAGAZÍN SAZKA ARENY PROGRAM V SAZKA ARENĚ ROZHOVORY PROFILY HUDBA Moby: Nevyzpytatelný hoteliér SPORT ME juniorů ve stolním tenise TANEC Tanec Praha 2005 představuje perlu Východu John ˇ John Elton Opet v Praze... po dvaceti letech HUDBA Green Day Ameriãtí idioti HC SLAVIA PRAHA Jana Dubnová Hrát v Sazka Arenû? Byla by to v zva! Czech/English edition

2

3 OBSAH KONCERT CONCERT 4 Elton John opût v Praze... Po dvaceti letech Elton John in Prague again... After 20 years 10 Moby: Nevyzpytateln hoteliér An unpredictable hotelkeeper 16 Green Day: Ameriãtí idioti American Idiots Editorial SPORT 9 Junior tí stolní tenisté budou bojovat o evropské medaile Junior table-tennis players will compete for European medals TANEC DANCE 13 Tanec Praha pfiedstavuje perlu V chodu Tanec Praha and the Pearl of East SHOW 24 Okolí Sazka Areny rozburácejí jezdci supermota Supermoto engines will again roar around Sazka Arena ROZHOVOR INTERVIEW 20 Jana Dubnová: Hrát v Sazka Arenû? Byla by to v zva! Jana Dubnová: Play in Sazka Arena? That would be a challenge! SAZKA ARENA 22 V Sazka Arenû teãe pivo proudem Sazka Arena where beer flows in streams 23 Sazka Arena: Unikátní místo pro valnou hromadu i vánoãní veãírek Sazka Arena: A unique venue for an AGM as well as for a Christmas Party OHLÉDNUTÍ RETROSPECT 26 Scooter: Mágové taneãní scény Dance Magicians 27 POZVÁNKY INVITATIONS VáÏení ãtenáfii a náv tûvníci arény, otevíráte nové, letní ãíslo svého prûvodce Sazka Arenou. Ani vytouïen ãas dovolen ch a prázdnin neznamená, Ïe by pro vás brány arény mûly zûstat uzavfieny. Právû naopak. Mûsíce ãerven aï srpen budou v arénû jednoznaãnû ve znamení hudby. Jak jinak naãerpat osvûïení a nové síly po dnech pln ch letního slunce neï ve spoleãnosti nejzáfiivûj ích hvûzd hudebního nebe? Jména jako Elton John, Moby nebo Green Day zaruãují, Ïe si kaïd pfiijde na své, aè uï dáváte pfiednost sladk m zamilovan m songûm, v eobjímajícím kompozicím taneãní hudby anebo neopunkové muzice s nepfieslechnuteln m názorem. A zase z jiného soudku: Jako místo svého zahájení si arénu zvolil v pofiadí jiï XVII. roãník Mezinárodního festivalu soudobé taneãní tvorby a pohybového divadla Tanec Praha. Jindy mraziv kotel arény se na jeden veãer promûní v rozlehlou taneãní scénu a pfiivítá proslul soubor Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan. Taneãníci pfiedstaví velkoryse komponovanou choreografii Písnû poutníkû, inspirovanou v chodními nábo- Ïenstvími a kulturami. Tradiãní sportovní nabídku tentokrát obstarají mladé nadûje stolního tenisu, které v Sazka Arenû odehrají své zápasy o evropské tituly. Pro milovníky motocyklistického sportu je zase pfiipravena exhibice domácích a zahraniãních jezdcû supermota, ktefií pfiedvedou své umûní v rámci Czech Supermoto Open Milí ãtenáfii, tû íme se na va i náv tûvu v arénû. Va e redakce Dear readers and visitors to the Arena, You are opening the summer issue of your Sazka Arena guide. The long awaited holiday season does not mean that the Arena's gates will be closed to you. On the contrary. There is a lot to choose from. June and August in the Arena will be devoted to music. What is more refreshing and a better source of energy after a hot summer day than enjoying the company of the most brightly shining stars in the musical sky? Concerts to be given by Elton John, Moby, and Green Day guarantee that everybody will be able to enjoy his favorite cup of musical tea, whether he prefers sweet love songs or bracing compositions of dance music or steamy neopunk music with loudly hollered lyrics. And what else? A bit of dance in July. The XVII Year of the International Festival of Contemporary Dance and Movement Theatre, Dance Prague, chose Sazka Arena as the venue for its opening night. For one night, the floor of the arena will be transformed into a spacious dance stage in order to welcome the renowned Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan. The dancers will present their uniquely charming, elegant choreography of the Pilgrims' Song, inspired by Eastern religions and cultures. Traditional sports events will be represented by young hopefuls competing in table-tennis, vying in Sazka Arena for the European title. And an exhibition of Czech and foreign supermoto riders who will show off their acrobatics at the Czech Supermoto Open 2005 will please motorcycle fans. From music to dance to sports, you're sure to find a programme at Sazka Arena that will make your summer sizzle. Come where the fun is! Editorial staff arena 3

4

5 JO E HN L T O N Pfiesnû po dvaceti letech vystoupí na pódium v Praze zpûvák, skladatel a pfiedev ím skvûl pianista Elton John. âervnov koncert v Sazka Arenû pfiedstaví legendárního hudebníka s pûtiãlennou doprovodnou skupinou v rámci evropského turné, které odstartovalo na konci kvûtna v PafiíÏi. HYNEK KVùTENSK FOTO: UNIVERSAL MUSIC Z ní to aï neuvûfiitelnû, ale poprvé se letos osmapadesátilet zpûvák v ãeské metropoli pfiedstavil je tû za hluboké totality v roce 1985, kdy se umûlci z imperiální fií e zla dostali na pódia spí v sousedním Polsku nebo Maìarsku. Také pr pfii jeho tehdej í zastávce v Paláci kultury státní pfiedstavitelé nelibû nesli, Ïe si bûhem koncertu - i pfies pfiísné upozornûní, aby tak neãinil - dával nohy na klavír. Extravagance provází Reginalda Kennetha Dwighta, jak se Elton ve skuteãnosti jmenuje, odnepamûti a ani postupující vûk není pro drïitele lechtického titulu pfiekáïkou, aby na sebe neupozornil men ím ãi vût ím skandálem. V poslední dobû se postaral o pozdviïení uráïkou zpûvaãky Madonny ãi novináfiû na Tchaj-wanu. JohnÛv Ïivot, to je ale také velké charitativní nasazení. Po smrti svého velkého pfiítele, zpûváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho, arena 5

6 KONCERT Víte Ïe... Elton John poprvé nav tívil Prahu je tû rok pfied sv m prvním koncertem v Paláci kultury roku V roce 1984 sedûl na tribunû stadiónu Sparty na Letné coby jeden z majitelû anglického klubu Watford a pfiihlíïel odvetnému utkání 3. kola Poháru UEFA. PraÏané JohnÛv t m suverénnû porazili 4:0 a zajistili si postup do ãtvrtfinále, v nûmï pozdûji nestaãili na Hajduk Split. zaloïil nadaci pro pomoc nemocn m AIDS. Vá - niv sbûratel br lí bojuje také za legalizaci sàatku mezi osobami stejného pohlaví, sám svûtu ohlásil, Ïe se na konci roku hodlá oïenit se sv m pfiítelem Davidem Furnishem. Elton odstartoval svou kariéru v roce 1961 se skupinou Bluesology a o pût let pozdûji naãal spolupráci se sv m dvorním textafiem Berniem Taupinem ve vydavatelství Liberty Records. Cesta na sam vrchol populární hudby byla otevfiena a v roce 1970 z pódií zaznûl první skuteãn hit britského zpûváka, píseà Your Song. O ãtyfii pozdûji se stal konûm stáje MCA, která jeho kvality ocenila smlouvou na tehdy opravdu rekordních osm miliónû dolarû. Z téhoï roku také pochází Eltonova spolupráce na singlu Johna Lennona Whatever Gets You Through The Night, kter obû legendy s chutí ELTON JOHN Koncert , SAZKA ARENA pfiedvedly bok po boku na jevi ti v Madison Square Garden. EltonÛv tvûrãí entusiasmus ocenili pfii spolupráci i dal í hvûzdy oubyznysu, Billie Jean Kingová, Brian Adams ãi Eric Clapton. Spolu se svûtoznám m autorem Timem Ricem se podílel na muzikálové tvorbû pro newyorskou Broadway. Nejãerstvûj í muzikál, kter nese Eltonovy autorské stopy, Billy Eliot, mûl premiéru v kvûtnu leto ního roku a reakce britského tisku byly víc neï pochvalné. Zatím posledním albem, kter m mohli Eltonovi pfiíznivci obohatit svou sbírku, byla deska Peachtree Road z podzimu loàského roku. Fanou ci populárního zpûváka se ale do Sazka Areny mohou zcela urãitû tû it také na klasické hity, z nichï asi mezi nejvût í patfií Your Song, Rocket Man, Crocodile Rock, Goodbye Yellow Brick Road, Don't Let The Sun Go Down On Me ãi Sacrifice. Elton John in Prague again... After 20 years Exactly 20 years after his first concert here, Elton John, singer, composer and, primarily, great pianist, will appear onstage in Prague. The June concert in Sazka Arena where the legendary musician will perform with a fivemember ensemble is part of a European tour which was kicked off at the end of May in Paris. The 58-year-old singer introduced himself to the audience in the Czech capital in 1985, at a time when the totalitarian regime reigned in the country. And, when he - despite a strict warning - put his legs on top of the piano during his concert in the Palace of Culture, state representatives were really quite displeased. Sir Reginald Kenneth Dwight (which is Elton's real name) has always been eccentric and neither his age nor his noble title can stop him from getting involved in minor or bigger scandals and, as a result, making himself quite visible. On the other hand, John has done a lot for charities. After the death of Freddie Mercury, lead singer of Queen and his close friend, he established a foundation to help AIDS patients. This ardent collector of eyeglasses also battles for legalization of marriages between persons of the same sex. He recently announced to the world that at the end of the year he intends to marry his friend, David Furnish. Elton John started his career in 1961 with the group Bluesology; five years later he began cooperating

7

8 KONCERT Elton John Obãansk m jménem Reginald Kenneth Dwight. Narozen v roce Studoval Královskou hudební akademii v Lond nû, kolu ale na poãátku 60. let pfiedãasnû opustil a vrhl se na pole populární hudby, na jejímï v sluní se vyhfiívá témûfi 40 let. Z fiady ocenûní se mj. doãkal ceny Grammy za singl Candle In The Wind, kter slo- Ïil po tragickém úmrtí princezny Diany, ãi filmového Oscara za hudbu k animovanému snímku Lví král. Také byl britskou královnou pov en do lechtického stavu. Diskografie Empty Sky (1969), Elton John (1970), Tumbleweed Connection (1970), Friends Soundtrack (1971), Madman Across The Water (1971), Honky Chateau (1972), Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player (1973), Goodbye Yellow Brick Road (1973), Caribou (1974), Greatest Hits (1974), Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy (1975), Rock Of The Westies (1975), Here And There (1976), Blue Moves (1976), Greatest Hits Volume 2 (1977), A Single Man (1978), Victim Of Love (1979), 21 At 33 (1980), The Fox (1981), Jump Up (1982), Too Low For Zero (1983), Breaking Hearts (1984), Ice On Fire (1985), Leather Jackets (1986), Live In Australia With The Melbourne Symphony Orchestra (1987), Reg Strikes Back (1988), Sleeping With The Past (1989), To Be Continued (1990), The One (1991), Rare Masters (1992), Duets (1993), Reg Dwight's Piano Goes Pop (1994), The Lion King Soundtrack (1994), Made In England (1995), Love Songs (1996), The Big Picture (1997), Elton John and Tim Rice's Aida (1999), The Muse Soundtrack (1999), The Road To El Dorado Soundtrack (2000), One Night Only (2000), Songs From The West Coast (2001), Greatest Hits (2002), Peachtree Road (2004). Pfiebal zatím posledního Eltonova alba Peachtree Road z roku 2004, pojmenované podle ulice v Atlantû, v níï hudebník sídlí pfii sv ch pobytech v USA. Posedlost v stfiednû stfiiïen mi kusy obleãení a nepfiehlédnuteln mi modely br lí provázela Eltona Johna po celá 70. a 80. léta. with his exclusive song writer Bernie Taupin at Liberty Records. This opened the road for him to the very top of popular music and in 1970, his first real hit - Your Song - sounded from the stage. Four years later he was one of the main crowdpullers for MCA recording company which valued his qualities at eight million dollars, a record sum for a contract at that time. In the same year, Elton cooperated with John Lennon on a single, Whatever Gets You Through The Night, which both legends performed side by side in Madison Square Garden. Other showbiz stars also appreciated Elton's creativity and enthusiasm in mutual cooperation: Billie Jean King, Bryan Adams and Eric Clapton. He also wrote music for musicals staged on Broadway in New York, together with the world famous author Tim Rice. The latest musical which bears Elton's mark, Billy Eliot, had its premiere this May and reviews in the British press were more than complimentary. Did you know that... For the first time, Elton John visited Prague a year before his first concert in the Palace of Culture in In 1984, he sat on the terraces of the Sparta stadium at Letná (Prague 7) as one of the owners of the Watford club and watched the return match of the 3rd round of the UEFA Cup. The Praguers won convincingly 4:0 and advanced to the quarterfinals, where they later lost to Hajduk Split. 8 arena

9 Junior tí stolní tenisté budou bojovat o evropské medaile LUMÍR KLADIVO FOTO: âeská ASOCIACE STOLNÍHO TENISU Mladí stolní tenisté budou dal ími sportovci, ktefií ochutnají prostfiedí Sazka Areny. Vysoãanská aréna bude od poloviny ãervence hostit v pofiadí uï 48. Mistrovství Evropy juniorû, do boje o cenné kovy by mûli zasáhnout reprezentanti z více neï ãtyfiiceti zemí. Kontinentální mistrovství mlad ch nadûjí se mûlo pûvodnû konat v Ostravû, organizaãní potíïe ale nakonec pfiimûly pofiadatele z âeské asociace stolního tenisu hledat nové útoãi tû. Po fiadû nedorozumûní jsme hledali jiné fie ení, kde ampionát uspofiádat. Sazka Arena pfiicházela v úvahu, ale pûvodnû jsme si mysleli, Ïe bude nad na e finanãní moïnosti. Nakonec ale pfii la ze strany provozovatele velmi zajímavá nabídka a ampionát se tak mûïe odehrát ve skuteãnû dûstojném prostfiedí na svûtové úrovni, tû í místopfiedsedu domácí asociace Pfiemysla Fulína. âesk stolní tenis své místo na mezinárodním poli hledá, reprezentace pofiadatelské zemû ale bez nadûjí na medailové umístûní urãitû není. To potvrzují i trenéfii jednotliv ch kategorií, juniorû i kadetû. Mezi juniory, tedy hráãi do osmnácti let, mají asi nejvût í ance na úspûch Lubo Janãafiík a Katefiina Pûnkavová. Lubo patfií podle Ïebfiíãku do první desítky, pohybuje se mezi osm m a devát m místem. KdyÏ mu bude pfiát los, mohl by uspût a nereálná není ani medaile. Ostatní hráãi juniorského v bûru jsou ale b valí kadeti, ktefií ve star í kategorii hrají první rok a nedá se oãekávat, Ïe by v raznûji promluvili do pofiadí na prvních místech, odhaduje ance sv ch svûfiencû kouã juniorû Kamil Koutn. âerství mistfii âr ve smí ené ãtyfihfie star ího Ïactva Tomá Tregler a Aneta Kuãerová, ktefií jsou nejïhavûj ími medailov mi Ïelízky v kategorii kadetû. ME JUNIORÒ VE STOLNÍM TENISE Sport SAZKA ARENA Mladíci by chtûli uspût alespoà v soutûïi druïstev, podle Koutného by mohli dosáhnout i na medaili. I kdyï nejcennûj í kov zfiejmû spadne do klína favorizovan m NûmcÛm. Bylo by hodnû velké pfiekvapení, kdyby bral zlato nûkdo jin, upozoràuje Koutn. Pûnkavová uspûla na posledním ampionátu, kde vybojovala stfiíbro. Vydafií se jí alespoà obhajoba? Katefiina letos bohuïel pfiíli nepotvrzuje formu z loàska. Na turnaji Top12 skonãila osmá a její v kony bûhem sezóny jsou dost nevyrovnané. V soutûïi jednotlivcû bude samozfiejmû záleïet na losu, snad pomûïe i domácí atmosféra, pfieje si trenér juniorek Jaromír Kubina. Podle nûj je velmi o emetné tipovat ance ãesk ch dûvãat na umístûní. Po odchodu Vacenovské k dospûl m konkuruje na mezinárodní úrovni jen Pûnkavová. SoutûÏ druïstev proto nebude vûbec jednoduchá. K hlavním favoritkám ale urãitû patfií hráãky Ruska a Rumunska, soudí Kubina. Podobná oãekávání jako mezi juniorsk mi kouãi panují i mezi trenéry kadetû, tzn. hráãû do patnácti let. Urãitû bychom chtûli bojovat o medaili, soutûïní pole se ale v posledních letech neuvûfiitelnû vyrovnalo a uspût v bojích o cenné kovy je ãím dál tím tûï í, nastínil silnou konkurenci lodivod kadetû Josef Plach st. Mezi nejmlad ími dává Plach nejvût í ance Tomá- i Tréglerovi, v soutûïi druïstev pak pfiichází v úvahu umístûní na místû. Nejvût ími favority jsou vedle PolákÛ a Francouze hlavnû Angliãané. VÏdyÈ jejich kadeti startují i na seniorsk ch ampionátech, povzdychl si kouã. arena 9

10 moby: Nevyzpytateln hoteliér

11 KONCERT Je jednou z opravdov ch hvûzd, které povstaly z pûvodnû uzavfiené a ãasto elitáfiské taneãní scény. Jeho muzika uï dávno není urãena pouze hrstce zasvûcen ch, promlouvá k milionûm. Nûktefií ho za to nenávidí, ostatní ho milují. Pfiitom on stále dûlá jen to, co vïdycky: skládá hudbu, která se mu právû honí hlavou. MIKULÁ DOHNAL FOTO: DANNY CLINCH (MUTE RECORDS) M oby (vl. jm. Richard Melville Hall) byl vïdy tvrdohlav a dûlal si, co sám uznal za vhodné. O nûjakém kalkulování s momentálním posluchaãsk m vkusem nemû- Ïe b t ani fieãi. Kdyby tomu tak bylo, nevydal by po relativnû úspû ném a skvûlém albu Everything Is Wrong (1995) dost hrozné hardcoreové album Animal Rights (1996), které se kromû nûj samotného líbí pouze pár podivínûm. Neãekan prûlom kolekce Play (1999) tedy asi nejvíc zaskoãil právû Mobyho. Po celém svûtû se ho k dne nímu dni prodalo nûkolik milionû a sám tvûrce zfiejmû netu í proã vlastnû. V zásadû Moby neudûlal nic pfievratného, pouze na taneãní podklady narouboval samply z klasick ch soulov ch a bluesov ch nahrávek. Zafungovalo to ov em dokonale a taneãní scéna mûla opravdovou hvûzdu. Na potkání trousící zábavné bonmoty a propagující vegetariánsk Ïivotní styl. Následovník veleúspû né desky kráãel neochvûjnû ve lépûjích star ího bratfiíãka, ale ne È. Album 18 (2002) bylo pofiád je tû velmi dobré, byè mu mnozí okaté znovuvyuïití úspû ného modelu ponûkud omlátili o hlavu. Prodejní ãísla v ak byla je tû slu ná, zvlá È kdyï je Moby pfiikrmil emisí béãek singlû B Sides (2003). A znovu udûlal nûco neoãekávaného. Místo toho, aby spofiádanû pracoval na dal í desce, zrealizoval pod hlaviãkou svého vedlej ího projektu Voodoo Child dûsivé album Baby Monkey. Tup technoprûplach nemûl zhola nic spoleãného s pfiedchozími zvukovû luxusními deskami, ov em Moby se tím zfiejmû v teãnû bavil. Vykradaã samplû bez samplû Své vûrné uklidnil aï letos kontroverznû pfiijat m albem Hotel. Nechal stranou samply a desku nahrál témûfi celou sám, s pomocí bubeníka Scotta Frassetta a zpûvaãky Laury Brown. Dost lidí mi nadávalo, Ïe jsem vykradaã samplû. Ale pro mû není problém nahrávat s tradiãními nástroji, komentoval Moby tento krok. Deska je, jak uï sám název napovídá, vûnována fenoménu hotelov ch pokojû, jejich sterilitû a anonymitû, v níï jsou skryta lidská dramata. Nejvíc mû baví fakt, Ïe kdyï vejdete do hotelového pokoje, máte pocit, jako byste byli první osobou, která do nûj vstoupila. Pfiitom je jasné, Ïe pfied esti hodinami nûkdo souloïil právû v téhle posteli, jin se zrovna tady roze el se svou holkou a dal í byl v koupelnû. Odehrávají se v nûm ty nejintimnûj í vûci a pfiitom je dokonale anonymní, popisuje Moby koncepci nové nahrávky, která rozdûlila tuzemskou publicistickou obec na dvû poloviny. Jedna Mobyho novince nemûïe ani za nic pfiijít na jméno pro její plytkost a vyprázdnûnost, druhá s povdûkem kvituje Mobyho snahu vytvofiit ãistou a plynulou popovou nahrávku. AÈ uï je pravda kdekoliv, je jasné, Ïe Moby zase jednou v echny pfievezl a nahrál pfiesnû to, co chtûl jenom on sám. Hotel se zfiejmû nestane klasickou nahrávkou, za jakou je uï dnes povaïováno Play. Ov em milovníkûm chytr ch popov ch skladeb udûlá mnoho radosti. A co víc, náplà z nûj funguje skvûle i Ïivû. Pfiesvûdãit se o tom budeme moci 14. ãervna v Sazka Arenû. arena 11

12 KONCERT Moby zahraje s doprovodnou kapelou v sestavû Daron Murphy kytara, basa, Scott Frassetto bicí, Luci Butler klávesy, Laura Dawn zpûv. Moby: Unpredictable Hotelkeeper One of the greatest stars to be born at a time in which dance music was thought to be dead. His music speaks to millions of people, and is no longer reserved for a handful of the devoted. Some hate him for it; yet others love him for it. And he is simply doing what he has always been doing: making the music he hears in his head. Moby (or Richard Melville Hall) has always been stubborn. If he were not, he never would have followed the superb Everything Is Wrong (1995) by recording the horrid hardcore LP Animal Rights (1996), which was only appreciated by a bunch of weirdoes. It may have been Moby who was shocked the most by the unexpected breakthrough of Play (1999). To this day, millions of copies have been sold and its creator probably still does not even know why. Actually, Moby did nothing revolutionary. He simply grafted samples of classical soul and blues recordings over a dance background-and it worked. Younger brother of this smash record went unwaveringly in its footsteps. 18 (2002) was still a very good record, although many critics let him hear it about the repeated use of his previously successful model. Then he did something unexpected again. Instead of working on another similarly likable project, he produced the awesome Baby Monkey-under the name of its side MOBY Koncert , SAZKA ARENA Letos Moby vydal album Hotel. Deska je vûnována fenoménu hotelov ch pokojû, jejich sterilitû a anonymitû, v níï jsou skryta lidská dramata. project Voodoo Child, and he has seemed to be enjoying it tremendously. Stealing samples without samples He managed to calm down his faithful fans this year with the release of the controversial Hotel. He put aside samples and essentially recorded the LP alone, with only the assistance of Scott Frassett and singer Laura Brown. As the name of the record indicates, it is devoted to the phenomenon of a hotel whose sterile and anonymous rooms hide many a human drama. I most of all enjoy the fact, that upon entering a hotel room, you have a feeling as if you were the first person who has ever entered it. It remains perfectly anonymous although the most intimate things take place in it, describes Moby. This concept of his new recording has divided local music critics into two opposing halves. One side cannot digest Moby's novelty, while the other appreciates his effort to create a pure and easy flowing pop recording. No matter who is right, it is clear that Moby once again outflanked them all and did what HE wanted. He will undoubtedly please lovers of clever pop songs. What's more, the contents are superb and lively. We will be able to hear it on 14 June in Sazka Arena. Moby will play with a band consisting of Daron Murphy (guitar, contrabass), Scott Frassetto (drums), Luci Butler (keyboard), and Laura Dawn (vocals).

13 Tanec Praha pfiedstavuje perlu V chodu XVII. roãník Mezinárodního festivalu soudobé taneãní tvorby a pohybového divadla, kter pofiádá Tanec Praha, zahájí sérii sv ch pfiedstavení vystoupením renomovaného umûleckého souboru Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan 2. ãervna v Sazka Arenû. Proslul kotel arény se na jeden veãer promûní v obfií svûtovou taneãní scénu. Zrnka r Ïe Ve svém oboru je Cloud Gate Dance Theatre nejproslulej ím tûlesem asijského kontinentu, skuteãn m velvyslancem kultury tohoto stejnû v jimeãného ostrova Tchaj-wanu, fiekla magazínu Arena Sylvie Marková z obãanského sdruïení Tanec Praha, které kaïdoroãnû v ãervnu pofiádá festivaly patfiící k tomu nejlep ímu, co lze ze soudobé taneãní tvorby v âesku vûbec spatfiit. PETR HUSNÍK FOTO: TANEC PRAHA, O.S. Soubor Cloud Gate odehraje pfiedstavení Songs of the Wanderers Písnû poutníkû. Choreografie, jeï bude pro arénu odehrána pouze jednou, a to pro 3000 divákû, je inspirována fiadou sakrálních zvykû a motivû, vlastních v chodním náboïenstvím zejména hinduismu a buddhismu. arena 13

14 TANEC Choreograf Lin Hwai-min v pfiedstavení mísí styly západních a v chodních taneãních kol a vyuïívá symbolû jmenovan ch náboïenství a kultur. Patfií k nim napfiíklad zrníãka r Ïe, která v chodoasijské národy vnímají jako symbol Ïivota a jimiï bude bûhem pfiedstavení pokryto celé jevi tû. AÏ z Tchaj-wanu k tomu úãelu dovezou celou tunu speciálnû upravené r Ïe, uvedla Sylvie Marková. Devadesátiminutové pfiedstavení je tokem nikde nekonãícího pohybu na hranici taneãní moderny, bojov ch umûní a thai-chi. Diváka doslova vtáhne dokonalostí provedení, vizuálnû nesmírnû bohat mi obrazy a pohybem dokonal ch tûl v kontrastu s meditací mnicha pfiímo na scénû pozvolna zasypávaného zrnky r Ïe... Taneãní guru V rámci festivalu se v prûbûhu celého ãervna pfiedstaví pestré podoby soudobého tance z nejrûznûj ích koutû svûta. V Praze, pfiedev ím na prknech divadla Ponec, ale i v Mostû a âeském Krumlovû budou mít diváci pfiíleïitost vychutnat si umûlecké kreace souborû ze ãtrnácti zemí z Asie, Evropy i Afriky. Mezi nimi budou napfiíklad skupina kolem piãkového maìarského choreografa Puttó, pûtiãlenn soubor Sinequanon, kter patfií mezi prûkopníky souãasné fiecké taneãní tvorby, ãeská choreografka, taneãnice a pedagoïka Mirka Eliá ová se svou Kapkou v mofii, panûlská dvojice Verónica Cendoya a Lluc Fruitós pfiedstaví taneãní a hip hopovou konverzaci mezi muïem a Ïenou anebo soubor TANEC PRAHA 2005 Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan: Songs of the Wanderers , SAZKA ARENA z PobfieÏí Slonoviny TchéTché ztûlesàující africkou mûstskou mládeï, která touïí po zmûnû a nov ch objevech. Tanec Praha je moïné oznaãit za guru taneãní tvorby v âesku, která nemá pfiíli na rûïích ustláno, a to zejména v oblasti podmínek vefiejného financování. Sv mi aktivitami inspiruje domácí umûlce a popularizuje taneãní umûní laické vefiejnosti. Jeho práce si získala i zahraniãní uznání. Je napfiíklad ãlenem IETM (Informal European Theatre Meeting, a partnerem projektu Trans Dance Europe, coï je síè osmi evropsk ch partnerû, která vznikla jiï v roce 1999 pfii 14 arena

15 koordinaci stejnojmenného projektu Evropsk ch kulturních metropolí pro rok Tanec Praha and the Pearl of East XVII year of the International Festival of Contemporary Dance and Movement Theatre organized by the association Dance Prague begins June 2, 2005 in Sazka Arena in Prague. It will open with a series of performances of the renowned art ensemble Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan. For one evening, the arena will transform into a huge global dance scene. Cloud Gate ensemble will perform in Songs of the Wanderers. The choreography-to be played for just one night in the arena-was inspired by many sacral customs and motives typical for Eastern religions particularly Hinduism and Buddhism. Lin Hwai-min, the choreographer, mixes western and eastern dance schools' styles and uses their symbols and culture. For example, rice grains-which eastern nations associate as symbols of life-cover the whole stage during the performance. For this purpose, they will bring a tonne of especially modified rice, according to Sylvie Marková from Tanec Praha, the festival's organizer. The ninety-minute performance is a flow of never ending movement on the verge of modern dance, martial arts and tai-chi. It absorbs the viewer completely with its perfect blend of extremely rich visual images and movement of impeccable bodies contrasted against a monk meditating on the scene who is slowly covered with grains of rice. Varied forms of contemporary dance from around the world will introduce themselves to spectators throughout the June festival. They will have an opportunity to get a taste of the artistic creations of art ensembles from 14 different countries from Asia, Europe and Africa. Most of the performance will take place in the Prague theatre Ponec, as well as in Most and âesk Krumlov. Performers include: the group around the leading Hungarian choreographer Puttó; Sinequanon: the five-member ensemble representing contemporary Czech dance; the dancer and pedagogue Mirka Eliá ová (with her show Drop in the Sea); the Spanish couple Verónica Cendoya and Lluc Fruitós, who will introduce a dance and hip-hop conversation between a man and a wife; TchéTché ensemble from the Ivory Coast who will embody urban African youngsters who long for new discoveries and change. arena 15

16 Ameriãtí idioti

17 KONCERT GREEN DAY J ako kaïdá módní vlna se v ak i pomal, valiv a hutn grunge rock vyãerpal. Posluchaãi se cítili náporem podladûn ch kytar a nafiíkav ch vokálních linek s vûru nevesel m obsahem uï znaveni a grungeové modly padaly jako tfitiny ve vûtru. Îádal se protilék, tady a teì hned. A na el se v podobû tzv. neopunku. Vlajkono i tohoto stylu se stali ameriãtí Green Day, jejichï první dvû desky 1039/Smoothed Out Slappy Hours (1991) a Kerplunk (1992) sice je tû posluchaãské masy odzívly, respektive je nezaznamenaly, ov em s tfietím diskem Dookie (1994) pfii el megaprûlom. Z trojice Billie Joe Armstrong (kytara, zpûv), Mike Dirnt (baskytara) a Tré Cool (bicí) se staly mezinárodní superhvûzdy, které poslouchali jak rockefii, tak popafii. Není divu, Green Day pfii li s dokonal m naãasováním, ka lali na depresivnû znûjící soundtracky k pfiedávkování a místo toho nabídli jednoduché, sviïné, kratiãké a hlavnû superchytlavé dvouminutové hitovky, na které se dá bájeãnû pafiit a nikdo si pfii jejich poslechu nebude chtít vpálit kulku do hlavy. Kapelu v ak trochu paradoxnû zatracovali ortodoxní punkefii, kter m neskr vanû komerãní melodika Green Day ne la pod vousy a kapelu oznaãovali za pop pro malé dûti. MIKULÁ DOHNAL FOTO: WARNER MUSIC V první polovinû devadesát ch let se zdálo, Ïe neexistuje na rockové scénû Ïhavûj í styl neï grunge. Nirvana jako by odpovûdûla na v echny otázky a její následovníci v ãele s Pearl Jam a Soundgarden to jenom potvrzovali. Kdo nemûl doma Nevermind, Ten ãi Superunknown, byl mimo. arena 17

18 KONCERT Zleva: Mike Dirnt (baskytara, zpûv), Billie Joe Armstrong (kytara, zpûv), Tré Cool (bicí, zpûv). Vpravo: Green Day aneb rození oumeni. Buì jak buì, neopunk byl náhle v kursu a Green Day se stali spoleãnû s Offspring ãi Rancid jeho vûrozvûsty. Neãekan úspûch Dookie v ak kapele ponûkud svázal ruce, uï následovník Insomniac z roku 1995 naznaãil, Ïe Green Day se ponûkud bezradnû drïí osvûdãeného modelu jako klí tû a nehodlají svûj sound nijak obmûàovat. Na jejich obranu mûïeme podotknout, Ïe rockov fanou ek b vá nûkdy nepûknû konzervativní a pokud se nûjak jeho miláãek pfiíli vych lí z cesty zarubané, ofrní se a zaãne nakupovat u konkurence. Neãekan návrat Na následující desce Nimrod (1997) Green Day ponûkud ubrali na rozjafienosti a zaãali se víc zab vat hudbou jako takovou. Zcela logicky, neboè pûvodní neopunk se zaãal zajídat a kapela zaãala pocièovat odliv sezónních fanou kû. ZÛstali jen ti nejvûrnûj í, které neodradilo ani dal í dost slabé a nedomrlé album s pfiíznaãn m názvem Warning! (2000). Green Day se díky nûmu ocitli mimo hlavní proud a stali se spí e vzpomínkou na druhdy nadupanou kapelu. Co zb vá, kdyï se fiadová deska neprodává? Správnû, v bûr hitû. V pfiípadû na í trojky nazvan hrdû International Superhits (2001), následovan hned o rok pozdûji neménû obligátní sbírkou singlov ch béãek pro nejvûrnûj í apologety Shenanigans. UÏ uï to vypadalo, Ïe se nad jednou z nejúspû nûj ích kapel druhé poloviny devadesát ch let zavfie voda, ov em Green Day pfiekvapili úspû n m a po dlouhé dobû opût hitov m GREEN DAY Koncert , SAZKA ARENA albem American Idiot, komentujícím momentální situaci ve svûtû. Libují si fanou ci (stafií i noví), pochvaluje si tisk. Kapela dokonce za víceménû comebackovou kolekci obdrïela cenu Grammy Awards na nejlep í rockové album roku Zda právem, se mûïete pfiesvûdãit na koncertû v praïské Sazka Arenû, kam Green Day zavítají 5. ãervna za doprovodu My Chemical Romance. Green Day: American Idiots In the first half of the 1990s grunge seemed to be absolutely the hottest style on the rock scene. As if Nirvana answered all questions and their followers - led by Pearl Jam and Soundgarden - just confirmed it. Anyone who did not have Nevermind, Ten or Superunknown at home was simply OUT. However, as with every trend, its uniqueness faded and the market became saturated as the slow rolling and compact style that marked grunge rock quickly exhausted itself. Listeners grew tired from the constant attack of low tuned guitars and howling vocals filled with depressing lyrics. In response, grunge idols started dropping like flies. A substitute was required. And it did appear-in the form of neopunk. The American band Green Day became a pioneer of this style. Their first two records: 1039/Smoothed Out Slappy Hours (1991) and Kerplunk (1992) did not make much noise, but their third one, Dookie (1994), was their breakthrough album. The trio of Billie Joe Armstrong (guitar, vocals), Mike Dirnt (bass guitar) and Tré Cool (drums) have become international superstars who are popular among both rockers and pop fans. It's no wonder, since Green Day's 1994 mainstream debut that featured simple, short, and catchy two-minute hits was perfectly timed to pitch the depressive overdoses of grunge soundtracks to the firing pit. Compared to the suicidal tendencies of grunge, Green Day's exhilarating and ecstatic inspirations were a welcome change. Neopunk was suddenly IN and Green Daytogether with Offspring or Rancid-were its preachers. The unexpected success of Dookie somewhat tied the band's hands, however their follow-up record, Insomniac, released in 1995 indicated that Green Day sticks out from the crowd, is an exception to the industry's formulaic model, and does not intend to change its sound one bit. It almost seemed as if one of the most successful bands of the second half of the 1990s was going to disappear into the heap of musical history, but Green Day surprised all with their latest release, American Idiot, a hit album that comments on the current momentous global situation. Both old and new fans enjoy it, and the press praises it. It even won the Grammy for the Best Rock Album of We can decide ourselves whether or not Green Day deserved the honours at their concert in the Prague Sazka Arena, where they will perform in the company of My Chemical Romance. 18 arena

19

20 HC ROZHOVOR SLAVIA Hrát v Sazka Arenû? Byla by to v zva! Rozhovor s Janou Dubnovou Od muïû se máme stále co uãit, fiíká Jana Dubnová, kapitánka a nejproduktivnûj í hráãka Ïenského t mu HC Slavia Praha, kter se v právû skonãeném roãníku 2004/2005 umístil na estém místû. Îensk t m HC Slavia Praha je na ím prvním Ïensk m klubem s poloprofesionální licencí, od nové sezony 2005/2006 jsou v echny hráãky pod smlouvou. MICHAEL MARE FOTO: ARCHIV HC SLAVIA PRAHA, MICHAEL MARE S edmadvacetiletá nejproduktivnûj í hráãka Ïenského v bûru HC Slavia Praha Jana Dubnová se narodila v Litvínovû, ve mûstû, z nûhoï pochází fiada vynikajících hokejistû. VzpomeÀme Ivana Hlinku, Vladimíra RÛÏiãku ãi Roberta Langa. To byly velké vzory, pfiipou tí. V ak také vynechala málokteré domácí utkání svého oblíbeného klubu. MÛj táta byl vïdycky velk fanda litvínovského hokeje. UÏ jako malou holku mû bral na hokej. Tam se asi zrodil mûj vztah k hokeji, vzpomíná loàská v razná posila útoãn ch fiad praïské Slavie. Ta hra mû tehdy prostû nadchla. Hokej zaãala hrát v Litvínovû v roce 1993, tedy ve sv ch ãtrnácti letech. K hokeji mû pfiivedla kamarádka, která v té dobû uï hokej hrála, fiíká a dodává, Ïe spoleãnû pak pro ly litvínovskou pfiípravkou, kde se nauãily bruslit, nahrávat, stfiílet, prostû hrát hokej. Jana do té doby vlastnû ani neumûla pofiádnû bruslit. Na bruslích stála jen nûkolikrát a je tû na rybníku. Ale vïdycky uï jsem na nohou mûla kanady, nejdfiíve tátovy a pozdûji svoje, nezapomene zdûraznit. KdyÏ konãila s pfiípravkou, jako jedna z mála pfie la do A-t mu, za kter odehrála následujících osm sezon a podílela se na zisku pûti titulû. Od sv ch patnácti (!) let hrála v Ïenské reprezentaci a zúãastnila se pûti mistrovství svûta divize I. V roce 2002 ode la za prací do Prahy a s hokejem byl konec. Sice je tû rok hrála za Kladno, ale pro ãasové zaneprázdnûní na dva roky hokeje zcela zanechala. AÏ vloni v létû se nechala zlanafiit do praïské Slavie, kde se vzápûtí stala ústfiední postavou t mu. Svoji první sezonu ve Slavii pûsobila v roli kapitánky a stala se nejproduktivnûj í hráãkou t mu. Se Slavií obsadila koneãné esté místo. Jana Dubnová podepsala ve Slavii roãní smlouvu s dvouletou opcí. Nastupuje s ãíslem 71. Jejím cílem je dostat se se Slavií co nejv - e a vrátit se do reprezentace. Jak jste se k hokeji dostala? Pfiece jen hokej je spí e chlapskou záleïitostí Chlapská hra to sice je, ale já bych v tom Ïádn rozdíl nedûlala. Îensk hokej mám ráda. Tfieba i tím, Ïe je to kolektivní sport. Neláká vás moïnost zahrát si s chlapy skuteãn extraligov zápas? Ani ne, já jsem spokojená s tím, kde hraji. Zaprvé si myslím, Ïe ta moïnost, aby se holka dostala mezi chlapy, nikdy nebude, a za druhé, já mám Ïensk hokej ráda, takïe bych radûji zûstala unûj. Jana Dubnová Pozice: útočník, kapitán Narozena: 13. července 1978 Výška: 165 cm Váha: 65 kg Držení hole: L A to ani kdybyste byla excelentní hokejistkou a mûla super formu? Ani tehdy by vás to nelákalo? Vím o dvou Ïenách, které skuteãnû za chlapy vrcholovû hrály. Tou první byla americká brankáfika Manon Rheaume, která dokonce za muïe nastoupila k pfiípravnému zápasu v NHL, druhou pak byla kanadská hráãka Hayley Wickenheiser, která hrála druhou nebo tfietí nejvy í finskou ligu. To snad byly jediné dva pfiípady, kdy se Ïena dostala tak vysoko mezi chlapy. O nûãem podobném unás nevím. TakÏe ani chuè zahrát si v niï í soutûïi nemáte? Ne, ona to není ani tak otázka chuti jako spí e fyziãky. Na to nemáme fyzicky, v tom je rozdíl mezi Ïenskou a muïskou extraligou. Myslím si, Ïe tady v souãasné dobû není hráãka, která by mohla muïskou extraligu hrát, maximálnû jen tak pro zábavu. Ale dfiív, kdyï jsem byla malá, jsem o tom snila. Takov sen, zahrát si NHL, jsem, pokud si vzpomínám, mûla, ale zûstalo jen usnû. Vím, Ïe to není reálné. Vãem je podle vás nejvût í rozdíl mezi muïsk m a Ïensk m hokejem? MuÏi jsou profesionálové, my to hrajeme jenom pro zábavu. KaÏdá z nás chodí do koly nebo do práce, trénujeme a hrajeme aï veãer nebo o víkendech. Pro nás je to jen a jen koníãek a urãitá forma zábavy. V tom je asi ten hlavní rozdíl. A co se t ãe herní taktiky, je nûjak rozdíl mezi Ïensk m a muïsk m hokejem? Urãitû, umuïského hokeje je v echno takové pfiirozenûj í. MuÏi ãasto hrají hokej uï od sv ch tfií, ãtyfi let, spoustu vûcí tak mají vrozen ch, zaïit ch. Holky se toto v echno musí teprve uãit. Mohou to sice okoukat, mûïou si fiadu vûcí pfieãíst, mohou se nauãit to, co jim trenér radí, ale je to pro nû kaïdopádnû tûï í. I kdyï v souãasné dobû tady máme holky, které hrají s kluky uï od 3. tfiídy. V dobû, kdy jsem zaãínala já, tak takováto moïnost nebyla, my jsme zaãínaly aï ve tfiinácti ve ãtrnácti letech. Chodíte se dívat na své muïské kolegy do Sazka Areny? Ano, ale jenom v rámci moïností. Máme totiï 20 arena

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 4/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Certifikace podle norem ISO PERSONALISTIKA est let práce s lidmi NÁ PORTRÉT Henk Weijers ZAJÍMAV PRODUKT Olejové hydrogenáty LITVÍNOV

Více

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic Je ãtvrtek den zahájení festivalu. Je tû poslední úpravy jevi tû,

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

JCHA CJCH CENA JIND ICHA CHALUPECKÉHO PATNÁCT LET JIND ICH CHALUPECK AWARD FIFTEEN YEARS

JCHA CJCH CENA JIND ICHA CHALUPECKÉHO PATNÁCT LET JIND ICH CHALUPECK AWARD FIFTEEN YEARS JCHA CJCH CENA JIND ICHA CHALUPECKÉHO PATNÁCT LET JIND ICH CHALUPECK AWARD FIFTEEN YEARS ISBN 80-239-5158-0 Je jistû jedním z nejnaléhavûj ích úkolû moderního umûlce vystoupit z estetického zakletí, dûlat

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 2. (472.) Agreement # 40005374/

Více

P!NK. Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH. Eric Clapton. florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu. předvede své umění

P!NK. Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH. Eric Clapton. florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu. předvede své umění Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH Eric Clapton Pomalá ruka předvede své umění Superfinále florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu P!NK Magazín O 2 areny Zdarma Jaro 2013 koncert sport show

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Zde mûïe b t títek s va im jménem, pokud si na e noviny objednáte! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. No. 15. (464.) Agreement # 40005374/

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně 10 LET O 2 areny 6 MILIONŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ, BRUSLENÍ, OSLAVA Karel GOTT Magazín O 2 areny Zdarma podzim 2014 koncert

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Thursday, satellite

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Thursday, satellite Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.

Více