dodavatelé RD na klíã

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dodavatelé RD na klíã"

Transkript

1 dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce Zruã u Plznû Tel.: Mobil: , Poboãka Morava: âeské armády Vy kov Tel.: Poboãka Slovenská republika: Farská Nitra, SR Tel.: 00421/37/ , Ekonomické stavby se představují Největší český stavitel rodinných domů Pfiedstavení Ekonomické stavby jsou nejvût ím ãesk m stavitelem rodinn ch domû. Roãnû do této spoleãnosti pro svûj dûm pfiijde více neï 300 rodin. Ekonomické stavby staví domy v hradnû klasickou zdûnou technologií. Jen tak umí garantovat maximální Ïivotnost domu. Také díky optimální skladbû materiálû Vám Ekonomické stavby nabídnou aï 10 let záruky na dûm. Kvalita budoucího domu je jistû dûleïit parametr, podle kterého bude budoucí stavebník vybírat svého stavitele. Ekonomické stavby se jako jeden z prv ch velk ch v robcû rodinn ch domû mûïe pochlubit certifikací kvality normou ISO Tuto certifikaci dokonãily v prosinci 2003 a dosáhly tak nejvy ího stupnû kvalitativní normy. Ekonomické stavby Vám postaví dûm na celém území âr a vïdy za stejnou cenu, tedy bez pfiíplatkû za dopravu. âím jsou Ekonomické stavby jedineãné? Oproti bûïn m podmínkám Vás v Ekonomick ch stavbách pfiíjemnû pfiekvapí tfii vûci. Za prvé je to cenová úroveà domû. Velk m mnoïstvím realizovan ch domû se stává cena domû této spoleãnosti dostupná i ir í vefiejnosti. Druhou pfiíjemnou skuteãností je kompletní sluïba. V Ekonomick ch stavbách razí heslo KONKURENCI NEMÁME a v rámci tohoto hesla se snaïí své klienty v emoïnû rozmazlovat. Samozfiejmostí je zaji tûní v ech úkonû se stavbou spjat ch. Tedy napfiíklad za Vás obûhají stavební povolení, zajistí Vám hypoteãní úvûr a dokonce Vám buì upraví nûkter z projektû ãi vytvofií projekt nov pfiesnû dle Va ich poïadavkû. V borné je, Ïe ve keré tyto sluïby jsou pro zákazníky Ekonomick ch staveb ZDARMA jako bonus. Tfietí v jimeãností je inteligentní systém financování. Ekonomické stavby jako jediné na ãeském trhu nabízejí programy MLADÁ RODINA a program NULOVÁ HOTOVOST. V prvém zmínûném programu klient získá svûj dûm jiï pfii Kã hotovosti. Zbytek prostfiedkû pak pochází z banky. Klient následnû po zvolenou dobu svûj dûm splácí. Splátka pfii 25leté splatnosti u domu velikosti 4+1 je Kã a u velikosti 5+1+garáÏ pak Kã. Pokud srovnáme tyto splátky s nájmy v nûkter ch vût ích mûstech, jiï se pfiestáváme divit, proã se v âechách poslední roky staví tolik nov ch domû. V programu NULOVÁ HOTOVOST pak mûïe svûj dûm získat i klient zcela bez finanãních prostfiedkû. Jak je nejvíce stavûn dûm Ekonomick ch staveb? Nejstavûnûj ím domem v Ekonomick ch stavbách je dûm Ekonomik N14 s dispoziãním fie ením 5+1+garáÏ. Tento dûm je dokonce nejvíce stavûn m domem v âr. Pfii Kã hotovosti klienta vyjde splátka pfii 25leté splatnosti na Kã mûsíãnû, a to v programu MLADÁ RODINA. Druh m nejstavûnûj ím domem je pak dûm Ekonomik N7 v dispozici 4+1. Splátka u tohoto domu vyjde na Kã mûsíãnû pfii 25leté splatnosti úvûru. Opût je to program MLADÁ RODINA. V Ekonomick ch stavbách si v ak budete moci vybírat ze 400 typû rûzn ch domû. Pokud uvaïujete o zmûnû bydlení, jistû ve svém prûzkumu nevynechejte tuto zajímavou spoleãnost. Vfiele doporuãujeme objednat zaslání pfiehledného katalogu spoleãnosti, kde najdete, jak nejúspû nûj í domy, tak podrobn popis sluïeb, které Ekonomické stavby pro své klienty nabízejí. Zajímavé jsou také stránky spoleãnosti: 2

2 Ekonomické stavby, a. s. ANNA Kč Zastavěná plocha: 93,2 m 2 Užitná plocha: 134,4 m KK + G ADRIANA Kč Zastavěná plocha: 107,2 m 2 Užitná plocha: 168 m BEDŘICH Kč Zastavěná plocha: 99,7 m 2 Užitná plocha: 144,9 m KK + G 3

3 dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. FERDINAND Kč Zastavěná plocha: 126,7 m 2 Užitná plocha: 202,7 m G FRANTIŠEK Kč Zastavěná plocha: 72,2 m 2 Užitná plocha: 122,7 m IVANA Kč Zastavěná plocha: 67,5 m 2 Užitná plocha: 104,8 m

4 Ekonomické stavby, a. s. KATKA Kč Zastavěná plocha: 91 m 2 Užitná plocha: 73 m KK LÍDA Kč Zastavěná plocha: 79 m 2 Užitná plocha: 125,5 m G MARKÉTA Kč Zastavěná plocha: 200 m 2 Užitná plocha: 320 m G 5

5 dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. MILUŠKA Kč Zastavěná plocha: 53,9 m 2 Užitná plocha: 77,65 m , EKONOMIK N Kč Zastavěná plocha: 96,5 m 2 Užitná plocha: 138,94 m G EKONOMIK N Kč Zastavěná plocha: 76,2 m 2 Užitná plocha: 125,6 m

6 Ekonomické stavby, a. s. PETRA Kč Zastavěná plocha: 91,5 m 2 Užitná plocha: 137,5 m G SAMUEL Kč Zastavěná plocha: 114 m 2 Užitná plocha: 193,8 m G SEBASTIÁN Kč Zastavěná plocha: 87 m 2 Užitná plocha: 126 m garsoniera 7

7 dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. SIMONA Kč Zastavěná plocha: 83,5 m 2 Užitná plocha: 124,7 m VENDULA Kč Zastavěná plocha: 120 m 2 Užitná plocha: 208 m G VERONIKA Kč Zastavěná plocha: 76,8 m 2 Užitná plocha: 112,3 m

8 Ekonomické stavby, a. s. VIKTORIE Kč Zastavěná plocha: 92,8 m 2 Užitná plocha: 138,2 m G ZINA Kč Zastavěná plocha: 89,2 m 2 Užitná plocha: 110,23 m G ZUZANA Kč Zastavěná plocha: 102,1 m 2 Užitná plocha: 163,3 m

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více