Doprovodná informace podle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprovodná informace podle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb."

Transkript

1 Doprovodná informace podle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Dne byly žadateli poskytnuty na základě jeho žádosti kopie protokolů o výsledku veřejnosprávních kontrol provedených Ministerstvem dopravy u Drážní inspekce od roku Obsahem poskytnutých informací bylo 7 protokolů o výsledku veřejnosprávních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Níže jsou ke každé z těchto kontrol uvedeny kontrolní závěry, které vyjadřují obsah poskytnutých informací (kontrolních protokolů). Kontrolní závěry z kontroly provedené v říjnu 2004 (kontrolované období říjen 2003 říjen 2004): - Není dokončený Statut DI a Organizační řád DI, chybí služební předpis pro činnost škodní a likvidační komise. - Nebylo doloženo provedení inventarizace majetku a závazků k datu tak, jak stanoví 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ani provedení náhradní inventarizace k datu Inventarizace pokladny, bankovních účtů a cenin, které byly provedeny v průběhu měsíce září a října 2004, neobsahují příslušné náležitosti, tj. vyčíslení zjištěného stavu a jeho porovnání se stavem vedeným v účetnictví. Nelze je proto hodnotit jako řádně provedené inventarizace ve smyslu 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. - Přes korunovou pokladnu je účtován i pohyb cizích valut, postup je tak v rozporu s Českým účetním standardem č Stravenky jsou v účetnictví chybně oceněny. - Nebyl objasněn vysoký zůstatek na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. - Není veden Deník autoprovozu. V Záznamech o provozu vozidla nejsou vyplňovány 2 údaje, stanovené vlastním služebním předpisem. - Cestovní příkazy k tuzemským pracovním cestám nejsou vždy řádně vyplňovány. Není dodržena povinnost zaměstnanců předložit vyúčtování pracovní cesty do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty a povinnost DI do 10 dnu od předložení podkladu provést vyúčtování a uspokojit nároky zaměstnance na cestovní náhrady ve smyslu ustanovení 21 odst. 3 a 4 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, a příslušných ustanovení služebních předpisů DI. - Vyúčtovávání zahraničních pracovních cest a vrácení nevyúčtovaných záloh poskytnutých valutových prostředků je v některých případech prováděno výrazně později, než stanoví 21 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. - Není plně zajištěno provádění finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kontrolní závěry z kontroly provedené v září 2005 (kontrolované období listopad 2004 srpen 2005): - Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k odstranění značné části nedostatků, zjištěných při předchozí kontrole MD v říjnu 2004, zejména v oblasti doplnění vnitřních předpisů

2 a úpravy formálních postupů a vedení evidencí v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy. - Statut DI a Organizační řád DI nebyly dosud aktualizovány (změna sídla aj.), ve služebních předpisech DI uvedená některá ustanovení nejsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejm. v oblasti pracovního práva a finanční kontroly). - Ve vedení účetnictví přes znatelné zlepšování pořádku v účetních dokladech a evidencích jsou zjišťovány zejména formální nedostatky a v některých případech i účtování na nesprávné účty (zejména při pořizování majetku). Fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků k nebyla provedena resp. dokladována průkazně v souladu s účetními předpisy, nebyly důsledně dohledány, vyčísleny a zaúčtovány veškeré inventarizační rozdíly do účetního období V některých případech nebyla dostatečně doložena účelnost a hospodárnost při pořizování majetku a služeb pro plnění funkcí DI, resp. pro uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců DI v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy (nadstandardní vybavení kanceláří, čerpání FKSP, úrazové připojištění). U některých nákupů byly zjištěny dílčí nedostatky z hlediska úplnosti předběžné kontroly operací před vznikem závazku a před proplacením došlé faktury (nedoložené objednávky, chybějící podpisy). - Nebyla dosud splněna povinnost oznámit finančnímu úřadu platby fyzické osobě převyšující ,- Kč za rok 2004 ve smyslu zákona o správě daní a poplatků (příspěvek na ubytování zaměstnance DI - nájemné fyzické osobě uhrazuje DI). Kontrolní závěry z kontroly provedené v lednu až dubnu 2006 (kontrolované období rok ): - V hospodaření Drážní inspekce bylo kontrolou zjištěno nejvíce nedostatků vzniklých v roce I přes znatelné zlepšení pořádku ve vedení účetnictví a evidenci účetních dokladů od poloviny r přetrvávají v této oblasti ještě nedostatky v nesprávném účtování (zejména o pořízeném majetku) a použití nesprávných rozpočtových položek, což je způsobeno zejména neexistencí funkce účetního a zřejmě problémy při spolupráci s externí účetní firmou. - Inventarizace v DI dosud nebyly prováděny řádně a účtování o majetku a závazcích nebylo správné, úplné a průkazné a sestavená rozvaha ke dni (a poté ani 2004 a 2005) pravdivě a věrně nezobrazuje stavy pohledávek a závazků DI. V důsledku toho nedošlo ani k řádnému vymáhání pohledávek DI. - V řadě případů nebyla náležitě doložena účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků. K porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech došlo nevyúčtováním poskytnutých záloh na konci roku 2003 (a poté ani 2004 a 2005), nesprávným použitím prostředků státního rozpočtu, kdy namísto z investičních prostředků v rámci programu ISPROFIN hradila DI výdaje z provozních prostředků rozpočtu a nepřevedením (nebo pozdním převedením) příjmů do státního rozpočtu. Kontrolní závěry z kontroly provedené v září a říjnu 2006 (kontrolované období ): - Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v oblasti pracovně právní nebyla vyhlášena žádná organizační změna a proto jsou výpovědi dané zaměstnancům z důvodu nadbytečnosti v souladu s 46 odst. 1, písm. c) zákoníku práce neplatné.

3 - V oblasti cestovních příkazů byly zjištěny časové rozpory se záznamy o provozu vozidla, v některých případech chyběly schválené žádanky o přepravu. Dále bylo zjištěno nedodržování povinné 10 ti denní lhůty (10 pracovních dnů) dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách ( 21 odst. 3 a 4), kdy je zaměstnanec povinen do deseti pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování pracovní cesty a též vrátit nevyúčtovanou zálohu a zaměstnavatel je povinen do deseti pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů provést vyúčtování pracovní cesty zaměstnance a uspokojit jeho nároky. - V rámci kontrolovaného období byly zjištěny 2 neoprávněné jízdy (použití služebního automobilu). - V oblasti ICT bylo zjištěno, že ačkoliv schválení investičního záměru DI na přechod z operačního systému LINUX na MS WINDOWS bylo Ministerstvem dopravy schváleno v průběhu 39. týdne roku 2006 ( ) a samotný investiční záměr byl zpracován , tak DI nakoupila již v průběhu měsíců červen a červenec softwarové vybavení. Doklady o vyhlášení (ukončení) výběrového řízení na firmu, která by tento přechod zabezpečila (SW i HW) nebyly kontrolní skupině předloženy, avšak v zápise z porady ze dne je uvedeno, že přechod ze systému Linux na systém Windows proběhne na celé DI do konce 10/06, tuto změnu provede společnost, která vzešla z výběrového řízení, O 410 MD schválilo změnu přechodu DI na jiný informační systém. - V oblasti mobilních telefonů došlo k nákupu 2 ks GPS PDA MIO, přičemž DI měla v zásobě obdobně funkčně vybavené mobilní telefony Nokia 6230i. - Dne byla podepsána Smlouva o poskytování elektronických komunikací sítí Eurotel pouze pro hovorové (nikoliv datové) služby, ačkoliv DI má uzavřenou smlouvu se společnosti T-Mobile, která DI poskytuje 30%ní slevy na volání v rámci daného tarifu. Kontrolní závěry z kontroly provedené v červenci a srpnu 2009 (kontrolované období rok 2008): - Provedenou kontrolou hospodaření DI v r byly v některých případech v oblasti účetní evidence zjištěny dílčí nedostatky formálního charakteru, spočívající v nedůsledném doplňování údajů a podpisů na účetních dokladech a nedodržení účetních postupů, které však neovlivnily správnost provedených operací a konečného zaúčtování. - V oblasti nakládání s majetkem byly zjištěny formální nedostatky, spočívající v pozdním zaznamenávání přesunů majetku mezi útvary DI, resp. vyřazení majetku z evidence (2 automobily). - V oblasti pracovně právní bylo zjištěno, že pracovní řád DI neupravuje některé podstatné náležitosti, které nejsou ani jinak upraveny jiným obecně závazným předpisem (zejména délku výpovědní doby, výši odstupného), předepsané kvalifikační požadavky u některých funkcí neodpovídají příslušnému nařízení vlády a dále v pracovních náplních není uváděna nejnáročnější činnost, která je rozhodná pro správné zatřídění zaměstnanců. - V oblasti dodržování zákona o veřejných zakázkách nebyly zjištěny žádné nedostatky. - V oblasti zahraničních pracovních cest byly zjištěny v některých případech formální nedostatky, spočívající ve vyplnění rubriky termín jednání včetně doby strávené na cestě, chybějícím podpisu či datu na vyúčtování cesty, provedení opravy údajů přepisováním a v jednom případě byla nevyúčtovaná záloha (vratka) neodůvodněně zaokrouhlena o 0,6 EUR v neprospěch zaměstnance.

4 - V oblasti autoprovozu byly zjištěny v ojedinělých případech formální nedostatky při vyplňování záznamů o provozu vozidla (chybějící či nenavazující údaje, provádění oprav přemazáváním) a dále chybějící doklad o proškolení některých řidičů referentů. - V oblasti hospodaření s prostředky FKSP nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrolní závěry z kontroly provedené v březnu 2011 (kontrolované období leden 2009 únor 2011): - Výkazy docházky jsou neprůkazné. Výstupy kontrolora, interního auditora neodpovídají zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zdůvodnění výše vyplácených odměn nebylo kontrolní skupině doloženo. - Kontrolou cestovních příkazů a jejich vyúčtování nebyly zjištěny nedostatky z pohledu čerpání cestovních náhrad ani z hlediska provádění finanční kontroly. Porovnáním výkazů docházky a cestovních příkazů bylo zjištěno, že někteří zaměstnanci si účtují při pracovní cestě i práci v noci za dobu přepravy do místa jednání, nikoli výkonu práce. Tato zjištění budou předmětem řádné veřejnoprávní kontroly. - Ze zjištění učiněných k jednotlivým namátkově vybraným případům vyplývá, že činnost škodní komise byla v letech prováděna řádně. Kontrolou byla zjištěna drobná pochybení formálního charakteru, zejména ve smyslu vedení spisu dle příslušného vnitřního předpisu. - Kontrolou autoprovozu nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. V několika případech byly zjištěny opravy údajů na ZPV přemazáním a přepisováním, což není v souladu se služebním předpisem. - Drážní inspekce zadala dvě veřejné zakázky (tj. 2 z kontrolovaných veřejných zakázek), u nichž nebylo doloženo provedení průzkumu trhu, tak jak je požadováno služebním předpisem DI v případě nákupu přesahujícího ,- Kč. Výběr konkrétního hotelu byl uskutečněn na základě předchozích zkušeností. Zadání této veřejné zakázky tedy nebylo provedeno v souladu se Služebním předpisem DI. Jedna z kontrolovaných veřejných zakázek na informační a komunikační technologie nebyla zadána prostřednictvím elektronického tržiště, tudíž nebyl dodržen postup stanovený v usnesení vlády ČR č. 683 z a Služebním předpise. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jednalo o cenu plnění do ,- Kč. Ostatní kontrolované veřejné zakázky byly zadány v souladu vnitřními předpisy i zákonem o veřejných zakázkách. - Na základě výše uvedených kontrolních zjištění při mimořádné kontrole na Drážní inspekci je nutné realizovat plánovanou veřejnosprávní kontrolu v období měsíce dubna Kontrolní závěry z kontroly provedené v dubnu až červnu 2011 (kontrolované období rok 2009 a 2010): - Účetnictví a rozpočetnictví: DI vede účetnictví a dodržuje rozpočtovou skladbu v souladu s obecně závaznými a vnitřními předpisy. Z hlediska úplnosti účetní evidence nebyly zjištěny nedostatky. U kontrolovaných účetních dokladů byly v některých případech zjištěny dílčí nedostatky v účetních postupech a nepřesné zaúčtování účetních případů na konkrétní účty a rozpočtové položky. Převážně šlo o formální nesrovnalosti v průběžném účtování a nepřesné zaúčtování co do výše nevýznamných částek bez ovlivnění celkové správnosti výsledků účetních závěrek a dodržení schváleného rozpočtu. Zejména se jednalo o použití nepřesné rozpočtové položky, zaúčtování na nepříslušný analytický účet v rámci téže třídy a skupiny účtů a několik případů nepřevedení příjmu či výdaje na

5 správný příjmový či výdajový účet, resp. v jednom případě nedodržení lhůty pro převod částky příjmu z výdajového na příjmový účet u ČNB. Účtový rozvrh pro rok 2010 z formálního hlediska nesplňuje zcela požadavky vyhlášky č. 410/2009 Sb. - Majetek a inventarizace: Neprovedením inventarizace majetku vykázaného k na podrozvahových účtech vzhledem k jeho nezanedbatelné výši a značnému množství těchto majetkových položek došlo ze strany DI ke snížení průkaznosti této části účetní evidence ve smyslu 8 odst. 4 zákona o účetnictví, dle kterého je účetnictví účetní jednotky průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci, což v případě majetku vedeného na podrozvahových účtech nebylo naplněno. Další dílčí pochybení spočívalo v opomenutí provedení dokladové inventarizace některých dalších rozvahových a podrozvahových účtů. - Vnitřní kontrolní systém: V rámci DI je nastaven systém předběžné kontroly v souladu se zákonem o finanční kontrole. Ve Služebním předpisu nejsou jednoznačně upraveny postupy aktérů finanční kontroly, tj. příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního tak, jak je požadováno zákonem o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb. Předpis neodráží faktické provádění finanční kontroly tak, jak je vykonávána na DI. Na územních inspektorátech Brno, Praha a Plzeň funkci zástupců příkazce operace vykonávali zaměstnanci, kteří v době zastupování příkazce operace nebyli vedoucími zaměstnanci, což není v souladu s ustanovením 26 zákona o finanční kontrole. Při výkonu interního auditu nebylo postupováno zcela dle zákona o finanční kontrole a vyhlášky, a to především tím, že nebyly vypracovány střednědobé plány IA, roční plány IA nebyly vypracovány v souladu se zákonem o finanční kontrole, závěrečné zprávy IA nebyly parafovány odpovědnými osobami. - Tuzemské pracovní cesty: Vyplácení příplatků za noční práci a za práci v sobotu a neděli (s výjimkou výjezdů k mimořádným událostem) za dobu řízení referentského vozidla je nehospodárným vynakládáním veřejných prostředků ve smyslu obecně platných právních předpisů týkajících se hospodaření organizačních složek státu, neboť zaměstnanec řízením vozidla nevykonává druh práce, který má sjednán v pracovní smlouvě, a ani takovou práci (v obvyklém rozsahu a kvalitě) objektivně při řízení motorového vozidla vykonávat nemůže. V některých případech není cestovní příkaz, resp. jeho vyúčtování v listinné podobě opatřeno podpisem příkazce operace, správce rozpočtu nebo hlavní účetní. - Zahraniční pracovní cesty: Kontrolou zahraničních pracovních cest nebyly zjištěny nedostatky. - Fond kulturních a sociálních potřeb: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v nastavení kontrolního systému v rámci čerpání prostředků z FKSP. - Pracovně právní problematika: Zákoník práce posuzuje za výkon práce dovolenou, za niž zaměstnanci náleží náhrada platu ve výši průměrného výdělku. Je pojmově vyloučeno souběžně vykonávat další práci, za niž by náležel plat nebo příplatek. Formální nedostatky byly zjištěny v rozhodnutí o udělení výjimky ze vzdělání a v pracovních náplních. - Kontrolní skupině nebyly dne ze strany DI poskytnuty vyžádané podklady ke kontrole (kopie zdůvodnění odměn několika zaměstnanců DI), kontrolní skupině bylo sděleno, že jí nebudou v poslední den kontroly již další doklady poskytovány. Předložení požadovaných dokladů (několik listů, z nichž podstatná část byla pro kontrolní skupinu již v předchozím průběhu kontroly připravena k operativnímu vyžádání) nevyžadovalo nadstandardní časovou náročnost ze strany DI. Neposkytnutím požadovaných dokladů

6 souvisejících s prováděnou kontrolou došlo ze strany DI k porušení 14 odst. 1 a 11 písm. d) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. - Škodní komise: Dokumentace škodní komise je řádně vedena. Nedostatky nebyly zjištěny. - Autoprovoz: Kontrolou autoprovozu nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. V několika případech byly zjištěny opravy údajů na záznamu o provozu vozidla přemazáním a přepisováním, což není v souladu se služebním předpisem. - Veřejné zakázky: DI v kontrolovaném období zadala pouze veřejné zakázky malého rozsahu. Kontrolou dodržování zákona o veřejných zakázkách v procesu zadávání veřejných zakázek bylo zjištěno, že DI ve 2 případech nedoložila k objednávce na veřejnou zakázku doklad o provedeném průzkumu trhu, jak je požadováno služebním předpisem DI v případě nákupu přesahujícího ,- Kč, a ve 2 případech nezadala veřejnou zakázku prostřednictvím elektronického tržiště; k porušení zákona o veřejných zakázkách vzhledem k výši hodnot zakázek však v těchto 4 případech nedošlo. DI ve 3 případech zadala veřejnou zakázku způsobem, který s ohledem na výši její hodnoty dostatečně neprokazuje dodržení zásad stanovených v 6 zákona o veřejných zakázkách, nicméně porušení zákona o veřejných zakázkách konstatovat nelze.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 205 09/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 632/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U ---------------------------------------------------------------------------- AUDITORSKÉ KONTROLE ÚČETNICTVÍ

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

NÁMITKY ÚSTAVNÍ SOUD. k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Ústavního soudu JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO. MINISTERSTVA FINANCÍ Odbor Kontrola

NÁMITKY ÚSTAVNÍ SOUD. k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Ústavního soudu JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO. MINISTERSTVA FINANCÍ Odbor Kontrola ÚSTAVNÍ SOUD JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO NÁMITKY k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Ústavního soudu MINISTERSTVA FINANCÍ Odbor Kontrola Čj. 17/104 871/2011 Brno, 17. leden 2012 Výtisk č. 4 O B

Více

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Na zpracování příručky se podíleli členové Výboru pro veřejný sektor

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

05/27 Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státu

05/27 Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státu Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 208 05/27 Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více