Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi"

Transkript

1 Evropská komise Obchod Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi

2 Evropská komise a žádná osoba vystupující jejím jménem není zodpovědná za využití níže uvedených informací. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011 Držitelem autorských práv ke všem fotografiím je istockphoto, kromě fotografie na str. 1 (ES) Sazba: Tipik Communication Agency ISBN doi: /30051 NG CS-C Evropská unie, 2011 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

3 Předmluva Dne 1. července 2011 vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou (dále jen dohoda EU-Korea ), která vyznačila začátek nové éry v obchodních vztazích mezi EU a Koreou. Tím skončil proces, který začal před pěti lety sdělením Komise s názvem Globální Evropa: konkurenceschopnost na světovém trhu, v němž se požadovalo, aby EU obnovila své zapojení v Asii. Dohoda EU-Korea je pouze první dohodou v řadě dohod, které sjednáváme s partnerskými asijskými zeměmi, je však příkladem toho, jak mohou dva partneři spolupracovat v zájmu dosažení dohody, která přináší značné výhody ekonomikám obou stran. 1 Dohoda EU-Korea je nejambicióznější obchodní dohoda, jakou kdy EU sjednala; je rovněž první obchodní dohodou EU s asijskou zemí. Předpokládá se, že dohoda nejenže podpoří dvoustranný obchod a hospodářský růst v EU i v Koreji, nýbrž že bude mít rovněž širší dopad v Asii i jinde ve světě tím, že ukáže otevřenost EU, pokud jde o obchodování se třetími zeměmi, a její odhodlání podporovat volný obchod. Dohoda je bezprecedentní, pokud jde o její oblast působnosti i rychlost, s jakou mají být odstraněny překážky obchodu. Do konce přechodných období budou mezi těmito dvěma ekonomikami odstraněna prakticky veškerá dovozní cla. Vývozci a dovozci všech průmyslových výrobků a téměř všech zemědělských produktů budou moci obchodovat bez nutnosti platit clo. Dohoda je rovněž průkopnická, pokud jde o odstranění významných nesazebních překážek obchodu, s konkrétním zaměřením se na odvětví motorových vozidel, farmaceutických výrobků, zdravotnických prostředků a elektroniky. Dohoda vytvoří rovněž nové příležitosti, pokud jde o přístup na trh se službami a investice, a povede k značnému pokroku v oblastech, jako je duševní vlastnictví, veřejné zakázky a politika hospodářské soutěže. Navzdory mnoha pozitivním a potenciálně přínosným znakům této dohody minulé zkušenosti ukazují, že jejímu provádění a poskytování zevrubných informací bude nutno věnovat trvalou pozornost. Bez toho by mohlo být problematické zajistit potřebnou informovanost zúčastněných stran, aby mohly plně využít příležitosti, které tato dohoda poskytuje. Komise proto vyhotovila tuto brožuru s cílem zabývat se touto záležitostí a zajistit, aby byla dohoda pro evropské podniky přitažlivější a dostupnější. Brožura má sloužit jako uživatelsky přívětivý průvodce dohodou, který se zaměřuje na praktické záležitosti, a věřím, že pomůže pochopit lépe všechny aspekty dohody EU-Korea. Karel De Gucht evropský komisař pro obchod

4 Obsah Předmluva Co přináší evropským podnikům? Odstranění cla u průmyslových výrobků a zemědělských produktů Odstraňování překážek obchodu Sanitární a fytosanitární opatření Veřejné zakázky Duševní vlastnictví Služby Kontaktní místa a informace na internetu Zdroje na internetu databáze tržních příležitostí

5 DOHODA O VOLNÉM OBCHODU EU-KOREA Co přináší evropským podnikům? Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou (dále jen dohoda EU-Korea ) je první z nové generace dohod o volném obchodu. Rozhodnutí o zahájení jednání o těchto dohodách o volném obchodu se třetími zeměmi je založeno na pevných ekonomických kritériích s cílem zlepšit přístup evropských podniků na vysoce dynamické a konkurenční asijské trhy. Tyto dohody o volném obchodu budou představovat rovněž odrazové můstky pro budoucí liberalizaci, řešení problémů, jež nejsou dosud připraveny na mnohostranná jednání, a záležitosti, jež jdou nad rámec otevření trhu, jehož lze v současnosti dosáhnout v mnohostranném kontextu. Korea byla ve strategii obchodní politiky EU určena jako prioritní partner EU, pokud jde o dohodu o volném obchodu, a jednání byla zahájena v Soulu v květnu Po osmi formálních kolech rozhovorů byla dne 15. října 2009 dohoda oběma strana mi parafována. Dne 16. září 2010 schválila dohodu o volném obchodu Rada a dohoda byla oficiálně podepsána dne 6. října 2010 v rámci summitu EU-Korea, který se konal v Bruselu. Evropský parlament vyslovil souhlas s dohodou dne 17. února Dohoda je prozatímně prováděna od 1. července Dohoda EU-Korea je nejkomplexnější dohoda o volném obchodu, jakou kdy EU sjednala, a první dohodou s partnerskou zemí v Asii. Téměř u všech produktů má být odstraněno dovozní clo (do pěti let bude zrušeno 98,7 % cel, pokud jde o hodnotu obchodu) a dojde k dalekosáhlé liberalizaci obchodu se službami (včetně telekomunikací, služeb v oblasti životního prostředí, námořní dopravy, finančních a právních služeb) zahrnující všechny druhy poskytování služeb. Předpokládá se, že dohoda vytvoří významné nové příležitosti v oblasti zboží i služeb (podle jedné studie ve výši až 19,1 miliardy EUR) a rovněž v oblasti investic. Nové tržní příležitosti, které dohoda zajistí, dále posílí postavení dodavatelů z EU na korejském trhu. Mimoto byly sjednány zvláštní závazky týkající se odstranění a zamezení vzniku nesazebních překážek obchodu v odvětvích jako motorová vozidla, farmaceutické výrobky a elektronika. Zejména pokud jde o automobilový průmysl v EU, dohoda obsahuje dalekosáhlá ustanovení týkající se odstranění nesazebních překážek, které výrobní odvětví EU považuje za nejvýznamnější překážky vývozu do Koreje. V odvětví spotřební elektroniky bude Korea považovat mnoho evropských norem za rovnocenné a bude uznávat evropská osvědčení, což odstraní byrokracii, která představuje významnou překážku obchodu. Vývozci farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků budou mít prospěch z větší transparentnosti s ohledem na rozhodnutí o stanovení cen, s podrobnými závaznými pravidly týkajícími se transparentnosti rozhodnutí o úhradě a s možností nechat tato rozhodnutí o stanovení cen přezkoumat soudem. Ačkoliv to není v této brožuře podrobně analyzováno, dohoda obsahuje kapitolu o hospodářské soutěži, která zakazuje a postihuje určité praktiky, jež narušují hospodářskou soutěž. Znakem této dohody jsou rovněž transparentní předpisy a nový přístup k obchodu a udržitelnému rozvoji. Do dohody byl začleněn rovněž Protokol o kulturní spolupráci, který obsahuje závazek obou stran podporovat rozmanitost kulturních projevů v souladu s úmluvou UNESCO. Dohoda obsahuje 15 kapitol, řadu příloh a dodatků, tři protokoly a čtyři poznámky. Cílem této brožury je poskytnout netechnické shrnutí všech důležitých prvků dohody, včetně institucionální struktury, která bude dohlížet na její provádění. 3 Dohoda obsahuje ustanovení o investicích, a to v odvětví služeb i ve výrobních odvětvích, a zahrnuje rovněž významné oblasti, jako je ochrana práv duševního vlastnictví (včetně zeměpisných označení) a veřejné zakázky.

6 Odstranění cla u průmyslových výrobků a zemědělských produktů 4 Podle dohody EU-Korea budou průmyslové výrobky, produkty rybolovu a zemědělské produkty EU při dovozu do Koreje čelit podstatně nižšímu či nulovému clu. Od 1. července 2011 povede postupné snižování a odstraňování dovozního cla k rostoucím úsporám, jež by měly nakonec dosáhnout výše 1,6 miliardy EUR ročně. Již v prvním roce uplatňování dohody mají úspory s ohledem na dovozní clo dosáhnout 850 milionů EUR. Zisky plynoucí z úspor s ohledem na clo budou ještě vyšší, jelikož se obchod mezi EU a Koreou má podle očekávání v důsledku dohody rozšiřovat. Odhaduje se, že dohoda vytvoří nový obchod se zbožím a službami v hodnotě 19,1 miliardy EUR v případě EU a 12,8 miliardy EUR v případě Koreje. Cla budou rušena během přechodného období, takže se domácí výrobci budou moci postupně přizpůsobit. Spotřebitelé budou mít prospěch z nižších cen a vývozci z větší konkurenceschopnosti. Většina cel uložených na zboží byla odstraněna v okamžiku vstupu dohody v platnost. Prakticky veškerá cla z průmyslových výrobků budou zcela odstraněna během prvních pěti let uplatňování dohody 1. U průmyslových výrobků i zemědělských produktů odstraní Korea a EU do pěti let od vstupu dohody v platnost 98,7 % cel, pokud jde o hodnotu obchodu. U omezeného počtu vysoce citlivých zemědělských produktů a produktů rybolovu bude přechodné období delší než sedm let. Rýže a některé další zemědělské produkty, s ohledem na něž není EU významným vývozcem, jsou z dohody vyloučeny. Harmonogram snižování a odstranění cel Objem cel v procentech za rok 60 Korea EU Při vstupu v platnost (2011) Viz celní sazebník Koreje, s dohody zveřejněné v Úř. věst. L 127 ze dne 14. května 2011.

7 Příklady výhod plynoucích z odstranění/snížení cla pro vývozce v EU Stroje a zařízení představují největší odvětví, pokud jde o úsporu s ohledem na clo, se zisky blížícími se 450 milionům EUR. Ke dni vstupu dohody v platnost bylo odstraněno 70 % (tj. 312 milionů EUR) těchto cel. Dalším odvětvím v pořadí, které bude mít prospěch z dohody, je chemický průmysl, u něhož se cla sníží o 175 milionů EUR; cla ve výši 143 milionů EUR již byla odstraněna. Ostatní výrobní odvětví budou mít v absolutním vyjádření nižší zisky, budou však mít od počátku prospěch ze značného osvobození od cla: u vývozu textilních výrobků dojde ihned k odstranění 93 % cel, u skla 85 %, u usní a kožešin 84 %, u obuvi 95 %, u železa a oceli 93 % a u optických přístrojů 91 %. U nejcitlivějších průmyslových výrobků, jako jsou osobní automobily s menšími motory, spotřební elektronika, včetně televizních přijímačů, videorekordérů a monitorů z kapalných krystalů (LCD), budou cla EU zcela liberalizována až po pěti letech od vstupu dohody v platnost. U řady dalšího citlivého zboží, včetně automobilů s velkými a středními motory, bylo stanoveno tříleté období liberalizace. 5 Evropské zemědělské produkty a zpracované potravinářské výrobky se u korejských spotřebitelů těší velmi dobré pověsti a EU vyváží na korejský trh značný objem zemědělských produktů. Průměrný roční vývoz činí více než 1 miliardu EUR (vepřové maso 240 milionů EUR, whisky 176 milionů EUR a mléčné výrobky 99 milionů EUR). Dohoda umožňuje dosud největší liberalizaci trhu pro vývoz zemědělských produktů EU. Před dohodou vstupovaly na korejský trh bez cla pouze 2 % vyvážených zemědělských produktů EU. Dohoda zcela odstraňuje clo téměř u všech vyvážených zemědělských produktů EU: víno je osvobozeno od cla od počátku, whisky od třetího roku a od počátku existují významné kvóty osvobozené od cla pro produkty, jako je sýr. Určité množství vepřového masa vyváženého z EU bude mít bezcelní přístup od pátého roku, zatímco u nejcitlivějšího produktu (zmrazený vepřový bok) je stanoveno desetileté přechodné období. Clo z dovozu zemědělských produktů EU do Koreje, u nichž jsou korejské celní sazby velmi vysoké (na základě váženého průměru 35 %), poklesne ročně o 380 milionů EUR. Existuje proto značný potenciál pro rozšíření vývozu EU, což vývozcům zemědělských produktů EU umožní zachovat a zlepšit konkurenční postavení na korejském trhu. Bez dohody by toto postavení bylo méně silné, jelikož Korea uzavřela nebo sjednává dohody o volném obchodu se silnými vývozci zemědělských produktů, jako je Chile, USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Nové tržní příležitosti jsou mimoto vytvářeny odstraněním cla u produktů, jež v současnosti zemědělci a producenti v EU nevyvážejí (nebo je vyvážejí pouze v malém množství), jako jsou mandarinky, jablka a kiwi. V dohodě jsou začleněna základní pravidla WTO týkající se záležitostí, jako je zákaz dovozních a vývozních omezení. Od vstupu dohody v platnost jsou zakázána veškerá vývozní cla. Jak lze využít odstranění cla? Podstatou dohody o volném obchodu je to, že preference poskytnuté na základě dohody se mohou použít pouze na produkty pocházející z jedné ze stran dohody: důležitým aspektem jsou pravidla původu. Příslušná ustanovení pro obchod mezi EU a Koreou jsou obsažena v protokolu o pravidlech původu. Zboží vyvážené z EU musí splňovat níže uvedené podmínky, aby se na něj mohlo na korejských hranicích použít preferenční zacházení. Zboží: musí pocházet z EU, musí splňovat určité další požadavky, musí k němu být přiloženo prohlášení o původu.

8 6 Kdy produkt pochází z EU nebo z Koreje? Existují dva hlavní scénáře pro to, aby se určitý produkt považoval za produkt pocházející z EU nebo Koreje: produkt byl zcela získán v EU nebo v Koreji (např. rostliny, zvířata tam narozená či vylíhlá a odchovaná, ryby ulovené v pobřežních vodách nebo za hranicí 12 námořních mil plavidlem, které se považuje za korejské nebo evropské), nebo produkt byl v EU nebo v Koreji dostatečně zpracován. Kritéria, která určují dostatečné zpracování, jsou pro každý produkt popsána ve zvláštních pravidlech týkajících se daného produktu: Změna čísla celního sazebníku. Šroub bude například pocházet z EU, pokud byl vyroben z dovezeného materiálu jakéhokoli jiného čísla. Přidaná hodnota. Vozidlo bude například pocházet z EU, pokud ze zemí mimo Koreu nebo EU bylo dovezeno nejvýše 45 % hodnoty vstupů použitých při jeho výrobě. Zvláštní operace. Oděv bude například pocházet z EU, pokud zde došlo k spředení vláken a k pletení. Kombinace těchto různých pravidel. Jednotlivá pravidla musí být splněna alternativně, nebo v kombinaci. Obráběcí stroje budou například pocházet z EU, pokud došlo ke změně čísla celního sazebníku nebo pokud obráběcí stroj zahrnuje nejvýše 45 % nepůvodních produktů. Jaké další podmínky musí být splněny? Aby se produkt pokládal za výrobek pocházející z EU nebo z Koreje, musí být splněna určitá další kritéria: Jednotlivé zpracovatelské procesy se musí obvykle uskutečnit v EU nebo v Koreji, ačkoliv výrobci v EU mohou použít rovněž vstupy pocházející z Koreje (nebo naopak), aby splnili uvedená pravidla. To se nazývá kumulací. Přízi pocházející z Koreje lze například dovézt do EU a považovat ji za přízi pocházející z EU, pokud zde došlo k dalšímu zpracování nad rámec minimálních operací. Zpracování, k němuž došlo buď v EU, nebo v Koreji, musí překračovat minimální operace. Například praní je operace, která nebude nikdy sama o sobě postačovat k udělení statusu původu. Zboží musí být přepraveno do Koreje přímo z EU (nebo naopak). Zboží v jedné zásilce však může být přepravováno přes území jiné země, může být zde přeloženo nebo uskladněno, a bude přesto způsobilé pro preferenční zacházení: pokud není v zemi tranzitu nebo uskladnění propuštěno do volného oběhu a pokud nebylo podrobeno jiným operacím, než je vykládka a překládka, nebo bylo případně podrobeno pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v dobrém stavu. To může být důležité v případech, kdy podniky mají regionální distribuční centra nacházející se mimo Koreu, například v Singapuru. V praxi musí být k tomuto zboží přiložen přepravní dokument, který prokazuje místo odeslání a místo konečného určení, například zvláštní nákladní list, v němž je jako země konečného určení uvedena Korea, aby se mohlo na toto zboží uplatnit preferenční zacházení. V opačném případě je nutné získat od celních orgánů ve třetí zemi (např. v Singapuru) příslušný dokument, v němž jsou mimo jiné uvedeny podmínky, za nichž zde byla zásilka skladována, a druhy operací, jimž bylo zboží podrobeno. Tento dokument pak ověří korejská celní správa, která vydá konečné rozhodnutí, zda bude poskytnuto preferenční zacházení, či nikoli.

9 Co je to prohlášení o původu a kdo je může vydat? Na rozdíl od ustanovení v některých jiných dohodách o volném obchodu nebudou osvědčení o původu vydávat celní orgány a jako doklad o původu se nebude přijímat osvědčení EUR.1. Místo toho musí vývozci sami vydávat prohlášení o původu. Aby tak však mohli učinit, musí svůj vnitrostátní celní orgán požádat o udělení statusu schváleného vývozce, ledaže vyvážejí zásilky produktů, jejichž celková hodnota nepřesahuje EUR. V tomto případě nemusí být vývozce schváleným vývozcem, může však přesto vydávat prohlášení o původu. Neexistuje žádné omezení počtu zásilek s hodnotou nepřesahující EUR, které lze vyvézt. Prohlášení o původu je nutno vydat při vývozu produktů, jichž se prohlášení týká, nebo po vývozu, nejpozději však do jednoho roku od dovozu do Koreje a do dvou let od dovozu do EU. Prohlášení o původu vydané po vývozu by mělo být platné, má-li vývozce status schváleného vývozce v době, kdy vydává prohlášení, i když v době vývozu schváleným vývozcem nebyl. 7 Prohlášení o původu Žádost o preferenční zacházení podle dohody EU-Korea se podává na základě prohlášení o původu. Na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu, který popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby je bylo možno identifikovat, musí vývozce uvést následující text (v jednom z 23 úředních jazyků EU nebo v korejštině): Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení...) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v... (Místo a datum) (Podpis vývozce; jméno podepisující osoby musí být zapsáno též čitelně.) Aby se podniky staly schváleným vývozcem, musí podat žádost celním orgánům členského státu, v němž jsou usazeny a vedou záznamy. Postupy pro udělení statusu schváleného vývozce proto závisí na vnitrostátních předpisech dotyčného členského státu. Hlavním cílem je zajistit, aby podnik znal platná pravidla a aby byly celní orgány schopny kdykoli ověřit původ produktů, pro něž se požaduje preferenční zacházení. Pokud byl vývozce celním orgánem schválen, bude mu přiděleno číslo povolení, které musí uvádět v prohlášení na faktuře. Celní orgány budou u schválených vývozců provádět pravidelné kontroly. Tyto kontroly musí zajistit, aby byla povolení řádně dodržována, a mají být prováděny v určitých časových odstupech na základě kritérií analýzy rizik. Korejské orgány nejsou oprávněny vstupovat za účelem kontroly do obchodních prostor schválených vývozců EU, vyjma za velmi specifických podmínek a s výhradou předchozího souhlasu orgánů členského státu, v němž se tato kontrola provádí. Tyto návštěvy se musí vždy uskutečnit v přítomnosti celních orgánů EU. Bude-li zjištěno, že schválený vývozce zneužil své povolení, mohou jej celní orgány odejmout. Pro zboží, které ke dni vstupu dohody v platnost, tj. 1. července 2011, bylo v tranzitu nebo dočasně uskladněno v EU nebo v Koreji, nacházelo se v celních skladech nebo ve svobodných pásmech, existují zvláštní přechodná pravidla. Pokud tyto produkty splňují ostatní požadavky dohody, lze na ně uplatnit preferenční zacházení na základě prohlášení o původu, jestliže je toto prohlášení celním orgánům dovážející strany předloženo do 1. července 2012.

10 Jaké jsou povinnosti schváleného vývozce? Schválení vývozci musí: zavázat se, že budou vystavovat prohlášení o původu pouze pro zboží, ke kterému mají v době vystavení všechny nezbytné doklady nebo účetní záznamy, převzít plnou odpovědnost za způsob, jakým povolení používají, zejména za nesprávná prohlášení o původu nebo jiná zneužití povolení, převzít odpovědnost za to, že osoba, která v podniku zodpovídá za vyplňování prohlášení o původu, zná pravidla původu a rozumí jim, 8 uchovávat všechny písemné doklady o původu po dobu nejméně pěti let od data vyhotovení prohlášení o původu, zavázat se, že kdykoli předloží celním orgánům doklad o původu a umožní jim provedení kontroly. Odstraňování překážek obchodu Spolu se cly jsou jednou z nejdůležitějších překážek obchodu technické záležitosti: technické předpisy, normy, postupy posuzování shody a podobné požadavky mohou pro vývozce představovat značnou zátěž. Dohoda EU-Korea obsahuje řadu obecných závazků týkajících se technických překážek obchodu, včetně spolupráce v oblasti norem a regulace, transparentnosti a značení/označování, jež přesahují povinnosti obsažené v Dohodě WTO o technických překážkách obchodu. Konkrétní závazky, které mají značný praktický význam, obsahují čtyři zvláštní odvětvové přílohy týkající se spotřební elektroniky, motorových vozidel a jejich částí a součástí, farmaceutických výrobků/zdravotnických prostředků a chemických látek. Elektrická a elektronická zařízení Rozsáhlé využívání mezinárodních norem a pružné postupy schvalování jsou zásadní pro to, aby mohl elektronický průmysl co nejlépe využívat globální dodavatelské řetězce, úspory z rozsahu a rychle postupující inovace. EU a Korea obecně uplatňují podobné požadavky, jež jsou ve značné míře založeny na mezinárodních normách. V minulosti však museli vývozci spotřební elektroniky a domácích spotřebičů z EU při vývozu do Koreje provádět v Koreji duplicitní a rozsáhlé zkoušky a postupy osvědčování, aby tam mohli prodávat své výrobky.

11 Příloha týkající se elektroniky zajišťuje lepší právní prostředí, a to dvěma způsoby: vyzdvihuje význam mezinárodních norem při minimalizaci rozdílů v požadavcích a obsahuje seznam příslušných mezinárodních normalizačních orgánů pro toto odvětví (ISO, IEC a ITU), ve většině případů odstraňuje certifikaci provedenou třetí stranou, a to tím, že jako obecné pravidlo zavádí tzv. prohlášení dodavatele o shodě jakožto způsob prokázání shody s platnými korejskými požadavky týkajícími se elektromagnetické kompatibility (EMC) a bezpečnosti. Pokud musí být k prohlášení dodavatele o shodě přiloženy protokoly o zkoušce, může tyto protokoly vydat kterákoli zkušební laboratoř v EU. Doplňující požadavky, jako je registrace výrobků, nejsou přípustné. Co se týká pouze elektrické bezpečnosti, u omezeného seznamu 53 položek 3 (zahrnujících přibližně 15 % vývozu EU) bude mít Korea možnost i po uplynutí přechodného období požadovat certifikaci provedenou třetí stranou, pokud může objektivně zdůvodnit, že by vstup dotyčného výrobku na korejský trh na základě prohlášení dodavatele o shodě znamenal riziko pro lidské zdraví a bezpečnost. Odstranění požadavků na certifikaci provedenou třetí stranou znamená změnu v korejském přístupu k regulaci, která přinese významné snížení nákladů, složitosti a administrativní zátěže a umožní, aby výrobky EU, které jsou vyváženy do Koreje, měly prospěch ze srovnatelného zacházení, jako je zacházení, které je již zavedeno pro korejské výrobky vstupující na trh EU. 9 V následujících tabulkách je uveden přehled postupů, které se mají dodržovat: Zákon o rádiových vlnách a rámcový zákon o telekomunikacích (odpovědný korejský orgán: Agentura pro výzkum rádiových vln (Radio Research Agency): Pokud se kromě norem EMC a elektrické bezpečnosti použijí telekomunikační normy Pokud se použijí pouze normy elektromagnetické kompatibility (EMC) a elektrické bezpečnosti Výrobky uvedené v příloze 1 2 Výrobky uvedené v příloze 2 Výrobky uvedené v příloze 3 Pro normy EMC / elektrické bezpečnosti Pro telekomunikační normy Pro všechny normy Pro všechny normy Prohlášení dodavatele o shodě na základě protokolu o zkoušce vydaného kteroukoli zkušební laboratoří v EU Prohlášení dodavatele o shodě na základě protokolu o zkoušce vydaného kteroukoli zkušební laboratoří v EU Protokol o zkoušce vydaný korejskou zkušební organizací Prohlášení dodavatele o shodě na základě protokolu o zkoušce vydaného kteroukoli zkušební laboratoří v EU Prohlášení dodavatele o shodě 2 Příloha 1, příloha 2 a příloha 3 odkazují na tabulky připojené k veřejnému oznámení korejské agentury pro výzkum rádiových vln č Kapitola 2 příloha 2-B dodatek 2-B-3, s dohody zveřejněné v Úř. věst. L 127 ze dne 14. května 2011.

12 Zákon o bezpečnosti elektrických spotřebičů (odpovědný korejský orgán: Korejská agentura pro technologii a normy (Korean Agency for Technological Standards KATS)) Elektrické normy (148 výrobků: ) 53 výrobků 10 (viz seznam v dodatku 2-B-3 dohody) eu/doclib/docs/2009/ october/tradoc_ pdf 62 výrobků 33 výrobků Nepoužitelné Během 3letého přechodného období Po uplynutí 3letého přechodného období Od 1. července do 31. prosince 2011 Po 1. lednu 2012 Osvědčení vydané korejským orgánem pro posuzování shody na základě protokolu o zkoušce vydaného 1. kteroukoli zkušební laboratoří v EU s dobrovolnými dohodami s korejským orgánem pro posuzování shody nebo 2. zkušební laboratoří CB (certifikační subjekty) v souladu se systémem IECEE- CB (systém IEC pro zkoušení shody a certifikaci elektrických a elektronických součástek, zařízení a výrobků). Osvědčení korejského orgánu pro posuzování shody na základě protokolu o zkoušce vydaného 1. kteroukoli zkušební laboratoří v EU s dobrovolnými dohodami s korejským orgánem pro posuzování shody nebo 2. zkušební laboratoří CB v souladu se systémem IECEE-CB. Prohlášení dodavatele o shodě na základě protokolu o zkoušce vydaného 1. kteroukoli zkušební laboratoří v EU s dobrovolnými dohodami s korejským orgánem pro posuzování shody nebo 2. zkušební laboratoří CB v souladu se systémem IECEE-CB. Osvědčení vydané korejským orgánem pro posuzování shody na základě protokolu o zkoušce vydaného 1. kteroukoli zkušební laboratoří v EU s dobrovolnými dohodami s korejským orgánem pro posuzování shody nebo 2. zkušební laboratoří CB v souladu se systémem IECEE-CB. Prohlášení dodavatele o shodě.

13 Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky představují dvě nejdůležitější a nejkonkurenceschopnější vývozní odvětví EU, která vytvářejí roční přebytek obchodní bilance ve výši více než 60 miliard EUR a zaměstnávají v EU více než milion pracovníků. Hlavní překážky pro vývozce v EU při vývozu do Koreje představují nesazební překážky, zejména pravidla týkající se stanovení cen a úhrady. Stejně jako v mnoha členských státech EU i v Koreji stanoví ceny léků zdravotnické orgány. Výrobní odvětví EU však má dlouhodobé obavy ohledně průhlednosti tohoto procesu a možnosti obrátit se v případě záporného rozhodnutí na soud. Dohoda tyto obavy řeší tím, že zavádí přísnější pravidla týkající se průhlednosti korejského regulačního systému obecně, a konkrétně pokud jde o pravidla a rozhodnutí týkající se stanovení cen a úhrady. Dohoda posiluje rovněž význam mezinárodních norem a postupů při vypracovávání právních předpisů a zvyšuje právní jistotu tím, že v EU a v Koreji zavádí společnou definici farmaceutických přípravků a zdravotnických prostředků. Dohoda zvyšuje dvoustrannou spolupráci v oblasti regulace, a to zřízením pracovní skupiny pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky. 11 Ustanovení o průhlednosti týkající se farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků obsažená v příloze 2-D dohody EU-Korea Obecná ustanovení Strany by měly zajistit, aby byla všechna pravidla zveřejněna či jinak zpřístupněna dostatečně včas, aby se s nimi mohly hospodářské subjekty obeznámit. V možném rozsahu každá strana: zveřejní pravidla předem, poskytne přiměřenou možnost vyjádřit se k navrhovaným pravidlům, vypořádá se písemně s významnými otázkami uvedenými v těchto připomínkách, Stanovení cen a úhrada Každá strana zajistí, aby: postupy, pravidla, kritéria a prováděcí pokyny byly spravedlivé, průhledné, přiměřené a nediskriminační, kritéria pro rozhodování byla objektivní a jednoznačná, aby bylo možno porozumět základu těchto rozhodnutí, všechna pravidla byla zveřejněna, jednotlivá rozhodnutí byla náležitě odůvodněna. zajistí přiměřený časový odstup mezi zveřejněním těchto pravidel a jejich vstupem v platnost.

14 Motorová vozidla a jejich části a součásti Nesazební překážky v odvětví motorových vozidel vnímají výrobci v EU jako nejvýznamnější překážky vývozu do Koreje. K odstranění těchto problémů obsahuje dohoda ambiciózní ustanovení, na jejichž základě Korea u většiny svých hlavních technických předpisů uzná rovnocennost mezinárodních norem (EHK OSN) nebo norem EU. To znamená, že za účelem vývozu do Koreje nemusí výrobci v EU podstatně měnit motorová vozidla vyrobená podle specifikací EU. Jaké jsou výhody pro výrobce v EU? Používání mezinárodních norem 12 U hlavních bezpečnostních norem se od vstupu dohody v platnost považují předpisy EHK OSN za rovnocenné korejským normám 4. U dalších 29 norem 5 sladí Korea své předpisy s předpisy EHK OSN během pětiletého období. U norem, jichž se netýká rovnocennost ani harmonizace, Korea zajistí, aby byly uplatňovány tak, aby se zamezilo problémům při vstupu na trh. Má se za to, že výrobky, u nichž byla prokázána shoda s předpisy EHK OSN prostřednictvím osvědčení EHK OSN o schválení typu, vyhovují domácím normám, které byly přizpůsobeny příslušným předpisům EHK OSN. Emise Korea uzná palubní diagnostické systémy (OBD) EU splňující normy Euro 6 jako systémy vyhovující korejským normám. Vozidla vybavená OBD splňujícími normy Euro 5 budou akceptována v rámci přechodné kvóty, dokud nebudou všechna vozidla EU vyvážená do Koreje vybavena OBD podle normy Euro 6. Korea poskytne výrobcům v EU při dodržování jejích emisních norem určitou pružnost tím, že pro prodej pod určitými prahovými hodnotami stanoví zvláštní hladiny emisí. Tato pružnost bude zajištěna od roku, v němž dohoda vstoupí v platnost. Výrobky s novými technologiemi Korea akceptuje na svém trhu výrobky zahrnující nové technologie, pokud se neprokáže, že tyto výrobky představují značné riziko pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. Sbližování budoucích požadavků Případné nové normy, které Korea přijme, by měly vycházet z předpisů EHK OSN. Stávající požadavky, které se odchylují od předpisů EHK OSN, budou jednou za tři roky přezkoumány s cílem posoudit důvody rozdílů. V oblastech, v nichž neexistují předpisy EHK OSN, ověří strany možnost spolupráce při vypracovávání mezinárodních norem nebo dosažení sbližování příslušných požadavků. Doložka nejvyšších výhod Pokud se Korea rozhodne poskytnout výrobkům z některé třetí země příznivější zacházení s ohledem na vnitrostátní daňové předpisy nebo předpisy týkající se emisí, rozšíří toto zacházení rovněž na výrobky EU. 4 Tabulka č. 1 v dodatku 2-C-3, s dohody zveřejněné v Úř. věst. L 127 ze dne 14. května Tabulka č. 2 v dodatku 2-C-3, s dohody zveřejněné v Úř. věst. L 127 ze dne 14. května 2011.

15 V praxi dohoda odstraňuje nutnost vyrábět pro korejský trh zvláštní vozidla nebo provádět v Koreji nákladné zkoušky s cílem prokázat dodržení široké škály bezpečnostních norem (např. odolnost při kolizi nebo odolnost vůči nárazu, účinnost brzd atd.); Korea uzná zkoušky provedené v EU za účelem prokázání shody s normami EU. Rovnocennost s evropskými normami pro OBD představuje rovněž významnou úsporu nákladů, jelikož korejské normy pro vozidla s benzínovým motorem vycházejí z kalifornských norem. Dodržování pravidel dohodnutých pro toto odvětví zajišťuje zvláštní zrychlený postup řešení sporů. Plnění závazků bude sledováno rovněž prostřednictvím pracovní skupiny pro motorová vozidla a jejich části a součásti, která se bude scházet nejméně jednou ročně. Sanitární a fytosanitární opatření Dohoda podpoří rovněž obchodování se zvířaty a produkty živočišného původu, rostlinami a rostlinnými produkty a jinými potravinářskými výrobky mezi EU a Koreou, přičemž budou současně zachovány vysoké úrovně ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin. Dohoda obsahuje zvláštní závazky týkající se průhlednosti, konzultací a spolupráce na vývoji společného výkladu mezinárodních norem a rovněž zajištění rovného zacházení se všemi členskými státy EU. To představuje základ pro řešení otázek týkajících se sanitárních a fytosanitárních opatření, jako jsou příslušné normy pro potravinářské přídatné látky nebo obecněji uplatňování mezinárodních norem. Bude vypracován postup pro schvalování provozoven zpracovávajících produkty živočišného původu; Korea by měla vypracovat předem seznam evropských podniků místo provádění kontrol v jednotlivých podnicích. Větší rychlost a předvídatelnost budou představovat velkou pomoc například pro evropské producenty drůbežího a vepřového masa. Spolupráce se zaměří rovněž na uznávání oblastí prostých nákaz. To by mělo u vývozců v EU významně zvýšit předvídatelnost a snížit negativní dopady opatření, která Korea považuje za nezbytné přijmout v případě místních ohnisek určitých nákaz zvířat v EU. 13

16 Veřejné zakázky 14 Veřejné zakázky mají velký hospodářský význam; jejich podíl na HDP se u členů OECD odhaduje na % a v rozvíjejících se a rozvojových zemích ještě více. Průhlednost a otevřenost jsou proto důležité z politického hlediska; považují se za hlavní hnací síly veřejných politik a regionální integrace a rovněž za důležité nástroje v boji proti korupci. Korea a EU již mají značné vzájemné závazky týkající se zadávání veřejných zakázek v rámci Dohody WTO o vládních zakázkách (GPA). V tomto rámci se obě strany dohodly na uplatňování průhledných a nediskriminačních procesních pravidel při provádění některých nabídkových řízení na zboží a služby (včetně stavebních služeb) ústředními orgány a (některými) orgány na nižší než ústřední úrovni 6. Dohoda EU-Korea rozšiřuje tyto vzájemné závazky na další oblast, na niž se GPA nevztahuje a která v obou regionech poskytuje významné obchodní příležitosti: v EU na koncese na stavební práce a v Koreji na zakázky typu BOT ( build-operate-transfer, tj. postav-provozuj-převeď ). Tyto zakázky, například klíčové infrastrukturní projekty, jako je výstavba dálnic, mají pro evropské dodavatele, kteří mají v této oblasti celosvětové prvenství, značný obchodní význam. Zaručení praktické a právní dostupnosti těchto nabídkových řízení pro evropské dodavatele zajistí významné nové příležitosti. Dohoda konkrétně zajistí podnikům v EU možnost účastnit se obchodně nejsmysluplnějších nabídkových řízení v Koreji: dohoda zaručuje přístup k zakázkám typu BOT všech veřejných zadavatelů na ústřední a nižší než ústřední úrovni, které překračují prahovou hodnotu ve výši ZPČ 7 (přibližně EUR) a které Korea zadává na základě GPA. To zahrnuje rovněž zakázky typu BOT všech veřejných zadavatelů (včetně metropolitních měst, okresů a provincií) v metropolitních městech Soul a Incheon a v provincii Gyeonggi-do a v největším přístavním městě Busan. Toto dodatečné pokrytí představuje více než 50 % korejského HDP a obyvatelstva. Dohoda rovněž zajišťuje, aby se při soutěži o tyto zakázky zacházelo s evropskými malými a středními podniky stejně jako s korejskými malými a středními podniky. Informace o konkrétních příležitostech k podávání nabídek v Koreji budou zveřejňovány na internetových stránkách zadavatelů, na něž se vztahuje tato dohoda, a v hlavních korejských denících. 6 Pokud jde o konkrétní tržní příležitosti v Koreji v tomto rámci, viz: 7 Zvláštní práva čerpání.

17 Duševní vlastnictví V návaznosti na dohodu TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví) stanoví dohoda o volném obchodu právní rámec pro základní pravidla ochrany práv duševního vlastnictví a vymáhání této ochrany v EU a v Koreji. Dohoda zavádí mechanismy pro výměnu informací a spolupráci. Stanoví normy ochrany práv duševního vlastnictví, jako je ochrana díla autorů (po dobu 70 let po autorově smrti) a právo výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů na jednu přiměřenou odměnu. Dohoda zajišťuje, aby postupy pro zápis ochranných známek v EU a Koreji dodržovaly určitá pravidla, jako je možnost zúčastněných stran vznést námitku a dostupnost veřejné elektronické databáze přihlášek a zapsaných ochranných známek. Obsahuje podrobná ustanovení o právech s ohledem na zapsané a nezapsané vzory. Dohoda poskytuje záruky týkající se ochrany údajů předkládaných k získání registrace farmaceutických výrobků a přípravků na ochranu rostlin a zajišťuje ochranu řady evropských a korejských zeměpisných označení. Dohoda obsahuje podrobná ustanovení o donucovacích opatřeních, která se budou v Koreji a v EU používat k zajištění účinného postupu proti porušování ochrany práv duševního vlastnictví. Zahrnují minimální pravidla týkající se občanskoprávních a správních řízení a v určitých případech trestních řízení a sankcí. Dohoda stanoví, že poskytovatelé služeb po internetu nenesou za určitých podmínek odpovědnost, jsou-li služby zprostředkovatelů využívány třetími osobami k porušování autorských práv. Dohoda rovněž stanoví, že na hranici mohou orgány na žádost přijmout opatření, existuje-li podezření, že může být dovezeno, vyvezeno nebo umístěno do jiných celních režimů uvedených v dohodě zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví 8. EU a Korea budou vést pravidelný dialog o duševním vlastnictví, při němž bude sledováno provádění dohody a projednány případné jiné důležité otázky Vymezeno v poznámce pod čarou č. 76 článku dohody zveřejněné v Úř. věst. L 127 ze dne 14. května Dohoda zajišťuje vysokou úroveň ochrany evropských zeměpisných označení, která jsou důležitá z obchodního hlediska, a brání jejich zneužití na korejském trhu. Příklady: Champagne, Scotch nebo Irish whisk(e)y, Grappa, Ouzo, Polska Wódka Prosciutto di Parma, Szegedi szalámi a Jambon de Bayonne sýry Manchego nebo Parmigiano Reggiano vína Vinho Verde nebo Tokaji, a rovněž vína pocházející z oblastí Bordeaux a Rioja a mnoha dalších regionů, například Murfatlar Vineyard Bayerisches Bier a České pivo

18 Služby 16 Dohoda EU-Korea zajišťuje, že poskytovatelé služeb a investoři v EU budou mít prospěch z rostoucí korejské potřeby dovozu služeb a dlouhodobých přímých zahraničních investic. Dohoda EU-Korea otevírá preferenčně korejský trh se službami a poskytuje důležitou právní jistotu, že poskytovatelé služeb a investoři v EU nebudou v porovnání se svými korejskými konkurenty diskriminováni. Z hlediska odvětvového pokrytí i hloubky závazků týkajících se přístupu na trh je dohoda EU-Korea zdaleka nejambicióznější dohodou o volném obchodu se službami, jakou kdy EU uzavřela, a jde nad rámec jakýchkoli jiných dohod o službách uzavřených až dosud Koreou. Dohoda zahrnuje přeshraniční poskytování služeb a rovněž liberalizaci investic ve většině odvětví služeb i ostatních odvětvích. Poskytování přeshraničních služeb je obzvláště přitažlivé pro malé a střední podniky, které nemají vždy prostředky na to, aby se usadily v Koreji. Oblast působnosti dohody zahrnuje různá odvětví služeb: telekomunikace, služby v oblasti životního prostředí, dopravu, stavebnictví, finanční, poštovní a expresní doručovatelské služby, služby svobodných povolání, jako jsou právní, účetní, inženýrské a architektonické služby, a velkou škálu ostatních podnikatelských služeb. Korea se zavázala k liberalizaci přístupu na trh ve více než 100 odvětvích. Příklady výhod v oblasti služeb V oblasti telekomunikací zmírní Korea požadavky na zahraniční vlastnictví a povolí 100% nepřímou účast, a to nejpozději dva roky od vstupu dohody v platnost. Provozovatelé družicového vysílání v EU (telefon a TV) budou moci působit přímo v Koreji na přeshraničním základě, čímž se zamezí nutnosti navázat styk s korejským operátorem nebo postupovat jeho prostřednictvím. Služby v oblasti životního prostředí: Korea se zavázala, že podnikům z EU umožní provádět úpravu jiných než průmyslových odpadních vod (služby v souvislosti s odpadními vodami). Dopravní společnosti z EU budou mít úplný přístup na trh a právo usadit se v Koreji a rovněž právo na nediskriminační zacházení při využívání přístavních služeb a infrastruktury. Nové obchodní příležitosti pro evropské podniky vzniknou s ohledem na velký počet pomocných služeb v oblasti námořní dopravy. Dojde k zlepšení pomocných služeb v oblasti letecké dopravy, jako jsou pozemní odbavovací služby. Korea zruší požadavek na povinné subdodávky u stavebních služeb. Všechny finanční společnosti získají významný přístup na korejský trh a budou moci volně předávat údaje z poboček a přidružených podniků do svého ústředí. Přístup na korejský trh získají poskytovatelé mezinárodních expresních doručovatelských služeb v EU. Po provedení korejské poštovní reformy se závazky rozšíří na další oblasti mimo definici vyhrazeného monopolu pošty, jako jsou balíky. Evropské právnické společnosti budou moci otevřít v Koreji své kanceláře, aby mohly zahraničním investorům nebo korejským klientům radit ohledně jiného než korejského práva. Právnické společnosti budou moci zakládat rovněž partnerství s korejskými společnostmi a přijímat korejské právníky za účelem poskytování služeb týkajících se více jurisdikcí. Právníci budou moci používat své domácí označení funkce, jako je solicitor, avocat nebo Rechtsanwalt. Dohoda obsahuje rovněž ustanovení, která upravují elektronický obchod, s cílem poskytnout právní jistotu v této rychle rostoucí oblasti hospodářských transakcí.

19 Kontaktní místa a informace na internetu Koordinační a prováděcí struktura Dohoda EU-Korea předpokládá zřízení značného počtu specializovaných výborů a pracovních skupin mezi oběma stranami za účelem sledování provádění dohody. Každoročně se budou konat rovněž zasedání Výboru pro obchod na úrovni ministrů. Struktura výborů v rámci dohody EU-Korea 17 Za zajištění řádného fungování dohody EU-Korea bude odpovídat Výbor pro obchod a specializované výbory a pracovní skupiny. Jednotlivé orgány umožní nalézt řešení problémů souvisejících s přístupem na trh a zapojit se do užší spolupráce v oblasti regulace. Dohodu bude spravovat Výbor pro obchod, který se schází jednou ročně a spolupředsedá mu korejský ministr obchodu a člen Evropské komise odpovědný za obchod nebo jimi určené osoby. Dohoda EU-Korea předpokládá rovněž zřízení šesti specializovaných výborů a sedmi pracovních skupin, které se budou scházet podle potřeby (Výbor pro obchod může rozhodnout o vytvoření dalších specializovaných výborů a pracovních skupin, které mu budou nápomocny při plnění jeho úkolů). Specializované výbory Výbor pro obchod se zbožím Výbor pro sanitární a fytosanitární opatření Celní výbor Výbor pro obchod se službami, usazování a elektronický obchod Výbor pro obchod a udržitelný rozvoj Výbor pro zóny pasivního zušlechťovacího styku na Ko rejském poloostrově Výbor pro kulturní spolupráci Pracovní skupiny Pracovní skupina pro motorová vozidla a jejich části a součásti Pracovní skupina pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky Pracovní skupina pro chemické látky Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti nápravných opatření Pracovní skupina pro dohodu o vzájemném uznávání Pracovní skupina pro veřejné zakázky Pracovní skupina pro zeměpisná označení

20 18 Kromě formálních struktur zřízených podle dohody je zavedena řada zvláštních akcí: K zajištění řádné koordinace v rámci Komise byla zřízena specializovaná pracovní skupina pro provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou. Pracovní skupinu vede Generální ředitelství pro obchod a skládá se ze zástupců různých útvarů Komise, jichž se daná záležitost týká, a obchodní sekce delegace EU v Soulu. Jako součást strategie EU pro přístup na trh byla zřízena řada pracovních skupin pro přístup na trh, a to v Soulu (kosmetické přípravky, sanitární a fytosanitární opatření, zdraví, práva duševního vlastnictví, veřejné zakázky, finanční služby, telekomunikace, chemické látky) a v Bruselu (motorová vozidla, pneumatiky, zdravotnické prostředky, alkoholické nápoje, textil, chemické látky, sanitární a fytosanitární záležitosti), které sdružují odborníky z EU, členských států a podniků. Tyto pracovní skupiny působí jako vstupní místo pro dotazy/žádosti/stížnosti podniků, na technické úrovni sledují plnění závazků na základě dohody ze strany Koreje a podílejí se na určování nejlepších způsobů řešení problémů souvisejících s přístupem na trh. Další informace o dohodě o volném obchodu mezi EU a Koreou jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise (GŘ pro obchod): Aby mohly zúčastněné strany zasílat Komisi dotazy týkající se provádění dohody, byla vytvořena zvláštní ová adresa

21 Zdroje na internetu databáze tržních příležitostí Databáze tržních příležitostí (madb.europa.eu) je bezplatná internetová služba, která poskytuje evropským podnikům informace o podmínkách vývozu do více než 100 zemí. Informace zahrnují použité sazby, vnitrostátní daně a dovozní formality, jako je celní řízení, požadavky na balení, značení a označování a technické normy a předpisy. Databáze tržních příležitostí odráží plně dopad dohody EU-Korea na dovozní cla, která jsou platná v Koreji. Oddíl databáze Použité sazby umožňuje přístup k propracované korejské celní nomenklatuře s téměř celními položkami. Před vstupem dohody v platnost bylo na základě doložky nejvyšších výhod pro členy WTO, a tudíž i EU, od cla osvobozeno méně než těchto celních položek. V důsledku vstupu dohody v platnost bylo od cla ihned osvobozeno více než dalších celních položek, pokud jde o zboží pocházející z EU. U dalších téměř celních položek bude clo odstraněno během několika let. K zobrazení preferenčních celních sazeb u daného produktu zvolte v oddíle databáze použité sazby Jižní Korea a poté zadejte kód (kódy) zboží. Celou korejskou celní nomenklaturu v angličtině můžete prohledávat rovněž za účelem vyhledání popisu jednotlivých produktů, abyste určili příslušné kódy zboží. V oddíle týkajícím se sazeb je k dispozici odkaz, který umožňuje přístup k dalším užitečným informacím, včetně stávajících opatření v oblasti vnitrostátního zdanění v Koreji. 19

22 Dohoda odstraní nejen prakticky veškerá dovozní cla mezi EU a Koreou, nýbrž i mnoho nesazebních překážek. To se rovněž projevuje v databázi tržních příležitostí. Oddíl Průvodce exportéra dovozními formalitami podává přehled o dovozních postupech a poskytuje podrobné informace o dokumentech požadovaných pro dovoz do Koreje. Požadavky jsou uvedeny nejprve na obecné úrovni vztahující se na veškeré zboží a za druhé na úrovni čísla celního sazebníku, která odráží zvláštní požadavky vztahující se na konkrétní zboží. Přehled dovozních postupů objasňuje hlavní znaky dohody a blíže vysvětluje důsledky pro některé skupiny zboží. V oddíle Obchodní faktura jsou uvedeny praktické informace o dokladu o původu, včetně znění prohlášení o původu, jež je nutno předložit. Databáze tržních příležitostí obsahuje mnoho praktických informací určených pro evropské podniky, které obchodují s Koreou. Podrobná příručka uživatele (dostupná ve všech jazycích EU) krok za krokem vysvětluje, jak databázi používat. 20

23 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou tyto hovory účtovat.

24 NG CS-C ec.europa.eu/trade Market Access Database madb.europa.eu Další informace ec.europa.eu/trade Obchodní zpravodaj EU trade.ec.europa.eu/eutn Kontakt ec.europa.eu/trade/contact Europe Direct doi: /30051

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny překážky Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah

Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah I. Úvod... 2 A. Kontext konzultace... 2 B. Jak předložit odpovědi na tento dotazník... 3 C. Ochrana údajů... 3 II. Práva a fungování jednotného

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více